Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

NN 79/2012 (16.7.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1866

Na temelju članka 142. točka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ PLOVIDBENOSTI ZRAKOPLOVA I AERONAUTIČKIH PROIZVODA, DIJELOVA I UREĐAJA, TE O OVLAŠTENJU ORGANIZACIJA I OSOBLJA UKLJUČENIH U TE POSLOVE

Članak 1.

U Pravilniku o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (»Narodne novine«, broj 115/09, 152/09, 72/2010 i 139/10), u članku 1. stavku 3., članku 2. stavku 3., članku 6. stavku 1. i članku 7., broj »VI« zamjenjuje se brojem »VII«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 2. na kraju alineje šeste briše se točka i stavlja se točka-zarez.

Iza alineje šeste dodaje se nova alineja koja glasi:

»– Dodatak VII: Uredba Komisije (EU) br. 1149/2011 od 21. listopada 2011. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.«

Članak 3.

Iza Dodatka VI dodaje se Dodatak VII koji glasi:

»DODATAK VII

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1149/2011 od 21. listopada 2011. o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 2042/2003 o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnoga zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, kojom se ukidaju Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ([1]), a posebno njezin članak 5. stavak 5.,

budući da:

1. Kako bi se održala jedinstvena visoka razina sigurnosti zrakoplovstva u Europi, neophodno je uvesti promjene u postojeće zahtjeve i postupke za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja te za odobravanje organizacija i osoblja uključenih u te poslove, posebno kako bi se ažurirali zahtjevi vezani uz osposobljavanje, ispite, znanja i iskustva za izdavanje dozvola za održavanje zrakoplova i kako bi se ti zahtjevi prilagodili složenoj podjeli zrakoplova na različite kategorije.

2. Stoga Uredbu (EZ) br. 2042/2003([2]) treba primjereno izmijeniti i dopuniti.

3. Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenjima([3]) koje je donijela Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (dalje u tekstu ‘Agencija’) u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

4. Potrebno je osigurati dovoljno vremena za osoblje koje ima pravo na novu dozvolu za održavanje zrakoplova B3 kategorije uvedenu ovom uredbom, organizacijama za obuku, organizacijama za održavanje kao i nadležnim tijelima država članica da se prilagode novom regulatornom okviru.«

5. Uzimajući u obzir manju složenost lakih zrakoplova, bilo bi prikladno definirati jednostavan i proporcionalan sustav izdavanja dozvola za osoblje uključeno u održavanje takvog zrakoplova. Agenciji treba dopustiti nastavak rada po tom pitanju a državama članicama nastavak korištenja odgovarajućih nacionalnih dozvola.

6. Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 2042/2003 se izmjenjuje te glasi:

(1) U članku 5. se dodaju sljedeći stavci:

3. Ovlašteno osoblje koje posjeduje dozvolu izdanu sukladno Aneksu III (Part-66) s odobrenom kategorijom/podkategorijom smatra se ima ovlasti opisane u točki 66.A.20(a) ovog Aneksa u skladu s tom odgovarajućom odobrenom kategorijom/podkategorijom. Zahtjevi osnovnog znanja koji odgovaraju tim novim ovlastima smatraju se ispunjenima u svrhu dopune takve dozvole s novom kategorijom/podkategorijom

4. Ovlašteno osoblje koje posjeduje dozvolu koja uključuje zrakoplov za koji nije potrebno ovlaštenje za tip može nastaviti koristiti svoje ovlasti do prvog produženja ili izmjene, kada dozvola mora biti konvertirana sukladno postupku opisanom u točki 66.B.125 Aneksa III (Part 66) i ovlaštenjima kako je definirano u točki 66.A.45 ovog Aneksa.

5. Izvještaji o konverziji i Izvještaji o prijenosu ispita koji su u skladu s zahtjevima koji su bili primjenjivi prije primjene ove Uredbe smatrat će se da su u skladu s ovom Uredbom.

6. Do vremena dok ova Uredba ne propiše zahtjeve za ovlašteno osoblje:

(i) za zrakoplove koji nisu avioni i helikopteri;

(ii) za komponente;

nastavit će se primjenjivati zahtjevi koji su na snazi u relevantnim državama članicama, osim za organizacije održavanja smještene izvan teritorija Zajednice gdje zahtjevi moraju biti odobreni od strane Agencije.

7. U članku 6. dodaju se sljedeći stavci:

3. Tečajevi osnovne obuke koji su u skladu sa zahtjevima koji su bili primjenjivi prije primjene ove Uredbe mogu započeti do 1 godinu nakon datuma primjene ove Uredbe.

4. Ispiti iz osnovnog znanja provedeni kao dio tečajeva mogu biti sukladni zahtjevima koji su bili primjenjivi prije primjene ove Uredbe.

5. Ispiti iz osnovnog znanja u skladu sa zahtjevima koji su bili primjenjivi prije primjene ove Uredbe i provedeni od strane nadležnog tijela ili provedeni od strane organizacije za obuku odobrene prema Aneksu IV (Part 147), pod uvjetom da nisu dio tečaja osnovne obuke, mogu se provoditi do godinu dana nakon datuma primjene ove Uredbe.

6. Tečajevi obuke za tip i ispiti za tip koji su u skladu sa zahtjevima koji su bili primjenjivi prije primjene ove Uredbe moraju započeti i završiti ne kasnije od godinu dana nakon datuma primjene ove Uredbe

7. Članak 7. se mijenja kako slijedi:

(i) U stavku 3, dodane su sljedeće točke (h) i (i)

(h) za održavanje aviona s klipnim motorima bez regulacije tlaka kabine maksimalne mase pri polijetanju 2000 kg i manje a nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz

(i) 28. rujna 2012., zahtjev za nadležno tijelo da izdaje dozvole za održavanje zrakoplova sukladno Aneksu III (Part 66), kao nove ili kao konvertirane prema točki 66.A.70 ovog Aneksa;

(ii) do 28. rujna 2014., zahtjev da ima ovlašteno osoblje kvalificirano sukladno Aneksu III (Part 66) sadržan u sljedećim odredbama:

– M.A.606(g) i M.A.801(b)2 Aneksa I (Part M)

– 145.A.30(g) i (h) Aneksa II (Part 145)

(i) Za održavanje ELA1 aviona koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz do 28. rujna 2015.:

(i) zahtjev za nadležno tijelo da izdaje dozvole za održavanje zrakoplova sukladno Aneksu III (Part 66), kao nove ili kao konvertirane prema točki 66.A.70 ovog Aneksa.

(ii) zahtjev da ima ovlašteno osoblje kvalificirano sukladno Aneksu III (Part 66) sadržan u sljedećim odredbama:

- M.A.606(g) i M.A.801(b)2 Aneksa I (Part M)

- 145.A.30(g) i (h) Aneksa II (Part 145)

(ii) točka 7(e) se briše

(iii) dodaju se sljedeći stavci 8 i 9

8. U svrhu vremenskog ograničenja sadržanog u točkama 66.A.25, 66.A.30 i u Prilogu III Aneksa III (Part 66) a u vezi sa ispitima osnovnog znanja, osnovnog iskustva, teoretske obuke za tip i ispita, praktične obuke i procjene, ispita za tip i obuke na radnom mjestu završene prije primjene ove Uredbe, kao početni datum uzima se datum primjene ove Uredbe.

9. Agencija treba dostaviti Komisiji mišljenje uključujući prijedloge za jednostavan i proporcionalan sustav izdavanja dozvola za ovlašteno osoblje uključeno u održavanje ELA1 aviona kao i zrakoplova koji nisu avioni i helikopteri.

(2) Dodaje se sljedeći članak 8.

Članak 8.

MJERE KOJE PROVODI AGENCIJA

1. Agencija treba razviti prihvatljive načine udovoljavanja (u nastavku teksta AMC) koje nadležne vlasti, organizacije i osoblje može koristiti radi dokazivanja usklađenosti s odredbama Aneksa ove Uredbe.

2. Prihvatljivi AMC izdani od strane Agencije neće niti uvoditi nove zahtjeve niti će ublažavati zahtjeve Aneksa ove Uredbe.

3. Ne dovodeći u pitanje članke 54. i 55. Uredbe (EZ) 216/2008, ispunjavanjem prihvatljivih načina udovoljavanja izdanih od Agencije smatra se da su ispunjeni zahtjevi Aneksa ove Uredbe bez potrebe dodatnog dokazivanja.

(3) Aneks I (Part M), Aneks II (Part 145), Aneks III (Part 66) i Aneks IV (Part 147) su izmijenjeni sukladno Dodatku ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba se primjenjuje od prvog dana devetog mjeseca nakon datuma objave u Službenom listu Europske unije, osim za točku 3(i) članka 1. koja se primjenjuje od prvog dana nakon objave.

Potvrde izdane u skladu s Aneksom I (Part M), Aneksom II (Part 145), Aneksom III (Part 66) ili Aneksom IV (Part 147), prije primjene ove Uredbe ostaju valjani do trenutka njihove promjene, privremenog ili trajnog oduzimanja.

Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO

ANEKS

1. Iz Aneksa I (Part M) Uredbe (EZ) br. 2042/2003 briše se točka M.B. 103

2. Aneks II (Part 145) Uredbe (EZ) br. 2042/2003 je izmijenjen i dopunjen kao što slijedi:

(1) Umjesto postojećeg umeće se sljedeći sadržaj:

SADRŽAJ

145.1 Općenito

DIO A – TEHNIČKI ZAHTJEVI

145.A.10 Opseg

145.A.15 Zahtjev

145.A.20 Uvjeti za odobrenje

145.A.25 Zahtjevi za objekte

145.A.30 Zahtjevi za osoblje

145.A.35 Ovlašteno osoblje i osoblje za podršku

145.A.40 Oprema, alati i materijal

145.A.42 Prihvaćanje komponenti

145.A.45 Podaci za održavanje

145.A.47 Planiranje proizvodnje

145.A.50 Izdavanje potvrde o održavanju

145.A.55 Zapisi o održavanju

145.A.60 Izvješćivanje o događaju

145.A.65 Politika sigurnosti i kvalitete, postupci održavanja i sustav za kvalitetu

145.A.70 Priručnik organizacije održavanja

145.A.75 Ovlasti organizacije

145.A.80 Ograničenja organizacije

145.A.85 Promjene u organizaciji

145.A.90 Kontinuirano važenje

145.A.95 Nalazi

DIO B – POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

145.B.1 Opseg

145.B.10 Nadležno tijelo

145.B.15 Organizacije locirane u nekoliko država članica

145.B.20 Početno odobrenje

145.B.25 Izdavanje odobrenja

145.B.30 Nastavak odobrenja

145.B.35 Promjene

145.B.40 Dopune priručnika o organizaciji za održavanje (MOE)

145.B.45 Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

145.B.50 Nalazi

145.B.55 Čuvanje dokumentacije

145.B.60 Izuzeća

Prilog I – Upotreba Obrasca EASA 1 za održavanje

Prilog II – Klase odobrenja i sustav ovlaštenja unutar odobrenja organizacije

Prilog III – Potvrda o odobrenju organizacije za održavanje

Prilog IV – Uvjeti za korištenje osoblja koje nije kvalificirano prema Aneksu III (Part 66) u skladu s točkama 145.A.30 (j) 1 i (2)

(2) točka 145.A.30 mijenja se i glasi:

(i) dio stavka (f), »kvalificirano prema Partu 66 za kategoriju B1« mijenja se i glasi »kvalificirano kao kategorija B1 ili B3 prema Aneksu III (Part 66)«

(ii) stavak (g) mijenja se u cijelosti i glasi:

(g) Bilo koja organizacija koja održava zrakoplove, osim gdje je navedeno drugačije u stavku (j), mora u slučaju linijskog održavanja zrakoplova, imati ovlašteno osoblje za odgovarajući zrakoplov kvalificirano kao kategorija B1, B2, B3, kako je odgovarajuće, u skladu s Aneksom III (Part 66) i točkom 145.A.35.

Osim toga, takva organizacija za obavljanje manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog ispravljanja kvarova može upotrijebiti odgovarajuće obučeno ovlašteno osoblje za zadatak koje ima ovlasti propisane u točkama 66.A.20 (a)(1) i 66.A.20 (a)(3)(ii) i kvalificirano sukladno Aneksu III (Part 66) i točki 145.A.35. Raspoloživost takvog ovlaštenog osoblja ne zamjenjuje potrebu za ovlaštenim osobljem kategorije B1, B2, B3, kako je odgovarajuće.«

(iii) dio stavka (h)1, »kvalificirano kao kategorija B1 i B2« mijenja se i glasi »kvalificirano kao kategorija B1, B2 kako je odgovarajuće«

(iv) stavak (h)2 mijenja se u cijelosti i glasi:

2. u slučaju baznog održavanja zrakoplova koji nisu veliki zrakoplovi mora imati ili:

(i) Ovlašteno osoblje s odgovarajućim ovlaštenjem za zrakoplov kvalificirano kao kategorija B1, B2, B3, kako je odgovarajuće, u skladu sa Aneksom III (Part 66) i točkom 145.A.35; ili

(ii) Ovlašteno osoblje s odgovarajućim ovlaštenjem za zrakoplov kvalificirano kao kategorija C kojem pomaže osoblje za podršku specificirano u točki 145.A.35 (a)(i).«

(v) dio stavka (j), tekst »Odstupanjem od stavaka (g) i (h)« mijenja se i glasi »Odstupanjem od stavaka (g) i (h), vezano za obvezu ispunjavanja zahtjeva Aneksa III (Part 66)

(3) točka 145.A.35 se mijenja i glasi:

(i) Naslov se mijenja i glasi »145.A.35 Ovlašteno osoblje i osoblje za podršku«

(ii) stavak (a) se mijenja u cijelosti i glasi:

(a) Osim odgovarajućih zahtjeva iz 145.A.30.(g) i (h), organizacija mora osigurati da ovlašteno osoblje i osoblje za podršku ima odgovarajuće razumijevanje relevantnog zrakoplova i/ili komponente koji se moraju održavati zajedno s povezanim postupcima organizacije. U slučaju ovlaštenog osoblja, to se mora izvršiti prije izdavanja ili ponovnog izdavanja ovlaštenja za izdavanje potvrde.

(i) »Osoblje za podršku« znači ono osoblje koje radi u okruženju održavanja i ima Part 66 dozvolu za održavanje zrakoplova kategorije B1, B2 i/ili B3 ali ne mora nužno imati ovlasti za izdavanje potvrde.

(ii) »Relevantni zrakoplov i/ili komponenta« znači one zrakoplove ili komponente specificirane u konkretnom ovlaštenju za izdavanje potvrde.

(iii) »Ovlaštenje za izdavanje potvrde« znači ono ovlaštenje izdano ovlaštenom osoblju odobrene organizacije da u njeno ime može potpisivati potvrde o vračanju u upotrebu unutar ograničenja navedenih u takvom ovlaštenju.

(iii) stavak (b) se mijenja u cijelosti i glasi:

(b) S izuzetkom onih slučajeva navedenih u točkama 145.A.30 (j) i 66.A.20 (a)3(ii), organizacija smije izdati ovlaštenje za izdavanje potvrde samo ovlaštenom osoblju u odnosu na osnovne kategorije ili podkategorije i ovlaštenja za tip navedenog u dozvoli za održavanje zrakoplova sukladno Aneksu III (Part 66), ovisno o tome da dozvola ostane važeća kroz cijeli period važenja ovlaštenja i da ovlašteno osoblje ostane u skladu s Aneksom III (Part 66).«

(iv) stavak (c) se mijenja u cijelosti i glasi:

(c) Organizacija mora osigurati da cjelokupno ovlašteno osoblje i osoblje za podršku bude uključeno najmanje šest mjeseci u poslove održavanja relevantnog zrakoplova ili komponenti u periodu od dvije uzastopne godine.

U svrhu ovog stavka ‘uključeno u poslove održavanja relevantnog zrakoplova ili komponenti’ znači da je osoba obavljala poslove u okruženju održavanje zrakoplova ili komponenti i da je ili koristila privilegije iz ovlaštenja i/ili je stvarno izvršavala poslove održavanja na bar nekim od tipova zrakoplova ili zrakoplovnih sustava grupe zrakoplova specificiranih u konkretnom ovlaštenju za izdavanje potvrde.

(v) u stavcima (d), (e), (j) i (m) tekst »B1 i B2 osoblje za podršku« mijenja se sa »osoblje za podršku«

(vi) dodaju su sljedeći stavci:

(n) Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova kategorije A smije upotrebljavati ovlasti za izdavanje potvrde za konkretni tip zrakoplova samo nakon uspješno obavljene obuke za zadatak relevantan za kategoriju A dozvole na konkretnom tipu zrakoplova u organizaciji odgovarajuće odobrenoj prema Aneksu II (Part 145) ili Aneksu IV (Part 147). Obuka mora uključivati izravnu praktičnu obuku i teoretsku obuku kako je odgovarajuće za svaki ovlašteni zadatak. Zadovoljavajuće završena obuka mora biti potvrđena ispitom ili procjenom na radnom mjestu izvršenom od strane organizacije.

(o) Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova kategorije B2 smije upotrebljavati ovlasti opisane u točki 66.A.20 (a)(3)(ii) Aneksa III (Part 66) samo nakon (i) uspješno obavljene obuke za zadatak relevantan za kategoriju A dozvole i (ii) dokumentirane potvrde o 6 mjeseci praktičnog iskustva na radovima koji pokrivaju opseg radova ovlaštenja koje će se izdati. Obuka za zadatak mora uključivati izravnu praktičnu obuku i teoretski obuku kako je odgovarajuće za svaki zadatak za koji se daje ovlaštenje. Zadovoljavajuće završena obuka mora biti potvrđena ispitom ili procjenom na radnom mjestu. Obuka za zadatak i ispitivanje/procjenjivanje mora biti izvršeno od strane organizacije za održavanje koja izdaje ovlaštenje ovlaštenom osoblju. Praktično iskustvo potrebno je steći u takvoj organizaciji održavanja.

(4) u točki 145.A.70 (a)(6) tekst »B1 i B2 osoblje za podršku« mijenja se sa »osoblje za podršku«

(5) točka 145.B.17 se briše

(6) Prilog IV Parta 145 se mijenja u cijelosti i glasi:

Prilog IV

Uvjeti za korištenje osoblja koje nije kvalificirano prema Aneksu III (Part 66) u skladu s točkama 145.A.30 (j) 1 i (2)

1. Ovlašteno osoblje u skladu sa svim sljedećim uvjetima smatra se da ispunjava zahtjeve točaka 145.A.30.(j)(1) i (2):

(a) Osoba mora imati dozvolu ili ovlaštenje ovlaštenog osoblja izdano prema Nacionalnim propisima zemlje koji su u potpunom skladu sa ICAO, Aneksom 1.

(b) Opseg radova osobe ne smije prelaziti opseg radova definiran Nacionalnom dozvolom ili ovlaštenjem ovlaštenog osoblje, što je strože.

(c) Osoba mora dokazati završenu obuku o ljudskim faktorima i zrakoplovnim propisima kako je specificirano u modulima 9 i 10 iz Priloga I prema Aneksu III (Part 66).

(d) Osoba mora dokazati 5 godina iskustva na održavanju za ovlašteno osoblje za linijsko održavanje i 8 godina za ovlašteno osoblje za bazno održavanje. Međutim, one osobe čiji ovlašteni zadaci ne prelaze one od ovlaštenog osoblja kategorije A prema Partu 66, mora dokazati samo 3 godine iskustva u održavanju.

(e) Ovlašteno osoblje za linijsko održavanje i osoblje za podršku za bazno održavanje mora dokazati završenu obuku za tip potvrđenu ispitom za razinu kategorije B1, B2 ili B3, kako je primjenjivo, prema zahtjevima Priloga III iz Aneksa III (Part 66) za svaki tip zrakoplova u opsegu radova navedenim u točki (b). Međutim, one osobe čiji opseg radova ne prelazi one od ovlaštenog osoblja kategorije A, može umjesto kompletne obuke za tip završiti obuku za zadatak.

(f) Ovlašteno osoblje za bazno održavanje mora dokazati završenu obuku za tip potvrđenu ispitom za razinu kategorije C prema zahtjevima Priloga III iz Aneksa III (Part 66) za svaki tip zrakoplova u opsegu radova navedenim u točki (b), izuzev za prvi tip zrakoplova, obuka i ispit moraju biti za razinu kategorije B1, B2 ili B3 prema Prilogu III.

2. Zaštićena prava

(a) Osoblje, imatelji ovlasti prije stupanja na snagu relevantnih zahtjeva Aneksa III (Part 66) smije nastaviti provoditi svoje ovlasti bez potrebe poštivanja stavka 1(c) do 1(f).

(b) Međutim, nakon tog datuma, bilo koje ovlašteno osoblje koje je spremno proširiti opseg svojeg ovlaštenja tako da uključuje dodatne ovlasti mora ispuniti zahtjeve točke 1.

(c) Bez obzira na gornji stavak 2(b), u slučaju dodatne obuke za tip, ne traži se poštivanje stavka 1(c) i 1(d).

3. Aneks III (Part-66) Uredbe (EZ) br. 2042/2003 izmjenjuje se i dopunjuje te glasi:

ANEKS III

(Part 66.)

SADRŽAJ

66.1. Nadležno tijelo

DIO A – TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODDIO – DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

66.A.1 Opseg

66.A.3 Kategorije dozvole

66.A.5 Grupe zrakoplova

66.A.10 Zahtjev

66.A.15 Zahtijevana dob

66.A.20 Ovlasti

66.A.25 Zahtijevano osnovno znanje

66.A.30 Zahtijevano osnovno iskustvo

66.A.40 Kontinuirano važenje dozvole za održavanje zrakoplova

66.A.45 Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za tip/grupu zrakoplova

66.A.50 Ograničenja

66.A.55 Dokaz o kvalifikaciji

66.A.70 Odredbe o konverziji

DIO B – POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

PODDIO A – OPĆENITO

66.B.1 Opseg

66.B.10 Nadležno tijelo

66.B.20 Vođenje dokumentacije

66.B.25 Međusobna razmjena informacija

66.B.30 Izuzeća

PODDIO B – IZDAVANJE DOZVOLE ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

66.B.100 Postupak za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova od nadležnog tijela

66.B.105 Postupak za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova putem odobrene organizacije za održavanje prema Partu 145.

66.B.110 Postupak za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili podkategorije

66.B.115 Postupak za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova tako da uključuje tip/grupu zrakoplova ili uklanjanje ograničenja

66.B.120 Postupak za produženje važenja dozvole za održavanje zrakoplova

66.B.125 Postupak konverzije dozvole uključujući ovlaštenja za grupu

66.B.130 Postupak za neposredno odobrenje obuke za tip zrakoplova

PODDIO C – ISPITI

66.B.200 Ispiti od nadležnog tijela

PODDIO D – KONVERZIJA KVALIFIKACIJA OVLAŠTENOG OSOBLJA

66.B.300 Općenito

66.B.305 Izvještaj o konverziji za nacionalne kvalifikacije

66.B.310 Izvještaj o konverziji za ovlaštenja odobrene organizacije za održavanje

PODDIO E – PRIZNAVANJE ISPITA

66.B.400 Općenito

66.B.405 Izvještaj o priznavanju ispita

66.B.410 Važenje izvještaja o priznavanju ispita

PODDIO F – KONTINUIRANI NADZOR

66.B.500 Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje ili ograničenje dozvola za održavanje zrakoplova

PRILOZI

PRILOG I – Zahtjevi osnovnog znanja

PRILOG II – Standard ispita osnovnog znanja

PRILOG III – Obuka za tip, standard ispita i osposobljavanje na radnom mjestu (OJT)

PRILOG IV – Zahtijevano iskustvo za proširenje dozvole za održavanje zrakoplova

PRILOG V – EASA Form 19 – Obrazac za zahtjev

PRILOG VI – EASA Form 26 – Primjer formata dozvole za održavanje zrakoplova

66.1 Nadležno tijelo

(a) U svrhu ovog Aneksa (Part-66), nadležno tijelo je:

1. tijelo koje je imenovala država članica a kojem je prvom osoba podnijela zahtjev za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova, ili

2. tijelo koje je odredila druga država članica, u slučaju da je drugačije, ovisno o dogovoru s tijelom iz točke 1. U tom slučaju, dozvola iz točke 1. ovoga članka će se opozvati, a sva evidencija navedena u točki 66.B.20 će se prenijeti i nova dozvola izdaje se na temelju tih evidencija.

(b) Agencija (EASA) je odgovorna za određivanje:

1. Liste tipova zrakoplova i

2. kombinacija konstrukcija/motora koje su uključene u svako pojedino ovlaštenje za tip zrakoplova.

DIO A

TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODDIO A

DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

66.A.1 Opseg

Ovaj dio opisuje dozvolu za održavanje zrakoplova i uspostavlja zahtjeve za podnošenje zahtjeva, izdavanje i kontinuiranu valjanost dozvole.

66.A.3 Kategorije dozvole

(a) Dozvola za održavanje zrakoplova sadrži sljedeće kategorije:

– Kategorija A

– Kategorija B1

– Kategorija B2

– Kategorija B3

– Kategorija C

(b) Kategorije A i B1 se dijele u podkategorije u odnosu na kombinacije aviona, helikoptera, turbinskih i klipnih motora. Podkategorije su:

– Al i B 1.1 Avioni turbinski

– A2 i B 1.2 Avioni klipni

– A3 i B 1.3 Helikopteri turbinski

– A4 i B1.4 Helikopteri klipni

(c) Kategorija B3 je primjenjiva za klipne avione, bez regulacije tlaka kabine, maksimalne mase pri polijetanju (MTOM) 2000 kg i manje.

66.A.5 Grupe zrakoplova

U svrhu upisa ovlaštenja u dozvolu za održavanje zrakoplova, zrakoplovi se dijele u sljedeće grupe:

1. Grupa 1: složeni zrakoplovi na motorni pogon kao i više motorni helikopteri, zrakoplovi s certificiranom maksimalnom dozvoljenom visinom leta iznad nivoa leta FL290, zrakoplovi opremljeni fly-by-wire sustavom i ostali zrakoplovi za koje se zahtijeva ovlaštenje za tip kada je tako propisano od Agencije.

2. Grupa 2: zrakoplovi koji ne pripadaju Grupi 1a pripadaju u sljedeće podgrupe:

– podgrupa 2a: jednomotorni turboelisni avioni

– podgrupa 2b: jednomotorni turbinski helikopteri

– podgrupa 2c: jednomotorni klipni helikopteri

3. Grupa 3: avioni s klipnim motorom koji ne pripadaju Grupi 1.

66.A.10 Zahtjev

(a) Zahtjev za dozvolu za održavanje zrakoplova ili izmjenu takve dozvole podnosi se na obrascu EASA 19 (vidi Prilog V) na način koji je utvrdilo nadležno tijelo, kojem se isti predaje.

(b) Zahtjev za izmjenu dozvole za održavanje zrakoplova podnosi se nadležnom tijelu države članice koja je izdala dozvolu za održavanje zrakoplova.

(c) Osim dokumenata koji se zahtijevaju u 66.A.10(a), 66.A.10(b) i 66.B.105, kako je primjenjivo, podnositelj zahtjeva za dodatnu osnovnu kategoriju ili podkategoriju dozvole za održavanje zrakoplova treba nadležnom tijelu dostaviti svoju važeću dozvolu za održavanje zrakoplova zajedno s Obrascem EASA 19.

(d) U slučaju kada podnositelj zahtijeva izmjenu osnovne kategorije na temelju postupka iz 66.B.100 u državi članici koja nije izdala dozvolu, zahtjev treba biti poslan nadležnom tijelu navedenom u 66.1.

(e) U slučaju kada podnositelj zahtIjeva izmjenu osnovne kategorije na temelju postupka iz 66.B.105 u državi članici koja nije izdala dozvolu, organizacija za održavanje koja je odobrena u skladu s Aneksom II (Parta-145) treba poslati dozvolu za održavanje zrakoplova zajedno s Obrascem EASA 19 nadležnom tijelu navedenom u 66.1. na ovjeru i potpis izmijenjene ili ponovno izdane dozvole, kako je primjenjivo.

(f) Svaki zahtjev mora biti popraćen dokumentacijom kojom se dokazuje udovoljavanje s primjenjivim zahtijevanima za teoretsko znanje, praktičnu obuku i iskustvo u vrijeme podnošenja zahtjeva.

66.A.15 Zahtijevana dob

Podnositelj zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova mora imati najmanje 18 godina.

66.A.20 Ovlasti

(a) Primjenjive su sljedeće ovlasti:

1. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije A dopušta imatelju da izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog otklanjanja kvarova unutar ograničenja zadataka zasebno odobrenih u ovlaštenju opisanom u točci 145.A.35 Aneksa II (Part-145). Ovlasti za izdavanje potvrde moraju biti ograničene na radove koje je imatelj dozvole osobno izvršio u organizaciji koja je izdala ovlaštenje za izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu.

2. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B1 dopušta imatelju iste da izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon održavanja i da djeluje kao B1 pomoćno osoblje pri:

– održavanju konstrukcije zrakoplova, pogonske grupe i mehaničkih i električnih sustava,

– radu na sustavima avionike, koja zahtijeva samo jednostavne provjere kako bi se potvrdila njihova ispravnost a ne zahtijeva traženje grešaka (troubleshooting).

Kategorija B1 uključuje odgovarajuću podkategoriju A.

3. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B2 dopušta imatelju:

(i) izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon održavanja i da radi kao B2 pomoćno osoblje pri:

– održavanju avionike i električnih sustava, i

– obavljanjU zadataka na elektrici i avionici u sklopu motornih i mehaničkih sustava koji zahtijevaju samo jednostavne provjere kako bi se potvrdila njihova ispravnost.

(ii) da izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog otklanjanja kvarova unutar ograničenja zasebno odobrenih u ovlaštenju opisanom u 145.A.35 Aneksa II (Part-145). Ova ovlast za izdavanje potvrde mora biti ograničena na radove koje je imatelj dozvole osobno izvršio u organizaciji koja je izdala odobrenje za izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu i ograničena na ovlaštenja već upisana u B2 dozvolu.

Kategorija B2 ne uključuje niti jednu A podkategoriju.

4. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B3 dopušta imatelju da izdaje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon održavanja i da djeluje kao B3 pomoćno osoblje pri:

– održavanju konstrukcije zrakoplova, pogonske grupe i mehaničkih i električnih sustava,

– rada na sustavima avionike, koji zahtijevaju samo jednostavne provjere kako bi se potvrdila njihova ispravnost, a ne zahtijeva traženje grešaka (troubleshooting).

5. Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije C dopušta imatelju izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu nakon baznog održavanja na zrakoplovu. Te ovlasti primjenjuju se na zrakoplov u cijelosti.

(b) Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova ne smije upotrebljavati ovlasti za izdavanje potvrda osim:

1. kad je u skladu s primjenjivim zahtjevima Aneksa I (Part-M) i Aneksa II (Part-145) i

2. ako je u prethodnom dvogodišnjem periodu imao/imala šest mjeseci iskustva na održavanju u skladu s ovlastima danim u dozvoli za održavanje zrakoplova ili je zadovoljio/zadovoljila obvezu za izdavanje odgovarajućih ovlasti, i

3. ako ima odgovarajuću sposobnost za potvrđivanje održavanja na odgovarajućem zrakoplovu, i

4. u stanju je čitati, pisati i komunicirati na razumljivoj razini na jeziku (jezicima) na kojem (kojima) je napisana tehnička dokumentacija i procedure potrebne za izdavanja potvrda o vraćanju u upotrebu.

66.A.25 Zahtijevano osnovno znanje

(a) Podnositelj zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova, dodavanje kategorije ili podkategorije takvoj dozvoli mora pokazati, putem ispitivanja, razinu znanja iz odgovarajućih predmetnih modula u skladu s Prilogom I Aneksa III (Part-66). Ispite iz osnovnog znanja mora izvršiti organizacija za obuku koja je odgovarajuće odobrena prema Aneksu IV (Part-147.) ili od nadležnog tijela.

b) Osposobljavanje i ispiti moraju biti položeni u periodu od deset godina prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova, dodavanje kategorije ili podkategorije takvoj dozvoli za održavanje zrakoplova. U slučaju da ovo nije primjenjivo, moguće je priznati ispite ili dijelove ispita u skladu s točkom (c).

c) Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev, nadležnom tijelu, za potpuno ili djelomično priznavanje ispita u odnosu na zahtijevano osnovno znanje za:

1. Ispite osnovnog znanja koji ne ispunjavaju uvjete opisane u točki (b) iznad; i

2. bilo koju drugu tehničku kvalifikaciju koja se od nadležnog tijela smatra njemu odgovarajućom prema standardu znanja iz Aneksa III (Part-66).

Takva priznanja moraju se uskladiti s poddijelom E iz dijela B ovog Aneksa (Part-66).

d) Ta priznanja prestaju vrijediti deset godina nakon što su dodijeljena podnositelju zahtjeva od strane nadležnog tijela. Podnositelj zahtjeva može ponovno podnijeti zahtjev za nova priznanja nakon isteka tog perioda.

66.A.30 Zahtijevano osnovno iskustvo

(a) Podnositelj zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova mora imati stečeno:

1. za kategoriju A i podkategorije B1.2 i B1.4 i kategoriju B3:

(i) tri godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira (operating aircraft) ako podnositelj zahtjeva nema nikakvu prethodnu relevantnu tehničku obuku; ili

(ii) dvije godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira i završenu obuku koja se smatra relevantnom od nadležnog tijela kao kvalificirani radnik u tehničkoj struci; ili

(iii) jednu godinu praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira i završen odobreni tečaj osnovne obuke prema Aneksu IV (Part-147).

2. za kategoriju B2 i podkategorije B1.1 i B1.3:

(i) pet godina praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira ako podnositelj zahtjeva nema nikakvu prethodnu relevantnu tehničku obuku; ili

(ii) tri godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira i završenu obuku koja se smatra relevantnom od nadležnog tijela kao kvalificirani radnik u tehničkoj struci; ili

(iii) dvije godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se operira i završen odobreni tečaj osnovne obuke prema Aneksu IV (Part-147).

3. za kategoriju C u pogledu velikih zrakoplova:

(i) tri godine iskustva provođenja ovlasti kategorija B1.1, B1.3 ili B2 na velikim zrakoplovima ili osoblje za podršku prema 145.A.35, ili kombinacija oboje; ili

(ii) pet godina iskustva provođenja ovlasti kategorija B1.2 ili B 1.4 na velikim zrakoplovima ili osoblje za podršku prema Partu 145.A.35 ili kombinacija oboje;

4. za kategoriju C u pogledu ne-velikih zrakoplova: tri godine iskustva provođenja ovlasti kategorija B1 ili B2 na ne-velikim zrakoplovima ili osoblje za podršku prema 145.A.35(a), ili kombinacija oboje ili

5. za kategoriju C stečenu akademskim putem: podnositelj zahtjeva koji ima akademsku titulu iz neke tehničke discipline, od sveučilišta ili neke druge ustanove visokog obrazovanja priznate od nadležnog tijela, tri godine radnog iskustva u okruženju održavanja civilnih zrakoplova na reprezentativnom odabiru zadataka izravno povezanih s održavanjem zrakoplova uključujući šest mjeseci nadgledanja zadataka baznog održavanja.

(b) Podnositelj zahtjeva za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova mora imati minimalno zahtijevano iskustvo iz održavanja civilnih zrakoplova odgovarajuće za dodatnu kategoriju ili podkategoriju dozvole za koju je predan zahtjev kako je definirano u Prilogu IV ovog Aneksa (Part-66).

(c) Iskustvo mora biti praktično i sadržavati reprezentativni pregled zadataka održavanja na zrakoplovu.

(d) Najmanje jedna godina zahtijevanog iskustva mora biti nedavno iskustvo održavanja na zrakoplovu kategorije/podkategorije za koju se traži početna dozvola za održavanje zrakoplova. Za dodatne kategorije/podkategorije postojećoj dozvoli za održavanje zrakoplova, zahtijevano dodatno nedavno iskustvo iz održavanja može biti manje od jedne godine, ali mora biti najmanje tri mjeseca. Zahtijevano iskustvo mora ovisiti o razlici između kategorije/podkategorije dozvole koju osoba ima i koju je zatražila. Takvo dodatno iskustvo mora biti tipično za novu kategoriju/podkategoriju dozvole koja se traži.

(e) Bez obzira na stavak (a), iskustvo na održavanju zrakoplova stečeno izvan okruženja održavanja civilnih zrakoplova mora se prihvatiti kada je takvo održavanje odgovarajuće onome koje se traži ovim Aneksom (Part-66) kako je utvrđeno od nadležnog tijela. Međutim, tražit će se dodatno iskustvo održavanja civilnih zrakoplova kako bi se osiguralo razumijevanje okruženja održavanja civilnih zrakoplova.

(f) Iskustvo mora biti stečeno u periodu od deset godina, prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova, dodavanje kategorije ili podkategorije takvoj dozvoli.

66.A.40 Kontinuirano važenje dozvole za održavanje zrakoplova

(a) Dozvola za održavanje zrakoplova postaje nevažeća pet godina nakon njenog posljednjeg izdavanja ili izmjene, ukoliko imatelj iste ne podnese svoju dozvolu za održavanje zrakoplova nadležnom tijelu koje ju je izdalo kako bi se potvrdilo da su podaci sadržani u dozvoli isti kao oni sadržani u evidenciji nadležnog tijela, u skladu s 66.B.120.

(b) Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova popunjava odgovarajuće dijelove Obrasca EASA 19 (vidi Prilog V) i dostavlja ga zajedno sa svojim primjerkom dozvole nadležnom tijelu koje je izdalo izvornu dozvolu za održavanje zrakoplova, osim u slučaju kada imatelj dozvole radi u organizaciji za održavanje koja je odobrena u skladu s Aneksom II (Part-145) koja u svom priručniku ima postupak na temelju kojeg takva organizacija može podnijeti potrebnu dokumentaciju u ime imatelja dozvole za održavanje zrakoplova.

(c) Sve ovlasti za izdavanje potvrda zasnovane na dozvoli za održavanje zrakoplova postaju nevažeće čim je dozvola za održavanje zrakoplova nevažeća.

(d) Dozvola za održavanje zrakoplova važeća je samo (i) kad je izdana i/ili izmijenjena od nadležnog tijela i (ii) kad je imatelj potpisao dokument.

66.A.45 Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za tip/grupu zrakoplova

(a) Kako bi provodio ovlasti izdavanja potvrda za specifičan tip zrakoplova, imatelj dozvole za održavanje zrakoplova mora imati upisano u svoju dozvolu odgovarajuće ovlaštenje za zrakoplov.

– za kategorije B1, B2 ili C odgovarajuća ovlaštenja za zrakoplov su sljedeća:

1. Za zrakoplove grupe 1, odgovarajuće ovlaštenje za tip zrakoplova.

2. Za zrakoplove grupe 2, odgovarajuće ovlaštenje za tip zrakoplova, ovlaštenje za podgrupu proizvođača ili ovlaštenje za cijelu podgrupu.

3. Za zrakoplove grupe 3, odgovarajuće ovlaštenje za tip zrakoplova ili ovlaštenje za cijelu grupu.

– za kategoriju B3, odgovarajuće ovlaštenje je »klipni avioni, bez regulacije tlaka kabine, maksimalne mase pri polijetanju (MTOM) 2000 kg i manje.«.

– za kategoriju A, nije potrebno ovlaštenje, u skladu sa zahtjevima propisanim u 145.A.35 Aneksa II (Part-145).

(b) Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za tip zrakoplova zahtijeva zadovoljavajući završetak obuke za tip zrakoplova u odgovarajućoj kategoriji B1, B2 ili C.

(c) Dodatno uz zahtjev iz točke (b), dopunom dozvole upisom ovlaštenja za prvi tip zrakoplova unutar postojeće kategorije/podkategorije zahtijeva se zadovoljavajući završetak odgovarajućeg osposobljavanja na radnom mjestu (OJT) kako je opisano u Prilogu III Aneksa III (Part-66)

(d) Osim kako je opisano u točkama (b) i (c), za zrakoplove grupe 2 i 3, ovlaštenja za tip se također mogu dodijeliti nakon:

– zadovoljavajućeg završetka ispita za tip zrakoplova u odgovarajućoj kategoriji B1, B2 ili C kako je opisano u Prilogu III ovog Aneksa (Part-66), i

– za kategorije B1 i B2, dokaz o praktičnom iskustvu na tipu zrakoplova. U tom slučaju praktično iskustvo mora uključivati reprezentativan presjek zadataka na održavanju zrakoplova koji odgovaraju kategoriji iz dozvole.

Za kategoriju C ovlaštenja za osobu kvalificiranu putem akademske titule kako je opisano u 66.A.30 (a) (5), prvi odgovarajući ispit za tip zrakoplova mora biti na razini B1 ili B2 kategorije.

(e) Za zrakoplove grupe 2:

1. Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za proizvođačevu podgrupu za imatelje dozvole kategorije B1 i C, zahtijeva udovoljavanje uvjeta za ovlaštenje za tip od barem dva tipa zrakoplova istog proizvođača, koji su reprezentativni za primjenjivu podgrupu proizvođača.

2. Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za cijelu podgrupu za imatelje dozvole kategorije B1 i C, zahtijeva udovoljavanje uvjeta za ovlaštenje za tip od barem tri tipa zrakoplova različitih proizvođača, koji su reprezentativni za primjenjivu podgrupu.

3. Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za podgrupu proizvođača i punu podgrupu za imatelje dozvole kategorije B2, zahtijeva dokaz o praktičnom iskustvu koji mora sadržavati reprezentativan pregled aktivnosti na održavanju zrakoplova u skladu s odgovarajućom kategorijom iz dozvole i primjenjivom podgrupom zrakoplova.

(f) Za zrakoplove grupe 3:

1. Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za cijelu grupu 3 za imatelje dozvole kategorija B1, B2 i C zahtijeva dokaz o praktičnom iskustvu koje mora sadržavati reprezentativan pregled aktivnosti na održavanju zrakoplova u skladu s odgovarajućom kategorijom iz dozvole i grupom 3.

2. Za kategoriju B1, osim ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaze o odgovarajućem iskustvu, ovlaštenja grupe 3 bit će pod sljedećim ograničenjima upisana u dozvolu:

– avioni s regulacijom tlaka kabine (pressurised aeroplanes)

– avioni metalne konstrukcije (metal structure aeroplanes)

– avioni kompozitne konstrukcije (composite structure aeroplanes)

– avioni drvene konstrukcije (wooden structure aeroplanes)

– avioni s konstrukcijom od metalnih cijevi presvučeni tkaninom (aeroplanes with metal tubing structure covered with fabric)

(g) Za dozvolu B3:

1. Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za »klipne avione, bez regulacije tlaka kabine, maksimalne mase pri polijetanju (MTOM) 2000 kg i manje« zahtijeva dokaz o praktičnom iskustvu koje mora sadržavati reprezentativan pregled aktivnosti na održavanju zrakoplova u skladu s odgovarajućom kategorijom iz dozvole.

2. Osim ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaze o odgovarajućem iskustvu, ovlaštenja opisana u točki 1. bit će pod sljedećim ograničenjima upisana u dozvolu:

– avioni drvene konstrukcije (wooden structure aeroplanes)

– avioni s konstrukcijom od metalnih cijevi presvučeni tkaninom (aeroplaneswith metal tubing structure covered with fabric)

– avioni metalne konstrukcije (metal structure aeroplanes)

– avioni kompozitne konstrukcije (composite structurea eroplanes)

66.A.50 Ograničenja

(a) Ograničenja upisana u dozvolu za održavanje zrakoplova predstavljaju izuzeća od ovlasti za izdavanja potvrda i odnose se na zrakoplov u cijelosti.

(b) Ograničenja opisana u 66.A.45 uklanjaju se nakon:

1. Dokazivanja prikladnog iskustva, ili

2. Zadovoljavajuće praktične procjene obavljene od nadležnog tijela

(c) Ograničenja opisana u 66.A.70 uklanjaju se nakon uspješno položenih modula/predmeta definiranih u primjenjivom konverzijskom izvještaju opisanom u 66.B.300.

66.A.55 Dokaz o kvalifikaciji

Osoblje koje ima ovlasti za izdavanje potvrda (certification privileges) mora pokazati svoju dozvolu, kao dokaz svoje kvalificiranosti, unutar 24 sata ako to od njega zatraži nadležna osoba.

66.A.70 Odredbe o konverziji

(a) Ovlašteno osoblje koje posjeduje valjane kvalifikacije u državi članici prije datuma stupanja na snagu Aneksa III (Part-66), mora biti izdana dozvola za održavanje zrakoplova od strane nadležnog tijela ove države članice bez dodatnog ispita ovisno o uvjetima specificiranim u dijelu B, poddio D.

(b) Osoba koja prolazi proces kvalifikacije ovlaštenog osoblja koji je valjan u državi članici prije datuma stupanja na snagu Aneksa III (Part-66), smije i dalje biti kvalificirana. Imatelju kvalifikacije stečene nakon takvog procesa mora biti izdana dozvola za održavanje zrakoplova od strane nadležnog tijela ove države članice bez dodatnog ispita ovisno o uvjetima specificiranim u dijelu B, poddio D.

(c) Gdje je to potrebno, dozvola za održavanje zrakoplova mora sadržavati ograničenja u skladu sa 66.A.50 kako bi odražavala razlike između (i) opsega kvalifikacije ovlaštenog osoblja valjane u državi članici prije datuma stupanja na snagu ovog Pravilnika i (ii) zahtjeva za osnovnim znanjem i osnovnim standardom za ispite danim u prilozima I i II ovog Aneksa (Part-66).

(d) Odstupanjem od stavka (c) za zrakoplov koji ne sudjeluje u komercijalnom zračnom prijevozu za ne-velike zrakoplove dozvola za održavanje zrakoplova mora sadržavati ograničenja u skladu sa 66.A.50 kako bi se osiguralo da ovlasti ovlaštenog osoblja valjane u državi članici prije stupanja na snagu ovog Pravilnika i ovlasti konvertirane Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova ostanu iste.

DIO B

POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

PODDIO A

OPĆENITO

66.B.1 Opseg

Ovaj dio utvrđuje procedure i administrativne zahtjeve koje moraju poštivati nadležna tijela zadužena za primjenu i provođenje dijela A ovog Aneksa (Part-66).

66.B.10 Nadležno tijelo

(a) Općenito

Država članica mora odrediti nadležno tijelo kojemu su date odgovornosti za izdavanje, produživanje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje dozvola.

To nadležno tijelo mora utvrditi organizacijsku strukturu kako bi osiguralo sukladnost s ovim Aneksom (Part-66).

(b) Potencijali

Nadležno tijelo mora imati odgovarajući broj osoblja kako bi osiguralo izvršenje zahtjeva iz ovog Aneksa (Part-66).

(c) Procedure

Nadležno tijelo mora utvrditi dokumentirane postupke koji definiraju kako se može postići usklađenost s ovim Aneksom (Part-66). Ove procedure moraju biti revidirane i dopunjene kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost.

66.B.20 Vođenje dokumentacije

(a) Nadležna tijela moraju utvrditi sustav za vođenje dokumentacije koji omogućuje odgovarajuću mogućnost praćenja procesa za izdavanje, produženje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje dozvole za održavanje zrakoplova.

(b) Dokumentacija za svaku dozvolu mora uključivati:

1. zahtjev za dozvolu za održavanje zrakoplova ili izmjenu te dozvole, uključujući svu prateću dokumentaciju;

2. kopiju dozvole za održavanje zrakoplova uključujući sve izmjene;

3. kopije sve relevantne prepiske;

4. podatke o bilo kojim postupcima izuzeća i prisilnog provođenja;

5. sve izvještaje bilo kojih drugih nadležnih tijela vezane uz imatelja dozvole za održavanje zrakoplova;

6. dokumentaciju o ispitima koje je izvršilo nadležno tijelo;

7. primjenjive izvještaje o konverziji dozvole za održavanje zrakoplova;

8. primjenjive izvještaje o priznavanju ispita.

(c) Dokumentacija specificirana u točki (b) 1. do 5. mora se čuvati najmanje pet godina nakon prestanka važenja dozvole.

(d) Dokumentacija specificirana u točki (b) 6. 7. i 8. mora se čuvati kroz neograničeni period.

66.B.25 Međusobna razmjena informacija

(a) Kako bi doprinijela poboljšanju zračne sigurnosti, nadležna tijela moraju sudjelovati u međusobnom razmjenjivanju svih potrebnih informacija u skladu s člankom 15. Uredbe (EC) No 216/2008.

(b) Ne dovodeći u pitanje nadležnosti država članica, u slučaju potencijalne opasnosti za sigurnost koja uključuje nekoliko država članica, uključena nadležna tijela će si međusobno pomagati u izvršavanju potrebnog postupka nadzora.

66.B.30 Izuzeća

Sva izuzeća odobrena u skladu s člankom 14.4 Uredbe (EC) No 216/2008 moraju se zabilježiti i čuvati od strane nadležnog tijela.

PODDIO B

IZDAVANJE DOZVOLE ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

Ovaj poddio navodi postupke koje mora pratiti nadležno tijelo za izdavanje, mijenjanje ili produženje dozvole za održavanje zrakoplova.

66.B.100 Postupak za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova od nadležnog tijela

(a) Po primitku Obrasca EASA 19 i bilo koje prateće dokumentacije, nadležno tijelo mora provjeriti Obrazac EASA 19 da li je potpun i osigurati da navedeno iskustvo zadovoljava zahtjev ovog Aneksa (Part-66).

(b) Nadležno tijelo mora potvrditi status ispita podnositelja zahtjeva i/ili potvrditi važenje bilo kojih priznanja kako bi osigurao da su zadovoljeni svi traženi moduli iz Priloga 1 kako se traži u ovom Aneksu (Part-66).

(c) Kad se provjeri identitet i datum rođenja podnositelja i uvjeri da podnositelj zahtjeva zadovoljava standarde znanja i iskustva koji se traže ovim Aneksom (Parta-66), nadležno tijelo mora izdati relevantnu dozvolu za održavanje zrakoplova podnositelju zahtjeva. Iste informacije moraju se čuvati u datoteci nadležnog tijela.

(d) U slučaju gdje je tip ili grupa zrakoplova upisana u vrijeme prvog izdavanja dozvole za održavanje zrakoplova, nadležno tijelo će potvrditi da li je u skladu sa 66.B.115.

66.B.105 Postupak za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova putem odobrene organizacije za održavanje prema Aneksu II (Part-145).

(a) Organizacija za održavanje prema Aneksu II (Part-145) koja je ovlaštena za izvršenje te aktivnosti od nadležnog tijela može (i) pripremiti dozvolu za održavanje zrakoplova u ime nadležnog tijela ili (ii) dati preporuke nadležnom tijelu u odnosu na zahtjev pojedinca za dozvolu za održavanje zrakoplova tako da to nadležno tijelo može pripremiti i izdati takvu dozvolu.

(b) Organizacija za održavanje iz točke (a) mora osigurati usklađenost s 66.B.100 (a) i (b).

(c) U svim slučajevima, samo nadležno tijelo može izdati dozvolu za održavanje zrakoplova podnositelju zahtjeva.

66.B.110 Postupak za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili podkategorije

(a) Po završetku postupaka opisanih u 66.B.100 i 66.B.105 nadležno tijelo upisat će dodatnu kategoriju ili podkategoriju u dozvolu za održavanje zrakoplova te ovjeriti potpisom i žigom ili izdati novu dozvolu.

(b) Datoteka nadležnog tijela mora se odgovarajuće dopuniti.

66.B.115 Postupak za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova tako da uključuje tip/grupu zrakoplova ili uklanjanje ograničenja

(a) Po primitku zadovoljavajuće ispunjenog Obrasca EASA 19 i bilo koje prateće dokumentacije koja dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima za ovlaštenja i pripadajućom dozvolom za održavanje zrakoplova, nadležno tijelo mora ili:

1. unijeti u dozvolu za održavanje zrakoplova podnositelja zahtjeva odgovarajući tip; ili grupu zrakoplova

2. ponovo izdati spomenutu dozvolu tako da uključuje tip ili grupu zrakoplova; ili

3. ukloniti primjenjiva ograničenja u skladu sa 66.A.50.

4. Datoteka nadležnog tijela mora se odgovarajuće dopuniti.

(b) U slučaju gdje osposobljavanje za tip nije provedeno u cijelosti od strane organizacije za obuku odgovarajuće odobrene u skladu s Aneksom IV (Part-147), nadležno tijelo mora se uvjeriti da su svi zahtjevi osposobljavanja za tip zadovoljeni prije izdavanja ovlaštenja za tip.

(c) U slučaju gdje se Osposobljavanje na radnom mjestu (OJT) ne zahtijeva, ovlaštenje za tip bit će upisano na osnovi potvrde o priznavanju izdane od strane organizacije za održavanje odobrene u skladu s Aneksom IV (Part-147).

(d) U slučaju gdje osposobljavanje za tip nije pokriveno jednim tečajem, nadležno tijelo mora prije upisa ovlaštenja u dozvolu provjeriti da sadržaj i duljina trajanja tečaja u potpunosti odgovaraju opsegu kategorije u dozvoli i da su povezana područja (motor-avion) odgovarajuće naznačena.

(e) U slučaju tečaja razlika (između npr. tipova zrakoplova) nadležno tijelo mora provjeriti da (i) prethodna kvalifikacija podnositelja zahtjeva dopunjena sa (ii) ili tečajem odobrenim u skladu s Aaneksom IV (Part-147) ili tečajem izravno odobrenim od nadležnog tijela i da su prihvatljivi za upis ovlaštenja za tip.

(f) Potrebno je dokazati sukladnost praktičnih elemenata (i) dostavljanjem detaljnog zapisa praktičnog osposobljavanja ili logbooka osiguranog od organizacije za održavanje odobrene na odgovarajući način u skladu s Aneksom II (Parta-145) ili gdje je moguće, (ii) potvrdom koja dokazuje praktično osposobljavanje izdanim od organizacije za održavanje odobrene na odgovarajući način u skladu s Aneksom IV (Part-147).

(g) Pri upisu tipa u dozvolu treba koristiti popis tipova zrakoplova izdan od Agencije (EASA).

66.B.120 Postupak za produženje (renewal) važenja dozvole za održavanje zrakoplova

(a) Nadležno tijelo će usporediti dozvolu za održavanje zrakoplova imatelja s datotekom nadležnog tijela i provjeriti bilo koje moguće trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje ili postupak variranja prema 66.B.500. Ako su dokumenti identični i ne prijeti nikakav postupak prema 66.B.500, primjerak za imatelja mora se produžiti za pet godina i ovlaštenje se mora odgovarajuće unijeti u datoteku.

(b) Ako se datoteka nadležnog tijela razlikuje od dozvole za održavanje zrakoplova koju ima imatelj dozvole:

1. nadležno tijelo mora ispitati razloge za takve razlike i može odlučiti ne produžiti dozvolu za održavanje zrakoplova.

2. nadležno tijelo mora obavijestiti i imatelja dozvole i bilo koju poznatu odobrenu organizaciju za održavanje prema Aneksu I (Parta-M) poddio F ili Aneksu II (Part-145) na koju utječe takva činjenica,

3. nadležno tijelo će, ako je potrebno, poduzeti postupak prema 66.B.500 kako bi trajno oduzelo, privremeno oduzelo ili dopunilo dotičnu dozvolu.

66.B.125 Postupak konverzije dozvole uključujući ovlaštenja za grupu

(a) Ovlaštenja za tip već upisana u dozvolu za održavanje zrakoplova spomenuta u točki 4 članka 5 ostat će upisana u dozvolu i neće biti konvertirana u nova ovlaštenja osim ako imatelj dozvole u potpunosti ne udovoljava zahtjevima danim u 66.A.45 ovog Aneksa (Part-66) za odgovarajuća ovlaštenja za grupu/podgrupu.

(b) Konverzija se mora provesti u skladu sa sljedećim:

1. za kategoriju B1 ili C:

– helikopteri s klipnim motorom, puna grupa: konvertirana u »punu podgrupu 2c« plus ovlaštenja za tip zrakoplova za one jednomotorne klipne helikoptere dane u grupi 1,

– helikopteri s klipnim motorom, grupa proizvođača: konvertirana u odgovarajuću »podgrupu proizvođača 2c« plus ovlaštenja za tip zrakoplova za one jednomotorne klipne helikoptere tog proizvođača dane u grupi 1,

– helikopteri s turbinskim motorom, puna grupa: konvertirana u »punu podgrupu 2b« plus ovlaštenja za tip zrakoplova za one jednomotorne turbinske helikoptere dane u grupi 1,

– helikopteri s turbinskim motorom, grupa proizvođača: konvertirana u odgovarajuću »podgrupu proizvođača 2b« plus ovlaštenja za tip zrakoplova za one jednomotorne klipne helikoptere tog proizvođača dane u grupi 1,

– jednomotorni klipni avioni – metalne konstrukcije, puna grupa ili grupa proizvođača: konvertirana u »punu grupu 3«. Za B1 dozvolu potrebno je upisati sljedeća ograničenja: avioni kompozitne konstrukcije, avioni drvene konstrukcije i avioni s metalnim cijevima i tkaninom,

– višemotorni klipni avioni – metalne konstrukcije, puna grupa ili grupa proizvođača: konvertirana u »punu grupu 3«. Za B1 dozvolu potrebno je upisati sljedeća ograničenja: avioni kompozitne konstrukcije, avioni drvene konstrukcije i avioni s metalnim cijevima i tkaninom,

– jednomotorni klipni avioni – drvene konstrukcije, puna grupa ili grupa proizvođača: konvertirana u »punu grupu 3«. Za B1 dozvolu potrebno je upisati sljedeća ograničenja: avioni metalne konstrukcije, avioni kompozitne konstrukcije i avioni s metalnim cijevima i tkaninom,

– višemotorni klipni avioni – drvene konstrukcije, puna grupa ili grupa proizvođača: konvertirana u »punu grupu 3«. Za B1 dozvolu potrebno je upisati sljedeća ograničenja: avioni metalne konstrukcije, avioni kompozitne konstrukcije i avioni s metalnim cijevima i tkaninom,

– jednomotorni klipni avioni – kompozitne konstrukcije, puna grupa ili grupa proizvođača: konvertirana u »punu grupu 3«. Za B1 dozvolu potrebno je upisati sljedeća ograničenja: avioni metalne konstrukcije, avioni drvene konstrukcije i avioni s metalnim cijevima i tkaninom,

– višemotorni klipni avioni – kompozitne konstrukcije, puna grupa ili grupa proizvođača: konvertirana u »punu grupu 3«. Za B1 dozvolu potrebno je upisati sljedeća ograničenja: avioni metalne konstrukcije, avioni drvene konstrukcije i avioni s metalnim cijevima i tkaninom,

– avioni turbinski – jednomotorni, puna grupa: konvertirana u »punu podgrupu 2a« plus ovlaštenja za tip onih jednomotornih turboelisnih aviona koji ne zahtijevaju ovlaštenje za tip u prijašnjem sustavu i nalaze se u grupi 1,

– avioni turbinski – jednomotorni, grupa proizvođača: konvertirana u odgovarajuću »podgrupu proizvođača 2a« plus ovlaštenja za tip onih jednomotornih turboelisnih aviona tog proizvođača koji ne zahtijevaju ovlaštenje za tip u prijašnjem sustavu i nalaze se u grupi 1,

– avioni turbinski – višemotorni, puna grupa: konvertirana u ovlaštenja za tip za one višemotorne turboelisne avione koji ne zahtijevaju ovlaštenje za tip u prijašnjem sustavu.

2. za kategoriju B2:

– avion: konvertirana u »punu podgrupu 2a« i »punu grupu 3«, plus ovlaštenja za tip za one avione koji ne zahtijevaju ovlaštenje za tip u prijašnjem sustavu i nalaze se u grupi 1.

– helikopter: konvertirana u »punu podgrupu 2b i 2c«, plus ovlaštenja za tip za one helikoptere koji ne zahtijevaju ovlaštenje za tip u prijašnjem sustavu i nalaze se u grupi 1.

3. za kategoriju C:

– avion: konvertirana u »punu podgrupu 2a« i »punu grupu 3«, plus ovlaštenja za tip za one avione koji ne zahtijevaju ovlaštenje za tip u prijašnjem sustavu i nalaze se u grupi 1.

– helikopter: konvertirana u »punu podgrupu 2b i 2c«, plus ovlaštenja za tip za one helikoptere koji ne zahtijevaju ovlaštenje za tip u prijašnjem sustavu i nalaze se u grupi 1.

(c) Ako su u dozvolu upisana ograničenja po postupku konverzije opisanom u 66.A.70, ta ograničenja ostaju upisana u dozvolu osim ako se ne uklone pod uvjetima danim u odgovarajućem izvještaju o konverziji opisanom u 66.B.300.

66.B.130 Postupak za neposredno odobrenje obuke za tip zrakoplova

Nadležno tijelo može odobriti osposobljavanje za tip zrakoplova koje nije provedeno od odobrene organizacije za održavanje zrakoplova u skladu s Aneksom IV (Part-147), prema točki 1 Priloga III ovog Aneksa (Part-66). U tom slučaju nadležno tijelo razradit će procedure kojima će osigurati da je osposobljavanje za tip zrakoplova u skladu s Prilogom III ovog Aneksa (Part-66).

PODDIO C

ISPITI

Ovaj poddio navodi postupke koje treba slijediti, za ispite koje provodi nadležno tijelo.

66.B.200 Ispit od nadležnog tijela

(a) Sva ispitna pitanja moraju se čuvati na siguran način prije ispita, kako bi se osiguralo da kandidati ne znaju koja će konkretna pitanja činiti osnovu ispita.

(b) Nadležno tijelo mora imenovati:

1. osobe koje će imati kontrolu nad pitanjima koja se koriste za sve ispite,

2. ispitivače koji će biti prisutni tijekom svih ispita kako bi se osigurao integritet ispita.

(c) Osnovni ispiti moraju pratiti standard specificiran u Prilogu I. i II. ovog Aneksa (Part-66).

(d) Ispiti za osposobljavanje za tip i ispiti za tip moraju pratiti standard specificiran u Prilogu III ovog Aneksa (Part-66).

(e) Nova esejska pitanja moraju se sastaviti najmanje svakih šest mjeseci i korištena pitanja moraju se ukinuti ili privremeno povući iz upotrebe. Zapisi o upotrijebljenim pitanjima moraju se čuvati u dokumentaciji u svrhu pozivanja na ista.

(f) Svi ispitni papiri moraju se predati kandidatu na početku ispita i vratiti ispitivaču po završetku perioda određenog za trajanje ispita. Ni jedan ispitni papir ne smije se iznositi iz sobe u kojoj se ispit polaže tijekom perioda određenog za trajanje ispita.

(g) Osim specifične dokumentacije potrebne za ispite za tip, kandidatu tijekom ispita smije biti na raspolaganju samo ispitni papir.

(h) Kandidati za ispit moraju biti međusobno odvojeni tako da ne mogu jedan drugome pročitati ispitni papir. Ne smiju razgovarati s ni jednom osobom osim s ispitivačem.

(i) Kandidatima za koje je dokazano da su varali bit će zabranjeno polaganje bilo kojeg daljnjeg ispita u roku od 12 mjeseci od datuma ispita na kojem se našlo da su varali.

PODDIO D

KONVERZIJA KVALIFIKACIJA OVLAŠTENOG OSOBLJA

Ovaj poddio daje postupke za konverziju kvalifikacija ovlaštenog osoblja opisanog u 66.A.70 u dozvole za održavanje zrakoplova.

66.B.300 Općenito

(a) Nadležno tijelo može konvertirati samo kvalifikacije (i) dobivene u državi članici za koju je nadležna, ne dovodeći u pitanje bilateralne ugovore i (ii) valjane prije stupanja na snagu primjenjivih zahtjeva ovog Aneksa (Part-66).

(b) Nadležno tijelo smije izvršiti samo konverziju u skladu s izvještajem o konverziji pripremljenim prema 66.B.305 ili 66.B.310, kako je primjenjivo.

(c) Izvještaj o konverziji mora se ili (i) razraditi od nadležnog tijela ili (ii) odobriti od nadležnog tijela kako bi se osigurala sukladnost s Ovim Aneksom (Part-66).

(d) Izvještaj o konverziji zajedno sa svim izmjenama mora se pohraniti u datoteku od strane nadležnog tijela u skladu s 66.B.20.

66.B.305 Izvještaj o konverziji za nacionalne kvalifikacije

(a) Izvještaj o konverziji za nacionalne kvalifikacije mora opisivati opseg svakog tipa kvalifikacije, uključujući odgovarajuću nacionalnu dozvolu, ako postoji, odgovarajuće ovlasti i sadržavati kopiju odgovarajuće nacionalne regulative koja to propisuje.

(b) Izvještaj o konverziji mora pokazati za svaki tip kvalifikacije opisanom u točki (a):

1. u koju će se dozvolu za održavanje zrakoplova konvertirati; i

2. koja ograničenja će biti dodana u skladu sa 66.A.70(c) ili (d) kako je primjenjivo; i

3. uvjete za uklanjanje ograničenja, definirajući module/predmete koje je potrebno položiti kako bi se uklonila ograničenja i stekla potpuna dozvola za održavanje zrakoplova ili uključila dodatna (pod)kategorija. Ovo mora uključivati module opisane u Prilogu III ovog Aneksa (Part-66) koje ne pokrivaju nacionalne kvalifikacije.

66.B.310 Izvještaj o konverziji za ovlaštenja odobrene organizacije za održavanje

(a) Za svaku odobrenu organizaciju za održavanje koje se to tiče, konverzijski izvještaj mora opisivati opseg svakog tipa ovlaštenja izdanog od organizacije za održavanje i uključivati kopiju postupaka za kvalifikaciju i ovlaštenje ovlaštenog osoblja relevantne odobrene organizacije za održavanje, na kojima se zasniva postupak konverzije.

(b) konverzijski izvještaj mora pokazati za svaki tip ovlaštenja opisan u točki (a):

1. u koju će se dozvolu za održavanje zrakoplova konvertirati, i

2. koja ograničenja će se dodati u skladu sa 66.A.70 (c) ili (d), kako je primjenjivo, i

3. uvjete za uklanjanje ograničenja, definirajući module/predmete koje je potrebno položiti kako bi se uklonila ograničenja i stekla potpuna dozvola za održavanje zrakoplova ili uključila dodatna (pod) kategorija. Ovo mora uključivati module opisane u Prilogu III ovog Aneksa (Part-66) koje ne pokrivaju nacionalne kvalifikacije.

PODDIO E

PRIZNAVANJE ISPITA

Ovaj poddio navodi postupke za odobrenje priznavanja ispita u skladu sa 66.A.25.(c).

66.B.400 Općenito

(a) Nadležno tijelo smije odobriti priznavanje ispita samo na osnovi izvještaja o priznavanju ispita pripremljenog u skladu sa 66.B.405.

(b) Izvještaj o priznavanju ispita mora ili (i) razraditi nadležno tijelo ili (ii) ga mora odobriti nadležno tijelo kako bi se osigurala sukladnost s ovim Aneksom (Patrt-66).

(c) Izvještaj o priznavanju ispita zajedno sa svim izmjenama mora se pohraniti u datoteku od strane nadležnog tijela u skladu sa 66.B.20.

66.B.405 Izvještaj o priznavanju ispita

(a) Izvještaj o priznavanju ispita mora sadržavati usporedbu između:

(i) modula, podmodula, predmeta i razina znanja sadržanih u Prilogu I ovog Aneksa (Part-66), kako je primjenjivo; i

(ii) nastavnog programa dotične tehničke kvalifikacije za specificiranu kategoriju koja se traži.

Ova usporedaba treba navesti postoji li sukladnost i sadržati objašnjenje za svaku tvrdnju.

(b) Izvještaj o priznavanju ispita, osim ispita osnovnog znanja provedenih od organizacije za obuku odobrene u skladu s Aneksom IV (Part-147), može biti odobren samo od nadležnog tijela države članice u kojoj se stječe kvalifikacija ne dovodeći u pitanje bilateralne sporazume.

(c) Ne mogu se priznati ispiti ako ne postoji izjava o sukladnosti za svaki modul i podmodul koja navodi gdje se u pogledu tehničke kvalifikacije može naći njemu odgovarajući standard.

(d) Nadležno tijelo mora redovito provjeravati da li se (i) standard nacionalne kvalifikacije ili (ii) Prilog I ovog Aneksa (Part-66) promijenio i procijeniti da li su potrebne naknadne izmjene izvještaja o priznavanju ispita. Takve promjene potrebno je dokumentirati i pohraniti.

66.B.410 Važenje izvještaja o priznavanju ispita

(a) Nadležno tijelo mora pismeno obavijestiti podnositelja zahtijeva o bilo kojim priznatim ispitima zajedno s referencama korištenog izvještaja.

(b) Priznanja ispita prestaju važiti 10 godina nakon njihova dobivanja.

(c) Istekom priznanja podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za nova priznanja. Nadležno tijelo će produžiti valjanost za dodatnih 10 godina bez daljnjeg razmatranja ako zahtjevi za osnovno znanje dani u Prilogu I ovog Aneksa (Part-66) nisu izmijenjeni.

PODDIO F

KONTINUIRANI NADZOR

Ovaj poddio opisuje postupke za kontinuirani nadzor dozvole za održavanje zrakoplova posebno u vezi s oduzimanjem, privremenim oduzimanjem ili ograničenjem dozvole za održavanje zrakoplova.

66.B.500 Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje ili ograničenje dozvola za održavanje zrakoplova

Nadležno tijelo će privremeno oduzeti, ograničiti ili trajno oduzeti dozvolu za održavanje zrakoplova kada je identificiralo problem vezan uz sigurnost ili ako ima jasni dokaz da je osoba izvršila ili bila uključena u jednu ili više sljedećih aktivnosti:

1. Stjecanje dozvole za održavanje zrakoplova i/ili ovlasti za izdavanje potvrda krivotvorenjem predanih dokumentiranih dokaza;

2. propust da izvrši traženo održavanje u kombinaciji s propustom da podnese izvještaj o toj činjenici organizaciji ili osobi koja je zatražila održavanje;

3. propust da izvrši traženo održavanje koji je proizišao iz vlastitog pregleda u kombinaciji s propustom da podnese izvještaj o toj činjenici organizaciji ili osobi za koju se namjeravalo izvršiti to održavanje;

4. nemarno održavanje;

5. falsificiranje izvještaja o održavanju;

6. izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu znajući da održavanje specificirano u potvrdi o vraćanju u upotrebu nije izvršeno ili bez provjere da li je takvo održavanje izvršeno;

7. izvršavanje održavanja ili izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu dok je pod štetnim utjecajem alkohola ili droga;

8. izdavanje potvrde o vraćanju u upotrebu dok nije usklađena s Aneksom I (Part-M), Aneksom II (Part-145) ili Aneksa III (Part-66).

PRILOG I.

Zahtjevi osnovnog znanja

1. RAZINE ZNANJA – ZA KATEGORIJE A, B1, B2, B3 i C DOZVOLE ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

Osnovno znanje za kategorije A, B1, B2 i B3 naznačeno je dodjeljivanjem indikatora razine znanja (1, 2 ili 3) uz svaki primjenjivi predmet. Podnositelji zahtjeva za kategoriju C moraju zadovoljiti razine osnovnog znanja ili kategorije B1 ili kategorije B2.

Indikatori razine znanja definirani su u 3 razine kako slijedi:

RAZINA 1: Poznavanje osnovnih elemenata predmeta.

Ciljevi:

(a) Podnositelj zahtjeva mora poznavati osnovne elemente predmeta.

(b) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju dati jednostavan opis cijelog predmeta, koristeći uobičajene riječi i primjere.

(c) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju koristiti tipične termine.

RAZINA 2: Općenito znanje o teoretskim i praktičnim aspektima predmeta i sposobnost primjene tog znanja.

Ciljevi:

(a) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju razumjeti teoretske osnove predmeta.

(b) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju dati općeniti opis predmeta uz korištenje, kako je odgovarajuće, tipičnih primjera.

(c) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju koristiti matematičke formule vezano uz fizičke zakone koji opisuju predmet.

(d) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju čitati i razumjeti crteže, nacrte i sheme koje opisuju predmet.

(e) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju primijeniti svoje znanje na praktični način uz korištenje specificiranih postupaka.

RAZINA 3: Temeljito znanje o teoretskim i praktičnim aspektima predmeta i sposobnost kombiniranja i primjene zasebnih elemenata znanja na logični i sveobuhvatni način.

Ciljevi:

(a) Podnositelj zahtjeva mora poznavati teoriju predmeta i međusobne odnose s drugim predmetima.

(b) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju dati detaljan opis predmeta uz korištenje teoretskih osnova i specifičnih primjera.

(c) Podnositelj zahtjeva mora razumjeti i biti u stanju koristiti matematičke formule vezane uz predmet.

(d) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju čitati, razumjeti i izraditi crteže, jednostavne nacrte i sheme koje opisuju predmet.

(e) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju primijeniti svoje znanje na praktični način uz korištenje uputa proizvođača.

(f) Podnositelj zahtjeva mora biti u stanju protumačiti rezultate iz različitih izvora i mjerenja i primijeniti korektivni postupak gdje je to odgovarajuće.

2. MODULARIZACIJA

Kvalifikacija iz osnovnih predmeta za svaku kategoriju ili podkategoriju dozvole za održavanje zrakoplova mora biti u skladu sa sljedećom matricom gdje su primjenjivi predmeti označeni sa znakom ‘X’:

Predmetni moduli

A ili B1 avion sa:

A ili B1 helikopter sa:

B2

B3

Turbinskim motorom (motorima)

Klipnim motorom (motorima)

Turbinskim motorom (motorima)

Klipnim motorom (motorima)

Avionika

Klipni avioni, bez regulacije tlaka kabine s 2000 kg MTOM i manje

1

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

x

x

7A

x

x

x

x

x


7B


x

8

x

x

x

x

x

x

9A

x

x

x

x

x


9B


x

10

x

x

x

x

x

x

11A

x


11B


x

11C


x

12x

x13

x


14

x


15

x


x
16


x


x


x

17A

x

x

17B


x

MODUL 1. MATEMATIKA


Razina

A

B1

B2

B3

1.1 Aritmetika

1

2

2

2

Aritmetički termini i znakovi, metode množenja i dijeljenja, razlomci i decimale, faktori i umnošci, srednje vrijednosti, mjerenja i faktori konverzije, omjer i proporcija, prosjeci i postoci, površine i zapremine, množenje na kvadrat, množenje na treću potenciju (kubiranje), kvadratni i kubni korijeni.

1.2 Algebra

1

2

2

2

(a) Ocjenjivanje jednostavnih algebarskih izraza, zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, upotreba zagrada, jednostavni algebarski razlomci

(b) Linearne jednadžbe i njihova rješenja;

Indeksi i potencije, negativni i frakcijski indeksi;

Binarni i drugi primjenjivi brojčani sustavi;

Simultane jednadžbe i jednadžbe drugog stupnja s jednom nepoznanicom;

Logaritmi.

-

1

1

1

1.3 Geometrija


(a) Jednostavne geometrijske konstrukcije

-

1

1

1

(b) Grafički prikaz; priroda i upotreba grafikona, grafikoni jednadžbi/funkcija

2

2

2

2

(c) Jednostavna trigonometrija; trigonometrijski odnosi, upotreba tabela i pravokutne i polarne koordinate.

-

2

2

2

MODUL 2. FIZIKA


Razina

A

B1

B2

B3

2.1 Materija

1

1

1

1

Priroda materije: kemijski elementi, struktura atoma, molekule;

Kemijski spojevi;

Stanja: kruto, tekuće i plinovito;

Promjene između stanja.

2.2 Mehanika

1

2

1

1

2.2.1 Statika

Sile, momenti i parovi, prikaz pomoću vektora;

Težište;

Elementi teorije naprezanja, dužinske deformacije i elastičnosti: vlak, tlačno naprezanje, smik i torzija;

Priroda i svojstva krute tvari, tekućine i plina;

Tlak i uzgon kod tekućina (barometri).

2.2.2 Kinetika

Linearno kretanje: jednolično pravocrtno kretanje, kretanje pod konstantnim ubrzanjem (kretanje pod utjecajem gravitacije);

Rotirajuće kretanje: jednolično kružno kretanje (centrifugalna/centripetalna sila);

Periodičko kretanje: njišuće kretanje;

Jednostavna teorija vibracije, harmonika i rezonantnosti;

Omjer brzine, mehanička prednost i djelotvornost.

1

2

1

1

2.2.3 Dinamika


(a) Masa

Sila, inercija, rad, snaga, energija (potencijalna, kinetička i ukupna energija), toplina, djelotvornost;

1

2

1

1

(b) Moment, očuvanje momenta;

Impuls;

Žiroskopski principi;

Trenje: priroda i efekti, koeficijent trenja (otpor kod kotrljanja).

1

2

2

1

2.2.4 Dinamika tekućina


(a) Specifična težina i gustoća;

2

2

2

2

(b) Viskozitet, otpor tekućine, efekti strujnog oblikovanja;

efekti mogućnosti sabijanja tekućine;

Statički, dinamički i ukupni tlak: Bernoullijev Teorem,

venturijeva cijev.

1

2

1

1

2.3 Termodinamika


(a) Temperatura: termometri i temperaturne ljestvice: Celsius, Fahrenheit i Kelvin; Definicija topline.

2

2

2

2

(b) Toplinski kapacitet, specifična toplina;

Prijenos topline: konvekcija, radijacija i provođenje;

Volumenska ekspanzija;

Prvi i drugi zakon termodinamike;

Plinovi: zakoni o idealnim plinovima; specifična toplina kod konstantnog volumena i konstantnog tlaka, rad koji obavlja ekspandirajući plin;

Izotermna, adijabatska ekspanzija i kompresija, ciklusi motora, konstantan volumen i konstantan tlak, hladnjaci i pumpe za toplinu;

Latentne topline fuzije i isparavanja, toplinska energija, toplina sagorijevanja.

-

2

2

1

2.4 Optika (Svjetlost)


Priroda svjetlosti; brzina svjetlosti;

Zakoni refleksije i refrakcije: refleksija na ravnim površinama, refleksija sferičnim ogledalima, refrakcija, leće;

Optička vlakna.

-

2

2

-

2.5 Valno kretanje i zvuk


Valno kretanje: mehanički valovi, sinusoidalno valno kretanje, fenomeni interferencije, stalni valovi;

Zvuk: brzina zvuka, proizvodnja zvuka, intenzitet, visina i kvaliteta, Dopplerov efekt.

-

2

2

-

MODUL 3. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE


Razina

A

B1

B2

B3

3.1 Teorija elektrona

1

1

1

1

Struktura i distribucija električnih naboja unutar: atoma, molekula, iona, spojeva;

Molekularna struktura vodiča, poluvodiča i izolatora.

3.2 Statički elektricitet i njegovo provođenje

1

2

2

1

Statički elektricitet i distribucija elektrostatičkih naboja;

Elektrostatički zakoni privlačenja i odbijanja;

Jedinice naboja, Coulombov zakon

Provođenje elektriciteta u krutim tvarima, tekućinama, plinovima i vakuumu.

3.3 Električna terminologija

1

2

2

1

Sljedeći termini, njihove jedinice i faktori koji na njih utječu: razlika potencijala, elektropokretačka sila, napon, struja, otpor, provodljivost, naboj, konvencionalni tok struje, tok elektrona.

3.4 Generiranje elektriciteta

1

1

1

1

Proizvodnja elektriciteta sljedećim metodama: svjetlost, toplina, frikcija, tlak, kemijsko djelovanje, magnetizam i kretanje.

3.5 Izvori istosmjerne struje

1

2

2

2

Konstrukcija i osnovno kemijsko djelovanje: primarnih ćelija, sekundarnih ćelija, olovnih ćelija s kiselinom, nikal-kadmij ćelija, drugih alkalnih ćelija;

Ćelije spojene u seriju i paralelno;

Interni otpor i njegov utjecaj na akumulator;

Konstrukcija, materijali i rad termo-parova;

Rad foto-ćelija.

3.6 Krugovi istosmjerne struje

-

2

2

1

Ohmov zakon, Kirchoffovi zakoni o naponu i jakosti struje;

Proračuni uz korištenje gornjih zakona kako bi se odredio otpor, napon i jakost struje;

Važnost unutarnjeg otpora napajanja.

3.7 Otpor/Rezistor


(a) Otpor i faktori koji na njega utječu;

Specifični otpor;

Kod boja za rezistore, vrijednosti i tolerancije, preferirane vrijednosti, oznake snage u vatima;

Rezistori u seriji i paralelni;

Proračun ukupnog otpora uz korištenje serije, paralelnih i kombinacija serija-paralelni;

Rad i upotreba potenciometara i reostata;

Rad Wheatstoneovog mosta.

-

2

2

1

(b) Pozitivna i negativna provodljivost temperaturnog koeficijenta;

Fiksni rezistori, stabilnost, tolerancija i ograničenja, metode sastavljanja;

Varijabilni rezistori, termistori, rezistori vezani uz napon;

Konstrukcija potenciometara i reostata;

Konstrukcija Wheatstoneovog mosta;

-

1

1

-

3.8 Snaga

-

2

2

1

Snaga, rad i energija (kinetička i potencijalna);

Rasipanje snage preko rezistora;

Formula za snagu;

Proračuni koji uključuju snagu, rad i energiju.

3.9 Kapacitivnost/Kondenzator

-

2

2

1

Rad i funkcija kondenzatora;

Faktori koji utječu na kapacitivnu površinu pločica, udaljenost između pločica, broj pločica, dielektrika i dielektrična konstanta, radni napon, oznaka napona;

Tipovi, konstrukcija i funkcija kondenzatora;

Kodiranje kondenzatora bojom;

Proračuni kapacitivnosti i napona kod krugova spojenih u seriju i paralelno;

Eksponencijalni naboj i pražnjenje kondenzatora, vremenske konstante;

Provjera kondenzatora.

3.10. Magnetizam


(a) Teorija magnetizma;

Svojstva magneta;

Djelovanje magneta ovješenog u magnetskom polju zemlje;

Magnetizacija i demagnetizacija;

Magnetska zaštita;

Razne vrste magnetskog materijala;

Konstrukcija i principi rada elektromagneta;

Pravila »stiska ruke« za određivanje: magnetskog polja oko vodiča kojim ide struja.

-

2

2

1

(b) Magnetomotorna sila, snaga polja, gustoća magnetskog toka, propusnost, petlja histereze, retentivnost, koercivna sila, reluktancija, točka zasićenja, vrtložne struje;

Predostrožnosti za njegu i skladištenje magneta.

-

2

2

1

3.11. Induktivnost/Induktor

-

2

2

1

Faradayev zakon;

Djelovanje induciranja napona u vodiču koji se kreće u magnetskom polju;

Principi indukcije;

Efekti sljedećeg na magnitudu induciranog napona: snaga magnetskog polja, brzina promjene toka, broj namotaja vodiča;

Uzajamna indukcija;

Efekt koji brzina promjene primarnih struja i uzajamna induktivnost imaju na inducirani napon;

Faktori koji utječu na uzajamnu induktivnost: broj namotaja u zavojnici, fizička veličina zavojnice, propusnost zavojnice, položaj zavojnica u odnosu jedne prema drugoj;

Lenzov zakon i pravila za određivanje polariteta;

Povratni emf, samoindukcija;

Točka zasićenja;

Glavne upotrebe induktora;

3.12. Teorija motora/generatora istosmjerne struje

-

2

2

1

Osnovna teorija motora i generatora;

Konstrukcija i svrha komponenata u generatoru istosmjerne struje;

Rad i faktori koji utječu na izlaz i smjer toka struje u generatorima istosmjerne struje;

Rad i faktori koji utječu na izlaznu snagu, okretni moment, brzinu i smjer vrtnje motora istosmjerne struje;

Serijski, paralelni i složeni motori;

Konstrukcija generatora za pokretanje.

3.13. Teorija izmjenične struje

1

2

2

1

Sinusoidni valni oblik: faza, period, frekvencija, ciklus;

Trenutačna, prosječna, efektivna, vršna, »peak to peak« (naizmjenična) vrijednost struje i proračuni tih vrijednosti u odnosu na napon, jakost i snagu

Trokutasti/Kvadratni valovi;

Jedno-/tro-fazni principi.

3.14 Rezistivni (R), Kapacitivni (C) i Induktivni (L) strujni krugovi

-

2

2

1

Fazni odnos napona i struje u strujnim krugovima L, C i R, paralelnim, serijskim i serijskim-paralelnim;

Rasipanje snage u strujnim krugovima L, C i R;

Proračuni impedancije, faznog kuta, faktora snage i jakosti struje;

Proračuni stvarne snage, prividne snage i reaktivne snage.

3.15. Transformatori

-

2

2

1

Principi konstrukcije i rad transformatora;

Gubici transformatora i metode za njihovo prevladavanje;

Djelovanje transformatora u uvjetima opterećenja i bez opterećenja;

Prijenos snage, djelotvornost, oznake polariteta;

Proračun linijskog i faznog napona i jakosti struje;

Proračun snage u trofaznom sustavu;

Primarne i sekundarne struje, napon, omjer zavoja, snaga, djelotvornost;

Auto transformatori.

3.16. Filteri

-

1

1

-

Rad, primjena i upotrebe sljedećih filtera: nisko-propusni, visoko-propusni, pojasno-propusni, pojasno-nepropusni.

3.17. Generatori izmjenične struje

-

2

2

1

Vrtnja petlje u magnetskom polju i proizvedeni valni oblik;

Rad i konstrukcija okretne armature i generatora izmjenične struje s okretnim poljem;

Jednofazni, dvofazni i trofazni alternatori;

Prednosti i upotrebe trofaznih zvjezdastih i delta priključaka;

Generatori sa stalnim magnetom.

3.18. Motori izmjenične struje

-

2

2

1

Konstrukcija, principi rada i karakteristike: Sinkronih i indukcijskih motora izmjenične struje i jednofaznih i višefaznih;

Metode za kontrolu brzine i smjer vrtnje;

Metode proizvodnje rotirajućeg polja: kondenzator, induktor, zasjenjeni ili podvojeni pol.

MODUL 4. OSNOVE ELEKTRONIKE


Razina

A

B1

B2

B3

4.1 Poluvodiči


4.1.1 Diode


(a) Simboli dioda;

Karakteristike i svojstva dioda;

Diode u seriji i paralelne;

Glavne karakteristike i upotreba silikonski kontroliranih ispravljača (tiristora), diode koja emitira svjetlost, foto provodljiva diode, varistora, diode ispravljača;

Funkcijska provjera dioda.

-

2

2

1

(b) Materijali, konfiguracija elektrona, električna svojstva;

Materijali P i N tipa: efekti nečistoća na provođenje, većinski i manjinski nosioci;

PN spoj u poluvodiču, razvoj potencijala diljem PN spoja u uvjetima bez prednapona, s propusnom polarizacijom i s nepropusnom polarizacijom;

Parametri diode: vršni inverzni napon, maksimalna propusna polarizacija, temperatura, frekvencija, struja odvoda, rasipanje snage;

Rad i funkcija dioda u sljedećim strujnim krugovima: kliješta, stezači, punovalni i poluvalni ispravljači, mosni ispravljači, uređaji za udvostručenje i utrostručenje napona;

Detaljni rad i karakteristike sljedećih uređaja: silikonski kontrolirani ispravljač (tiristor), svijetleća dioda, Shottky dioda, foto provodljiva dioda, varaktorska dioda, varistor, diode ispravljača, Zener dioda.

-

-

2

-

4.1.2 Tranzistori


(a) Simboli tranzistora;

Opis i položaj komponenata;

Karakteristike i svojstva tranzistora.

-

1

2

1

(b) Konstrukcija i rad PNP i NPN tranzistora;

Osnovne, kolektorske i emiterske konfiguracije;

Provjera tranzistora.

Osnovna ocjena drugih tipova tranzistora i njihove upotrebe.

Primjena tranzistora: klase pojačala (A, B, C);

Jednostavni strujni krugovi uključujući: prednapon, otspajanje, povratnu vezu i stabilizaciju;

Principi višefaznog kruga: kaskade, dvotaktni (»push-pull«), oscilatori, multivibratori, »flip-flop« strujni krugovi (s dva stabilna stanja).

-

-

2

-

4.1.3 Integrirani strujni krugovi


(a) Opis i rad logičkih strujnih krugova i linearnih strujnih krugova/radnih pojačala.

-

1

-

1

(b) Opis i rad logičkih strujnih krugova i linearnih strujnih krugova;

Uvod u rad i funkciju radnog pojačala koje se koristi kao: integrator, diferencijator, slijedilo napona, komparator;

Rad i metode spajanja faza pojačala: rezistivnokapacitivna, induktivna (transformator), induktivno rezistivna (IR), izravna;

Prednosti i nedostaci pozitivne i negativne povratne veze.

-

-

2

-

4.2 Štampane pločice

-

1

2

-

Opis i upotreba štampanih pločica.

4.3 Servo-mehanizmi


(a) Razumjeti sljedeće termine: Sustavi s prekinutim i zatvorenim krugom, povratna veza, uređaji za praćenje, analogni pretvornici;

Principi rada i upotreba sljedećih komponenata/obilježja sustava sinkronizacije: rezolveri, diferencijal, kontrola i obrtni moment, transformatori, transmiteri induktivnosti i kapacitivnosti.

-

1

-

-

(b) Razumjeti sljedeće termine: Prekinuti i zatvoreni krug, uređaji za praćenje, servo-mehanizam, analogni, pretvornik, nulti, prigušenje, povratna veza, mrtvi pojas;

Konstrukcija, rad i upotreba sljedećih komponenata sustava sinkronizacije: rezolveri, diferencijal, kontrola i obrtni moment, E i I transformatori, transmiteri induktivnosti, transmiteri kapacitivnosti, sinkronizirani transmiteri;

Greške servo-mehanizma, zamjena kablova sinkronizatora, kolebanje.

-

-

2

-

MODUL 5. DIGITALNE TEHNIKE/SUSTAVI ELEKTRONSKIH INSTRUMENATA


Razina

A

B1.1

B1.3

B1.2

B1.4

B2

B3

5.1 Sustavi elektronskih instrumenata

1

2

2

3

1

Tipični rasporedi sustava i plan sustava elektronskih instrumenata u pilotskoj kabini.

5.2 Brojčani sustavi

-

1

-

2

-

Brojčani sustavi: Binarni, oktalni i heksadecimalni;

Demonstracija konverzija između decimalnih i binarnih, oktalnih i heksadecimalnih sustava i obratno.

5.3 Konverzija podataka

-

1

-

2

-

Analogni podaci, digitalni podaci;

Rad i primjena konvertera analognih podataka u digitalne i digitalnih u analogne, ulazi i izlazi, ograničenja različitih tipova.

5.4 Sabirnice podataka

-

2

-

2

-

Rad sabirnica podataka u zrakoplovnim sustavima, uključujući znanje o ARINC-u i druge specifikacije.

Zrakoplovna mreža/Ethernet

5.5 Logički strujni krugovi


(a) Identifikacija simbola zajedničkih logičkih vrata, tabela i odgovarajućih strujnih krugova;

Aplikacije upotrijebljene za zrakoplovne sustave, shematski dijagrami.

-

2

-

2

1

(b) Interpretacija logičkih dijagrama.

-

-

-

2

-

5.6 Osnovna struktura računala


(a) Kompjutorska terminologija (uključujući bit, byte, softver, hardver, CPU, IC i razne memorijske uređaje kao što su RAM, ROM, PROM);

Kompjutorska tehnologija (kako je primijenjena u zrakoplovnim sustavima).

1

2

-

-

-

(b) Terminologija vezana uz računala;

Rad, raspored i sučelje glavnih komponenata u mikro-računalu uključujući njihove prateće sustave sabirnica;

Informacije sadržane u jedno- i više-adresnim riječima naredbe;

Termini vezani uz memoriju;

Rad tipičnih memorijskih uređaja;

Rad, prednosti i nedostaci raznih sustava za pohranu podataka.

-

-

-

2

-

5.7 Mikroprocesori

-

-

-

2

-

Funkcija koju obavljaju i općeniti rad mikroprocesora;

Osnovni rad svakog od sljedećih elemenata mikroprocesora: kontrolna jedinica i jedinica za obradu, sat, registar, aritmetička logička jedinica.

5.8 Integrirani strujni krugovi

-

-

-

2

-

Rad i upotreba enkodera i dekodera;

Funkcija tipova enkodera;

Upotrebe medija, integracija velikih i vrlo velikih razmjera.

5.9 Multipleksiranje

-

-

-

2

-

Rad, primjena i identifikacija u logičkim dijagramima multipleksera i demultipleksera.

5.10. Optička vlakna

-

1

1

2

-

Prednosti i nedostaci prijenosa podataka optičkim vlaknima u odnosu na vrijeme transmisije električnom žicom;

Sabirnica podataka s optičkim vlaknima;

Termini vezani uz optička vlakna;

Završeci;

Elementi veze, kontrolni terminali, daljinski terminali;

Primjena optičkih vlakana u zrakoplovnim sustavima.

5.11. Elektronski zasloni

-

2

1

2

1

Principi rada zajedničkih tipova zaslona koji se upotrebljavaju u modernim zrakoplovima, uključujući

Katodne cijevi, svjetleće diode i zaslon s tekućim kristalima.

5.12. Elektrostatički osjetljivi uređaji

1

2

2

2

1

Specijalno postupanje s komponentama osjetljivim na elektrostatička pražnjenja;

Svjesnost o rizicima i mogućim oštećenjima, uređaji za anti-statičku zaštitu komponenti i osoblja.

5.13. Kontrola za upravljanje softverom

-

2

1

2

1

Svjesnost o ograničenjima, zahtjevima za plovidbenost i mogućim katastrofalnim posljedicama neodobrenih preinaka u softverskim programima.

5.14. Elektromagnetsko okruženje

-

2

2

2

1

Utjecaj sljedećih fenomena na prakse održavanja za elektronski sustav:

EMC-Elektromagnetska kompatibilnost

EMI-Elektromagnetska interferencija

HIRF-Radijacijsko polje visokog intenziteta

Grom/zaštita od groma

5.15. Tipični elektronski/digitalni sustavi zrakoplova

-

2

2

2

1

Općeniti raspored tipičnih elektronskih/digitalnih sustava zrakoplova i pripadajuća BITE (Built In Test Equipment) provjera, kao što su:

(a) za B1 i B2 samo:

ACARS-ARINC (Communication and Adressing and Reporting System) Sustav za komunikaciju i obraćanje i izvješćivanje

EICAS-(Motor Indication And Crew Alerting System) Sustav za prikaz parametara motora i upozoravanje posade

FBW-(Flyby Wire) Upravljanje zrakoplovom pomoću računala

FMS-(Flight Management System) Sustav upravljanja zrakoplovom

IRS-(Inertial Reference System) Inercijalni referentni sustav

(b) za B1,B2 i B3:

ECAM-(Electronic Centralised Aircraft Monitoring) Elektronski sustav centraliziranog praćenja zrakoplova

EFIS-(Electronic Flight Instrument System) Elektronski sustav instrumenata za letenje

GPS-(Global Positioning System) satelitski navigacijski sustav

TCAS-(Traffic Alert Collision Avoidance System)

Integrirana modularna avionika

Kabinski sustavi

Sustavi informiranja

MODUL 6. MATERIJALI I HARDVER


Razina

A

B1

B2

B3

6.1 Materijali u zrakoplovu – materijali koji sadrže željezo


(a) Karakteristike svojstva i identifikacija uobičajenih čeličnih legura upotrebljavanih u zrakoplovu;

Toplinska obrada i primjena čeličnih legura;

1

2

1

2

(b) Ispitivanje željeznih materijala na tvrdoću, vlak, zamor i udarnu otpornost.

-

1

1

1

6.2 Materijali u zrakoplovu – materijali koji ne sadrže željezo


(a) Karakteristike svojstva i identifikacija uobičajenih neželjeznih materijala upotrebljavanih u zrakoplovu;

Toplinska obrada i primjena ne željeznih materijala;

1

2

1

2

(b) Ispitivanje ne željeznih materijala na tvrdoću, vlak, zamor i udarnu otpornost.

-

1

1

1

6.3 Materijali u zrakoplovu – kompozitni i nemetalni


6.3.1 Kompozitni i nemetalni osim drveta i tkanine


(a) Karakteristike svojstva i identifikacija uobičajenih kompozitnih i nemetalnih materijala, osim drva, upotrebljavanih u zrakoplovu;

Brtvila i vezivni materijali.

1

2

2

2

(b) Detekcija greške/pogoršanja stanja kod kompozitnih i nemetalnih materijala.

Popravak kompozitnih i nemetalnih materijala.

1

2

-

2

6.3.2 Drvene konstrukcije

1

2

-

2

Metode konstrukcije drvenih struktura zmaja;

Karakteristike, svojstva i tipovi drveta i ljepila koji se upotrebljavaju u avionima;

Očuvanje i održavanje drvene konstrukcije;

Tipovi grešaka u drvenom materijalu i drvenim konstrukcijama;

Detekcija greške u drvenoj konstrukciji;

Popravak drvene konstrukcije.

6.3.3 Tekstilne presvlake

1

2

-

2

Karakteristike, svojstva i tipovi tkanina upotrebljavanih u avionima;

Metode pregleda za tkanine;

Tipovi grešaka u tkanini;

Popravak tekstilnih presvlaka.

6.4 Korozija


(a) Osnove kemije;

Tvorbe pri galvanskim procesima, mikrobiološkim procesima, opterećenjima;

1

1

1

1

(b) Vrste korozije i njihovo prepoznavanje;

Uzroci korozije;

Vrste materijala, osjetljivost na koroziju.

2

3

2

2

6.5 Pričvršćivači


6.5.1 Navoji vijaka

2

2

2

2

Nomenklatura vijaka;

Oblici navoja, dimenzije i tolerancije za standardne navoje upotrijebljene u zrakoplovu;

Mjerenje navoja vijaka;

6.5.2 Svornjaci, zatici i vijci

2

2

2

2

Vrsta svornjaka: specifikacija, identifikacija i označavanje svornjaka upotrebljavanih u zrakoplovima,

međunarodni standardi;

Matice: samokočne, sidrene, standardne;

Strojni vijci: specifikacije zrakoplova;

Zatici: vrste i upotreba, stavljanje i vađenje zatika;

Narezni vijci, klinovi.

6.5.3 Osiguravajuće naprave

2

2

2

2

Sigurnosne i elastične podloške, blokirajuća pločica, rascjepke, krunaste matice, osiguranje žicom, držači za brzo otpuštanje, ključevi, rascjepke, opružni prstenovi

6.5.4 Zakovice za zrakoplove

1

2

1

2

Vrste tvrdih i slijepih zakovica: specifikacija i identifikacija, toplinska obrada.

6.6 Cijevi i cijevne spojke


(a) Identifikacija vrsta krutih i elastičnih cijevi te njihovih priključaka upotrijebljenih u zrakoplovu;

2

2

2

2

(b) Standardne cijevne spojke za zrakoplovnu hidrauliku, gorivo, ulje, cijevi za pneumatske i zračne sustave.

2

2

1

2

6.7 Opruge

-

2

1

1

Vrste opruga, materijali, karakteristike i primjene.

6.8 Ležajevi

1

2

2

1

Namjena ležajeva, opterećenja, materijal, konstrukcija;

Vrste ležajeva i njihova primjena.

6.9 Prijenos snage

1

2

2

1

Vrste zupčanika i njihova upotreba;

Prijenosni odnosi zupčanika, redukcijski i multi- plikacijski sustavi zupčanika, pogonjeni i pogonski zupčanici, zupčanik praznog hoda, načini uzubljivanja;

Remeni i remenice, lanci i lančanici.

6.10. Kontrolna užad

1

2

1

2

Vrste užadi;

Završni čvorovi, zatezači i kompenzacijske naprave;

Užnica i komponente užetnih sustava;

Bowdenova povlaka;

Fleksibilni upravljački sustavi zrakoplova.

6.11. Električni kablovi i konektori

1

2

2

2

Vrste kablova, konstrukcija i karakteristike;

Visokonaponski i koaksijalni kablovi;

Presavijanje;

Vrste konektora, pinovi, utikači, utičnice, izolatori, razdjelnici struje i napona, spojnice, identifikacijski kodovi.

MODUL 7A. PRAKTIČNO ODRŽAVANJE

Napomena: Ovaj Modul nije primjenjiv za B3 kategoriju. Relevantni predmeti za B3 Kategoriju definirani su u modulu 7B


Razina

A

B1

B2

7.1 Sigurnosne mjere predostrožnosti – Zrakoplov i radionica

3

3

3

Vidovi sigurnih radnih praksi uključujući mjere predostrožnosti kojih se mora pridržavati pri radu s električnom energijom, plinom, osobito kisikom, uljima i kemikalijama.

Također i korektivne mjere koje se moraju poduzeti u slučaju požara ili neke druge nesreće s jednom ili više od tih opasnosti uključujući poznavanje vatrogasnih sredstava.

7.2 Prakse u radionici

3

3

3

Briga za alat, kontrola alata, upotreba materijala radionice;

Dimenzije, dozvoljena odstupanja i tolerancije, strukovni standardi;

Kalibriranje alata i opreme, standardi za kalibraciju.

7.3 Alati

3

3

3

Vrste uobičajenih ručnih alata;

Vrste uobičajenih električnih alata;

Rad i upotreba alata za precizno mjerenje;

Oprema za podmazivanje i metode podmazivanja.

Rad, funkcija i upotreba električne opreme za opću provjeru;

7.4 Oprema za opću provjeru avionike

-

2

3

Rad, funkcija i upotreba opreme za opću provjeru avionike.

7.5 Inženjerski nacrti, dijagrami i standardi

1

2

2

Tipovi nacrta i dijagrami, njihovi simboli, dimenzije, tolerancije i projekcije;

Identificiranje informacija iz naslova;

Mikrofilm, mikrofiš i računalne prezentacije;

Specifikacija 100 Američkog udruženja za zračni promet (ATA)

Aeronautički i drugi primjenjivi standardi uključujući ISO,

AN, MS, NAS i MIL;

Sheme spajanja i shematski dijagrami.

7.6 Dosjedi i zazori

1

2

1

Veličine svrdala za rupe za svornjake, vrste dosjeda;

Uobičajeni sustav dosjeda i zazora;

Raspored dosjeda i zazora za zrakoplove i motore;

Ograničenja savijanja, uvrtanja i habanja;

Standardne metode za kontrolu osovina, ležajeva i drugih dijelova.

7.7 Električni kablovi i priključci (EWIS)

1

3

3

Kontinuitet, izolacija, tehnike spajanja i provjere;

Upotreba alata za spajanje presavijanjem: ručnog i hidrauličnog;

Provjera spojeva načinjenih presavijanjem;

Vađenje i umetanje priključnih pinova;

Koaksijalni kablovi: mjere predostrožnosti kod provjere i montaže;

Identifikacija vrsta ožičenja, kriteriji njihovih pregleda i tolerancije oštećenja

Tehnike zaštite instalacija: pletenje kablova, sustav za pletenje kablova, držači kablova, tehnika zaštite čahurama uključujući omatanje toplinskim stezanjem, omotači.

EWIS instalacije, inspekcije, popravci, standardi održavanja i čistoće

7.8 Zakivanje

1

2

-

Zakovični spojevi, razmak i visina zakovica;

Alat koji se koristi za zakivanje i točkanje;

Kontrola zakovičnih spojeva.

7.9 Cijevi i crijeva

1

2

-

Savijanje i proširivanje cijevi zrakoplova;

Pregled i provjera cijevi i crijeva zrakoplova;

Montaža i stezanje cijevi stezaljkama.

7.10. Opruge

1

2

-

Pregled i provjera opruga.

7.11. Ležajevi

1

2

-

Provjera, čišćenje i pregled ležajeva;

Potrebno podmazivanje ležajeva;

Greške u ležajevima i njihovi uzroci.

7.12. Prijenos snage

1

2

-

Pregled zupčanika, zazora u hvatu zubi;

Pregled remena i remenica, lanaca i lančanika;

Pregled vijčanih dizalica, polužnih dizalica, vlačnih/tlačnih polužnih sustava.

7.13. Kontrolna užad

1

2

-

Priprema krajeva užadi;

Pregled i provjera kontrolne užadi;

Bowdenove povlake; fleksibilni upravljački sustavi zrakoplova.

7.14. Rukovanje materijalima


7.14.1 Limovi

-

2

-

Označavanje i izračun mjere pri presavijanju;

Obrada lima uključujući presavijanje i oblikovanje;

Pregled limarskih radova.

7.14.2 Kompoziti i nemetali

-

2

-

Prakse povezivanja;

Uvjeti okruženja

Metode pregleda

7.15 Zavarivanje, tvrdo lemljenje, meko lemljenje, čvrste veze


(a) Metode mekog lemljenja; pregled zalemljenih spojeva.

-

2

2

(b)Metode zavarivanja i tvrdog lemljenja;

Ispitivanje zavarenih i tvrdo lemljenih spojeva;

Metode čvrstih veza i pregled spojeva.

-

2

-

7.16. Težina i balansiranje zrakoplova


(a) Težište, izračun ograničenja balansiranja: upotreba odgovarajućih dokumenata;

-

2

2

(b) Priprema zrakoplova za vaganje;

Vaganje zrakoplova;

-

2

-

7.17. Rukovanje zrakoplovom i skladištenje

2

2

2

Taksiranje i vuča zrakoplova, pripadajuće sigurnosne mjere predostrožnosti;

Dizanje zrakoplova, postavljanje podmetača pod kotače, osiguranje zrakoplova i pripadajuće sigurnosne mjere predostrožnosti;

Metode skladištenja zrakoplova;

Postupci dopunjavanja/pražnjenja goriva i tekućina;

Postupci odleđivanja i zaštite protiv zaleđivanja;

Zemaljski sustavi za opskrbu električnom energijom, opskrbu hidraulike, pneumatike.

Utjecaji uvjeta okruženja na rukovanje zrakoplovom i rad zrakoplova.

7.18 Tehnike rastavljanja, pregleda, popravka i sastavljanja


(a) Tipovi grešaka i tehnike vizualnog pregleda.

Čišćenje od korozije, provjera i ponovna zaštita.

2

3

3

(b) Metode za opće popravke, Priručnik za strukturalni popravak;

Programi za kontrolu starenja, zamora i korozije;

-

2

-

(c) Tehnike pregleda bez razaranja, uključujući penetrantne, radiografske metode, metode vrtložne struje, ultrazvučne i boroskopske metode.

-

2

1

(d) Tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja.

2

2

2

(e) Tehnike otkrivanja grešaka

-

2

2

7.19. Događaji (Occurence)


(a) Pregledi nakon udara groma i HIRF prodiranja.

2

2

2

(b) Pregledi nakon izvanrednih događaja kao što su tvrda slijetanja, let kroz turbulentne uvjete.

2

2

-

7.20. Postupci održavanja


Planiranje održavanja;

Postupci za preinake;

Postupci za skladištenje;

Postupci za izdavanje potvrda/vraćanje u upotrebu;

Sučelje s upravljanjem zrakoplovom;

Pregled u okviru održavanja/Kontrola kvalitete/Potvrda kvalitete;

Dodatni postupci održavanja.

Kontrola komponenata s ograničenim vijekom trajanja

1

2

2

MODUL 7B. PRAKTIČNO ODRŽAVANJE

Napomena: Opseg ovog modula odražava tehnologiju aviona relevantnih za B3 kategoriju.


Razina

B3

7.1 Sigurnosne mjere predostrožnosti – Zrakoplov i radionica

3

Vidovi sigurnih radnih praksi uključujući mjere predostrožnosti kojih se mora pridržavati pri radu s električnom energijom, plinom, osobito kisikom, uljima i kemikalijama.

Također i korektivne mjere koje se moraju poduzeti u slučaju požara ili neke druge nesreće s jednom ili više od tih opasnosti uključujući poznavanje vatrogasnih sredstava.

7.2 Prakse u radionici

3

Briga za alat, kontrola alata, upotreba materijala radionice;

Dimenzije, dozvoljena odstupanja i tolerancije, strukovni standardi;

Kalibriranje alata i opreme, standardi za kalibraciju.

7.3 Alati

3

Vrste uobičajenih ručnih alata;

Vrste uobičajenih električnih alata;

Rad i upotreba alata za precizno mjerenje;

Oprema za podmazivanje i metode podmazivanja.

Rad, funkcija i upotreba električne opreme za opću provjeru;

7.4 Oprema za opću provjeru avionike

-

Rad, funkcija i upotreba opreme za opću provjeru avionike.

7.5 Inženjerski nacrti, dijagrami i standardi

2

Tipovi nacrta i dijagrami, njihovi simboli, dimenzije, tolerancije i projekcije;

Identificiranje informacija iz naslova;

Mikrofilm, mikrofiš i računalne prezentacije;

Specifikacija 100 Američkog udruženja za zračni promet (ATA)

Aeronautički i drugi primjenjivi standardi uključujući ISO,

AN, MS, NAS i MIL;

Sheme spajanja i shematski dijagrami.

7.6 Dosjedi i zazori

2

Veličine svrdala za rupe za svornjake, vrste dosjeda;

Uobičajeni sustav dosjeda i zazora;

Raspored dosjeda i zazora za zrakoplove i motore;

Ograničenja savijanja, uvrtanja i habanja;

Standardne metode za kontrolu osovina, ležajeva i drugih dijelova.

7.7 Električni kablovi i priključci

2

Kontinuitet, izolacija, tehnike spajanja i provjere;

Upotreba alata za spajanje presavijanjem: ručnog i hidrauličnog;

Provjera spojeva načinjenih presavijanjem;

Vađenje i umetanje priključnih pinova;

Koaksijalni kablovi: mjere predostrožnosti kod provjere i montaže;

Tehnike zaštite instalacija: pletenje kablova, sustav za pletenje kablova, držači kablova, tehnika zaštite čahurama uključujući omatanje toplinskim stezanjem, omotači.

7.8 Zakivanje

2

Zakovični spojevi, razmak i visina zakovica;

Alat koji se koristi za zakivanje i točkanje;

Kontrola zakovičnih spojeva.

7.9 Cijevi i crijeva

2

Savijanje i proširivanje cijevi zrakoplova;

Pregled i provjera cijevi i crijeva zrakoplova;

Montaža i stezanje cijevi stezaljkama.

7.10. Opruge

1

Pregled i provjera opruga.

7.11. Ležajevi

2

Provjera, čišćenje i pregled ležajeva;

Potrebno podmazivanje ležajeva;

Greške u ležajevima i njihovi uzroci.

7.12. Prijenos snage

2

Pregled zupčanika, zazora u hvatu zubi;

Pregled remena i remenica, lanaca i lančanika;

Pregled vijčanih dizalica, polužnih dizalica, vlačnih/tlačnih polužnih sustava.

7.13. Kontrolna užad

2

Priprema krajeva užadi;

Pregled i provjera kontrolne užadi;

Bowdenove povlake; fleksibilni upravljački sustavi zrakoplova.

7.14. Rukovanje materijalima


7.14.1 Limovi

Označavanje i izračun mjere pri presavijanju;

Obrada lima uključujući presavijanje i oblikovanje;

Pregled limarskih radova.

2

7.14.2 Kompoziti i nemetali

Prakse povezivanja;

Uvjeti okruženja

Metode pregleda

2

7.15 Zavarivanje, tvrdo lemljenje, meko lemljenje, čvrste veze


(a) Metode mekog lemljenja; pregled zalemljenih spojeva.

2

(b)Metode zavarivanja i tvrdog lemljenja;

Ispitivanje zavarenih i tvrdo lemljenih spojeva;

Metode čvrstih veza i pregled spojeva.

2

7.16. Težina i balansiranje zrakoplova


(a) Težište, izračun ograničenja balansiranja: upotreba odgovarajućih dokumenata;

2

(b) Priprema zrakoplova za vaganje;

Vaganje zrakoplova;

2

7.17. Rukovanje zrakoplovom i skladištenje

2

Taksiranje i vuča zrakoplova, pripadajuće sigurnosne mjere predostrožnosti;

Dizanje zrakoplova, postavljanje podmetača pod kotače, osiguranje zrakoplova i pripadajuće sigurnosne mjere predostrožnosti;

Metode skladištenja zrakoplova;

Postupci dopunjavanja/pražnjenja goriva i tekućina;

Postupci odleđivanja i zaštite protiv zaleđivanja;

Zemaljski sustavi za opskrbu električnom energijom, opskrbu hidraulike, pneumatike.

Utjecaji uvjeta okruženja na rukovanje zrakoplovom i rad zrakoplova.

7.18 Tehnike rastavljanja, pregleda, popravka i sastavljanja


(a) Tipovi grešaka i tehnike vizualnog pregleda.

Čišćenje od korozije, provjera i ponovna zaštita.

3

(b) Metode za opće popravke, Priručnik za strukturalni popravak;

Programi za kontrolu starenja, zamora i korozije;

2

(c) Tehnike pregleda bez razaranja, uključujući penetrantne, radiografske metode, metode vrtložne struje, ultrazvučne i boroskopske metode.

2

(d) Tehnike rastavljanja i ponovnog sklapanja.

2

(e) Tehnike otkrivanja grešaka

2

7.19. Događaji (Occurence)


(a) Pregledi nakon udara groma i HIRF prodiranja.

2

(b) Pregledi nakon izvanrednih događaja kao što su tvrda slijetanja, let kroz turbulentne uvjete.

2

7.20. Postupci održavanja

2

Planiranje održavanja;

Postupci za preinake;

Postupci za skladištenje;

Postupci za izdavanje potvrda/vraćanje u upotrebu;

Sučelje s upravljanjem zrakoplovom;

Pregled u okviru održavanja/Kontrola kvalitete/Potvrda kvalitete;

Dodatni postupci održavanja.

Kontrola komponenata s ograničenim vijekom trajanja

MODUL 8. OSNOVE AERODINAMIKE


Razina

A

B1

B2

B3

8.1 Fizika atmosfere

1

2

2

1

Međunarodna standardna atmosfera (International Standard Atmosphere – ISA), primjena u aerodinamici.

8.2 Aerodinamika

1

2

2

1

Strujanje zraka oko tijela;

Granični sloj, laminarno i turbulentno strujanje, slobodno strujanje, relativno strujanje, uzlazno i silazno strujanje, vrtložno strujanje, mirovanje;

Termini: krivina, tetiva, srednja aerodinamična tetiva, otpor aeroprofila (parazitni), inducirani otpor, središte tlaka, napadni kut, pozitivno i negativno savijanje krila, omjer finese, oblik krila i odnos vitkosti krila;

Potisak, težina, aerodinamična rezultanta;

Generiranje uzgona i otpora: Napadni kut, Koeficijent uzgona, Koeficijent otpora, polarna krivulja, gubitak uzgona;

Kontaminacija aeroprofila uključujući led, snijeg, mraz.

8.3 Teorija leta

1

2

2

1

Odnos između uzgona, težine, potiska i otpora;

Odnos poniranja (finesa);

Stabilno letenje, performanse;

Teorija zaokreta;

Utjecaj faktora opterećenja: gubitak uzgona, krivulja leta i strukturalna ograničenja;

Povećanje uzgona.

8.4 Stabilnost i dinamika leta

1

2

2

1

Uzdužna, poprečna i stabilnost po pravcu (aktivna i pasivna).

MODUL 9A. LJUDSKI FAKTORI

Napomena: Ovaj modul nije primjenljiv na B3 kategoriju. Relevantni predmeti za B3 kategoriju su definirani u modulu 9B.


Razina

A

B1

B2

9.1 Općenito

1

2

2

Potreba uzimanja u obzir ljudskih faktora;

Nezgode koje se mogu pripisati ljudskim faktorima/ljudskim greškama;

‘Murphy-ev’ zakon.

9.2 Ljudske sposobnosti i ograničenja

1

2

2

Vid;

Sluh;

Obrada informacija;

Pozornost i opažanje;

Pamćenje;

Klaustrofobija i fizički pristup.

9.3 Socijalna psihologija

1

1

1

Odgovornost: pojedinačna i skupna;

Motivacija i demotivacija;

Utjecaj grupe;

Pitanja ‘kulture’;

Timski rad;

Upravljanje, nadziranje i vođenje.

9.4 Faktori koji utječu na izvedbu

2

2

2

Kondicija/zdravlje;

Stres: kod kuće i na poslu;

Vremenska stiska i rokovi;

Opterećenje radom: preopterećenost i nedovoljna opterećenost;

Spavanje i umor: rad u smjenama;

Zlouporaba alkohola, lijekova i droga.

9.5 Fizičko okruženje

1

1

1

Buka i isparavanje;

Osvjetljenje;

Klima i temperatura;

Kretanje i vibracije;

Radno okruženje.

9.6 Zadaci

1

1

1

Fizički rad;

Zadaci koji se ponavljaju;

Vizualni pregled;

Složeni sustavi.

9.7 Komunikacija

2

2

2

Unutar i između timova;

Vođenje zapisa o radovima;

Održavanje ažurirnosti, aktualnost;

Širenje informacija.

9.8 Ljudska greška

1

2

2

Modeli i teorije grešaka;

Vrste grešaka u zadacima održavanja;

Posljedice grešaka (npr. nesreća)

Izbjegavanje i upravljanje greškama.

9.9 Opasnosti na radnome mjestu

1

2

2

Prepoznavanje i izbjegavanje opasnosti;

Postupanje u hitnim slučajevima.

MODUL 9B. LJUDSKI FAKTORI

Napomena: Opseg ovog modula odražava manje zahtjevno okruženje održavanja za imatelje B3 dozvole.


Razina

B3

9.1 Općenito

2

Potreba uzimanja u obzir ljudskih faktora;

Nezgode koje se mogu pripisati ljudskim faktorima/ljudskim greškama;

‘Murphy-ev’ zakon.

9.2 Ljudske sposobnosti i ograničenja

2

Vid;

Sluh;

Obrada informacija;

Pozornost i opažanje;

Pamćenje;

Klaustrofobija i fizički pristup.

9.3 Socijalna psihologija

1

Odgovornost: pojedinačna i skupna;

Motivacija i demotivacija;

Utjecaj grupe;

Pitanja ‘kulture’;

Timski rad;

Upravljanje, nadziranje i vođenje.

9.4 Faktori koji utječu na izvedbu

2

Kondicija/zdravlje;

Stres: kod kuće i na poslu;

Vremenska stiska i rokovi;

Opterećenje radom: preopterećenost i nedovoljna opterećenost;

Spavanje i umor: rad u smjenama;

Zlouporaba alkohola, lijekova i droga.

9.5 Fizičko okruženje

1

Buka i isparavanje;

Osvjetljenje;

Klima i temperatura;

Kretanje i vibracije;

Radno okruženje.

9.6 Zadaci

1

Fizički rad;

Zadaci koji se ponavljaju;

Vizualni pregled;

Složeni sustavi.

9.7 Komunikacija

2

Unutar i između timova;

Vođenje zapisa o radovima;

Održavanje ažurirnosti, aktualnost;

Širenje informacija.

9.8 Ljudska greška

2

Modeli i teorije grešaka;

Vrste grešaka u zadacima održavanja;

Posljedice grešaka (npr. nesreća)

Izbjegavanje i upravljanje greškama.

9.9 Opasnosti na radnome mjestu

2

Prepoznavanje i izbjegavanje opasnosti;

Postupanje u hitnim slučajevima.

MODUL 10. ZRAKOPLOVNI PROPISI


Razina

A

B1

B2

B3

10.1 Regulatorni okvir

1

1

1

1

Uloga Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva;

Uloga Europske komisije

Uloga EASA-e;

Uloga država članica i nacionalnih zrakoplovnih vlasti;

Propis (EC) No 216/2008 i njezina provedbena pravila u propisima (EC) No 1702/2003 i (EC) No 2042/2003;

Odnos između raznih aneksa (partova) kao što su Part-21, Part-M, Part-145., Part-66., Part-147. i EU-OPS.

10.2 Ovlašteno osoblje – Održavanje

2

2

2

2

Detaljno razumijevanje Parta-66.

10.3 Odobrena organizacija za održavanje

2

2

2

2

Detaljno razumijevanje Parta-145 i Parta-M poddio F

10.4 Operacije zrakoplova

1

1

1

1

Osnovno razumijevanje EU-OPS-a;

Svjedodžba zračnog prijevoznika;

Odgovornosti operatora, posebno u pogledu kontinuirane plovidbenosti i održavanja;

Program održavanja zrakoplova;

MEL/CDL;

Dokumenti koji se moraju nositi;

Plakatiranje zrakoplova (oznake);

10.5 Certifikacija zrakoplova, dijelova i uređaja

1

1

1

(a) Općenito

Osnovno razumijevanje Parta-21 i EASA certificiranja specifikacije CS 23/25/27/29;

(b) Dokumenti

Potvrda o plovidbenosti; ograničene potvrde o plovidbenosti i dozvole za letenje

Potvrda o registraciji;

Potvrda o buci;

Raspored težine;

Dozvola i ovlaštenje za radio stanicu.

2

2

2

10.6 Kontinuirana plovidbenost

2

2

2

2

Detaljno razumijevanje odredbi Parta-21 koje se odnose na kontinuiranu plovidbenost

Detaljno razumijevanje Parta-M.

10.7 Primjenjivi nacionalni i međunarodni zahtjevi za (ako nisu zamijenjeni EU zahtjevima)

1

2

2

2

(a) Programi održavanja, provjere i inspekcije održavanja;

Naredbe o plovidbenosti;

Servisni bilteni, servisne informacije proizvođača;

Preinake i popravci;

Dokumentacija o održavanju: priručnik za održavanje, priručnik za strukturalne popravke, ilustrirani katalog dijelova, itd.;

Samo za A u B2 dozvole:

Glavne liste minimalne opreme, Lista minimalne opreme, Liste odstupanja kod otpreme;

(b) Kontinuirana plovidbenost;

Zahtjevi minimalne opreme – probni letovi

Samo za B1 i B2 dozvole:

ETOPS-e, zahtjevi za održavanje i otpremu;

Letenje u svim vremenskim uvjetima, letenje kategorije 2/3.

1

1

1

MODUL 11A. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI TURBINSKIH AVIONA


Razina

A l

B l.1

11.1 Teorija letenja

1

2

11.1.1 Aerodinamika aviona i komande leta

Rad i efekti:

– kontrole po nagibu: krilca (ailerons) i spojleri;

– kontrole po dubini: kormila visine (elevators), stabilatori, stabilizatori i nosni aerodinamični profili (canards);

– kontrole po smjeru: ograničivači kormila pravca;

Kontrola korištenjem ‘elevona’, ‘ruddervatora’;

Uređaji za stvaranje dodatnog uzgona (highlift devices), prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca-zakrilca (flaperons);

Uređaji za induciranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona (liftdumpers), aerodinamične kočnice;

Efekti aerodinamičnih pregrada, napadne ivice nazubljenog oblika (‘saw tooth’);

Kontroliranje graničnog sloja korištenjem vortex generatora, stall wedges-a (klinovi sloma uzgona) ili uređaji na napadnim ivicama krila;

Rad i efekt trimera, balansnih i antibalansnih (glavnih) trimera, servo trimera, opružnih trimera, protuutega, prednapona komandne površine, aerodinamičnih balansnih ploča;

11.1.2 Brzi let

Brzina zvuka, dozvučni let, transsonični let, nadzvučni let,

Machov broj, kritični Machov broj, oscilacije zbog kompresibilnosti, udarni val, aerodinamično zagrijavanje, područna pravila;

Čimbenici koji utječu na zračni tok u usisniku motora brzih zrakoplova;

Utjecaji pozitivne strijele (sweepbacka) na kritični Machov broj.

1

2

11.2 Struktura konstrukcije zrakoplova – opći pojmovi


(a) Zahtjevi plovidbenosti na strukturalnu čvrstoću;

Strukturna klasifikacija, primarna, sekundarna, i tercijarna;

Pojmovi pouzdanosti, sigurnosti, tolerancije grešaka;

Identifikacijski sustav zona i stanica;

Pritisak, naprezanje, deformacija, kompresija, smicanje, uvijanje, napetost, lučno naprezanje, zamor;

Odredbe o odvodima i ventilaciji;

Odredbe o instaliranju sustava;

Odredbe o zaštiti od groma

Povezivanje komponenti radi izjednačavanja el. potencijala (metalizacija) zrakoplova

2

2

(b) Konstrukcijske metode: trup zrakoplova s nosećom oplatom, okviri trupa zrakoplova, dodatni nosači, oplata zrakoplova, uzdužni nosači trupa, pregrade, konstrukcije, elementi ojačanja strukture, upornji, vezni nosači strukture, grede, strukture poda, ojačanje, metode oplate, zaštita od korozije, krilo, veza repne površine i motora;

Tehnike spajanja strukture: zakovični spojevi, vijčani spojevi, veze;

Metode površinske zaštite kao kromiranje, galvanska zaštita, bojanje;

Čišćenje površine;

Simetrija konstrukcije zrakoplova: metode za poravnanje i provjeru simetrije.

1

2

11.3 Struktura konstrukcije zrakoplova – avioni


11.3.1 Trup (ATA 52/53/56)

Konstrukcija i tlačno brtvljenje;

Spojevi krila, stabilizatora, nosača i podvozja;

Ugradnja sjedala i sustava za utovar prtljage;

Vrata i izlazi za slučaj opasnosti: konstrukcija, mehanizmi, operativni i sigurnosni mehanizmi;

Konstrukcija i mehanizmi prozora i vjetrobranskog stakla.

1

2

11.3.2 Krila (ATA 57)

Konstrukcija;

Spremnici goriva;

Spojevi podvozja, nosača, kontrolne površine i površina za povećanje uzgona/otpora.

1

2

11.3.3 Stabilizatori (ATA 55)

Konstrukcija;

Spoj kontrolne površine.

1

2

11.3.4 Komandne površine (ATA 55/57)

Konstrukcija i spojevi;

Uravnoteženje – masa i aerodinamika.

1

2

11.3.5 Gondole/Nosači (ATA 54)

Konstrukcija;

Protupožarne pregrade;

Nosači motora.

1

2

11.4 Klimatizacija i izjednačavanje tlaka u kabini (ATA 21)


11.4.1 Dovod zraka

Izvori dovoda zraka uključujući i motor, APU i zemaljski uređaj;

1

2

11.4.2 Klimatizacija

Sustavi klimatizacije;

Uređaji za kruženje zraka i pare;

Sustav razvođenja;

Sustav za kontrolu protoka, temperature i vlažnosti.

1

3

11.4.3 Izjednačavanje tlaka u kabini

Sustavi za izjednačavanje tlaka u kabini;

Kontrola i indikacija, uključujući kontrolne i sigurnosne ventile;

Uređaji za kontrolu tlaka u kabini.

1

3

11.4.4 Sigurnosni i upozoravajući uređaji

Zaštitni i upozoravajući uređaji.

1

3

11.5 Sustavi instrumenata/Avionike


11.5.1 Sustavi instrumenata (ATA 31)

Pitot statika: visinomjer, indikator zračne brzine, indikator vertikalne brzine;

Žiroskopski: umjetni horizont, pokazivač položaja komandi, pokazivač smjera, pokazivač horizontalnog položaja zrakoplova, pokazivač skretanja i klizanja, koordinator zaokreta;

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje;

Indikator napadnog kuta, sustavi dojave gubitka uzgona;

Glass cockpit;

Ostali sustavi indikacije u zrakoplovu.

1

2

11.5.2 Avionika

Osnove rasporeda i rada:

– Automatskog letenja (ATA 22);

– Automatskog letenja (ATA 22);

– Sustava navigacije (ATA 34).

1

1

11.6 Električna energija (ATA 24)

1

3

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje;

Proizvodnja izmjenične struje;

Proizvodnja struje za slučaj opasnosti;

Regulacija napona;

Distribucija energije;

Invertori, transformatori, ispravljači;

Zaštita strujnih krugova.

Vanjski/Zemaljski izvori napajanja;

11.7 Oprema i snabdjevanje (ATA 25)


(a) Zahtjevi za opremom u slučaju opasnosti;

Sjedala, pojasevi i remenje.

2

2

(b) Raspored kabine;

Raspored opreme;

Montaža unutarnje opreme u kabini;

Oprema za zabavu u kabini;

Instalacija kuhinje;

Oprema za rukovanje i držanje tereta;

Stepenice.

1

1

11.8 Zaštita od požara (ATA 26)


(a) Detekcija dima i vatre i sustavi za upozoravanje;

Protupožarni sustavi;

Provjere sustava.

1

3

(b) Prenosivi protupožarni aparat

1

1

11.9 Komande leta (ATA 27)

1

3

Primarne komande: eleron, elevator, kormilo pravca, spojler;

Kontrola podešavanja komandi;

Aktivna kontrola opterećenja;

Uređaji za povećanje uzgona;

Smanjivanje uzgona, zračne kočnice;

Upravljanje sustavom: ručno, hidraulično, pneumatsko, električno, ‘fly by wire’;

Umjetni osjećaj opterećenja na komandama leta, prigušivač skretanja, kontrola u odnosu na Machov broj, ograničivač kormila pravca, sustavi ublaživanja bočnih udara vjetra;

Uravnoteženje i podešavanje;

Sustav zaštite i upozorenja od gubitka uzgona.

11.10. Sustav goriva (ATA 28)

1

3

Raspored sustava;

Spremnici goriva;

Sustavi dovoda goriva;

Ispuštanje, ozračivanje i drenaža;

Križno pretakanje i transfer;

Indikacije i upozorenja;

Punjenje i pražnjenje goriva;

Uzdužno uravnoteženje sustava za gorivo.

11.11. Hidraulični pogon (ATA 29)

1

3

Raspored sustava;

Hidraulične tekućine;

Hidraulični spremnici i akumulatori;

Generiranje tlaka: električno, mehaničko, pneumatsko;

Generiranje tlaka za hitne slučajeve;

Filteri;

Kontrola tlaka;

Distribucija snage;

Sustavi za indikaciju i upozoravanje;

Povezanost s ostalim sustavima.

11.12. Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

1

3

Formiranje leda, klasifikacija leda i otkrivanje leda;

Sustavi protiv zaleđivanja: električni, s vrućim zrakom i kemijski;

Sustavi za odleđivanje: električni, s vrućim zrakom, pneumatski i kemijski;

Zaštita od kiše;

Grijanje pitot cijevi i odvoda.

Sustavi brisača

11.13. Podvozje (ATA 32)

2

3

Konstrukcija, ublažavanje udara;

Sustavi za izvlačenje i uvlačenje podvozja: normalno i u slučaju opasnosti;

Indikacije i upozorenja;

Kotači, kočnice, sustav protiv blokiranja i autokočenje;

Gume;

Upravljanje.

Sustav signalizacije zemlja-zrak (Air-ground sensing).

11.14. Svjetla (ATA 33)

2

3

Vanjska: navigacijska, rotirajuća protiv sudara, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: putnička kabina, pilotska kabina, prostor za prtljagu;

Za slučaj opasnosti.

11.15. Kisik (ATA 35)

1

3

Raspored sustava: pilotska kabina, putnička kabina;

Izvori, pohranjivanje, punjenje i distribucija;

Regulacija dovoda;

Indikacije i upozorenja;

11.16. Pneumatika/Vakuum (ATA 36)

1

3

Raspored sustava;

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, zemaljski uređaji

Kontrola tlaka;

Distribucija;

Indikacije i upozorenja;

Povezanost sa ostalim sustavima.

11.17. Voda/otpad (ATA 38)

2

3

Raspored sustava za vodu, dovod, distribucija, servisiranje i ispuštanje;

Raspored sustava WC-a, ispiranje i servisiranje;

Pitanja vezana uz koroziju.

11.18. Sustav održavanja na zrakoplovu (ATA 45)

1

2

Centralni kompjutori za održavanje;

Sustav za unošenje podataka;

Sustav elektronske knjižnice;

Ispis;

Praćenje konstrukcije (praćenje tolerancije oštećenja).

11.19. Integrirana modularna avionika (ATA42)

1

2

Funkcije koje su obično ugrađene u Integriranu modularnu avioniku (IMA) moduli su, između ostalog:

Upravljanje odzračivanjem, kontrola tlaka zraka, prozračivanje i kontrola, ventilacija i kontrola avionike i kokpita, kontrola temperature, komunikacija s kontrolom leta, usmjerivači avioničke komunikacije, upravljanje električnim očitanjima, nadzor osigurača, električni sustav BITE, upravljanje gorivom, kontrola kočenje, kontrola upravljanja, proširenje i retrakcija podvozja, indikacija tlaka u gumama, indikacija Oleo tlaka, praćenje temperature kočnica, itd.

Jezgra sustava, mrežne komponente

11.20. Kabinski sustavi (ATA44)

1

2

Jedinice i komponente koje sadrže sredstva zabave za putnike i osiguravaju komunikaciju unutar zrakoplova (Cabin Intercommunication Data System), i između kabine zrakoplova i zemaljskih postaja (Cabin Network Service). Uključujući prijenos glasova, podataka, glazbe i videa.

Cabin Intercommunication Data System osigurava vezu između pilotske/kabinske posade i kabinskih sustava. Ti sustavi podržavaju razmjenu podataka na različite srodne LRU-e i njima se obično upravlja preko Flight Attendant Panel-a.

Cabin Network Service obično postoji na poslužitelju, obično je povezan, između ostalog, sa sljedećim sustavima:

– Data / Radio komunikacija, sustav za zabavu tijekom leta.

Cabin Network Service može sadržavati funkcije kao što su:

– Pristup prijeletnim/letnim izvješćima,

– E-mail/intranet/pristup internetu,

– Baze podataka o putnicima;

Jezgra kabinskog sustava;

Sustav za zabavu tijekom leta;

Vanjski komunikacijski sustav;

Količina memorijskog sustava kabine;

Sustav nadzora kabine;

Razni kabinski sustavi.

11.21. Sustavi informiranja (ATA46)

1

2

Jedinice i komponente koje sadrže sredstva pohranjivanja, ažuriranja i preuzimanja digitalnih informacija koje su uobičajno na papiru, mikrofilmu ili mikrofišu. Uključuju jedinice koje su posvećene funkcijama pohrane i povrata informacija poput masovne pohrane i upravljača elektroničke biblioteke. Ne uključuju jedinice ili komponente ugrađene u druge svrhe i dijeljene s drugim sustavima, kao što su pisač u pilotskoj kabini ili zaslon za opću upotrebu.

Uobičajni primjeri uključuju sustav upravljanja zračnim prometom i informiranjem i sustav mrežnih poslužitelja.

Opći sustav informiranja zrakoplova;

Sustav informiranja pilotske kabine;

Sustav informiranja o održavanju;

Sustav informiranja putničke kabine;

Razni sustavi informiranja.

MODUL 11B. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI KLIPNIH AVIONA

Napomena 1: Ovaj modul nije primjenljiv na B3 kategoriju. Relevantni predmeti za B3 kategoriju su definirani u modulu 11C.

Napomena 2: Opseg ovog modula odražava tehnologiju aviona u odnosu na A2 i B1.2 podkategoriju


Razina

A 2

B 1.2

11.1 Teorija letenja


11.1.1 Aerodinamika aviona i komande leta

Rad i efekti:

– kontrole po nagibu: krilca (ailerons) i spojleri;

– kontrole po dubini: kormila visine (elevators), stabilatori, stabilizatori i nosni aerodinamični profili (canards);

– kontrole po smjeru: ograničivači kormila pravca;

Kontrola korištenjem ‘elevona’, ‘ruddervatora’;

Uređaji za stvaranje dodatnog uzgona (highlift devices), prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca-zakrilca (flaperons);

Uređaji za induciranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona (liftdumpers), aerodinamične kočnice;

Efekti aerodinamičnih pregrada, napadne ivice nazubljenog oblika (‘saw tooth’);

Kontroliranje graničnog sloja korištenjem vortex generatora, stall wedges-a (klinovi sloma uzgona) ili uređaja na napadnim ivicama krila;

Rad i efekt trimera, balansnih i antibalansnih (glavnih) trimera, servo trimera, opružnih trimera, protuutega, prednapona komandne površine, aerodinamičnih balansnih ploča;

1

2

11.1.2 Brzi let – N/A

-

-

11.2 Struktura konstrukcije zrakoplova – opći pojmovi


(a) Zahtjevi plovidbenosti na strukturalnu čvrstoću;

Strukturna klasifikacija, primarna, sekundarna, i tercijarna;

Pojmovi pouzdanosti, sigurnosti, tolerancije grešaka;

Identifikacijski sustav zona i stanica;

Pritisak, naprezanje, deformacija, kompresija, smicanje, uvijanje, napetost, lučno naprezanje, zamor;

Odredbe o odvodima i ventilaciji;

Odredbe o instaliranju sustava;

Odredbe o zaštiti od groma

Povezivanje komponenti radi izjednačavanja el. potencijala (metalizacija) zrakoplova

2

2

(b) Konstrukcijske metode: trup zrakoplova s nosećom oplatom, okviri trupa zrakoplova, dodatni nosači, oplata zrakoplova, uzdužni nosači trupa, pregrade, konstrukcije, elementi ojačanja strukture, upornji, vezni nosači strukture, grede, strukture poda, ojačanje, metode oplate, zaštita od korozije, krilo, veza repne površine i motora;

Tehnike spajanja strukture: zakovični spojevi, vijčani spojevi, veze;

Metode površinske zaštite kao kromiranje, galvanska zaštita, bojanje;

Čišćenje površine;

Simetrija konstrukcije zrakoplova: metode za poravnanje i provjeru simetrije.

1

2

11.3 Struktura konstrukcije zrakoplova – avioni


11.3.1 Trup (ATA 52/53/56)

Konstrukcija i tlačno brtvljenje;

Spojevi krila, stabilizatora, nosača i podvozja;

Ugradnja sjedala;

Vrata i izlazi za slučaj opasnosti: konstrukcije i upotreba;

Konstrukcija prozora i vjetrobranskog stakla.

1

2

11.3.2 Krila (ATA 57)

Konstrukcija;

Spremnici goriva;

Spojevi podvozja, nosača, kontrolne površine i površina za povećanje uzgona/otpora.

1

2

11.3.3 Stabilizatori (ATA 55)

Konstrukcija;

Spoj kontrolne površine.

1

2

11.3.4 Komandne površine (ATA 55/57)

Konstrukcija i spojevi;

Uravnoteženje – masa i aerodinamika.

1

2

11.3.5 Gondole/Nosači (ATA 54)

Gondole/Nosači:

– Konstrukcija,

– Protupožarne pregrade,

– Nosači motora.

1

2

11.4 Klimatizacija i izjednačavanje tlaka u kabini (ATA 21)

1

3

Sustavi za klimatizaciju i izjednačavanje tlaka;

Uređaji za kontrolu tlaka u kabini, zaštitu i upozoravanje;

Sustavi grijanja.

11.5 Sustavi instrumenata/Avionike


11.5.1 Sustavi instrumenata (ATA 31)

Pitot statika: visinomjer, indikator zračne brzine, indikator vertikalne brzine;

Žiroskopski: umjetni horizont, pokazivač položaja komandi, pokazivač smjera, pokazivač horizontalnog položaja zrakoplova, pokazivač skretanja i klizanja, koordinator zaokreta;

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje;

Indikator napadnog kuta, sustavi dojave gubitka uzgona;

Glass cockpit;

Ostali sustavi indikacije u zrakoplovu.

1

2

11.5.2 Avionika

Osnove rasporeda i rada:

– Automatskog letenja (ATA 22);

– Automatskog letenja (ATA 22);

– Sustava navigacije (ATA 34).

1

1

11.6 Električna energija (ATA 24)

1

3

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje;

Regulacija napona;

Distribucija energije;

Zaštita strujnih krugova;

Inverteri, transformatori.

11.7 Oprema i snabdjevanje (ATA 25)


(a) Zahtjevi za opremom u slučaju opasnosti;

Sjedala, pojasevi i remenje.

2

2

(b) Raspored kabine;

Raspored opreme;

Montaža unutarnje opreme u kabini;

Oprema za zabavu u kabini;

Instalacija kuhinje;

Oprema za rukovanje i držanje tereta;

Stepenice.

1

1

11.8 Zaštita od požara (ATA 26)


(a) Detekcija dima i vatre i sustavi za upozoravanje;

Protupožarni sustavi;

Provjere sustava.

1

3

(b) Prenosivi protupožarni aparat

1

3

11.9 Komande leta (ATA 27)

1

3

Primarne komande: eleron, elevator, kormilo pravca;

Trimer;

Uređaji za povećanje uzgona;

Upravljanje sustavom: ručno;

Ublaživanje bočnih udara vjetra;

Uravnoteženje i podešavanje;

Sustav upozorenja od gubitka uzgona.

11.10. Sustav goriva (ATA 28)

1

3

Raspored sustava;

Spremnici goriva;

Sustavi dovoda goriva;

Križno pretakanje i transfer;

Indikacije i upozorenja;

Punjenje i pražnjenje goriva;

11.11. Hidraulični pogon (ATA 29)

1

3

Raspored sustava;

Hidraulične tekućine;

Hidraulični spremnici i akumulatori;

Generiranje tlaka: električno, mehaničko;

Filteri;

Kontrola tlaka;

Distribucija snage;

Sustavi za indikaciju i upozoravanje;

11.12. Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

1

3

Formiranje leda, klasifikacija leda i otkrivanje leda;

Sustavi za odleđivanje: električni, s vrućim zrakom, pneumatski i kemijski;

Grijanje pitot cijevi i odvoda.

Sustavi brisača

11.13. Podvozje (ATA 32)

2

3

Konstrukcija, ublažavanje udara;

Sustavi za izvlačenje i uvlačenje podvozja: normalno i u slučaju opasnosti;

Indikacije i upozorenja;

Kotači, kočnice, sustav protiv blokiranja i autokočenje;

Gume;

Upravljanje.

Sustav signalizacije zemlja-zrak (Air-ground sensing).

11.14. Svjetla (ATA 33)

2

3

Vanjska: navigacijska, rotirajuća protiv sudara, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: putnička kabina, pilotska kabina, prostor za prtljagu;

Za slučaj opasnosti.

11.15. Kisik (ATA 35)

1

3

Raspored sustava: pilotska kabina, putnička kabina;

Izvori, pohranjivanje, punjenje i distribucija;

Regulacija dovoda;

Indikacije i upozorenja;

11.16. Pneumatika/Vakuum (ATA 36)

1

3

Raspored sustava;

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, zemaljski uređaji

Kontrola tlaka;

Distribucija;

Indikacije i upozorenja;

Povezanost sa ostalim sustavima.

11.17. Voda/otpad (ATA 38)

2

3

Raspored sustava za vodu, dovod, distribucija, servisiranje i ispuštanje;

Raspored sustava WC-a, ispiranje i servisiranje;

Pitanja vezana uz koroziju.

MODUL 11C. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI KLIPNIH AVIONA

Napomena 1: Opseg ovog modula odražava tehnologiju aviona u odnosu na B3 kategoriju.


Razina

B3

11.1 Teorija letenja


11.1 Aerodinamika aviona i komande leta

Rad i efekti:

– kontrole po nagibu: krilca (ailerons) i spojleri;

– kontrole po dubini: kormila visine (elevators), stabilatori, stabilizatori i nosni aerodinamični profili (canards);

– kontrole po smjeru: ograničivači kormila pravca;

Kontrola korištenjem ‘elevona’, ‘ruddervatora’;

Uređaji za stvaranje dodatnog uzgona (highlift devices), prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca-zakrilca (flaperons);

Uređaji za induciranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona (liftdumpers), aerodinamične kočnice;

Efekti aerodinamičnih pregrada, napadne ivice nazubljenog oblika (‘saw tooth’);

Kontroliranje graničnog sloja korištenjem vortex generatora, stall wedges-a (klinovi sloma uzgona) ili uređaja na napadnim ivicama krila;

Rad i efekt trimera, balansnih i antibalansnih (glavnih) trimera, servo trimera, opružnih trimera, protuutega, prednapona komandne površine, aerodinamičnih balansnih ploča;

1

11.2 Struktura konstrukcije zrakoplova – opći pojmovi


(a) Zahtjevi plovidbenosti na strukturalnu čvrstoću;

Strukturna klasifikacija, primarna, sekundarna, i tercijarna;

Pojmovi pouzdanosti, sigurnosti, tolerancije grešaka;

Identifikacijski sustav zona i stanica;

Pritisak, naprezanje, deformacija, kompresija, smicanje, uvijanje, napetost, lučno naprezanje, zamor;

Odredbe o odvodima i ventilaciji;

Odredbe o instaliranju sustava;

Odredbe o zaštiti od groma

Povezivanje komponenti radi izjednačavanja el. potencijala (metalizacija) zrakoplova

2

(b) Konstrukcijske metode: trup zrakoplova s nosećom oplatom, okviri trupa zrakoplova, dodatni nosači, oplata zrakoplova, uzdužni nosači trupa, pregrade, konstrukcije, elementi ojačanja strukture, upornji, vezni nosači strukture, grede, strukture poda, ojačanje, metode oplate, zaštita od korozije, krilo, veza repne površine i motora;

Tehnike spajanja strukture: zakovični spojevi, vijčani spojevi, veze;

Metode površinske zaštite kao kromiranje, galvanska zaštita, bojanje;

Čišćenje površine;

Simetrija konstrukcije zrakoplova: metode za poravnanje i provjeru simetrije.

2

11.3 Struktura konstrukcije zrakoplova – avioni


11.3.1 Trup (ATA 52/53/56)

Konstrukcija;

Spojevi krila, stabilizatora, nosača i podvozja;

Ugradnja sjedala;

Vrata i izlazi za slučaj opasnosti: konstrukcije i upotreba;

Konstrukcija prozora i vjetrobranskog stakla.

1

11.3.2 Krila (ATA 57)

Konstrukcija;

Spremnici goriva;

Spojevi podvozja, nosača, kontrolne površine i površina za povećanje uzgona/otpora.

1

11.3.3 Stabilizatori (ATA 55)

Konstrukcija;

Spoj kontrolne površine.

1

11.3.4 Komandne površine (ATA 55/57)

Konstrukcija i spojevi;

Uravnoteženje – masa i aerodinamika.

1

11.3.5 Gondole/Nosači (ATA 54)

Gondole/Nosači:

– Konstrukcija,

– Protupožarne pregrade,

– Nosači motora.

1

11.4 Klimatizacija (ATA 21)

1

Sustavi grijanja i ventilacije.

11.5 Sustavi instrumenata/Avionike


11.5.1 Sustavi instrumenata (ATA 31)

Pitot statika: visinomjer, indikator zračne brzine, indikator vertikalne brzine;

Žiroskopski: umjetni horizont, pokazivač položaja komandi, pokazivač smjera, pokazivač horizontalnog položaja zrakoplova, pokazivač skretanja i klizanja, koordinator zaokreta;

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje;

Indikator napadnog kuta, sustavi dojave gubitka uzgona;

Glass cockpit;

Ostali sustavi indikacije u zrakoplovu.

1

11.5.2 Avionika

Osnove rasporeda i rada:

– Automatskog letenja (ATA 22);

– Automatskog letenja (ATA 22);

– Sustava navigacije (ATA 34).

1

11.6 Električna energija (ATA 24)

2

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje;

Regulacija napona;

Distribucija energije;

Zaštita strujnih krugova;

Inverteri, transformatori.

11.7 Oprema i snabdjevanje (ATA 25)

2

Zahtjevi za opremom u slučaju opasnosti;

Sjedala, pojasevi i remenje.

11.8 Zaštita od požara (ATA 26)

2

Prenosivi protupožarni aparat

11.9 Komande leta (ATA 27)

3

Primarne komande: eleron, elevator, kormilo pravca;

Trimer;

Uređaji za povećanje uzgona;

Upravljanje sustavom: ručno;

Ublaživanje bočnih udara vjetra;

Uravnoteženje i podešavanje;

Sustav upozorenja od gubitka uzgona.

11.10. Sustav goriva (ATA 28)

2

Raspored sustava;

Spremnici goriva;

Sustavi dovoda goriva;

Križno pretakanje i transfer;

Indikacije i upozorenja;

Punjenje i pražnjenje goriva;

11.11. Hidraulični pogon (ATA 29)

2

Raspored sustava;

Hidraulične tekućine;

Hidraulični spremnici i akumulatori;

Generiranje tlaka: električno, mehaničko;

Filteri;

Kontrola tlaka;

Distribucija snage;

Sustavi za indikaciju i upozoravanje;

11.12. Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

1

Formiranje leda, klasifikacija leda i otkrivanje leda;

Sustavi za odleđivanje: električni, s vrućim zrakom, pneumatski i kemijski;

Grijanje pitot cijevi i odvoda.

Sustavi brisača

11.13. Podvozje (ATA 32)

2

Konstrukcija, ublažavanje udara;

Sustavi za izvlačenje i uvlačenje podvozja: normalno i u slučaju opasnosti;

Indikacije i upozorenja;

Kotači, kočnice, sustav protiv blokiranja i autokočenje;

Gume;

Upravljanje.

11.14. Svjetla (ATA 33)

2

Vanjska: navigacijska, rotirajuća protiv sudara, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: putnička kabina, pilotska kabina, prostor za prtljagu;

Za slučaj opasnosti.

11.15. Kisik (ATA 35)

2

Raspored sustava: pilotska kabina, putnička kabina;

Izvori, pohranjivanje, punjenje i distribucija;

Regulacija dovoda;

Indikacije i upozorenja;

11.16. Pneumatika/Vakuum (ATA 36)

2

Raspored sustava;

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, zemaljski uređaji;

Tlak i vakum pumpe;

Kontrola tlaka;

Distribucija;

Indikacije i upozorenja;

Povezanost sa ostalim sustavima.

MODUL 12. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI HELIKOPTERA


Razina

A 3

A 4

B 1.3

B 1.4

12.1 Teorija letenja – Aerodinamika rotirajućeg krila

1

2

Terminologija

Efekti žiroskopske precesije;

Reakcija okretnog momenta i kontrola pravca;

Asimetrija uzgona, gubitak uzgona na kraku rotora;

Tendencija translacije i njena korekcija;

Koriolisov efekt i kompenzacija;

Vortex prstenovi, snaga poravnavanja, pretjerano povećanje napadnog kuta;

Autorotacija;

Zemaljski utjecaj.

12.2 Sustav upravljanja zrakoplovom u letu

2

3

Ciklička kontrola;

Skupna kontrola;

Njihajuća ploča;

Kontrola pravca: kontrola smanjenja okretnog momenta, repni rotor, drenirani zrak;

Glava glavnog rotora: konstrukcija i radne karakteristike;

Ublaživači krakova: Funkcija i konstrukcija;

Krakovi rotora: konstrukcija i način učvršćenja krakova glavnog i repnog rotora;

Kontrola komandi, fiksni i fleksibilni stabilizatori;

Način rada sustava: ručni, hidraulični, električni, i ‘fly by wire’;

Umjetni osjećaj opterećenja;

Balansiranje i namještanje.

12.3 Praćenje krakova i analiza vibracija

1

3

Poravnanje rotora;

Praćenje glavnog i repnog rotora;

Statičko i dinamičko balansiranje;

Vrste vibracija, načini reduciranja vibracija;

Rezonancija tla.

12.4 Prijenos snage

1

3

Mjenjačke kutije, glavni i repni rotor;

Spojke, elementi sa slobodnim okretanjem i kočnice rotora;

Repna pogonska osovina, fleksibilne spojnice, ležajevi, prigušivači vibracija i kućišta ležaja.

12.5 Struktura konstrukcije zrakoplova


(a) Zahtjevi plovidbenosti na strukturalnu čvrstoću;

Strukturna klasifikacija, primarna, sekundarna, i tercijarna;

Pojmovi pouzdanosti, sigurnosti, tolerancije grešaka;

Identifikacijski sustav zona i stanica;

Pritisak, naprezanje, deformacija, kompresija, smik, uvijanje, napetost, lučno naprezanje, zamor;

Odredbe o odvodima i ventilaciji;

Odredbe o instaliranju sustava;

Odredbe o zaštiti od groma.

2

2

(b) Konstrukcijske metode: trup zrakoplova s nosećom oplatom, okviri trupa zrakoplova, dodatni nosači, oplata zrakoplova, uzdužni nosači trupa, pregrade, konstrukcije, elementi ojačanja strukture, upornji, vezovi nosača strukture, grede, strukture poda, ojačanje, metode oplate, zaštita od korozije.

Spojevi nosača, stabilizatora i podvozja;

Ugradnja sjedala;

Vrata: konstrukcija, mehanizmi, operativni i sigurnosni uređaji;

Konstrukcija prozora i vjetrobranskog stakla;

Spremnici goriva;

Protupožarne pregrade;

Nosači motora;

Tehnike spajanja strukture: zakovični spojevi, vijčani spojevi, veze;

Metode zaštite površine, kao što su kromiranje, galvanska zaštita, bojanje;

Čišćenje površine.

Simetrija konstrukcije zrakoplova: metode za poravnanje i provjere simetrije.

1

2

12.6 Klimatizacija (ATA 21)


12.6.1 Dovod zraka

Izvori dovoda zraka uključujući i odzračivanje motora i zemaljski uređaj;

1

2

12.6.2 Klimatizacija

Sustavi klimatizacije;

Sustavi razvođenja;

Sustav za kontrolu protoka i temperature;

Zaštitni i upozoravajući uređaji.

1

3

12.7 Sustavi instrumenata/Avionike


12.7.1 Sustavi instrumenata (ATA 31)

Pitot statika: visinomjer, indikator zračne brzine, indikator vertikalne brzine;

Žiroskopski: umjetni horizont, pokazivač položaja komandi, pokazivač smjera, pokazivač horizontalnog položaja zrakoplova, pokazivač skretanja i klizanja, koordinator skretanja;

Kompas: direktno očitanje, daljinsko očitanje;

Sustavi za indikaciju vibracija – HUMS;

Glass cockpit;

Ostali sustavi indikacije u zrakoplovu.

1

2

12.7.2 Avionički sustavi

Osnove rasporeda i rada sustava:

Automatskog letenja (ATA 22);

Komunikacije (ATA 2 3);

Sustava navigacije (ATA 34).

1

1

12.8 Električna energija (ATA 24)

1

3

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje, proizvodnja izmjenične struje;

Proizvodnja struje za slučaj opasnosti;

Regulacija napona, Zaštita strujnih krugova.

Distribucija energije;

Invertori, transformatori, ispravljači;

Vanjski/Zemaljski izvori napajanja.

12.9 Oprema i opremanje (ATA 25)


(a) Zahtjevi za opremu za slučaj opasnosti;

Sjedala i pojasevi;

Sustavi za podizanje.

2

2

(b) Sustavi plutanja za slučaj opasnosti;

Raspored kabine, držanje tereta;

Raspored opreme;

Montaža unutarnje opreme u kabini.

1

1

12.10. Zaštita od požara (ATA 26)

1

3

Sustavi za detekciju vatre i dima i upozoravanje;

Sustavi za gašenje požara;

Provjere sustava.

12.11. Sustav goriva (ATA 28)

1

3

Raspored sustava;

Spremnici goriva;

Sustavi dovoda goriva;

Ispuštanje goriva u zraku, ventiliranje, ocjeđivanje goriva;

Unakrsno napajanje goriva iz spremnika i transfer goriva;

Indikacije i upozorenja;

Punjenje i pražnjenje goriva.

12.12. Hidraulični pogon (ATA 29)

1

3

Raspored sustava;

Hidraulične tekućine;

Hidraulični spremnici i akumulatori;

Generiranje tlaka: električno, mehaničko, pneumatsko;

Generiranje tlaka za hitne slučajeve;

Filteri;

Kontrola tlaka;

Distribucija snage;

Sustavi za indikaciju i upozorenje;

Povezanost sa ostalim sustavima.

12.13. Zaštita od leda i kiše (ATA 30)

1

3

Formiranje, klasifikacija i otkrivanje leda;

Sustavi protiv zaleđivanja i za odleđivanje: električni, s vrućim zrakom i kemijski;

Zaštita i uklanjanje kiše;

Grijanje pitot cijevi i odvoda.

Sustav brisača.

12.14. Podvozje (ATA 32)

2

3

Konstrukcija, amortiziranje;

Sustavi za izvlačenje i uvlačenje podvozja: normalno i u slučaju opasnosti;

Indikacije i upozorenje;

Kotači, gume, kočnice;

Upravljanje;

Sustav signalizacije zemlja-zrak (Air-ground sensing);

Skije, plovci.

12.15. Svjetla (ATA 33)

2

3

Vanjska: navigacijska, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: kabina, pilotska kabina, prostor za prtljagu;

Za slučaj opasnosti.

12.16. Pneumatika/Vakuum (ATA 36)

1

3

Raspored sustava;

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, opskrba na zemlji;

Kontrola tlaka;

Distribucija;

Indikacije i upozorenja;

Povezanost sa ostalim sustavima.

12.17. Integrirana modularna avionika (ATA42)

1

2

Funkcije koje su obično ugrađene u Integriranu modularnu avioniku (IMA) moduli su, između ostalog:

Upravljanje odzračivanjem, kontrola tlaka zraka, prozračivanje i kontrola, ventilacija i kontrola avionike i kokpita, kontrola temperature, komunikacija s kontrolom leta, usmjerivači avioničke komunikacije, upravljanje električnim očitanjima, nadzor osigurača, električni sustav BITE, upravljanje gorivom, kontrola kočenje, kontrola upravljanja, proširenje i retrakcija podvozja, indikacija tlaka u gumama, indikacija Oleo tlaka, praćenje temperature kočnica, itd.

Jezgra sustava, mrežne komponente;

Mrežne komponente.

12.18. Sustav održavanja na zrakoplovu (ATA 45)

1

2

Centralni kompjutori za održavanje;

Sustav za unošenje podataka;

Sustav elektronske knjižnice;

Ispis;

Praćenje konstrukcije (praćenje tolerancije oštećenja).

12.19. Sustavi informiranja (ATA46)

1

2

Jedinice i komponente koje sadrže sredstva pohranjivanja, ažuriranja i preuzimanja digitalnih informacija koje su uobičajno na papiru, mikrofilmu ili mikrofišu. Uključuju jedinice koje su posvećene funkcijama pohrane i povrata informacija poput masovne pohrane i upravljača elektroničke biblioteke. Ne uključuju jedinice ili komponente ugrađene u druge svrhe i dijeljene sa drugim sustavima, kao što su pisač u pilotskoj kabini ili zaslon za opću upotrebu.

Uobičajni primjeri uključuju sustav upravljanja zračnim prometom i informiranjem i sustav mrežnih poslužitelja.

Opći sustav informiranja zrakoplova;

Sustav informiranja pilotske kabine;

Sustav informiranja o održavanju;

Sustav informiranja putničke kabine;

Razni sustavi informiranja.

MODUL 13. AERODINAMIKA, STRUKTURE I SUSTAVI ZRAKOPLOVA


Razina

B2

13.1 Teorija letenja

(a) Aerodinamika aviona i komande leta

Rad i efekti:

– kontrole po nagibu: krilca (ailerons) i spojleri;

– kontrole po dubini: kormila visine (elevators), stabilatori, stabilizatori i nosni aerodinamični profili (canards);

– kontrole po smjeru: ograničivači kormila pravca;

Kontrola korištenjem ‘elevona’, ‘ruddervatora’;

Oprema za hiper-potisak (highlift devices), prorezi (slots), pretkrilca (slats), zakrilca (flaps), krilca-zakrilca (flaperons);

Uređaji za induciranje otpora, spojleri, uređaji za slom uzgona (liftdumpers), aerodinamične kočnice;

Rad i efekti trimera, servo trimera, prednaponske kontrolne površine.

1

(b) Brzi let

Brzina zvuka, dozvučni let, transsonični let, nadzvučni let,

Machov broj, kritični Machov broj.

1

(c) Aerodinamika rotirajućeg krila

Terminologija;

Rad i efekt cikličkih, kolektivnih i komandi anti-okretnog momenta.

1

13.2 Strukture – Opći pojmovi


(a) Osnove strukturalnih sustava;

1

(b) Identifikacijski sustav zona i stanica

Električno povezivanje;

Odredbe o zaštiti od groma.

2

13.3 Automatsko letenje (ATA 22)

3

Osnove automatskog letenja uključujući radne principe i tekuću terminologiju;

Obrada komandnih signala;

Načini rada: kanali nagiba, dubine i smjera;

Ublaživači skretanja;

Sustavi za povećanje stabilnosti kod helikoptera;

Automatska kontrola ravnoteže (trimanja);

Sučelje za navigacijsku pomoć autopilota;

Sustavi automatske kontrole potiska motora (autothrottle).

Sustav automatskog slijetanja: principi i kategorije, vrste operacija, prilaz, kut poniranja, slijetanje, prekid slijetanja, sustav praćenja i stanja kvara.

13.4 Komunikacija/Navigacija (ATA 23/34)

3

Osnove širenja radiovalova, antene, prijenosne linije, komunikacija, prijemnik i odašiljač;

Radni principi sljedećih sustava:

– Komunikacija na vrlo visokoj frekvenciji (VHF);

– Komunikacija na visokoj frekvenciji (HF);

– Audio;

– Lokatorski odašiljači za slučaj opasnosti (ELT);

– Uređaj za snimanje zvuka u pilotskoj kabini;

– Visokofrekventni višesmjerni radiopredajnik (VOR);

– Radiokompas (ADF);

– Sustav za instrumentalno slijetanje (ILS);

– Sustav za mikrovalno slijetanje (MLS);

– Sustavi za usmjeravanje leta (flight director system); Oprema za određivanje udaljenosti (DME);

– Navigacija vrlo niskom frekvencijom i hiperbolička navigacija (VLF/ Omega);

– Doppler navigacija;

– Prostorna navigacija, RNAV sustavi;

– Sustavi upravljanja letom;

– Sustav globalnog određivanja položaja (GPS), Globalni Sustavi satelitske navigacije (GNSS);

– Inercijalni navigacijski sustav;

– Primopredajnik kontrole zračnog prometa, sekundarni nadzorni radar;

– Sustav upozoravanja na promet i izbjegavanja sudara (TCAS);

– Meteorološki radar;

– Radio visinomjer;

– ARINC komunikacija i izvješćivanje;

13.5 Električna energija (ATA 24)

3

Montaža i rad akumulatora;

Proizvodnja istosmjerne struje;

Proizvodnja izmjenične struje;

Proizvodnja struje u slučaju opasnosti;

Regulacija napona;

Distribucija energije;

Invertori, transformatori, ispravljači;

Zaštita strujnih krugova.

Vanjski/Zemaljski izvori napajanja;

13.6 Oprema i opremanje (ATA 25)

3

Zahtjevi za elektronsku opremu u slučaju opasnosti;

Oprema za zabavu u kabini.

13.7 Komande leta (ATA 27)


(a) Primarne komande: eleron, elevator, kormilo pravca, spojler;

Kontrola podežavanja komandi;

Aktivna kontrola opterećenja;

Uređaji za povećanje uzgona;

Smanjivanje uzgona, aerodinamične kočnice;

Upravljanje sustavom: ručno, hidraulično, pneumatsko;

Umjetni osjećaj opterećenja na komandama leta, prigušivač skretanja, kontrola u odnosu na Machov broj, ograničivač kormila pravca, sustavi ublaživanja bočnih udara vjetra.

Sustavi zaštite od gubitka uzgona.

2

(b) Upravljanje sustavom: električno, ‘fly by wire’.

3

13.8 Sustavi instrumenata (ATA 31)

3

Klasifikacija;

Atmosfera;

Terminologija;

Sustavi i uređaji za mjerenje tlaka;

Pitot statički sustavi;

Visinomjeri;

Indikatori vertikalne brzine;

Indikatori zračne brzine;

Machmetri;

Sustavi za obavijesti/upozorenja o visini leta;

Računala za podatke o letu;

Pneumatski sustavi instrumenata;

Uređaji za direktno očitavanje tlaka i temperature;

Sustavi indikacije temperature;

Indikacijski sustavi za količinu goriva;

Žiroskopski principi;

Umjetni horizont;

Indikatori klizanja;

Žiroskopi pravca;

Sustav upozoravanja približavanja zemlji;

Sustavi kompasa;

Sustavi snimanja podataka o letu;

Sustavi elektronskih instrumenata leta;

Sustav instrumenata upozorenja uključujući glavni sustav upozorenja i centralizirane panele za upozoravanje;

Sustavi upozorenja o gubitku uzgona i sustav indikacije napadnog kuta;

Indikacija i mjerenje vibracija;

Glass cockpit.

3

13.9 Svjetla (ATA 33)

3

Vanjska: navigacijska, za slijetanje, taksiranje, led;

Unutarnja: kabina, pilotska kabina, teretni prostor;

Za slučaj opasnosti.

13.10. Ugrađeni sustav održavanja (ATA 45)

3

Centralni kompjutori za održavanje;

Sustav za unošenje podataka;

Sustav elektronske knjižnice;

Ispis;

Praćenje konstrukcije (praćenje tolerancije oštećenja).

13.11. Klimatizacija i izjednačavanje tlaka u kabini (ATA 21)


13.11.1. Dovod zraka

Izvori dovoda zraka uključujući i motor, APU i zemaljski uređaj;

2

13.11.2. Klimatizacija


Sustavi klimatizacije;

2

Uređaji za kruženje zraka i pare;

3

Sustav razvođenja;

1

Sustav za kontrolu protoka, temperature i vlažnosti.

3

13.11.3. Izjednačavanje tlaka u kabini

Sustavi za izjednačavanje tlaka u kabini;

Kontrola i indikacija, uključujući kontrolne i sigurnosne ventile;

Uređaji za kontrolu tlaka u kabini.

3

13.11.4. Sigurnosni i upozoravajući uređaji

Zaštitni i upozoravajući uređaji.

3

13.12. Zaštita od požara (ATA 26)


(a) Detekcija dima i vatre i sustavi za upozoravanje;

Protupožarni sustavi;

Provjere sustava.

3

(b) Prenosivi protupožarni aparat

1

13.13. Sustav goriva (ATA 28)


Raspored sustava;

1

Spremnici goriva;

1

Sustavi dovoda goriva;

1

Ispuštanje, ozračivanje i drenaža;

1

Križno pretakanje i transfer;

2

Indikacije i upozorenja;

3

Punjenje i pražnjenje goriva;

2

Uzdužno uravnoteženje sustava za gorivo.

3

13.14. Hidraulični pogon (ATA 29)


Raspored sustava;

1

Hidraulične tekućine;

1

Hidraulični spremnici i akumulatori;

1

Generiranje tlaka: električno, mehaničko, pneumatsko;

3

Generiranje tlaka za hitne slučajeve;

3

Filteri;

1

Kontrola tlaka;

3

Distribucija snage;

1

Sustavi za indikaciju i upozoravanje;

3

Povezanost s ostalim sustavima.

3

13.15. Zaštita od leda i kiše (ATA 30)


Formiranje leda, klasifikacija leda i otkrivanje leda;

2

Sustavi protiv zaleđivanja: električni, s vrućim zrakom i kemijski;

2

Sustavi za odleđivanje: električni, s vrućim zrakom, pneumatski i kemijski;

3

Zaštita od kiše;

1

Grijanje pitot cijevi i odvoda.

3

Sustavi brisača

1

13.16. Podvozje (ATA 32)


Konstrukcija, ublažavanje udara;

1

Sustavi za izvlačenje i uvlačenje podvozja: normalno i u slučaju opasnosti;

3

Indikacije i upozorenja;

3

Kotači, kočnice, sustav protiv blokiranja i autokočenje;

3

Gume;

1

Upravljanje.

3

Sustav signalizacije zemlja-zrak (Air-ground sensing).

3

13.17. Kisik (ATA 35)


Raspored sustava: pilotska kabina, putnička kabina;

3

Izvori, pohranjivanje, punjenje i distribucija;

3

Regulacija dovoda;

3

Indikacije i upozorenja;

3

13.18. Pneumatika/Vakuum (ATA 36)


Raspored sustava;

2

Izvori: motor/APU, kompresori, spremnici, zemaljski uređaji

2

Kontrola tlaka;

3

Distribucija;

1

Indikacije i upozorenja;

3

Povezanost sa ostalim sustavima.

3

13.19. Voda/otpad (ATA 38)

2

Raspored sustava za vodu, dovod, distribucija, servisiranje i ispuštanje;

Raspored sustava WC-a, ispiranje i servisiranje;

13.20. Integrirana modularna avionika (ATA42)

3

Funkcije koje su obično ugrađene u Integriranu modularnu avioniku (IMA) moduli su, između ostalog:

upravljanje odzračivanjem, kontrola tlaka zraka, prozračivanje i kontrola, ventilacija i kontrola avionike i kokpita, kontrola temperature, komunikacija sa kontrolom leta, usmjerivači avioničke komunikacije, upravljanje električnim očitanjima, nadzor osigurača, električni sustav BITE, upravljanje gorivom, kontrola kočenje, kontrola upravljanja, proširenje i retrakcija podvozja, indikacija tlaka u gumama, indikacija Oleo tlaka, praćenje temperature kočnica, itd.

Jezgra sustava;

Mrežne komponente.

13.21. Kabinski sustavi (ATA44)

3

Jedinice i komponente koje sadrže sredstva zabave za putnike i osiguravaju komunikaciju unutar zrakoplova (Cabin Intercommunication Data System), i između kabine zrakoplova i zemaljskih postaja (Cabin Network Service). Uključujući prijenos glasova, podataka, glazbe i videa.

Cabin Intercommunication Data System osigurava vezu između pilotske/kabinske posade i kabinskih sustava. Ti sustavi podržavaju razmjenu podataka na različite srodne LRU-e i njima se obično upravlja preko Flight Attendant Panel-a.

Cabin Network Service obično postoji na poslužitelju, obično je povezan, između ostalog, sa sljedećim sustavima:

– Data / Radio komunikacija, sustav za zabavu tijekom leta.

Cabin Network Service može sadržavati funkcije kao što su:

– Pristup prijeletnim/letnim izvješćima,

– E-mail/intranet/pristup internetu,

– Baze podataka o putnicima;

Jezgra kabinskog sustava;

Sustav za zabavu tjekom leta;

Vanjski komunikacijski sustav;

Količina memorijskog sustava kabine (Cabin Mass Memory System);

Sustav nadzora kabine;

Razni kabinski sustavi.

13.22. Sustavi informiranja (ATA46)

3

Jedinice i komponente koje sadrže sredstva pohranjivanja, ažuriranja i preuzimanja digitalnih informacija koje su uobičajno na papiru, mikrofilmu ili mikrofišu. Uključuju jedinice koje su posvećene funkcijama pohrane i povrata informacija poput masovne pohrane i upravljača elektroničke biblioteke. Ne uključuju jedinice ili komponente ugrađene u druge svrhe i dijeljene sa drugim sustavima, kao što su pisač u pilotskoj kabini ili zaslon za opću upotrebu.

Uobičajni primjeri uključuju sustav upravljanja zračnim prometom i informiranjem i sustav mrežnih poslužitelja.

Opći sustav informiranja zrakoplova;

Sustav informiranja pilotske kabine;

Sustav informiranja o održavanju;

Sustav informiranja putničke kabine;

Razni sustavi informiranja.

3

MODUL 14. POGON


Razina

B2

14.1 Turbinski motori


(a) Strukturni sklop i rad turbo-mlaznih, turbo-ventilatorskih, turbo-osovinskih i turbo-elisnih motora;

1

(b) Elektronska kontrola motora i sustava smjese goriva i zraka (fuel metering systems) (FADEC).

2

14.2 Sustavi indikacije motora

2

Sustavi temperature ispušnih plinova/temperature turbinske međufaze;

Brzina motora;

Indikacija potiska motora: Omjer tlaka motora (EPR), sustavi mjerenja izlaznog tlaka turbine motora ili tlaka mlaznika (jet pipe);

Tlak i temperatura ulja;

Tlak, temperatura i protok goriva;

Tlak ispušne cijevi;

Okretni moment motora;

Brzina elise.

14.3. Sustavi za startanje i paljenje

2

Rad sustava i komponenti za startanje motora;

Sustav i komponente za paljenje;

Sigurnosni zahtjevi održavanja.

14.1 Turbinski motori


(a) Strukturni sklop i rad turbo-mlaznih, turbo-ventilatorskih, turbo-osovinskih i turbo-elisnih motora;

1

(b) Elektronska kontrola motora i sustava smjese goriva i zraka (fuel metering systems) (FADEC).

2

14.2 Sustavi indikacije motora

2

Sustavi temperature ispušnih plinova/temperature turbinske međufaze;

Brzina motora;

Indikacija potiska motora: Omjer tlaka motora (EPR), sustavi mjerenja izlaznog tlaka turbine motora ili tlaka mlaznika (jet pipe);

Tlak i temperatura ulja;

Tlak, temperatura i protok goriva;

Tlak ispušne cijevi;

Okretni moment motora;

Brzina elise.

14.3. Sustavi za startanje i paljenje

2

Rad sustava i komponenti za startanje motora;

Sustav i komponente za paljenje;

Sigurnosni zahtjevi održavanja.

14.1 Turbinski motori


(a) Strukturni sklop i rad turbo-mlaznih, turbo-ventilatorskih, turbo-osovinskih i turbo-elisnih motora;

1

(b) Elektronska kontrola motora i sustava smjese goriva i zraka (fuel metering systems) (FADEC).

2

14.2 Sustavi indikacije motora

2

Sustavi temperature ispušnih plinova/temperature turbinske međufaze;

Brzina motora;

Indikacija potiska motora: Omjer tlaka motora (EPR), sustavi mjerenja izlaznog tlaka turbine motora ili tlaka mlaznika (jet pipe);

Tlak i temperatura ulja;

Tlak, temperatura i protok goriva;

Tlak ispušne cijevi;

Okretni moment motora;

Brzina elise.

14.3. Sustavi za startanje i paljenje

2

Rad sustava i komponenti za startanje motora;

Sustav i komponente za paljenje;

Sigurnosni zahtjevi održavanja.

14.1 Turbinski motori


(a) Strukturni sklop i rad turbo-mlaznih, turbo-ventilatorskih, turbo-osovinskih i turbo-elisnih motora;

1

(b) Elektronska kontrola motora i sustava smjese goriva i zraka (fuel metering systems) (FADEC).

2

14.2 Sustavi indikacije motora

2

Sustavi temperature ispušnih plinova/temperature turbinske međufaze;

Brzina motora;

Indikacija potiska motora: Omjer tlaka motora (EPR), sustavi mjerenja izlaznog tlaka turbine motora ili tlaka mlaznika (jet pipe);

Tlak i temperatura ulja;

Tlak, temperatura i protok goriva;

Tlak ispušne cijevi;

Okretni moment motora;

Brzina elise.

14.3. Sustavi za startanje i paljenje

2

Rad sustava i komponenti za startanje motora;

Sustav i komponente za paljenje;

Sigurnosni zahtjevi održavanja.

MODUL 15. MOTOR S PLINSKOM TURBINOM


Razina

A

B1

15.1 Osnove

1

2

Potencijalna energija, kinetička energija, Newtonovi zakoni kretanja, Braytonov ciklus;

Veza između sile, rada, snage, energije, brzine, ubrzanja;

Strukturni sklop i rad turbo-mlaznih, turbo-ventilatorskih, turbo-osovinskih, turbo-elisnih motora.

15.2 Karakteristike motora

2

Bruto potisak, neto potisak, potisak prigušene mlaznice, distribucija potiska, rezultirajući potisak, potisak konjske snage, njemu odgovarajuća konjska snaga na osovini, specifična potrošnja goriva;

Efikasnost motora;

Stupanj dvostrujnosti i stupanj porasta tlaka u motoru;

Tlak, temperatura i brzina protoka plina;

Nominalna snaga motora, statični potisak, utjecaj brzine, visine i toploga podneblja, ‘suha snaga’(flat rating), ograničenja.

15.3 Ulaz

2

2

Ulazni kanali kompresora

Efekti raznih ulaznih konfiguracija;

Zaštita od leda.

15.4 Kompresori

1

2

Aksijalni i centrifugalni tipovi;

Strukturna svojstva i principi rada i primjene;

Balansiranje ventilatora;

Rad:

Uzroci i posljedice odvajanja strujnica od lopatica kompresora (stallinga) i ‘pumpanja’ kompresora;

Metode kontroliranja toka zraka: ventili za odzračivanje, sprovodne lopatice s promjenivim ulazom (variable inlet guide vanes), varijabile lopatice statora (variable stator vanes), rotirajuće lopatice statora;

Omjer kompresora.

15.5 Sekcija izgaranja

1

2

Strukturna svojstva i principi rada.

15.6 Turbinska sekcija

2

2

Rad i karakteristike različitih tipova lopatica turbine;

Spajanje lopatica sa diskom;

Lopatice sprovodnog aparata;

Uzroci i posljedice naprezanja i pomaka (stress & creep) lopatica turbine.

15.7 Ispuh

1

2

Strukturna svojstva i principi rada;

Mlaznice konvergentne, divergentne i promjenjive površine;

Smanjenje buke motora;

Reverseri potiska.

15.8 Ležajevi i brtve

2

Strukturna svojstva i principi rada.

15.9 Maziva i goriva

1

2

Svojstva i specifikacije;

Dodaci gorivu;

Sigurnosne mjere predostrožnosti.

15.10. Sustavi podmazivanja

1

2

Rad/raspored i komponente sustava.

15.11. Sustavi za gorivo

1

2

Kontrola rada motora i sustavi smjese goriva i zraka uključujući elektronsku kontrolu motora (FADEC);

Raspored i komponente sustava.

15.12. Sustavi za zrak

1

2

Rad sustava raspodjele zraka u motoru i sustava kontrole odleđivanja, uključujući unutrašnji rashladni sustav, brtvljenje i vanjske operacije vezane uz zrak.

15.13. Sustavi za startanje i paljenje

1

2

Rad sustava i komponenti za startanje motora;

Sustavi i komponente za paljenje;

Sigurnosni zahtjevi održavanja.

15.14. Sustavi indikacije motora

1

2

Sustavi temperature ispušnih plinova/temperatura turbinske međufaze;;

Indikacija potiska motora: Omjer tlaka motora (EPR), sustavi mjerenja izlaznog tlaka turbine motora ili tlaka mlaznika (jet pipe);

Tlak i temperatura ulja;

Tlak i protok goriva;

Brzina motora;

Mjerenje i indikacija vibracije;

Obrtni moment;

Snaga.

15.15. Sustav za povećanje snage

1

Rad i primjena;

Injektiranje vode, voda metanol;

Sustavi za dodatno izgaranje.

15.16. Turbo-elisni motori

1

2

Plinska/slobodna turbina i turbina sa zupčastom vezom;

Reduktori;

Integrirana kontrola motora i elise;

Uređaji za zaštitu od prekoračenja broja okretaja.

15.17. Turbo-osovinski motori

1

2

Rasporedi, pogonski sustavi, reduktori, spojke, kontrolni sustavi.

15.18. Pomoćni uređaji za napajanje (APU)

1

2

Svrha, rad, sustavi zaštite.

15.19. Montaža pogonske grupe

1

2

Izvedba protupožarnih stijenki, obloga motora, akustičnih panela, okova motora, antivibracijskih okova, crijeva, cijevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje, ispusnih otvora.

15.20. Sustavi za zaštitu od požara

1

2

Rad sustava za detekciju i gašenje.

15.21 Praćenje parametara motora i rad na zemlji

1

3

Postupci za startanje i probu motora na zemlji;

Tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora;

Praćenje rada motora (uključujući analizu ulja, vibracije i pregled boroskopom);

Pregled motora i komponenata prema kriterijima, tolerancijama i podacima specificiranim od proizvođača motora;

Pranje/čišćenje kompresora;

Oštećenje udarom stranog tijela (FOD).

15.22 Skladištenje i konzerviranje motora

2

Konzerviranje i dekonzerviranje motora i komponenati/sustava.

MODUL 16. KLIPNI MOTOR


Razina

A

B1

B3

16.1 Osnove

1

2

2

Mehanička, toplinska i volumetrijska djelotvornost;

Radni principi – 2-taktni, 4-taktni, Otto i Diesel;

Radna zapremina i kompresijski omjer;

Konfiguracija motora i redoslijed paljenja.

16.2 Performanse motora

1

2

2

Proračun i mjerenje snage;

Faktori koji utječu na snagu motora;

Smjesa/osiromašenje goriva, pretpaljenje.

16.3 Konstrukcija motora

1

2

2

Kućište motora, radilica, bregasta osovina, korita motora;

Reduktor za pogon uređaja

Sklopovi cilindra i klipa;

Klipnjače, usisne i ispušne grane;

Mehanizmi ventila;

Reduktori za pogon elise.

16.4 Sustavi goriva motora


16.4.1 Rasplinjači

Vrste, konstrukcija i principi rada;

Zaleđivanje i grijanje.

1

2

2

16.4.2 Sustavi za ubrizgavanje goriva

Vrste, konstrukcija i principi rada.

1

2

2

16.4.3 Elektronska kontrola motora

Rad kontrole motora i sustavi miješanja goriva uključujući elektronsku kontrolu motora (FADEC);

Raspored i komponente sustava.

1

2

2

16.5 Sustavi za startanje i paljenje

1

2

2

Sustav za pokretanje, sustavi za predgrijanje;

Vrste, konstrukcija i principi rada magneta;

Ožičenje visokog napona, svjećice;

Niskonaponski i visokonaponski sustavi.

16.6 Indukcijski, ispušni i rashladni sustavi

1

2

2

Konstrukcija i rad: indukcijskih sustava uključujući alternativne zračne sustave;

Ispušni i rashladni sustavi – zračni i vodeni.

16.7 Tlačno punjenje/Turbo punjenje

1

2

2

Principi i svrha tlačnog punjenja i utjecaj na parametre motora;

Konstrukcija i način rada tlačnih/turbo sustava;

Terminologija sustava;

Kontrolni sustavi;

Zaštita sustava.

16.8 Maziva i goriva

1

2

2

Svojstva i specifikacije;

Dodaci gorivu;

Sigurnosne mjere predostrožnosti.

16.9 Sustavi podmazivanja

1

2

2

Rad/raspored i komponente sustava.

16.10. Dojavni sustavi motora

1

2

2

Brzina motora;

Temperatura glave cilindra;

Temperatura rashladnog sredstva;

Tlak i temperatura ulja;

Temperatura ispušnih plinova;

Tlak i protok goriva;

Tlak u ispušnoj grani.

16.11. Montaža pogonske grupe

1

2

2

Izvedba protupožarnih stijenki, obloga motora, akustičnih panela, okova motora, anti-vibracijskih okova, crijeva, cijevi, dovoda, konektora, ožičenja, kontrolnih kablova i poluga, okova za dizanje i ispusnih otvora.

16.12. Praćenje parametara motora i rad na zemlji

1

3

2

Postupci za pokretanje i probu motora na zemlji;

Tumačenje izlazne snage i ostalih parametara motora;

Pregled motora i komponenti prema kriterijima, tolerancijama i podacima specificiranim od proizvođača motora.

16.13. Skladištenje i konzerviranje motora

2

1

Konzerviranje i de-konzerviranje motora i motornih komponenti i sustava.

MODUL 17A. ELISA

Napomena: Ovaj modul nije primjenjiv za B3 kategoriju. Relevantni predmeti za B3 kategoriju su definirani u Modulu 17B.


Razina

A

B1

17.1 Osnove

1

2

Teorija sastavnih elemenata lopatice;

Veliki/mali kut lopatice, povratni kut, napadni kut, brzina okretaja;

Klizanje propelera;

Aerodinamične, centrifugalne i potisne sile;

Okretni moment;

Relativni zračni tok na napadnom kutu lopatice;

Vibracije i rezonancije.

17.2 Konstrukcija elise

1

2

Konstrukcijske metode i materijali korišteni kod drvenih, kompozitnih i metalnih elisa;

Položaj lopatice, gornja površina lopatice, korijen lopatice, donja površina lopatice, sklop glavine;

Elisa sa fiksnim korakom, promjenjivim korakom, konstantnom brzinom;

Ugradnja elise/kape elise.

17.3 Kontrola koraka elise

1

2

Mehanička i električna/elektronska kontrola brzine i metode promjene koraka;

Postavljanje elise na nož i negativni korak;

Zaštita od prekoračenja brzine vrtnje.

17.4 Sinkroniziranje elise

-

2

Oprema za sinkroniziranje elise.

17.5 Zaštita elise od zaleđivanja

1

2

Tekućine i električna oprema za odleđivanje.

17.6 Održavanje elise

1

3

Statičko i dinamičko balansiranje;

Praćenje lopatica;

Procjena oštećenja lopatica, erozija, korozija, oštećenja od udara, delaminacija;

Sheme za postupanje/popravak elise;

Rad motora elise.

17.7 Skladištenje i konzerviranje elise

1

2

Skladištenje i konzerviranje elise

MODUL 17B. ELISA

Napomena: Opseg ovog modula odražava tehnologiju elise aviona značajnih za B3 kategoriju.


Razina

B3

17.1 Osnove

2

Teorija sastavnih elemenata lopatice;

Veliki/mali kut lopatice, povratni kut, napadni kut, brzina okretaja;

Klizanje propelera;

Aerodinamične, centrifugalne i potisne sile;

Okretni moment;

Relativni zračni tok na napadnom kutu lopatice;

Vibracije i rezonancije.

17.2 Konstrukcija elise

2

Konstrukcijske metode i materijali korišteni kod drvenih, kompozitnih i metalnih elisa;

Položaj lopatice, gornja površina lopatice, korijen lopatice, donja površina lopatice, sklop glavine;

Elisa sa fiksnim korakom, promjenjivim korakom, konstantnom brzinom;

Ugradnja elise/kape elise.

17.3 Kontrola koraka elise

2

Mehanička i električna/elektronska kontrola brzine i metode promjene koraka;

Postavljanje elise na nož i negativni korak;

Zaštita od prekoračenja brzine vrtnje.

17.4 Sinkroniziranje elise

2

Oprema za sinkroniziranje elise.

17.5 Zaštita elise od zaleđivanja

2

Tekućine i električna oprema za odleđivanje.

17.6 Održavanje elise

2

Statičko i dinamičko balansiranje;

Praćenje lopatica;

Procjena oštećenja lopatica, erozija, korozija, oštećenja od udara, delaminacija;

Sheme za postupanje/popravak elise;

Rad motora elise.

17.7 Skladištenje i konzerviranje elise

2

Konzerviranje i dekonzerviranje elise.

PRILOG II.

Standard ispita osnovnog znanja

1. Općenito

1.1. Svi ispiti osnovnog znanja se moraju provoditi korištenjem formata pitanja s višestrukim izborom i opisnih pitanja, kako je opisano u nastavku. Netočne varijante odgovora će izgledati jednako uvjerljivo svakome tko nije naučio gradivo. Sve varijante se moraju jasno odnositi na pitanje i biti sličnog smisla, gramatičke konstrukcije i dužine. U numeričkim pitanjima, netočni odgovori moraju odgovarati greškama u postupku, kao što su ispravke primijenjene u pogrešnom smislu ili netočna pretvorba jedinica: ne smije biti nasumičnih brojeva.

1.2. Svako pitanje s višestrukim izborom odgovora mora imati tri ponuđena odgovora od kojih je samo jedno točno. Kandidatu je dopušteno vrijeme po modulu koje je bazirano na nominalnom prosjeku od 75 sekundi po pitanju.

1.3. Svako opisno pitanje zahtjeva pripremu za pisanje odgovora, te za takvu vrstu pitanja kandidatu se mora omogućiti 20 minuta za odgovaranje.

1.4. Odgovarajuća opisna pitanja izrađuju se i ocjenjuju koristeći nastavni program u Prilogu I., modulima 7A, 7B, 9A, 9B i 10.

1.5. Svako pitanje mora imati uzorak odgovora sačinjen za njega, koji će također uključivati sve poznate moguće odgovore koji mogu biti relevantni za druge podgrupe.

1.6. Uzorak odgovora također mora biti podijeljen u popis važnih točaka poznatih kao ključne točke.

1.7. Prolazna ocjena za ispit iz modula i podmodula s višestrukim izborom odgovora je 75%.

1.8. Prolazna ocjena za svako opisno pitanje je 75% u smislu da odgovor kandidata sadržava 75% traženih ključnih točaka kojima se to pitanje bavi i da nema nikakve značajne greške vezane uz bilo koju traženu ključnu točku.

1.9. Ako se padne samo na dijelu s višestrukim izborom ili na dijelu s opisnim pitanjima, onda je potrebno ponovo polagati dio koji nije položen.

1.10. Sustav kaznenog bodovanja se ne primjenjuje kako bi se odredilo da li je kandidat prošao.

1.11. U slučaju pada, modul se ne smije ponovo polagati najmanje 90 dana od datuma polaganja ispita za modul, osim u slučaju organizacije za obuku odobrene u skladu s Aneksom IV (Part-147) koja vrši nastavu ponovne obuke usklađenu predmetima određenog modula koji nije položen, u tom slučaju se modul koji nije položen smije ponovo polagati nakon 30 dana.

1.12. Vremenska razdoblja zahtijevana u 66.A.25 vrijede za svaki pojedinačni ispit iz modula, s izuzetkom onih ispita iz modula koji su položeni za drugu kategoriju dozvole, gdje je dozvola već izdana.

1.13. Maksimalan broj uzastopnih pokušaja za svaki modul je tri. Sljedeća tri pokušaja dopuštena su nakon stanke od 1 godine.

Odobrenoj organizaciji za obuku ili nadležnom tijelu kojem podnosi zahtjev za ispit, podnositelj zahtjeva je dužan u pisanom obliku potvrditi broj i datum pokušaja tijekom prošle godine i organizaciju ili nadležno tijelo gdje su ti pokušaji održani. Organizacija za obuku ili nadležno tijelo je dužno provjeriti broj pokušaja unutar primjenjivih vremenskih okvira.

2. Broj pitanja po modulu

2.1. Modul 1 – Matematika

Kategorija A: 16 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 20 minuta.

Kategorija B1: 32 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 40 minuta.

Kategorija B2: 32 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 40 minuta.

Kategorija B3: 28 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 35 minuta.

2.2. Modul 2 – Fizika

Kategorija A: 32 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 40 minuta.

Kategorija B1: 52 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija B2: 52 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija B3: 28 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 35 minuta.

2.3. Modul 3 – Osnove elektrotehnike

Kategorija A: 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B1: 52 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija B2: 52 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija B3: 24 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 30 minuta.

2.4. Modul 4 – Osnove elektronike

Kategorija B1: 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B2: 40 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 50 minuta.

Kategorija B3: 8 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 10 minuta.

2.5. Modul 5 – Digitalne tehnike/Sustavi elektronskih instrumenata

Kategorija A: 16 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 20 minuta.

Kategorija B1.1 i B 1.3: 40 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 50 minuta.

Kategorija B1.2 i B 1.4: 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B2: 72 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta.

Kategorija B3: 60 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 75 minuta.

2.6. Modul 6 – Materijali i hardver

Kategorija A: 52 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija B1: 72 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta.

Kategorija B2: 60 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 75 minuta.

Kategorija B3: 16 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 20 minuta.

2.7. Modul 7A – Praktično održavanje

Kategorija A: 72 pitanja s višestrukim izborom i 2 opisna pitanja. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 90 minuta i 40 minuta za opisna pitanja.

Kategorija B1: 80 pitanja s višestrukim izborom i 2 opisna pitanja. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 100 minuta i 40 minuta za opisna pitanja.

Kategorija B2: 60 pitanja s višestrukim izborom i 2 opisna pitanja. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 75 minuta i 40 minuta za opisna pitanja.

Modul 7B – Praktično održavanje

Kategorija B3: 60 pitanja s višestrukim izborom i 2 opisna pitanja. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 75 minuta i 40 minuta za opisna pitanja.

2.8. Modul 8 – Osnove aerodinamike

Kategorija A: 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B1: 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B2: 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B3: 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

2.9. Modul 9A – Ljudski faktori

Kategorija A: 20 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 25 minuta i 20 minuta za opisna pitanja.

Kategorija B1: 20 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 25 minuta i 20 minuta za opisna pitanja.

Kategorija B2: 20 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 25 minuta i 20 minuta za opisna pitanja.

Modul 9B – Ljudski faktori

Kategorija B3: 16 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 20 minuta i 20 minuta za opisna pitanja.

2.10. Modul 10 – Zrakoplovni propisi

Kategorija A: 32 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 40 minuta i 20 minuta za opisna pitanja.

Kategorija B1: 40 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 50 minuta i 20 minuta za opisna pitanja.

Kategorija B2: 40 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 50 minuta i 20 minuta za opisna pitanja.

Kategorija B3: 32 pitanja s višestrukim izborom i 1 opisno pitanje. Dopušteno vrijeme za pitanja s višestrukim izborom 40 minuta i 20 minuta za opisna pitanja.

2.11. Modul 11A – Aerodinamika, strukture i sustavi turbinski aviona

Kategorija A: 108 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 135 minuta.

Kategorija B1: 140 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 175 minuta.

Modul 11B – Aerodinamika, strukture i sustavi klipnih aviona

Kategorija A: 72 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta.

Kategorija B1: 100 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 125 minuta.

Modul 11C – Aerodinamika, strukture i sustavi klipnih aviona

Kategorija B3: 60 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 75 minuta.

2.12. Modul 12 – Aerodinamika, strukture i sustavi helikoptera

Kategorija A: 100 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 125 minuta.

Kategorija B1: 128 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 160 minuta.

2.13. Modul 13 – Aerodinamika, strukture i sustavi zrakoplova

Kategorija B2: 180 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 225 minuta.

Pitanja i dopušteno vrijeme se mogu podijeliti ravnomjerno na dva ispita.

2.14. Modul 14 – Pogon

Kategorija B2: 24 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 30 minuta.

2.15. Modul 15 – Motor s plinskom turbinom

Kategorija A: 60 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 75 minuta.

Kategorija B1: 92 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 115 minuta.

2.16. Modul 16 – Klipni motor

Kategorija A: 52 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 65 minuta.

Kategorija B1: 72 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 90 minuta.

Kategorija B3: 68 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 85 minuta.

2.17. Modul 17A – Elisa

Kategorija A: 20 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 25 minuta.

Kategorija B1: 32 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 40 minuta.

Modul 17A – Elisa

Kategorija B3: 28 pitanja s višestrukim izborom i 0 opisnih pitanja. Dopušteno vrijeme 35 minuta.

PRILOG III.

Obuka za tip zrakoplova i standard ispita

Osposobljavanje na radnom mjestu (OJT)

1. Općenito

Obuka za tip zrakoplova se sastoji od teorijskog osposobljavanja i ispita, te praktičnog osposobljavanja i procjene, osim za ovlaštenje u kategoriji C.

a) Teorijsko osposobljavanje i ispit mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima:

i) Provodi se u organizaciji za obuku odobrenoj u skladu sa Aneksom IV (Part-147) ili, kada se provedi od strane drugih organizacija koje je izravno odobrilo nadležno tijelo.

ii) Mora biti u skladu sa standardom, kako je opisano u stavku 3.1 i 4 ovog Priloga, osim u slučajevima kako je dopušteno za tečaj razlika opisanih u nastavku.

iii) U slučaju osobe s kategorijom C kvalificiranom akademskim stupnjem, kao što je navedeno u 66.A.30(a)(5), teorijska obuka za prvi tip zrakoplova mora biti na razini kategorije B1 ili B2.

iv) Prije podnošenja zahtjeva za ovlaštenje za tip, obuka mora biti započeta i završena u periodu od 3 godine.

b) Praktično osposobljavanje i procjena moraju biti u skladu sa sljedećim zahtjevima:

i) Provodi se u organizaciji za obuku odobrenoj u skladu sa Aneksom IV (Part-147) ili, kada se provedi od strane drugih organizacija koje je izravno odobrilo nadležno tijelo.

ii) Mora biti u skladu sa standardom, kako je opisano u stavku 3.2 i 4 ovog Priloga III, osim u slučajevima kako je dopušteno za tečaj razlika opisanih u nastavku.

iii) Mora sadržavati reprezentativan pregled aktivnosti na održavanju relevantnim za tip zrakoplova.

iv) Mora sadržavati izlaganja koristeći opremu, komponente, simulatore, druge uređaje za obuku ili zrakoplov.

v) Prije podnošenja zahtjeva za ovlaštenje za tip, obuka mora biti započeta i završena u periodu od 3 godine.

c) Tečaj razlika

i) Tečaj razlika je tečaj utvrđen od strane Agencije (EASA), a potreban da bi se pokrile razlike između dva različita ovlaštenja za tip zrakoplova istog proizvođača.

ii) Tečaj razlika mora biti definiran od slučaja do slučaja, uzimajući u obzir zahtjeve sadržane u ovom Prilogu, u odnosu na teorijske i praktične elemente obuke za ovlaštenje za tip.

iii) Ovlaštenje za tip se upisuje u dozvolu nakon tečaja razlika kad je podnositelj zahtjeva također u skladu sa jednim od sljedećih zahtjeva:

– u dozvoli već ima upisano ovlaštenje za tip zrakoplova na temelju kojeg su utvrđene razlike, ili

– je ispunio zahtjeve obuke za tip zrakoplova na temelju kojeg su utvrđene razlike.

2. Razine obuke za tip zrakoplova

Tri niže navedene razine navode ciljeve, opsežnost obuke i razinu znanja koja se želi postići obukom.

– Razina 1: Kratki prikaz konstrukcije zrakoplova, sustava i pogonskih grupa kako je navedeno u dijelu Opis sustava u Priručniku za održavanje zrakoplova/Uputa kontinuirane plovidbenosti.

Ciljevi tečaja: Po završetku obuke Razine 1, polaznik će biti u stanju:

a) pružiti jednostavan opis cijelog predmeta, koristeći uobičajene riječi i primjere, tipične termine i znati prepoznati sigurnosne mjere predostrožnosti vezane za konstrukcije zrakoplova, sustava i pogonske grupe;

b) prepoznati priručnike zrakoplova, prakse održavanja važne za konstrukcije zrakoplova, sustava i pogonske grupe;

c) odrediti općeniti raspored glavnih sustava zrakoplova;

d) odrediti općeniti raspored i karakteristike pogonske grupe:

e) prepoznati specijalne alate i opremu za provjeru koji se upotrebljavaju na zrakoplovu.

- Razina 2: Prikaz osnovnog sustava komandi, indikatora, glavnih komponenata uključujući njihov položaj i svrhu, servisiranje i manje otkrivanje kvarova.

Ciljevi tečaja: Osim informacija sadržanih u obuci Razine 1, po završetku obuke Razine 2, polaznik će biti u stanju:

a) razumijevati teorijske osnove, primijeniti znanje u praksi koristeći detaljne procedure;

b) znati sigurnosne mjere predostrožnosti koje se moraju poštivati kod rada na ili u blizini zrakoplova, pogonske grupe i sustava;

c) opisati sustave i rukovanje zrakoplovom, osobito pristup, raspoloživost i izvore napajanja;

d) odrediti položaje glavnih komponenti;

e) objasniti normalno funkcioniranje svakog glavnog sustava, uključujući terminologiju i nomenklaturu;

f) Izvršiti postupke za servisiranje vezane uz zrakoplov za sljedeće sustave: gorivo, pogonske grupe, hidraulike, podvozje, voda/otpad i kisik;

g) pokazati poznavanje upotrebe izvještaja posade i sustava za izvješćivanje na zrakoplovu (manje otkrivanje kvarova) i odrediti plovidbenost zrakoplova prema MEL-u/CDL-u;

h) pokazati uporabu, tumačenje i primjenu odgovarajuće dokumentacije, uključujući upute za kontinuiranu plovidbenost, priručnik održavanja, ilustrirani katalog dijelova, itd.

– Razina 3: Detaljan opis, rad, lociranje komponenti, demontaža/montaža i postupci »Bite« i otkrivanja kvarova prema razini iz priručnika za održavanje.

Ciljevi tečaja: Osim informacija sadržanih u obuci Razine 1 i Razine 2, po završetku obuke Razine 3, polaznik će biti u stanju:

a) pokazati teorijsko znanje zrakoplovnih sustava i struktura i međuodnosa s drugim sustavima, dati detaljan opis predmeta koristeći teorijske osnove i određene primjere i tumačiti rezultate različitih izvora i mjerenja te primijeniti korektivne mjere gdje je to potrebno;

b) izvršiti provjere sustava, motora, komponenti i funkcionalne provjere kako je specificirano u priručniku za održavanje;

c) pokazati uporabu, tumačiti i primijeniti odgovarajuću dokumentaciju, uključujući priručnik za popravak konstrukcije, priručnik za otkrivanje kvarova, itd.;

d) uskladiti informacije u svrhu donošenja odluka u pogledu dijagnosticiranja i ispravljanja grešaka prema razini navedenoj u priručniku za održavanje;

e) Opisati postupke za zamjenu komponenti jedinstvenih za tip zrakoplova.

3. Standard obuke za tip zrakoplova

Iako obuka za tip zrakoplova uključuje i teorijski i praktični dio, tečajevi mogu biti odobreni za teorijski dio, praktični dio ili za kombinaciju ta dva.

3.1 Teorijski dio

a) Cilj:

Po završetku teorijskog dijela obuke polaznik će, prema razinama utvrđenim u programu Priloga III, biti u stanju pokazati detaljno teorijsko poznavanje primjenjivih sustava zrakoplova, strukture, operacija, održavanja, popravka i traženja grešaka prema odobrenim podacima za održavanje. Polaznik će biti u stanju pokazati korištenje priručnika i odobrenih procedura, uključujući poznavanje relevantnih inspekcija i ograničenja.

b) Razina obuke:

Razine obuke su određene iznad u točki 2.

Nakon prve obuke za tip za kategoriju C ovlaštenog osoblja, svi sljedeći tečajevi trebaju biti samo na Razini 1.

Tijekom teorijske obuke Razine 3, ako je potrebno, mogu se koristiti materijali za obuku Razine 1 i Razine 2, za poučavanje punog opsega poglavlja. Međutim, tijekom obuke većina materijala i trajanje osposobljavanja mora biti na višoj razini.

c) Trajanje:

Minimalno trajanje teorijske obuke izraženo u satima je sadržano u sljedećoj tablici:

Kategorija

Sati

Avioni sa maksimalnom težinom pri polijetanju većom od

30 000 kg:

B1.1

150

B1.2

120

B2

100

C

30

Avioni s maksimalnom težinom pri polijetanju jednakom ili manjom od 30 000 kg a većom od 5 700 kg:

B1.1

120

B1.2

100

B2

100

C

25

Avioni sa maksimalnom težinom pri polijetanju od 5 700 kg i manjom: (*)

B1.1

80

B1.2

60

B2

60

C

15

Helikopteri: (**)

B1.3

120

B1.4

100

B2

100

C

25

(*) Za klipne avione, bez regulacije tlaka kabine, maksimalne mase pri polijetanju (MTOM) 2000 kg i manje, minimalno trajanje može biti smanjeno za 50%

(**) Za helikoptere u grupi 2 (utvrđeno u 66.A.45) minimalno trajanje može biti smanjeno za 30%

U svrhu tablice iznad, satom obuke se smatra 60 minuta nastave, te nisu uključene nikakve pauze, ispit, ponavljanje, priprema i razgledanje zrakoplova.

Ovi sati se odnose isključivo na teorijske obuke za kompletne zrakoplov/motor kombinacije u skladu s ovlaštenjem za tip, određenom od strane Agencije (EASA).

d) Opravdanje trajanja obuke:

Tečajevi koji se provode u organizaciji za obuku odobrenoj u skladu s Aneksom IV (Part-147) i tečajevi izravno odobreni od strane nadležnog tijela moraju opravdati, kroz analizu potreba obuke, sate trajanja i pokrivenost cijelog nastavnog programa temeljenu na:

– dizajnu tipa zrakoplova, njegove potrebe za održavanjem i vrstom rada,

– detaljnoj analizi primjenjivih poglavlja – pogledaj sadržaj sljedeće tablice u točki 3.1(e),

– detaljnoj analizi stručnosti koja pokazuje da su svi ciljevi točke 3.1(a) u potpunosti ispunjeni.

Gdje analiza potreba obuke pokazuje da je potrebno više sati, trajanje tečaja će biti duže od minimuma propisanog u tablici.

Isto tako, satovi obuke tečajeva razlika ili drugih kombinacija obuke (kao što je kombinirana obuka za B1/B2), te u slučaju teorijske obuke navedenih prema podacima iznad, u točki 3.1(c), će biti obrazloženi nadležnom tijelu prema analizi potreba obuke opisanu u nastavku.

Dodatno, obuka mora opisati i opravdati sljedeće:

– Minimalno potrebno prisustvovanje polaznika, u pogledu ispunjavanja ciljeva tečaja.

– Maksimalan dnevni broj sati obuke, uzimajući u obzir pedagoška načela i ljudske faktore.

Ukoliko minimalno prisustvo nije zadovoljeno, potvrda o priznavanju neće biti izdana. Organizacija za obuku može pružiti dodatnu obuku da bi se zadovoljio uvjet minimalnog prisustvovanja.

e) Sadržaj:

Kao minimum, moraju biti pokriveni elementi u nastavnom planu ispod, koji su specifični za tip zrakoplova. Dodatni elementi uvedeni radi razlika u tipu, tehnoloških promjena, itd. će također biti uključeni.

Program obuke će biti usredotočen na mehaničke i električne aspekte za B1 osoblje, i električne i avioničke za B2.

Poglavlja                                                                                                     Razina

Avioni, turbinski

Avioni, klipni

Helikopteri, turbinski

Helikopteri, klipni

Avionika

Kategorija dozvole

B1

C

B1

C

B1

C

B1

C

B2

Uvodni modul:


05

Vremenska ograničenja/provjera održavanja

1

1

1

1

1

1

1

1

1

06

Dimenzije/Područja (MTOM, itd.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

07

Podizanje i podupiranje

1

1

1

1

1

1

1

1

1

08

Izravnavanje i vaganje

1

1

1

1

1

1

1

1

1

09

Vuča i taksiranje

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Parkiranje/pristajanje, skladištenje i povratak u rad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Plakati i oznake

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Servisiranje

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

Standardna praksa – samo za određeni tip

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Helikopteri


18

Analiza vibracija i buke (praćenje lopatice)

-

-

-

-

3

1

3

1

-

60

Standardne prakse – rotor

-

-

-

-

3

1

3

1

-

62

Rotori

-

-

-

-

3

1

3

1

1

62A

Rotori – nadziranje i dojavljivanje

-

-

-

-

3

1

3

1

3

63

Pogoni rotora

-

-

-

-

3

1

3

1

1

63A

Pogoni rotora – nadziranje i dojavljivanje

-

-

-

-

3

1

3

1

3

64

Repni rotor

-

-

-

-

3

1

3

1

1

64A

Repni rotor – nadziranje i dojavljivanje

-

-

-

-

3

1

3

1

3

65

Pogon repnog rotora

-

-

-

-

3

1

3

1

1

65A

Pogon repnog rotora – nadziranje i dojavljivanje

-

-

-

-

3

1

3

1

3

66

Pregibne lopatice/stup

-

-

-

-

3

1

3

1

-

67

Rotorska upravljačka jedinica

-

-

-

-

3

1

3

1

-

53

Struktura konstrukcije (Helikopter)

-

-

-

-

3

1

3

1

-

25

Oprema za plutanje u hitnom slučaju

-

-

-

-

3

1

3

1

1

Strukture konstrukcija:


51

Standardne prakse i konstrukcije (klasifikacija štete, procjena i popravak)

3

1

3

1

-

-

-

-

1

53

Trup

3

1

3

1

-

-

-

-

1

54

Gondole/Stupovi

3

1

3

1

-

-

-

-

1

55

Stabilizatori

3

1

3

1

-

-

-

-

1

56

Prozori

3

1

3

1

-

-

-

-

1

57

Krila

3

1

3

1

-

-

-

-

1

27A

Površine upravljačke jedinice (sve)

3

1

3

1

-

-

-

-

1

52

Vrata

3

1

3

1

-

-

-

-

1

Identifikacijski sustavi zona i stanica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Konstrukcije sustava:


21

Klima uređaj

3

1

3

1

3

1

3

1

3

21A

Dovod zraka

3

1

3

1

3

3

3

1

2

21B

Izjednačavanje tlaka

3

1

3

1

3

1

3

1

3

21C

Uređaji za sigurnost i upozorenja

3

1

3

1

3

1

3

1

3

22

»Autoflight»

2

1

2

1

2

1

2

1

3

23

Komunikacije

2

1

2

1

2

1

2

1

3

24

Električno napajanje

3

1

3

1

3

1

3

1

3

25

Oprema i unutarnje opreme kabine

3

1

3

1

3

1

3

1

1

25A

Električna oprema, uključujući opremu za hitni slučaj

1

1

1

1

1

1

1

1

3

26

Zaštita od požara

3

1

3

1

3

1

3

1

3

27

Upravljačke jedinice

3

1

3

1

3

1

3

1

2

27A

Operacijski sustav: Električni/»Fly-by-Wire«

3

1

-

-

-

-

-

-

3

28

Sustavi goriva

3

1

3

1

3

1

3

1

2

28A

Sustavi goriva – nadziranje i dojavljivanje

3

1

3

1

3

1

3

1

3

29

Hidraulika

3

1

3

1

3

1

3

1

2

29A

Hidraulika – nadziranje i dojavljivanje

3

1

3

1

3

1

3

1

3

30

Zaštita od leda i kiše

3

1

3

1

3

1

3

1

3

31

Sustavi dojavljivanja/zapisivanja

3

1

3

1

3

1

3

1

3

31A

Sustavi instrumenata

3

1

3

1

3

1

1

3

3

32

Podvozje

3

1

3

1

3

1

3

1

2

32A

Podvozje – nadziranje i dojavljivanje

3

1

3

1

3

1

3

1

3

33

Svjetla

3

1

3

1

3

1

3

1

3

34

Navigacija

2

1

2

1

2

1

2

1

3

35

Kisik

3

1

3

1

-

-

-

-

2

36

Pneumatika

3

1

3

1

3

1

3

1

2

36A

Pneumatika – nadziranje i dojavljivanje

3

1

3

1

3

1

3

1

3

37

Vakum

3

1

3

1

3

1

3

1

2

38

Voda/Otpad

3

1

3

1

-

-

-

-

2

41

Balast vode

3

1

3

1

-

-

-

-

1

42

Integrirane modularne avionike

2

1

2

1

2

1

2

1

3

44

Kabinski sustavi

2

1

2

1

2

1

2

1

3

45

Sustav održavanja »on-Bord« na panelu (ili pokriveno u 31)

3

1

3

1

3

1

-

-

3

46

Sustavi prikupljanja informacija

2

1

2

1

2

1

2

1

3

50

Prostori teret i uređaje

3

1

3

1

3

1

3

1

1

Turbinski motor


70

Standardne prakse – motori

3

1

-

-

3

1

-

-

1

70A

Konstrukcijski i operacijski raspored (montaža uvodnika, kompresora, komore za izgaranje, turbinske komore, ležajeva i brtvi, sustava podmazivanja)

3

1

-

-

3

1

-

-

1

70B

Performanse motora

3

1

-

-

3

1

-

-

1

71

Pogonska grupa

3

1

-

-

3

1

-

-

1

72

Turbinski / Turboelisni / kanalizirani ventilatorski / nekanalizirani ventilatorski motor

3

1

-

-

3

1

-

-

1

73

Motorno gorivo i upravljanje

3

1

-

-

3

1

-

-

1

75

Zrak

3

1

-

-

3

1

-

-

1

76

Upravljanje motorom

3

1

-

-

3

1

-

-

1

78

Ispuh

3

1

-

-

3

1

-

-

1

79

Ulje

3

1

-

-

3

1

-

-

1

80

Pokretanje

3

1

-

-

3

1

-

-

1

82

Ubrizgavanje vode

3

1

-

-

3

1

-

-

1

83

Reduktori za pogon uređaja

3

1

-

-

3

1

-

-

1

84

Povećanje pogonske snage

3

1

-

-

3

1

-

-

1

73A

FADEC

3

1

-

-

3

1

-

-

3

74

Inicijalno paljenje

3

1

-

-

3

1

-

-

3

77

Sustavi instrumenata motora

3

1

-

-

3

1

-

-

3

49

Pomoćni uređaji za napajanje (APUs)

3

1

-

-

3

1

-

-

2

Klipni motor


70

Standardne prakse – motori

-

-

3

1

-

-

3

1

1

70A

Konstrukcijski i operacijski raspored (montaža, rasplinjača, sustava za ubrizgavanje goriva, indukcija, sustavi ispuha i hlađenja, superpunjači/turbopunjači, sustavi podmazivanja)

-

-

3

1

-

-

3

1

1

70B

Performanse motora

-

-

3

1

-

-

3

1

1

71

Pogonska grupa

-

-

3

1

-

-

3

1

1

73

Motorno gorivo i upravljanje

-

-

3

1

-

-

3

1

1

76

Upravljanje motorom

-

-

3

1

-

-

3

1

1

79

Ulje

-

-

3

1

-

-

3

1

1

80

Pokretanje

-

-

3

1

-

-

3

1

1

81

Turbine

-

-

3

1

-

-

3

1

1

82

Ubrizgavanje vode

-

-

3

1

-

-

3

1

1

83

Reduktori za pogon uređaja

-

-

3

1

-

-

3

1

1

84

Povećanje pogonske snage

-

-

3

1

-

-

3

1

1

73A

FADEC

-

-

3

1

-

-

3

1

3

74

Inicijalno paljenje

-

-

3

1

-

-

3

1

3

77

Sustavi instrumenata motora

-

-

3

1

-

-

3

1

3

Elise


60A

Standardne prakse – elisa

3

1

3

1

-

-

-

-

1

61

Elise/Pogonska grupa

3

1

3

1

-

-

-

-

1

61A

Konstrukcija elise

3

1

3

1

-

-

-

-

-

61B

Kontrola koraka elise

3

1

3

1

-

-

-

-

-

61C

Sinkroniziranje elise

3

1

3

1

-

-

-

-

1

61D

Električno upravljanje elisom

2

1

2

1

-

-

-

-

3

61E

Zaštita elise od zaleđivanja

3

1

3

1

-

-

-

-

-

61F

Održavanje elise

3

1

3

1

-

-

-

-

1

f) Metode multimedijske obuke (MBT) se mogu koristiti kako bi se zadovoljila teorijska obuka u učionici ili u kontroliranim virtualnim uvjetima uz suglasnost nadležnog tijela koje je odobrilo obuku.

3.2 Praktični dio

a) Cilj:

Cilj praktične obuke je da se postigne potrebna stručnost u obavljanju sigurnog održavanja, pregleda i rutinskih radova prema priručniku za održavanje i drugim relevantnim uputama i zadacima kako je odgovarajuće za taj tip zrakoplova, na primjer, otkrivanja kvarova, popravaka, podešavanja, zamjene, opremanja i funkcionalnih provjera. To uključuje sposobnost korištenja sve stručne literature i dokumenata zrakoplova, upotrebe specijalističkih/specijalnih alata i opreme za provjeru, izvršavanje demontaže i zamjene komponenata i modula jedinstvenih za tip, uključujući sve aktivnosti »na krilu« (on-wing).

b) Sadržaj:

Najmanje 50% stavki označenih s X u tablici u nastavku, koje su relevantne za određeni tip zrakoplova, moraju se završiti kao dio praktične nastave.

Zadaci označeni s X predstavljaju predmete koji su važni u svrhu praktičnog osposobljavanja kako bi se osiguralo da je operativnost, funkcionalnost, montaža i sigurnosni aspekt ključnih zadataka održavanja adekvatno zastupljen; osobito tamo gdje se ne mogu u potpunosti objasniti samo kroz teorijsku obuku. Iako popis opisuje minimalan broj predmeta praktične obuke, druge stavke mogu biti dodane, gdje je primjenjivo na određeni tip zrakoplova.

Zadaci koji se izvršavaju moraju biti reprezentativni za zrakoplov i sustave, i u složenosti i u tehničkoj zahtjevnosti, potrebnoj za rješavanje tog zadatka. Dok relativno jednostavni zadaci mogu biti uključeni, drugi složeniji zadaci moraju biti sadržani i poduzeti za odgovarajući tip zrakoplova.

Rječnik za tablicu:

LOC: Mjesto;

FOT: Funkcionalna/Operativna provjera;

SGH: Usluge i opsluživanje na zemlji;

R/I: Demontaža/Montaža;

MEL: Popis minimalne opreme;

TS: traženje grešaka.

Poglavlja

B1/B2

B1

B2

LOC

FOT

SGH

R/I

MEL

TS

FOT

SGH

R/I

MEL

TS

Uvodni modul:
5

Vremenska ograničenja/provjera održavanja

X/X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Dimenzije/Područja (MTOM, itd.)

X/X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Podizanje i podupiranje

X/X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Izravnavanje i vaganje

X/X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

9

Vuča i taksiranje

X/X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

10

Parkiranje/pristajanje, skladištenje i povratak u rad

X/X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

11

Plakati i oznake

X/X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Servisiranje

X/X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

20

Standardna praksa – samo za određeni tip

X/X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

Helikopteri:
18

Analiza vibracija i buke (praćenje lopatice)

X/–

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

60

Standardne prakse – rotor – samo za određeni tip

X/X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

62

Rotori

X/–

-

X

X

-

X

-

-

-

-

-

62A

Rotori – nadziranje i dojavljivanje

X/X

X

X

X

X

X

-

-

X

-

X

63

Pogoni rotora

X/–

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

63A

Pogoni rotora – nadziranje i dojavljivanje

X/X

X

-

X

X

X

-

-

X

-

X

64

Repni rotor

X/–

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

64A

Repni rotor – nadziranje i dojavljivanje

X/X

X

-

X

X

X

-

-

X

-

X

65

Pogon repnog rotora

X/–

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

65A

Pogon repnog rotora – nadziranje i dojavljivanje

X/X

X

-

X

X

X

-

-

X

-

X

66

Pregibne lopatice/stup

X/–

X

X

-

-

X

-

-

-

-

-

67

Rotorska upravljačka jedinica

X/–

X

X

-

X

X

-

-

-

-

-

53

Struktura konstrukcije (Helikopter)

Napomena: pokriveno u Strukturama konstrukcija
25

Oprema za plutanje u hitnom slučaju

X/X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

Strukture konstrukcija:
51

Standardne prakse i konstrukcije (klasifikacija štete, procjena i popravak)
53

Trup

X/–

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

54

Gondole/Stupovi

X/–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Stabilizatori

X/–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Prozori

X/–

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

57

Krila

X/–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27A

Površine upravljačke jedinice (sve)

X/–

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

52

Vrata

X/X

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

Konstrukcijski sustavi
21

Klima uređaj

X/X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

21A

Dovod zraka

X/X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

21B

Izjednačavanje tlaka

X/X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

21C

Uređaji za sigurnost i upozorenja

X/X

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

22

»Autoflight«

X/X

-

-

-

X

-

X

X

X

X

X

23

Komunikacije

X/X

-

X

-

X

-

X

X

X

X

X

24

Električno napajanje

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Oprema i unutarnje opreme kabine

X/X

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

25A

Električna oprema, uključujući opremu za hitni slučaj

X/X

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

26

Zaštita od požara

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27

Upravljačke jedinice

X/X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

27A

Operacijski sustav: Električni/»Fly-by-Wire«

X/X

X

X

X

X

-

X

-

X

-

X

28

Sustavi goriva

X/X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

28A

Sustavi goriva – nadziranje i dojavljivanje

X/X

X

-

-

-

-

X

-

X

-

X

29

Hidraulika

X/X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

29A

Hidraulika – nadziranje i dojavljivanje

X/X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

30

Zaštita od leda i kiše

X/X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

31

Sustavi dojavljivanja/zapisivanja

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31A

Sustavi instrumenata

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32

Podvozje

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

32A

Podvozje – nadziranje i dojavljivanje

X/X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

33

Svjetla

X/X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

-

34

Navigacija

X/X

-

X

-

X

-

X

X

X

X

X

35

Kisik

X/–

X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

36

Pneumatika

X/–

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

36A

Pneumatika – nadziranje i dojavljivanje

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Vakum

X/–

X

-

X

X

X

-

-

-

-

-

38

Voda/Otpad

X/–

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

41

Balast vode

X/–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

Integrirane modularne avionike

X/X

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

44

Kabinski sustavi

X/X

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

45

Sustav održavanja »on-Bord« na panelu (ili pokriveno u 31)

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Sustavi prikupljanja informacija

X/X

-

-

-

-

-

X

-

X

X

X

50

Prostori teret i uređaje

X/X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Modul turbinskog/klipnog motora:
70

Standardne prakse – motori

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

70A

Konstrukcijski i operacijski raspored (montaža uvodnika, kompresora, komore za izgaranje, turbinske komore, ležajeva i brtvi, sustava podmazivanja)

X/X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Turbinski motor
70B

Performanse motora

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

71

Pogonska grupa

X/–

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

72

Turbinski / Turboelisni / kanalizirani ventilatorski / nekanalizirani ventilatorski motor

X/–

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73

Motorno gorivo i upravljanje

X/X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73A

FADEC sustavi

X/X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

74

Inicijalno paljenje

X/X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

75

Zrak

X/–

-

-

X

-

X

-

-

-

-

-

76

Upravljanje motorom

X/–

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

77

Sustavi instrumenata

X/X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

78

Ispuh

X/–

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

79

Ulje

X/–

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

80

Pokretanje

X/–

X

-

-

X

X

-

-

-

-

-

82

Ubrizgavanje vode

X/–

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Reduktori za pogon uređaja

X/–

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

84

Povećanje pogonske snage

X/–

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pomoćni uređaji za napajanje (APUs)
49

Pomoćni uređaji za napajanje (APUs)

X/–

X

X

-

-

X

-

-

-

-

-

Klipni motori:
70

Standardne prakse – motori

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

70A

Konstrukcijski i operacijski raspored (montaža uvodnika, kompresora, komore za izgaranje, turbinske komore, ležajeva i brtvi, sustava podmazivanja)

X/X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70B

Performanse motora

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

71

Pogonska grupa

X/–

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

73

Motorno gorivo i upravljanje

X/X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73A

FADEC sustavi

X/X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

74

Inicijalno paljenje

X/X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

76

Upravljanje motorom

X/–

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

77

Sustavi instrumenata

X/X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

78

Ispuh

X/–

X

-

-

X

X

-

-

-

-

-

79

Ulje

X/–

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

80

Pokretanje

X/–

X

-

-

X

X

-

-

-

-

-

81

Turbine

X/–

X

X

X

-

X

-

-

-

-

-

82

Ubrizgavanje vode

X/–

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

Reduktori za pogon uređaja

X/–

-

X

X

-

-

-

-

-

-

-

84

Povećanje pogonske snage

X/–

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elise:
60A

Standardne prakse – elisa

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

61

Elise/Pogonska grupa

X/X

X

X

-

X

X

-

-

-

-

-

61A

Konstrukcija elise

X/X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

61B

Kontrola koraka elise

X/–

X

-

X

X

X

-

-

-

-

-

61C

Sinkroniziranje elise

X/–

X

-

-

-

X

-

-

-

X

-

61D

Električno upravljanje elisom

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

61E

Zaštita elise od zaleđivanja

X/–

X

-

X

X

X

-

-

-

-

-

61F

Održavanje elise

X/X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Standard ispita i procjena obuke za tip

4.3 Standard teorijskog dijela ispita

Nakon završenog teorijskog dijela obuke za tip zrakoplova, obavlja se pismeni dio ispita, koji mora biti u skladu sa sljedećim stavkama:

a) Ispit se sastoji od pitanja sa višestrukim izborom odgovora. Svako pitanje sa višestrukim izborom odgovora ima 3 ponuđena odgovora od kojih je samo jedno točno. Ukupno vrijeme trajanja ispita je bazirano na ukupnom broju pitanja, a vrijeme je bazirano na nominalnom prosjeku od 90 sekundi po pitanju.

b) Netočne varijante odgovora će izgledati jednako uvjerljivo svakome tko nije naučio gradivo. Sve varijante se moraju jasno odnositi na pitanje i biti sličnog smisla, gramatičke konstrukcije i dužine.

c) U numeričkim pitanjima, netočni odgovori moraju odgovarati greškama u postupku, kao što su ispravke primijenjene u pogrešnom smislu (+ umjesto -) ili netočna pretvorba jedinica: ne smije biti nasumičnih brojeva.

d) Razina ispita za svako poglavlje(*)[4] mora biti u skladu s točkom 2. »Razine obuke za tip zrakoplova«. Međutim, dopuštena je upotreba ograničenog broja pitanja niže razine.

e) Ispit mora biti tipa sa zatvorenom knjigom. Nije dozvoljena uporaba pratećih materijala. Izuzetak je ispit sposobnosti kandidata B1 ili B2 da protumače tehničke dokumente.

f) Broj pitanja mora biti najmanje jedno pitanje po satu predmeta koji se podučava. Broj i razina pitanja za svako poglavlje mora biti proporcionalna:

– stvarnom broju sati obuke provedenom na tom poglavlju i razini,

– ciljevima učenja koji su dobiveni analizom potreba obuke.

Pri odobravanju obuke, nadležno tijelo države članice će procijeniti razinu i broj pitanja.

g) Minimum za prolaznu ocjenu je 75% točnih odgovora. Kada je ispit obuke za tip podijeljen na nekoliko ispita, svaki ispit mora biti položen s minimalno 75%. Da bi se moglo postići točno 75%, broj pitanja u ispitu mora biti djeljiv sa 4.

h) Kazneno bodovanje (negativni bodovi za krivi odgovor na pitanju) se ne primjenjuje.

i) Završna faza ispita po modulima se ne može koristiti kao dio završnog ispita ukoliko ne sadrže potreban broj i razinu pitanja.

4.4 Standard za procjenu praktičnog dijela

Nakon završenog praktičnog dijela obuke za tip zrakoplova, mora se izvršiti procjena, koja mora biti u skladu sa sljedećim:

a) Procjenjivanje moraju održati imenovani, odgovarajuće kvalificirani procjenjivači.

b) Procjena mora potvrditi znanje i vještine polaznika.

5. Standard ispita za tip

Ispiti za tip se provode u odobrenim organizacijama za obuku u skladu sa Part-147 ili u nadležnom tijelu.

Ispitivanje mora biti usmeno, pismeno ili bazirano na praktičnoj procjeni, ili kombinacija istog, te se mora pridržavati sljedećeg:

a) Usmena pitanja moraju biti otvorena.

b) Pisana ispitna pitanja moraju biti opisnog tipa ili pitanja s višestrukim izborom.

c) Praktična procjena mora odrediti kompetentnost osobe za izvršenje nekog zadatka.

d) Ispiti moraju biti na uzorku poglavlja (**)[5] izvučenih iz nastavnog programa obuke/ispita za tip iz stavka 3, na naznačenoj razini.

e) Netočne varijante odgovora će izgledati jednako uvjerljivo svakome tko nije naučio gradivo. Sve varijante se moraju jasno odnositi na pitanje i biti sličnog smisla, gramatičke konstrukcije i dužine.

f) U numeričkim pitanjima, netočni odgovori moraju odgovarati greškama u postupku, kao što su ispravke primijenjene u pogrešnom smislu ili netočna pretvorba jedinica: ne smije biti nasumičnih brojeva.

g) Ispit mora osigurati da se zadovolje sljedeći ciljevi:

1. Da se ispravno sa sigurnošću govori o zrakoplovu i njegovim sustavima.

2. Osiguravanje sigurnog izvršenja održavanja, pregleda i rutinskih radova prema priručniku za održavanje i drugim relevantnim uputama i zadacima kako je odgovarajuće za taj tip zrakoplova, na primjer, otkrivanja kvarova, popravaka, podešavanja, zamjene, opremanja i funkcionalnih provjera kao što je rad motora, itd. ako je potrebno.

3. Ispravna upotreba sve tehničke literature i dokumentacije zrakoplova.

4. Ispravna upotreba specijalističkih/specijalnih alata i opreme za provjeru, izvršavanje demontaže i zamjene komponenata i modula jedinstvenih za tip, uključujući sve aktivnosti održavanja »na krilu« (on-wing).

h) Za ispit se primjenjuju sljedeći uvjeti:

1. Maksimalan broj uzastopnih pokušaja je tri. Sljedeća tri pokušaja dopuštena su nakon stanke od 1 godine. Nakon pada na prvom pokušaju, potrebno je napraviti stanku od 30 dana, a nakon pada iz drugog pokušaja, potrebna stanka je 60 dana.

Organizaciji za obuku ili nadležnom tijelu kojem podnosi zahtjev za ispit, podnositelj zahtjeva je dužan u pisanom obliku potvrditi broj i datum pokušaja tijekom prošle godine i organizaciju za obuku ili nadležno tijelo gdje su ti pokušaji održani. Organizacija za obuku ili nadležno tijelo je dužno provjeriti broj pokušaja unutar primjenjivih vremenskih okvira.

2. Nakon polaganja ispita za tip i završavanja potrebnog praktičnog iskustva, zahtjev za upis ovlaštenja za tip u dozvolu za održavanje zrakoplova mora biti podnesen u roku od 3 godine.

3. Ispit za tip se mora održati u prisustvu najmanje jednog ispitivača. Ispitivač(i) ne smiju biti uključeni obuku kandidata.

i) Ispitivač(i) mora sastaviti pisani i potpisani izvještaj kako bi objasnio zašto je kandidat prošao ili pao.

6. Osposobljavanje na radnom mjestu (OJT)

Nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu mora odobriti osposobljavanje na radnom mjestu (OJT).

Ono se provodi u i pod nadzorom organizacije za održavanje odgovarajuće odobrene za održavanje specifičnog tipa zrakoplova i odgovarajuće kvalificirani procjenjivač ga mora procijeniti.

Mora biti započeto i završeno u periodu od 3 godine prije podnošenja zahtjeva za upis ovlaštenja za tip zrakoplova.

a) Cilj:

Cilj OJT je steći potrebnu stručnost i iskustvo za izvršavanje sigurnog održavanja.

b) Sadržaj:

OJT mora obuhvaćati presjek zadataka prihvatljivih nadležnom tijelu. OJT zadaci koji se izvršavaju moraju biti reprezentativni za zrakoplov i sustave, i u složenosti i u tehničkoj zahtjevnosti, potrebnoj za rješavanje tog zadatka. Dok relativno jednostavni zadaci mogu biti uključeni, drugi složeniji zadaci moraju biti sadržani i poduzeti za odgovarajući tip zrakoplova.

Svaki zadatak kandidat mora potpisati, a imenovani nadzornik supotpisati. Navedeni zadaci se moraju odnositi na stvarnu karticu posla/radni list, itd.

Konačna procjena završenog OJT je obavezna i izvršit će ju imenovani odgovarajuće kvalificirani procjenjivač.

Radni nalog/dnevnik OJT mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Ime kandidata;

2. Datum rođenja;

3. Odobrena organizacija za održavanje;

4. Mjesto;

5. Ime nadzornika i procjenjivača (uključujući broj dozvole, ako je primjenjivo);

6. Datum završetka zadatka;

7. Opis zadatka i karticu posla/radnog naloga/tehničkog dnevnika, itd.;

8. Tip zrakoplova i registraciju;

9. Zahtijevani tip zrakoplova.

Kako bi se nadležnom tijelu olakšala provjera, prikazivanje OJT se mora sastojati od (i) detaljnih radnih lista/dnevnika i (ii) izvještaja usklađenosti koji prikazuje kako OJT odgovara zahtjevima ovog dijela.

PRILOG IV.

Zahtijevano iskustvo za proširenje Part-66 dozvole za održavanje zrakoplova

Donja tablica pokazuje zahtijevano iskustvo za dodavanje nove kategorije ili podkategorije u postojeću Part-66 dozvolu.

Iskustvo mora biti praktično iskustvo održavanja radnog zrakoplova u podkategoriji relevantnoj za primjenu.

Zahtjev za iskustvom smanjit će se za 50% ako je podnositelj zahtjeva završio tečaj odobren prema Part-147 relevantan za tu podkategoriju.

Do:

Od

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B3

A1

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

6 mjeseci

A2

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

6 mjeseci

A3

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

6 mjeseci

2 godine

1 godina

A4

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

6 mjeseci

2 godine

1 godina

B1.1

Ništa

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

1 godina

6 mjeseci

B1.2

6 mjeseci

Ništa

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

2 godine

6 mjeseci

2 godine

Ništa

B1.3

6 mjeseci

6 mjeseci

Ništa

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

1 godina

6 mjeseci

B1.4

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

Ništa

2 godine

6 mjeseci

2 godine

2 godine

6 mjeseci

B2

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

6 mjeseci

1 godina

1 godina

1 godina

1 godina

1 godina

B3

6 mjeseci

Ništa

6 mjeseci

6 mjeseci

2 godine

6 mjeseci

2 godine

1 godina

2 godine

PRILOG V.

Obrazac zahtjeva – Obrazac EASA 19

1. Ovaj Prilog sadržava primjer obrasca koji se upotrebljava za podnošenje zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova iz Aneksa III (Part-66).

2. Nadležno tijelo države članice može izmijeniti Obrazac EASA 19 samo s namjenom da se uključe dodatne informacije potrebne za potkrepljivanje slučaja kada se nacionalnim zahtjevima dopušta ili zahtijeva da se dozvola za održavanje zrakoplova, koja je izdana u skladu s Aneksom III (Part-66), upotrebljava izvan okvira zahtjeva iz Aneksa I (Part-M) i Aneksa II (Part-145).

ZAHTJEV ZA PRVO IZDAVANJE/DOPUNU/PRODUŽENJE PART-66 DOZVOLE ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA (AML)

EASA OBRAZAC 19

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Ime: .....................................................................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................................................

Državljanstvo: .......................... Datum i mjesto rođenja: ..............................................................................................

PODACI O PART-66 AML (ako je primjenjivo):

Br. Dozvole: ............................. Datum izdavanja: ...........................................................................................................

PODACI O POSLODAVCU:

Ime: ......................................................................................................................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................................................................

Referentna oznaka odobrenja organizacije za održavanje: .............................................................................................

Telefon: .................................................... Faks: .................................................................................................................

ZAHTJEV ZA: (Označite odgovarajuće kvadratiće)

Početni AML ☐

Dopuna AML-a ☐

Produženje AML-a ☐

Ovlaštenje

A

B1

B2

B3

C

Avion s turbinskim motorom
Avion s klipnim motorom
Helikopter s turbinskim motorom
Helikopter s klipnim motorom
Avionika

Klipni avioni bez regulacije tlaka kabine, MTOM do 2000 kg i manje

Veliki zrakoplov

Ne-veliki zrakoplovi

Vrsta ovlaštenja (tip ili grupa)/uklanjanje ograničenja (ako je primjereno):

..............................................................................................................................................................................................................................................

Podnosim zahtjev za prvo izdavanje/dopunu/produženje Part-66 AML kako je navedeno i potvrđujem da su u vrijeme podnošenja zahtjeva podaci sadržani u ovom obrascu bili točni.

Ovim potvrđujem da:

1. nemam Part-66 AML izdanu u drugoj državi članici,

2. nisam podnio zahtjev za izdavanje Part-66 AML u drugoj državi članici i

3. nikada nisam posjedovao Part-66 AML izdanu u drugoj državi članici koji je druga država članica trajno ili privremeno oduzela.

Također razumijem da mi zbog netočnih podataka može biti uskraćena Part-66 AML.

Potpis: ............................................ Ime: ...............................................

Datum: ...................................................................................................

Molim da mi se prizna sljedeće (ako je primjenjivo):

..................................................................................................................................................................................................................................

Priznavanje iskustva kod obuke u Part-147

..................................................................................................................................................................................................................................

Priznavanje ispita na temelju potvrda o jednakovrijednim ispitima

..................................................................................................................................................................................................................................

Prilažem relevantne potvrde

Preporuka (ako je primjenjivo): Ovime se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva ispunio odgovarajuće zahtjeve iz Parta-66 u vezi znanja i iskustva na području održavanja te se preporučuje da nadležno tijelo izda ili ovjeri Part-66 AML.

Potpis: ............................................ Ime: ...............................................

Položaj: ........................................... Datum: .........................................

EASA Obrazac 19, Izdanje 3

PRILOG VI.

Dozvola za održavanje zrakoplova iz Aneksa III (Part-66) – EASA Form 26

1. Primjer dozvole za održavanje zrakoplova iz Aneksa III (Part-66) nalazi se na sljedećim stranicama.

2. Dokument mora biti tiskan na prikazanom standardiziranom obrascu, ali se može smanjiti na veličinu koja omogućuje njegovu računalnu izradu, ako se to želi. Kod smanjivanja veličine treba voditi računa o tome da se ostavi dovoljno prostora na onim mjestima na kojima se zahtijeva službeni pečat/žig. Dokumenti izrađeni na računalu ne moraju uključivati sve kućice, ako neka kućica ostaje prazna, tako dugo dok se dokument može jasno prepoznati kao dozvola za održavanje zrakoplova izdana u skladu s Aneksom III. (Part-66).

3. Dokument može biti ispisan na engleskom ili na službenom jeziku dotične države članice, s tim da se, ako se koristi službeni jezik dotične države članice, prilaže i primjerak na engleskom jeziku za svakog imatelja dozvole koji radi izvan te države članice, kako bi se osiguralo razumijevanje u svrhu uzajamnog priznavanja.

4. Svaki imatelj dozvole mora imati jedinstveni broj dozvole koji se temelji na nacionalnoj identifikacijskoj oznaci i alfanumeričkoj oznaci.

5. Stranice u dokumentu mogu biti poredane bilo kojim redoslijedom i ne moraju sadržavati bilo kakve crte za razdvajanje, ukoliko su sve sadržane informacije raspoređene tako da se raspored svake stranice može jasno poistovjetiti s ovdje prikazanim formatom primjera dozvole za održavanje zrakoplova.

6. Dokument može izraditi (i) nadležno tijela države članice ili (ii) bilo koja organizacije za održavanje odobrena u skladu s Aneksom II (Part-145) ako se nadležno tijelo s tim složi i u skladu s procedurom koja je razvijena kao dio priručnika organizacije za održavanje iz 145.A.70 Aneksa II (Part-145), s tim da u svim slučajevima dokument izdaje nadležno tijelo države članice.

7. Pripremu bilo kakvih izmjena u postojećoj dozvoli za održavanje zrakoplova može izvesti (i) nadležno tijelo države članice ili (ii) bilo koja organizacija za održavanje odobrena u skladu s Aneksom II (Part-145), ako se nadležno tijelo s tim složi i u skladu s procedurom koja je razvijena kao dio priručnika organizacije za održavanje iz 145.A.70 Aneksa II (Part-145), s tim da u svim slučajevima dokument izmjenjuje nadležno tijelo države članice.

8. Kad se dozvola za održavanje zrakoplova jednom izda, osoba na koju se ona odnosi mora ju čuvati u dobrom stanju i ta osoba je odgovorna i mora osigurati da se u nju neće unijeti nikakvi neovlašteni upisi.

9. Nepoštivanje odredaba iz stavka 8. može dokument učiniti nevažećim i dovesti do toga da se imatelju ne dozvoli korištenje ovlaštenja za izdavanje potvrda, te može rezultirati sudskim progonom na temelju nacionalnog prava.

10. Dozvola za održavanje zrakoplova izdana u skladu s Aneksom III (Part-66) priznaje se u svim državama članicama i za rad u drugoj državi članici nije potrebno dokument zamijeniti.

11. Prilog EASA Obrascu 26 je izboran i može se koristiti samo kako bi se uključile nacionalne ovlasti koje nisu obuhvaćene Aneksom III (Part-66), a pokrivene su nacionalnim propisom.

12. Za informaciju, konkretna dozvola za održavanje zrakoplova iz Aneksa III (Part-66) koju je izdalo nadležno tijelo države članice, može imati stranice poredane drukčijim redoslijedom i ne moraju sadržavati crte za razdvajanje.

13. Što se tiče stranice s ovlaštenjem za tip zrakoplova, nadležno tijelo države članice može odlučiti da ne izda tu stranicu dok god se ne mora upisati prvo ovlaštenje za tip zrakoplova, ali mora izdati više od jedne stranice za ovlaštenje za tip zrakoplova kada se navodi više njih.

14. Bez obzira na točku 13., svaka izdana stranica mora biti u tom obliku i sadržavati podatke određene za tu stranicu.

15. U dozvoli mora biti jasno navedeno da ograničenja predstavljaju izuzeća iz ovlasti za izdavanje potvrda. Ako nisu primjenjiva nikakva ograničenja, stranica ‘OGRANIČENJA’ izdaje se uz navođenje »Bez ograničenja«.

16. Kad se koristi unaprijed tiskani format, svaka kućica za bilo koju kategoriju, podkategoriju ili ovlaštenje za tip koja ne sadrži upis ovlaštenja, označuje se tako da pokazuje da osoba nema to ovlaštenje.

17. Primjer dozvole za održavanje zrakoplova iz Aneksa III (Part-66)

I.

EUROPSKA UNIJA*

[DRŽAVA]

[IME I LOGOTIP NADLEŽNOG TIJELA]

II.

Part-66

DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

III.

Broj Dozvole [OZNAKA DRŽAVE ČLANICE].66.[XXXX]


IVa. Prezime i ime imatelja:


IVb. Datum i mjesto rođenja:


V. Adresa imatelja:


VI. Državljanstvo imatelja:


VII. Potpis imatelja:
III. Broj dozvole:


EASA Obrazac 26, 3. izdanje

VIII. UVJETI:

Ovu dozvolu mora potpisati imatelj i ona mora biti popraćena identifikacijskim dokumentom s fotografijom imatelja dozvole.

Ovlaštenje za bilo koje (pod)kategorije samo na stranici(ama) s naslovom (POD)KATEGORIJE prema Part-66, imatelju ne dopušta izdavanje potvrde o vraćanju zrakoplova u uporabu.

Ova dozvola, kad ima upisano ovlaštenje za tip zrakoplova, zadovoljava namjeru Aneksa 1 ICAO-a.

Ovlasti imatelja ove dozvole propisane su Uredbom (EZ) br. 2042/2003, a osobito u Aneksu III (Part-66).

Ova dozvola ostaje važeća do datuma navedenog na stranici s ograničenjima, ukoliko se prethodno privremeno ili trajno ne oduzme.

Ovlasti ove dozvole ne smiju se provoditi ako u prethodnom razdoblju od dvije godine imatelj nije imao šest mjeseci iskustva u održavanju u skladu s ovlastima koje su dane dozvolom ili ako nije zadovoljio odredbe za izdavanje odgovarajućih ovlasti.


IX. Part-66 (POD)KATEGORIJE


VALJANOST:

A

B1

B2

B3

C


Avioni turbinskin/a

n/a

n/a


Avioni klipnin/a

n/a

n/a


Helikopteri turbinskin/a

n/a

n/a


Helikopteri klipnin/a

n/a

n/a


Avionika

n/a

n/a


n/a

n/a


Veliki zrakoplov

n/a

n/a

n/a

n/aNe-veliki zrakoplov

n/a

n/a

n/a

n/aKlipni avioni bez regulacije tlaka kabine, MTOM do 2t i manje

n/a

n/a

n/a


n/a


X. Potpis službene osobe koja je izdala dozvolu i datum:


XI. Pečat ili žig nadležnog tijela koje je izdalo dozvolu:

III. Broj dozvole:


III. Broj dozvole:

XII. Part-66 OVLAŠTENJA ZA TIP/GRUPU ZRAKOPLOVA


XIII. Part-66 OGRANIČENJA

Ovlaštenje za tip/grupu zrakoplova

Kategorija

Žig i datum

Vrijedi do:
III. Broj dozvole:

III. Broj dozvole:

Dodatak EASA OBRASCU 26

XIV. NACIONALNE OVLASTI izvan područja primjene Part-66, u skladu s [nacionalnim propisom] (valjano samo u [država članica])


NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO


Službeni pečat i datum

III. Broj dozvole:

EASA Obrazac 26, Izdanje 3

4. Aneks IV (Part-147) Uredbe (EZ) br. 2042/2003 se izmjenjuje i dopunjuje kako slijedi:

1) Tablica sadržaja se zamjenjuje sa sljedećim:

SADRŽAJ

147.1

DIO A – TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODODJELJAK A – OPĆENITO

147.A.05. Opseg

147.A.10. Općenito

147.A.15. Zahtjev

PODODJELJAK B – ORGANIZACIJSKI ZAHTJEVI

147.A.100. Zahtjevi za objekte

147.A.105. Zahtjevi za osoblje

147.A.110. Zapisi instruktora, ispitivača i procjenjivača

14 7.A.115. Oprema za obuku

147.A.120. Materijal za obuku

147.A.125. Zapisi

147.A.130. Postupci obuke i sustav za kvalitetu

147.A.135. Ispiti

147.A.140. Priručnik organizacije za obuku

147.A.145. Povlastice organizacije za obuku

147.A.150. Izmjene u organizaciji za obuku

147.A.155. Kontinuirano važenje

147.A.160. Nalazi

PODODJELJAK C – TEČAJ ODOBRENE OSNOVNE OBUKE

147.A.200. Tečaj odobrene osnovne obuke

147.A.205. Ispiti iz osnovnog znanja

147.A.210. Osnovno praktično procjenjivanje

PODODJELJAK D – OBUKA ZA TIP ZRAKOPLOVA/ZADATKE

147.A.300. Obuka za tip zrakoplova/zadatke

147.A.305. Ispiti za tip zrakoplova i procjenjivanje zadataka

DIO B – PROCEDURE ZA NADLEŽNA TIJELA

PODODJELJAK A – OPĆENITO

147.B.05. Opseg

147.B.10. Nadležno tijelo

147.B.20. Čuvanje zapisa

147.B.25. Izuzeća

PODODJELJAK B – IZDAVANJE ODOBRENJA

147.B.110. Postupak za odobrenje i za izmjene odobrenja

147.B.120. Postupak za kontinuirano važenje

147.B.125. Potvrda o odobrenju organizacije za obuku

147.B.130. Nalazi

PODODJELJAK C – ODUZIMANJE, PRIVREMENO ODUZIMANJE I OGRANIČENJE ODOBRENJA ORGANIZACIJE ZA OBUKU

147.B.200. Oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja organizacije za obuku

Prilog I. – Trajanje tečaja osnovne obuke

Prilog II. – Potvrda o odobrenju organizacije za obuku iz Aneksa IV (Part 147) – EASA Obrazac 11

Prilog III. – Potvrde o priznavanju iz Aneksa IV (Part-147) – EASA obrasci 148 i 149

2) Naslov dijela A se zamjenjuje sa sljedećim:

»DIO A

TEHNIČKI ZAHTJEVI«

3) točka 147.A.125 se zamjenjuje kako slijedi:

»147.A.125 Zapisi

Organizacija mora čuvati sve zapise o obuci, ispitima i procjenjivanjima polaznika na neodređeno vrijeme.«

4) točka 147.A.145 se izmjenjuje kako slijedi:

(i) točka (e) se zamjenjuje sa sljedećim:

»(e) Organizacija ne može biti odobrena za provođenje ispita ukoliko nije odobrena za provođenje odgovarajuće obuke.«

(ii) točka (f) se dodaje te glasi:

»(f) Odstupanjem od točke (e), organizacija koja je odobrena za provođenje tečaja za osnovnu obuku ili obuku za tip također može biti odobrena za provođenje ispita za tip za slučajeve kada nije potrebna obuka za tip.«

5) naslov dijela A Pododjeljka C se zamjenjuje sa sljedećim:

»PODODJELJAK C

TEČAJ ODOBRENE OSNOVNE OBUKE«

6) točka 147.A.200(b) se zamjenjuje sa sljedećim:

»(b) Element usvajanja znanja mora pokrivati predmetnu materiju dozvole za održavanje zrakoplova za kategoriju ili podkategoriju kako je specificirano u Aneksu III (Part-66).«

7) naslov dijela B se zamjenjuje sa sljedećim:

»DIO B

PROCEDURE ZA NADLEŽNA TIJELA«

8) točka 147.B.15 se briše.

9) točka 147.B.120(a) se zamjenjuje s sljedećim:

»(a) Svaka organizacija mora se u cijelosti nadzirati radi usklađenosti s ovim Aneksom (Part-147) u razdobljima koja ne prelaze 24 mjeseca. Ovo uključuje praćenje najmanje jednog tečaja obuke i jednog ispita održanog od organizacije za obuku.

10) Prilog I se zamjenjuje s sljedećim:

»PRILOG I

Trajanje tečaja osnovne obuke

Minimalno trajanje kompletnog tečaja osnovne obuke mora biti kako slijedi:

Tečaj osnovne obuke

Trajanje (u satima)

Omjer teorijske obuke (u%)

A1

800

30 do 35

A2

650

30 do 35

A3

800

30 do 35

A4

800

30 do 35

B1.1

2400

50 do 60

B1.2

2000

50 do 60

B1.3

2400

50 do 60

B1.4

2400

50 do 60

B2

2400

50 do 60

B3

1000

50 do 60«

11) Prilog II se izmjenjuje kako slijedi:

»PRILOG II

Potvrda o odobrenju organizacije za obuku iz Aneksa IV (Part 147) – EASA Obrazac 11

                                                Easa Obrazac 11, Izdanje 3

(*) ili EASA, ako je EASA nadležno tijelo

(**) Izbrisati ako država nije članica EU-a ili u slučaju EASA-e
(*) ili EASA, ako je EASA nadležno tijelo

(**) Izbrisati ako država nije članica EU-a ili u slučaju EASA-e

(***) Upišite odgovarajuće ovlaštenje i ograničenje«12) Prilog III se zamjenjuje sa sljedećim:

»PRILOG III

Potvrde o priznavanju iz Aneksa IV (Part-147) – EASA Obrasci 148 i 149

1. Osnovna obuka/Ispiti

Predložak Part-147 potvrde o osnovnoj obuci, detaljno prikazan ispod, koristi se za priznavanje završetka ili osnovne obuke, ispita iz osnovne obuke ili zajedno osnove obuke i ispita iz osnovne obuke.

Potvrda obuke mora jasno određivati svaki pojedini ispit iz modula prema datumu kada je položen, zajedno s odgovarajućom verzijom Priloga I Aneksa III (Part-66).


(*) ili EASA, ako je EASA nadležno tijelo

(**) Izbrisati, kako je primjenjivo

2. Obuka za tip/ Ispiti

Predložak Part-147 potvrde o obuci za tip, detaljno prikazan ispod, koristi se za priznavanje završetka ili teorijskih elemenata, praktičnih elemenata ili zajedno teorijskih i praktičnih elemenata tečaja obuke za ovlaštenje za tip.

Potvrda mora naznačiti kombinaciju konstrukcija/motor za koje je dana obuka.

Moraju se izbrisati odgovarajuće reference kako je primjenjivo i kućica s tečajem mora specificirati da li je bio pokriven samo teorijski ili praktični dio obuke ili su bili pokriveni i teorijski i praktični dio obuke.

Potvrda o obuci mora jasno određivati da li je tečaj kompletan ili djelomičan (kao što je tečaj za konstrukciju ili pogonsku grupu ili avioniku/elektriku) ili tečaj razlika temeljen na osnovi prethodnog iskustva polaznika, naprimjer tečaj A340 (CFM) za tehničare A320. U slučaju da tečaj obuke nije kompletan, potvrda mora određivati da li su pokrivena područja (motor-zrakoplov) ili nisu.


Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/45

Urbroj: 530-09-12-8

Zagreb, 3. srpnja 2012.

Ministar

pomorstva, prometa

i infrastrukture

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

[1](1) SL L 79, 19. 3. 2008., str. 1.

[2](2) SL L 309, 24. 11. 2009., str. 51.

[3](3) Mišljenje EASA-e br. 05/2008 o ‘Vremenskom ograničenju za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima u vezi sa znanjem i iskustvom’, Mišljenje br. 04/2009 o ‘dozvoli za održavanje jednostavnih zrakoplova’ i Mišljenje br. 05/2009 o ‘ovlaštenjima za izdavanje dozvola za održavanje zrakoplova B1 i B2’ i ‘ovlaštenjima za tip i grupu’ i ‘osposobljavanju za tip’

[4](*) Za potrebe ovog stavka 4., poglavljem se smatra svaki redak kojem prethodi broj, u tablici sadržanoj u stavku 3.1(e).

[5](**) Za potrebe ovog stavka 5., poglavljem se smatra svaki redak kojem prethodi broj, u tablicama sadržanim u stavku 3.1(e) i 3.2(b).

79 16.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove 79 16.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove 79 16.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove