Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi

NN 75/2012 (6.7.2012.), Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi

75 06.07.2012 Pravilnik o postupku izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1752

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA POLICIJSKOM SLUŽBENIKU ZA OBAVLJANJE SAMOSTALNE GOSPODARSKE ILI PROFESIONALNE DJELATNOSTI ILI PRUŽANJE USLUGA PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izdavanja odobrenja policijskom službeniku za obavljanje samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi te obavljanje poslova ili pružanje usluga pravnim osobama kojima je osnivač sindikat koji djeluje u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a koje su osnovane u cilju poboljšanja socijalnog položaja članova ili jačanja institucija sindikata, izvan redovitog radnog vremena.

Članak 2.

Postupak izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka započinje podnošenjem zahtjeva za davanje odobrenja za obavljanje poslova izvan redovnog radnog vremena (u daljnjem tekstu: zahtjev).

Zahtjev obavezno sadrži:

– naziv radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen,

– naziv ili vrstu posla kojega policijski službenik namjerava obavljati,

– naznaku vremenskog razdoblja u kojem se taj posao namjerava obavljati.

Zahtjev se podnosi glavnom ravnatelju policije putem nadležnog rukovoditelja.

Članak 3.

Za policijske službenike u policijskim upravama, nadležni rukovoditelj je načelnik policijske uprave.

Za policijske službenike Ravnateljstva policije, nadležni rukovoditelj je načelnik Ureda glavnog ravnatelja policije, pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik uprave, načelnik Ureda za posebne poslove sigurnosti, načelnik Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«, načelnik Policijske akademije, voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije, zapovjednik Zapovjedništva specijalne policije.

Za policijske službenike izvan Ravnateljstva policije, nadležni rukovoditelj je tajnik Kabineta ministra, glavni tajnik Ministarstva, načelnik Sektora te voditelj samostalne službe.

Članak 4.

Nadležni rukovoditelji iz članka 3. ovoga Pravilnika, putem kojih se podnosi zahtjev, dužni su ga razmotriti i ocijeniti utjecaj koji bi obavljanje poslova izvan redovitog radnog vremena mogao imati na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova za konkretnog policijskog službenika, te izrijekom, u pisanom obliku, predložiti usvajanje ili odbijanje zahtjeva, uz obrazloženje tog prijedloga.

U prijedlogu za usvajanje zahtjeva, izrijekom mora biti navedeno da obavljanje poslova izvan redovitog radnog vremena ne utječe na zakonito i pravilno obavljanje policijskih poslova.

Članak 5.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem kojega donosi glavni ravnatelj policije ili osoba koju on za to ovlasti.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

U rješenju kojim se odobrava obavljanje poslova izvan redovitog radnog vremena, pored propisanih sastavnih dijelova, obavezno se utvrđuje vremensko razdoblje na koje se odobrenje daje.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka prestaje važiti istekom vremenskog razdoblja na koje se odobrenje daje odnosno tridesetog dana od dana rasporeda ili premještaja policijskog službenika o čijem se zahtjevu rješavalo na drugo radno mjesto te u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu za davanje odobrenja za obavljanje poslova izvan redovnog radnog vremena, nije od utjecaja na prava i obveze iz radnog odnosa.

Članak 6.

Na postupak izdavanja odobrenja za obavljanje poslova ili pružanje usluga pravnim osobama kojima je osnivač sindikat koji djeluje u Ministarstvu, a koje su osnovane u cilju poboljšanja socijalnog položaja članova ili jačanja institucija sindikata, primjenjuju se odredbe članaka 2., 3. 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Zahtjev i rješenje kojim se odlučuje o zahtjevu obavezno se dostavljaju ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva u sjedištu, odnosno u policijskoj upravi.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naputak o načinu davanja odobrenja policijskim i drugim državnim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslovnih aktivnosti izvan redovitog radnog vremena broj: 511-01-152-16242/7-08. od 6. ožujka 2009. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-62839-2012.

Zagreb, 2. srpnja 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.