Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju

NN 78/2012 (13.7.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju

HRVATSKI SABOR

1835

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/83

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 10. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

Članak 1.

U Zakonu o javnom okupljanju (»Narodne novine«, br. 128/99., 90/05., 139/05., 150/05. i 82/11.) u članku 11. stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»– najmanje 10 metara od objekata u kojima su smješteni Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske i najmanje 20 metara od objekta u kojem je smješten Ustavni sud Republike Hrvatske.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na prostoru iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka broj sudionika mirnog okupljanja i javnog prosvjeda ograničen je na 1500 osoba.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Na prostoru iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka, mirno okupljanje i javni prosvjed može se održavati u vremenu od 08.00 do 22.00 sata.

Dolazak sudionika mirnog okupljanja i javnog prosvjeda na prostor iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka dozvoljen je od Šetališta Josipa Jurja Strossmayera i Stuba Ivana Zakmardija, ulicom Dverce i Ćirilometodskom ulicom.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, sudionicima koji su osobe s invaliditetom i osobe s teškoćama u kretanju dolazak je dozvoljen i iz Kamenite ulice.«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. je prijavljeno na prostoru iz članka 11. stavka 1. podstavka 6. ovoga Zakona suprotno odredbama članka 11. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Članak 3.

U članku 22. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. je broj sudionika mirnog okupljanja i javnog prosvjeda na prostoru iz članka 11. stavka 1. podstavka 6. ovoga Zakona veći od 1500 osoba ili se održava izvan vremena propisanog člankom 11. stavkom 3. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 4.

Grad Zagreb će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona na odgovarajući način, na južnoj strani Trga sv. Marka u Zagrebu, označiti prostor na kojem se može održavati mirno okupljanje i javni prosvjed, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. srpnja 2012.

Klasa: 231-01/12-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.