Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim aditivima

NN 79/2012 (16.7.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim aditivima

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1867

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 4. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/2007 i 55/2011), ministar zdravlja uz suglasnost ministra poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o prehrambenim aditivima (»Narodne novine« br. 62/10, 62/11 i 135/11) u članku 1. stavku 2. podtočka d) se mijenja i glasi: »specifikacije aditiva«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Uredba Komisije (EU) br. 1129/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom liste Unije prehrambenih aditiva (SL L 295, 12.11.2011.);

Uredba Komisije (EU) br. 1130/2011 od 11. studenog 2011. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima uspostavom liste Unije prehrambenih aditiva odobrenih za korištenje u prehrambenim aditivima, prehrambenim enzimima, prehrambenim aromama i nutrijentima (SL L 295, 12. 11. 2011.);

Uredba Komisije (EU) br. 1131/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu steviol glikozida (SL L 295, 12. 11. 2011.);

Uredba Komisije (EU) br. 232/2012 od 16. ožujka 2012 o izmjeni Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvjeta korištenja i korištenih količina za Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) i Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) (SL L 78, 17. 3. 2012.);

Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o specifikacijama prehrambenih aditiva iz Priloga II. i Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22. 3. 2012.)

Članak 3.

Iza članka 7. dodaju se naslovi i članci 7a. i 7b. koji glase:

»Posebni uvjeti za sladila

Članak 7a.

Aditiv iz kategorije sladila može se uvrstiti na Liste iz Priloga II. ovoga Pravilnika, samo ako, služi jednoj ili više namjena utvrđenih u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika i ako udovoljava jednoj ili više sljedećih namjena:

a) zamjenjuje šećere za proizvodnju hrane smanjene energetske vrijednosti, hrane koja sprečava stvaranje karijesa (nekariogena hrana) ili hrane bez dodanog šećera, ili

b) nadomještanje šećera ukoliko to omogućava produženje roka trajanja takve hrane, ili

c) dobivanje hrane namijenjene posebnim prehrambenim potrebama sukladno odredbama Pravilnika o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 78/08)[1];

Posebni uvjeti za bojila

Članak 7b.

Aditiv iz kategorije bojila može se uvrstiti na Liste iz Priloga II. ovoga Pravilnika samo ako služi jednoj ili više namjena utvrđenih u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika, i udovoljava jednoj od sljedećih namjena:

a) obnavljanje izvornog izgleda hrane čija je boja izmijenjena preradom, skladištenjem, pakiranjem i distribucijom, kod čega je narušena vizualna prihvatljivost,

b) postizanje veće vizualne privlačnosti hrane,

c) davanje boje hrani koja je inače bezbojna.«

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Aditiv koji ispunjava uvjete utvrđene člancima 7., 7a. i 7b. ovoga Pravilnika može, sukladno proceduri iz Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju jedinstvenog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma[2] biti uvršten na:

a) Liste iz Priloga II. ovoga Pravilnika, i/ili

b) Liste iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

Specifikacije aditiva iz Priloga VI ovoga Pravilnika sadrže podatke o podrijetlu, kriterije čistoće i druge potrebne informacije za identifikaciju i ocjenu zdravstvene ispravnosti aditiva nalaze se na web stranici: www.miz.hr. Kod uključivanja novog aditiva na Liste iz Priloga II. i III. donosit će se i specifikacija novog aditiva u skladu s postupkom iz Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju jedinstvenog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i aroma)[3]

Članak 6.

Iznad članka 14. dodaje se naslov koji glasi:

»Uporaba aditiva u neprerađenoj hrani«

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Aditivi se ne smiju koristiti u neprerađenoj hrani, osim ako je takva primjena posebno propisana u Prilogu II. ovoga Pravilnika.«

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Prema potrebi, Povjerenstvo za aditive Ministarstva zdravlja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) može donositi sljedeće odluke:

a) pripada li određena hrana kategoriji hrane iz Priloga II. ovoga Pravilnika, ili

b) se aditiv naveden u Prilozima II. i III. ovoga Pravilnika i dopušten po načelu »quantum satis« koristi u skladu s kriterijima propisanim u članku 9. stavku 2. ovoga Pravilnika, ili

c) udovoljava li određena tvar definiciji aditiva u članku 3. stavku 2. točki a) ovoga Pravilnika.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar zdravlja (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Povjerenstvo između svojih članova bira predsjednika i njegova zamjenika.

(4) Povjerenstvo donosi poslovnik o radu.«

Članak 8.

U članku 26. stavak (2) briše se.

Članak 9.

Članci 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 42. brišu se.

Članak 10.

Prilog II. i Prilog III. zamjenjuju se novim Prilogom II. i Prilogom III. koji se nalaze u Dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 11.

Prilog VII. Pravilnika briše se.

Članak 12.

(1) Subjekti u poslovanju s hranom koji posluju s hranom koja u sebi sadrži aditive, moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 31. svibnja 2013. godine.

(2) Hrana koja u sebi sadrži aditive i koja je proizvedena do 31. svibnja 2013. godine u skladu s odredbama Pravilnika (»Narodne novine« broj 62/10, 62/11 i 135/11), a nije sukladna odredbama ovoga Pravilnika, može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja.

(3) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, smjese navedene u »Prilogu III«, Dijela 2. i 3. i/ili Odjeljka A Dijela 5, Priloga ovoga Pravilnika moraju odgovarati odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 1. prosinca 2013. godine. Hrana koja sadrži navedene smjese i koja je proizvedena prije 1. prosinca 2013. godine, a nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članka 5. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. prosinca 2012. godine. Hrana koja sadrži aditive koji nisu u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika i koja je proizvedena prije 1. prosinca 2012. godine, može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja.

Klasa: 011-02/12-02/79

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-12-1

Zagreb, 20. lipnja 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

DODATAK

»Prilog II«

Lista aditiva koji su odobreni za uporabu u hrani i uvjeti uporabe

DIO A

1. Uvod

Ova lista uključuje:

– specifični naziv aditiva i njegov E broj,

– hranu kojoj se aditiv može dodati,

– uvjete u kojima se aditiv može upotrebljavati,

– ograničenja za izravnu prodaju aditiva krajnjem potrošaču.

2. Opće odredbe o aditivima iz liste i uvjeti uporabe

1. Samo se tvari s liste iz Dijela B mogu koristiti kao aditivi u hrani.

2. Aditivi se mogu koristiti samo u hrani i samo pod uvjetima iz Dijela E ovoga Priloga.

3. U Dijelu E ovoga Priloga hrana je navedena na temelju kategorija hrane navedenih u Dijelu D ovoga Priloga, dok su aditivi razvrstani po skupinama i definirani u Dijelu C ovoga Priloga.

4. Mogu se koristiti aluminijski lakovi (bojila u obliku pigmenata na nosaču aluminijevog hidrata) pripremljeni od bojila navedenih u ovom Pravilniku.

5. Bojila E 123, E 127, E 160b, E 173 i E 180 ne smiju se prodavati izravno potrošačima.

6. Tvari navedene pod E brojevima E 407, E 407a i E 440 mogu se standardizirati sa šećerom kao nosačem pod uvjetom da se to navede pored E broja ili specifičnog naziva

7. Kada su označeni natpisom »za uporabu u hrani«, nitriti se mogu prodavati samo u smjesi sa soli ili zamjenom za sol.

8. Princip »carry over« – a iz članka 17. stavka 1. točke (a) ovog Pravilnika ne primjenjuje se na hranu iz tablice 1. u pogledu prisutnosti aditiva općenito, te na hranu iz tablice 2. u pogledu prisutnosti bojila.

Tablica 1. Hrana u kojoj prisutnost aditiva nije dopuštena po principu »carry over« iz članka 17. stavka 1. točke (a) ovog Pravilnika

1

Neprerađena hrana, kako je utvrđena u članku 3. ovog Pravilnika1

2

Med, kako je definiran Pravilnikom o medu (»Narodne novine« br. 93/09)2

3

Neemulgirana ulja i masti životinjskog ili biljnog podrijetla

4

Maslac

5

Nearomatizirano pasterizirano i sterilizirano (uključujući UHT) mlijeko i nearomatizirano pasterizirano vrhnje (osim vrhnja sa smanjenim sadržajem masti)

6

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi, koji nisu toplinski obrađeni nakon fermentacije

7

Nearomatizirana mlaćenica (osim sterilizirane mlaćenice)

8

Prirodna mineralna voda, kako je definirana Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine« br. 95/11)3, te izvorska voda i sve ostale vode u bocama ili pakiranjima

9

Kava (osim aromatizirane instant kave) i ekstrakti kave

10

Nearomatizirani čaj

11

Šećeri, kako su definirani Pravilnikom o šećerima i metodama analize šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine« br. 95/11)4

12

Suha tjestenina, osim tjestenine bez glutena i/ili tjestenine namijenjene hipoproteinskoj prehrani, definirane Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 41/10)5

13

Hrana za dojenčad i malu djecu, kako je definirano u Pravilniku za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 41/10)6, uključujući hranu za posebne medicinske namjene za dojenčad i malu djecu

1 Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1333/2008

2 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2001/110/EEZ

3 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2009/54/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća

4 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2001/111/EZ

5 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

6 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o hrani za posebne prehrambene potrebe

Tablica 2. Hrana u kojoj prisutnost bojila nije dopuštena po principu »carry over« iz članka 17. stavka 1. točke (a) ovog Pravilnika

1

Neprerađena hrana, kako je utvrđena u članku 3. ovog Pravilnika7

2

Sve vode u bocama ili pakiranjima

3

Mlijeko, punomasno, djelomično obrano i obrano mlijeko, pasterizirano ili sterilizirano (uključujući sterilizaciju UHT) (nearomatizirano)

4

Čokoladno mlijeko

5

Fermentirano mlijeko (nearomatizirano)

6

Konzervirano mlijeko, kako propisano Pravilnikom o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine« broj 80/07, 34/11) (nearomatizirano)8

7

Mlaćenica (nearomatizirana)

8

Vrhnje i vrhnje u prahu (nearomatizirano)

9

Ulja i masti životinjskog ili biljnog podrijetla

10

Zreli i svježi sir (nearomatiziran)

11

Maslac od ovčjeg i kozjeg mlijeka

12

Jaja i proizvodi od jaja, kako su definirani Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)9

13

Brašno i drugi mlinski proizvodi i škrobovi

14

Kruh i slični pekarski proizvodi

15

Tjestenina i njoki

16

Šećer, uključujući mono– i disaharide

17

Koncentrat rajčice, pasirana rajčica i rajčica u konzervama i staklenkama

18

Umaci na bazi rajčice

19

Voćni sok i voćni nektar, kako su definirani Pravilnikom o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine« broj 20/09)10, te sokovi od povrća i nektari od povrća

20

Voće, povrće (uključujući krumpire) i gljive – konzervirano, u staklenkama ili sušeno; prerađeno voće, povrće (uključujući krumpire) i gljive

21

Ekstra džem, ekstra žele i pire od kestena, kako su definirani Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (»Narodne novine« broj 94/11)11; crème de pruneaux

22

Riba, mekušci i rakovi, meso, perad i divljač, te njihovi pripravci, osim gotovih jela koja sadrže ove sastojke

23

Proizvodi od kakaa i sastojci čokolade u čokoladnim proizvodima, kako su definirani Pravilnikom o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine« broj broj 73/05)12

24

Pržena kava, čaj, biljne i voćne infuzije, cikorija; ekstrakti čaja, biljnih i voćnih infuzija i cikorije; pripravci čaja, biljni i voćni pripravci, te pripravci žitarica za infuzije, mješavine i instant mješavine tih proizvoda

25

Sol, zamjene za sol, začini i mješavine začina

26

Vino i drugi proizvodi kako su definirani Pravilnikom o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine« broj 114/10)13 navedeni u Prilogu V.

27

Jaka alkoholna pića iz pića iz Priloga 2. točaka 1. – 14. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 61/09, 141/09, 86/11 i 104/11)14, Rakija (s navedenim imenom voća ili bobice) dobivena maceracijom i destilacijom i London gin (Prilog 2. točke 16. i 22.) Sambuca, Maraschino, Marrasquino ili Maraskino i Mistrà, kako su utvrđeni u Prilogu 2. točkama 38., 39. i 43. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

28

Sangria, Clarea i Zurra, kako su navedeni u navedeni u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. o definiciji, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina

29

Vinski ocat obuhvaćen Pravilnikom o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine« broj 114/10)15, naveden u Prilogu V.

30

Hrana za dojenčad i malu djecu, kako je definirano u Pravilniku za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 41/10)8, uključujući hranu za posebne medicinske namjene za dojenčad i malu djecu

31

Med kako je definiran Pravilnikom o medu (»Narodne novine« br. 93/09)

32

Slad i proizvodi od slada

7 Pravilnikom su preuzete su odredbe Direktive Vijeća 2001/114/EZ od 20. prosinca 2001.

8 Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004

9 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2001/112/EZ

10 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2001/113/EZ

11 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

12 Pravilnik je usklađen s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007

13 Pravilnik je usklađen s odredbama Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 110/2008

14 Pravilnik je usklađen s odredbama Annex I, Part Xii, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007

15 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o hrani za posebne prehrambene potrebe

DIO B

LISTA SVIH ADITIVA*

* Osim navedenih specifičnih naziva aditiva mogu se koristiti i drugi nazivi navedeni u specifikacijama aditiva navedeni u prilogu VI ovoga Pravilnika

1. Bojila

E broj

Specifični naziv

E 100

Curcumin

E 101

Riboflavini

E 102

Tartrazine

E 104

Quinoline Yellow

E 110

Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

E 122

Azorubine, Carmoisine

E 123

Amaranth

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

E 127

Erythrosine

E 129

Allura Red AC

E 131

Patent Blue V

E 132

Indigotine, Indigo carmine

E 133

Brilliant Blue FCF

E 140

Klorofili i klorofilini

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

E 142

Green S

E 150a

Obični Karamel, jednostavni Karamel1

E 150b

Alkalno-sulfitni karamel

E 150c

Amonijačni karamel

E 150d

Sulfitno-amonijačni karamel

E 151

Brilliant Black BN, Black PN

E 153

Biljni ugljen

E 155

Brown HT

E 160a

Karoteni

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

E 160d

Lycopene

E 160e

Beta-apo-8’-carotenal (C 30)

E 161b

Lutein

E 161g

Canthaxanthin *

E 162

Beetroot Red, betanin

E 163

Anthocyanins

E 170

Kalcijev karbonat

E 171

Titanov dioksid

E 172

Željezni oksidi i hidroksidi

E 173

Aluminij

E 174

Srebro

E 175

Zlato

E 180

Litholrubine BK

1 Izraz karamel odnosi se na proizvode više ili manje intenzivne smeđe boje koji su namijenjeni kao bojila. Ne odnosi se na šećerni aromatski proizvod dobiven zagrijavanjem šećera, koji se koristi kao aroma u hrani (npr. u konditorskim proizvodima, pecivima, alkoholnim pićima).

* Kantaksantin nije odobren u kategorijama hrane iz Dijelova D i E. Tvar se nalazi na listi B1 budući da se koristi u medicinskim proizvodima u skladu s Direktivom 2009/35/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 109, 30.4.2009., str. 10.).

2. Sladila

E broj

Specifični naziv

E 420

Sorbitoli

E 421

Manitol

E 950

Acesulfam K

E 951

Aspartam

E 952

Ciklamati

E 953

Izomalt

E 954

Saharini

E 955

Sukraloza

E 957

Taumatin

E 959

Neohesperidin DC

E 960

Steviol glikozidi

E 961

Neotame

E 962

Sol aspartama-acesulfama

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Eritritol

3. Ostali aditivi

E broj

Specifični naziv

E 170

Kalcijev karbonat

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

E 210

Benzojeva kiselina1

E 211

Natrijev benzoat1

E 212

Kalijev benzoat1

E 213

Kalcijev benzoat1

E 214

Etil-p-hidroksibenzoat

E 215

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat

E 220

Sumporni dioksid

E 221

Natrijev sulfit

E 222

Natrijev hidrogen sulfit

E 223

Natrijev metabisulfit

E 224

Kalijev metabisulfit

E 226

Kalcijev sulfit

E 227

Kalcijev hidrogen sulfit

E 228

Kalijev hidrogen sulfit

E 234

Nizin

E 235

Natamicin

E 239

Heksametilen tetramin

E 242

Dimetil dikarbonat

E 249

Kalijev nitrit

E 250

Natrijev nitrit

E 251

Natrijev nitrat

E 252

Kalijev nitrat

E 260

Octena kiselina

E 261

Kalijev acetat

E 262

Natrijevi acetati

E 263

Kalcijev acetat

E 270

Mliječna kiselina

E 280

Propionska kiselina

E 281

Natrijev propionat

E 282

Kalcijev propionat

E 283

Kalijev propionat

E 284

Borna kiselina

E 285

Natrijev tetraborat (boraks)

E 290

Ugljični dioksid

E 296

Jabučna kiselina

E 297

Fumarna kiselina

E 300

Askorbinska kiselina

E 301

Natrijev askorbat

E 302

Kalcijev askorbat

E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

E 306

Mješavina tokoferola obogaćena

E 307

Alfa-tokoferol

E 308

Gama-tokoferol

E 309

Delta-tokoferol

E 310

Propil galat

E 311

Oktil galat

E 312

Dodecil galat

E 315

Izoaskorbinska kiselina

E 316

Natrijev izoaskorbat

E 319

Tercijarni butil hidrokinon (TBHQ)

E 320

Butilirani hidroksianisol (BHA)

E 321

Butilirani hidroksitoluen (BHT)

E 322

Lecitini

E 325

Natrijev laktat

E 326

Kalijev laktat

E 327

Kalcijev laktat

E 330

Limunska kiselina

E 331

Natrijevi citrati

E 332

Kalijevi citrati

E 333

Kalcijevi citrati

E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

E 335

Natrijevi tartarati

E 336

Kalijevi tartarati

E 337

Natrij kalijev tartarati

E 338

Fosforna kiselina

E 339

Natrijevi fosfati

E 340

Kalijevi fosfati

E 341

Kalcijevi fosfati

E 343

Magnezijevi fosfati

E 350

Natrijevi malati

E 351

Kalijev malat

E 352

Kalcijevi malati

E 353

Metavinska kiselina

E 354

Kalcijev tartarat

E 355

Adipinska kiselina

E 356

Natrijev adipat

E 357

Kalijev adipat

E 363

Jantarna kiselina

E 380

Triamonijev citrat

E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

E 392

Ekstrakti ružmarina

E 400

Alginska kiselina

E 401

Natrijev alginat

E 402

Kalijev alginat

E 403

Amonijev alginat

E 404

Kalcijev alginat

E 405

Propan-1,2-diol alginat

E 406

Agar

E 407

Karagenan

E 407a

Prerađena morska alga eucheuma

E 410

Brašno sjemenke rogača, Karuba guma

E 412

Guar guma

E 413

Tragakant

E 414

Guma arabika (akacija guma)

E 415

Ksantan guma

E 416

Karaja guma

E 417

Tara guma

E 418

Gellan guma

E 422

Glicerol

E 425

Konjak

E 426

Hemiceluloza iz soje

E 427

Kasija guma

E 431

Polioksietilen (40) stearat

E 432

Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)

E 433

Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)

E 434

Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)

E 435

Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)

E 436

Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)

E 440

Pektini

E 442

Amonijevi fosfatidi

E 444

Saharoza acetat izobutirat

E 445

Glicerolni esteri smole drveta

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

E 459

Beta-ciklodekstrin

E 460

Celuloza

E 461

Metil celuloza

E 462

Etil celuloza

E 463

Hidroksipropil celuloza

E 464

Hidroksipropil metil celuloza

E 465

Etil metil celuloza

E 466

Karboksi metil celuloza, natrijeva karboksi metil celuloza, celulozna guma

E 468

Umrežena natrijeva karboksi metil celuloza, umrežena celulozna guma

E 469

Enzimatski hidrolizirana karboksi metil celuloza, enzimatski hidrolizirana celulozna guma

E 470a

Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina

E 470b

Magnezijeve soli masnih kiselina

E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

E 472a

Esteri octene kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

E 472b

Esteri mliječne kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

E 472c

Esteri limunske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

E 472d

Esteri vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

E 472e

Mono– i diacetilni esteri vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

E 472f

Smjesa estera octene i vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

E 473

Saharozni esteri masnih kiselina

E 474

Saharogliceridi

E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

E 476

Poliglicerol poliricinoleat

E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

E 479b

Termooksidirano sojino ulje s mono i digliceridima masnih kiselina

E 481

Natrijev stearoil-2-laktilat

E 482

Kalcijev stearoil-2-laktilat

E 483

Stearil tartarat

E 491

Sorbitan monostearat

E 492

Sorbitan tristearat

E 493

Sorbitan monolaurat

E 494

Sorbitan monooleat

E 495

Sorbitan monopalmitat

E 500

Natrijevi karbonati

E 501

Kalijevi karbonati

E 503

Amonijevi karbonati

E 504

Magnezijevi karbonati

E 507

Kloridna kiselina

E 508

Kalijev klorid

E 509

Kalcijev klorid

E 511

Magnezijev klorid

E 512

Kositar (II) klorid

E 513

Sumporna kiselina

E 514

Natrijevi sulfati

E 515

Kalijevi sulfati

E 516

Kalcijev sulfat

E 517

Amonijev sulfat

E 520

Aluminijev sulfat

E 521

Aluminij natrijev sulfat

E 522

Aluminij kalijev sulfat

E 523

Aluminij amonijev sulfat

E 524

Natrijev hidroksid

E 525

Kalijev hidroksid

E 526

Kalcijev hidroksid

E 527

Amonijev hidroksid

E 528

Magnezijev hidroksid

E 529

Kalcijev oksid

E 530

Magnezijev oksid

E 535

Natrijev ferocijanid

E 536

Kalijev ferocijanid

E 538

Kalcijev ferocijanid

E 541

Natrijev aluminijev fosfat, kiseli

E 551

Silicijev dioksid

E 552

Kalcijev silikat

E 553a

Magnezijev silikat

E 553b

Talk

E 554

Natrijev aluminijev silikat

E 555

Kalijev aluminijev silikat

E 556

Kalcijev aluminijev silikat

E 558

Bentonit

E 559

Aluminijev silikat (Kaolin)

E 570

Masne kiseline

E 574

Glukonska kiselina

E 575

Glukono-delta-lakton

E 576

Natrijev glukonat

E 577

Kalijev glukonat

E 578

Kalcijev glukonat

E 579

Željezov glukonat

E 585

Željezov laktat

E 586

4-heksilrezorcinol

E 620

Glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijev glutaminat

E 622

Monokalijev glutaminat

E 623

Kalcijev diglutaminat

E 624

Monoamonijev glutaminat

E 625

Magnezijev diglutaminat

E 626

Guanilna kiselina

E 627

Dinatrijev guanilat

E 628

Dikalijev guanilat

E 629

Kalcijev guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijev inozinat

E 632

Dikalijev inozinat

E 633

Kalcijev inozinat

E 634

Kalcijevi 5’-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijevi 5’-ribonukleotidi

E 640

Glicin i njegova natrijeva sol

E 650

Cinkov acetat

E 900

Dimetil polisiloksan

E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

E 902

Kandelila vosak

E 903

Karnauba vosak

E 904

Šelak

E 905

Mikrokristalični vosak

E 907

Hidrogenirani poli-1-decen

E 912

Esteri montanske kiseline

E 914

Oksidirani polietilenski vosak

E 920

L-cistein

E 927b

Karbamid

E 938

Argon

E 939

Helij

E 941

Dušik

E 942

Dušikov oksid

E 943a

Butan

E 943b

Izobutan

E 944

Propan

E 948

Kisik

E 949

Vodik

E 999

Quillaia ekstrakt

E 1103

Invertaza

E 1105

Lisozim (Lizozim)

E 1200

Polidekstroza

E 1201

Polivinilpirolidon

E 1202

Polivinilpolipirolidon

E 1203

Polivinil alkohol (PVA)

E 1204

Pululan

E 1205

Osnovni kopolimer metakrilata

E 1404

Oksidirani škrob

E 1410

Monoškrob fosfat

E 1412

Diškrob fosfat

E 1413

Fosfatirani diškrob – fosfat

E 1414

Acetilirani diškrob – fosfat

E 1420

Acetilirani škrob

E 1422

Acetilirani diškrob adipat

E 1440

Hidroksi propil škrob

E 1442

Hidroksi propil diškrob fosfat

E 1450

Natrijev oktenil jantarat škrob

E 1451

Acetilirani oksidirani škrob

E 1452

Aluminijev oktenil jantarat škrob

E 1505

Trietil citrat

E 1517

Gliceril diacetat (diacetin)

E 1518

Gliceril triacetat (triacetin)

E 1519

Benzil alkohol

E 1520

Propan-1,2-diol (propilen glikol)

E 1521

Polietilen glikol

1 Benzojeva kiselina može biti prisutna u određenim fermentiranim proizvodima, koji nastaju postupkom fermentacije u skladu s dobrom proizvođačkom praksom.

DIO C

DEFINICIJE SKUPINA ADITIVA

1. Skupina I.

E broj

Specifični naziv

Najveća dopuštena količina

E 170

Kalcijev karbonat

quantum satis

E 260

Octena kiselina

quantum satis

E 261

Kalijev acetat

quantum satis

E 262

Natrijevi acetati

quantum satis

E 263

Kalcijev acetat

quantum satis

E 270

Mliječna kiselina

quantum satis

E 290

Ugljični dioksid

quantum satis

E 296

Jabučna kiselina

quantum satis

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis

E 301

Natrijev askorbat

quantum satis

E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis

E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

quantum satis

E 306

Mješavina tokoferola obogaćena

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis

E 322

Lecitini

quantum satis

E 325

Natrijev laktat

quantum satis

E 326

Kalijev laktat

quantum satis

E 327

Kalcijev laktat

quantum satis

E 330

Limunska kiselina

quantum satis

E 331

Natrijevi citrati

quantum satis

E 332

Kalijevi citrati

quantum satis

E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis

E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis

E 335

Natrijevi tartarati

quantum satis

E 336

Kalijevi tartarati

quantum satis

E 337

Natrij kalijev tartarat

quantum satis

E 350

Natrijevi malati

quantum satis

E 351

Kalijev malat

quantum satis

E 352

Kalcijevi malati

quantum satis

E 354

Kalcijev tartarat

quantum satis

E 380

Triamonijev citrat

quantum satis

E 400

Alginska kiselina

quantum satis1

E 401

Natrijev alginat

quantum satis1

E 402

Kalijev alginat

quantum satis1

E 403

Amonijev alginat

quantum satis1

E 404

Kalcijev alginat

quantum satis1

E 406

Agar

quantum satis1

E 407

Karagenan

quantum satis1

E 407a

Prerađena morska alga euchema

quantum satis1

E 410

Brašno sjemenke rogača

quantum satis1 2

E 412

Guar guma

quantum satis1 2

E 413

Tragakant

quantum satis1

E 414

Guma arabika (akacija guma)

quantum satis1

E 415

Ksantan guma

quantum satis1 2

E 417

Tara guma

quantum satis1 2

E 418

Gelan guma

quantum satis1

E 422

Glicerol

quantum satis

E 425

Konjak

(i) Konjak guma

(ii) Konjak glukomanan

10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji1 3

E 440

Pektini

quantum satis1

E 460

Celuloza

quantum satis

E 461

Metil celuloza

quantum satis

E 462

Etil celuloza

quantum satis

E 463

Hidroksipropil celuloza

quantum satis

E 464

Hidroksipropil metil celuloza

quantum satis

E 465

Etil metil celuloza

quantum satis

E 466

Karboksi metil celuloza

quantum satis

E 469

Enzimatski hidolizirana karboksi metil celuloza

quantum satis

E 470a

Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina

quantum satis

E 470b

Magnezijeve soli masnih kiselina

quantum satis

E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis

E 472a

Esteri octene kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472b

Esteri mliječne kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472c

Esteri limunske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472d

Esteri vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472e

Mono– i diacetilni esteri vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 472f

Smjesa estera octene i vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis

E 500

Natrijevi karbonati

quantum satis

E 501

Kalijevi karbonati

quantum satis

E 503

Amonijevi karbonati

quantum satis

E 504

Magnezijevi karbonati

quantum satis

E 507

Kloridna kiselina

quantum satis

E 508

Kalijev klorid

quantum satis

E 509

Kalcijev klorid

quantum satis

E 511

Magnezijev klorid

quantum satis

E 513

Sumporna kiselina

quantum satis

E 514

Natrijevi sulfati

quantum satis

E 515

Kalijevi sulfati

quantum satis

E 516

Kalcijev sulfat

quantum satis

E 524

Natrijev hidroksid

quantum satis

E 525

Kalijev hidroksid

quantum satis

E 526

Kalcijev hidroksid

quantum satis

E 527

Amonijev hidroksid

quantum satis

E 528

Magnezijev hidroksid

quantum satis

E 529

Kalcijev oksid

quantum satis

E 530

Magnezijev oksid

quantum satis

E 570

Masne kiseline

quantum satis

E 574

Glukonska kiselina

quantum satis

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis

E 576

Natrijev glukonat

quantum satis

E 577

Kalijev glukonat

quantum satis

E 578

Kalcijev glukonat

quantum satis

E 640

Glicin i njegova natrijeva sol

quantum satis

E 920

L-cistein

quantum satis

E 938

Argon

quantum satis

E 939

Helij

quantum satis

E 941

Dušik

quantum satis

E 942

Dušikov oksid

quantum satis

E 948

Kisik

quantum satis

E 949

Vodik

quantum satis

E 1103

Invertaza

quantum satis

E 1200

Polidekstroza

quantum satis

E 1404

Oksidirani škrob

quantum satis

E 1410

Monoškrobni fosfat

quantum satis

E 1412

Diškrobni fosfat

quantum satis

E 1413

Fosfatizirani diškrobni fosfat

quantum satis

E 1414

Acetilirani diškrobni fosfat

quantum satis

E 1420

Acetilirani škrob

quantum satis

E 1422

Acetilirani diškrobni adipat

quantum satis

E 1440

Hidroksi propil škrob

quantum satis

E 1442

Hidroksi propil diškrobni fosfat

quantum satis

E 1450

Natrijev oktenil jantarat škroba

quantum satis

E 1451

Acetilirani oksidirani škrob

quantum satis

E 620

Glutaminska kiselina

10 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijev glutaminat

E 622

Monokalijev glutaminat

E 623

Kalcijev diglutaminat

E 624

Monoamonijev glutaminat

E 625

Magnezijev diglutaminat

E 626

Guanilna kiselina

500 mg/kg pojedinačno ili u kombinaciji, izraženo kao guanilna kiselina

E 627

Dinatrijev guanilat

E 628

Dikalijev guanilat

E 629

Kalcijev guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijev inozinat

E 632

Dikalijev inozinat

E 633

Kalcijev inozinat

E 634

Kalcijevi 5’-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijevi 5’-ribonukleotidi

E 420

Sorbitoli

Quantum satis (u svrhe različite od zaslađivanja)

E 421

Manitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Eritritol

1 Ne smije se upotrebljavati u žele mini cup ili mini kapsule (konditorski proizvodi koji se konzumiraju u jednom zalogaju i koja se istiska kao punilo iz njih pritiskom) .

2 Ne smije se upotrebljavati za proizvodnju dehidrirane hrane koja se kao takva konzumira.

3 Ne smije se upotrebljavati u žele konditorskim proizvodima.

2. Skupina II. Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

E broj

Specifični naziv

E 101

Riboflavini

E 140

Klorofili i klorofilini:

(i) Klorofili

(ii) Klorofilini:

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

E 150a

Obični karamel

E 150b

Alkalno sulfitni karamel

E 150c

Amonijačni karamel

E 150d

Sulfitni amonijev karamel

E 153

Biljni ugljen

E 160a

Karoteni

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

E 162

Beetroot Red, betanin

E 163

Anthocyanins

E 170

Kalcijev karbonat

E 171

Titanov dioksid

E 172

Željezo oksidi i hidroksidi

3. Skupina III. Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

E broj

Specifični naziv

E 100

Curcumin

E 102

Tartrazine

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

E 122

Azorubine, Carmoisine

E 129

Allura Red AC

E 131

Patent Blue V

E 132

Indigotine, Indigo carmine

E 133

Brilliant Blue FCF

E 142

Green S

E 151

Brilliant Black BN, Black PN

E 155

Brown HT

E 160e

Beta-apo-8´-carotenal (C 30)

E 161b

Lutein

4. Skupina IV. Polioli

E broj

Specifični naziv

E 420

Sorbitoli

E 421

Manitol

E 953

Izomalt

E 965

Maltitoli

E 966

Laktitol

E 967

Ksilitol

E 968

Eritritol

5. Ostali aditivi koji se mogu upotrebljavati pojedinačno ili u smjesi

(a) E 200-203: sorbinska kiselina – sorbati (SA)

E broj

Specifični naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

(b) E 210-213: benzojeva kiselina – benzoati (BA)

E broj

Specifični naziv

E 210

Benzojeva kiselina

E 211

Natrijev benzoat

E 212

Kalijev benzoat

E 213

Kalcijev benzoat

(c) E 200-213: sorbinska kiselina – sorbati; benzojeva kiselina – benzoati (SA + BA)

E broj

Specifični naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

E 210

Benzojeva kiselina

E 211

Natrijev benzoat

E 212

Kalijev benzoat

E 213

Kalcijev benzoat

(d) E 200-219: sorbinska kiselina – sorbati; benzojeva kiselina – benzoati; p-hidroksibenzoati

(SA + BA + PHB)

E broj

Specifični naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

E 210

Benzojeva kiselina

E 211

Natrijev benzoat

E 212

Kalijev benzoat

E 213

Kalcijev benzoat

E 214

Etil-p-hidroksibenzoat

E 215

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat

(e) E 200-203; 214-219: sorbinska kiselina – sorbati; p-hidroksibenzoati (SA + PHB)

E broj

Specifični naziv

E 200

Sorbinska kiselina

E 202

Kalijev sorbat

E 203

Kalcijev sorbat

E 214

Etil-p-hidroksibenzoat

E 215

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat

(f) E 214-219: p-hidroksibenzoati (PHB)

E broj

Specifični naziv

E 214

Etil-p-hidroksibenzoat

E 215

Natrijev etil-p-hidroksibenzoat

E 218

Metil p-hidroksibenzoat

E 219

Natrijev metil p-hidroksibenzoat

(g) E 220-228: sumporni dioksid – sulfiti

E broj

Specifični naziv

E 220

Sumporni dioksid

E 221

Natrijev sulfit

E 222

Natrijev hidrogen sulfit

E 223

Natrijev metabisulfit

E 224

Kalijev metabisulfit

E 226

Kalcijev sulfit

E 227

Kalcijev hidrogen sulfit

E 228

Kalijev hidrogen sulfit

(h) E 249-250: nitriti

E broj

Specifični naziv

E 249

Kalijev nitrit

E 250

Natrijev nitrit

(i) E 251-252: nitrati

E broj

Specifični naziv

E 251

Natrijev nitrat

E 252

Kalijev nitrat

(j) E 280-283: propionska kiselina – propionati

E broj

Specifični naziv

E 280

Propionska kiselina

E 281

Natrijev propionat

E 282

Kalcijev propionat

E 283

Kalijev propionat

(k) E 310-320: galati, TBHQ i BHA

E broj

Specifični naziv

E 310

Propil galat

E 311

Oktil galat

E 312

Dodecil galat

E 319

Tercijarni butil hidrokinon (TBHQ)

E 320

Butilirani hidroksianisol (BHA)

(l) E 338-341, E 343 i E 450-452: fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

E broj

Specifični naziv

E 338

Fosforna kiselina

E 339

Natrijevi fosfati

E 340

Kalijevi fosfati

E 341

Kalcijevi fosfati

E 343

Magnezijevi fosfati

E 450

Difosfati

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

(m) E 355-357: adipinska kiselina – adipati

E broj

Specifični naziv

E 355

Adipinska kiselina

E 356

Natrijev adipat

E 357

Kalijev adipat

(n) E 432-436: polisorbati

E broj

Specifični naziv

E 432

Polioksietilen sorbitan monolaurat (polisorbat 20)

E 433

Polioksietilen sorbitan monooleat (polisorbat 80)

E 434

Polioksietilen sorbitan monopalmitat (polisorbat 40)

E 435

Polioksietilen sorbitan monostearat (polisorbat 60)

E 436

Polioksietilen sorbitan tristearat (polisorbat 65)

(o) E 473-474: Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

E broj

Specifični naziv

E 473

Saharozni esteri masnih kiselina

E 474

Saharogliceridi

(p) E 481-482: stearoil-2-laktilati

E broj

Specifični naziv

E 481

Natrijev stearoil-2-laktilat

E 482

Kalcijev stearoil-2-laktilat

(q) E 491-495: esteri sorbitana

E broj

Specifični naziv

E 491

Sorbitan monostearat

E 492

Sorbitan tristearat

E 493

Sorbitan monolaurat

E 494

Sorbitan monooleat

E 495

Sorbitan monopalmitat

(r) E 520-523: aluminijevi sulfati

E broj

Specifični naziv

E 520

Aluminijev sulfat

E 521

Aluminij natrijev sulfat

E 522

Aluminij kalijev sulfat

E 523

Aluminij amonijev sulfat

(s) E 551-559: silicijev dioksid – silikati

E broj

Specifični naziv

E 551

Silicijev dioksid

E 552

Kalcijev silikat

E 553a

Magnezijev silikat

E 553b

Talk

E 554

Natrijev aluminijev silikat

E 555

Kalij aluminijev silikat

E 556

Kalcij aluminijev silikat

E 559

Aluminijev silikat (Kaolin)

(t) E 620-625: glutaminska kiselina – glutaminati

E broj

Specifični naziv

E 620

Glutaminska kiselina

E 621

Mononatrijev glutaminat

E 622

Monokalijev glutaminat

E 623

Kalcijev diglutaminat

E 624

Monoamonijev glutaminat

E 625

Magnezijev diglutaminat

(u) E 626-635: ribonukleotidi

E broj

Specifični naziv

E 626

Guanilna kiselina

E 627

Dinatrijev guanilat

E 628

Dikalijev guanilat

E 629

Kalcijev guanilat

E 630

Inozinska kiselina

E 631

Dinatrijev inozinat

E 632

Dikalijev inozinat

E 633

Kalcijev inozinat

E 634

Kalcijevi 5’-ribonukleotidi

E 635

Dinatrijevi 5’-ribonukleotidi

DIO D

KATEGORIJE HRANE

Broj

Naziv

0.

SVE KATEGORIJE HRANE

01.

MLIJEČNI PROIZVODI I SLIČNI PROIZVODI

01.1

Nearomatizirano pasterizirano i sterilizirano mlijeko (uključujući UHT)

01.2

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući prirodnu nearomatiziranu mlaćenicu (osim sterilizirane mlaćenice) koja nije toplinski obrađena nakon fermentacije

01.3

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi, koji su toplinski obrađeni nakon fermentacije

01.4

Aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući toplinski obrađene proizvode

01.5

Dehidrirano mlijeko, kako je definirano Pravilnikom o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine« broj 80/07)1

01.6

Vrhnje i vrhnje u prahu

01.6.1

Nearomatizirano pasterizirano vrhnje (osim vrhnja sa smanjenim sadržajem masti)

01.6.2

Nearomatizirani, prirodno fermentirani proizvodi od vrhnja i zamjenski proizvodi sa sadržajem masti manjim od 20 %

01.6.3

Ostalo vrhnje

01.7

Sir i proizvodi od sira

01.7.1

Svježi sir i proizvodi od svježeg sira osim proizvoda kategorije 16

01.7.2

Zreli sir (fermentirani dozreli sir) i proizvodi od zrelog sira

01.7.3

Jestiva kora sira

01.7.4

Sir od sirutke

01.7.5

Topljeni sir

01.7.6

Proizvodi od sira (osim proizvoda kategorije 16)

01.8

Proizvodi slični mliječnim proizvodima, uključujući zamjene za vrhnje za napitke

02.

MASTI I ULJA I EMULZIJE MASTI I ULJA

02.1

Masti i ulja koji su uglavnom bez vode (isključujući bezvodnu mliječnu mast)

02.2

Emulzije masti i ulja uglavnom tipa voda u ulju

02.2.1

Maslac i koncentrirani maslac, te uljasti maslac i bezvodna mliječna mast

02.2.2

Ostale emulzije masti i ulja, uključujući namaze, kako su utvrđeni Pravilnikom o mazivim mastima (NN 89/08)2 i tekuće emulzije

02.3

Biljno ulje u spreju za tave

03.

SMRZNUTI DESERTI (sladoled, mliječni sladoled, krem sladoled, smrznuti aromatizirani deserti, smrznuti voćni desert uključujući sorbet i šerbet)

04.

VOĆE I POVRĆE

04.1

Neprerađeno voće i povrće

04.1.1

Cijelo svježe voće i povrće

04.1.2

Oguljeno, izrezano i usitnjeno voće i povrće

04.1.3

Smrznuto voće i povrće

04.2

Prerađeno voće i povrće

04.2.1

Suho voće i povrće

04.2.2

Voće i povrće u octu, ulju ili salamuri

04.2.3

Voće i povrće u konzervama ili staklenkama

04.2.4

Pripravci od voća i povrća, osim proizvoda kategorije 5.4

04.2.4.1

Pripravci od voća i povrća, osim kompota

04.2.4.2

Kompot, osim proizvoda kategorije 16

04.2.5

Džem, želei i marmelade i slični proizvodi

04.2.5.1

Ekstra džem, ekstra žele i pekmez, kako su definirani Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (»Narodne novine« broj 94/11)3

04.2.5.2

Džem, želei i marmelade i zaslađeni kesten pire, kako su definirani Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu (»Narodne novine« broj 94/11)2

04.2.5.3

Ostali slični namazi od voća i povrća

04.2.5.4

Maslaci i namazi od orašastog voća

04.2.6

Prerađeni proizvodi od krumpira

05.

KONDITORSKI PROIZVODI

05.1

Kakao i čokoladni proizvodi, definirani Pravilnikom o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine« broj broj 73/05)4

05.2

Ostali konditorski proizvodi, uključujući i one za osvježenje daha

05.3

Žvakaće gume

05.4

Ukrasi, premazi i nadjevi, osim nadjeva na bazi voća kategorije 4.2.4

06.

ŽITARICE I PROIZVODI OD ŽITARICA

06.1

Cjelovita lomljena zrna ili zrna u pahuljicama

06.2

Brašno i drugi mlinski proizvodi i škrobovi

06.2.1

Brašno

06.2.2

Škrobovi

06.3

Žitarice za doručak

06.4

Tjestenina

06.4.1

Svježa tjestenina

06.4.2

Suha tjestenina

06.4.3

Svježa prethodno termički obrađena tjestenina

06.4.4

Njoki od krumpira

06.4.5

Nadjevi za punjenu tjesteninu (ravioli i slično)

06.5

Prethodno termički obrađeni rezanci i slični proizvodi

06.6

Tijesto

06.7

Prethodno termički obrađene ili prerađene žitarice

07.

PEKARSKI PROIZVODI

07.1

Kruh i peciva

07.1.1

Kruh pripremljen isključivo od sljedećih sastojaka: pšeničnoga brašna, vode, kvasca ili tvari za rahljenje, soli

07.1.2

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Fini pekarski proizvodi (kolači, keksi, slani, slatki i začinjeni)

08.

MESO i mesni proizvodi uključujući piletinu i divljač

08.1

Neprerađeno meso

08.1.1

Neprerađeno meso, (meso papkara, peradi, divljači, cijeli komadi, polovice ili rasječeno meso), osim mesnih pripravaka kako su definirani Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)2

08.1.2

Mesni pripravci (usitnjeno svježe meso uključujući meso kojem su dodani začini ili dodaci) kako su definirani Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)2

08.2

Prerađeno meso

08.2.1

Toplinski netretirano prerađeno meso

08.2.2

Toplinski tretirano prerađeno meso

08.2.3

Prirodna i umjetna crijeva za meso i ostali ovitci

08.2.4

Tradicionalni salamureni mesni proizvodi s posebnim odredbama u pogledu nitrita i nitrata

08.2.4.1

Tradicionalni proizvodi obrađeni postupkom mokrog salamurenja (mesni proizvodi potopljeni u tekuću salamuru koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke)

08.2.4.2

Tradicionalni proizvodi obrađeni postupkom suhog salamurenja (postupak suhog salamurenja koji uključuje utrljavanje suhe salamure koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke na površinu mesa, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje)

08.2.4.3

Ostali tradicionalni salamureni mesni proizvodi (kombinirana uporaba mokrog i suhog soljenja ili kada se nitriti i/ili nitrati dodaju složenom proizvodu ili se salamura ubrizgava u proizvod prije kuhanja)

09.

RIBA I PROIZVODI RIBARSTVA

09.1

Neprerađena riba i proizvodi ribarstva

09.1.1

Neprerađena riba

09.1.2

Neprerađeni mekušci i rakovi

09.2

Prerađena riba i proizvodi ribarstva, uključujući mekušce i rakove

09.3

Riblja ikra

10.

JAJA I PROIZVODI OD JAJA

10.1

Neprerađena jaja

10.2

Prerađena jaja i proizvodi od jaja

11.

ŠEĆERI, SIRUPI, MED I STOLNA SLADILA

11.1

Šećeri i sirupi kako su definirani Pravilnikom o šećerima i metodama analize šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine« broj 39/09)2

11.2

Ostali šećeri i sirupi

11.3

Med, kako je definiran Pravilnikom o medu (»Narodne novine« broj« 93/09)5

11.4

Stolna sladila

11.4.1

Stolna sladila u tekućem obliku

11.4.2

Stolna sladila u prahu

11.4.3

Stolna sladila u tabletama

12.

SOLI, ZAČINI, JUHE, UMACI, SALATE I PROIZVODI OD BJELANČEVINA

12.1

Soli i zamjene za soli

12.1.1

Sol

12.1.2

Zamjene za soli

12.2

Začinsko bilje, začini i dodaci jelima

12.2.1

Začinsko bilje i začini

12.2.2

Dodaci jelima i miješavine začina

12.3

Ocat

12.4

Gorušica (senf)

12.5

Juhe i mesne juhe

12.6

Umaci (majoneza, kečap, preljevi za salatu (dressinzi) i slični proizvodi)

12.7

Salate i začinjeni namazi za sendviče

12.8

Kvasac i proizvodi od kvasca

12.9

Proizvodi od bjelančevina, osim proizvoda kategorije 1.8

13.

HRANA NAMIJENJENA ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE, kako je definirano Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« broj 41/10)2

13.1

Hrana za dojenčad i malu djecu

13.1.1

Početna hrana za dojenčad, kako je definirano Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (»Narodne novine« broj 74/08, 106/10)6

13.1.2

Prijelazna hrana za dojenčad, kako je definirano Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (»Narodne novine« broj 74/08, 106/10)2

13.1.3

Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana, kako je definirano Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (»Narodne novine« broj 74/08, 106/10)7

13.1.4

Ostala hrana za malu djecu

13.1.5

Dijetna hrana za dojenčad i malu djecu za posebne medicinske potrebe, kako je definirano Pravilnikom u hrani za posebne medicinske potrebe (»Narodne novine« broj 100/08)8 i početna hrana za dojenčad za posebne prehrambene potrebe

13.1.5.1

Dijetna hrana za dojenčad za posebne medicinske potrebe i početna hrana za dojenčad za posebne prehrambene potrebe

13.1.5.2

Dijetna hrana za dojenčad i malu djecu za posebne medicinske potrebe, kako je definirano Pravilnikom u hrani za posebne medicinske potrebe (»Narodne novine« broj 100/08)

13.2

Dijetna hrana za posebne medicinske potrebe, kako je definirano Pravilnikom u hrani za posebne medicinske potrebe (»Narodne novine« broj 100/08) (osim proizvoda iz kategorije hrane 13.1.5)9

13.3

Dijetna hrana za smanjenje tjelesne mase namijenjena kao zamjena za ukupni dnevni unos hrane ili pojedine obroke (cijelodnevna prehrana ili njezin dio)

13.4

Hrana namijenjena osobama intolerantnim na gluten, definirano Pravilnikom o hrani bez glutena (»Narodne novine« broj 83/10)10

14.

NAPITCI

14.1

Osvježavajuća bezalkoholna pića

14.1.1

Voda, uključujući prirodnu mineralnu vodu kako je definirana Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (»Narodne novine« br. 95/11)11, te sve ostale zapakirane vode

14.1.2

Voćni sokovi, kako su definirani Pravilnikom o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine« broj 20/09 i 27/11)12, i sokovi od povrća

14.1.3

Voćni nektari, kako su definirani Pravilnikom o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (»Narodne novine« broj 20/09 i 27/11)13, i nektari od povrća i slični proizvodi

14.1.4

Aromatizirana pića

14.1.5

Kava, čaj, biljne i voćne infuzije (vruća vodena iscrpina), cikorija; ekstrakti čaja, biljnih i voćnih infuzija i cikorije; pripravci čaja, biljni i voćni pripravci, te pripravci žitarica za infuzije, mješavine i instant mješavine tih proizvoda

14.1.5.1

Kava, ekstrakti kave

14.1.5.2

Ostalo

14.2

Alkoholna pića, uključujući bezalkoholna pića i pića s niskim udjelom alkohola

14.2.1

Pivo i pića od slada

14.2.2

Vino i drugi proizvodi kako su definirani Pravilnikom o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine« broj 114/10)14 navedeni u Prilogu V.i bezalkoholno vino

14.2.3

Jabučno vino i vino od kruške

14.2.4

Voćno vino (osim vina od grožđa, jabuka i krušaka) i druga vina (od poljoprivrednih proizvoda, uključujući žitarice (npr. riža))

14.2.5

Alkoholna pića od meda (medovina, medica)

14.2.6

Jaka alkoholna pića, kako su utvrđena Pravilnikom o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« broj 61/09)15

14.2.7

Aromatizirani proizvodi na bazi vina, kako su definirani Uredbom Vijeća (EZ) br 1601/91 od 10. lipnja 1991.

14.2.7.1

Aromatizirana vina

14.2.7.2

Aromatizirana pića na bazi vina

14.2.7.3

Aromatizirani kokteli na bazi vina

14.2.8

Ostala alkoholna pića, uključujući mješavine alkoholnih pića s bezalkoholnim pićima i žestoka pića s udjelom alkohola manjim od 15 %

15.

GOTOVA SLANA ILI ZAČINJENA JELA I „SNACK PROIZVODI« (GRICKALICE)

15.1

»Snack proizvodi« (grickalice)na bazi krumpira, žitarica, brašna ili škroba

15.2

Prerađeni orašasti plodovi

16.

DESERTI, OSIM PROIZVODA KATEGORIJA 1, 3 I 4

17.

DODACI PREHRANI, kako su definirani Pravilnikom o dodacima prehrani (»narodne novine« broj 46/11)16, osim dodataka prehrani za dojenčad i malu djecu

17.1

Dodaci prehrani u krutom obliku, uključujući kapsule i tablete i slične oblike, osim oblika za žvakanje

17.2

Dodaci prehrani u tekućem obliku

17.3

Dodaci prehrani u obliku sirupa ili za žvakanje

18.

PRERAĐENA HRANA KOJA NIJE OBUHVAĆENA KATEGORIJAMA 1 DO 17, OSIM HRANE ZA DOJENČAD I MALU DJECU

1 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/114/EC

2 Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EK) 1234/2007

3 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/113/EK

4 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2000/36/EK

5 Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 853/2004

6 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/111/EK

7 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2001/110/EK

8 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2009/39/EK

9 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Komisije 2006/141/EK

10 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2006/125

11 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 1999/21/EZ

12 Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EK) br 41/2009

13 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 209/54/EK

14 Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EEK) br 1234/2007

15 Pravilnikom su preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 110/2008

16 Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

DIO E

ODOBRENI ADITIVI I UVJETI UPORABE U KATEGORIJAMA HRANE

Broj

kategorije

E broj

Specifičan naziv

Najveća dopuštena količina (mg/l ili mg/kg, ovisno o slučaju)

Napomene

Ograničenja/iznimke

0.

Aditivi dopušteni u svim kategorijama hrane


E 290

Ugljični dioksid

quantum satis
E 938

Argon

quantum satis
E 939

Helij

quantum satis
E 941

Dušik

quantum satis
E 942

Dušikov oksid

quantum satis
E 948

Kisik

quantum satis
E 949

Vodik

quantum satis
E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

10 000

(1) (4) (57)

samo suha hrana u praškastom obliku (odnosno hrana osušena tijekom proizvodnoga postupka i njezine mješavine), osim hrane iz tablice 1 Dijela A ovoga Priloga


E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

10 000

(1) (57)

samo suha hrana u praškastom obliku (odnosno hrana osušena tijekom proizvodnoga postupka i njezine mješavine), osim hrane iz tablice 1 Dijela A ovoga Priloga


E 459

Beta-ciklodekstrin

quantum satis


samo hrana u obliku tableta i dražeja, osim hrane iz tablice 1 Dijela A ovoga Priloga


E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo hrana u obliku tableta i dražeja, osim hrane iz tablice 1 Dijela A ovoga Priloga


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(57): Primjenjuje se najveća dopuštena količina osim ako je u točkama 01. do 18. ovoga Priloga utvrđena drugačija najveća dopuštena količina za pojedinu hranu ili kategorije hrane

01

MLIJEČNI PROIZVODI I SLIČNI PROIZVODI

01.1

Nearomatizirano pasterizirano i sterilizirano mlijeko (uključujući UHT)

E 331

Natrijevi citrati

4 000


samo kozje UHT mlijeko

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

1 000

(1) (4)

samo sterilizirano i UHT mlijeko

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

01.2

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući prirodnu nearomatiziranu mlaćenicu (osim sterilizirane mlaćenice) koja nije toplinski obrađena nakon fermentacije

01.3

Nearomatizirani fermentirani mliječni proizvodi, koji su toplinski obrađeni nakon fermentacije

Skupina I.

Aditivi
E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo zgrušano mlijeko

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina

01.4

Aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući toplinski obrađene proizvode


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

150
Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 104

Quinoline Yellow

10

(61)E 110

Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S

5

(61)E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

5

(61)E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

10
E 160d

Lycopene

30
E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

300

(1) (2)

samo toplinski neobrađeni mliječni deserti


E 297

Fumarna kiselina

4 000


Samo deserti s voćnom aromom


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

3 000

(1) (4)E 355-357

Adipinska kiselina – adipati

1 000


Samo deserti s voćnom aromom


E 363

Jantarna kiselina

6 000
E 416

Karaja guma

6 000
E 427

Kasija guma

2 500
E 432-436

Polisorbati

1 000
E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000
E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

2 000
E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

5 000
E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5 000
E 483

Stearil tartarat

5 000
E 491-495

Esteri sorbitana

5 000
E 950

Acesulfam K

350


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

1 000


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

250

(51)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

100

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

400


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 957

Taumatin

5


samo kao pojačivač okusa

E 959

Neohesperidin DC

50


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera

E 960

Steviol glikozidi

100

(60)

Proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera


E 962

Sol aspartama-acesulfama

350

(11)a (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 961

Neotam

32


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50): Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(60): izraženi kao ekvivalenti steviola


(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

01.5

Dehidrirano mlijeko, kako je utvrđeno Pravilnikom o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (»Narodne novine« broj 80/07)1

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


osim nearomatiziranih proizvoda

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satisE 301

Natrijev askorbat

quantum satisE 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

quantum satisE 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1)

samo mlijeko u prahu za automate

E 322

Lecitini

quantum satisE 331

Natrijevi citrati

quantum satisE 332

Kalijevi citrati

quantum satisE 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

1 000

(1) (4)

samo djelomično dehidrirano mlijeko s manje od 28 % suhe tvari tvari

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

1 500

(1) (4)

samo djelomično dehidrirano mlijeko s više od 28 % suhe tvari

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

2 500

(1) (4)

samo mlijeko u prahu i obrano mlijeko u prahu

E 392

Ekstrakti ružmarina

200

(41) (46)

samo mlijeko u prahu za automate

E 392

Ekstrakti ružmarina

30

(46)

samo mlijeko u prahu za proizvodnju sladoleda


E 407

Karagenan

quantum satisE 500(ii)

Natrijev hidrogen karbonat

quantum satisE 501(ii)

Kalijev hidrogen karbonat

quantum satisE 509

Kalcijev klorid

quantum satis(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

(41): Izraženo na masnu osnovu

(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline

01.6

Vrhnje i vrhnje u prahu

01.6.1

Nearomarizirano pasterizirano vrhnje (osim vrhnja sa smanjenim sadržajem masti)

E 401

Natrijev alginat

quantum satisE 402

Kalijev alginat

quantum satisE 407

Karagenan

quantum satisE 466

Karboksi metil celuloza

quantum satisE 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis01.6.2

Nearomatizirani, prirodno fermentirani proizvodi od vrhnja i zamjenski proizvodi sa sadržajem masti manjim od 20 %

E 406

Agar

quantum satisE 407

Karagenan

quantum satisE 410

Brašno sjemenke rogača

quantum satisE 412

Guar guma

quantum satisE 415

Ksantan guma

quantum satisE 440

Pektini

quantum satisE 460

Celuloza

quantum satisE 466

Karboksi metil celuloza

quantum satisE 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satisE 1404

Oksidirani škrob

quantum satisE 1410

Monoškrob fosfat

quantum satisE 1412

Diškrob fosfat

quantum satisE 1413

Fosfatizirani diškrob – fosfat

quantum satisE 1414

Acetilirani diškrob – fosfat

quantum satisE 1420

Acetilirani škrob

quantum satisE 1422

Acetilirani diškrob adipat

quantum satisE 1440

Hidroksi propil škrob

quantum satisE 1442

Hidroksi propil diškrobni fosfat

quantum satisE 1450

Natrijev oktenil jantarat škroba

quantum satisE 1451

Acetilirani oksidirani škrob

quantum satis01.6.3

Ostalo vrhnje

Skupina I.

Aditivi
Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


samo aromatizirano vrhnje

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

150


samo aromatizirano vrhnje

E 104

Quinoline Yellow

10

(61)

samo aromatizirano vrhnje

E 110

Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S

5

(61)

samo aromatizirano vrhnje

E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

5

(61)

samo aromatizirano vrhnje

E 234

Nizin

10


samo gusto vrhnje ("clotted cream")

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo sterilizirano, pasterizirano i UHT vrhnje i šlag

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

(1)

samo sterilizirano vrhnje i sterilizirano vrhnje sa smanjenim sadržajem masti

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

01.7

Sir i proizvodi od sira

01.7.1

Svježi sir i proizvodi od svježeg sira, osim proizvoda kategorije 16

Skupina I.

Aditiviosim mozzarelle i nearomatiziranog, prirodno fermentiranog nezrelog sira

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


samo aromatizirani nezreli sir

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

150


samo aromatizirani nezreli sir

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)


E 234

Nizin

10


samo mascarpone

E 260

Octena kiselina

quantum satis


samo mozzarella

E 270

Mliječna kiselina

quantum satis


samo mozzarella

E 330

Limunska kiselina

quantum satis


samo mozzarella

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

2 000

(1) (4)

osim mozzarelle

E 460(ii)

Celuloza u prahu

quantum satis


samo ribana i rezana mozzarella

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis


samo mozzarella

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina

(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

01.7.2

Zreli sir (fermentirani dozreli sir) i proizvodi od zrelog sira


E 1105

Lisozim

quantum satis
E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

125


samo crveni mramorni sir


E 140

Klorofili i klorofilini:

quantum satis


samo Derby sir s kaduljom (sage Derby cheese)


E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo Derby sir s kaduljom (sage Derby cheese)


E 153

Biljni ugljen

quantum satis


samo sir morbier


E 160a

Karoteni

quantum satis


samo zreli narančasti, žuti i bijeli lomljeni sir


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

15


samo zreli narančasti, žuti i lomljeni bijeli sir


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

50


samo crveni sir Leicester


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

35


samo sir Mimolette


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo zreli narančasti, žuti i lomljeni bijeli sir


E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo crveni mramorni sir


E 170

Kalcijev karbonat

quantum satis
E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo sir, pretpakiran, narezan; slojeviti sir i sir s dodatkom druge hrane


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

quantum satis


samo površinska obrada zrelih proizvoda


E 234

Nizin

12,5

(29)E 235

Natamicin

1

(8)

samo površinska obrada tvrdih, polutvrdih i polumekih sireva


E 239

Heksametilen tetramin

25 mg/kg ostatka, izraženo kao formaldehid


samo sir Provolone


E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo tvrdi, polutvrdi i polumeki sirevi


E 280-283

Propionska kiselina – propionati

quantum satis


samo površinska obrada


E 460

Celuloza u prahu

quantum satis


samo narezani i ribani zreli sir


E 500(ii)

Natrijev hidrogen karbonat

quantum satis


samo sir od kiselog mlijeka


E 504

Magnezijevi karbonati

quantum satis
E 509

Kalcijev klorid

quantum satis
E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo narezani ili ribani tvrdi i polutvrdi sirevi


E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(8): mg/dm2 površine, nije prisutan na dubini od 5 mm


(29): Ova tvar može biti prirodno prisutna u određenim sirevima kao posljedica postupaka fermentacije


(30): U mlijeku za proizvodnju sira ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode

01.7.3

Jestiva kora od sira

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satisSkupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

quantum satisE 104

Quinoline Yellow

10

(62)


E 160d

Lycopene

30E 180

Litholrubine BK

quantum satisE 160b

Annato, Bixin, Norbixin

20
(62) Ukupna količina E 104 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

01.7.4

Sir od sirutke

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satisE 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo sir, pretpakiran, narezan; slojeviti sir i sir s dodatkom druge hrane

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo mlijeko namijenjeno za proizvodnju tvrdih, polutvrdih i polumekih sireva

E 260

Octena kiselina

quantum satisE 270

Mliječna kiselina

quantum satisE 330

Limunska kiselina

quantum satisE 460(ii)

Celuloza u prahu

quantum satis


samo ribani i narezani sir

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina

(30): U mlijeku za proizvodnju sira ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode

01.7.5

Topljeni sir


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


samo aromatizirani topljeni sir


E 100

Curcumin

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir


E 102

Tartrazine

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir


E 122

Azorubine, Carmoisine

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir


E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir


E 161b

Lutein

100

(33)

samo aromatizirani topljeni sir


E 160d

Lycopene

5


samo aromatizirani topljeni sir


E 160a

Karoteni

quantum satis
E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis
E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

15
E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2000

(1) (2)E 234

Nizin

12,5

(29)E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

20 000

(1) (4)E 427

Kasija guma

2 500
E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(29): Ova tvar može biti prirodno prisutna u određenim sirevima kao posljedica postupaka fermentacije


(33): Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 100, E 102, E 120, E 122,, E 160e i E 161b

01.7.6

Proizvodi od sira (osim proizvoda kategorije 16)

Skupina I.

Aditivi
Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


samo aromatizirani nezreli proizvodi

Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

100


samo aromatizirani nezreli proizvodi

E 1105

Lisozim

quantum satis


samo zreli proizvodi

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

125


samo crveni mramorni proizvodi

E 160a

Karoteni

quantum satis


samo zreli narančasti, žuti i lomljeni bijeli proizvodi

E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

15


samo zreli narančasti, žuti i lomljeni bijeli proizvodi

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo zreli narančasti, žuti i lomljeni bijeli proizvodi

E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo crveni mramorni proizvodi

E 170

Kalcijev karbonat

quantum satis


samo zreli proizvodi

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo nezreli proizvodi; zreli proizvodi, pretpakirani, narezani; slojeviti zreli proizvodi i zreli proizvodi s dodatkom druge hrane

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

quantum satis


samo površinska obrada zrelih proizvoda

E 234

Nizin

12,5

(29)

samo zreli i topljeni proizvodi

E 235

Natamicin

1 mg/dm2 površine (nije prisutan na dubini od 5 mm)


samo površinska obrada tvrdih, polutvrdih i polumekih proizvoda

E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo tvrdi, polutvrdi i polumeki zreli proizvodi

E 280-283

Propionska kiselina – propionati

quantum satis


samo površinska obrada zrelih proizvoda

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

2 000

(1) (4)

samo nezreli proizvodi

E 460

Celuloza u prahu

quantum satis


samo ribani i narezani zreli proizvodi i nezreli proizvodi

E 504

Magnezijevi karbonati

quantum satis


samo zreli proizvodi

E 509

Kalcijev klorid

quantum satis


samo zreli proizvodi

E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo narezani ili ribani tvrdi i polutvrdi proizvodi

E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis


samo zreli proizvodi

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina

(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

(29): Ova tvar može biti prirodno prisutna u određenim proizvodima kao posljedica postupaka fermentacije

(30): U mlijeku za proizvodnju sira ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode

01.8

Proizvodi slični mliječnim proizvodima, uključujući zamjene za vrhnje za napitke


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

quantum satis

(1) (2)

samo proizvodi slični siru (samo površinska obrada)


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo proizvodi slični siru na bazi bjelančevina


E 251-252

Nitrati

150

(30)

samo mliječni proizvodi slični siru


E 280-283

Propionska kiselina – propionati

quantum satis


samo proizvodi slični siru (samo površinska obrada)


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo proizvodi slični tučenom vrhnju


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

20 000

(1) (4)

samo topljeni proizvodi slični siru


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

30 000

(1) (4)

samo zamjene za vrhnje za napitke


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

50 000

(1) (4)

samo zamjene za vrhnje za napitke za automate


E 432-436

Polisorbati

5 000

(1)

samo mlijeko i proizvodi slični vrhnju


E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

(1)

samo proizvodi slični vrhnju


E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

20 000

(1)

samo zamjene za vrhnje za napitke


E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

5 000


samo mlijeko i proizvodi slični vrhnju


E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

500


samo zamjene za vrhnje za napitke


E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

1 000


samo zamjene za vrhnje za napitke


E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

5 000


samo mlijeko i proizvodi slični vrhnju


E 481-482

Stearoil-2-laktilati

3 000

(1)

samo zamjene za vrhnje za napitke


E 491-495

Esteri sorbitana

5 000

(1)

samo mlijeko i proizvodi slični vrhnju; zamjene za vrhnje za napitke


E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo narezani ili ribani proizvodi slični siru i proizvodi slični topljenom siru; zamjene za vrhnje za napitke


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(30): U mlijeku za proizvodnju sira ili ekvivalentna količina ako se dodaje nakon uklanjanja sirutke i dodavanja vode

02

MASTI I ULJA I EMULZIJE MASTI I ULJA

02.1

Masti i ulja koji su uglavnom bez vode (isključujući bezvodnu mliječnu mast)

E 100

Curcumin

quantum satis


samo masti

E 160a

Karoteni

quantum satis


samo masti

E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

10


samo masti

E 270

Mliječna kiselina

quantum satis


samo za kuhanje i/ili prženje ili za pripremu umaka

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis


samo za kuhanje i/ili prženje ili za pripremu umaka

E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 306

Mješavina tokoferola obogaćena

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 307

Alfa-tokoferol

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 307

Alfa-tokoferol

200


samo rafinirano maslinovo ulje, uključujući ulje komine maslina

E 308

Gama-tokoferol

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 309

Delta-tokoferol

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji

200

(1) (41)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađene hrane; ulje i mast za prženje (osim ulja komine maslina), te svinjska mast, riblje ulje, goveđa i ovčja mast, te mast peradi

E 321

Butilirani hidroksitoluen (BHT)

100

(41)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađene hrane; ulje i mast za prženje (osim ulja komine maslina), te svinjska mast, riblje ulje, goveđa i ovčja mast, te mast peradi

E 322

Lecitini

30 000


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 330

Limunska kiselina

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 331

Natrijevi citrati

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 332

Kalijevi citrati

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 392

Ekstrakti ružmarina

30

(41) (46)

samo biljna ulja (osim djevičanskih i maslinovih ulja) i masti kod kojih je sadržaj polinezasićenih masnih kiselina veći od 15 % m/m, masenog udjela svih masnih kiselina, za uporabu u toplinski neobrađenoj hrani

E 392

Ekstrakti ružmarina

50

(41) (46)

samo riblje ulje i ulje od algi; svinjska, goveđa i ovčja mast, te mast peradi; masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađene hrane; ulja i masti za prženje, osim maslinovog ulja i ulja komine maslina

E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

10 000


osim djevičanskih i maslinovih ulja

E 472c

Esteri limunske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis


samo za kuhanje i/ili prženje ili za pripremu umaka

E 900

Dimetil polisiloksan

10


samo ulja i masti za prženje

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(41): Izraženo na masnu osnovu

(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline

02.2

Emulzije masti i ulja uglavnom tipa voda u ulju

02.2.1

Maslac i koncentrirani maslac, te uljasti maslac i bezvodna mliječna mast

E 160a

Karoteni

quantum satis


osim maslaca od ovčjeg i kozjeg mlijeka

E 500

Natrijevi karbonati

quantum satis


samo maslac od kiselog vrhnja

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

2 000

(1) (4)

samo maslac od kiselog vrhnja

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

02.2.2

Ostale emulzije masti i ulja, uključujući namaze, kako su utvrđeni Pravilnikom o mazivim mastima (»Narodne novine« 89/08)1 i tekuće emulzije


Skupina I.

Aditivi

E 100

Curcumin

quantum satis


osim maslaca sa smanjenim sadržajem masti


E 160a

Karoteni

quantum satis
E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

10


osim maslaca sa smanjenim sadržajem masti


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo emulzije masti (osim maslaca) sa sadržajem masti od 60 % ili više


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo emulzije masti sa sadržajem masti manjim od 60 %


E 310-320

Galati, TBHQ i BHA, pojedinačno ili u kombinaciji

200

(1) (2)

samo mast za prženje


E 321

Butilirani hidroksitoluen (BHT)

100


samo mast za prženje


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo mazive masti


E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

100


samo mazive masti, kako su definirani člankom 1. i Prilogom I, Pravilnika o mazivim mastima (»Narodne novine« br. 41/12)1, sa sadržajem masti od 41 % ili manje


E 405

Propan-1,2-diol alginat

3 000
E 432-436

Polisorbati

10 000

(1)

samo emulzije masti za pečenje


E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

10 000

(1)

samo emulzije masti za pečenje


E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

5 000
E 476

Poliglicerol poliricinoleat

4 000


samo mazive masti, kako su definirani člankom 1. i Prilogom I, Pravilnika o mazivim mastima („Narodne novine« br. 41/12),, sa sadržajem masti od 41 % ili manje i slični proizvodi za mazanje sa sadržajem masti manjim od 10 %


E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

10 000


samo emulzije masti za pečenje


E 479b

Termooksidirano sojino ulje s mono i digliceridima masnih kiselina

5 000


samo emulzije masti za prženje


E 481-482

Stearoil-2-laktilati

10 000

(1)E 491-495

Esteri sorbitana

10 000

(1)E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za podmazivanje tepsija


E 900

Dimetil polisiloksan

10


samo ulja i masti za prženje


E 959

Neohesperidin DC

5


samo kao pojačivač okusa, samo u skupini masti definirani u grupi B i C, Priloga I, Pravilnika o mazivim mastima („Narodne novine« br. 41/12),


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

02.3

Biljno ulje u spreju za tave

Skupina I.

Aditivi
E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

30 000

(1) (4)

samo emulzije u spreju na bazi vode za premazivanje limova za pečenje

E 392

Ekstrakti ružmarina

50

(41) (46)

samo masti i ulja za profesionalnu proizvodnju toplinski obrađenih proizvoda

E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo proizvodi za podmazivanje limova za pečenje

E 943a

Butan

quantum satis


samo biljno ulje u spreju za tave (samo za profesionalnu uporabu) i emulzija na bazi vode u spreju

E 943b

Izobutan

quantum satis


samo biljno ulje u spreju za tave (samo za profesionalnu uporabu) i emulzija na bazi vode u spreju

E 944

Propan

quantum satis


samo biljno ulje u spreju za tave (samo za profesionalnu uporabu) i emulzija na bazi vode u spreju

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

(41): Izraženo na masnu osnovu

(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline

03

SMRZNUTI DESERTI (sladoled, mliječni sladoled, krem sladoled, smrznuti aromatizirani desert, smrznuti voćni desert uključujući sorbet i šerbet)


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

150

(25)Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

20
E 160d

Lycopene

40
E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

1 000

(1) (4)E 405

Propan-1,2-diol alginat

3 000


samo sladoledi na bazi vode


E 427

Kasija guma

2 500
E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

(1)E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

3 000
E 491-495

Esteri sorbitana

500

(1)E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis


samo pretpakirani vafli koje sadrže sladoled


E 950

Acesulfam K

800


samo proizvodi sa smanjene energetse vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

800


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

100

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

320


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 957

Taumatin

50


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

50


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera


E 961

Neotam

26


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

800

(11)b (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(25): Količine svakoga od bojila E 122, i E 155 ne smiju biti veće od 50 mg/kg ili mg/l


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50): Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

04

VOĆE I POVRĆE

04.1

Neprerađeno voće i povrće

04.1.1

Cijelo svježe voće i povrće

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

20


samo površinska obrada svježih agruma s korom

E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

10

(3)

samo stolno grožđe, svježi liči (mjereno na jestivim dijelovima) i borovnice (Vaccinium corymbosum)

E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo slatki kukuruz pakiran u vakuumu

E 445

Glicerolni esteri smole drveta

50


samo površinska obrada agruma

E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

quantum satis

(1)

samo svježe voće, površinska obrada

E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis


samo površinska obrada agruma, dinja, jabuka, krušaka, bresaka i ananasa, te kao tvari za poliranje orašastog voća

E 902

Kandelila vosak

quantum satis


samo površinska obrada agruma, dinja, jabuka, krušaka, bresaka i ananasa, te kao tvari za poliranje orašastog voća

E 903

Karnauba vosak

200


samo površinska obrada agruma, dinja, jabuka, krušaka, bresaka i ananasa, te kao tvari za poliranje orašastog voća

E 904

Šelak

quantum satis


samo površinska obrada agruma, dinja, jabuka, krušaka, bresaka i ananasa, te kao tvari za poliranje orašastog voća

E 905

Mikrokristalični vosak

quantum satis


samo površinska obrada dinja, papaja, manga i avokada

E 912

Esteri montanske kiseline

quantum satis


samo površinska obrada agruma, dinja, papaja, manga, avokada i ananasa

E 914

Oksidirani polietilenski vosak

quantum satis


samo površinska obrada agruma, dinja, papaja, manga, avokada i ananasa

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi.

04.1.2

Oguljeno, izrezano i usitnjeno voće i povrće


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

samo oguljeni krumpir


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

300

(3)

samo pulpa luka, češnjaka i kozjaka


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

800

(3)

samo pulpa hrena


E 296

Jabučna kiselina

quantum satis


samo pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir


E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis


samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir


E 301

Natrijev askorbat

quantum satis


samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir


E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis


samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir


E 330

Limunska kiselina

quantum satis


samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir


E 331

Natrijevi citrati

quantum satis


samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir


E 332

Kalijevi citrati

quantum satis


samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir


E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis


samo rashlađeno i neprerađeno voće i povrće za izravnu potrošnju i pretpakirani, neprerađeni i oguljeni krumpir


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi.

04.1.3

Smrznuto voće i povrće

E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

samo bijelo povrće, uključujući gljive i bijele mahunarke

E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo smrznuti i duboko smrznuti krumpir

E 300

Askorbinska kiselina

quantum satisE 301

Natrijev askorbat

quantum satisE 302

Kalcijev askorbat

quantum satisE 330

Limunska kiselina

quantum satisE 331

Natrijevi citrati

quantum satisE 332

Kalijevi citrati

quantum satisE 333

Kalcijevi citrati

quantum satis(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi.

04.2

Prerađeno voće i povrće

04.2.1

Suho voće i povrće


Skupina I.

AditiviE 410, E 412, E 415 i E 417 ne smiju se upotrebljavati za proizvodnju dehidrirane hrane koja se konzumira kao takva


E 101

Riboflavini

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 122

Azorubine, Carmoisine

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 129

Allura Red AC

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 131

Patent Blue V

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 140

Klorofili i klorofilini

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 160a

Karoteni

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo suho voće


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

samo suhi kokos


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

samo bijelo prerađeno povrće, uključujući mahunarke


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo suhe gljive


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

150

(3)

samo suhi đumbir


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

200

(3)

samo suhe rajčice


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

400

(3)

samo bijelo povrće, suho


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

500

(3)

samo suho voće i orašasto voće u ljusci, osim suhih jabuka, krušaka, banana, marelica, bresaka, grožđa, šljiva i smokava


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

600

(3)

samo suhe jabuke i kruške


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

1 000

(3)

samo suhe banane


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

2 000

(3)

samo suhe marelice, breskve, grožđe, šljive i smokve


E 907

Hidrogenirani poli-1-decen

2 000


samo suho voće, kao tvari za poliranje(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi.(34): Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 120, E 122, E 129, E 131, E 133

04.2.2

Voće i povrće u octu, ulju ili salamuri

Skupina I.

Aditivi
E 101

Riboflavini

quantum satis


samo konzervirano crveno voće

E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 122

Azorubine, Carmoisine

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 129

Allura Red AC

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 131

Patent Blue V

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

samo konzervirano crveno voće

E 140

Klorofili i klorofilini

quantum satis


samo konzervirano crveno voće

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo konzervirano crveno voće

E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo konzervirano crveno voće

E 160a

Karoteni

quantum satis


samo konzervirano crveno voće

E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo konzervirano crveno voće

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo konzervirano crveno voće

E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo konzervirano crveno voće

E 101

Riboflavini

quantum satis


samo povrće (osim maslina)

E 140

Klorofili i klorofilini

quantum satis


samo povrće (osim maslina)

E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo povrće (osim maslina)

E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo povrće (osim maslina)

E 160a

Karoteni

quantum satis


samo povrće (osim maslina)

E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo povrće (osim maslina)

E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo povrće (osim maslina)

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

2000

(1) (2)

samo povrće (osim maslina)

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo masline i pripravci na bazi maslina

E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo masline i pripravci na bazi maslina

E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo masline i pripravci na bazi maslina

E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

osim maslina i paprika žute boje u salamuri

E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

500

(3)

samo paprike žute boje u salamuri

E 579

Željezov glukonat

150

(56)

samo za crne masline

E 585

Željezov laktat

150

(56)

samo za crne masline

E 950

Acesulfam K

200


samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 951

Aspartam

300


samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

160

(52)

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 955

Sukraloza

180


samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 959

Neohesperidin DC

100


samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 960

Steviol glikozidi

100

(60)

samo slatko-kiselo konzervirano voće i povrće

E 961

Neotam

10


samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

E 962

Sol aspartam-acesulfama

200

(11)a (49) (50)

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji

(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina

(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi.

(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama

(34): Najviše pojedinačno ili u kombinaciji E 120, E 122, E 129, E 131, E 133

(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)

(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951

(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid

(56): Izraženo kao željezo

(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.3

Voće i povrće u konzervama ili staklenkama


E 101

Riboflavini

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 122

Azorubine, Carmoisine

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 129

Allura Red AC

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 131

Patent Blue V

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 140

Klorofili i klorofilini

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 160a

Karoteni

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo povrće (osim maslina)


E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 102

Tartrazine

100


samo prerađeni pire od graška i grašak u zrnu (konzervirani)


E 133

Brilliant Blue FCF

20


samo prerađeni pire od graška i grašak u zrnu (konzervirani)


E 142

Green S

10


samo prerađeni pire od graška i grašak u zrnu (konzervirani)


E 127

Erythrosine

200


samo višnje i trešnje za koktele i kandirane trešnje i višnje


E 127

Erythrosine

150


samo trešnje bigarreaux u sirupu i koktelima


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

samo bijelo povrće, uključujući mahunarke


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

250

(3)

samo u staklenkama narezani limuni


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo bijele trešnje u staklenkama; kukuruz šećerac pakiran u vakuumu


E 260

Octena kiselina

quantum satis
E 261

Kalijev acetat

quantum satis
E 262

Natrijevi acetati

quantum satis
E 263

Kalcijev acetat

quantum satis
E 270

Mliječna kiselina

quantum satis
E 296

Jabučna kiselina

quantum satis
E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 301

Natrijev askorbat

quantum satis
E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis
E 325

Natrijev laktat

quantum satis
E 326

Kalijev laktat

quantum satis
E 327

Kalcijev laktat

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 332

Kalijevi citrati

quantum satis
E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis
E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis
E 335

Natrijevi tartarati

quantum satis
E 336

Kalijevi tartarati

quantum satis
E 337

Natrij kalijev tartarat

quantum satis
E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

250


samo mahunarke, zrnje mahunarki (leguminoze), gljive i artičoke


E 410

Brašno sjemenke rogača

quantum satis


samo kesteni u tekućini


E 412

Guar guma

quantum satis


samo kesteni u tekućini


E 415

Ksantan guma

quantum satis


samo kesteni u tekućini


E 509

Kalcijev klorid

quantum satis
E 512

Kositrov (II) klorid

25

(55)

samo bijele šparoge


E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis
E 579

Željezov glukonat

150

(56)

samo za crne masline


E 585

Željezov laktat

150

(56)

samo za crne masline


E 900

Dimetil polisiloksan

10
E 950

Acesulfam K

350


samo voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

1 000


samo voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

1 000

(51)

samo voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

200

(52)

samo voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

400


samo voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

50


samo voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 961

Neotam

32


samo voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

350

(11)a (49) (50)

samo voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi.


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(34): Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 120, E 122, E 129, E 131, E 133


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(55): Izraženo kao kositar


(56): Izraženo kao željezo

04.2.4

Pripravci od voća i povrća, osim proizvoda kategorije 5.4

04.2.4.1

Pripravci od voća i povrća, osim kompota


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


samo mostarda di frutta


Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

200


samo mostarda di frutta


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera, osim proizvoda namijenjenih za proizvodnju pića na bazi voćnih sokova


E 101

Riboflavini

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 104

Quinoline Yellow

30

(61)

Only mostrada di frutta


E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

35

(61)

Only mostrada di frutta


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 122

Azorubine, Carmoisine

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

20

(61)

Only mostrada di frutta


E 129

Allura Red AC

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 131

Patent Blue V

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

samo konzervirano crveno voće


E 140

Klorofili i klorofilini

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 160a

Karoteni

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo povrće (osim maslina)


E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo konzervirano crveno voće


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1000

(1) (2)

samo pripravci od voća i povrća, uključujući pripravke na bazi morskih algi, umake na bazi voća, aspik, osim pirea, moussea, kompota, salata i sličnih proizvoda, u konzervama ili staklenkama


E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo pripravci od morskih algi, masline i pripravci na bazi maslina


E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

2 000

(1) (2)

samo kuhana crvena cikla


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo pripravci na bazi maslina


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

samo prerađeno bijelo povrće i gljive


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo rehidrirano suho voće i liči, mostarda d frutta


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

300


samo pulpa luka, češnjaka i kozjaka


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

800

(3)

samo pulpa hrena


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

800

(3)

samo voćni ekstrakt za želiranje, tekući pektin za prodaju krajnjem potrošaču


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

800

(1) (4)

samo voćni pripravci


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

4 000

(1) (4)

samo za poliranje proizvoda od povrća


E 405

Propan-1,2-diol alginat

5 000
E 481-482

Stearoil-2-laktilati

2 000

(1)

samo mostarda di frutta


E 950

Acesulfam K

350


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


E 951

Aspartam

1 000


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

250

(51)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

200

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


E 955

Sukraloza

400


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


E 959

Neohesperidin DC

50


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


E 961

Neotam

32


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


E 962

Sol aspartam-acesulfama

350

(11)a (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(34): Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 120, E 122, E 129, E 131, E 133


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola


(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

04.2.4.2

Kompot, osim proizvoda kategorije 16


E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 301

Natrijev askorbat

quantum satis
E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 332

Kalijevi citrati

quantum satis
E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis
E 440

Pektini

quantum satis


samo voćni kompot, osim jabučnog kompota


E 509

Kalcijev klorid

quantum satis


samo voćni kompot, osim jabučnog kompota

04.2.5

Džem, želei i marmelade i slični proizvodi

04.2.5.1

Ekstra džem, ekstra žele i pekmez kako su definirani Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima i marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu »Narodne novine« 94/11)1


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo proizvodi s niskim sadržajem šećera i slični niskokalorični proizvodi ili proizvodi bez šećera, mermelades


E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo proizvodi s niskim sadržajem šećera i slični niskokalorični proizvodi ili proizvodi bez šećera, mermelades


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo džemovi, želei, pekmez i marmelade od voća obrađenog sumpornim dioksidom


E 270

Mliječna kiselina

quantum satis
E 296

Jabučna kiselina

quantum satis
E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 327

Kalcijev laktat

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis
E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis
E 335

Natrijevi tartarati

quantum satis
E 350

Natrijevi malati

quantum satis
E 440

Pektini

quantum satis
E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis
E 950

Acesulfam K

1 000


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 951

Aspartam

1 000


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

1 000


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

200

(51)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 955

Sukraloza

400

(52)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 959

Neohesperidin DC

50


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 961

Neotam

32


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 961

Neotam

2


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti, kao pojačivač okusa


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)b (49) (50)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(60): izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.5.2

Džem, želei i marmelade i zaslađeni kesten pire, kako su definirani Pravilnikom o voćnim džemovima, želeima i marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten-pireu »Narodne novine« 94/11)1


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 100

Curcumin

quantum satis


osim kesten pirea


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100

(31)

osim kesten pirea


E 140

Klorofili i klorofilini

quantum satis


osim kesten pirea


E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


osim kesten pirea


E 142

Green S

100

(31)

osim kesten pirea


E 150a-d

Karameli

quantum satis


osim kesten pirea


E 160a

Karoteni

quantum satis


osim kesten pirea


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


osim kesten pirea


E 160d

Lycopene

10

(31)

osim kesten pirea


E 161b

Lutein

100

(31)

osim kesten pirea


E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


osim kesten pirea


E 163

Anthocyanins

quantum satis


osim kesten pirea


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo proizvodi i namazi s niskim sadržajem šećera i slični niskokalorični proizvodi i namazi ili proizvodi i namazi bez šećera, mermelades


E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo proizvodi s niskim sadržajem šećera i slični niskokalorični proizvodi ili proizvodi bez šećera, mermelades


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo džemovi, želei i marmelade od voća obrađenog sumpornim dioksidom


E 270

Mliječna kiselina

quantum satis
E 296

Jabučna kiselina

quantum satis
E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 327

Kalcijev laktat

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis
E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis
E 335

Natrijevi tartarati

quantum satis
E 350

Natrijevi malati

quantum satis
E 400-404

Alginska kiselina – alginati

10 000

(32)E 406

Agar

10 000

(32)E 407

Karagenan

10 000

(32)E 410

Brašno sjemenke rogača

10 000

(32)E 412

Guar guma

10 000

(32)E 415

Ksantan guma

10 000

(32)E 418

Gelan guma

10 000

(32)E 440

Pektini

quantum satis
E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis
E 493

Sorbitan monolaurat

25


samo žele marmelade


E 509

Kalcijev klorid

quantum satis
E 524

Natrijev hidroksid

quantum satis
E 900

Dimetil polisiloksan

10
E 950

Acesulfam K

1 000


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 951

Aspartam

1 000


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

1 000

(51)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

200

(52)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 955

Sukraloza

400


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 959

Neohesperidin DC

50


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 959

Neohesperidin DC

5


samo voćni želei, kao pojačivač okusa


E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 961

Neotam

32


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


E 961

Neotam

2


samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti, kao pojačivač okusa


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)b (49) (50)

samo džemovi, želei i marmelade smanjene energetske vrijednosti


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(31): Najviše pojedinačno ili u kombinaciji s E 120, E 142, E 160d i E 161b


(32): Najviše pojedinačno ili u kombinaciji s E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 i E 418


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.5.3

Ostali slični namazi od voća i povrća


Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satisosim crème de pruneaux


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 100

Curcumin

quantum satis


osim crème de pruneaux


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100

(31)

osim crème de pruneaux


E 142

Green S

100

(31)

osim crème de pruneaux


E 160d

Lycopene

10

(31)

osim crème de pruneaux


E 161b

Lutein

100

(31)

osim crème de pruneaux


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

ostali namazi na bazi voća, mermelades


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 500

(1) (2)

samo marmelada


E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

ostali namazi na bazi voća, mermelades


E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo dulce de membrillo


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)E 270

Mliječna kiselina

quantum satis
E 296

Jabučna kiselina

quantum satis
E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 327

Kalcijev laktat

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis
E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis
E 335

Natrijevi tartarati

quantum satis
E 350

Natrijevi malati

quantum satis
E 400-404

Alginska kiselina – alginati

10 000

(32)E 406

Agar

10 000

(32)E 407

Karagenan

10 000

(32)E 410

Brašno sjemenke rogača

10 000

(32)E 412

Guar guma

10 000

(32)E 415

Ksantan guma

10 000

(32)E 418

Gelan guma

10 000

(32)E 440

Pektini

quantum satis
E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis
E 509

Kalcijev klorid

quantum satis
E 524

Natrijev hidroksid

quantum satis
E 900

Dimetil polisiloksan

10
E 950

Acesulfam K

1 000


samo namazi za sendviče na bazi suhoga voća smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

1 000


samo namazi za sendviče na bazi suhoga voća smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

500

(51)

samo namazi za sendviče na bazi suhoga voća smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

200

(52)

samo namazi za sendviče na bazi suhoga voća smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

400


samo namazi za sendviče na bazi suhoga voća smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

50


samo namazi za sendviče na bazi suhoga voća smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

samo namazi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera na osnovi suhog voća


E 961

Neotam

32


samo namazi za sendviče na bazi suhoga voća smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)b (49) (50)

samo namazi za sendviče na bazi suhoga voća smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(31): Najviše pojedinačno ili u kombinaciji s E 120, E 142, E 160d i E 161b


(32): Najviše pojedinačno ili u kombinaciji s E 400-404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 i E 418


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

04.2.5.4

Maslac i namazi od orašastog voća


Skupina I.

Aditivi

E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1) (41)

samo prerađeno orašasto voće


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo masni namazi, osim maslaca


E 392

Ekstrakti ružmarina

200

(41) (46)(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(41): Izraženo na masnu osnovu


(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline

04.2.6

Prerađeni proizvodi od krumpira


Skupina I.

Aditivi

E 100

Curcumin

quantum satis


samo granule i pahuljice od suhoga krumpira


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo tijesto od krumpira i pretpržene kriške krumpira


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

400

(3)

samo dehidrirani proizvodi od krumpira


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

25

(1)

samo dehidrirani krumpir


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

uključujući pretprženi smrznuti i duboko smrznuti krumpir


E 392

Ekstrakti ružmarina

200

(46)

samo dehidrirani proizvodi od krumpira


E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000


samo pretpakirane prerađevine od krumpira


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline

05

KONDITORSKI PROIZVODI

05.1

Kakao i čokoladni proizvodi, definirani Pravilnikom o kakau i čokoladnim proizvodima (»Narodne novine« broj 73/05)1


Skupina I.

Aditivisamo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 170

Kalcijev karbonat

70 000

*E 322

Lecitini

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

5 000
E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

5 000
E 414

Guma arabika (akacija guma)

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 422

Glicerol

quantum satis
E 440

Pektini

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 442

Amonijevi fosfatidi

10 000
E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis
E 472c

Esteri limunske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis
E 476

Poliglicerol poliricinoleat

5 000
E 492

Sorbitan tristearat

10 000
E 500-504

Karbonati

70 000

*E 524-528

Hidroksidi

70 000

*E 530

Magnezijev oksid

70 000

*E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 902

Kandelila vosak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 903

Karnauba vosak

500


samo kao tvari za poliranje


E 904

Šelak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 950

Acesulfam K

500


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

2 000


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

500

(52)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

800


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 957

Taumatin

50


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

100


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera


E 961

Neotam

65


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

500

(11)a (49) (50)

samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera* E 170, E 500-504, E 524-528 i E 530: 7 % suhe tvari, bez masti, izraženo kao kalijevi karbonati.(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

05.2

Ostale konditorski proizvodi, uključujući one za osvježenje daha


Skupina I.

AditiviTvari navedena pod brojevima E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 i E 440 ne smiju se upotrebljavati u žele mini cup, definirani ovim Pravilnikom kao žele bombon čvrste konzistencije u obliku polutvrdih bombona ili mini-kapsula koje se konzumiraju u jednome zalogaju koja se istiska kao punilo iz njih pritiskom u usta; E 410, E 412, E 415 E 417 ne mogu se upotrebljavati u proizvodnji dehidrirane hrane koja se kao takva konzumira i koja bi se tada mogla rehidrirati pri gutanju., E 425 ne smije se upotrebljavati u žele konditorskim proizvodima.


Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

300

(25)

osim kandiranoga voća i povrća


Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

200


samo kandirano voće i povrće


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi bez dodanoga šećera


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo namazi za sendviče na bazi kakaa ili suhoga voća, mlijeka ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo konditorski proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo kristalizirano voće smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 104

Quinoline Yellow

30

(61)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalni ušećereni orasi ili čokoladni konditorski proizvodi u obliku badema ili hostije, obično dulji od 2 cm koji se uobičajeno koriste na proslavama kao npr.: vjenčanja, pričesti, i sl.


E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

35

(61)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalni ušećereni orasi ili čokoladni konditorski proizvodi u obliku badema ili hostije, obično dulji od 2 cm koji se uobičajeno koriste na proslavama kao npr.: vjenčanja, pričesti, i sl.


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

20

(61)

osim kandiranog voća i povrća, tradicionalni ušećereni orasi ili čokoladni konditorski proizvodi u obliku badema ili hostije, obično dulji od 2 cm koji se uobičajeno koriste na proslavama kao npr.: vjenčanja, pričesti, i sl.


E 104

Quinoline Yellow

30

(61)

Samo u kandiranom voću i povrću


E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

10

(61)

Samo u kandiranom voću i povrću


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

10

(61)

Samo u kandiranom voću i povrću


E 104

Quinoline Yellow

300

(61)

Samo tradicionalni ušećereni orasi ili čokoladni konditorski proizvodi u obliku badema ili hostije, obično dulji od 2 cm koji se uobičajeno koriste na proslavama kao npr.: vjenčanja, pričesti, i sl


E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

50

(61)

Samo tradicionalni ušećereni orasi ili čokoladni konditorski proizvodi u obliku badema ili hostije, obično dulji od 2 cm koji se uobičajeno koriste na proslavama kao npr.: vjenčanja, pričesti, i sl


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

50

(61)

Samo tradicionalni ušećereni orasi ili čokoladni konditorski proizvodi u obliku badema ili hostije, obično dulji od 2 cm koji se uobičajeno koriste na proslavama kao npr.: vjenčanja, pričesti, i sl


E 160d

Lycopene

30
E 173

Aluminij

quantum satis


samo vanjski premaz konditorskih proizvoda od šećera za ukrašavanje kolača i peciva


E 174

Srebro

quantum satis


samo vanjski premaz konditorskih proizvoda


E 175

Zlato

quantum satis


samo vanjski premaz konditorskih proizvoda


E 200-219

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati; p-hidroksibenzoati

1 500

(1) (2) (5)

osim kandiranog, kristaliziranog ili glaziranog voća i povrća


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo kandirano, kristalizirano ili glazirano voće i povrće


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo kandirano, kristalizirano ili glazirano voće, povrće, anđelika i kora agruma


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

samo konditorski proizvodi na bazi glukoznog sirupa (prijenos samo iz glukoznog sirupa)


E 297

Fumarna kiselina

1 000


samo konditorski proizvodi od šećera


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo konditorski proizvodi od šećera, osim kandiranog voća


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

800

(1) (4)

samo kandirano voće


E 405

Propan-1,2-diol alginat

1 500


samo konditorski proizvodi od šećera


E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000


samo žele konditorski proizvodi, osim žele mini cup


E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)

samo konditorski proizvodi od šećera


E 442

Amonijevi fosfatidi

10 000


samo konditorski proizvodi na bazi kakaa


E 459

Beta-ciklodekstrin

quantum satis


samo hrana u obliku tableta i dražeja


E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000


samo konditorski proizvodi od šećera


E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

2 000


samo konditorski proizvodi od šećera


E 476

Poliglicerol poliricinoleat

5 000


samo konditorski proizvodi na bazi kakaa


E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

5 000


samo konditorski proizvodi od šećera


E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5 000

(1)

samo konditorski proizvodi od šećera


E 491-495

Esteri sorbitana

5 000

(1)

samo konditorski proizvodi od šećera


E 492

Sorbitan tristearat

10 000


samo konditorski proizvodi na bazi kakaa


E 520-523

Aluminijevi sulfati

200

(1) (38)

samo kandirano, kristalizirano ili glazirano voće i povrće


E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo površinska obrada


E 900

Dimetil polisiloksan

10
E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 902

Kandelila vosak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 903

Karnauba vosak

500


samo kao tvari za poliranje


E 904

Šelak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 905

Mikrokristalični vosak

quantum satis


samo površinska obrada


E 907

Hidrogenirani poli-1-decen

2 000


samo kao tvari za poliranje za konditorski proizvodi od šećera


E 950

Acesulfam K

500


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

2 000


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

500


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

800


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 957

Taumatin

50


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

100


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

samo proizvodi na osnovi kakaa ili sušenog voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera


E 961

Neotam

65


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

500

(11)a

samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

500


samo konditorski proizvodi u obliku tableta smanjene energetske vrijednosti


E 955

Sukraloza

200


samo konditorski proizvodi u obliku tableta smanjene energetske vrijednosti


E 961

Neotam

15


samo konditorski proizvodi u obliku tableta smanjene energetske vrijednosti


E 950

Acesulfam K

1 000


samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhoga voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

1 000


samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhoga voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

500

(51)

samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhoga voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

200

(52)

samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhoga voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

400


samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhoga voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

50


samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhoga voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo namazi na osnovi kakaa, mlijeka, sušenog voća ili masti, smanjene

energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera,


E 961

Neotam

32


samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhoga voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)b (49) (50)

samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhoga voća ili masti, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

1 000


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

2 000


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

300

(52)

samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

1 000


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

150


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 961

Neotam

65


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 961

Neotam

2


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera, kao pojačivač okusa


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)a (49) (50)

samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

500


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

1 000


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

500

(52)

samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

1 000


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 957

Taumatin

50


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

100


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

350

(60)

samo konditorski proizvodi bez dodanog šećera


E 961

Neotam

32


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

500

(11)a (49) (50)

samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

2 500


samo osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera


E 951

Aspartam

6 000


samo osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

3 000

(52)

samo osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera


E 955

Sukraloza

2 400


samo osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera


E 959

Neohesperidin DC

400


samo osvježivaći daha u obliku tabletica bez dodanog šećera


E 960

Steviol glikozidi

2 000

(60)

samo, osvježivači daha u obliku tabletica bez dodanog šećera


E 961

Neotam

200


samo osvježivači daha u obliku tabletica bez dodanog šećera


E 961

Neotam

3


samo osvježivači daha u obliku tabletica i jako aromatizirane pastile za grlo bez dodanoga šećera, kao pojačivač okusa


E 962

Sol aspartam-acesulfama

2 500

(11)a (49) (50)

samo osvježivači daha u obliku tabletica bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

2 000


samo jako aromatizirane pastile za osvježenje usne šupljine bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

1 000


samo jako aromatizirane pastile za osvježenje usne šupljine bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

670

(60)

samo jako aromatizirane pastile za osvježavanje usne šupljine bez dodanog šećera


E 961

Neotam

65


samo jako aromatizirane pastile za osvježenje usne šupljine bez dodanoga šećera


E 1204

Pululan

quantum satis


samo male tabletice za osvježavanje daha u obliku listića(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5(5): E 214-219: p-hidroksibenzoati (PHB), najviše 300 mg/kg(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)(50:) Dopuštene količine za E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo samostalno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid(25): Količine svakoga od bojila, E 122 i E 155 ne smiju biti veće od 50 mg/kg ili mg/l(38): Izraženo kao aluminij(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

05.3

Žvakaće gume


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

300

(25)Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 104

Quinoline Yellow

30

(61)E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

10

(61)E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

10

(61)E 160d

Lycopene

300
E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 500

(1) (2)E 297

Fumarna kiselina

2 000
E 310-321

Galati, TBHQ, BHA i BHT

400

(1)E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

quantum satis

(1) (4)E 392

Ekstrakti ružmarina

200

(46)E 405

Propan-1,2-diol alginat

5 000
E 416

Karaja guma

5 000
E 432-436

Polisorbati

5 000

(1)E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

10 000

(1)E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

5 000
E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

5 000
E 481-482

Stearoil-2-laktilati

2 000

(1)E 491-495

Esteri sorbitana

5 000

(1)E 551

Silicijev dioksid

quantum satis


samo površinska obrada


E 552

Kalcijev silikat

quantum satis


samo površinska obrada


E 553a

Magnezijev silikat

quantum satis


samo površinska obrada


E 553b

Talk

quantum satis
E 650

Cinkov acetat

1 000
E 900

Dimetil polisiloksan

100
E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 902

Kandelila vosak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 903

Karnauba vosak

1 200

(47)

samo kao tvari za poliranje


E 904

Šelak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 905

Mikrokristalični vosak

quantum satis


samo površinska obrada


E 907

Hidrogenirani poli-1-decen

2 000


samo kao tvari za poliranje


E 927b

Carbamid

30 000


samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

800

(12)

samo proizvodi s dodanim šećerom ili poliolima, kao pojačivač okusa


E 951

Aspartam

2 500

(12)

samo proizvodi s dodanim šećerom ili poliolima, kao pojačivač okusa


E 959

Neohesperidin DC

150

(12)

samo proizvodi s dodanim šećerom ili poliolima, kao pojačivač okusa


E 960

Steviol glikozidi

3 300

(60)

samo bez dodanog šećera


E 957

Taumatin

10

(12)

samo proizvodi s dodanim šećerom ili poliolima, kao pojačivač okusa


E 961

Neotam

3

(12)

samo proizvodi s dodanim šećerom ili poliolima, kao pojačivač okusa


E 950

Acesulfam K

2 000


samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

5 500


samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

1 200

(52)

samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

3 000


samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 957

Taumatin

50


samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

400


samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 961

Neotam

250


samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

2 000

(11)a (49) (50)

samo proizvodi bez dodanoga šećera


E 1518

Gliceril triacetat (triacetin)

quantum satis
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(12): Ako se E 950, E 951, E 957, E 959 i E 961 upotrebljavaju u gumama za žvakanje u kombinaciji, maksimalna količina svakog aditiva se smanjuje proporcionalno.


(25): Količine svakoga od bojila E 122 i E 155 ne smiju biti veće od 50 mg/kg ili mg/l


(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline


(47): Najveća se dopuštena količina primjenjuje na sve uporabe na koje se odnosi ovaj Pravilnik, uključujući odredbe iz Priloga III.


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola


(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

05.4

Ukrasi, premazi i nadjevi, osim nadjeva na bazi voća kategorije 4.2.4


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

500


samo ukrasi, premazi i umaci, osim nadjeva


Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

300

(25)

samo nadjevi


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo ukrasi, premazi i nadjevi bez dodanoga šećera


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo umaci


E 104

Quinoline Yellow

50

(61)

samo ukrasi, premazi i umaci, osim nadjeva


E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

35

(61)

samo ukrasi, premazi i umaci, osim nadjeva


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

55

(61)

samo ukrasi, premazi i umaci, osim nadjeva


E 104

Quinoline Yellow

50

(61)

samo nadjevi


E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

35

(61)

samo nadjevi


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

55

(61)

samo nadjevi


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

20


samo ukrasi i premazi


E 160d

Lycopene

30


osim crvenoga premaza tvrdih čokoladnih konditorskih proizvoda premazanih šećerom


E 160d

Lycopene

200


osim crvenoga premaza tvrdih čokoladnih konditorskih proizvoda premazanih šećerom


E 173

Aluminij

quantum satis


samo vanjski premaz konditorskih proizvoda od šećera za ukrašavanje kolača i peciva


E 174

Srebro

quantum satis


samo ukras čokoladnih bombona


E 175

Zlato

quantum satis


samo ukras čokoladnih bombona


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo preljevi (sirupi za palačinke, aromatizirani sirupi za milkshake i sladoled; slični proizvodi)


E 200-219

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati; p-hidroksibenzoati

1 500

(1) (2) (5)E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

samo konditorski proizvodi na bazi glukoznog sirupa (prijenos samo iz glukoznog sirupa)


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

40

(3)

samo preljevi (sirupi za palačinke, aromatizirani sirupi za milkshake i sladoled; slični proizvodi)


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

100

(3)

samo voćni nadjevi za peciva


E 297

Fumarna kiselina

1 000
E 297

Fumarna kiselina

2 500


samo nadjevi i preljevi za fine pekarske proizvode


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

3 000

(1) (4)

samo preljevi (sirupi za palačinke, aromatizirani sirupi za milkshake i sladoled; slični proizvodi)


E 355-357

Adipinska kiselina – adipati

2 000

(1)

samo nadjevi i preljevi za fine pekarske proizvode


E 392

Ekstrakti ružmarina

100

(41) (46)

samo umaci


E 405

Propan-1,2-diol alginat

1 500
E 405

Propan-1,2-diol alginat

5 000


samo nadjevi, preljevi i premazi za fine pekarske proizvode i deserte


E 416

Karaja guma

5 000


samo nadjevi, preljevi i premazi za fine pekarske proizvode i deserte


E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000


samo žele konditorski proizvodi (osim žele mini-cup)


E 427

Kasija guma

2 500


samo nadjevi, preljevi i premazi za fine pekarske proizvode i deserte


E 432-436

Polisorbati

1 000

(1)E 442

Amonijevi fosfatidi

10 000


samo konditorski proizvodi na bazi kakaa


E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000
E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

2 000
E 476

Poliglicerol poliricinoleat

5 000


samo konditorski proizvodi na bazi kakaa


E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

5 000
E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

30 000


samo tučeni preljevi za deserte, osim vrhnja


E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5 000

(1)E 491-495

Esteri sorbitana

5 000

(1)E 492

Sorbitan tristearat

10 000


samo konditorski proizvodi na bazi kakaa


E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

quantum satis


samo površinska obrada


E 900

Dimetil polisiloksan

10
E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 902

Kandelila vosak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 903

Karnauba vosak

500


samo kao tvari za poliranje


E 903

Karnauba vosak

200


samo kao tvari za poliranje malih finih pekarskih proizvoda premazanih čokoladom


E 904

Šelak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje


E 905

Mikrokristalični vosak

quantum satis


samo površinska obrada


E 907

Hidrogenirani poli-1-decen

2 000


samo kao tvari za poliranje


E 950

Acesulfam K

1 000


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

2 000


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

300

(52)

samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

1 000


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

150


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 961

Neotam

65


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 961

Neotam

2


samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera, kao pojačivač okusa


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)a (49) (50)

samo konditorski proizvodi na bazi škroba smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

500


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

1 000


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

500

(52)

samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

1 000


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 957

Taumatin

50


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

100


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo konditorski proizvodi bez dodanog šećera


E 961

Neotam

32


samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

500

(11)a (49) (50)

samo konditorski proizvodi bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

500


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

2 000


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

500

(52)

samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

800


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 957

Taumatin

50


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

100


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

270

(60)

samo proizvodi na osnovi kakaa ili sušenog voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera


E 961

Neotam

65


samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

500

(11)a (49) (50)

samo proizvodi na bazi kakaa ili suhoga voća, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

350


samo umaci


E 951

Aspartam

350


samo umaci


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

160

(52)

samo umaci


E 955

Sukraloza

450


samo umaci


E 959

Neohesperidin DC

50


samo umaci


E 961

Neotam

12


samo umaci


E 961

Neotam

25


samo umaci, kao pojačivač okusa


E 962

Sol aspartam-acesulfama

350

(11)b (49) (50)

samo umaci


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(5): E 214-219: p-hidroksibenzoati (PHB), najviše 300 mg/kg


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(41): Izraženo na masnu osnovu


(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(25): Količine svakoga od bojila E 122 i E 155 ne smiju biti veće od 50 mg/kg ili mg/l


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola


(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

06

ŽITARICE I PROIZVODI OD ŽITARICA

06.1

Cjelovita, lomljena zrna ili zrna u pahuljicama


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

30

(3)

samo sago i glazirani ječam


553b

Talk

quantum satis


samo riža


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi

06.2

Brašno i drugi mlinski proizvodi i škrobovi

06.2.1

Brašno


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

2 500

(1) (4)E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

20 000

(1) (4)

brašno s dodanim tvarima za rahljenje


E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 920

L-cistein

quantum satis
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

06.2.2

Škrobovi


Skupina I.

Aditivi

E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3)

osim škrobova u početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad, prerađenoj hrani na bazi žitarica i dječijoj hrani


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi

06.3

Žitarice za doručak


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


samo žitarice za doručak, osim ekstrudiranih i ekspandiranih žitnih pahuljica i/ili žitnih pahuljice s okusom voća


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo žitarice za doručak ili proizvodi na bazi žitarica, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200

(53)

samo žitarice za doručak s okusom voća


E 150c

Amonijačni karamel

quantum satis


samo ekstrudirane ili ekspandirane žitarice za doručak, ili žitarice za doručak s okusom voća


E 160a

Karoteni

quantum satis


samo ekstrudirane ili ekspandirane žitarice za doručak, ili žitarice za doručak s okusom voća


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

25


samo ekstrudirane ili ekspandirane žitarice za doručak, ili žitarice za doručak s okusom voća


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo ekstrudirane ili ekspandirane žitarice za doručak, ili žitarice za doručak s okusom voća


E 162

Beetroot Red, betanin

200

(53)

samo žitarice za doručak s okusom voća


E 163

Anthocyanins

200

(53)

samo žitarice za doručak s okusom voća


E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1) (13)

samo prethodno termički obrađene žitarice


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

10 000


samo žitarice za doručak u obliku granula


E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5 000

(1)E 950

Acesulfam K

1 200


samo žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i s minimalno 20 % posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 951

Aspartam

1 000


samo žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i s minimalno 20 % posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

100

(52)

samo žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i s minimalno 20 % posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

400


samo žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i s minimalno 20 % posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

50


samo žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i s minimalno 20 % posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15% i najmanje 20% posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanog šećera


E 961

Neotam

32


samo žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i s minimalno 20 % posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)b (49) (50)

samo žitarice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i s minimalno 20 % posija, smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(13): Najveća dopuštena količina izražena na masnu osnovu


(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)


(50:) Dopuštene količine za oba E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo pojedinačno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951


(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid


(53): E 120, E 162, i E 163 se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

06.4

Tjestenina

06.4.1

Svježa tjestenina


E 270

Mliječna kiselina

quantum satis
E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 301

Natrijev askorbat

quantum satis
E 322

Lecitini

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis
E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis
E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis06.4.2

Suha tjestenina


Skupina I.

Aditivisamo tjestenina bez glutena i/ili tjestenina namijenjena hipoproteinskoj prehrani, u skladu s Pravilnikom o hrani za posebne prehrambene potrebe (»Narodne novine« br. 41/10)1

06.4.3

Svježa prethodno termički obrađena tjestenina


E 270

Mliječna kiselina

quantum satis
E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 301

Natrijev askorbat

quantum satis
E 322

Lecitini

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis
E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis
E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis06.4.4

Njoki od krumpira


Skupina I.

Aditivi

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1)


06.4.5

Nadjevi za punjenu tjesteninu (ravioli i slično)


Skupina I.

Aditivi

E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina

06.5

Prethodno termički obrađeni rezanci i slični proizvodi


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

2 000

(1) (4)E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000


samo pretpakirani gotovi orijentalni rezanci za prodaju na malo


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

06.6

Tijesto


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

500


samo tijesto za premaze


E 104

Quinoline Yellow

50

(61)E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

35

(61)E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

55

(61)E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

20


samo tijesto za premaze


E 160d

Lycopene

30


samo tijesto za premaze


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

12 000

(1) (4)E 900

Dimetil polisiloksan

10
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedenue za Skupinu III

06.7

Prethodno termički obrađene ili prerađene žitarice


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

200

(1) (2)

samo polenta


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo semmelknödelteig


E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1)

samo prethodno termički obrađene kuhane žitarice


E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000


samo pretpakirana gotova riža i proizvodi od riže za prodaju na malo


E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis


samo riža za brzo kuhanje


E 472a

Esteri octene kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis


samo riža za brzo kuhanje


E 481-482

Stearoil-2-laktilati

4 000

(2)

samo riža za brzo kuhanje


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina

07

PEKARSKI PROIZVODI

07.1

Kruh i peciva


Skupina I.

Aditiviosim proizvoda iz 7.1.1 i 7.1.2


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo kruh sa sladom


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo pretpakirani narezani kruh i raženi kruh, polupečen, pretpakirani pekarski proizvodi za prodaju na malo i kruh smanjene energetske vrijednosti za prodaju na malo


E 280-283

Propionska kiselina – propionati

3 000

(1) (6)

samo pretpakirani narezani kruh i raženi kruh


E 280-283

Propionska kiselina – propionati

2 000

(1) (6)

samo kruh smanjene energetske vrijednosti, polupečeni pretpakirani kruh i pretpakirane peciva i pitta kruh, pretpakirani polsebrod, boller i dansk flutes


E 280-283

Propionska kiselina – propionati

1 000

(1) (6)

samo pretpakirani kruh


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

20 000

(1) (4)

samo kruh sa sodom


E 481-482

Stearoil-2-laktilati

3 000

(1)

osim proizvoda iz 7.1.1 i 7.1.2


E 483

Stearil tartarat

4 000


osim proizvoda iz 7.1.1 i 7.1.2


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(6): Propionska kiselina i njezine soli mogu biti prisutni u određenim fermentiranim proizvodima, a nastaju postupkom fermentacije u skladu s dobrom proizvodnom praksom

07.1.1

Kruh pripremljen isključivo od sljedećih sastojaka: pšeničnoga brašna, vode, kvasca ili tvari za rahljenje, soli


E 260

Octena kiselina

quantum satis
E 261

Kalijev acetat

quantum satis
E 262

Natrijevi acetati

quantum satis
E 263

Kalcijev acetat

quantum satis
E 270

Mliječna kiselina

quantum satis
E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 301

Natrijev askorbat

quantum satis
E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis
E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

quantum satis
E 322

Lecitini

quantum satis
E 325

Natrijev laktat

quantum satis
E 326

Kalijev laktat

quantum satis
E 327

Kalcijev laktat

quantum satis
E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis
E 472a

Esteri octene kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis
E 472d

Esteri vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis
E 472e

Mono– i diacetilni esteri vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis
E 472f

Smjesa estera octene i vinske kiseline mono– i diglicerida masnih kiselina

quantum satis07.1.2

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 260

Octena kiselina

quantum satis
E 261

Kalijev acetat

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 262

Natrijevi acetati

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 263

Kalcijev acetat

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 270

Mliječna kiselina

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 301

Natrijev askorbat

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 304

Esteri masnih kiselina askorbinske kiseline

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 322

Lecitini

quantum satis
E 325

Natrijev laktat

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 326

Kalijev laktat

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 327

Kalcijev laktat

quantum satis


samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek


E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis07.2

Fini pekarski proizvodi (kolači, keksi, slani, slatki i začinjeni)


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis
Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

200

(25)Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo proizvodi smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanoga šećera


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

10
E 160d

Lycopene

25
E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

2 000

(1) (2)

samo s aktivitetom vode većom od aw 0,65


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50


samo suhi keksi


E 280-283

Propionska kiselina – propionati

2 000

(1) (6)

samo pretpakirani fini pekarski proizvodi (uključujući konditorske proizvode s brašnom) s aktivitetom vode većom od aw 0,65


E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1)

samo smjese za kolače


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

20 000

(1) (4)E 392

Ekstrakti ružmarina

200

(41) (46)E 405

Propan-1,2-diol alginat

2 000
E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000


samo pretpakirani fini pekarski proizvodi za prodaju na malo


E 432-436

Polisorbati

3 000

(1)E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

10 000

(1)E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

10 000
E 477

Propan-1,2-diol esteri masnih kiselina

5 000
E 481-482

Stearoil-2-laktilati

5 000

(1)E 483

Stearil tartarat

4 000
E 491-495

Esteri sorbitana

10 000

(1)E 541

Natrijev aluminijev fosfat, kiseli

1 000

(38)

samo scones i biskvitni proizvodi


E 901

Pčelinji vosak, bijeli i žuti

quantum satis


samo kao tvari za poliranje malih finih pekarskih proizvoda premazanih čokoladom


E 902

Kandelila vosak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje malih finih pekarskih proizvoda premazanih čokoladom


E 903

Karnauba vosak

200


samo kao tvari za poliranje malih finih pekarskih proizvoda premazanih čokoladom


E 904

Šelak

quantum satis


samo kao tvari za poliranje malih finih pekarskih proizvoda premazanih čokoladom


E 950

Acesulfam K

2 000


samo korneti i vafli za sladoled bez dodanoga šećera


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

800

(52)

samo korneti i vafli za sladoled bez dodanoga šećera


E 955

Sukraloza

800


samo korneti i vafli za sladoled bez dodanoga šećera


E 959

Neohesperidin DC

50


samo korneti i vafli za sladoled bez dodanoga šećera


E 961

Neotam

60


samo korneti i vafli za sladoled bez dodanoga šećera


E 950

Acesulfam K

2 000


samo essoblaten – oblatne


E 951

Aspartam

1 000


samo essoblaten – oblatne


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

800

(52)

samo essoblaten – oblatne


E 955

Sukraloza

800


samo essoblaten – oblatne


E 960

Steviol glikozidi

330

(60)

samo essoblaten – oblatne


E 961

Neotam

60


samo essoblaten – oblatne


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)b (49) (50)

samo essoblaten – oblatne


E 950

Acesulfam K

1 000


samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe


E 951

Aspartam

1 700


samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe


E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

1 600

(51)

samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

170

(52)

samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe


E 955

Sukraloza

700


samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe


E 959

Neohesperidin DC

150


samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe


E 961

Neotam

55


samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe


E 962

Sol aspartam-acesulfama

1 000

(11)a (49) (50)

samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5(6): Propionska kiselina i njezine soli mogu biti prisutni u određenim fermentiranim proizvodima, a nastaju postupkom fermentacije u skladu s dobrom proizvodnom praksom(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama(41): Izraženo na masnu osnovu(49): Najveće dopuštene količine za uporabu dobivene su na temelju najvećih dopuštenih količina sastojaka soli, aspartama (E 951) i acesulfama K (E 950)(50:) Dopuštene količine za E 951 i E 950 ne smiju se prekoračiti uporabom soli aspartam-acesulfama, bilo samostalno ili u kombinaciji s E 950 ili E 951(51): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodna kiselina(52): Najveće dopuštene količine za uporabu izražene su kao slobodni imid(25): Količine svakoga od bojila E 122, i E 155 ne smiju biti veće od 50 mg/kg ili mg/l(38): Izraženo kao aluminij(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

08

MESO I MESNI PROIZVODI UKLJUČUJUĆI PILETINU I DIVLJAČ

08.1

Neprerađeno meso

08.1.1

Neprerađeno meso (meso papkara, peradi, divljači, cijeli komadi, polovice ili rasječeno meso), osim mesnih pripravaka kako su definirani Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)1


E 129

Allura Red AC

quantum satis


samo za označavanje zdravstvene ispravnosti


E 133

Brilliant Blue FCF

quantum satis


samo za označavanje zdravstvene ispravnosti


E 155

Brown HT

quantum satis


samo za označavanje zdravstvene ispravnosti

08.1.2

Mesni pripravci (usitnjeno svježe meso uključujući meso kojem su dodani začini ili dodaci) kako su definirani Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)1


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100


samo breakfast sausages s najmanjim sadržajem žitarica od 6 % i burger meat (meso za pljeskavice) s najmanjim sadržajem povrća i/ili žitarica od 4 % pomiješanih s mesom; u tim proizvodima meso mora biti mljeveno na način da mišić i masno tkivo budu u cijelosti raspršeni tako da vlakna čine emulziju s masti, dajući tim proizvodima njihov tipičan izgled


E 129

Allura Red AC

25


samo breakfast sausages s najmanjim sadržajem žitarica od 6 % i burger meat (meso za pljeskavice) s najmanjim sadržajem povrća i/ili žitarica od 4 % pomiješanih s mesom; u tim proizvodima meso mora biti mljeveno na način da mišić i masno tkivo budu u cijelosti raspršeni tako da vlakna čine emulziju s masti, dajući tim proizvodima njihov tipičan izgled


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo breakfast sausages s najmanjim sadržajem žitarica od 6 % i burger meat (meso za pljeskavice) s najmanjim sadržajem povrća i/ili žitarica od 4 % pomiješanih s mesom; u tim proizvodima meso mora biti mljeveno na način da mišić i masno tkivo budu u cijelosti raspršeni tako da vlakna čine emulziju s masti, dajući tim proizvodima njihov tipičan izgled


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

450

(1) (3)

samo breakfast sausages; burger meat (meso za pljeskavice) s najmanjim sadržajem povrća i/ili žitarica od 4 % pomiješanih s mesom


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

450

(1) (3)

samo salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca


E 261

Kalijev acetat

quantum satis


samo pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 262

Natrijevi acetati

quantum satis


samo pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis


samo gehakt i pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 301

Natrijev askorbat

quantum satis


samo gehakt i pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis


samo gehakt i pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 325

Natrijev laktat

quantum satis


samo pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 326

Kalijev laktat

quantum satis


samo pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 330

Limunska kiselina

quantum satis


samo gehakt i pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 331

Natrijevi citrati

quantum satis


samo gehakt i pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 332

Kalijevi citrati

quantum satis


samo gehakt i pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis


samo gehakt i pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo breakfast sausages; u ovome proizvodu meso mora biti mljeveno na način da mišić i masno tkivo budu u cijelosti raspršeni tako da vlakna čine emulziju s masti, dajući proizvodu njegov tipičan izgled


E 553b

Talk

quantum satis


samo površinska obrada kobasica


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

08.2

Prerađeno meso

08.2.1

Toplinski netretirano prerađeno meso


Skupina I.

Aditivi

E 100

Curcumin

20


samo kobasice


E 100

Curcumin

quantum satis


samo pasturmas


E 101

Riboflavini

quantum satis


samo pasturmas


E 110

Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S

15


samo sobrasada


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100


samo kobasice


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

200


samo kobasica chorizo/salchichon


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

quantum satis


samo pasturmas


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

50


samo kobasica chorizo/salchichon


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo kobasice


E 160a

Karoteni

20


samo kobasice


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

10


samo kobasice


E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo kobasice


E 200-219

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati; p-hidroksibenzoati

quantum satis

(1) (2)

samo površinska obrada suhomesnatih proizvoda


E 235

Natamicin

1

(8)

samo površinska obrada sušenih kobasica od salamurenog mesa


E 249-250

Nitriti

150

(7)E 251-252

Nitrati

150

(7)E 315

Izoaskorbinska kiselina

500


samo salamureni mesni proizvodi i konzervirani mesni proizvodi


E 316

Natrijev izoaskorbat

500


samo salamureni mesni proizvodi i konzervirani mesni proizvodi


E 310-320

Galati, TBHQ i BHA

200

(1) (13)

samo dehidrirano meso


E 315

Izoaskorbinska kiselina

500

(9)

samo salamureni proizvodi i konzervirani proizvodi


E 316

Natrijev izoaskorbat

500

(9)

samo salamureni proizvodi i konzervirani proizvodi


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)E 392

Ekstrakti ružmarina

100

(46)

samo sušene kobasice


E 392

Ekstrakti ružmarina

150

(41) (46)

osim sušenih kobasica


E 392

Ekstrakti ružmarina

150

(46)

samo dehidrirano meso


553b

Talk

quantum satis


površinska obrada kobasica


E 959

Neohesperidin DC

5


samo kao pojačivač okusa


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(7): Najveća količina koja se može dodati tijekom proizvodnje


(8): mg/dm2 površine, nije prisutan na dubini od 5 mm


(9): E 315 i E 316 dopušteni su pojedinačno ili u kombinaciji; najveća dopuštena količina izražena je kao izoaskorbinska kiselina


(13): Najveća dopuštena količina izražena na masnu osnovu


(41): Izraženo na masnu osnovu


(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline

08.2.2

Toplinski tretirano prerađeno meso


Skupina I.

Aditiviosim foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben


E 100

Curcumin

20


samo kobasice, paštete i terine (složeni oblikovani mesni proizvod)


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100


samo kobasice, paštete i terine (složeni oblikovani mesni proizvod)


E 129

Allura Red AC

25


samo luncheon meso


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo kobasice, paštete i terine (složeni oblikovani mesni proizvod)


E 160a

Karoteni

20


samo kobasice, paštete i terine (složeni oblikovani mesni proizvod)


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

10


samo kobasice, paštete i terine (složeni oblikovani mesni proizvod)


E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo kobasice, paštete i terine (složeni oblikovani mesni proizvod)


E 200-203; 214-219

Sorbinska kiselina – sorbati; p-hidroksibenzoati

1 000

(1) (2)

samo pašteta


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo aspik (hladetina)


E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

500

(1) (2)

samo aspik (hladetina)


E 249-250

Nitriti

150

(7) (59)

osim steriliziranih mesnih proizvoda (Fo > 3,00)


E 249-250

Nitriti

100

(7) (58) (59)

samo sterilizirani mesni proizvodi (Fo > 3,00)


E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis


samo foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben


E 301

Natrijev askorbat

quantum satis


samo foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras / Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben


E 315

Izoaskorbinska kiselina

500

(9)

samo salamureni mesni proizvodi i konzervirani mesni proizvodi


E 316

Natrijev izoaskorbat

500

(9)

samo salamureni mesni proizvodi i konzervirani mesni proizvodi


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

osim foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben


E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

250


samo libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben


E 392

Ekstrakti ružmarina

150

(41) (46)

osim sušenih kobasica


E 392

Ekstrakti ružmarina

100

(46)

samo sušene kobasice


E 392

Ekstrakti ružmarina

150

(46)

samo dehidrirano meso


E 427

Kasija guma

1 500
E 473-474

Saharozni esteri masnih kiselina, saharogliceridi

5 000

(1) (41)

osim foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben


E 481-482

Stearoil-2-laktilati

4 000

(1)

samo mljeveni i na kocke narezani konzervirani mesni proizvodi


E 553b

Talk

quantum satis


samo površinska obrada kobasica


E 959

Neohesperidin DC

5


samo kao pojačivač okusa, osim za foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(7): Najveća količina koja se može dodati tijekom proizvodnje


(9): E 315 i E 316 dopušteni su pojedinačno ili u kombinaciji; najveća dopuštena količina izražena je kao izoaskorbinska kiselina


(41): Izraženo na masnu osnovu


(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline


(58): Vrijednost Fo 3 odgovara zagrijavanju u trajanju od 3 minute na temperaturi od 121 °C (smanjenje bakterijskog opterećena od milijardu spora u svakoj od 1 000 konzervi na jednu sporu u tisuću konzervi)


(59): Nitrati mogu biti prisutni u određenim toplinski obrađenim mesnim proizvodima uslijed prirodne pretvorbe nitrita u nitrate u slabo kiselom mediju

08.2.3

Prirodna i umjetna crijeva za meso i ostali ovitci


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


osim vanjskih jestivih ovitaka pasturmas


Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

500


samo ukrasi i ovitci, osim vanjskih jestivih ovoja pasturmas


Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

quantum satis


samo jestiva crijeva


E 100

Curcumin

quantum satis


samo vanjski jestivi ovitci pasturmas


E 101

Riboflavini

quantum satis


samo vanjski jestivi ovitci pasturmas


E 104

Quinoline Yellow

50

(61)

samo ukrasi i ovoji, osim vanjskih jestivih ovitaka pasturmas


E 110

Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S

35

(61)

samo ukrasi i ovoji, osim vanjskih jestivih ovitaka pasturmas


E 104

Quinoline Yellow

10

(62)

samo jestiva crijeva


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

quantum satis


samo vanjski jestivi ovitci pasturmas


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

55

(61)

samo ukrasi i ovitci, osim vanjskih jestivih ovitaka pasturmas


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

20
E 160d

Lycopene

500


samo ukrasi i ovitci, osim vanjskih jestivih ovitaka pasturmas


E 160d

Lycopene

30


samo jestiva crijeva


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

quantum satis


samo crijeva na bazi kolagena s aktivitetom vode većim od aw 0,6


E 200-203; 214-219

Sorbinska kiselina – sorbati; p-hidroksibenzoati

1 000

(1) (2)

samo želirani ovitci mesnih proizvoda (termički obrađenih, salamurenih ili sušenih)


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

4 000

(1) (4)

samo za poliranje mesa


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III


(62) Ukupna količina E 104 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

08.2.4

Tradicionalni salamureni mesni proizvodi s posebnim odredbama u pogledu nitrita i nitrata

08.2.4.1

Tradicionalni proizvodi obrađeni postupkom mokrog salamurenja (mesni proizvodi potopljeni u tekuću salamuru koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke)


E 249-250

Nitriti

175

(39)

samo Wiltshire bacon (slanina) i slični proizvodi: u meso se ubrizgava tekuća salamura, nakon čega slijedi mokro salamurenje u trajanju od 3 do 10 dana. Salamura također sadrži mikrobiološke starter kulture.


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo Wiltshire bacon (slanina) i slični proizvodi: u meso se ubrizgava tekuća salamura, nakon čega slijedi mokro salamurenje u trajanju od 3 do 10 dana. Salamura također sadrži mikrobiološke starter kulture.


E 249-250

Nitriti

100

(39)

samo Wiltshire ham (šunka) i slični proizvodi: u meso se ubrizgava tekuća salamura, nakon čega slijedi mokro salamurenje u trajanju od 3 do 10 dana. Salamura također sadrži mikrobiološke starter kulture.


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo Wiltshire ham (šunka) i slični proizvodi: u meso se ubrizgava tekuća salamura, nakon čega slijedi mokro salamurenje u trajanju od 3 do 10 dana. Salamura također sadrži mikrobiološke starter kulture.


E 249-250

Nitriti

175

(39)

samo Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado i slični proizvodi: mokro salamurenje u trajanju od 3 do 5 dana. Proizvod nije toplinski obrađen i ima visoki aktivitet vode


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo Entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeca (salgados), toucinho fumado i slični proizvodi: mokro salamurenje u trajanju od 3 do 5 dana. Proizvod nije toplinski obrađen i ima visoki aktivitet vode


E 249-250

Nitriti

50

(39)

samo cured tongue (sušeni jezik): mokro salamurenje u trajanju od minimalno 4 dana i prokuhavanje


E 251-252

Nitrati

10

(39) (59)

samo cured tongue (sušeni jezik): mokro salamurenje u trajanju od minimalno 4 dana i prethodno toplinski obrađen


E 249-250

Nitriti

150

(7)

samo kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: u meso se ubrizgava tekuća salamura, nakon čega slijedi mokro salamurenje Salamurenje traje od 14 do 21 dana, nakon čega slijedi zrenje s hladnim dimljenjem u trajanju od 4 do 5 tjedana


E 251-252

Nitrati

300

(7)

samo kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: u meso se ubrizgava tekuća salamura, nakon čega slijedi mokro salamurenje. Salamurenje traje od 14 do 21 dana, nakon čega slijedi zrenje s hladnim dimljenjem u trajanju od 4 do 5 tjedana


E 249-250

Nitriti

150

(7)

samo bacon (slanina), filet de bacon i slični proizvodi: mokro salamurenje u trajanju od 4 do 5 dana na temperaturi između 5 i 7 °C, zrenje koje obično traje 24 do 40 sati na temperaturi od 22 °C, po mogućnosti dimljenje u trajanju od 24 sata na temperaturi između 20 i 25 °C, te skladištenje u trajanju od 3 do 6 tjedana na temperaturi između 12 i 14 °C


E 251-252

Nitrati

250

(7) (40) (59)

samo bacon (slanina), filet de bacon i slični proizvodi: mokro salamurenje u trajanju od 4 do 5 dana na temperaturi između 5 i 7 °C, zrenje koje obično traje 24 do 40 sati na temperaturi od 22 °C, po mogućnosti dimljenje u trajanju od 24 sata na temperaturi između 20 i 25 °C, te skladištenje u trajanju od 3 do 6 tjedana na temperaturi između 12 i 14 °C


E 249-250

Nitriti

50

(39)

samo rohschinken, nassgepökelt i slični proizvodi: vrijeme salamurenja ovisi o obliku i masi komada mesa, a traje oko 2 dana/kg, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje


E 251-252

Nitrati

250

(39)

samo rohschinken, nassgepökelt i slični proizvodi: vrijeme salamurenja ovisi o obliku i masi komada mesa, a traje oko 2 dana/kg, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje


(7): Najveća količina koja se može dodati tijekom proizvodnje


(39): Najveća rezidualna količina, najveća dopuštena količina ostataka na kraju postupka proizvodnje


(40): Bez dodanih nitrita


(59): Nitrati mogu biti prisutni u određenim toplinski obrađenim mesnim proizvodima uslijed prirodne pretvorbe nitrita u nitrate u slabo kiselom mediju

08.2.4.2

Tradicionalni proizvodi obrađeni postupkom suhog soljenja (postupak suhog salamurenja koji uključuje utrljavanje suhe salamure koja sadrži nitrite i/ili nitrate, sol i druge sastojke na površinu mesa, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje)


E 249-250

Nitriti

175

(39)

samo dry cured bacon (sušena salamurena slanina) i slični proizvodi: suho salamurenje nakon čega slijedi zrenje u trajanju od minimalno 4 dana


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo dry cured bacon (sušena salamurena slanina) i slični proizvodi: suho salamurenje nakon čega slijedi zrenje u trajanju od minimalno 4 dana


E 249-250

Nitriti

100

(39)

samo dry cured ham (sušena salamurena šunka) i slični proizvodi: suho salamurenje nakon čega slijedi zrenje u trajanju od minimalno 4 dana


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo dry cured ham (sušena salamurena šunka) i slični proizvodi: suho ssalamurenje nakon čega slijedi zrenje u trajanju od minimalno 4 dana


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo jamon curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina i slični proizvodi: suho salamurenje s vremenom stabilizacije od minimalno 10 dana i vremenom zrenja duljim od 45 dana


E 249-250

Nitriti

100

(39)

samo presunto, presunto da pa i paio do lombo i slični proizvodi: suho salamurenje u trajanju od 10 do 15 dana, nakon čega slijede stabilizacija u trajanju od 30 do 45 dana i zrenje u trajanju od minimalno 2 mjeseca


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo presunto, presunto da pa i paio do lombo i slični proizvodi: suho salamurenje u trajanju od 10 do 15 dana, nakon čega slijede stabilizacija u trajanju od 30 do 45 dana i zrenje u trajanju od minimalno 2 mjeseca


E 251-252

Nitrati

250

(39) (40) (59)

samo jambon sec, jambon sel i drugi slični suho salamureni proizvodi: suho salamurenje u trajanju od 3 dana + 1 dan/kg, nakon čega slijede odležavanje u trajanju od 1 tjedan i starenje/zrenje u trajanju od 45 dana do 18 mjeseci


E 249-250

Nitriti

50

(39)

samo rohschinken, trockengepökelt i slični proizvodi: vrijeme salamurenja ovisi o obliku i masi komada mesa, a traje oko 10 do 14 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo rohschinken, trockengepökelt i slični proizvodi: vrijeme salamurenja ovisi o obliku i masi komada mesa, a traje oko 10 do 14 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje


(39): Najveća rezidualna količina, najveća dopuštena količina ostataka na kraju postupka proizvodnje


(40): Bez dodanih nitrita


(59): Nitrati mogu biti prisutni u određenim toplinski obrađenim mesnim proizvodima uslijed prirodne pretvorbe nitrita u nitrate u slabo kiselom mediju

08.2.4.3

Ostali tradicionalni salamureni mesni proizvodi (kombinirana uporaba mokrog i suhog salamurenja ili kada se nitrit i/ili nitrat dodaju složenom proizvodu ili se salamura ubrizgava u proizvod prije kuhanja)


E 249-250

Nitriti

50

(39)

samo rohschinken, trocken-/nasgepökelt i slični proizvodi: kombinirana uporaba suhog i mokrog salamurenja (bez ubrizgavanja salamure). Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i masi komada mesa, a traje oko 14 do 35 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje


E 251-252

Nitrati

250

(39) (59)

samo rohschinken, trocken-/nasgepökelt i slični proizvodi: kombinirana uporaba suhog i mokrog salamurenja (bez ubrizgavanja salamure). Vrijeme salamurenja ovisi o obliku i masi komada mesa, a traje oko 14 do 35 dana, nakon čega slijedi stabilizacija/zrenje


E 249-250

Nitriti

50

(39)

samo jellied veal i brisket: ubrizgavanje salamure, te potom nakon minimalno 2 dana kuhanje u kipućoj vodi do 3 sata


E 251-252

Nitrati

10

(39) (59)

samo jellied veal i brisket: ubrizgavanje salamure, te potom nakon minimalno 2 dana kuhanje u kipućoj vodi do 3 sata


E 251-252

Nitrati

300

(40) (7)

samo rohwürste (salami i kantwurst): proizvod zrije minimalno 4 tjedna, a omjer vode i bjelančevina u proizvodu je manji od 1,7


E 251-252

Nitrati

250

(40) (7) (59)

samo Salchichon y chorizo traducionales de larga curacion i slični proizvodi: proizvod zrije minimalno 30 dana


E 249-250

Nitriti

180

(7)

samo vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunjaská klobása, paprikás i slični proizvodi: suhi se proizvod kuha na temperaturi od 70 °C, nakon čega slijede sušenje i dimljenje u trajanju od 8 do 12 dana. Fermentirani se proizvod podvrgava postupku fermentacije u tri faze u trajanju od 14 do 30 dana, nakon čega slijedi dimljenje


E 251-252

Nitrati

250

(40) (7) (59)

samo saucissons sec i slični proizvodi: sirove fermentirane suhe kobasice bez dodanih nitrita. Proizvod fermentira na temperaturi između 18 i 22 °C ili nižoj temperaturi (10 do 12 °C), te potom stari/zrije 3 tjedna. Omjer vode i bjelančevina u proizvodu manji je od 1,7


(7): Najveća količina koja se može dodati tijekom proizvodnje


(39): Najveća rezidualna količina, najveća dopuštena količina ostataka na kraju postupka proizvodnje


(40): Bez dodanih nitrita


(59): Nitrati mogu biti prisutni u određenim toplinski obrađenim mesnim proizvodima uslijed prirodne pretvorbe nitrita u nitrate u slabo kiselom mediju

09

RIBA I PROIZVODI RIBARSTVA

09.1

Neprerađena riba i proizvodi ribarstva

09.1.1

Neprerađena riba


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo smrznuta i duboko smrznuta neprerađena riba za namjene različite od zaslađivanja


E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 301

Natrijev askorbat

quantum satis
E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis
E 315

Izoaskorbinska kiselina

1 500

(9)

samo smrznuta i duboko smrznuta riba s crvenom kožom


E 316

Natrijev izoaskorbat

1 500

(9)

samo smrznuta i duboko smrznuta riba s crvenom kožom


E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 332

Kalijevi citrati

quantum satis
E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis
E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo smrznuti i duboko smrznuti riblji fileti


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(9): E 315 i E 316 dopušteni su pojedinačno ili u kombinaciji; najveća dopuštena količina izražena je kao izoaskorbinska kiselina

09.1.2

Neprerađeni mekušci i rakovi


Skupina IV.

Polioli

quantum satis


samo smrznuti i duboko smrznuti neprerađeni rakovi, mekušci i glavonošci; za namjene različite od zaslađivanja


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

150

(3) (10)

samo svježi, srmznuti i duboko smrznuti rakovi i glavnonošci; rakovi iz porodica Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae do 80 jedinica


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

200

(3) (10)

samo rakovi iz porodica Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae između 80 i 120 jedinica


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

300

(3) (10)

samo rakovi iz porodica Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae više od 120 jedinica


E 300

Askorbinska kiselina

quantum satis
E 301

Natrijev askorbat

quantum satis
E 302

Kalcijev askorbat

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 332

Kalijevi citrati

quantum satis
E 333

Kalcijevi citrati

quantum satis
E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo smrznuti i duboko smrznuti mekušci i rakovi


E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

75


samo smrznuti i duboko smrznuti rakovi


E 586

4-heksilrezorcinol

2

(42)

samo u svježem, smrznutom ili duboko smrznutom mesu rakova


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(10): Najveće dopuštene količine u jestivim dijelovima


(42): Kao ostatak

09.2

Prerađena riba i proizvodi ribarstva, uključujući mekušce i rakove


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


samo surimi i slični proizvodi i zamjene lososa


Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

500


samo surimi i slični proizvodi i zamjene lososa


E 100

Curcumin

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 101

Riboflavini

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 102

Tartrazine

100

(35)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 110

Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S

200

(63)

samo u zamjenama lososa od ribljih vrsta

Theragra chalcogramma i Pollachius virens


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100

(35)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 122

Azorubine, Carmoisine

100

(35)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(63)

samo u zamjenama lososa od ribljih vrsta

Theragra chalcogramma i Pollachius virens


E 140

Klorofili i klorofilini

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 142

Green S

100

(35)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 151

Brilliant Black BN, Black PN

100

(35)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 153

Biljni ugljen

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 160a

Karoteni

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

100

(35)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 161b

Lutein

100

(35)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 170

Kalcijev karbonat

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 171

Titanov dioksid

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 172

Željezo oksidi i hidroksidi

quantum satis


samo riblja pašteta i pašteta od rakova


E 100

Curcumin

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 101

Riboflavini

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 102

Tartrazine

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 122

Azorubine, Carmoisine

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 129

Allura Red AC

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 140

Klorofili i klorofilini

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 142

Green S

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 150a-d

Karameli

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 151

Brilliant Black BN, Black PN

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 153

Biljni ugljen

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 155

Brown HT

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 160a

Karoteni

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 161b

Lutein

250

(36)

samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 162

Beetroot Red, betanin

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 163

Anthocyanins

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 171

Titanov dioksid

quantum satis


samo prethodno termički obrađeni rakovi


E 100

Curcumin

quantum satis


samo dimljena riba


E 101

Riboflavini

quantum satis


samo dimljena riba


E 102

Tartrazine

100

(37)

samo dimljena riba


E 120

Cochineal, Carminic acid, Karmin

100

(37)

samo dimljena riba


E 141

Bakreni kompleksi klorofila i klorofilina

quantum satis


samo dimljena riba


E 151

Brilliant Black BN, Black PN

100

(37)

samo dimljena riba


E 153

Biljni ugljen

quantum satis


samo dimljena riba


E 160a

Karoteni

quantum satis


samo dimljena riba


E 160b

Annato, Bixin, Norbixin

10


samo dimljena riba


E 160c

Ekstrakt paprike, Capsanthin, Capsorubin

quantum satis


samo dimljena riba


E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C 30)

100

(37)

samo dimljena riba


E 171

Titanov dioksid

quantum satis
E 172

Željezo oksidi i hidroksidi

quantum satis
E 163

Anthocyanins

quantum satis

(37)

samo dimljena riba


E 160d

Lycopene

10


samo zamjene lososa


E 160d

Lycopene

30


samo pašteta od ribe i rakova, prethodno termički obrađeni rakovi, surimi, dimljena riba


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

aspik (hladetina)


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

200

(1) (2)

samo soljena, sušena riba


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

2 000

(1) (2)

samo polukonzervirana riba i proizvodi ribarstva, uključujući rakove, mekušce, surimi i paštetu od ribe/rakova; termički obrađeni rakovi i mekušci


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

6 000


samo termički obrađeni Crangon crangon i Crangon vulgaris


E 210-213

Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)

samo termički obrađeni rakovi i mekušci


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

50

(3) (10)

samo termički obrađeni rakovi i glavonošci


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

135

(3) (10)

samo termički obrađeni rakovi iz porodica Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae do 80 jedinica


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

180

(3) (10)

samo termički obrađeni rakovi iz porodica Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae između 80 i 120 jedinica


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

200

(3)

samo sušena, soljena riba vrste Gadidae


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

270

(3) (10)

samo termički obrađeni rakovi iz porodica Penaeidae, Solenoceridae i Aristaeidae više od 120 jedinica


E 251-252

Nitrati

500


ukiseljena haringa (sleđ) i papalina


E 315

Izoaskorbinska kiselina

1 500

(9)

samo konzervirani i polukonzervirani riblji proizvodi


E 316

Natrijev izoaskorbat

1 500

(9)

samo konzervirani i polukonzervirani riblji proizvodi


E 392

Ekstrakti ružmarina

150

(41) (46)E 950

Acesulfam K

200


samo slatko-kisele konzervirane i polukonzervirane ribe i marinade od ribe, rakova i mekušaca


E 951

Aspartam

300


samo slatko-kisele konzervirane i polukonzervirane ribe i marinade od ribe, rakova i mekušaca


E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

160


samo slatko-kisele konzervirane i polukonzervirane ribe i marinade od ribe, rakova i mekušaca


E 955

Sukraloza

120


samo slatko-kisele konzervirane i polukonzervirane ribe i marinade od ribe, rakova i mekušaca


E 959

Neohesperidin DC

30


samo slatko-kisele konzervirane i polukonzervirane i marinade od ribe, rakova i mekušaca


E 960

Steviol glikozidi

200

(60)

slatko-kiselo konzervirana i polukonzervirana riba i marinade od ribe, rakova i školjkaša


E 961

Neotam

10


samo slatko-kisele konzervirane i polukonzervirane ribe i marinade od ribe, rakova i mekušaca


E 962

Sol aspartam-acesulfama

200

(11)a

samo slatko-kisele konzervirane i polukonzervirane ribe i marinade od ribe, rakova i mekušaca


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

1 000

(1) (4)

samo konzervirani proizvodi od rakova; surimi i slični proizvodi


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

5 000

(1) (4)

samo riblja pašteta i pašteta od rakova, te u prerađenim smrznutim i duboko smrznutim mekušcima i rakovima


E 385

Kalcijev dinatrijev etilen diamin tetraacetat (kalcijev dinatrijev EDTA)

75


samo riba, rakovi i mekušci u konzervama i staklenkama


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(9): E 315 i E 316 dopušteni su pojedinačno ili u kombinaciji; najveća dopuštena količina izražena je kao izoaskorbinska kiselina


(10): Najveće dopuštene količine u jestivim dijelovima


(11): Najveće dopuštene količine izražene su kao (a) ekvivalent acesulfama K ili (b) ekvivalent aspartama


(35): Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e i E 161b


(36): Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e i E 161b


(37): Najviše pojedinačno ili za kombinaciju E 102, E 120, E 151, E 160e


(41): Izraženo na masnu osnovu


(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola


(63): Ukupna količina E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

09.3

Riblja ikra


Skupina I.

Aditivisamo prerađena riblja ikra


Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


osim ikre jesetre (kavijara)


Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

300


osim ikre jesetre (kavijara)


E 104

Quinoline Yellow

200

(61)

osim ikre jesetre (kavijara)


E 110

Sunset Yellow FCF, Orange Yellow S

200

(61)

osim ikre jesetre (kavijara)


E 123

Amaranth

30


osim ikre jesetre (kavijara)


E 124

Ponceau 4R, Cochineal Red A

200

(61)

osim ikre jesetre (kavijara)


E 160d

Lycopene

30


osim ikre jesetre (kavijara)


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

2 000

(1) (2)

samo polukonzervirani proizvodi od ribe koji sadrže riblju ikru


E 284

Borna kiselina

4 000

(54)

samo ikra jesetre (kavijar)


E 285

Natrijev tetraborat (boraks)

4 000

(54)

samo ikra jesetre (kavijar)


E 315

Izoaskorbinska kiselina

1 500

(9)

samo konzervirani polukonzervirani proizvodi od ribe koji sadrže riblju ikru


E 316

Natrijev izoaskorbat

1 500

(9)

samo konzervirani i polukonzervirani proizvodi od ribe koji sadrže riblju ikru(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina(9): E 315 i E 316 dopušteni su pojedinačno ili u kombinaciji; najveća dopuštena količina izražena je kao izoaskorbinska kiselina(54): Izraženo kao borna kiselina(61): Ukupna količina E 104, E 110, E 124 i bojila iz Skupine III ne smije biti veća od najveće dopuštene količine navedene za Skupinu III

10

JAJA I PROIZVODI OD JAJA

10.1

Neprerađena jaja


Za ukrasno bojanje ljuski jaja ili tiskanje na njima, mogu se koristiti 1. Bojila iz Priloga II dijela B ovoga Pravilnika kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 589/2008

10.2

Prerađena jaja i proizvodi od jaja


Za ukrasno bojanje ljuski jaja mogu se koristiti 1. Bojila iz Priloga II dijela B ovoga Pravilnika


Skupina I.

Aditivi

E 1505

Trietil citrat

quantum satis


samo bjelanjak u prahu


E 200-203

Sorbinska kiselina – sorbati

1 000

(1) (2)

samo dehidrirani i koncentrirani smrznuti i duboko smrznuti proizvodi od jaja


E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

5 000

(1) (2)

samo tekuća jaja (bjelanjak, žutanjak ili cijelo jaje)


E 234

Nizin

6,25


samo pasterizirana tekuća jaja (bjelanjak, žutanjak ili cijelo jaje)


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

10 000

(1) (4)

samo tekuća jaja (bjelanjak, žutanjak ili cijelo jaje)


E 392

Ekstrakti ružmarina

200

(46)E 426

Hemiceluloza iz soje

10 000


samo dehidrirani i koncentrirani smrznuti i duboko smrznuti proizvodi od jaja


E 475

Poliglicerolni esteri masnih kiselina

1 000
E 520-523

Aluminijevi sulfati

30

(1) (38)

samo bjelanjak


E 1505

Trietil citrat

quantum satis
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(38): Izraženo kao aluminij


(46): Kao zbroj karnosola i karnosolne kiseline

11

ŠEĆERI, SIRUPI, MED I STOLNA SLADILA

11.1

Šećeri i sirupi kako su definirani Pravilnikom o šećerima i metodama analize šećera namijenjenih za konzumaciju (»Narodne novine« broj 39/09)1


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

10

(3)

samo šećeri, osim glukoznog sirupa


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

20

(3)

samo glukozni sirup, sušeni ili ne


E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

10 000

(4)

samo suha hrana u praškastom obliku


E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

quantum satis

(1)

samo hrana u obliku tableta i dražeja


E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)

samo suha hrana u praškastom obliku


(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5

11.2

Ostali šećeri i sirupi


Skupina I.

Aditivi

E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

40

(3)E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

70

(3)

samo melase


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi

11.3

Med, kako je definiran Pravilnikom o medu (»Narodne novine« broj« 93/09)1

11.4

Stolna sladila

11.4.1

Stolna sladila u tekućem obliku


Skupina IV.

Polioli

quantum satis
E 950

Acesulfam K

quantum satis
E 951

Aspartam

quantum satis
E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

quantum satis
E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

quantum satis
E 955

Sukraloza

quantum satis
E 957

Taumatin

quantum satis
E 959

Neohesperidin DC

quantum satis
E 960

Steviol glikozidi

quantum satis

(60)E 961

Neotam

quantum satis
E 962

Sol aspartam-acesulfama

quantum satis
E 200-219

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati; p-hidroksibenzoati

500

(1) (2)

samo ako je sadržaj vode veći od 75 %


E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 407

Karagenan

quantum satis
E 410

Brašno sjemenke rogača

quantum satis
E 412

Guar guma

quantum satis
E 413

Tragakant

quantum satis
E 414

Guma arabika (akacija guma)

quantum satis
E 415

Ksantan guma

quantum satis
E 418

Gelan guma

quantum satis
E 422

Glicerol

quantum satis
E 440

Pektini

quantum satis
E 460(i)

Mikrokristalična celuloza

quantum satis
E 463

Hidroksipropil celuloza

quantum satis
E 464

Hidroksipropil metil celuloza

quantum satis
E 465

Etil metil celuloza

quantum satis
E 466

Karboksi metil celuloza

quantum satis
E 500

Natrijevi karbonati

quantum satis
E 501

Kalijevi karbonati

quantum satis
E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis
E 640

Glicin i njegova natrijeva sol

quantum satis
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

11.4.2

Stolna sladila u prahu


Skupina IV.

Polioli

quantum satis
E 950

Acesulfam K

quantum satis
E 951

Aspartam

quantum satis
E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

quantum satis
E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

quantum satis
E 955

Sukraloza

quantum satis
E 957

Taumatin

quantum satis
E 959

Neohesperidin DC

quantum satis
E 960

Steviol glikozidi

quantum satis

(60)E 961

Neotam

quantum satis
E 962

Sol aspartam-acesulfama

quantum satis
E 327

Kalcijev laktat

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 336

Kalijevi tartarati

quantum satis
E 341

Kalcijevi fosfati

quantum satis
E 407

Karagenan

quantum satis
E 410

Brašno sjemenke rogača

quantum satis
E 412

Guar guma

quantum satis
E 413

Tragakant

quantum satis
E 414

Guma arabika (akacija guma)

quantum satis
E 415

Ksantan guma

quantum satis
E 418

Gelan guma

quantum satis
E 440

Pektini

quantum satis
E 460

Celuloza

quantum satis
E 461

Metil celuloza

quantum satis
E 463

Hidroksipropil celuloza

quantum satis
E 464

Hidroksipropil metil celuloza

quantum satis
E 465

Etil metil celuloza

quantum satis
E 466

Karboksi metil celuloza

quantum satis
E 468

Umrežena natrijeva karboksi metil celuloza

50 000
E 500

Natrijevi karbonati

quantum satis
E 501

Kalijevi karbonati

quantum satis
E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

10 000

(1)E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis
E 576

Natrijev glukonat

quantum satis
E 577

Kalijev glukonat

quantum satis
E 578

Kalcijev glukonat

quantum satis
E 640

Glicin i njegova natrijeva sol

quantum satis
E 1200

Polidekstroza

quantum satis
E 1521

Polietilen glikol

quantum satis
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

11.4.3

Stolna sladila u tabletama


Skupina IV.

Polioli

quantum satis
E 950

Acesulfam K

quantum satis
E 951

Aspartam

quantum satis
E 952

Ciklaminska kiselina i njezine natrijeve i kalcijeve soli

quantum satis
E 954

Saharin i njegove natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli

quantum satis
E 955

Sukraloza

quantum satis
E 957

Taumatin

quantum satis
E 959

Neohesperidin DC

quantum satis
E 960

Steviol glikozidi

quantum satis

(60)E 961

Neotam

quantum satis
E 962

Sol aspartam-acesulfama

quantum satis
E 296

Jabučna kiselina

quantum satis
E 330

Limunska kiselina

quantum satis
E 331

Natrijevi citrati

quantum satis
E 334

Vinska kiselina (L(+)-)

quantum satis
E 336

Kalijevi tartarati

quantum satis
E 414

Guma arabika (akacija guma)

quantum satis
E 440

Pektini

quantum satis
E 460

Celuloza

quantum satis
E 460(i)

Mikrokristalična celuloza

quantum satis
E 460(ii)

Celuloza u prahu

quantum satis
E 461

Metil celuloza

quantum satis
E 463

Hidroksipropil celuloza

quantum satis
E 464

Hidroksipropil metil celuloza

quantum satis
E 465

Etil metil celuloza

quantum satis
E 466

Karboksi metil celuloza

quantum satis
E 468

Umrežena natrijeva karboksi metil celuloza

50 000
E 470a

Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina

quantum satis
E 470b

Magnezijeve soli masnih kiselina

quantum satis
E 471

Mono– i digliceridi masnih kiselina

quantum satis
E 500

Natrijevi karbonati

quantum satis
E 501

Kalijevi karbonati

quantum satis
E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

quantum satis
E 575

Glukono-delta-lakton

quantum satis
E 576

Natrijev glukonat

quantum satis
E 577

Kalijev glukonat

quantum satis
E 578

Kalcijev glukonat

quantum satis
E 640

Glicin i njegova natrijeva sol

quantum satis
E 1200

Polidekstroza

quantum satis
E 1201

Polivinilpirolidon

quantum satis
E 1202

Polivinilpolipirolidon

quantum satis
E 1521

Polietilen glikol

quantum satis
(60): Izraženi kao ekvivalenti steviola

12

SOLI, ZAČINI, JUHE, UMACI, SALATE I PROIZVODI OD BJELANČEVINA

12.1

Soli i zamjene za soli

12.1.1

Sol


E 170

Kalcijev karbonat

quantum satis
E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

10 000

(1) (4)E 535-538

Ferocijanidi

20

(1) (57)E 500

Natrijevi karbonati

quantum satis
E 504

Magnezijevi karbonati

quantum satis
E 511

Magnezijev klorid

quantum satis


samo morska sol


E 530

Magnezijev oksid

quantum satis
E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

10 000

(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5(57): Najveća dopuštena količina izražena je kao anhidridni kalijev ferocijanid

12.1.2

Zamjene za soli


Skupina I.

Aditivi

E 338-452

Fosforna kiselina – fosfati – di-, tri– i polifosfati

10 000

(1) (4)E 535-538

Ferocijanidi

20

(1) (57)E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

20 000
E 620-625

Glutaminska kiselina – glutaminati

quantum satis
E 626-635

Ribonukleotidi

quantum satis
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(4): Najveća dopuštena količina izražena je kao P2O5


(57): Najveća dopuštena količina izražena je kao anhidridni kalijev ferocijanid

12.2

Začinsko bilje, začini i dodaci jelima

12.2.1

Začinsko bilje i začini


E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

150

(3)

samo cimet (Cinnamomum ceylanicum)


E 460

Celuloza

quantum satis


samo suhi proizvodi


E 470a

Natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli masnih kiselina

quantum satis


samo suhi proizvodi


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi

12.2.2

Dodaci jelima i mješavine začina


Skupina I.

Aditivi

Skupina II.

Bojila za hranu dopuštena u količini quantum satis

quantum satis


samo dodaci jelima, na primjer curry u prahu, tandoori


Skupina III.

Bojila pojedinačno ili u smjesi čije su količine ograničene

500


samo dodaci jelima, na primjer curry u prahu, tandoori


E 104

Quinoline Yellow

10

(62)

samo dodaci jelima, na primjer curry u prahu, tandoori


E 160d

Lycopene

50
E 200-213

Sorbinska kiselina – sorbati; Benzojeva kiselina – benzoati

1 000

(1) (2)E 220-228

Sumporni dioksid – sulfiti

200

(3)

samo dodaci jelima na bazi soka od citrusa


E 310-321

Galati, TBHQ, BHA i BHT

200

(1) (13)E 392

Ekstrakti ružmarina

200

(41) (46)E 551-559

Silicijev dioksid – silikati

30 000

(1)

samo dodaci jelima


E 620-625

Glutaminska kiselina – glutaminati

quantum satis
E 626-635

Ribonukleotidi

quantum satis
(1): Aditivi se mogu dodati pojedinačno ili u kombinaciji


(2): Najveća se dopuštena količina odnosi na zbroj, a količine su izražene kao slobodna kiselina


(3): Najveće dopuštene količine, izražene kao SO2, odnose se na ukupnu količinu iz svih izvora. Ako je sadržaj SO2 prisutan u količini manjoj od 10 mg/kg ili 10 mg/l ne treba se navoditi