Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

NN 79/2012 (16.7.2012.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1860

Na temelju članka 36. stavka 6. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Članak 1.

U Uredbi o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (»Narodne novine«, br. 77/2003, 130/2006 i 76/2011), u članku 3. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Predstojnik Stručne službe ima zamjenika koji za svoj rad odgovara predstojniku Stručne službe.

Zamjenik obavlja poslove po nalogu predstojnika Stručne službe i zamjenjuje predstojnika Stručne službe u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti.«.

Članak 2.

Novi okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Stručne službe prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 3.

Predstojnik Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe s odredbama ove Uredbe, u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 4.

Predstojnik Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine donijet će rješenje o rasporedu službenika na radna mjesta u roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/50

Urbroj: 5030104-12-1

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Redni broj


Broj državnih službenika

1.

Zamjenik predstojnika Stručne službe

1

2.

Administrativni tajnik

1

3.

Savjetnik u Vladi Republike Hrvatske i Vladinom uredu

2

4.

Viši upravni referent

1


UKUPNO

5

79 16.07.2012 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine