Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini

NN 76/2012 (9.7.2012.), Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1773

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09, 127/10 i 50/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA STRUKTURNE POLITIKE U RIBARSTVU KROZ POTPORU RAZVOJU SLATKOVODNE AKVAKULTURE U 2012. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način provedbe mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – tijelo nadležno za provedbu mjera strukturne politike.

2. Akvakultura – uzgoj i kultiviranje riba i drugih vodenih organizama korištenjem tehnika za povećanje proizvodnje ovih organizama izvan prirodnih kapaciteta okoliša; organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u fazi uzgoja i kultiviranja sve do, i uključujući, trenutak izlova.

3. Izgradnja izvođenje građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, sukladno posebnim propisima.

4. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09, 127/10 i 50/12) (u daljnjem tekstu: Zakon), ovog Pravilnika i Natječaja za podnošenje prijava u okviru sufinanciranja mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) i kojemu je izdana Odluka o sufinanciranju iz članka 13. ovog Pravilnika.

5. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

6. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

7. Održavanje – izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, sukladno posebnim propisima.

8. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju Natječaja.

9. Povlastica – povlastica za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst).

10. Proizvodni kapaciteti – lokacije (područja) ili građevine na/u kojima se obavlja uzgoj riba i drugih vodenih organizama, a koji uključuju ribnjake za uzgoj toplovodnih i hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba te mrjestilišta.

11. Rekonstrukcija – izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu i/ili kojima se mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa), sukladno posebnim propisima.

12. Skladišni prostori – skladišni prostori za hranu za ribe i druge vodene organizme za vlastiti uzgoj, skladišta za opremu te rashladni prostori za skladištenje proizvoda iz vlastitog uzgoja.

13. Specijalna vozila – vozila namijenjena, prilagođena i opremljena za prijevoz mlađi, žive ribe i proizvoda iz vlastitog uzgoja.

14. Ulaganje – prihvatljivi trošak za koji se traži potpora.

Namjena potpore

Članak 3.

(1) Potpora je namijenjena ostvarivanju ciljeva strukturne politike u ribarstvu definiranih u članku 6. Zakona.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima se sufinanciraju mjere strukturne politike u segmentu slatkovodne akvakulture.

(3) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovog Pravilnika i Natječaja, a prema računima za koje podnositelj nije do sada koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

(4) Potpora se dodjeljuje za ulaganja na lokacijama (područjima) za koje je izdana povlastica ili za ulaganja vezana uz građevine za koje je izdana povlastica.

(5) Potpora se dodjeljuje i za ulaganja vezana uz građevine i objekte, koji nisu upisani u povlasticu, a koji uključuju skladišne prostore, objekte maloprodaje za proizvode iz vlastitog uzgoja ukoliko su navedene građevine i objekti u službi slatkovodne akvakulture koja se odvija na/u proizvodnim kapacitetima za koje podnositelji prijava imaju povlastice.

(6) Troškovi ulaganja sukladno pripadajućoj financijskoj dokumentaciji za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika i Natječaja moraju biti ostvareni u periodu od 3. listopada 2011. godine do Natječajem propisanog roka za podnošenje prijava, a računi u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja prijave.

Članak 4.

(1) Potpora se provodi sukladno članku 12. stavku 1. Zakona kroz mjere koje obuhvaćaju proizvodne investicije.

(2) Sukladno odredbama ovog Pravilnika, proizvodne investicije odnose se na ulaganja vezana uz:

a. izgradnju i/ili rekonstrukciju proizvodnih kapaciteta,

b. održavanje proizvodnih kapaciteta, osim mrjestilišta,

c. opremanje proizvodnih kapaciteta opremom i/ili strojevima,

d. izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora,

e. izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju proizvoda iz vlastitog uzgoja,

f. nabavu i/ili opremanje specijalnih vozila i/ili nabavu radnih strojeva i/ili nabavu plovila i/ili opremanje plovila, neophodnih za rad i održavanje proizvodnih kapaciteta,

g. nabavu opreme za unaprjeđenje uvjeta rada proizvodnih kapaciteta,

h. nabavu opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvoda,

i. nabavu i/ili postavljanje opreme i/ili sustava zaštite proizvodnih kapaciteta od divljih predatora,

j. nabavu opreme za sortiranje u procesu uzgoja,

k. nabavu sustava i/ili opreme za nadzor proizvodnih kapaciteta,

l. nabava instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor.

(3) Potpora se dodjeljuje po korisniku.

(4) Minimalna vrijednost ulaganja ne smije biti niža od 10.000,00 kuna.

(5) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi:

a. za ulaganja od 10.000,00 kuna do 200.000,00 kuna, potpora iznosi 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 80.000,00 kuna;

b. za ulaganja od 200.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna, potpora iznosi 40% vrijednosti ulaganja, a najviše do 525.000,00 kuna;

c. za ulaganja veća od 1.500.000,00 kuna, potpora iznosi 35% vrijednosti ulaganja, a najviše do 1.400.000,00 kuna;

(6) Iznimno, ukupni iznos potpore po korisniku može biti i veći od iznosa navedenih u stavku 5. ovog članka ukoliko je korisnik ostvario pravo na potporu za ulaganja iz stavka 2. točke i) ovog članka. U tom slučaju se za ulaganja iz stavka 2. točke i) ovog članka obračunava potpora od 70% iznosa ulaganja te se pribraja iznosu potpore obračunatom sukladno stavku 5. ovog članka.

Korisnik potpore

Članak 5.

Da bi postao korisnikom potpore, podnositelj mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a. mora biti ovlaštenik važeće/ih povlastice/a u trenutku podnošenja prijave;

b. mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske. Iznimno, podmirenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu Republike Hrvatske mogu se smatrati slučajevi gdje je podnositelj obuhvaćen mjerama naplate poreznog duga reprogramiranjem ili otpisom duga s osnove kamata sukladno Zakonu o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (»Narodne novine« br. 45/11 i 25/12);

c. mora biti u sustavu PDV-a;

d. u trenutku podnošenja prijave mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega;

e. ne smije biti vlasnički povezan s izvođačima radova i/ili dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja.

Prihvatljivi troškovi

Članak 6.

(1) Sukladno članku 4. stavku 2. ovog Pravilnika prihvatljivim troškovima smatraju se:

a. kod izgradnje i/ili rekonstrukcije proizvodnih kapaciteta prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije prema računima od izvođača radova na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera sukladno posebnim propisima;

b. kod održavanja proizvodnih kapaciteta (ribnjaci za uzgoj toplovodnih i hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba), osim mrjestilišta, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi održavanja po računima od dobavljača i/ili izvođača radova, na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

c. kod opremanja proizvodnih kapaciteta opremom i/ili strojevima, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi opremanja proizvodnih kapaciteta prema računima od dobavljača za kupnju nove opreme i/ili novih strojeva za potrebe rada proizvodnih kapaciteta, u svim fazama i procesima uzgoja, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

d. kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja skladišnih prostora, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora prema računima od izvođača radova na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera sukladno posebnim propisima, te troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih sustava i/ili nove opreme za kondicioniranje zraka i/ili ostale nove opreme potrebne za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

e. kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja objekata za maloprodaju proizvoda iz vlastitog uzgoja, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije prema računima od izvođača radova na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera sukladno posebnim propisima, te troškovi prema računima od dobavljača opreme za kupnju nove opreme potrebne za rad maloprodajnog objekta, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

f. kod nabave i/ili opremanja specijalnih vozila i/ili nabave radnih strojeva i/ili nabave i/ili opremanja plovila, neophodnih za rad i održavanje proizvodnih kapaciteta, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih vozila hladnjača i/ili za opremanje vozila hladnjača i/ili za kupnju novih gospodarskih vozila i/ili za opremanje gospodarskih vozila za potrebe prijevoza žive ribe i mlađi i/ili troškovi za kupnju novih radnih strojeva za transport i/ili novih radnih strojeva za održavanje ribnjaka i izlov i/ili novih plovila (uključujući i zajedno s novim pogonskim strojem) i/ili troškovi za opremanje plovila, pod uvjetom da se radi o plovilima za hranjenje ribe ili plovilima za obilazak uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

g. kod nabave opreme za unaprjeđenje uvjeta rada proizvodnih kapaciteta, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju nove informatičke opreme i/ili novih informatičkih sustava (uključujući i računalne programe) za potrebe rada proizvodnih kapaciteta, i/ili novih dizalica, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

h. kod nabave opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvoda, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih kontejnera za skladištenje ribe i/ili novih ledomata i/ili nove opreme za poleđivanje i/ili šokiranje kao i njihovih novih sastavnih dijelova, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

i. kod nabave i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite proizvodnih kapaciteta od divljih predatora, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije prema računima od izvođača radova i/ili dobavljača materijala, na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera, sukladno posebnim propisima i/ili troškovi prema računima od dobavljača za kupnju zaštitnih mreža, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

j. kod nabave opreme za sortiranje u procesu uzgoja, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novog sortirnog stroja za selekcioniranje ribe po veličini u uzgojnom procesu, kao i ostalih novih elemenata procesa sortiranja koji uključuju nove pumpe i/ili druge mehanizme transporta ribe prilikom sortiranja te brojače ribe, kao i novih sastavnih dijelova naprijed navedene opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

k. kod nabave sustava i/ili opreme za nadzor proizvodnih kapaciteta, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih sustava i/ili opreme za video nadzor proizvodnih kapaciteta, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje;

l. kod nabave instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor, prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi prema računima od dobavljača za kupnju nove opreme i/ili novih instrumenata za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili troškovi prema računima od dobavljača za kupnju novih vodomjera i/ili nove opreme za telemetrijski nadzor, uključujući troškove transporta i/ili montaže/ugradnje.

(2) Svi strojevi, uređaji, oprema i sustavi iz stavka 1. ovog članka moraju biti novi, a računalni programi licencirani.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 7.

Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– potrošni materijal i troškovi kupnje primarne sirovine i repromaterijala,

– plaćanja u naravi i plaćanja putem robne razmjene,

– troškovi vlastitog rada,

– plaćanja u gotovini,

– troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja,

– operativni troškovi,

– svi troškovi amortizacije i najma,

– rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena vozila, rabljena plovila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog,

– troškovi koji obuhvaćaju izvođenje radova, nabavu opreme i/ili usluga vezanih uz pokretnu i nepokretnu imovinu koja se ne odnosi na lokacije (područja) i/ili građevine i/ili objekte sukladno članku 3. stavcima 4. i 5. ovog Pravilnika (npr. ulaganja u upravne zgrade, pogone za preradu i sl.),

– troškovi za kupnju službenih vozila,

– troškovi osnivanja tvrtke,

– administrativne i upravne pristojbe,

– u slučaju izgradnje i/ili rekonstrukcije i/ili održavanja, troškovnikom nepredviđeni troškovi,

– troškovi kupnje rezervnih dijelova i servisiranja,

– periodičke aktivnosti (nabava licenci i sl.).

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 8.

(1) Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore donosi ministar.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se ukupna raspoloživa sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu Natječaja.

(3) Natječaj na prijedlog Ministarstva raspisuje Agencija za plaćanja, u roku od deset (10) kalendarskih dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Prijava na Natječaj

Članak 9.

(1) Prijava se podnosi se na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

1. predmet Natječaja i namjena potpore,

2. korisnici i uvjeti kojima podnositelji moraju udovoljiti da bi postali korisnici,

3. prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi,

4. iznos i udio potpore,

5. dokumentacija koja čini prijavu,

6. način rangiranja prijava,

7. rokovi i način podnošenja prijave.

(4) Prijave se podnose na obrascu Dodatak I. koji je prilog ovog Pravilnika, zajedno s dokumentacijom propisanom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada prijava

Članak 10.

(1) Prilikom obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje prijave uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem.

(2) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije, obrazloženje, tumačenje ili ispravak podataka potrebnih za dovršenje obrade prijave. Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(3) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu.

Rangiranje prijava

Članak 11.

(1) Nakon administrativne kontrole svake pristigle prijave utvrdit će se rang-lista prijava, u padajućem nizu, sukladno kriterijima rangiranja.

(2) Rang-lista iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se bodovanjem prijava sukladno kriterijima prve i druge razine.

(3) U rangiranju se najprije primjenjuje kriterij prve razine koji se odnosi na tip proizvodnje pri čemu prednost imaju one prijave koje podnose ovlaštenici povlastice za uzgoj hladnovodnih vrsta slatkovodnih riba.

(4) Nakon primjene kriterija prve razine iz stavka 3. ovog članka, primjenjuju se kriteriji druge razine koji obuhvaćaju sljedeće:

a. Proizvodni kapacitet na koji se odnosi ulaganje u područjima s težim uvjetima gospodarenja 1. kategorije sukladno Pravilniku o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 44/11) ili u područjima posebne državne skrbi sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 86/08 i 57/11);

b. Ukupni iznos ulaganja po prijavi;

c. Ostvarena proizvodnja u 2011. godini;

d. Veći udio izvoza u ukupno prodanoj količini vlastitog uzgoja po korisniku u 2011. godini.

(5) Bodovi za rangiranje su:

a. Bodovi vezani uz kriterije rangiranja navedene u stavku 2. točkama a), b) i d) ovog članka su:

Proizvodni kapacitet na koji se odnosi ulaganje u područjima s težim uvjetima gospodarenja 1. kategorije sukladno Pravilniku o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 44/11) ili u područjima posebne državne skrbi sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« br. 86/08 i 57/11)

3

Ukupni iznos ulaganja po prijavi

Ulaganja od 200.000,01 do 1.500.000 kuna

5

Ulaganja od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 kuna

7

Ulaganja od 3.000.000,01 do 5.000.000, 00 kuna

9

Ulaganja veća od 5.000.000,00 kuna

11

Veći udio izvoza u ukupno prodanoj količini vlastitog uzgoja u 2011. godini

50-59,99% izvoza u ukupno prodanoj količini vlastitog uzgoja u 2011. godini

2

60-69,99% izvoza u ukupno prodanoj količini vlastitog uzgoja u 2011. godini

3

70-79,99% izvoza u ukupno prodanoj količini vlastitog uzgoja u 2011. godini

4

80-89,99% izvoza u ukupno prodanoj količini vlastitog uzgoja u 2011. godini

5

90-100% izvoza u ukupno prodanoj količini vlastitog uzgoja u 2011. godini

6

b. Ostvarena proizvodnja u 2011. godini utvrdit će se po povlasticama sukladno podacima iz službene baze podataka o uzgoju koja se vodi pri Ministarstvu na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst). Bodovi za kriterij rangiranja naveden u stavku 2. točki c) ovog članka su:

Toplovodne vrste slatkovodnih riba

(tona)

Hladnovodne vrste

slatkovodnih riba (tona)

Bodovi

X<100

X<30

1

100≤X<400

30≤X<100

2

400≤X<800

100≤X<200

3

X≥800

X≥200

4

(6) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih prijava na temelju ranijeg datuma i vremena (sat, minuta, sekunda) podnošenja potpune prijave sukladno članku 9. stavku 4. i članku 10. stavku 2. ovog Pravilnika.

(7) Prilikom rangiranja prijava temeljem ranijeg datuma i vremena (sat, minuta, sekunda) podnošenja potpune prijave prioritet imaju one prijave koje su zaprimljene potpune do roka za podnošenje prijava određenog Natječajem.

(8) Prilikom rangiranja prijava temeljem ranijeg datuma i vremena (sat, minuta, sekunda) podnošenja potpune prijave za one prijave koje nisu zaprimljene potpune do roka za podnošenje prijava određenog Natječajem i za koje je sukladno članku 10. stavku 2. ovog Pravilnika tražena dopuna Zahtjevom za dopunu, vremenom (dan, sat, minuta, sekunda) podnošenja potpune prijave smatra se zbroj sljedećih stavki:

a. vremena potrebnog za podnošenje prijave na Natječaj računajući od dana objave Natječaja u »Narodnim novinama« (u danima, satima, minutama i sekundama) i

b. vremena potrebnog za podnošenje dopune prijave računajući od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu (u danima, satima, minutama i sekundama).

(9) Ako se dopuna nepotpune prijave šalje i prije zaprimanja Zahtjeva za dopunu, vrijeme podnošenja potpune prijave (dan, sat, minuta, sekunda) utvrđuje se sukladno stavku 8. ovog članka pri čemu je varijabla iz stavka 8. točke b) ovog članka jednaka nuli.

(10) Ukoliko dvije ili više prijava imaju isti broj bodova i jednako vrijeme podnošenja potpune prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(11) U slučaju kad se temeljem rang-liste utvrdi da nema dovoljno sredstava za sve prijave koje udovoljavaju uvjetima Zakona, ovog Pravilnika i Natječaja, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti oni projekti za koje je moguće osigurati sufinanciranje.

(12) U slučaju kad se tijekom procesa administrativne obrade prijava utvrdi da ima dovoljno sredstava za sve prijave koje udovoljavaju uvjetima Zakona, ovog Pravilnika i Natječaja, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.

Bodovanje

Članak 12.

(1) Ukupni bodovi ostvareni na temelju kriterija navedenih u članku 11. stavku 4. točkama a) i c) ovog Pravilnika, dodjeljuju se ovisno o lokaciji ulaganja, i to:

a. u slučaju kad je predmet ulaganja vezan za jednu povlasticu/lokaciju u bodovanju se primjenjuje formula:

pri čemu »a« u formuli označava bodove po lokaciji proizvodnog kapaciteta ostvarene po kriteriju iz članka 11. stavka 4. točke a) ovog Pravilnika, »b« u formuli označava bodove po lokaciji proizvodnog kapaciteta ostvarene po kriteriju iz članka 11. stavka 4. točke c) ovog Pravilnika, dok »c« označava iznos ulaganja po proizvodnom kapacitetu.

b. slučaju kad je predmet ulaganja vezan za dvije ili više povlastica/lokacija, svako ulaganje se boduje primjenom formule pri čemu je podnositelj prijave dužan navesti sve lokacije proizvodnih kapaciteta uz koje je vezano predmetno ulaganje. U navedenoj formuli »a« označava bodove po lokaciji proizvodnog kapaciteta ostvarene po kriteriju iz članka 11. stavka 4. točke a) ovog Pravilnika, »b« u formuli označava bodove po lokaciji proizvodnog kapaciteta ostvarene po kriteriju iz članka 11. stavka 4. točke c) ovog Pravilnika, dok je »n« broj lokacija proizvodnih kapaciteta. Ukoliko je podnositelj prijave izvršio više ulaganja ovog tipa, konačni izračun bodova za ovaj tip ulaganja je aritmetička sredina ostvarenih bodova po svakom takvom ulaganju.

c. u slučaju kad podnositelj prijave u svojoj prijavi kombinira ulaganja iz točaka a) i b) ovog stavka, izračun bodova po kriterijima navedenim u članku 11. stavku 4. točkama a), i c) ovog Pravilnika računa se kao aritmetička sredina ostvarenih bodova za tip ulaganja sukladno točki a) i ostvarenih bodova za tip ulaganja sukladno točki b) ovog stavka.

(2) Bodovi ostvareni temeljem kriterija navedenog u članku 11. stavku 4. točkama b) i d) ovog Pravilnika dodjeljuju se podnositelju zasebno i zbrajaju se s bodovima ostvarenim sukladno stavku 1. ovog članka.

Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike

Članak 13.

(1) Podnositelju čija prijava udovoljava uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem, izdat će se Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka sadrži:

1. podatke o korisniku;

2. točan udio i iznos potpore;

3. namjenu dodijeljene potpore;

4. način isplate potpore;

5. obvezu čuvanja dokumentacije koja se odnosi na ulaganje sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore;

6. obvezu, način i rokove postupanja s predmetom potpore;

7. način i postupak izvještavanja;

8. obvezu korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obvezu davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane uz ulaganje;

9. uputu o pravnom lijeku.

(3) Odluka iz stavka 1. ovog članka poslat će se korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Odluka o odbijanju prijave

Članak 14.

(1) Podnositelju čija prijava ne udovoljava uvjetima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem, izdat će se Odluka o odbijanju prijave.

(2) Neudovoljavanjem uvjetima u smislu stavka 1. ovog članka smatrat će se:

a. neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom i Natječajem,

b. namjerno davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja,

c. vlasnička povezanost iz članka 5. stavka 1. točke e) ovog Pravilnika,

d. nepravovremeno podnesene prijave i nepravodobno i nepotpuno dopunjene prijave,

e. neprihvatljivost sveukupnog ulaganja obuhvaćenog prijavom,

f. onemogućavanje obavljanja kontrole na terenu,

g. korištenje predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.

(3) Odluka o odbijanju prijave izdat će se i onim podnositeljima za koje, sukladno rang-listi iz članka 11. ovog Pravilnika, nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava određenih Odlukom iz članka 8. ovog Pravilnika.

(4) Odluka iz stavka 1. ovog članka poslat će se korisniku preporučenom poštom s povratnicom.

Isplata i povrat potpore

Članak 15.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika na temelju Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike.

(2) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćene potpore (u daljnjem tekstu: Odluka o povratu) od korisnika zahtijevati povrat u slučaju administrativne pogreške ili pogrešne isplate.

(3) Odluka o povratu iz stavka 2. ovog članka je konačna.

(4) Na temelju Odluke o povratu korisnik je dužan u roku od trideset (30) kalendarskih dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(5) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovog članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima u okviru mjera strukturne politike

Članak 16.

(1) Odluke izdane sukladno ovome Pravilniku nisu upravni akti.

(2) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku, osim na Odluku iz članka 15. stavka 2. ovog Pravilnika, podnositelj ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima u okviru mjera strukturne politike (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana primitka Odluke.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka imenuje ministar.

(4) Odluke po prigovorima su konačne.

(5) Prigovor iz stavka 2. ovog članka podnosi se u dva (2) primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja.

(6) Agencija za plaćanja će, u roku od petnaest (15) kalendarskih dana od dana zaprimanja Odluke o prihvaćanju prigovora, ponovo obraditi prijavu i podnositelju izdati novu Odluku.

III. KONTROLA I NADZOR

Administrativna kontrola

Članak 17.

(1) Administrativnu kontrolu prijave zajedno sa svom dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom i Natječajem te izradu rang-liste iz članka 11. ovog Pravilnika provodi Agencija za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih prijava kao i ostale dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i Natječajem.

Kontrola na terenu

Članak 18.

(1) Kontrolu na terenu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Kontrola na terenu provodi se prije izdavanja Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike (u daljnjem tekstu: ex ante kontrola) i u periodu od pet (5) godina nakon datuma isplate potpore (u daljnjem tekstu: ex post kontrola).

(3) Ex ante kontrola provodi se na uzorku od najmanje 10% odobrenih prijava.

(4) Ex post kontrola provodi se na uzorku od najmanje 10% Odluka o sufinanciranju mjera strukturne politike iz članka 13. ovog Pravilnika.

(5) O izvršenoj kontroli na terenu sastavlja se Izvješće.

(6) Kad se prilikom ex ante kontrole na terenu utvrdi nepravilnost sukladno članku 14. stavku 2. ovog Pravilnika, Agencija za plaćanja korisniku upućuje Odluku iz članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika kojom se odbija prijava u cijelosti.

(7) Kad se prilikom ex post kontrole na terenu utvrdi kršenje odredbi Zakona, ovog Pravilnika, Natječaja ili Odluke o sufinanciranju mjera strukturne politike, korisniku se izdaje Nalog za uklanjanje nepravilnosti u određenom roku.

(8) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Nalogu za uklanjanje nepravilnosti iz stavka 7. ovog članka, Izvješće o izvršenoj kontroli na terenu iz stavka 5. ovog članka dostavit će se nadležnoj inspekciji koja će postupiti sukladno ovlastima koje proizlaze iz Zakona.

Objava korisnika potpore

Članak 19.

Podaci o korisnicima kojima je isplaćena potpora sukladno Odluci o sufinanciranju mjera strukturne politike bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Ministarstva (www.mps.hr/ribarstvo) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/49

Urbroj: 525-13/0341-12-12

Zagreb, 27. lipnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK I


76 09.07.2012 Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini 76 09.07.2012 Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini