Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju državnom imovinom

NN 70/2012 (28.6.2012.), Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju državnom imovinom

HRVATSKI SABOR

1641

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju državnom imovinom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/73

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 26. lipnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM

Članak 1.

U Zakonu o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, br. 145/10.) članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Kupoprodajna cijena za dionice i poslovne udjele u trgovačkom društvu plaća se jednokratno, pri čemu je za ispunjenje te obveze zabranjeno koristiti:

– sredstva trgovačkog društva čije se dionice ili poslovni udjeli kupuju, ili

– sredstva pribavljana zajmom u kojem je tražbina zajmodavca osigurana zalogom ili prijenosom prava na dionicama ili poslovnim udjelima trgovačkog društva čije se dionice ili poslovni udjeli kupuju,

– sredstva pribavljana zajmom u kojem je tražbina zajmodavca osigurana zalogom ili prijenosom prava na imovini trgovačkog društva čije se dionice ili poslovni udjeli kupuju.

(2) Iznimno, odredbe stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kada dionice stječu zaposleni u društvu ili u društvu koje je s njime povezano. Time se ne isključuje primjena relevantnih odredbi Zakona o trgovačkim društvima o stjecanju vlastitih dionica, odnosno vlastitih poslovnih udjela, odnosno o davanju zajma ili osiguranja za stjecanje dionica, odnosno poslovnih udjela društva.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 406-01/12-01/02

Zagreb, 21. lipnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v.r.