Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

NN 78/2012 (13.7.2012.), Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

78 13.07.2012 Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1852

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« broj 150/05, 53/08 i 49/11) ministar zdravlja, uz suglasnost ministra gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O SKLADIŠTENJU OPASNIH KEMIKALIJA KOJE DJELUJU U OBLIKU PLINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način skladištenja opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina.

Kemikalije iz stavka 1. ovoga članka, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje razvrstavanje, označavanje, obilježavanje i pakiranje opasnih kemikalija, jesu: vrlo otrovne kemikalije, otrovne kemikalije, nagrizajuće kemikalije (s oznakom: izaziva teške opekline), karcinogene kemikalije 1. i 2. kategorije, mutagene kemikalije 1. i 2. kategorije i reproduktivno toksične kemikalije 1. i 2. kategorije koje djeluju u obliku plina, odnosno kemikalije koje se razvrstavaju u jednu od slijedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2. i 3. kategorije, nagrizajuće za kožu potkategorije 1A, karcinogenost 1A i 1B, mutagenost 1A i 1B, reproduktivna toksičnost 1A i 1B, specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje kategorija 1 i specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje kategorija 1 koje djeluju u obliku plina.

Članak 2.

Opasna kemikalija iz članka 1. ovoga Pravilnika koja djeluje u obliku plina jest svaka čvrsta, tekuća ili ukapljena plinovita kemikalija koja može prijeći u plinovito stanje, uslijed oštećenja spremnika, kod dovođenja toplinske energije ili na drugi način, odnosno koja nastaje kemijskom reakcijom iz dviju ili više kemikalija i razvrstava se u kemikalije iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Odobrenje za skladištenja opasne kemikalije iz članka 2. ovoga Pravilnika izdaje ministar zdravlja za točno određenu kemikaliju, uz utvrđenu maksimalnu količinu koja se smije skladištiti, a na temelju stručnog mišljenja Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (u daljnjem tekstu: Zavod).

Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka treba imati pravna ili fizička osoba koja skladišti kemikaliju iz članka 2 ovoga Pravilnika u količinama većim od količina utvrđenih točkom 1.1.3.6. Priloga A i B Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (»Narodne novine« broj 11/08).

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja iz članka 3. ovoga Pravilnika mora obaviti izračunavanje minimalno dopuštene udaljenosti skladišta iz stavka 1. ovoga članka od najbliže zgrade za boravak ljudi, a koje se obavlja izračunavanjem i/ili simulacijom oslobađanja i kretanja određene kemikalije za maksimalno dopuštenu količinu u skladištu uz najnepovoljnije meteorološke uvjete, s obzirom na temperaturu i vlažnost zraka, brzinu i smjer vjetra, inverziju i druge meteorološke okolnosti.

Kod izračunavanja minimalne dopuštene udaljenosti skladišta iz stavka 1. ovoga članka, uzimaju se u obzir i reljefne osobitosti.

Izračunavanja i/ili simulacije iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se međunarodno provjerenim računarskim programom, koji su preporučile međunarodne organizacije poput EPA (Environmental Protection Agency) te se uvrštava u Plan intervencije propisan člankom 5. stavkom 1. točkom 6. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Skladište iz članka 3. ovoga Pravilnika mora ispunjavati uvjete određene posebnim propisom o proizvodnji, prometu ili korištenju opasnih kemikalija, prometu na malo, odnosno, korištenju opasnih kemikalije, kao i:

1. u skladištu ili izvan njega treba osigurati odgovarajuće uvjete, sredstva i opremu za prihvat i neutralizaciju u slučaju ispuštanja plina ili aerosola;

2. na prikladnim mjestima u skladištu moraju se nalaziti senzori za kemikaliju koji automatski dojavljuju slučajeve koncentracije kemikalije u zraku iznad granične vrijednosti izloženosti (skraćeno: GVI);

3. u skladištu ne smije biti pohranjena niti jedna kemikalija ili uređaj koji bi mogli izazvati oslobađanje kemikalija;

4. u skladištu mora biti povezan sustav dojave povišenih koncentracija opasnih plinova u zraku te dojave neovlaštenog ulaska u objekt i, kad je to tehnički moguće i opravdano, sustav neutralizacije tako da se u slučaju ispuštanja kemikalije u zrak odmah uključi sustav neutralizacije;

5. podnositelj zahtjeva mora imati propisanu zaštitnu opremu i sredstva u dovoljnoj količini i broju za intervenciju kod nesreće s opasnom kemikalijom;

6. podnositelj zahtjeva mora imati Plan intervencije za slučaj nesreće s opasnom kemikalijom.

U slučaju da podnositelj zahtjeva posjeduje interventni plan izrađen prema posebnim propisima može ga se prihvatiti u zamjenu za Plan intervencija iz stavka 1. točke 6. ovoga članka, ako ga Zavod ocijeni ispravnim i sukladnim odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Skladište opasne kemikalije iz članka 5. ovoga Pravilnika mora biti na ograđenom prostoru i pod ključem kako bi se spriječio neovlašteni ulazak, a na vratima mora biti postavljen dojavni sustav povezan s najbližom zaštitarskom službom i/ili odgovornom osobom pravne osobe u cilju sprečavanja neovlaštenog ulaska u skladište.

Članak 7.

Na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja je podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja iz članka 3. ovoga Pravilnika, Zavod daje mišljenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. naziv opasne kemikalije i njezine maksimalne količine koje će biti skladištene;

2. podatke o drugim kemikalijama koje se namjeravaju skladištiti te o potencijalno opasnim kemikalijama u blizini skladišta;

3. izračun i/ili simulacije iz članka 4. ovoga Pravilnika;

4. nacrt i tlocrt skladišta;

5. mapu okoliša objekta;

6. Plan intervencija za slučaj nesreće s opasnom kemikalijom.

Zavod je obvezan izdati mišljenje iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dostave zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka i kompletne propisane dokumentacije.

Članak 8.

U mišljenju iz članka 7. ovoga Pravilnika moraju biti sadržani sljedeći podaci:

1. ocjena o razini opasnosti za najbliže stambene objekte ili mjesto okupljanja ljudi i minimalna udaljenost od objekta s opasnom kemikalijom;

2. maksimalne količine opasne kemikalija iz članka 5. ovoga Pravilnika koje se smiju skladištiti;

3. popis kemikalija koje se smiju skladištiti zajedno s opasnom kemikalijom;

4. popis kemikalija koje smiju biti pohranjene u blizini skladišta;

5. popis obveznih naputaka koji se nalaze izvješeni u ili na skladištu;

6. ocjena Plana intervencija za slučaj nesreće s opasnom kemikalijom;

7. popis zaštitne opreme i sredstva koja moraju biti u ili uz skladište;

8. popis lijekova odnosno protuotrova koji moraju biti na raspolaganju za slučaj nesreće;

9. podaci koji su po mišljenju Zavoda ključni za sigurno skladištenje opasne kemikalije.

Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka obvezno se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 3. ovoga Pravilnika

Troškove ishođenja mišljenja iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika i ishođenja odobrenja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva.

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe koje skladište opasne kemikalije iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju ishoditi odobrenja iz članka 3. ovoga Pravilnika najkasnije u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu skladištenja otrova iz skupine I koji djeluju u obliku plina (»Narodne novine« broj 92/99 i 72/00).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/21

Urbroj: 534-07-1-1/2-12-7

Zagreb, 3. srpnja 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.