Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 70/2012 (28.6.2012.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

1642

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/74

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 26. lipnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12. i 35/12.) u članku 18. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Način osiguranja medicinski prihvatljivog vremena za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite propisat će pravilnikom ministar.«.

Članak 2.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mrežu javne zdravstvene službe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, donosi ministar.«.

Članak 3.

Propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom ministar će donijeti u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/12-01/04

Zagreb, 21. lipnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.