Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja

NN 71/2012 (29.6.2012.), Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

1680

Na temelju članka 8. stavka 3., članka 10. stavka 3. i članka 64. stavka 3. i stavka 5. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 28/10) uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra zdravlja, ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost donosi

PRAVILNIK

O ODOBRENJIMA I DOZVOLAMA ZA UPORABU I PROMET IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se popis djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, uvjeti za davanje i izmjene te rokovi važenja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i dozvola za nabavku, uvoz, izvoz, uporabu i drugu vrstu prometa izvora ionizirajućeg zračenja.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na fizičke, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu, a koje djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja obavljaju u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

Koncentracija aktivnosti radionuklida jest aktivnost uzorka s tim radionuklidom podijeljena s njegovom masom.

Visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor je zatvoreni radioaktivni izvor koji sadrži radionuklid čija je aktivnost u trenutku proizvodnje, ili ako vrijeme proizvodnje nije poznato, u trenutku prvog stavljanja na tržište jednaka ili veća od aktivnosti dane u Tablici 1. u Prilogu XIV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

II. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

1. RADIOAKTIVNI IZVORI

Izuzeće od primjene odredbi ovoga Pravilnika

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na one vrste radioaktivnih tvari i djelatnosti s tim tvarima u kojoj aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionuklida, odnosno ukupna aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionuklida uključenih u djelatnost ni u jednom trenutku ne prelazi granične vrijednosti za izuzimanje iz Tablice 1. Priloga I. koji je sastavni dio pravilnika kojim su utvrđeni uvjeti i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima.

(2) U slučaju da radioaktivna tvar sadrži više od jednog radionuklida, odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na tu tvar i djelatnosti s tom tvari ako je suma omjera ukupne aktivnosti svakog radionuklida prisutnog u toj tvari i granične vrijednosti za izuzimanje iz stavka 1. ovoga članka za taj radionuklid manja ili jednaka jedan, odnosno ako je suma omjera koncetracije aktivnosti svakog radionuklida prisutnog u toj tvari i granične vrijednosti za izuzimanje iz stavka 1. ovoga članka za taj radionuklid manja ili jednaka jedan.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na one vrste tvari ili uređaje onečišćene radionuklidima čija koncentracija ne prelazi koncentracije za koje je dopušteno ispuštanje, a koje su propisane posebnim pravilnikom.

Članak 4.

(1) Odobrenje za obavljanje djelatnosti nije potrebno za obavljanje djelatnosti sa zatvorenim radioaktivnim izvorima ako je apsorbirana doza u jedinici vremena na udaljenosti 0,1 m od bilo koje dostupne površine zatvorenog radioaktivnog izvora ili uređaja u kojem se nalazi zatvoreni radioaktivni izvor ni pod kojim uvjetom ne može prijeći 1 µGy na sat.

(2) Odobrenje za obavljanje djelatnosti nije potrebno za obavljanje djelatnosti sa štitovima i balastima od osiromašenog urana.

(3) Korisnik ne smije započeti koristiti radioaktivni izvor iz stavka 1. ovoga članka te štitove i balaste od osiromašenog urana prije nego li Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izda dozvolu za uporabu toga izvora.

Vrste djelatnosti s radioaktivnim izvorima

Članak 5.

(1) Odobrenje za obavljanje određene djelatnosti s radioaktivnim izvorima daje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ako je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (u daljnjem tekstu: Zakon), odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih na temelju Zakona.

(2) Djelatnosti za koje je potrebno odobrenje iz stavka 1. ovoga članka jesu:

– proizvodnja radioaktivnih izvora,

– uporaba radioaktivnih izvora,

– uvoz i izvoz radioaktivnih izvora,

– prijevoz radioaktivnih izvora,

– servisiranje i popravljanje radioaktivnih izvora i uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori,

– postavljanje i ugradnja te demontiranje radioaktivnih izvora i uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori,

– prodaja i svaka druga vrsta prometa radioaktivnih izvora,

– sanacija.

(3) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može uskratiti davanje odobrenja iz stavka 1.ovoga članka ako ocijeni da djelatnošću za koju se traži odobrenje i predviđenim mjerama zaštite neće biti ostvarena načela zaštite od ionizirajućeg začenja u smislu odredbi članka 21., članka 22. i članka 23. Zakona.

Djelatnost proizvodnje radioaktivnih izvora

Članak 6.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. a) za izloženog radnika:

– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom:

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti,

4. tlocrt s nazivima prostorija uz opis dijela proizvodnog procesa koji se u pojedinoj prostoriji obavlja,

5. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju koja je uključena u proizvodnju radioaktivnih izvora (uključujući i sva spremišta/skladišne prostorije),

6. opis procesa proizvodnje radioaktivnih izvora;

7. opis načina pakiranja gotovog proizvoda u svrhu prijevoza do krajnjeg korisnika,

8. analizu rizika izrađenu u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđenu od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa,

9. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, izrađen u skladu s Prilogom XV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

10. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(2) Odobrenje za obavljanje djelatnosti proizvodnje zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani sigurnosni plan u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora.

(3) Odobrenje za obavljanje djelatnosti proizvodnje radioaktivnih izvora može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.

(4) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, kao i dostavu drugih relevantnih dokumenata.

Djelatnost uporabom radioaktivnih izvora

Članak 7.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se radioaktivni izvor koristiti, odnosno koja se smatra područjem izloženosti,

4. opis namjene i načina uporabe radioaktivnog izvora,

5. analizu rizika izrađenu u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđenu od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa,

6. a) za izloženog radnika:

– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom:

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti,

7. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, izrađen u skladu s Prilogom XV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

8. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(2) Ako se radioaktivni izvor u vrijeme kada se ne koristi čuva u posebnoj prostoriji, osim dokumenata iz stavka 1. ovog članka potrebno je dostaviti i izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju te prostorije s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

(3) Odobrenje za obavljanje djelatnosti uporabom zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani sigurnosni plan u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora.

(4) Odobrenje za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.

(5) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, kao i dostavu drugih relevantnih dokumenata.

Djelatnost uvoza, izvoza ili prodaje radioaktivnih izvora

Članak 8.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje uvoza, izvoza ili prodaje radioaktivnih izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. dokaz o osiguranom skladištenju ili zbrinjavanju radioaktivnih izvora ako ih nije moguće isporučiti naručitelju, odnosno izjavu proizvođača radioaktivnih izvora koje podnositelj zahtjeva namjerava uvoziti da će bez odgode prihvatiti radioaktivne izvore ako ih nije moguće isporučiti naručitelju,

3. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(2) Osim dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

Djelatnost prijevoza radioaktivnih izvora

Članak 9.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja prijevoz radioaktivnih tvari/izvora mora udovoljavati uvjetima propisanim Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona te udovoljavati uvjetima propisanim Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

(2) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje prijevoza radioaktivnih tvari/izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. analizu rizika izrađenu u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđenu od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa,

4. za svakog izloženog radnika:

– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

5. popis osoba koje prevoze radioaktivne izvore s preslikom potvrde o stručnoj osposobljenosti za prijevoz radioaktivnih izvora,

6. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, izrađen u skladu s Prilogom XV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

7. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(3) Odobrenje za obavljanje djelatnosti prijevoza zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani sigurnosni plan u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora.

(4) Odobrenje za obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.

(5) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 2. ovoga članka, kao i dostavu drugih relevantnih dokumenata.

Djelatnost servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori ili sanacije

Članak 10.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori ili sanacije podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. opis načina servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja radioaktivnih izvora ili uređaja u koji su ugrađeni radioaktivni izvori,

4. analizu rizika izrađenu u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđenu od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa,

5. za svakog izloženog radnika:

– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

6. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, izrađen u skladu s Prilogom XV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

7. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(2) Ako se radioaktivni izvor ili uređaj u koji je ugrađen radioaktivni izvor servisira i popravlja, ugrađuje ili demontira u prostoriji koja je u vlasništvu ili posjedu podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, osim dokumenata iz stavka 1. ovog članka potrebno je dostaviti i mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, odobrenje za obavljanje djelatnosti servisiranja i popravljanja te postavljanja, ugradnje i demontiranja zatvorenih radioaktivnih izvora 1., 2. i 3. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora ili uređaja u koje su ugrađeni zatvoreni radioaktivni izvori 1., 2. i 3. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora, može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani Sigurnosni plan u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora.

(4) Odobrenje za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se dati samo onoj pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ima valjani Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja u smislu pravilnika kojim su utvrđeni opseg i sadržaj tog plana i programa, obveza, učestalost i rokovi provjere učinkovitosti te način, opseg i rokovi izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela, kao i način odobravanja.

(5) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, kao i dostavu drugih relevantnih dokumenata.

(6) Nositelj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka prethodno svakom pojedinom popravljajnju direktno vezanim uz radioaktivni izvor te postavljanju, ugrađivanju i demontiranju radioaktivnih izvora ili sanacije mora od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti Potvrdu o udovoljvanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(7) Potvrdu iz stavka 6. ovoga članka Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost izdaje na temelju analize rizika izrađene u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđene od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa ovlaštenog za ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima i otvorenih radioaktivnih izvora i davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna te za ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja i izradu dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li prostorija propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(8) Potvrda iz stavka 6. ovoga članka može se dati i za pojedinu vrstu, odnosno tip popravljanja, ugrađivanja i demontiranja zatvorenih radioaktivnih izvora.

(9) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja Potvrde iz stavka 6. ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 7. ovoga članka, kao i dostavu drugih relevantnih dokumenata.

2. RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Vrste djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje

Članak 11.

(1) Odobrenje za obavljanje određene djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje daje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ako je udovoljeno uvjetima koji su propisani Zakonom, odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih na temelju Zakona.

(2) Djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje za koje je potrebno odobrenje iz stavka 1. ovog članka jesu:

1. proizvodnja,

2. uporaba,

3. uvoz i izvoz,

4. postavljanje te demontiranje,

5. servisiranje i popravljanje,

6. prodaja i svaka druga vrsta prometa.

(3) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može uskratiti davanje odobrenja iz stavka 1.ovoga članka ako ocijeni da djelatnošću za koju se traži odobrenje i predviđenim mjerama zaštite neće biti ostvarena načela zaštite od ionizirajućeg začenja u smislu odredbi članka 21., članka 22. i članka 23. Zakona.

Djelatnost proizvodnje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenja

Članak 12.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–RDG koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. a) za izloženog radnika:

– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom:

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti,

4. tlocrt s nazivima prostorija uz opis dijela proizvodnog procesa koji se u pojedinoj prostoriji obavlja,

5. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju koja se smatra područjem izloženosti,

6. opis proizvodnje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje;

7. opis provedbe mjera sigurnosti (osiguranje neovlaštenog pristupa, sistem obavještavanja, znakovi upozorenja, procedure),

8. popis mjernih uređaja,

9. opis provedbe ventilacije,

10. analizu rizika izrađenu u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđenu od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa,

11. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, izrađen u skladu s Prilogom XV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

12. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(2) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, kao i dostavu drugih relevantnih dokumenata.

Djelatnost uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenja

Članak 13.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–RDG koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za svaku prostoriju u kojoj će se koristiti rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje, odnosno koja se smatra područjem izloženosti,

4. opis namjene i načina uporabe rendgenskih uređaja, akceleratora ili drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje,

5. analizu rizika izrađenu u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđenu od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa,

6. a) za izloženog radnika:

– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

b) za radnika koji rukuje izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatra izloženim radnikom:

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa da radno mjesto radnika nije u području izloženosti

7. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, izrađen u skladu s Prilogom XV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

8. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(2) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, kao i dostavu drugih relevantnih dokumenata.

Djelatnost uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

Članak 14.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza, izvoza ili prodaje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–RDG koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(2) Osim dokumenata navedenih u stavku 1. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

Djelatnost postavljanja, demontiranja, servisiranja i popravljanja rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

Članak 15.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti postavljanja, demontiranja, servisiranja i popravljanja rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–RDG koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu treba priložiti:

1. izvod iz registra trgovačkog suda ili pisani izvod drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje pravni status podnositelja zahtjeva,

2. akt o imenovanju osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

3. analizu rizika izrađenu u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđenu od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa,

4. za izloženog radnika:

– popunjen obrazac DOZ koji je tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja,

– dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

– presliku ocjene zdravstvene sposobnosti,

5. akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, izrađen u skladu s Prilogom XV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio,

6. dokaz o uplati propisanih pristojbi.

(2) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, kao i dostavu drugih relevantnih dokumenata.

III. IZMJENE, ROKOVI VAŽENJA I OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Rokovi važenja i obnavljanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 16.

(1) Prvo odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja daje se na rok od 5 godina.

(2) Nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja obvezan je dva mjeseca prije isteka roka valjanosti odobrenja za obavljanje djelatnosti zatražiti obnovu istog, ako namjerava i nadalje obavljati istu djelatnost.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu DJEL–IZV koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, odnosno DJEL–RDG koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilažu se dokumenti navedeni u članku 6., članku 7., članku 8., članku 9., članku 10., odnosno članku 11., članku 12., članku 13., članku 14. i članku 15. ovoga Pravilnika, ovisno o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koju se odobrenje traži.

(5) Obnovljeno odobrenje za obavljanje djelatnosti daje se na rok od najduže 10 godina, ovisno o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja za koju se odobrenje traži, kao i o riziku vezanim uz tu djelatnost .

(6) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nositelj odobrenja i korisnik obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

(7) Odobrenje za obavljanje djelatnosti dano nositelju odobrenja iz stavka 6. ovoga članka prestaje važiti s danom zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovoga članka od strane Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(8) Odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja prestaje važiti s danom izvršnosti rješenja o brisanju nositelja odobrenja iz odgovarajućeg registra, bez obzira na rok na koje je dano.

Izmjene uvjeta pod kojim je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 17.

(1) U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti, nositelj odobrenja obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome.

(2) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka podatke o izmjeni iz stavka 1. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

(3) Pravni sljednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja ili korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome.

(4) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 3. ovoga članka podatke o izmjeni iz stavka 3. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

Ukidanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

Članak 18.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može ukinuti odobrenje za obavljanje djelatnsti s izvorima ionizirajućeg zračenja ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

IV. PROMET IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

1. RADIOAKTIVNI IZVORI

Uvoz radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana

Članak 19.

(1) Zahtjev za davanje dozvole za uvoz radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu UVZ – IZV koji je tiskan u Prilogu X. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Dozvola za uvoz radioaktivinh izvora može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza radioaktivnih izvora.

(3) Dokumenti koji se prilažu zahtjevu za dozvolu iz stavka 1. ovog članka određeni su sukladno posebnom propisu i navedeni su na obrascu UVZ – IZV koji je tiskan u Prilogu X. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Uvoznici radioaktivnih izvora, odnosno štitova i balasta od osiromašenog urana moraju voditi zapise o vrsti i količini uvezenih radioaktivnih izvora, odnosno štitova i balasta od osiromašenog urana i čuvati te zapise najmanje 2 godine.

(5) Uvoznik iz stavka 2. ovoga članka obvezan je u roku od 15 dana po isporuci radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(6) Uvoznik iz stavka 2. ovoga članka obvezan je u roku od najmanje 7 dana prije obavljanja uvoza zatvorenih radioaktivnih izvora 1. i 2. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora nadležnom tijelu države iz koje se radioaktivni izvor uvozi poslati presliku dozvole za uvoz istih.

(7) Osim dokumenata navedenih u stavku 3. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

(8) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok sukladno posebnom propisu.

(9) U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola iz stavka 1. ovoga članka, uvoznik iz stavka 2. ovoga članka može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

(10) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimanju zahtjeva iz stavka 9. ovoga članka rješenjem izmijeniti dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.

(11) Za uvoz balasta od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebna dozvola za uvoz.

Izvoz radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana

Članak 20.

(1) Zahtjev za davanje dozvole za izvoz radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana podnosi se Državnom zavodu za zaštitu od zračenja na obrascu IZV – IZV koji je tiskan u Prilogu XII. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Dozvola za izvoz radioaktivnih izvora može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti izvoza zatvorenih radioaktivnih izvora.

(3) Dokumenti koji se prilažu zahtjevu za dozvolu iz stavka 1. ovog članka određeni su sukladno posebnom propisu i navedeni su na obrascu IZV – IZV koji je tiskan u Prilogu XII. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Zahtjevu za davanje dozvole za izvoz zatvorenog radioaktivnog izvora je uz dokumente navedene u stavku 3. ovoga članka potrebno priložiti i certifikat radioaktivnoga izvora.

(5) Zahtjevu za davanje dozvole za izvoz zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora je uz dokumente navedene u stavku 3. i stavku 4. ovoga članka potrebno priložiti i:

1. izjavu krajnjeg korisnika kojom prihvaća zatvoreni radioaktivni izvor,

2. presliku odobrenja nadležnoga tijela države u koju se radioaktivni izvor izvozi kojim se krajnjem korisniku odobrava određena djelatnost s radioaktivnim izvorima,

3. presliku odobrenja nadležnoga tijela države u koju se radioaktivni izvor izvozi kojim se pravnoj ili fizičkoj osobi koja radioaktivni izvor uvozi odobrava uvoz radioaktivnog izvora.

(6) Izvoznik zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora obvezan je najmanje sedam dana prije obavljanja izvoza u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo države u koju se radioaktivni izvor izvozi o namjeri izvoza, a presliku obavijesti u istom roku dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(7) Obavijest iz stavka 6. ovog članka mora sadržavati najmanje sljedeće:

– približno vrijeme izvoza,

– naziv izvoznika,

– naziv krajnjeg korisnika u državi u koju se radioaktivni izvor izvozi,

– radionuklide i njihovu aktivnost na datum,

– serijske brojeve radioaktivnih izvora,

– ukupan broj radioaktivnih izvora,

– ukupnu aktivnost na datum.

(8) Ukoliko izvoznik nije u mogućnosti dostaviti dokumente navedene u stavku 5. točki 2. i točki 3. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će iznimno dati dozvolu za izvoz zatvorenih radioaktivnih izvora 1. i 2. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora po dostavljenoj pisanoj suglasnosti za uvoz tog izvora izdane od strane nadležnog tijela države u koju se radioaktivni izvor izvozi.

(9) Izvoznik radioaktivnih izvora, odnosno štitova i balasta od osiromašenog urana mora voditi zapise o vrsti i količini izvezenih radioaktivnih izvora, odnosno štitova i balasta od osiromašenog urana i čuvati te zapise najmanje 2 godine.

(10) Izvoznik iz stavka 9. ovoga članka obvezan je u roku od 15 dana po isporuci radioaktivnoga izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za zaštitu od zračenja i priložiti izjavu krajnjeg korisnika o preuzimanju radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, kao i presliku jedinstvene carinske deklaracije.

(11) Osim dokumenata navedenih u stavku 3., stavku 4., stavku 5. i stavku 6. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

(12) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok sukladno posebnom propisu.

(13) U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola iz stavka 1. ovoga članka, izvoznik iz stavka 2. ovoga članka može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

(14) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimanju zahtjeva iz stavka 13. ovoga članka rješenjem izmijeniti dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.

(15) Za izvoz balasta od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebna dozvola za izvoz.

Višekratni uvoz i izvoz radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana

Članak 21.

(1) Za radioaktivne izvore te štitove i balaste od osiromašenog urana koji su u vlasništvu korisnika, odnosno nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se dati dozvola za višekratni uvoz, odnosno izvoz.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka može se dati s rokom valjanosti do jedne godine.

Dozvola za nabavku radioaktivnih izvora te štitova i balasta od osiromašenog urana

Članak 22.

(1) Uvoznik može primiti narudžbu i obaviti uvoz radioaktivnoga izvora te štita i balasta od osiromašenog urana samo ako mu krajnji korisnik dostavi presliku dozvole za nabavku radioaktivnoga izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana.

(2) Dozvolu za nabavku radioaktivnoga izvora Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost daje nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnih izvora.

(3) Iznimno, dozvolu za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost daje pravnoj ili fizički osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koja nije nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom radioaktivnog izvora ako obavlja djelatnost uporabom zatvorenog radioaktivnog izvora koji udovoljava uvjetima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, odnosno štitom i balastom od osiromašenog urana.

(4) Zahtjev za davanje dozvole za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu NBV – ZATV koji je tiskan u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio. Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente navedene na tom obrascu.

(5) Zahtjevu za uvoz zatvorenog radioaktivnog izvora 1. i 2. kategorije u smislu pravilnika kojim je regulirana radiološka i fizička sigurnost zatvorenih radioaktivnih izvora i visokoaktivnih zatvorenih radioaktivnih izvora je uz navedeno u stavku 4. ovoga članka potrebno priložiti i izjavu proizvođača tog zatvorenog radioaktivnog izvora o prihvaćanju navedenog zatvorenog radioaktivnog izvora poslije prestanka njegove uporabe u roku od 6 mjeseci od postavljanja zahtjeva za povrat.

(6) Zahtjevu za davanje dozvole za nabavku zatvorenih radioaktivnih izvora iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz dokumente iz stavka 4. ovoga članka potrebno je priložiti i izjavu proizvođača kojom potvrđuje da je udovoljeno uvjetima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(7) Zahtjev za nabavku otvorenog radioaktivnog izvora podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu NBV – OTV koji je tiskan u Prilogu IX. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(8) Zahtjevu iz stavka 7. ovoga članka potrebno je priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori, a koje nije starija od mjesec dana.

(9) Dozvola za nabavku zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana prestaje važiti po izvršenom uvozu istih.

(10) Dozvola za nabavku otvorenih radioaktivnih izvora daje se na rok od najviše dvanaest mjeseci od dana davanja izvješća i mišljenja iz stavka 8. ovoga članka.

(11) Dozvola za nabavku radioaktivnog izvora ne može se izdati ukoliko uvoznik koji će obaviti uvoz, odnosno prijevoznik koji će izvršiti prijevoz radioaktivnog izvora za koji se dozvola traži prethodno nisu ishodili odobrenje za obavljanje djelatnosti uvoza, odnosno prijevoza radioaktivnih izvora.

(12) Osim dokumenata navedenih u stavku 4., stavku 6. i stavku 8. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja dozvole za nabavku radioaktivnoga izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana može zatražiti i druge relevantne dokumente.

(13) U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za nabavku radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, nositelj odobrenja iz stavka 2. ovoga članka, odnosno pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 3. ovoga članka može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

(14) Zahtjevu iz stavka 13. ovoga članka za izmjenu dozvole za nabavku otvorenih radioaktivnoga izvora potrebno je priložiti izvješće o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori izvršeno nakon izmjena uvjeta iz stavka 13. ovoga članka, a koje nije starije od mjesec dana.

(15) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimanju zahtjeva iz stavka 13. ovoga članka i dokumenata iz stavka 14. ovoga članka rješenjem izmijeniti dozvolu za nabavku radioaktivnoga izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana.

(16) Dozvola za nabavku iz stavka 7. ovoga članka može se dati ako je iz izvješća iz stavka 8. ovoga članka vidljivo da je udovoljeno propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.

2. RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI ELEKTRIČNI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Uvoz rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

Članak 23.

(1) Zahtjev za davanje dozvole za uvoz rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu UVZ – RDG koji je tiskan u Prilogu XI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.
(2) Dozvola iz stavka 1. ovog članka može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

(3) Dokumenti koji se prilažu zahtjevu za dozvolu iz stavka 1. ovog članka određeni su sukladno posebnom propisu i navedeni su na obrascu UVZ – RDG koji je tiskan u Prilogu XI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Uvoznici rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje moraju voditi zapise o vrsti i količini uvezenih rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje i čuvati te zapise najmanje 2 godine.

(5) Uvoznik je obvezan u roku od 15 dana po isporuci rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje krajnjem korisniku o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(6) Dozvola za uvoz iz stavka 1. ovoga članka može se dati samo ako krajnji korisnik posjeduje odobrenje za obavljanje odgovarajuće djelatnosti s rendgenskim uređajem, akceleratorom i drugim električnim uređajem koji proizvodi ionizirajuće zračenje.

(7) Dozvola za uvoz rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje može se dati uvozniku za vlastite potrebe promocije/prezentacije istog.

(8) U slučaju uvoza iz stavka 7. ovoga članka, zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka je uz dokumente iz stavka 3. ovoga članka potrebno priložiti i pisanu izjavu uvoznika o potrebi promocije/prezentacije proizvoda s navedenim mjestom promocije te o nekorištenju rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenja za uvoz kojeg se traži dozvola.

(9) Osim dokumenata navedenih u stavku 3. i stavku 8. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

(10) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok sukladno posebnom propisu.

(11) U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola iz stavka 1. ovoga članka, uvoznik iz stavka 2. ovoga članka može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

(12) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimanju zahtjeva iz stavka 11. ovoga članka rješenjem izmijeniti dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.

Izvoz rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

Članak 24.

(1) Zahtjev za davanje dozvole za izvoz rendgenskog uređaja, akceleratora i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost na obrascu IZV – RDG koji je tiskan u Prilogu XIII. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovog članka može se dati samo nositelju odobrenja za obavljanje djelatnosti izvoza rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje.

(3) Dokumenti koji se prilažu zahtjevu za dozvolu iz stavka 1. ovog članka određeni su sukladno posebnom propisu i navedeni su na obrascu IZV – RDG koji je tiskan u Prilogu XIII. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(4) Izvoznici rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje moraju voditi zapise o vrsti i količini izvezenih rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje i čuvati te zapise najmanje 2 godine.

(5) Osim dokumenata navedenih u stavku 3. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

(6) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok sukladno posebnom propisu.

(7) U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola iz stavka 1. ovoga članka, izvoznik iz stavka 2. ovoga članka može od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti izmjenu iste.

(8) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimanju zahtjeva iz stavka 7. ovoga članka rješenjem izmijeniti dozvolu iz stavka 1. ovoga članka.

Višekratni uvoz i izvoz rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

Članak 25.

(1) Za rendgenske uređaje, akceleratore i druge električne uređaje koji proizvode ionizirajuće zračenje koji su u vlasništvu nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti uporabom rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, a služe za obavljanje djelatnosti u inozemstvu može se dati dozvola za višekratni uvoz, odnosno izvoz.
(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka može se dati s rokom valjanosti do jedne godine.

V. PRIJAVA IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA ZA UPIS U SREDIŠNJI REGISTAR PRI DRŽAVNOM ZAVODU ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Prijava radioaktivnih izvora za upis u središnji registar pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost te odjava

Članak 26.

(1) Zatvoreni radioaktivni izvor prijavljuje se za upis u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja obrascem PRIJ – ZAT koji je tiskan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio i prilažu mu se certifikat zatvorenog radioaktivnog izvora i uređaja ili spremnika te izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se zatvoreni radioaktivni izvor koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

(2) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po prijamu popunjenoga obrasca i dokumenata iz stavka 1. ovoga članka izvršiti upis zatvorenog radioaktivnog izvora u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja, pridjeliti mu identifikacijski broj i na zahtjev izdati potvrdu o upisu.

(3) Nositelj odobrenja, odnosno korisnik, obvezan je dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrazac i dokumente iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 dana od dana nabavke zatvorenog radioaktivnog izvora.

(4) Za visokoaktivne zatvorene radioaktivne izvore, nositelj odobrenja, odnosno korisnik, obvezan je uz obrazac i dokumente iz stavka 1. ovoga članka Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost dostaviti i fotografiju zatvorenog radioaktivnog izvora i fotografiju uređaja ili zaštitnog spremnika.

(5) Radioaktivni izvor koji se više ne namjerava koristiti mora se prvo ponuditi drugom korisniku kako bi se uključio u drugu djelatnost ili se isti mora vratiti proizvođaču. Ako to nije moguće, potrebno ga je uskladištiti sukladno posebnome propisu ili osigurati njegovo odlaganje.

(6) Ako krajnji korisnik radioaktivni izvor prestane koristiti, otuđi ga, premjesti, ili pohrani obvezan je u roku od 15 dana o istome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) kod koje se radioaktivni izvor nalazi ili naziva i adrese novog smještaja, odnosno priložiti potvrdu skladišta o preuzimanju radioaktivnog izvora ili izjavu krajnjeg korisnika o preuzimanju radioaktivnog izvora, odnosno presliku jedinstvene carinske deklaracije.

(7) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 6. ovoga članka podatke iz stavka 6. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

Prijava štitova i balasta od osiromašenog urana za upis u središnji registar pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost te odjava

Članak 27.

(1) Štit i balast od osiromašenog urana prijavljuje se za upis u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja obrascem PRIJ – OU koji je tiskan u Prilogu XVII. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po prijamu popunjenoga obrasca iz stavka 1. ovoga članka izvršiti upis štita i balasta od osiromašenog urana u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja, pridjeliti mu identifikacijski broj i na zahtjev izdati potvrdu o upisu.

(3) Korisnik je obvezan dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrazac i dokumente iz stavka 1. ovog članka u roku od 15 dana od dana nabavke štita i balasta od osiromašenog urana.

(4) Ako krajnji korisnik štit ili balast od osiromašenog urana prestane koristiti, otuđi ga, premjesti ili pohrani obvezan je u roku od 15 dana o istome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) kod koje se štit ili balast od osiromašenog urana nalazi ili naziva i adrese novog smještaja, odnosno priložiti potvrdu skladišta o preuzimanju štita ili balasta od osiromašenog urana ili izjavu krajnjeg korisnika o preuzimanju štit ili balast od osiromašenog urana, odnosno presliku jedinstvene carinske deklaracije.

(5) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 4. ovoga članka podatke iz stavka 4. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

(6) Štit i balast od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebno prijavljivati za upis u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.

Prijava rendgenskih uređaja i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje za upis u središnji registar pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost te odjava

Članak 28.

(1) Rendgenski uređaj, osim uređaj iz stavka 2. ovoga članka, prijavljuje se za upis u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja obrascem PRIJ – RDG koji je tiskan u Prilogu V. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio i prilaže mu se izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

(2) Rendgenski uređaj za kompjuteriziranu tomografiju prijavljuje se za upis u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja obrascem PRIJ – CT koji je tiskan u Prilogu VI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio i prilaže mu se izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se rendgenski uređaj za kompjuteriziranu tomografiju koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

(3) Akcelerator koji se koristi se za terapiju u medicini prijavljuje se za upis u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja obrascem PRIJ – AKC koji je tiskan u Prilogu VII. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio i prilaže mu se izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorije u kojoj će se akcelerator koristiti s mišljenjem o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za tu prostoriju.

(4) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po prijamu popunjenoga obrasca i dokumenata iz stavka 1., stavka 2. i stavka 3. ovoga članka izvršiti upis rendgenskog uređaja iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, odnosno akceleratora iz stavka 3. ovoga članka u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja, pridjeliti mu identifikacijski broj i na zahtjev izdati potvrdu o upisu.

(5) Nositelj odobrenja obvezan je dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obrazac i dokumente iz stavka 1., stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga članka u roku od 15 dana od dana nabavke uređaja.

(6) Ako krajnji korisnik rendgenskog uređaja, akceleratora ili drugog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, prestane isti koristiti, rashoduje ga, premjesti, otpiše ili otuđi obvezan je u roku od 15 dana o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kod koje se uređaj nalazi, odnosno naziva i adrese novog smještaja.

(7) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 6. ovoga članka podatke iz stavka 6. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

VI. DOZVOLA ZA UPORABU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

1. RADIOAKTIVNI IZVORI

Dozvola za uporabu radioaktivnih izvora, odnosno štitova i balasta od osiromašenog urana

Članak 29.

(1) Nositelj odobrenja za obavljanje određene djelatnosti uporabom radioaktivnog izvora, odnosno korisnik mora imati dozvolu za uporabu radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana koju daje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(2) Zahtjev za davanje dozvole za uporabu zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnosi nositelj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka. Zahtjevu treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora, a koje nije starije od mjesec dana.

(3) Zahtjev za davanje dozvole za uporabu iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnosi korisnik iz stavka 1. ovoga članka. Zahtjevu treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, a koje nije starije od mjesec dana i iz kojeg je vidljivo da je udovoljeno uvjetima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Dozvolu za uporabu iz stavka 1. ovoga članka Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost daje za radioaktivni izvor, odnosno štit i balast od osiromašenog urana koji je upisan u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.

(5) Zahtjevu za dozvolu za uporabu otvorenih radioaktivnih izvora treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori, a koje nije starije od mjesec dana.

(6) Osim dokumenata navedenih u stavku 2., stavku 3. i stavku 5. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja dozvole za uporabu iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

(7) Dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka može se dati ako je iz izvješća iz stavka 2., stavka 3. i stavka 5. ovoga članka vidljivo da je udovoljeno propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.

(8) Za uporabu štita i balasta od osiromašenog urana koji je sastavni dio zrakoplova ili broda nije potrebna dozvola za uporabu.

Dozvola za uporabu radioaktivnih izvora s istom vrstom radionuklida jednake aktivnosti koji se koriste kao sastavni dio javljača požara (detektora dima)

Članak 30.

(1) Za radioaktivne izvore s istom vrstom radionuklida jednake aktivnosti koji se koriste kao sastavni dio javljača požara (detektori dima) u postrojenju ili sustavu za dojavu požara Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost daje zajedničku dozvolu za uporabu u kojoj se uz podatke o radioaktivnom izvoru i njegovoj pojedinačnoj aktivnosti, navodi ukupni broj istovrsnih radioaktivnih izvora te mjesto gdje su ugrađeni.

(2) Zahtjevu za davanje zajedničke dozvole iz stavka 1. ovoga članka treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora, koje nije starije od mjesec dana.

(3) Osim dokumenata navedenih u stavku 2. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja dozvole za uporabu iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

(4) Dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka može se dati ako je iz izvješća iz stavka 2. ovoga članka vidljivo da je udovoljeno propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.

2. RENDGENSKI UREĐAJI, AKCELERATORI I DRUGI UREĐAJI KOJI PROIZVODE IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE

Dozvola za uporabu rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje

Članak 31.

(1) Nositelj odobrenja za obavljanje određene djelatnosti uporabom rendgenskog uređaja, akceleratorom i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje mora imati dozvolu za uporabu koju daje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(2) Zahtjev za davanje dozvole za uporabu rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnosi nositelj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka. Zahtjevu treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, a koje nije starije od mjesec dana.

(3) Zahtjev za davanje dozvole za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnosi nositelj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka. Zahtjevu treba priložiti popunjen, potpisan i žigom ovjeren obrazac kojeg će izraditi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i objaviti ga na način da bude dostupan javnosti, a koji sadrži podatke koji nisu stariji od mjesec dana te izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora, a koje nije starije od mjesec dana.

(4) Dozvolu za uporabu iz stavka 1. ovoga članka Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost daje za uređaj iz stavka 1. ovoga članka koji je upisan u središnji registar izvora ionizirajućeg zračenja.

(5) Dozvolu za uporabu za rendgenski uređaj ili akcelerator koji se koristi se za dijagnostiku ili terapiju u medicini ili stomatologiji ili njenu presliku potrebno je izvjesiti na vidno mjesto tako da je osobi koja koristi uređaj ili osobi koja je podvrgnuta dijagnostičkom ili terapijskom postupku uporabom tog uređaja razvidno da uređaj udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno važećim propisima.

(6) Dozvola za uporabu ili njena preslika za pokretni rendgenski uređaj koji se koristi u operacijskim dvoranama ili u bolesničkim sobama mora se nalaziti uz upravljački uređaj istog, pričvršćena na prikladan način.

(7) Osim dokumenata navedenih u stavku 2. i stavku 3. ovoga članka, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u postupku davanja dozvole za uporabu iz stavka 1. ovoga članka može zatražiti i druge relevantne dokumente.

(8) Dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka može se dati ako je iz izvješća iz stavka 2. te iz rezultata mjerenja i izvješća iz stavka 3. ovoga članka vidljivo da je udovoljeno propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.

VII. IZMJENE, ROKOVI VAŽENJA I OBNAVLJANJE DOZVOLE ZA UPORABU IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Rokovi važenja i obnavljanje dozvole za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štitova i balasta od osiromašenog urana

Članak 32.

(1) Dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja daje se na rok od dvanaest mjeseci od dana davanja izvješća iz članka 29. stavka 2., članka 29. stavka 5., članka 30. stavka 2., članka 31. stavka 2., odnosno od dana izvršenog mjerenja i izvješća iz članka 31. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Dozvola za uporabu iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika daje se na neograničeno vrijeme.

(3) Pravna ili fizička osoba kojoj je dana dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja obvezna je prije isteka roka važenja dozvole za uporabu za istu od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost zatražiti obnovu ako namjerava izvor ionizirajućeg zračenja i nadalje koristiti. Zahtjevu treba priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno štita i balasta od osiromašenog urana, odnosno rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje, odnosno ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori, a koje nije starije od mjesec dana.

(4) Iznimno, zahtjevu za obnovu dozvole za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini potrebno je priložiti popunjen, potpisan i žigom ovjeren obrazac kojeg će izraditi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i objaviti ga na način da bude dostupan javnosti, a koji sadrži podatke koji nisu stariji od mjesec dana te izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora, a koje nije starije od mjesec dana.

(5) Iznimno, dozvola za uporabu za otvorene radioaktivne izvore koji se koriste za dijagnostiku i terapiju u medicini ili za znanstvena i druga istraživanja daje se za više radionuklida s naznačenom ukupnom aktivnošću pojedinog radionuklida na rok od 12 mjeseci od dana davanja izvješća iz članka 29. stavka 5. ovoga Pravilnika. Nabavka i utrošak radionuklida mogu biti višekratni u tom razdoblju pri čemu se ne smiju prijeći vrijednosti ukupne aktivnosti određenoga radionuklida u razdoblju za koje je dana dozvola za nabavku i dozvola za uporabu.

(6) Dozvola za uporabu radioaktivnog izvora prestaje važiti ako se na radioaktivnim izvorima ili uređajima u koje su ugrađeni radioaktivni izvori obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se radioaktivni izvor koristi. U tom slučaju obvezno je Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnijeti zahtjev za davanje nove dozvole za uporabu.

(7) Zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka potrebno je priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora, odnosno ispitivanju prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori izdano nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se radioaktivni izvor koristi, a koje nije starije od mjesec dana.

(8) Ako se promijeni broj radioaktivnih izvora u sustavu iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika za koji je dana zajednička dozvola za uporabu, obvezno je Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnijeti zahtjev za davanje nove zajedničke dozvole za uporabu.

(9) Zahtjevu iz stavka 8. ovoga članka potrebno je priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju zatvorenog radioaktivnog izvora izdano nakon promjene broja radioaktivnih izvora u sustavu iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika, a koje nije starije od mjesec dana.

(10) Dozvola za uporabu iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika prestaje važiti ako se na uređajima obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja (rendgenska cijev, katodna cijev, generator i sl.), nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se rendgenski uređaj, akcelerator ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje koristi. U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu.

(11) Zahtjevu iz stavka 10. ovoga članka za uporabu rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje potrebno je priložiti izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju rendgenskog uređaja i drugog električnog uređaja koji proizvodi ionizirajuće zračenje izdano nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se rendgenski uređaj ili drugi električni uređaj koji proizvodi ionizirajuće zračenje koristi, a koje nije starije od mjesec dana.

(12) Zahtjevu iz stavka 10. ovoga članka za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini potrebno je priložiti popunjen, potpisan i žigom ovjeren obrazac kojeg će izraditi Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i objaviti ga na način da bude dostupan javnosti, a koji sadrži podatke koji nisu stariji od mjesec dana te izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora, izvršeno nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), odnosno poslije svakog graditeljskog zahvata ili prenamjene kojima se može promijeniti kakvoća zaštite od ionizirajućeg zračenja unutar i izvan prostorije u kojoj se akcelerator koristi, a koje nije starije od mjesec dana.

(13) Dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja prestaje važiti s danom zaprimanja obavijesti iz članka 26. stavka 6., članka 27. stavka 4. i članka 28. stavka 6. ovoga Pravilnika od strane Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(14) Dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana prestaje važiti s danom izvršnosti rješenja o brisanju nositelja odobrenja iz odgovarajućeg registra, bez obzira na rok na koje je dano.

Izmjene dozvole za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana

Članak 33.

(1) U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dana dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana različitih od navedenih u članku 32. stavku 6., stavku 6. i stavku 10. ovoga Pravilnika, nositelj odobrenja, odnosno korisnik obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome.

(2) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka podatke o izmjeni iz stavka 1. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

(3) Pravni sljednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno korisnika mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome.

(4) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 3. ovoga članka podatke o izmjeni iz stavka 3. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

Ukidanje dozvole za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana

Članak 34.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može ukinuti dozvolu za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te štita i balasta od osiromašenog urana ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja, odnosno korisnik ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

Članak 35.

Analizu rizika može ovjeriti ovlašteni stručni tehnički servisi ovlašten za ispitivanje rendgenskih uređaja, akceleratora i drugih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima i otvorenih radioaktivnih izvora i davanje mišljenja s procjenom opasnosti na osnovi mjerenja i proračuna te za ispitivanje prostorija u kojima se radi s izvorima ionizirajućeg zračenja i izradu dokumenata iz kojih je vidljivo udovoljava li prostorija propisanim uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja.

VIII. ŽARULJE KOJE SADRŽE RADIONUKLIDE

Članak 36.

(1) Zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti sa žaruljama koje sadrže radionuklide u kojoj aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionuklida prelazi granične vrijednosti za izuzimanje iz Tablice 1. Priloga I. koji je sastavni dio pravilnika kojim su utvrđeni uvjeti i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima, odnosno za obavljanje djelatnosti kod kojih ukupna aktivnost ili koncentracija aktivnosti radionuklida ugrađenih u žarulje uključenih u djelatnost u bilo kojem trenutku na istom mjestu prelazi granične vrijednosti za izuzimanje iz Tablice 1. Priloga I. koji je sastavni dio pravilnika kojim su utvrđeni uvjeti i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima i dozvole za uporabu istih podnosi se Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka treba priložiti analizu rizika izrađenu u skladu s Prilogom XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio, a potvrđenu od strane ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

(3) Analiza rizika iz stavka 2. ovoga članka osim podataka iz Priloga XVI. ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio mora sadržavati i:

– podatke kojima se dokazuje da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

1. očekivana efektivna doza pojedinog stanovnika od djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka nije veća od 10 μSv u jednoj godini,

2. kolektivna doza očekivana u jednoj godini obavljanja djelatnosti je ispod 1 čovjek x Sv.

– podatke o godišnjoj količini žarulja iz stavka 1. ovoga članka koje se koriste ili čuvaju dok nisu u uporabi u za to namijenjenim prostorijama ili distribuiraju, a koja osigurava udovoljavanje uvjetima iz alineje 1. ovoga stavka;

– procjenu očekivane efektivne doze pojedinog stanovnika od zbrinjavanja žarulja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će odobrenjem za obavljanje djelatnosti i dozvolom uporabu iz stavka 1. ovoga članka ograničiti godišnju količinu žarulja koju nositelj odobrenja smije korisititi i/ili ih čuvati dok nisu u uporabi u za to namijenjenim prostorijama.

(5) Odobrenje za obavljanje djelatnosti i dozvola za uporabu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na vrijeme od 10 godina od dana davanja analize rizika iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Žarulje iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se koristiti i/ili čuvati dok nisu u uporabi u za to namijenjenim prostorijama u količinama većim od onih navedenih u odobrenju za obavljanje djelatnosti i dozvoli za uporabu iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Nositelj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka obvezan je do 31. siječnja svake godine dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost izvješće za prethodnu godinu koje mora sadržavati najmanje podatke o:

– ukupnom broju korištenih žarulja u toj godini,

– vrsti žarulja (uključujući proizvođača, model, pojedinačnu aktivnost)

– žaruljama koje su zbrinute (uključujući količinu zbrinutih žarulja i pravnu/ili fizičku osobu kojoj su žarulje predane na zbrinjavanje)

(8) Uvoznik i distributer žarulja iz stavka 1. ovoga članka obvezan je voditi evidencije o uvezenim i distribuiranim žaruljama te do 15. u mjesecu za prethodni mjesec dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obavijest o isporukama žarulja iz stavka 1. ovoga članka u pisanom obliku.

(9) Obavijest iz stavka 8. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– podatke (naziv i adresu) o pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave kojoj su žarulje iz stavka 1. ovoga članka isporučene,

– za svaku pravnu ili fizičku osobu, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave podatke o vrsti i količini isporučenih žarulja iz stavka 1. ovoga članka (uključujući proizvođača, model, pojedinačnu aktivnost).

(10) Uvoznik i distributer žarulja iz stavka 1. ovoga članka ne smije predati žarulje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj ili fizičkoj osobi, tijelu državne uprave ili tijelu lokalne i područne (regionalne) samouprave koje obavlja djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i koje prethodno nije ishodilo dozvolu za nabavku žarulja iz stavka 1. ovoga članka.

(11) Dozvola za nabavku iz stavka 10. ovoga članka izdaje se na način i pod uvjetima danim u članku 22. ovoga Pravilnika, s rokom valjanosti do jedne godine.

(12) U slučaju izmjena uvjeta pod kojima je dano odobrenje za obavljanje djelatnosti, nositelj odobrenja za obavljanje djelatnosti sa žaruljama iz stavka 1. ovoga članka obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u roku od 15 dana od dana nastupanja izmjena i priložiti dokaze o tome.

(13) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 12. ovoga članka podatke o izmjeni iz stavka 12. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

(14) Pravni sljednik nositelja odobrenja za obavljanje djelatnosti sa žaruljama iz stavka 1. ovoga članka mora u roku od 15 dana od dana upisa u registar trgovačkog suda ili drugog odgovarajućeg registra u pisanom obliku o tome obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i priložiti dokaze o tome.

(15) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 14. ovoga članka podatke o izmjeni iz stavka 14. ovoga članka unijeti u središnji registar i na zahtjev izdati potvrdu o tome.

(16) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost ukinut će dobrenje za obavljanje djelatnosti i dozvolu za uporabu iz stavka 1. ovoga članka ako inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost utvrdi da nositelj odobrenja ne ispunjava uvjete propisane Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Nositelji odobrenja čija su odobrenja za obavljanje djelatnosti na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika izdana prije više od 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obvezni su zatražiti obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Odobrenja za obavljanje djelatnosti koja su dana prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti po isteku 5 godina od dana davanja istog.

(3) Nositelji odobrenja kojima su dana odobrenja iz stavka 2. ovoga članka obvezni su zatražiti obnovu odobrenja za obavljanje djelatnosti mjesec dana prije isteka 5 godina od dana davanja odobrenja iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 38.

Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje posjeduje štit i balast od osiromašenog urana koji nije upisan u središnji registar pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost obvezno je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prijaviti isti na način predviđen člankom 27. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 39.

Pravna ili fizička osoba, tijelo državne uprave ili tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave koje posjeduje visokoaktivni zatvoreni radioaktivni izvor obvezno je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika pribaviti fotografiju istog, kao i zaštitnog spremnika te ih dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Članak 40.

(1) Nositelji odobrenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima u medicini, odnosno akceleratorima za terapiju u medicini obvezni su dostaviti podatke o tim uređajima prema uputniku koji im dostavlja Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

(2) Nositelji odobrenja iz stavka 1. ovoga članka obvezni su podatke iz stavka 1. ovoga članka Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost dostaviti u roku od 60 dana od dana zaprimanja upitnika iz stavka 1. ovoga članka

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popisu djelatnosti, uvjetima i načinu izdavanja te rokovima važenja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja i za korištenje izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, br. 125/06).

Članak 42.

(1) Odredbe članka 36. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. kolovoza 2012. godine.

(2) Odredba članka 31. stavka 3. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine. Do dana stupanja na snagu, zahtjevu iz članka 31. stavka 3. ovoga Pravilnika dostavlja se izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora, a koje nije starije od mjesec dana.

(3) Odredba članka 32. stavka 4. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine. Do dana stupanja na snagu, zahtjevu iz članka 32. stavka 4. ovoga Pravilnika dostavlja se izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora, a koje nije starije od mjesec dana.

(4) Odredba članka 32. stavka 12. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine. Do dana stupanja na snagu, zahtjevu iz članka 32. stavka 12. ovoga Pravilnika dostavlja se izvješće ovlaštenog stručnog tehničkog servisa o ispitivanju akceleratora izdano nakon obavljenih značajnijih popravaka, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja, odnosno nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje), a koje nije starije od mjesec dana.

(5) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/1

Urbroj: 542-01-12-4

Zagreb, 19. lipnja 2012.

Ravnatelj
doc. dr. sc. Dragan Kubelka, v. r.PRILOG I. –  PRILOG XIII.


PRILOG XIV.

Tablica 1. Aktivnosti pojedinih radionuklida iznad kojih se radioaktivni izvor koji sadrži taj radionuklid, a izveden je kao zatvoreni radioaktivni izvor smatra visokoaktivnim zatvorenim radioaktivnim izvorom.

Za radionuklide koji nisu dani u tablici primjenjuje se 1/100 vrijednosti A1 danih u Safety Standards-Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1 izdanog 2000. godine od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Radionuklid

Aktivnost (Bq)

Fe-55

4 × 1011

Co-60

4 × 109

Se-75

3 × 1010

Kr-85

1 × 1011

Sr-90(a)

3 × 109

Pd-103(a)

4 × 1011

I-125

2 × 1011

Cs-137

2 × 1010

Pm-147

4 × 1011

Gd-153

1 × 1011

Tm-170

3 × 1010

Ir-192

1 × 1010

Tl-204

1 × 1011

Ra-226(b)

2 × 109

Pu-238(b)

1 × 1011

Am-241

1 × 1011

Cf-252

5 × 108

(a) Aktivnost uključuje doprinos radionuklida-potomka s vremenom poluraspada manjim od 10 dana.

(b) Uključuje neutronske izvore s berilijem.

PRILOG XV.

UPUTE ZA IZRADU AKTA O USTROJU I PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Akt o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja mora sadržavati sljedeće:

1. Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe, odnosno tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koje donosi akt (tj. koje podnosi zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja);

2. Organizacijska struktura (unutarnje ustrojstvene jedinice) s naznakom onih unutarnjih jedinica koje za obavljanje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja;

3. Opis djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, uključujući vrstu izvora ionizirajućeg zračenja uključenih u tu djelatnost;

4. Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja – nadležnost i obveze;

5. Uvjeti na izložene radnike – stručna sprema, posebno stručno obrazovanje za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te zdravstveni uvjeti za rad u području izloženosti; u slučaju ustanova u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja - uvjeti kojima moraju udovoljavati polaznici;

6. Obveze i odgovornosti izloženih radnika; u slučaju ustanova u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja - obveze i odgovornosti polaznika;

7. Postupci kojima se o zdravstvenom riziku vezanim uz djelatnost koja se obavlja uporabom izvora ionizirajućeg zračenja informiraju izloženi radnici, odnosno polaznici u ustanovama u okviru čijih se nastavnih planova polaznici obučavaju ili obrazuju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja;

8. Uvjeti uporabe izvora ionizirajućeg zračenja;

9. Mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja koje je potrebno poduzimati, kao i način provođenja istih;

10. Program osiguranja i održavanja kakvoće; u slučaju obavljanja djelatnosti u području medicine ili dentalne medicine – izrađen u skladu s uputama danim u pravilniku kojim su utvrđeni uvjeti, načini i mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju;

11. Očevidnici - sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja te način i rokovi izvješćivanja nadležnih tijela;

12. Postupci u slučaju izvanrednog događaja u smislu pravilnika kojim su utvrđeni uvjeti, načini i mjere zaštite osoba izloženih medicinskom ozračenju;

13. Postupak zbrinjavanja radioaktivnog otpada koji nastaje uporabom radioaktivnih izvora;

14. U slučaju obavljanja djelatnosti u području medicine ili dentalne medicine – mjere zaštite osoba osoba izloženih medicinskom ozračenju.

Akt mora biti ovjeren žigom i potpisom s naznačenim danom donošenja i danom stupanja na snagu.

PRILOG XVI.

UPUTE ZA IZRADU ANALIZE RIZIKA

Analiza rizika mora sadržavati sljedeće:

1. Opći podaci o djelatnosti

1.1. Naziv i adresa pravne ili fizičke osobe, odnosno tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

1.2. Ime i prezime, zvanje i zanimanje osobe odgovorne za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

1.3. Organizacijska struktura (unutarnje ustrojstvene jedinice) s naznakom onih unutarnjih jedinica koje za obavljanje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja

1.4. Opis djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

2. Podaci o izvorima ionizirajućeg zračenja i prostorijama u kojima se upotrebljavaju

2.1. Opis izvora ionizirajućeg zračenja i uređaja u koje su izvori ionizirajućeg zračenja ugrađeni (navesti najmanje: vrstu izvora ionizirajućeg zračenja: rendgeski uređaj, akcelerator, zatvoreni/otvoreni radioaktivni izvor; za rendgenski uređaj/akcelerator: tip uređaja, max. kV/MeV, mobilni/fiksni; za otvorene/zatvorene radioaktivne izvore: max. aktivnosti)

2.2. Podaci o brzini doze na površini izvora ionizirajućeg zračenja te na udaljenostima 0,1 m i 1 m od izvora ionizirajućeg zračenja i mogućem radioaktivnom onečišćenju (kontaminaciji)

2.3. Tlocrt i opis prostorija u kojima se izvori ionizirajućeg zračenja koriste, kao i susjednih prostorija, s naznačenim područjem nadgledanja i područjem posebnog nadgledanja

2.4. Opis sustava provjetravanja

2.5. Predviđeno trajanje uporabe izvora inoizirajućeg zračenja

2.6. Postupanje s radioaktivnim otpadom i njegovo zbrinjavanje te način ispuštanja radioaktivnih tvari u okoliš

3. Mjere zaštite izloženih radnika i stanovništva od ionizirajućeg zračenja

3.1. Zaštita izvora ionizirajućeg zračenja i prostorija u kojima se izvor ionizirajućeg zračenja koristi

3.2. Sustavi zaštite (najmanje podatke o znakovima upozorenja, sustavima za prekid zračenja i sl.)

3.3. Administrativne mjere zaštite (najmanje podatke o raspodjeli odgovornosti, organizaciji poslova vezano uz uporabu izvora ionizirajućeg zračenja, pisane procedure i sl.)

3.4. Uporaba osobnih dozimetara i drugih uređaja za mjerenje razine ionizirajućeg zračenja

3.5. Osobna zaštitna sredstva

3.6. Program provjere ionizirajućeg zračenja u prostorijma i radnom okolišu u kojem se koriste ili čuvaju izvori ionizirajućeg zračenja, na radnim mjestima radnika te u susjednim prostorijama ovisno o mjestu uporabe i vrsti izvora

4. Izlaganje ionizirajućem zračenju kao posljedica obavljanja djelatnosti i zbrinjavanja radioaktivnog otpada

4.1. Opis radnih mjesta i poslova najvećeg rizika u smislu ozračenja

4.2. Procjena ozračenja izloženih radnika (efektivna i ekvivalentna doza) pri normalnim uvjetima rada

4.3. Procjena ozračenja kritične skupine stanovništva kao posljedica obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i zbrinjavanja radioaktivnog otpada

5. Ozračenje u slučaju izvanrednog događaja

5.1. Identifikacija mogućih nezgoda pri obavljanju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja

5.2. Procjena razmjera radioaktivnog onečišćenja (kontaminacije)

5.3. Procjena potencijalnog ozračenja izloženih radnika (efektivna i ekvivalentna doza) u slučajevima navedenim pod 5.1. i 5.2.

5.4. Procjena potencijalnog ozračenja stanovništva u slučajevima navedenim pod 5.1. i 5.2.

5.5. Procjena ukupnog rizika koji nosi djelatnost

6. Plan optimizacije zaštite od ionizirajućeg zračenja

6.1. Priprema izvješća o provedbi zaštite od ionizirajućeg zračenja i ozračenju izloženih radnika

6.2. Praćenje pokazatelja rizika

6.3. Identifikacija i provjera ozračenja, uključujući kriterije za izvješćivanje u slučaju prekoračenja granica izlaganja

6.4. Plan smanjenja rizika vezanog uz ozračenje

6.5. Plan smanjenja ozračenja

7. Ovjera i stručno mišljenje ovlaštenog stručnog tehničkog servisa s predloženim mjerama smanjenja rizika


PRILOG XVII.


71 29.06.2012 Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja