Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 78/2012 (13.7.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1846

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012 i 60/2012), u članku 6. podstavku a) Položaji I. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskog sabora

predstojnik Ureda za međunarodne i
europske poslove                                            3,50«.

Iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. voditelj Odjela u Uredu za međunarodne
i europske poslove                                          3,00«.

U Stručnim uvjetima iza točke 3. broj: »2« zamjenjuje se brojem: »3«.

U podstavku b) Radna mjesta I. vrste, u točki 3. iza riječi: »tajnik radnog tijela« dodaju se riječi:

»savjetnik u Uredu za međunarodne i europske poslove

tajnik izaslanstva u Uredu za međunarodne i europske poslove«.

Točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.

U Stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 8., koja postaje točka 7., broj: »8« zamjenjuje se brojem: »7«.

U podstavku c) Radna mjesta II. vrste, u točki 1. iza riječi: »Hrvatskoga sabora« dodaju se riječi: »te Uredu za međunarodne i europske poslove«.

U podstavku d) Radna mjesta III. vrste, u točki 1. riječi: »predsjednika, potpredsjednika i tajnika Hrvatskoga sabora« zamjenjuju se riječima: »u Uredu predsjednika, potpredsjednika, Tajništvu i Uredu za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora«.

Članak 2.

U članku 7.a podstavku a) Položaji I. vrste, broj: »2,40« zamjenjuje se brojem: »3,50«.

Članak 3.

U članku 19. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 2. iza riječi: »Dubrovnik«, dodaje se zarez i riječi: »Sisak, Osijek, Vukovar«.

U podstavku b) Položaji II. vrste, u točki 1. riječi: »kapetan kapetanije (Sisak, Slavonski Brod, Vukovar, Osijek)« zamjenjuju se riječima: »lučki kapetan (Slavonski Brod)«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/03

Urbroj: 5030106-12-10

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

78 13.07.2012 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 78 13.07.2012 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi