Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za čelične konstrukcije

NN 73/2012 (2.7.2012.), Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za čelične konstrukcije

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1708

Na temelju članka 19. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

TEHNIČKI PROPIS

O IZMJENI I DOPUNI TEHNIČKOG PROPISA ZA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

Članak 1.

U Tehničkom propisu za čelične konstrukcije (»Narodne novine« br. 112/08 i 125/10) u Prilogu G, u točki G.2 Projektiranje, proračun i građenje, dodaje se točka G.2.8, koja glasi:

»G.2.8 Za projektiranje, proračun i građenje namjenskih građevina za uzgoj poljoprivrednih proizvoda bilinogojstva (plastenici, staklenici) primijenjuju se pravila uređena točkom G.2.8.1, G.2.8.2, G.2.8.3 i G.2.8.4 ovoga Priloga te hrvatska norma HRN EN 13031-1:2008, Staklenici – Projektiranje i izgradnja – 1. dio: Staklenici za komercijalnu proizvodnju (EN 13031-1:2001) osim Dodatka E. Umjesto Dodatka E rečene norme primijenjuje se tablica G.0 ovoga Tehničkog propisa.

G.2.8.1 Ograničenja primjene

Odredbe ove točke smiju se primijeniti na građevine s plastičnom ili staklenom vanjskom ovojnicom i čija je namjena isključivo proizvodnja – uzgoj poljoprivrednih proizvoda bilinogojstva te raznih vrsta biljaka u uvjetima nezavisnim od vanjskih vremenskih uvjeta (u daljnjem tekstu: plastenici i staklenici).

Odredbe ove točke primjenjuju se na plastenike ili staklenike kojima uporabni vijek iznosi najviše 5 godina, ili je dulji od 5 godina i iznosi najviše 10 godina ili je dulji od 10 godina i iznosi najviše 15 godina, što u tehničkom opisu projekta plastenika ili staklenika mora biti izričito navedeno.

Odredbe ove točke ne primijenjuju se na ostale građevine s plastičnom ili staklenom vanjskom ovojnicom koje su namijenjene u druge svrhe (skladištenje, prezentacija, trgovina i dr.).

G.2.8.2 Smanjenje koeficijenata sigurnosti i djelovanja

Kod proračuna i dokazivanja nosivosti i stabilnosti konstrukcija građevina plastenika i staklenika mogu se u glavnom projektu primijeniti smanjeni globalni koeficijenti sigurnosti te smanjene veličine djelovanja snijega i vjetra u zavisnosti od referentnoga povratnog perioda djelovanja od 5, 10 ili 15 godina.

Smanjene vrijednosti globalnih koeficijenata sigurnosti te djelovanja snijega i vjetra za područja Republike Hrvatske određene su u tablici G.0:

Tablica G.0 – SMANJENI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI, OSNOVNO OPTEREĆENJE SNIJEGOM I OPTEREĆENJE VJETROM

Projektirani uporabni vijek
[god.]

Koeficijenti sigurnostia

Osnovno opterećenje snijegom (s0) [kN/m2]

Opterećenje vjetrom [kN/m2]

νI

νII

νIII

Priobalje s otocima

Kontinentalna Hrvatska

Lika i Gorski kotar

I. vjetrovna zonab

III. vjetrovna zonab

> 10 ≤ 15

1,25

1,10

1,00

0,25

0,90

≥ 1,40

0,40

0,95

> 5 ≤ 10

1,10

1,00

1,00

0,25

0,75

≥ 1,20

0,35

0,90

≤ 5

1,00

1,00

1,00

0,25

0,60

≥ 1,00

0,30

0,80

a koeficijent sigurnosti prema točki 2.2 HRN U.E7.081 Provjera stabilnosti nosivih čeličnih konstrukcija. Centrično pritisnuti štapovi konstantnoga jednodijelnog presjeka; νI = osnovno opterećenje, νII = osnovno + dopunsko opterećenje, νIII = izuzetno opterećenje

b vjetrovna zona prema Tehničkom propisu za djelovanje vjetra na nosive čelične konstrukcije

G.2.8.3 Dodatni zahtjevi za projekte plastenika i staklenika

Glavni projekt plastenika ili staklenika mora u tehničkom opisu osim sadržaja propisanog člankom 19. ovoga Propisa sadržavati i tehnološki opis s definiranim uvjetima rada uređaja za grijanje i predviđenim vremenom uporabe.

Tehničkim opisom moraju se razraditi i sve izvanredne situacije te mjere kojima se otklanja opasnost od izmijenjenih uvjeta koji su pretpostavljeni proračunom sa smanjenim koeficijenatima sigurnosti prema točki 2.8.2 ovoga Priloga osobito mjere za sklanjanje ljudi koje može ugroziti plastenik ili staklenik u slučaju potresa.

G.2.8.4 Seizmički proračun plastenika i staklenika

Proračun nosivosti i stabilnosti konstrukcije plastenika ili staklenika na seizmička djelovanja moraju se provesti za najmanje dva moguća stanja u trenutku nastanka potresa:

– stanje normalnog rada plastenika ili staklenika, pri čemu se uključuje vlastita masa konstrukcije, obloge, instalacije, dio biljne mase ovješene o konstrukciju i svaka druga masa trajnog karaktera, a ne uključuje se masa snijega na vanjskoj ovojnici; za koeficijent objekta prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima primjenjuje se koeficijent kategorije objekta Ko = 0,75 (III. kategorija objekta, agrotehnički objekti).

– stanje kad plastenik ili staklenik nije u uporabi ili izvanredno stanje; koeficijent objekta prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima primjenjuje se koeficijent kategorije objekta Ko = 0,00 (IV. kategorija objekta, privremeni objekti čije rušenje ne može ugroziti ljudski život).«

Članak 2.

(1) U Prilogu G, u točki G.6.1 Djelovanja (Opterećenja) iza riječi: »HRN ENV 1991-2-2 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-2.dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995)«, dodaju se riječi: »HRN EN 13031-1:2008, Staklenici – Projektiranje i izgradnja – 1. dio: Staklenici za komercijalnu proizvodnju (EN 13031-1:2001) (osim Dodatka E)«.

(2) U Prilogu G, u točki G.6.2 Dimenzioniranje i konstruiranje, iza riječi »Nosive čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima. Tehnički uvjeti HRN U.E7.145. i HRN U.E7.145/I/91.« dodaju se riječi »Zavarene nosive čelične konstrukcije. Tehnički uvjeti. HRN U.E7.150.«

Članak 3.

Ovaj Tehnički propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/12-04/6
Urbroj: 531-01-12-6
Zagreb, 19. lipnja 2012.

Ministar
Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.

73 02.07.2012 Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za čelične konstrukcije 73 02.07.2012 Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za čelične konstrukcije