Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

NN 75/2012 (6.7.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

75 06.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupine "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

MINISTARSTVO TURIZMA

1755

Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12) ministar turizma, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, broj 82/07 i 82/09) u članku 2. stavku 5. iza riječi: »pommes frites« dodaje se riječ: »pizza« i zarez.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki 1. dodaje se rečenica koja glasi: »Iznimno za restoran uređen za održavanje svečanosti i sličnih povremenih događanja za veći broj gostiju može se koristiti i drugi odgovarajući komercijalni naziv npr. banket/restoran.«.

U točki 9. iza riječi: »npr.« dodaje se riječ: »pizza« i zarez.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točki 2. riječi: »i to: razne vrste burgera, topli i hladni sendviči, prženi krumpir i hot dog, a mogu se usluživati« zamjenjuju se riječima: »kao što su: razne vrste burgera, pizza, topli i hladni sendviči, pommes frites, hot dog, palačinke i slična jela, a mogu se usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom obliku,«.

U točki 5. riječi: »te jednostavna jela u konfekcioniranom stanju i pića« zamjenjuju se riječima: »napici, usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom obliku te pića i sladoled«.

U točki 6. riječi: »te usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom obliku« zamjenjuju se riječima: »napici, usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom stanju te pića i sladoled u originalnom pakovanju«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 3. iza riječi: »putnika« dodaju se riječi: »ili na plutajućem objektu«.

Članak 5.

U članku 9. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Restoran uređen za održavanje svečanosti i sličnih povremenih događanja za veći broj gostiju mora biti opremljen namještajem prikladnim za bankete.«.

Članak 6.

U članku 35. stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 54. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u ugostiteljskom objektu vrste caffe bar koji se nalazi unutar prostora trgovačkog centra, zračne luke, željezničkog ili autobusnog kolodvora i sl., prostorijom za usluživanje smatra se i prostor na komunikacijskom prostoru objekta (hodnici, hol).« .

Članak 8.

Tablica iz članka 63. stavka 3. Pravilnika (Prilog 1.) mijenja se u dijelu kojim su propisani minimalni uvjeti uz članak 9. kako je prikazano u tablici koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1.a).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/2

Urbroj: 529-06-12-05

Zagreb, 29. lipnja 2012.

Ministar
Veljko Ostojić, v. r.

PRILOG 1.a

9.

blagovaonica

Restoran

prostorija za usluživanje s namještajem prikladnim za duži boravak gostiju s mogućnošću korištenja visokih stolaca za malu djecu

namještaj prikladan za bankete (za održavanje svečanosti i sličnih povremenih događanja za veći broj gostiju)

kuhinja

točionik

priručni prostor za čuvanje hrane i pića

konobarska pripremnica (office)

vlastito dostavno vozilo