Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 76/2012 (9.7.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1762

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. lipnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/76

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 3. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 79/07., 35/08., 40/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 121/10., 130/10. – pročišćeni tekst, 61/11. i 114/11.) u članku 10. stavku 1. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8) sezonski radnici u poljoprivredi, prema odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja.«.

Članak 2.

U članku 75. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za kalendarske godine počevši od 1. siječnja 2009. za koje je osiguranik uz plaću, odnosno osnovicu, ostvario i ostale primitke uz plaću prema kojima se utvrđuje obveza doprinosa, za utvrđivanje vrijednosnih bodova, uzima se osnovica prema kojoj su obračunati doprinosi za mirovinsko osiguranje, ali najviše do iznosa najviše godišnje osnovice propisane za tu godinu, bez obzira na ostvareni staž osiguranja u toj godini.«.

Dosadašnji stavci 3. do 10. postaju stavci 4. do 11.

Članak 3.

U članku 90. stavku 3. iza riječi: »slučaju iz« dodaju se riječi: »članka 10. stavka 1. točke 8. i«.

Članak 4.

U članku 112. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vještačenje u postupku utvrđivanja invalidnosti, tjelesnog oštećenja ili opće nesposobnosti za rad člana obitelji, obavlja se na temelju medicinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka u Centru za medicinsko vještačenje Zavoda.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju potrebe vještaci Centra za medicinsko vještačenje Zavoda mogu naložiti provođenje odgovarajuće dodatne medicinske obrade.«.

Članak 5.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»Vlada Republike Hrvatske propisuje postupak vještačenja za ostvarivanje prava prema ovome Zakonu, a osobito način i postupak medicinskog vještačenja iz članka 112. ovoga Zakona, tko su ovlašteni vještaci iz članka 113. stavka 1. i članka 120. stavka 4. ovoga Zakona, način njihovog imenovanja, područje i način rada, sadržaj nalaza i mišljenja koje daju te način i postupak obavljanja revizije iz članka 116. ovoga Zakona.«.

Članak 6.

U članku 116. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Reviziju obavlja povjerenstvo u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav.«.

U stavku 3. iza riječi: »može se« dodaju se riječi: »zahtijevati dodatna medicinska obrada i«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ministar nadležan za mirovinski sustav imenuje članove povjerenstva za reviziju iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 7.

U članku 131. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Upravno vijeće čini devet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

1) četiri člana na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav,

2) dva člana na prijedlog udruga umirovljenika,

3) jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova sindikata,

4) jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca,

5) jednog člana predstavnika radnika Zavoda.

(3) Predsjednika upravnog vijeća biraju članovi upravnog vijeća iz redova članova upravnog vijeća iz stavka 2. točke 1. ovoga članka.«.

Članak 8.

U članku 132. stavku 2. iza riječi: »ima« dodaju se riječi: »zamjenika ravnatelja i«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav na vrijeme od četiri godine, a na temelju provedenoga javnog natječaja.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za mirovinski sustav.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., iza riječi: »odgovornost ravnatelja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »zamjenika ravnatelja«.

Članak 9.

U članku 135. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni nadzor nad Zavodom provodi ministarstvo nadležno za mirovinski sustav.«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 6. ovoga Zakona, koji stupa na snagu 1. siječnja 2013. te članka 4. i 5. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 140-01/12-01/01

Zagreb, 29. lipnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.