Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

NN 70/2012 (28.6.2012.), Zakon o izmjenama Ovršnog zakona

HRVATSKI SABOR

1639

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Ovršnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/71

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 26. lipnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA

Članak 1.

U Ovršnom zakonu (»Narodne novine«, br. 139/10., 125/11., 150/11., 154/11. i 12/12.) u članku 338. stavku 3. riječi: »30. lipnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »14. listopada 2012.«.

Članak 2.

U članku 339. podstavku 1. riječi: »30. lipnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »14. listopada 2012.«.

Članak 3.

U članku 340. podstavku 1. riječi: »1. srpnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »15. listopada 2012.«.

Članak 4.

U Zakonu o izmjenama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 12/12.) u članku 2. riječi: »1. srpnja 2012.« zamjenjuju se riječima: »15. listopada 2012.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/12-01/02

Zagreb, 21. lipnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.