Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 69/2012 (27.6.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1635

Na osnovi članka 19. stavak 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12. i 57/12.) i članka 26. točka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 20. lipnja 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12. i 45/12.) u članku 31.a iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije prilikom odobravanja pomagala iz stavka 5. ovog članka određuje i razdoblje na koje se pomagalo odobrava.«

Članak 2.

Članak 87.c briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/127

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 20. lipnja 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.