Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

NN 76/2012 (9.7.2012.), Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1767

Na temelju članka 58. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« br. 69/2009 i 84/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU

I.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (»Narodne novine« br. 37/2011 i 91/2011), u točki III. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

»– Dan Simonić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture;«.

Alineja 8. mijenja se i glasi:

»– Nino Karamatić, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.«.

U stavku 2. riječi: »Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.«.

II.

U točki VIII. stavku 4. riječi: »Ministarstva mora, prometa i infrastrukture« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/12-01/06

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 5. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.