Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

NN 79/2012 (16.7.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1861

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 163/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O OSNIVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/2004, 44/2005, 30/2010 i 34/2012), članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Tijela HZN-a su Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana od kojih predsjednika i dva člana predlaže ministarstvo nadležno za poslove gospodarstva, jednog člana predlaže Stručno vijeće i jednog člana predlaže Radničko vijeće HZN-a.«.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Članak 8.

Sastav, poslovi i način rada Stručnog vijeća utvrđuju se Statutom HZN-a.«.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Voditelj HZN-a je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske u skladu sa zakonom i statutom.

Ravnatelj predstavlja i zastupa HZN, organizira i vodi poslovanje HZN-a, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun HZN-a, zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom HZN-a, te je odgovoran za zakonitost rada HZN-a.

U slučaju spriječenosti ravnatelja u izvršenju poslova, ravnatelj će imenovanjem iz redova načelnika odjela odrediti zamjenu ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja u skladu s primjenom odredbi iz stavka 2. ovog članka.«.

Članak 5.

Članak 10. briše se.

Članak 6.

U članku 16. riječi: »gospodarstva, rada i poduzetništva« zamjenjuje se s riječi: »gospodarstva«.

Članak 7.

Hrvatski zavod za norme dužan je uskladiti svoje opće akte s ovom Uredbom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 383-01/12-01/01

Urbroj: 5030105-12-4

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.