Zakon o javno-privatnom partnerstvu

NN 78/2012 (13.7.2012.), Zakon o javno-privatnom partnerstvu

HRVATSKI SABOR

1833

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Proglašavam Zakon o javno-privatnom partnerstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/81

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 10. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

I. DIO

OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje:

1. postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva, praćenje provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, sadržaj ugovora o javno-privatnom partnerstvu te druga bitna pitanja,

2. nadležnosti Agencije za javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom odgovarajuće se primjenjuju posebni zakoni te ostali propisi Republike Hrvatske.

Definicija javno-privatnog partnerstva

Članak 2.

(1) U smislu ovoga Zakona javno-privatno partnerstvo (u daljnjem tekstu: JPP) je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja i/ili rekonstrukcija i održavanje javne građevine, u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera.

(2) Prilikom provedbe projekta JPP-a, privatni partner od javnog partnera preuzima obvezu i rizike vezane uz financiranje i proces gradnje, te najmanje jedan od sljedeća dva rizika: rizik raspoloživosti javne građevine i rizik potražnje.

(3) Javno tijelo može, u skladu sa svrhom projekta JPP-a, dopustiti i obavljanje komercijalnih djelatnosti s ciljem naplate prihoda od trećih osoba na tržištu. Ako obavljanje komercijalnih djelatnosti nije ugovoreno, ono nije dopušteno.

(4) Ugovorno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a u kojem se međusobni odnos javnog partnera i društva posebne namjene uređuje ugovorom o javno-privatnom partnerstvu.

(5) Statusno javno-privatno partnerstvo je model JPP-a temeljen na ugovornom odnosu između javnog i privatnog partnera, kojim se u svrhu provedbe projekta JPP-a osniva zajedničko trgovačko društvo.

(6) U svrhu provedbe projekta JPP-a, javni partner prenosi na privatnog partnera pravo građenja ili mu daje koncesiju.

(7) Javni partner može prenijeti pravo građenja na privatnog partnera i bez plaćanja naknade, a sva pitanja vezana uz prijenos prava građenja, uključujući i visinu naknade, javni i privatni partner uređuju ugovorom o javno-privatnom partnerstvu.

(8) Predmet JPP-a ne može biti isključivo isporuka robe, kao niti isključivo koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

(9) Osnovna načela u pripremi i provedbi projekata JPP-a su načela javne nabave te načelo zaštite javnog interesa i načelo ekonomičnosti.

Temeljni pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. Projekt JPP-a je projekt koji Agencija odobri ili je upisan u Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

2. Prijedlog projekta JPP-a je dokumentacija koju javno tijelo dostavlja Agenciji na odobrenje.

3. Ugovor o javno-privatnom partnerstvu (u daljnjem tekstu: ugovor o JPP-u) je ugovor sklopljen između javnog partnera i društva posebne namjene u ugovornom javno-privatnom partnerstvu, ili javnog i privatnog partnera u statusnom javno-privatnom partnerstvu, kojim se u svrhu provedbe projekta JPP-a uređuju prava i obveze ugovornih strana.

4. Koncesija podrazumijeva koncesiju za javne radove ili koncesiju za javne usluge u skladu s propisima kojima se uređuje područje koncesija.

5. Pravo građenja je stvarno pravo koje se osniva na temelju odredbi propisa kojima se uređuje vlasništvo i druga stvarna prava.

6. Komparator troškova javnog sektora (PSC, Public Sector Comparator) je usporedba sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju projekta po tradicionalnom (proračunskom) modelu financiranja u odnosu na istu vrstu troškova provedenog po modelu JPP-a. PSC uključuje i izračun naknade u novcu potrebne za namirenje ukupnih troškova, rashoda i odljeva projekta, alokaciju rizika između ugovornih strana te kvantifikaciju alociranih rizika.

7. Javno tijelo je svako tijelo, pravna osoba ili subjekt koji je naručitelj u smislu propisa kojim se uređuje područje javne nabave.

8. Javni partner je jedno ili više javnih tijela, koje s društvom posebne namjene sklapa ugovor o JPP-u, ili s privatnim partnerom osniva zajedničko trgovačko društvo.

9. Privatni partner je gospodarski subjekt koji je odabran na temelju provedenog postupka javne nabave ili postupka davanja koncesije, i koji u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a osniva društvo posebne namjene, ili s javnim partnerom osniva zajedničko trgovačko društvo.

10. Rizik raspoloživosti javne građevine je preuzeti rizik držanja javne građevine u stanju funkcionalnosti sukladno ugovorenim standardima usluga.

11. Rizik potražnje je preuzeti rizik ostvarivanja prihoda od krajnjeg korisnika usluga.

12. Savjetnik je fizička ili pravna osoba ili zajednica tih osoba koja posjeduje specijalistička znanja nužna za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a.

Ugovor o JPP-u

Članak 4.

(1) Ugovor o JPP-u sklapa se u pisanom obliku i na određeno razdoblje koje ne može biti kraće od pet niti duže od četrdeset godina, osim ako posebnim zakonom nije propisano duže razdoblje.

(2) Osnovna prava i obveze javnog partnera su utvrđivanje standarda usluga, plaćanje i/ili naplata naknade te nadzor isporučenih usluga.

(3) Osnovna prava i obveze privatnog partnera su upravljanje preuzetim rizicima vezanim uz financiranje i proces gradnje, rizik raspoloživosti javne građevine i/ili rizik potražnje te naplata i/ili plaćanje naknade.

(4) Ugovor o JPP-u mora sadržavati najmanje odredbe kojima se uređuju:

– svrha i predmet ugovora,

– rok na koji je ugovor sklopljen,

– podjela rizika između ugovornih strana,

– financiranje i refinanciranje,

– imovinska prava ugovornih strana i način njihova rješavanja,

– jamstva i police osiguranja,

– plaćanja ugovornih strana,

– kompenzirajući i oslobađajući slučajevi,

– pravo nadzora od strane javnog partnera,

– ugovorne kazne,

– posljedice neispunjenja ugovornih obveza,

– prijevremeni prestanak ugovora,

– način razrješenja odnosa u slučaju prijevremenog prestanka ugovora,

– viša sila,

– zaštita intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i tajnost podataka,

– postupak i uvjeti preuzimanja građevine, ako ugovor o JPP-u obuhvaća izgradnju građevine,

– postupak rješavanja sporova između ugovornih strana,

– druga prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

(5) Ugovor o JPP-u mora minimalno sadržavati i dodatke koji se odnose na:

– standarde usluga,

– tablicu podjele rizika,

– jamstvo za izvršenje ugovora,

– jamstvo matične tvrtke za društvo posebne namjene te

– financijski model.

(6) Sastojke ugovora o JPP-u koji nisu navedeni u stavcima 4. i 5. ovoga članka ugovorne strane slobodno ugovaraju sukladno propisima kojima se uređuju obvezni odnosi.

(7) Ako se za provedbu projekta JPP-a daje koncesija, na sadržaj ugovora o JPP-u primjenjuju se i odredbe propisa kojima se uređuje područje koncesija.

Društvo posebne namjene

Članak 5.

(1) Društvo posebne namjene (u daljnjem tekstu: DPN) je trgovačko društvo koje osniva privatni partner u svrhu sklapanja ugovora o JPP-u i provedbe projekta JPP-a.

(2) DPN smije obavljati isključivo djelatnosti koje imaju za cilj provedbu projekta JPP-a za koji je osnovan.

(3) DPN se osniva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

II. DIO

PROVEDBA PROJEKATA JPP-a

Članak 6.

(1) Jedno ili više javnih tijela može ovlastiti drugo javno tijelo za pripremu prijedloga projekta JPP-a, predlaganje projekta JPP-a, provedbu postupka odabira privatnog partnera, sklapanje ugovora o JPP-u i provedbu projekta JPP-a.

(2) Ovisno o ovlaštenju, javno tijelo može ovlastiti drugo javno tijelo za provedbu jedne, više ili svih aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Međusobna prava i obveze, međusobna plaćanja, plaćanja prema privatnom partneru, način izvještavanja, kontrole i nadzora isporuke ugovorenog standarda javne usluge ili prostora, javna tijela iz ovoga članka reguliraju međusobnim sporazumom.

Dostavljanje informacije o namjeri provedbe projekta

Članak 7.

(1) Javno tijelo dostavlja Agenciji informaciju o namjeri provedbe projekta s ciljem upoznavanja Agencije o potencijalnom JPP-a projektu.

(2) Sadržaj informacije iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (u daljnjem tekstu: Uredba).

(3) Agencija objavljuje informaciju iz stavka 1. ovoga članka na svojim internetskim stranicama, s ciljem upoznavanja tržišta o potencijalnim JPP-a projektima.

Odabir savjetnika

Članak 8.

(1) Javno tijelo, odnosno javni partner može angažirati savjetnika za pružanje stručne podrške u pripremi prijedloga projekta JPP-a, ugovaranju projekta JPP-a te prilikom upravljanja ugovorom o JPP-u.

(2) Za pruženu stručnu podršku iz stavka 1. ovoga članka savjetnik odgovara sukladno općim propisima, pravilima struke i odredbama ugovora sklopljenog s javnim tijelom, odnosno javnim partnerom.

(3) Savjetnik ne smije u istom projektu biti savjetnik javnog tijela i savjetnik gospodarskog subjekta koji sudjeluje u postupku odabira privatnog partnera.

Predlaganje i odobravanje prijedloga projekta JPP-a

Članak 9.

(1) Projekt JPP-a ovlašteno je predlagati isključivo javno tijelo.

(2) Javno tijelo dostavlja na odobravanje Agenciji dvije preslike prijedloga projekta JPP-a.

(3) Prijedlog projekta JPP-a mora minimalno sadržavati:

1. komparator troškova javnog sektora (PSC) s prikazom financijske održivosti projekta i

2. prijedlog ugovora o JPP-u sa sadržajem iz članka 4. ovoga Zakona.

(4) Ostalu dokumentaciju koja čini prijedlog projekta JPP-a te strukturu komparatora troškova javnog sektora (PSC) propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(5) Ako je prijedlog projekta JPP-a nepotpun, Agencija će zaključkom na to upozoriti javno tijelo i odrediti rok od 15 dana za otklanjanje nedostataka, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini.

(6) Ako javno tijelo u roku od 15 dana ne dopuni dokumentaciju sukladno zahtjevu Agencije iz stavka 5. ovoga članka, Agencija će dostavljeni prijedlog projekta JPP-a odbaciti.

(7) U postupku odobravanja prijedloga projekta JPP-a Agencija utvrđuje jesu li zadovoljeni osnovni i ostali kriteriji za odobrenje prijedloga projekta JPP-a.

(8) Osnovni kriteriji za odobrenje prijedloga projekta JPP-a su:

– prijedlog projekta JPP-a je u skladu s definicijom JPP-a,

– javno tijelo je ovlašteno za predlaganje projekta JPP-a,

– iskazana je pozitivna vrijednost za novac u komparatoru troškova javnog sektora (PSC),

– prijedlog ugovora o JPP-u je u skladu sa sadržajem iz članka 4. ovoga Zakona,

– predviđeno je stjecanje vlasništva javnog tijela nad javnom građevinom koja je predmet projekta JPP-a,

– predviđeno je ugovorno razdoblje od 5 do 40 godina, ili iznimno duže sukladno posebnom zakonu.

(9) Ostale kriterije za odobrenje prijedloga projekta JPP-a propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(10) Agencija odobrava prijedlog projekta JPP-a za koji ocijeni da ispunjava kriterije za odobrenje prijedloga projekta JPP-a uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija sukladno članku 11. ovoga Zakona.

(11) Agencija izdaje odobrenje u roku 5 dana od dana zaprimanja suglasnosti Ministarstva financija iz članka 11. ovoga Zakona.

(12) Podatke o svakom odobrenom projektu Agencija objavljuje u popisu odobrenih projekata JPP-a na svojim internetskim stranicama.

(13) Ako Agencija ocijeni da prijedlog projekta JPP-a ne ispunjava kriterije za odobrenje prijedloga projekta, rješenjem će odbiti prijedlog projekta JPP-a.

(14) Ako Ministarstvo financija odbije izdati prethodnu suglasnost sukladno članku 11. ovoga Zakona, Agencija će rješenjem odbiti prijedlog projekta JPP-a.

(15) Ako Ministarstvo financija u roku iz članka 11. stavka 6. ovoga Zakona ne odluči o zahtjevu za izdavanje suglasnosti, smatrat će se da je suglasnost izdana u korist javnog tijela.

(16) U slučaju iz stavka 13. i 14. ovoga članka Agencija će u rješenju navesti razloge odbijanja prijedloga projekta JPP-a.

Promjene odobrenog projekta JPP-a

Članak 10.

(1) Javno tijelo dužno je obavijestiti Agenciju o svim promjenama u odnosu na odobreni projekt JPP-a.

(2) U slučaju saznanja o bitnim promjenama u odnosu na odobreni projekt JPP-a Agencija će izdano odobrenje odmah ukinuti.

(3) Bitne promjene odobrenog projekta JPP-a propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(4) Ništetan je ugovor o JPP-u sklopljen nakon nastanka bitnih promjena u odnosu na odobreni projekt JPP-a.

Prethodna suglasnost Ministarstva financija

Članak 11.

(1) Agencija prijedlog projekta JPP-a zaprimljenog sukladno članku 9. ovoga Zakona bez odgađanja dostavlja Ministarstvu financija na prethodnu suglasnost.

(2) Ministarstvo financija prethodnu suglasnost daje u odnosu na sukladnost predviđenih neposrednih financijskih obveza javnog tijela s proračunskim planovima i projekcijama te uvjetima i ograničenjima određenima posebnim propisima.

(3) Neposredne financijske obveze iz stavka 2. ovoga članka znače naknade u novcu za koje je predviđeno da javno tijelo plaća u svrhu realizacije projekta po tradicionalnom (proračunskom) modelu.

(4) Ministarstvo financija može, pored prethodne suglasnosti, Agenciji dati mišljenje i na ostale elemente prijedloga projekta JPP-a, a posebice u odnosu na neposredne i posredne fiskalne učinke i rizike.

(5) Fiskalni učinci i rizici iz stavka 4. ovoga članka podrazumijevaju sve one potencijalne događaje čijom realizacijom može nastati negativan učinak na financijski položaj javnog tijela ili tijela čija financijska pozicija ovisi o javnom tijelu, a koji su rezultat čimbenika vezanih za projekt JPP-a.

(6) Ministarstvo financija prethodnu suglasnost i mišljenje na prijedlog projekta JPP-a, ako ga daje, dostavlja Agenciji u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga projekta JPP-a iz stavka 1. ovoga članka.

Status projekta JPP-a

Članak 12.

(1) Prijedlog projekta JPP-a stječe status projekta JPP-a isključivo na temelju odobrenja Agencije iz članka 9. stavka 10. ovoga Zakona.

(2) Javno tijelo smije započeti postupak odabira privatnog partnera nakon što prijedlog projekta JPP-a stekne status projekta JPP-a.

(3) Ugovor o JPP-u sklopljen bez odobrenja Agencije na prijedlog projekta JPP-a je ništetan.

(4) Ako javno tijelo u roku od jedne godine od dana stjecanja statusa projekta JPP-a ne započne postupak odabira privatnog partnera, mora ponovno pokrenuti postupak predlaganja i odobravanja prijedloga projekta JPP-a, a odobrenje Agencije i prethodna suglasnost Ministarstva financija prestaju važiti.

Postupak odabira privatnog partnera

Članak 13.

(1) Ako se u svrhu provedbe projekta JPP-a prenosi pravo građenja, postupak odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave, uz primjenu članka 5. i 14. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od propisa kojim se uređuje područje javne nabave u postupku odabira privatnog partnera nije obvezna primjena odredbe o podizvoditeljima.

(3) Ako se u svrhu provedbe projekta JPP-a daje koncesija, postupak odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije, uz primjenu članka 5. i 14. ovoga Zakona.

Kriterij za odabir ponude

Članak 14.

(1) Kriterij za odabir ponude privatnog partnera je isključivo ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, koje javno tijelo mora koristiti u postupku odabira privatnog partnera, propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Suradnja Agencije i javnog tijela

Članak 15.

(1) U svrhu rješavanja pojedinih pitanja iz područja JPP-a javno tijelo surađuje s Agencijom.

(2) U provedbi suradnje iz stavka 1. ovoga članka Agencija daje javnom tijelu preporuke ili mišljenja.

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Članak 16.

(1) Agencija ustrojava i vodi Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

(2) Javni partner obvezan je dostaviti Agenciji dvije preslike sklopljenog ugovora o JPP-u, kao i izmjenu i/ili dopunu ugovora o JPP-u i svih dodataka, u roku od 30 dana od dana početka primjene ugovora o JPP-u, odnosno od dana nastanka promjene. Sklopljeni ugovor o JPP-u sa svim dodacima koji čine njegov sastavni dio, kao i sve izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u i njegovih dodataka, upisuju se u Registar koji vodi Agencija.

(3) Po primitku ugovora o JPP-u Agencija će jednu presliku bez odgađanja dostaviti Ministarstvu financija.

(4) Registar iz stavka 1. ovoga članka je javan te se izvod iz Registra objavljuje na internetskim stranicama Agencije.

(5) Ministar nadležan za gospodarstvo donosi pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Praćenje provedbe projekata JPP-a

Članak 17.

(1) Agencija prati provedbu projekata JPP-a upisanih u Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu tijekom njihova cijelog trajanja.

(2) Prilikom praćenja provedbe projekata JPP-a Agencija prati izvršenje ugovornih obveza javnog i privatnog partnera.

(3) Agencija prati provedbu projekta JPP-a na temelju izvješća o provedbi projekta JPP-a sukladno članku 18. ovoga Zakona.

Izvješće o provedbi projekta JPP-a

Članak 18.

(1) Javni partner dužan je u roku od 6 mjeseci od dana upisa ugovora o JPP-u u Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu, Agenciji dostaviti prvo izvješće o provedbi projekta JPP-a, koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom od strane javnog i privatnog partnera.

(2) Sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(3) Nakon prvog izvješća, daljnja izvješća javni partner dostavlja svakih 6 mjeseci.

(4) Posljednje izvješće dostavlja se najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka zadnjeg dana ugovorenog razdoblja provedbe projekta JPP-a.

(5) Agencija može tražiti dodatna objašnjenja, obrazloženja i očitovanja ugovornih strana u vezi s pojedinim navodima iz izvješća.

(6) Agencija je dužna na odgovarajući način izvješća iz ovoga članka učiniti dostupnima javnosti u skladu sa Statutom Agencije.

Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u

Članak 19.

(1) Prije sklapanja izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u javni partner prijedlog takvih izmjena i/ili dopuna dostavlja Agenciji na suglasnost.

(2) Uz prijedlog izmjena i/ili dopuna javni partner Agenciji dostavlja obrazloženje i potrebnu dokumentaciju u vezi s predloženim izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u.

(3) Agencija može od javnog partnera zatražiti dodatna obrazloženja i dokumentaciju u vezi s predloženim izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u.

(4) Agencija će od Ministarstva financija bez odgađanja zatražiti mišljenje na predložene izmjene i/ili dopune, ako se one odnose na preuzimanje većih neposrednih financijskih obveza javnog tijela, u odnosu na one na koje je Ministarstvo financija izdalo prethodnu suglasnost. Ministarstvo financija daje mišljenje u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva Agencije.

(5) Prije izdavanja suglasnosti na predložene izmjene i/ili dopune Agencija može tražiti očitovanja i od drugih državnih tijela.

(6) Ako predložene izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u nisu bitne, Agencija javnom partneru izdaje suglasnost na izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u roku od 30 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije iz stavka 1. do 3. ovoga članka.

(7) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka Agencija javnom partneru izdaje suglasnost u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja Ministarstva financija.

(8) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u za vrijeme njegova trajanja smatraju se novim ugovorom za koji je javni partner obvezan pokrenuti novi postupak predlaganja prijedloga projekta JPP-a ako su te izmjene i/ili dopune bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora o JPP-u i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora.

(9) Bitne izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u u smislu stavka 8. ovoga članka su izmjene i/ili dopune koje:

1. uvode uvjete koji bi, da su bili dio osnovnog postupka odabira privatnog partnera, omogućili podnošenje drugačijih ponuda od onih koje su podnesene u osnovnom postupku, ili bi omogućili odabir drugačije ponude od ponude odabrane u osnovnom postupku, ili

2. znatno proširuju predmet ugovora o JPP-u na radove ili usluge koje nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom, ili

3. mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora o JPP-u u korist privatnog partnera na način koji nije bio predviđen u uvjetima osnovnog ugovora o JPP-u.

(10) Druga bitna pitanja vezana uz izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u može propisati Vlada Republike Hrvatske uredbom.

(11) O izdanoj suglasnosti Agencija obavještava Ministarstvo financija.

(12) Izmjene i/ili dopune ugovora o JPP-u sklopljene protivno odredbama ovoga članka su ništetne.

Članak 20.

Odredbe ovoga dijela Zakona odnose se na ugovorno i statusno javno-privatno partnerstvo.

III. DIO

AGENCIJA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Članak 21.

(1) Agencija za javno-privatno partnerstvo osnovana na temelju Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 129/08. i 55/11.) je pravna osoba s javnim ovlastima.

(2) Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske kao osnivača Agencije obavlja Vlada Republike Hrvatske.

(3) Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

(4) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(5) Skraćeni naziv Agencije je: AJPP.

(6) Agencija može po potrebi osnivati stručna, savjetodavna te radna tijela čiji se sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost utvrđuju Statutom Agencije.

Članak 22.

Agencija obavlja sljedeće poslove:

a) provodi postupak odobravanja prijedloga projekata JPP-a,

b) objavljuje popis Informacija o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu javno-privatnog partnerstva,

c) objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a,

d) surađuje s javnim tijelima u postupku odabira privatnog partnera,

e) ustrojava i vodi Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu,

f) prati provedbu projekata JPP-a sukladno odredbama ovoga Zakona,

g) predlaže ovlaštenim predlagateljima izmjene i dopune ovoga Zakona,

h) sudjeluje u izradi nacrta propisa iz područja javno-privatnog partnerstva,

i) izrađuje i objavljuje vodiče i priručnike za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a te daje upute i objašnjenja iz područja JPP-a,

j) donosi odluke u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Agencije propisanih ovim Zakonom,

k) sudjeluje u informiranju subjekata na tržištu javno-privatnog partnerstva o zakonodavnom i institucionalnom okviru JPP-a, u prijenosu znanja o JPP-u, te u promicanju najbolje prakse,

l) surađuje s inozemnim nacionalnim tijelima ovlaštenima za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a te s međunarodnim organizacijama i institucijama u svrhu unapređenja domaće teorije i primjene modela JPP-a, te u svrhu izvršenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske, prenesenih u ovlast Agencije,

m) surađuje s domaćim znanstvenim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, gospodarskim i nevladinim udrugama i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređenja domaće teorije i primjene modela JPP-a,

n) obavlja druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona i Statuta Agencije.

Članak 23.

(1) Unutarnji ustroj, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije.

(2) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije na prijedlog ravnatelja Agencije.

Članak 24.

(1) Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije osiguravaju se iz:

1. sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske,

2. namjenskih prihoda.

(2) Sredstva iz stavka 1. točke 1. ovoga članka prikazuju se u posebnom razdjelu državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 25.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj Agencije (u daljnjem tekstu: ravnatelj).

Članak 26.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednik Upravnog vijeća je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske kojega Vlada Republike Hrvatske za to ovlasti, a članovi su ministri nadležni za gospodarstvo, financije, graditeljstvo i pravosuđe.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

(4) Upravno vijeće donosi godišnji program rada Agencije kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Agencije za kalendarsku godinu, nadzire izvršenje programa, odlučuje o financijskom planu, donosi završni račun Agencije te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(5) Upravno vijeće odluke donosi na sjednicama većinom glasova svih članova Upravnoga vijeća.

(6) Detaljan način donošenja odluka i ostala pitanja u vezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 27.

(1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

(3) Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

(4) Ravnatelj mora imati završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera i najmanje deset godina rada u struci.

(5) Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Upravnoga vijeća, na razdoblje od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(6) Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja, imenuje zamjenika ravnatelja na razdoblje od četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(7) Zamjenik ravnatelja obavlja poslove određene Statutom Agencije.

(8) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja za vrijeme obavljanja poslova iz ovoga članka, imaju pravo na plaću i ostala materijalna prava utvrđena ugovorom o radu, internim aktima Agencije i općim propisima o radu.

Članak 28.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 29.

(1) Agencija za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

(2) Agencija najmanje jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske pisano izvješće o radu Agencije.

IV. DIO

PRAVNA ZAŠTITA

Članak 30.

(1) Pravna zaštita u postupku odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisu kojim se uređuje područje javne nabave.

(2) Akti Agencije su konačni te žalba nije dopuštena i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Članak 31.

(1) Za sporove između stranaka, koji nastaju na temelju ugovora o JPP-u, stranke mogu ugovoriti arbitražno rješavanje sporova, ili mirenje.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.

(3) Ako stranke nisu ugovorile arbitražno rješavanje sporova ili mirenje, isključivo je nadležan Trgovački sud na čijem se području nalazi nekretnina iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona.

V. DIO

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

Ako Agencija ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je došlo do povrede odredaba ovoga Zakona od strane javnog tijela, odnosno javnog partnera, podnosi nadležnom prekršajnom sudu optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj javno tijelo, odnosno javni partner:

1. ako javni partner ne dostavi u propisanom roku Agenciji preslike sklopljenog ugovora o JPP-u sa svim dodacima te izmjenama i/ili dopunama (članak 16. stavak 2.),

2. ako javni partner ne dostavi Agenciji Izvješće o provedbi projekta JPP-a u propisanom roku (članak 18.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba javnog tijela, odnosno javnog partnera za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana počinjenja prekršaja.

(2) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 1. ovoga članka.

VI. DIO

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 7. stavka 2., članka 9. stavka 4. i 9., članka 10. stavka 3., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 19. stavka 10. ovoga Zakona u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 36.

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 129/08. i 55/11.).

(2) Odredbe ovoga Zakona o praćenju provedbe projekata JPP-a primjenjuju se na sve ugovore o JPP-u upisane u Registar.

(3) Odredbe ovoga Zakona o izmjenama i/ili dopunama ugovora o JPP-u primjenjuju se i na ugovore o JPP-u sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 37.

Agencija za javno-privatno partnerstvo osnovana Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 129/08. i 55/11.) nastavlja s radom sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 129/08. i 55/11.).

Članak 39.

Do donošenja Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva ostaju na snazi:

– Uredba o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 56/09.),

– Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 56/09.),

– Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 56/09.),

– Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, br. 56/09.).

Članak 40.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo donijet će pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 147/10.) ostaje na snazi do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 41.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/12-01/04

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.