Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

NN 70/2012 (28.6.2012.), Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

MINISTARSTVO FINANCIJA

1673

Na temelju članka 36. stavka 8. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), ministar financija donosi

NAPUTAK

O OTKRIVANJU, POSTUPANJU I IZVJEŠĆIVANJU O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Naputkom uređuju se uvjeti i načini otkrivanja, postupanja i izvješćivanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine« broj 78/11) (dalje u tekstu: Uredba).

Članak 2.

Odredbe ovoga Naputka odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: obveznik).

Članak 3.

Nepravilnost u skladu s ovim Naputkom jest nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta obveznika iz članka 2. ovoga Naputka, a koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama.

Članak 4.

Nepravilnosti se u skladu s ovim Naputkom klasificiraju kao:

– nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe,

– nepravilnost koja ima obilježje prekršaja,

– sumnja na kazneno djelo.

II. ODGOVORNE OSOBE ZA POSTUPANJE I IZVJEŠĆIVANJE O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 5.

(1) Čelnik obveznika odgovoran je za sprječavanje nepravilnosti i poduzimanje radnji protiv nepravilnosti.

(2) Čelnik obveznika može na temelju akata o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada prenijeti ovlasti na druge osobe. Prenošenjem ovlasti, prenosi se i odgovornost, a prenošenje ovlasti i odgovornosti ne isključuje odgovornost čelnika obveznika.

Članak 6.

(1) Čelnici nadležnih ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imenuju osobu zaduženu za nepravilnosti.

(2) Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti dostavlja se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor te proračunskim i izvaproračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka sadrži: ime i prezime čelnika obveznika iz stavka 1. ovoga članka, ime i prezime osobe zadužene za nepravilnosti, naziv obveznika iz stavka 1. ovoga članka, kontakt podatke osobe zadužene za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail), obveze osobe zadužene za nepravilnosti i potpis čelnika obveznika iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Unutarnji revizor ne može biti imenovan osobom zaduženom za nepravilnosti.

(5) Čelnik obveznika iz stavka 1. ovoga članka dužan je na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči obveznika objaviti podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail) .

(6) Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno odredbama ovoga Naputka nisu dužni imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti o prijavljenim/uočenim nepravilnostima dužni su izvijestiti osobu zaduženu za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 7.

(1) Nadležna ustrojstvena jedinica u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor vodi i ažurira očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti.

(2) Očevidnik osoba zaduženih za nepravilnosti je službeni popis osoba zaduženih za nepravilnosti koji sadržava: naziv obveznika iz članka 6. stavka 1. ovoga Naputka, ime i prezime čelnika obveznika iz članka 6. stavka 1. ovoga Naputka, ime i prezime osobe zadužene za nepravilnosti, kontakt podatke osobe zadužene za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail) te podatke o Odluci o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (KLASA, URBROJ, datum donošenja).

(3) O promjeni podataka iz odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti iz članka 6. stavka 3. ovoga Naputka čelnik obveznika iz članka 6. stavka 1. ovoga Naputka dužan je odmah izvijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor.

Članak 8.

Osoba zadužena za nepravilnosti odgovorna je za:

– zaprimanje obavijesti o nepravilnostima,

– praćenje tijeka postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

– sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. ovoga Naputka,

– suradnju s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Članak 9.

(1) Čelnik obveznika poduzima sljedeće mjere:

– u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet sa dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom državnom odvjetništvu,

– u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja, predmet sa dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor,

– kada se utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili proračunu, čelnik obveznika odmah zahtijeva povrat proračunskih sredstava u proračun ili podnosi zahtjev za obavljanje proračunskog nadzora radi donošenja rješenja o povratu sredstava u proračun,

– u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Čelnici obveznika iz članka 6. stavka 6. ovoga Naputka, odnosno osoba koju on ovlasti, dužni su pratiti postupanja po poduzetim mjerama iz stavka 1. ovoga članka i polugodišnje i godišnje izvještavati osobu zaduženu za nepravilnosti iz članka 6. ovoga Naputka na Obrascu Praćenje postupanja po poduzetim mjerama.

(3) Obrazac Praćenje postupanja po poduzetim mjerama iz stavka 2. ovoga članka sadrži: podatke o obvezniku, oznaku pismena o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.), datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti i praćenje tijeka postupka.

III. OTKRIVANJE I POSTUPANJE PO UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 10.

(1) Obveznik je dužan za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnosti odnosno za uočenu nepravilnost i poduzete mjere iz članka 9. ovoga Naputka popuniti Obrazac Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i odmah ga dostaviti osobi zaduženoj za nepravilnosti iz članka 6. ovoga Naputka.

(2) Ako se zaprimljena obavijest o nepravilnosti odnosi na nadležno ministarstvo, drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno nadležnu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnost dužna je popuniti osoba zadužena za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu, drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i o tome odmah obavijestiti čelnika nadležnog ministarstva, drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno čelnika nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je dužan poduzeti mjere iz članka 9. stavka 1. ovoga Naputka.

(3) Osoba zadužena za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu, drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je o svim prijavljenim/uočenim nepravilnostima i mjerama poduzetim od strane proračunskih i izvanproračunskih korisnika iz njihove nadležnosti, odmah u pisanom obliku obavijestiti čelnika nadležnog ministarstva, drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno čelnika nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Obrazac Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti iz stavka 1. ovoga članka sadrži: podatke o obvezniku, oznaku pismena o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.), datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti, podatke o nepravilnosti, poduzete mjere po prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti, ostale informacije/napomene vezane za prijavu/uočavanje nepravilnosti, potpis čelnika obveznika, mjesto i datum.

(5) U slučajevima iz članka 11. stavak 2. i 3. ovoga naputka Obrazac iz stavka 4. ovoga članka potpisuje osoba zadužena za nepravilnosti, odnosno osoba koja je uočila nepravilnost.

Članak 11.

(1) Čelnik obveznika u roku od 15 dana od poduzimanja mjera, u pisanom će obliku o tome obavijestiti osobu koja je prijavila nepravilnost, osim u slučaju anonimne prijave.

(2) Ako se prijava o nepravilnosti odnosi na čelnika nadležnog ministarstava, drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osoba zadužena za nepravilnosti odmah će obavijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor, odnosno nadležno državno odvjetništvo u slučaju utvrđenih radnji za koje postoji sumnja na kazneno djelo.

(3) Ako se prijava o nepravilnosti odnosi na čelnika proračunskog korisnika, odnosno čelnika izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osoba koja je uočila nepravilnost obavijestit će o uočenim nepravilnostima osobu zaduženu za nepravilnosti u nadležnom ministarstvu, drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije, odnosno nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nakon zaprimljene prijave osoba zadužena za nepravilnosti dužna je odmah poduzeti mjere utvrđene u stavku 2. ovoga članka.

Članak 12.

Osoba zadužena za nepravilnosti na temelju obrazaca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti i obrazaca Praćenje postupanja po poduzetim mjerama sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 15. ovoga Naputka.

IV. OTKRIVANJE I POSTUPANJA S NEPRAVILNOSTIMA PO PROVEDENIM PROVJERAMA IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Članak 13.

(1) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svakog obveznika provjeravaju formalni sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Izjava) i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Upitnik) koje im obveznici dostavljaju sukladno odredbama Uredbe.

(2) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom proračunske godine provjeravaju za svakog obveznika, a na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, Izjavu i Upitnik koje im obveznici dostavljaju sukladno odredbama Uredbe.

(3) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provjeravaju, na odabranom uzorku dostavljenih izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, koje im obveznici dostavljaju, sukladno odredbama Uredbe.

Članak 14.

(1) Čelnici nadležnih ministarstava, odnosno čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su odmah, a najkasnije u roku od sedam (7) radnih dana, o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 13. ovoga Naputka poduzeti mjere iz članka 9. ovoga Naputka.

(2) O uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 13. ovoga Naputka osoba zadužena za nepravilnosti popunjava Obrazac Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti radi sastavljanja polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o nepravilnostima iz članka 15. ovoga Naputka.

V. IZVJEŠĆIVANJE O NEPRAVILNOSTIMA O UPRAVLJANJU SREDSTVIMA PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 15.

(1) Nadležna ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor dostaviti polugodišnje izvješće o nepravilnostima u prvih šest mjeseci tekuće godine do 31. srpnja tekuće godine na Obrascu Izvješće o nepravilnostima.

(2) Nadležna ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima u prethodnoj godini do 31. ožujka tekuće godine na Obrascu Izvješće o nepravilnostima.

(3) Obrazac Izvješće o nepravilnostima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrži: podatke o obvezniku, podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti, oznaku pismena (KLASA i URBROJ), datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti, vrsta nepravilnosti, procjena fiskalnog učinka, poduzete mjere i praćenje postupanja po poduzetim mjerama.

Članak 16.

Nadležna ustrojstvena jedinica u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor sastavlja zbirno izvješće o broju i vrsti utvrđenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Obrasci Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (Prilog 1), Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti (Prilog 2), Praćenje postupanja po poduzetim mjerama (Prilog 3) i Izvješće o nepravilnostima (Prilog 4) tiskani su uz ovaj Naputak i sastavni su dio ovoga Naputka.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka objavit će se u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Ministarstva financija u roku 30 dana od stupanja na snagu ovoga Naputka.

(3) Osobe zadužene za nepravilnosti u nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su do stupanja na snagu ovoga Naputka imenovane na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru nastavljaju obavljati poslove sukladno odredbama ovoga Naputka te ih nadležni čelnici nisu dužni ponovno imenovati sukladno odredbama ovoga Naputka.

(4) Ako obveznici iz članka 6. stavka 1. ovoga Naputka nisu imenovali osobu zaduženu za nepravilnosti sukladno stavku 3. ovoga članka, dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Naputka imenovati osobu zaduženu za nepravilnosti.

Članak 18.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/408

Urbroj: 513-05-02/12-32

Zagreb, 19. lipnja 2012.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06), ___________________________________________

(ime i prezime čelnika nadležnog ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

donosi

ODLUKU

o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

I.

Ovom Odlukom imenuje se _____________________________

(ime i prezime)

osobom zaduženom za nepravilnosti u _____________________

__________________________________________________.

(nadležno ministarstva/drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije/jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: ________________________________

Fax: ___________________________________

E-mail: _________________________________

II.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru _________________________________________________ obvezan/obvezna je:

(ime i prezime)

1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,

2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,

3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,

4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Datum, ___________________________________

potpis čelnika nadležnog ministarstva/drugog državnog

tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/jedinice

lokalne i područne (regionalne) samouprave

PRILOG 2

PODACI O PRIJAVLJENOJ/UOČENOJ NEPRAVILNOSTI

PRILOG 3

PRAĆENJE POSTUPANJA PO PODUZETIM MJERAMA


PRILOG 4

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA ZA RAZDOBLJE OD __.__.20__. DO __.__.20__.

70 28.06.2012 Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika