Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

NN 76/2012 (9.7.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

76 09.07.2012 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

HRVATSKI SABOR

1759

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/79

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 6. srpnja 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10.) u članku 9. stavku 2. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na jezicima nacionalnih manjina, uključujući i programe za djecu na jezicima nacionalnih manjina,«.

Iza podstavka 10. dodaju se novi podstavci 11., 12. i 13. koji glase:

»– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe kojima se promiče zdravlje, kao i aktivnosti za prevenciju, očuvanje i unapređenje zdravlja kao opće društvene vrijednosti,

– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene očuvanju digniteta i vrijednosti Domovinskog rata,

– proizvoditi, suproizvoditi i objavljivati programe namijenjene različitim dobnim skupinama djece, od predškolske i rane školske dobi do adolescentske dobi, prilagođene njihovim potrebama i usmjerene na promicanje njihove dobrobiti,«.

Dosadašnji podstavci 11. do 20. postaju podstavci 14. do 23.

U stavku 5. podstavku 2. iza riječi: »audiovizualnih djela,« dodaju se riječi: »uključujući i ona namijenjena djeci,«.

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. riječi: »predsjednik Uprave HRT-a« zamjenjuju se riječima: »Glavni ravnatelj HRT-a«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 3. riječi: »na prijedlog Uprave HRT-a« zamjenjuju se riječima: »na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a«, a riječi: »imenuje Uprava HRT-a« zamjenjuju riječima: »imenuje Glavni ravnatelj HRT-a«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 3. i 4. riječ: »Uprava« zamjenjuje se riječju: »Glavni ravnatelj«.

Članak 5.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Tijela HRT-a su: Glavni ravnatelj HRT-a, Ravnateljstvo HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i Programsko vijeće HRT-a.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »Glavni ravnatelj HRT-a«

Članak 19. mijenja se i glasi:

»HRT-om upravlja Glavni ravnatelj HRT-a, sukladno ovome Zakonu i Statutu HRT-a.«.

Članak 7.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

(1) Glavni ravnatelj HRT-a predstavlja i zastupa HRT i odgovoran je za zakonitost poslovanja HRT-a, za uspješno ostvarivanje djelatnosti HRT-a, za financijsko poslovanje HRT-a i ostvarivanje programskih načela HRT-a iz članka 5. do 8. ovoga Zakona. Glavni ravnatelj HRT-a odgovoran je da rad i poslovanje HRT-a budu ostvareni sukladno ovome Zakonu, Statutu HRT-a i drugim propisima. Glavni ravnatelj HRT-a odgovoran je za svoj rad Nadzornom odboru HRT-a.

(2) Glavni ravnatelj HRT-a donosi odluke o poslovanju HRT-a, ako ovim Zakonom i Statutom HRT-a nije određeno da odluke donosi neko drugo tijelo HRT-a, obavlja druge poslove predviđene ovim Zakonom i Statutom HRT-a te donosi odluke potrebne za ostvarivanje odgovornosti za djelovanje HRT-a iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Glavnog ravnatelja HRT-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a objavljuje Nadzorni odbor HRT-a, koji zaprima ponude i, uz mišljenje ispunjavaju li podnositelji ponude uvjete propisane ovim Zakonom i Statutom HRT-a i jesu li pravovremene, upućuje ponude Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora. Odbor, nakon što s kandidatima koji ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom i Statutom HRT-a obavi razgovor, podnosi Hrvatskome saboru prijedlog za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a. Hrvatski sabor imenuje Glavnog ravnatelja HRT-a većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskome saboru na mandat od pet godina.

(4) U slučaju prestanka mandata Glavnog ravnatelja HRT-a, Hrvatski sabor će do izbora novog Glavnog ravnatelja HRT-a imenovati vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, najdulje na rok od šest mjeseci. Javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a objavit će se roku od mjesec dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, osim ako je u tijeku provedba već objavljenog javnog natječaja u smislu stavka 3. ovoga članka.

(5) Glavni ravnatelj HRT-a imenovat će za svojeg zamjenika jednog od članova Ravnateljstva HRT-a. Statutom HRT-a uređuju se ovlasti zamjenika Glavnog ravnatelja HRT-a.

(6) Glavni ravnatelj HRT-a jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskome saboru o radu HRT-a, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora HRT-a i Programskog vijeća HRT-a.«.

Članak 8.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Za Glavnog ravnatelja HRT-a može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika (obvezno engleskog jezika), ima najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima, poznavanje medijskog zakonodavstva i novih informacijskih tehnologija te druge uvjete propisane Statutom HRT-a.

(2) Kandidati za Glavnog ravnatelja HRT-a obvezno, pored dokaza da ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i Statutom HRT-a, dostavljaju program rada i upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje. U svrhu izrade programa rada i upravljanja HRT-om, nakon objave javnog natječaja, omogućit će se zainteresiranim osobama uvid u izvješća koja tijela HRT-a dostavljaju Hrvatskome saboru.

(3) Položaj Glavnog ravnatelja HRT-a i glavnih urednika na HRT-u nespojiv je s dužnošću u tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te tijelima političkih stranaka.

(4) Na osobe iz stavka 3. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 25. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona.

(5) Prije imenovanja glavnih urednika na HRT-u zatražit će se savjetodavno mišljenje novinara i drugih zaposlenika koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa o tome mogu li kandidati za izbor uspješno obavljati dužnost za koju se natječu ili za koju ih se predlaže.

(6) Tijelo nadležno za izbor razriješit će dužnosti osobu iz stavka 3. ovoga članka:

– ako ta osoba podnese ostavku,

– ako nadležno tijelo za izbor ili Nadzorni odbor HRT-a utvrdi da ta osoba ne obavlja dužnost sukladno ovome Zakonu i/ili Statutu HRT-a,

– ako je svojim nesavjesnim radom dovela do materijalne štete za HRT ili prouzročila probleme u financijskom poslovanju,

– ako ne postupi po zakonitoj odluci Nadzornog odbora HRT-a,

– ako ne izvršava godišnji program HRT-a,

– ako ne izvršava Ugovor iz članka 13. ovoga Zakona,

– u drugim slučajevima predviđenim zakonom i Statutom HRT-a.

(7) Postupak za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a pokreće Nadzorni odbor HRT-a, a prijedlog za razrješenje podnosi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora. Glavni ravnatelj HRT-a pokreće postupak za razrješenje ostalih osoba iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Glavni ravnatelj HRT-a:

– upravlja te vodi poslovanje HRT-a,

– odlučuje o raspolaganju imovinom HRT-a sukladno Statutu HRT-a,

– predlaže Nadzornom odboru HRT-a Statut HRT-a koji potvrđuje Hrvatski sabor,

– donosi opće akte HRT-a, osim onih koje donosi Ravnateljstvo HRT-a, Programsko vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a,

– predlaže Nadzornom odboru HRT-a program rada HRT-a,

– utvrđuje, nakon provedene javne rasprave i pribavljenih mišljenja Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a, prijedlog Ugovora iz članka 13. ovoga Zakona koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske,

– predlaže financijski plan HRT-a te njegovu promjenu,

– predlaže završni račun HRT-a,

– odgovoran je za izradu akata i materijala potrebnih za rad Programskog vijeća HRT-a i Nadzornog odbora HRT-a,

– na temelju provedenog javnog natječaja, uz prethodno pribavljeno mišljenje novinara i drugih zaposlenika iz članka 20. stavka 5. ovoga Zakona, imenuje i razrješava glavne urednike na HRT-u,

– na temelju provedenog javnog natječaja, na prijedlog glavnog urednika na HRT-u, imenuje i razrješava urednike pojedinih programa sukladno Statutu HRT-a,

– najmanje jedanput godišnje ili na zahtjev podnosi izvješće i Nadzornom odboru HRT-a i Programskom vijeću HRT-a,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Ako se pri izradi godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u HRT-u postoji gubitak, Glavni ravnatelj HRT-a mora odmah, a najkasnije u roku od osam dana, o tome izvijestiti Ravnateljstvo HRT-a, Programsko vijeće HRT-a, Nadzorni odbor HRT-a i osnivača.«.

Članak 10.

Iza članka 21. dodaje se naslov i članak 21.a koji glase:

»Ravnateljstvo HRT-a

Članak 21.a

(1) Ravnateljstvo HRT-a čine Glavni ravnatelj HRT-a i ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT-a utvrđeni Statutom HRT-a.

(2) Radom Ravnateljstva HRT-a rukovodi Glavni ravnatelj HRT-a.

(3) Djelokrug rada Ravnateljstva HRT-a, njegove zadaće te druga pitanja vezana za rad Ravnateljstva HRT-a propisuju se Statutom HRT-a.«.

Članak 11.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorni odbor HRT-a ima pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora HRT-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na temelju javnog natječaja koji provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora koji Hrvatskome saboru predlaže izbor članova. Jedan član Nadzornog odbora HRT-a je predstavnik radnika koji se imenuje i razrješava sukladno ovom Zakonu i Zakonu o radu. Članovi Nadzornog odbora HRT-a između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora HRT-a. Mandat članova Nadzornog odbora HRT-a traje četiri godine.

(2) Za člana Nadzornog odbora HRT-a može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika te najmanje 10 godina radnog iskustva. Na članove Nadzornog odbora HRT-a primjenjuju se odredbe članka 20. stavka 3. i 4. ovoga Zakona. Pri izboru članova Nadzornog odbora HRT-a vodit će se računa o tome da barem po jedan član bude iz financijske i pravne struke te da većina članova Nadzornog odbora HRT-a ima radnog iskustva s područja medija.

(3) Izbor članova Nadzornog odbora HRT-a provest će se, u pravilu, tako da novi članovi Nadzornog odbora HRT-a budu izabrani najmanje 30 dana prije isteka mandata članova Nadzornog odbora HRT-a.

(4) Nadzorni odbor HRT-a može se konstituirati kad je imenovana većina članova Nadzornog odbora HRT-a.

(5) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora HRT-a imaju pravo na nagradu za svoj rad sukladno Statutu HRT-a.

(6) U radu Nadzornog odbora HRT-a mogu sudjelovati bez prava glasa Glavni ravnatelj HRT-a te druge osobe koje pozove predsjednik Nadzornog odbora HRT-a.

(7) Poslove unutarnje revizije, administrativne i druge stručne poslove za potrebe Nadzornog odbora HRT-a obavljaju stručne službe ustrojene Statutom HRT-a.

(8) Član Nadzornog odbora HRT-a razriješit će se prije isteka mandata u slučaju:

– ako podnese zahtjev za razrješenje,

– ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti HRT-a,

– ako neopravdano ne prisustvuje na više od dvije sjednice Nadzornog odbora HRT-a za redom, ili u razdoblju od godinu dana,

– ako svojim zahtjevima nastoji utjecati na objavljivanje određenih programa,

– ako postupa suprotno općim aktima HRT-a,

– ako svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled HRT-a.«.

Članak 12.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzorni odbor HRT-a:

– na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a donosi Statut HRT-a uz potvrdu Hrvatskoga sabora,

– nadzire poslovanje HRT-a i usklađenost poslovanja sa zakonima te provedbu odredaba ovoga Zakona koje se odnose na zakonito korištenje sredstava pristojbe i drugih prihoda,

– pokreće postupak za razrješenje Glavnog ravnatelja HRT-a, ako je ispunjen neki od uvjeta propisan člankom 20. stavkom 6. ovoga Zakona,

– na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a donosi program rada HRT-a, po prethodno pribavljenom mišljenju Programskog vijeća HRT-a,

– daje mišljenje na prijedlog Ugovora iz članka 13. ovoga Zakona koji nakon završetka javne rasprave utvrdi Glavni ravnatelj HRT-a,

– prihvaća financijski plan i njegov rebalans te završni račun HRT-a,

– daje suglasnost na raspolaganje nekretninama i imovinom HRT-a za iznose iznad vrijednosti utvrđene Statutom HRT-a,

– daje prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o zajmu ili kreditu preko određene vrijednosti, sukladno Statutu HRT-a,

– daje suglasnost na davanje punomoći za zastupanje HRT-a osobama koje na temelju ovog Zakona nisu ovlaštene zastupati HRT,

– daje prethodnu suglasnost na odluku o donošenju općeg akta o financijskom poslovanju HRT-a te općeg akta o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HRT-a te naknadama za rad vanjskih suradnika HRT-a,

– utvrđuje dopuštenu financijsku pričuvu u skladu sa člankom 39. stavkom 3. ovoga Zakona,

– utvrđuje visinu pristojbe u skladu sa člankom 35. stavkom 2. ovoga Zakona,

– donosi poslovnik o svojem radu,

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Kada je ovim Zakonom ili Statutom HRT-a određeno da se određene odluke ili akti donose uz mišljenje ili suglasnost Nadzornog odbora HRT-a, a Nadzorni odbor HRT-a se ne očituje u roku od 30 dana od dana traženja, smatra se da je dano pozitivno mišljenje, odnosno da je dana suglasnost.

(3) Nadzorni odbor HRT-a može pregledati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju HRT-a, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari, a u tu svrhu može koristiti pojedine svoje članove ili vanjske stručnjake. Nadzorni odbor HRT-a daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća HRT-a.

(4) Nadzorni odbor HRT-a ima pravo i dužnost u slučaju utvrđenih nepravilnosti naložiti Ravnateljstvu HRT-a da nepravilnosti ispravi.

(5) Nadzorni odbor HRT-a podnosi najmanje jednom godišnje izvješće Hrvatskome saboru o svom radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a. Nadzorni odbor HRT-a podnosi i izvješće o provedenom nadzoru iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka Vijeću za elektroničke medije i Programskom vijeću HRT-a.«.

Članak 13.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Programsko vijeće HRT-a (u daljnjem tekstu: Vijeće HRT-a) zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređjenjem radijskog i audiovizualnog programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga.

(2) Vijeće HRT-a ima 11 članova.«.

Članak 14.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatski sabor bira i razrješava devet članova Vijeća HRT-a. Izbor članova Vijeća HRT-a Hrvatski sabor obavlja na temelju javnog poziva koji objavljuje i provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora. Dva člana Vijeća HRT-a biraju i razrješavaju novinari i drugi zaposlenici HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa HRT-a na način predviđen ovim Zakonom i Statutom HRT-a.

(2) Postupak izbora pokreće se utvrđivanjem kriterija i javnim pozivom Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora koji se objavljuje najmanje 90 dana prije isteka mandata članovima Vijeća HRT-a. Javnim pozivom pozivaju se institucije, udruge i građani da podnesu obrazložene prijedloge o kandidatima za članove Vijeća HRT-a. Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana ni dulji od 30 dana od dana objave javnog poziva. Prijedlozi obvezno sadrže izjavu predloženika da nije u sukobu interesa u smislu odredbi ovoga Zakona ovjerenu od strane javnog bilježnika.

(3) Postupak raspisivanja javnog poziva i utvrđivanja kriterija provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora.

(4) Za članove Vijeća HRT-a biraju se osobe koje su hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici, stručnjaci i ostali javni djelatnici koji su se u javnom životu istaknuli zalaganjem za poštivanje demokratskih načela i vladavinu prava, izgradnju i unapređenje najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, razvitak civilnog društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja. Pri izboru članova Vijeća HRT-a vodit će se računa o svjetonazorskom i drugom pluralizmu hrvatskog društva.

(5) Članovi Vijeća HRT-a ne mogu biti državni dužnosnici niti osobe koje obnašaju dužnosti u tijelima političkih stranaka ili tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(6) Članovi Vijeća HRT-a ne mogu biti osobe koje su u radnom odnosu ili obavljaju bilo koje druge poslove u konkurentskim pravnim osobama, odnosno pravnim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje, pružanja i/ili prijenosa audio i audiovizualnih medijskih usluga, multimedijskih sadržaja i usluga elektroničkih publikacija niti članovi njihovih uprava, upravnih vijeća ili nadzornih odbora, te ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u tim pravnim osobama, kao niti obavljati druge poslove zbog kojih bi mogle doći u sukob interesa.

(7) Članovi Vijeća HRT-a, osim članova Vijeća HRT-a iz redova zaposlenika HRT-a, za vrijeme trajanja mandata ne smiju biti ni u kakvom financijskom i/ili poslovnom odnosu s HRT-om niti od HRT-a stjecati bilo kakve prihode niti posredovati prigodom sklapanja poslova HRT-a s trećim osobama.

(8) Po zaključenju natječaja, Odbor će razmotriti sve podnesene prijedloge za članove Vijeća HRT-a te listu kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom proslijediti Hrvatskome saboru. Hrvatski sabor glasuje pojedinačno o svim predloženicima koji ispunjavaju uvjete za izbor i odluku o izboru donosi većinom glasova svih zastupnika. Izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova zastupnika u Hrvatskome saboru. Ako pojedini ili svi kandidati dobiju jednak broj glasova zastupnika u Hrvatskome saboru, ponovit će se glasovanje dok se ne izaberu članovi Vijeća HRT-a.

(9) Vijeće HRT-a može se konstituirati kad je imenovana većina članova Vijeća HRT-a.«.

Članak 15.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Vijeće HRT-a:

– prati provedbu programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i Ugovorom iz članka 13. ovoga Zakona te u slučaju njihova nepoštivanja pisano upozorava Ravnateljstvo HRT-a i glavne urednike na HRT-u, a upozorenje dostavlja na znanje Nadzornom odboru HRT-a,

– uređuje način utvrđivanja sadržaja i teksta programskih obveza HRT-a iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona i održavanja javne rasprave HRT-a na prijedlog Ravnateljstva HRT-a, uz odobrenje Vijeća za elektroničke medije,

– daje mišljenje na prijedlog programa rada HRT-a,

– daje mišljenje na prijedlog Ugovora iz članka 13. ovoga Zakona koji nakon završetka javne rasprave utvrdi Glavni ravnatelj HRT-a,

– imenuje povjerenika za korisnike usluga HRT-a,

– donosi poslovnik o svom radu,

– obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu HRT-a.

(2) Kada je ovim Zakonom ili Statutom HRT-a propisano da se određeni akt može usvojiti ili utvrditi nakon pribavljenog mišljenja Vijeća HRT-a, a Vijeće HRT-a se ne očituje u roku od 30 dana od dana traženja, smatra se da je dano pozitivno mišljenje.

(3) U cilju osiguravanja autonomnosti uredničkog i novinarskog rada, Vijeće HRT-a ne smije pregledavati ili slušati pojedine emisije ili druge dijelove programa prije nego su objavljeni, te ne može donositi odluke i stavove o njihovu objavljivanju.

(4) Vijeće HRT-a sastaje se u pravilu jednom svaka tri mjeseca, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskome saboru o svom radu i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih zakonom i Ugovorom iz članka 13. ovoga Zakona.

(5) Izvješće Vijeća HRT-a iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na internetskim stranicama HRT-a, a po potrebi i na drugi prikladan način.

(6) Administrativne i druge stručne poslove za potrebe Vijeća HRT-a obavlja stručna služba ustrojena Statutom HRT-a.«.

Članak 16.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Član Vijeća HRT-a razriješit će se prije isteka mandata:

– ako podnese zahtjev za razrješenje,

– ako je imenovan za člana Vijeća HRT-a na temelju davanja netočnih podataka i prešućivanja važnih okolnosti, suprotno odredbama članka 25. stavka 5. do 7. ovoga Zakona,

– ako za vrijeme trajanja mandata nastupe okolnosti iz članka 25. stavka 5. do 7. ovoga Zakona,

– ako svojim djelovanjem postupa protivno zakonu i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti HRT-a,

– ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Vijeća HRT-a u razdoblju duljem od šest mjeseci,

– ako izvan propisanog načina rada Vijeća HRT-a svojim zahtjevima nastoji utjecati na objavljivanje određenih programa,

– ako postupa suprotno općim aktima HRT-a,

– ako svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled HRT-a.

(2) Postupak za prestanak mandata članu Vijeća HRT-a u slučaju iz stavka 1. ovoga članka pokreće Vijeće HRT-a ili Nadzorni odbor HRT-a, a odluku o prestanku mandata donosi Hrvatski sabor, odnosno novinari ili drugi zaposlenici HRT-a iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) U slučaju prestanka mandata članu Vijeća HRT-a iz stavka 1. ovoga članka, provest će se postupak izbora člana Vijeća HRT-a na način propisan ovim Zakonom za preostali dio mandata.«.

Članak 17.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sjednicama Vijeća HRT-a prisustvuju bez prava odlučivanja Glavni ravnatelj HRT-a, predsjednik Nadzornog odbora HRT-a, glavni urednici na HRT-u te druge osobe na poziv predsjednika Vijeća HRT-a.«.

Članak 18.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Statut HRT-a donosi Nadzorni odbor HRT-a na prijedlog Glavnog ravnatelja HRT-a, a potvrđuje ga Hrvatski sabor. Druge opće akte donosi tijelo utvrđeno ovim Zakonom ili Statutom HRT-a.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) HRT je dužan najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona. Do usklađivanja općih akata, primjenjivat će se postojeći opći akti u dijelu u kojemu nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

(2) Nadzorni odbor HRT-a dužan je u roku od dva mjeseca od dana imenovanja donijeti Statut HRT-a, na prijedlog vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, odnosno Glavnog ravnatelja HRT-a, i podnijeti ga Hrvatskom saboru na potvrđivanje, u skladu s ovim Zakonom.

Članak 20.

(1) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uputiti javni poziv za imenovanje članova Vijeća HRT-a sukladno ovom Zakonu.

(2) U javnom pozivu iz stavka 1. ovoga članka obvezno je naznačiti da se pet članova Vijeća HRT-a imenuje na mandat od četiri godine, dok se druga četiri člana imenuju na mandat od dvije godine.

(3) Nakon provedenog prvog izbora članova Vijeća HRT-a u skladu s ovim Zakonom, na sjednici Vijeća HRT-a ždrijebom se određuje četiri člana Vijeća HRT-a iz stavka 2. ovoga članka i jednog člana Vijeća HRT-a izabranog iz reda novinara i drugih zaposlenika HRT-a čiji mandat je dvije godine.

(4) Članovima Vijeća HRT-a koji su izabrani prema odredbama Zakona o HRT-u (»Narodne novine«, br. 137/10.) prestaje mandat imenovanjem Vijeća HRT-a sukladno ovom Zakonu.

Članak 21.

(1) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti postupak za imenovanje članova Nadzornog odbora HRT-a sukladno ovom Zakonu.

(2) Članovima Nadzornog odbora HRT-a koji su izabrani sukladno odredbama Zakona o HRT-u (»Narodne novine«, br. 137/10.) prestaje mandat imenovanjem Nadzornog odbora HRT-a sukladno ovom Zakonu.

Članak 22.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona predsjednik Uprave HRT-a postaje privremeni Glavni ravnatelj HRT-a.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat članovima Uprave HRT-a.

(3) Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora će, bez provođenja javnog natječaja, predložiti Hrvatskome saboru u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovanje vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a na rok od šest mjeseci. Danom imenovanja vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a prestaje dužnost privremenog Glavnog ravnatelja HRT-a.

(4) Iznimno od odredbe članka 19.a stavka 3. koja je dodana člankom 7. ovoga Zakona, javni natječaj za imenovanje Glavnog ravnatelja HRT-a će objaviti i provesti Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Za Glavnog ravnatelja HRT-a može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin, ima završen sveučilišni diplomski studij ili s njim izjednačeni studij, aktivno znanje najmanje jednoga svjetskog jezika (obvezno engleskog jezika), ima najmanje deset godina iskustva na odgovornim poslovima u medijima ili drugim poslovnim sustavima, poznavanje medijskog zakonodavstva i novih informacijskih tehnologija te je predložila najbolji program rada i upravljanja HRT-om za predstojeće mandatno razdoblje. Imenovanjem Glavnog ravnatelja HRT-a prestaje mandat vršitelju dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a.

(5) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT-a, glavni urednici Hrvatske televizije, Hrvatskog radija i Multimedije HRT-a postaju privremeni ravnatelji ustrojbenih jedinica HRT-a, odnosno privremeni urednici.

(6) Vršitelj dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, odnosno Glavni ravnatelj HRT-a imenovat će najdulje na šest mjeseci vršitelje dužnosti ravnatelja ustrojbenih jedinica i urednika iz stavka 5. ovoga članka, čime privremenim ravnateljima ustrojbenih jedinica i privremenim urednicima prestaje mandat.

Članak 23.

Nadzorni odbor HRT-a dužan je utvrditi program restrukturiranja HRT-a te ga uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Nadzorni odbor HRT-a zatražit će od Glavnog ravnatelja HRT-a da izradi nacrt prijedloga programa restrukturiranja HRT-a.

Članak 24.

(1) Iznimno od odredbe članka 13. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine«, br. 137/10.), Ugovor između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 1. siječnja 2018. mora biti potpisan do 15. prosinca 2012. Prijedlog ugovora koji HRT dostavi Vladi Republike Hrvatske, uputit će se prije potpisivanja na mišljenje Vijeću HRT-a i Nadzornom odboru HRT-a, izabranima prema ovom Zakonu.

(2) Ako se Vijeće HRT-a i Nadzorni odbor HRT-a na zahtjev vršitelja dužnosti Glavnog ravnatelja HRT-a, odnosno Glavnog ravnatelja HRT-a ne očituju o prijedlogu Ugovora iz stavka 1. ovoga članka u roku od 10 dana od dana traženja, potpisivanju Ugovora može se pristupiti bez mišljenja navedenih tijela.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/12-01/03

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.