Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

NN 78/2012 (13.7.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu

HRVATSKI SABOR

1840

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/88

Urbroj: 71-05-03/142-2

Zagreb, 10. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU

Članak 1.

U Zakonu o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 90/11.) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuju ovlasti centara za socijalnu skrb u davanju, oduzimanju, te obnovi dozvole za obavljanje udomiteljstva i druge njihove ovlasti i obveze u obavljanju udomiteljstva, uvjeti koje mora ispunjavati udomiteljska obitelji za stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva, način obavljanja i prestanak obavljanja udomiteljstva, te druga pitanja povezana s udomiteljstvom ako nisu uređena zakonom kojim je uređena djelatnost socijalne skrbi.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

U članku 2. točki 4. iza riječi: »završetka redovitog školovanja« dodaju se riječi: »i najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti«, a riječi: »uputnice zavoda za socijalnu skrb u županiji (u daljnjem tekstu: Zavod)« zamjenjuju se riječima: »rješenja centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar)«.

U točki 7. riječi: »izdao uputnicu» zamjenjuju se riječima: »donio rješenje«.

U točki 8. riječ: »uputnicom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

U točki 9. riječ: »(opskrbnina)« briše se.

Članak 3.

U članku 8. riječ: »smještenih« briše se.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. riječ: »te« briše se, a iza riječi: »zdravstveno stanje« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: »te maloljetnoj trudnici, trudnici s jednim ili više djece do 7. godine života, maloljetnoj majci s djetetom ili maloljetnim roditeljima s djetetom ako se na taj način osnažuje njihovo roditeljstvo i ako nemaju obiteljsku potporu.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Specijalizirani udomitelj pruža usluge skrbi iz stavka 1. ovoga članka korisnicima i to: djeci i mladeži s problemima u ponašanju koji su učestali, trajni i jačeg intenziteta; grubo zanemarivanoj i zlostavljanoj djeci; djeci s težim ili višestrukim teškoćama u razvoju; HIV pozitivnoj djeci i mladeži te roditeljima s djetetom za koje je procijenjeno da je njihov zajednički smještaj u specijaliziranu udomiteljsku obitelj u njihovom najboljem interesu.«.

U stavku 3. iza riječi: »ovisnosti« briše se zarez i riječi: »žrtve obiteljskog nasilja«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 4. iza riječi: »mjesec dana« dodaju se riječi: »u neprekidnom trajanju«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 3. iza riječi: »tri mjeseca« dodaju se riječi: »u neprekidnom trajanju«, a riječi: »srodnički ili profesionalni« zamjenjuju se riječima: »ili srodnički«.

Članak 8.

U članku 13. točki 2. riječ: »i« zamjenjuje se točkom, a točka 3. briše se.

Članak 9.

Podnaslov iznad članka 16. koji glasi: »3. Profesionalno udomiteljstvo« i članak 16. brišu se.

Članak 10.

Naziv Glave IV. mijenja se i glasi: »UVJETI ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA«.

Podnaslov iznad članka 17. koji glasi: »Mreža udomitelja« i članak 17. brišu se.

Članak 11.

U članku 18. stavku 1. podstavku 5. iza riječi: »zdravstvenu sposobnost,« dodaju se riječi: »koju dokazuje potvrdom izabranog doktora opće/obiteljske medicine,«.

U podstavku 6. riječi: »srednjoškolsko strukovno« zamjenjuju se riječima: »osnovnoškolsko«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Odrasli članovi udomiteljske obitelji moraju imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuju potvrdom izabranog liječnika opće/obiteljske medicine.«.

Članak 12.

U članku 19. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– u kojoj je udomitelj ili drugi član obitelji osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osobom društveno neprihvatljivog ponašanja, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

– osobe koje su pravomoćnom presudom proglašene krivom za počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaja za nasilje u obitelji, dok za isto nije nastupila rehabilitacija,

– osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti ili prekršajni postupak za nasilje u obitelji,

– osobe koje su ovisne o alkoholu ili opojnim drogama.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 13.

U članku 20. stavku 1. riječi: »kod srodničkog udomiteljstva gdje razlika može biti manja,« i riječi: »ili odrasle osobe« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva ne može podnijeti osoba starija od 60 godina, osim kod srodničkog udomiteljstva.

(4) Odredba iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na udomitelje koji podnose zahtjev za obnavljanje dozvole za obavljanje udomiteljstva.

(5) Udomitelju koji je navršio 65 godina ne može se odobriti smještaj novih korisnika, osim kod srodničkog udomiteljstva.«.

Članak 14.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Stambene, socijalne i druge uvjete za obavljanje udomiteljstva; sadržaj i način vođenja evidencija i registara propisanih ovim Zakonom te sadržaj, način i trajanje osposobljavanja i edukacija propisanih ovim Zakonom, kao i druga pitanja za koja je to određeno ovim Zakonom propisuju se jednim ili s više pravilnika koje donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar).«.

Članak 15.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Osposobljavanje je obvezno za sve udomitelje prije izdavanja dozvole i prijema na smještaj prvog korisnika, osim kod srodničkog udomiteljstva kod kojeg je udomitelj dužan odazvati se na osposobljavanje u roku koji odredi Centar, a tijekom obavljanja udomiteljstva obvezne su edukacije udomitelja.

(2) Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka obvezno je i za bračnog/izvanbračnog druga udomitelja ili drugog odraslog člana udomiteljske obitelji u trajanju od polovice vremena utvrđenog člankom 51. stavkom 2. podstavkom 2. ovoga Zakona.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 23. i članak 23. brišu se.

Članak 17.

Naslov iznad članka 24. mijenja se i glasi: »2. BROJ I VRSTE KORISNIKA UDOMITELJSTVA«.

Članak 18.

U članku 25. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako je udomitelj samac, može skrbiti o najviše dvoje djece, odnosno o jednom djetetu s težim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, komunikacijskim ili višestrukim teškoćama u razvoju kod kojeg je utvrđena takva razina funkcioniranja koja zahtijeva veću stručnu potporu.«.

Stavak 6. briše se.

Članak 19.

U članku 26. stavku 3. iza riječi: »dosmrtnom uzdržavanju« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »ili su smješteni u udomiteljsku obitelj po nekoj drugoj osnovi,« brišu se.

U stavku 4. ispred riječi: »invaliditetom« dodaje se riječ: »težim«.

Članak 20.

U članku 28. stavku 2. riječi: »iz članka 27. stavka 4. ovoga Zakona,« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka,«.

U stavku 3. riječi: »te minimalne standarde za obavljanje udomiteljstva,« brišu se.

Članak 21.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Tim za udomiteljstvo Centra udomitelja nakon davanja stručne ocjene iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona određuje udomitelju, njegovom bračnom/izvanbračnom drugu ili drugom odraslom članu udomiteljske obitelji obvezu osposobljavanja.

(2) Nakon uspješno završenog osposobljavanja iz stavka 1. ovoga članka u roku od osam dana Centar udomitelja donosi rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva kojim utvrđuje broj i vrstu korisnika te vrstu ili vrste udomiteljstva, osobi iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona kao udomitelju i njegovoj obitelji.

(3) Centar daje udomitelju dozvolu za rad na vrijeme od pet godina za obavljanje određene vrste udomiteljstva te ga po službenoj dužnosti upisuje u registar udomitelja.

(4) Iznimno, ako tijekom osposobljavanja Tim za udomiteljstvo procijeni da osoba ni uz osposobljavanje nema sposobnosti za pružanje udomiteljske skrbi i obavljanje udomiteljstva, Centar će rješenjem odbiti zahtjev za davanje dozvole za obavljanje udomiteljstva.«.

Članak 22.

Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:

»Članak 29.a

(1) Srodniku djeteta Centar na čijem području mjesne nadležnosti srodnička udomiteljska obitelj ima prebivalište, donosi rješenje o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva na temelju pisanog i obrazloženog mišljenja Centra na čijem području mjesne nadležnosti ima prebivalište dijete, ako je takva vrsta udomiteljstva u najboljem interesu djeteta.

(2) Nakon donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka udomitelj, njegov bračni/izvanbračni drug ili drugi odrasli član udomiteljske obitelji dužan je završiti obvezno osposobljavanje u roku koji odredi Centar.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 31. i članak 31. brišu se.

Članak 24.

U naslovu iznad članka 32. brojka: »4.« zamjenjuje se u brojkom: »3«.

U članku 32. stavku 1. podstavku 1. riječi: »ako udomitelj nema na smještaju nijednog korisnika« brišu se, a ispred riječi: »nije« dodaju se riječi: »ako udomitelj«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Centar udomitelja može donijeti privremeno rješenje za obavljanje udomiteljstva odraslom članu udomiteljske obitelji umrlog udomitelja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka na njegov zahtjev kojim se uređuju njegova prava i obveze za obavljanje udomiteljstva do donošenja rješenja o davanju dozvole za obavljanje udomiteljstva.«.

Članak 25.

U članku 33. stavku 1. riječi: »i udomiteljskih obitelji« brišu se.

U stavku 2. podstavak 1. riječi: »pravomoćnošću« zamjenjuju se riječima: »kada to rješenje postane izvršno«.

Članak 26.

U članku 34. stavku 1. riječi: »po pravomoćnosti dozvole (licence)« zamjenjuju se riječima: »nakon što postane izvršna dozvola«, a riječi: »putem uputnice« zamjenjuju se riječima: »na temelju rješenja«.

U stavku 2. podstavku 5. riječi: »putem uputnica« brišu se.

Članak 27.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osnovica na temelju koje se utvrđuje iznos udomiteljske naknade jednaka je osnovici na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Visina udomiteljske naknade, ovisno o posebnim uslugama udomitelja pruženim korisniku, određuje se u većem iznosu od iznosa udomiteljske naknade, u skladu s odlukom iz stavka 5. ovoga članka.«.

Članak 28.

U članku 37. stavku 1. riječ: »uputnici« zamjenjuje se riječju: »rješenju«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Udomiteljsku naknadu Centar korisnika utvrđuje rješenjem o smještaju.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

(4) Iznimno od stavka 1. i 3. ovoga članka, udomitelju koji pruža usluge hitnog udomiteljstva za najviše 30 dana udomiteljstva, naknada se isplaćuje za puni mjesec bez obzira na trajanje smještaja tijekom mjeseca.

(5) Udomiteljska naknada ne smatra se plaćom niti drugim prihodom koji podliježe plaćanju poreza.

(6) Udomiteljsku naknadu korisnika povremenoga udomiteljstva koji je na stalnom smještaju u domu socijalne skrbi, udomitelju isplaćuje dom socijalne skrbi.«.

Članak 29.

U članku 38. riječ: »(opskrbnina)« u odgovarajućem padežu briše se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka obračunava i plaća Centar korisnika koji je donio rješenje o priznavanju prava na skrb izvan vlastite obitelji, a naknada se obračunava s prvim danom smještaja i prestaje s posljednjim danom smještaja korisnika.«.

Iz stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka korisniku povremenoga udomiteljstva koji je na stalnom smještaju u domu socijalne skrbi, udomitelju isplaćuje dom socijalne skrbi.«.

Članak 30.

Broj i naziv glave VIII. iznad članka 39. i članak 39. brišu se.

Članak 31.

U članku 40. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Centar korisnika donosi rješenje o pravu na usluge skrbi izvan vlastite obitelji u udomiteljsku obitelj.

(2) Uz rješenje se prilaže i njegov je sastavni dio individualni plan promjena korisnika.«.

Članak 32.

U članku 41. stavku 2. podstavku 5. riječ: »uputnici« zamjenjuje se riječima: »rješenju o priznavanju prava na usluge skrbi izvan vlastite obitelji u udomiteljsku obitelj«.

U podstavku 7. iza riječi: »primarne« dodaju se riječi: »i specijalističke«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 7., iza riječi: »Udomitelj« stavlja se zarez i dodaju riječi: »njegov bračni/izvanbračni drug ili drugi odrasli član udomiteljske obitelji«.

Članak 33.

U članku 42. u uvodnoj rečenici riječi: »Osobe koje pružaju uslugu udomiteljstva imaju« zamjenjuju se riječima: »Udomitelj ima«.

U podstavku 6. riječ: »djeteta« zamjenjuje se riječju: »korisnika«.

U podstavku 10. riječ: »dijete« zamjenjuje se riječju: »korisnika«.

Članak 34.

U članku 43. stavku 5. riječ: »uputnica« zamjenjuje se riječju: »rješenja«.

Članak 35.

U članku 46. iza riječi: »fizičke osobe« briše se zarez, a riječi: »licencirane za pružanje socijalnih usluga patronaže, rane intervencije, savjetovanja i pomaganja u obitelji i drugih usluga u obitelji i lokalnoj zajednici« zamjenjuju se riječima: »koje pružaju usluge stručne pomoći u obitelji, rane intervencije, savjetovanja i pomaganja u obitelji i druge usluge u obitelji i lokalnoj zajednici sukladno posebnom propisu.«.

Članak 36.

U članku 47. stavcima 1. i 3. riječi: »na području županije« zamjenjuju se riječima: »na području svoje mjesne nadležnosti«.

Članak 37.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako na području svoje mjesne nadležnosti Centar ne može naći odgovarajućeg udomitelja ili ako smještaj korisnika na tom području ne bi bio u njegovom interesu, Centar će uputiti korisnika na smještaj kod udomitelja na području najbližeg Centra, od kojeg će prethodno zatražiti pisano mišljenje o upućivanju korisnika na smještaj.«.

U stavku 3. riječi: »i uputnicu« brišu se.

Članak 38.

U članku 49. stavku 5. iza riječi: »korisnika« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a najmanje svakih šest mjeseci« brišu se.

Stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Centar udomitelja dužan je pratiti obavljanje udomiteljstva na području svoje mjesne nadležnosti.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Centar organizira dežurni telefon za udomitelje i udomljene korisnike, u čijem radu sudjeluju stručni radnici Centra.«.

Članak 39.

U članku 50. stavku 3. iza riječi: »školovanja« briše se zarez i dodaju riječi: »i najduže godinu dana nakon završetka školovanja ako se ne može zaposliti,«.

Članak 40.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tim za udomiteljstvo ili stručni radnici koji obavljaju poslove udomiteljstva Centra udomitelja sudjeluju u procjeni potreba, izboru i pripremi udomitelja, praćenju pružanja usluga i osposobljavanja udomitelja te daje stručnu pomoć, potporu i superviziju udomiteljima na području svoje mjesne nadležnosti.«.

U stavku 2. podstavku 3. riječi: »i provodi tematske edukacije tijekom prve godine obavljanja udomiteljstva« brišu se.

U podstavku 6. riječ: »licenciranih« zamjenjuje se riječju: »registriranih«.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– provodi osposobljavanje i edukacije za bračnog/izvanbračnog druga udomitelja ili drugog odraslog člana udomiteljske obitelji«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 41.

U članku 53. stavku 1. podstavku 5. riječ: »usmjerenja« zamjenjuje se riječju: »usmjerenje«.

U podstavku 7. riječ: »kontinuirana« zamjenjuje se riječju: »kontinuiranu«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Centar može organizirati Vijeće udomljene djece i mladih na području svoje mjesne nadležnosti, koje promiče njihove interese i prava na obiteljski život i uključivanje u zajednicu, a Odlukom o organiziranju Vijeća udomljene djece i mladih određuje se njegov sastav te sadržaj i način rada.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Centar potiče organiziranje zajedničkih sastanaka odraslih osoba koji su korisnici udomiteljstva na području svoje mjesne nadležnosti, radi promicanja njihovih interesa i prava na uključivanje u zajednicu u suradnji s organizacijama civilnog društva i drugim pružateljima usluga.«.

Članak 42.

U članku 54. stavku 2. podstavku 9. iza riječi: »osobe« riječ: »i« zamjenjuje se točkom.

Podstavak 10. briše se.

U stavku 3. podstavku 7. iza riječi: »osobe« zarez se zamjenjuje točkom.

Podstavak 8. briše se.

U stavku 6. iza riječi: »srodničkog udomitelja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »bračnog/izvanbračnog druga udomitelja ili drugog odraslog člana udomiteljske obitelji.«.

Članak 43.

U članku 55. stavku 2. riječi: »i udomiteljskih obitelji« brišu se, a riječi: »za područje županije svoje nadležnosti« zamjenjuju se riječima: »za područje svoje mjesne nadležnosti«.

U stavku 3. riječi: »za područje županije« zamjenjuju se riječima: »za područje svoje mjesne nadležnosti«.

Članak 44.

Naziv Glave iznad članka 56. mijenja se i glasi:

»Glava XII.

NAGRADE I PRIZNANJA»

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Na prijedlog Odbora za donošenje Odluke o dodjeli nagrade svake godine 15. svibnja, na Međunarodni dan obitelji, ministar dodjeljuje nagrade udomiteljima za izuzetne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva.

(2) Odbor iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

(3) Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama javni poziv za prikupljanje inicijativa o kandidatima za natječaj za dodjelu nagrada iz stavka 1. ovoga članka, upućen centrima, udrugama koje se bave udomiteljstvom, vijećima udomljene djece i mladeži, korisnicima udomiteljstva i drugim zainteresiranim osobama.

(4) Nagrade se dodjeljuju u obliku povelje.

(5) Centri mogu dodjeljivati priznanja za obavljanje udomiteljstva za svakih deset godina pružanja usluga udomiteljstva u obliku povelje.

(6) Ministar pravilnikom iz članka 21. ovoga Zakona uređuje način raspisivanja javnog poziva, postupak predlaganja kandidata, kriterije za dodjelu nagrada, sastav Odbora i druga pitanja važna za dodjelu nagrada te izgled povelje iz stavka 4. i 5. ovoga članka.«.

Članak 45.

U članku 57. stavak 2. briše se.

U stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: »protivno normativima broja i vrste korisnika« zamjenjuju se riječima: »bez rješenja Centra ili ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju«.

Stavak 4. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

U cijelom tekstu Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 90/11.) riječ: »Zavod« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »Centar« u odgovarajućem padežu, riječ: »(licencija)« u određenom padežu briše se, a brojevi glava: »IX., X., XI. i XII.« zamjenjuju se brojevima: »VIII., IX., X. i XI«.

Članak 47.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona po odredbama Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, br. 90/11.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Centar je dužan u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti postupke za usklađivanje izdanih dozvola za obavljanje udomiteljstva s ovim Zakonom.

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-01/12-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.