Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku

NN 80/2012 (18.7.2012.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1874

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se unutarnje ustrojstvo Državnog zavoda za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način planiranja poslova, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Zavoda.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Zavod može obavljati upravne i stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO ZAVODA

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Zavoda ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

Posebna ustrojstvena jedinica:

1. Kabinet ravnatelja

Samostalne ustrojstvene jedinice:

2. Samostalna služba za međunarodnu suradnju

3. Samostalna služba za provedbu projekata

4. Samostalna služba za unutarnju reviziju

5. Samostalna služba za strategijski razvoj statističkog sustava

Sektori:

6. Sektor poslovnih statistika

7. Sektor poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i zaštite okoliša

8. Sektor društvenih statistika

9. Sektor ekonomskih statistika

10. Sektor statističkih infrastruktura

11. Sektor za odnose s korisnicima

12. Sektor informatičkih tehnologija

13. Sektor pravnih, financijskih i općih poslova

14. Sektor za provedbu statističkih istraživanja u županijama.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA ZAVODA

1. KABINET RAVNATELJA

Članak 4.

U Kabinetu ravnatelja obavljaju se poslovi u vezi predstavki i pritužbi građana, protokolarni, stručni i administrativni poslovi za ravnatelja i zamjenika ravnatelja, poslovi u vezi s realizacijom programa aktivnosti ravnatelja i zamjenika ravnatelja, poslovi koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Zavoda, poslovi u vezi s kontaktima i komunikacijom s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, drugim tijelima državne uprave i drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi utvrđivanja i provođenja politike planiranja i izvršenja, poslovi unutarnje kontrole, poslovi pribavljanja dokumentacije i materijala od ustrojstvenih jedinica Zavoda, te njihovog pravodobnog zaprimanja, rješavanja i dostavljanja, pohranu pošte označene određenim stupnjem tajnosti, izrađivanje i čuvanje zapisnika sa stručnih kolegija i drugih sastanaka, praćenje izvršenja obveza utvrđenih na stručnom kolegiju ravnatelja i Statističkom savjetu Republike Hrvatske, poslovi korespondencije, kao i drugi stručni i administrativni poslovi. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

2. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 5.

Samostalna služba za međunarodnu suradnju obavlja stručne, savjetodavne i administrativne poslove u vezi s međunarodnom suradnjom. U okviru poslova međunarodne suradnje posebno se ističu poslovi suradnje s Europskom unijom koji se mogu podijeliti na suradnju s institucijama Europske unije i sudjelovanje u aktivnostima Europskog statističkog sustava. Služba u tom smislu koordinira izvještavanje o aktivnostima statističkog sustava i obavlja poslove usklađivanja izrade zajedničkih stajališta sustava te surađuje sa Statističkim uredom Europske unije (Eurostatom). Služna obavlja i druge poslove međunarodne suradnje. Potiče i sudjeluje u sklapanju međunarodnih ugovora o suradnji iz djelokruga Zavoda s međunarodnim statističkim uredima i drugim organizacijama i institucijama na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske o međunarodnoj statističkoj suradnji, obavlja koordinaciju i nadzor nad provedbom ugovora o međunarodnoj statističkoj suradnji; koordinira odnose međunarodne suradnje s ustrojstvenim jedinicama Zavoda; skrbi o predstavnicima međunarodne suradnje u Republici Hrvatskoj, koordinira njihove aktivnosti, obavlja i druge stručne i administrativne poslove u vezi s izvršavanjem ugovora o međunarodnoj suradnji. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

3. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PROVEDBU PROJEKATA

Članak 6.

Samostalna služba za provedbu projekata je jedinica za provedbu projekata (JPP) Zavoda koja obavlja poslove vezane za izravnu provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije, odnosno projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora, a u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija), Operativnim programima i tijelima nadležnima za strategiju i koordinaciju korištenja fondova Europske unije; poslove u vezi s pripremom i izradom projektne dokumentacije, sudjelovanje u postupcima nabave i izrada ugovora za projekte koji se financiraju iz sredstava Europske unije te sredstava međunarodnih organizacija, uključujući darovnice, u suradnji sa stručnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Zavoda; poslove vezane za administrativno i financijsko praćenje provedbe projekata (u izravnoj suradnji sa Agencijom i Operativnim programima) koji se financiraju iz sredstava Europske unije te sredstava međunarodnih organizacija, uključujući darovnice, u suradnji sa stručnim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Zavoda; zaprima, vodi i čuva svu dokumentaciju u vezi s aktivnostima koje se financiraju iz sredstava Europske unije i darovnicama; obavlja poslove vezane za suradnju s vanjskim i unutarnjim nadzorom i revizijom nad projektima koji se financiraju iz sredstava Europske unije te sredstava međunarodnih organizacija, uključujući darovnice. Zadaća je ove Službe je da održi rezultate te institucionalno znanje i iskustvo stečeno provedbom pojedinog zajma i darovnice te da ostalim zaposlenicima Zavoda prenese stečena znanja i iskustva iz područja provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora. Poslove vezane za administrativno i financijsko praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Služba surađuje s organizacijskom jedinicom nadležnom za planiranje i izvršavanje proračuna. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

4. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 7.

Samostalna služba za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju u Zavodu, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu radi poboljšanja poslovanja Zavoda; procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na osnovi upravljanja rizicima; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije, usklađenima s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Zavoda; provodi revizije korištenja predpristupnih programa i praćenje eventualnih nepravilnosti u korištenju predpristupnih programa; provodi revizije statističkih proizvodnog procesa u skladu s Kodeksom prakse europske statistike i daje preporuke za unaprjeđenje kvalitete statističkog proizvoda procesa; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ravnatelju radi postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije; obavlja posebne revizije na zahtjev ravnatelja ili prema potrebi; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija, što uključuje i obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju te obavlja ostale poslove iz djelokruga Sektora. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

5. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA STRATEGIJSKI RAZVOJ STATISTIČKOG SUSTAVA

Članak 8.

Samostalna služba za strategijski razvoj statističkog sustava obavlja stručne poslove koji se odnose na razvoj statističkog sustava. Služba u suradnji sa statističkim organizacijskim jedinicama Zavoda, nositeljima službene statistike, Hrvatskom narodnom bankom i drugim ovlaštenim tijelima koordinira i izrađuje sljedeće programske dokumente: Strategiju razvitka službene statistike Republike Hrvatske, Strateški plan za trogodišnje razdoblje sukladno Zakonu o proračunu, Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za višegodišnje razdoblje te za svaku godinu Godišnji provedbeni plan i Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana. Služba prikuplja i analizira informacije o načinu razvitka statističkih sustava drugih zemalja, statističkog sustava Europske unije, kao i statističke funkcije UN-a. Predlaže ravnatelju pravce razvoja i primjene u statističkom sustavu Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja u poslovanju i ulozi Zavoda. Služba surađuje s Eurostatom i drugim tijelima i međunarodnim organizacijama na poslovima razvoja i istraživanja službene statistike, izrađuje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne strategijske dokumente i druge strategijske akte, te izravno sudjeluje u aktivnostima Europskog statističkog sustava vezanim uz strategijski razvoj. Služba surađuje s unutarnjom ustrojstvenom jedinicom nadležnom za proračun vezano uz koordinaciju strateškog i proračunskog planiranja. Služba koordinira poslove vezane uz preuzimanje izrade statistika javnog duga i javnog deficita. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

6. SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA

Članak 9.

Sektor poslovnih statistika obavlja sljedeće stručne poslove: izradu i razvoj metodologija, pripremu i provedbu statističkih istraživanja, obradu, prezentiranje dobivenih podataka, razvoj i primjenu nomenklatura, klasifikacija i statističkih standarda prema propisima Eurostata kojima se osigurava usporedivost podataka i pokazatelja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, pripremu stručno-metodoloških publikacija. Surađuje s nadležnim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini te koordinira rad u svrhu daljnjeg razvoja statistike u području proizvodnih i uslužnih statistika, statistika energije, informacijskog društva, robne razmjene s inozemstvom, turizma, transporta i komunikacija. Statistička istraživanja provode se u tjednoj, mjesečnoj, tromjesečnoj, godišnjoj i višegodišnjoj periodici. Rezultati kratkoročnih i strukturnih poslovnih istraživanja, anketa i periodičnih popisa osiguravaju podatke i statističke pokazatelje iz područja rada niže navedenih službi. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, pridonosi provedbi funkcioniranja procesa upravljanja rizicima iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru poslovnih statistika, ustrojavaju se:

6.1. Služba strukturnih poslovnih statistika

6.2. Služba statistika industrije, energije i informacijskog društva

6.3. Služba statistike građevinarstva

6.4. Služba statistike usluga

6.5. Služba statistike turizma

6.6. Služba statistike transporta i komunikacija

6.7. Služba statistike robne razmjene s inozemstvom.

6.1. Služba strukturnih poslovnih statistika

Članak 10.

Služba strukturnih poslovnih statistika obavlja sljedeće stručne poslove: samostalno i u suradnji s drugim službama Zavoda priprema, izrađuje, razvija i objavljuje metodologije i klasifikacije za strukturne poslovne statistike, unutar svoga djelokruga; proizvodi, analizira i kompilira statističke podatke provedbom vlastitih strukturnih poslovnih istraživanja te korištenjem administrativnih izvora prilagođenih metodologiji strukturnih poslovnih statistika; vrši potrebne procjene, objedinjavanje podataka i osigurava usporedivost na nacionalnoj i međunarodnoj razini, vrši kompilaciju potrebnih izvedenih pokazatelja. Služba razvija te kontinuirano usklađuje metodologiju strukturnih poslovnih statistika u skladu sa standardima Europske unije koja se odnosi na strukturne poslovne statistike i stručnim preporukama Eurostata. Služba surađuje sa stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Služba proučava, istražuje i prati propise i stručnu literaturu vezano uz međunarodne i nacionalne standarde financijskog izvješćivanja, te osigurava njihovo prilagođavanje potrebama službene statistike a u cilju preuzimanja i kompilacije dijela potrebnih podataka te harmonizacije podataka iz različitih izvora. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

6.2. Služba statistika industrije, energije i informacijskog društva

Članak 11.

Služba statistika industrije, energije i informacijskog društva obavlja sljedeće stručne poslove: priprema, izrađuje, objavljuje i razvija metodologije i klasifikacije za kratkoročne poslovne statistike industrijske proizvodnje, prometa i drugih pokazatelja industrije, proizvođačke cijena industrije; PRODCOM (Proizvodnja Zajednice) statistike o godišnjoj industrijskoj proizvodnji Republike Hrvatske; statistike inputa u industrijsku proizvodnju za potrebe input-output tablica i statistike energije (REPRO statistike); kompilira i vodi statistike o stranim podružnicama poduzeća u zemlji (tuzemni FATS) i statistike obrtništva; statistike energije i informacijskog društva, i druge posebne poslovne statistike prema godišnjem provedbenom planu i višegodišnjem programu, izrađuje izvještaje o kvaliteti iz svoga djelokruga, a u skladu s konceptom i propisima Eurostata; skrbi o njihovom kontinuiranom usklađivanju pritom vodeći računa i o nacionalnim potrebama; planira i sudjeluje u izradi mjesečnih i godišnjih izvješća o izvršenim poslovima i drugih strateških dokumenata iz svoga djelokruga. Statistička istraživanja provode se u mjesečnoj, tromjesečnoj, polugodišnjoj i godišnjoj dinamici. Služba provođenjem kratkoročnih, proizvodnih i strukturnih istraživanja osigurava podatke i statističke pokazatelje o kretanju industrijske proizvodnje, prometa industrije i drugih kratkoročnih pokazatelja iz svoga djelokruga, zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji, proizvođačkih cijena industrije na domaćem i inozemnom tržištu te kompozitnom indeksu proizvođačkih cijena industrije te proizvodi posebne podatke o učinkovitosti industrijskih poduzeća, pokazatelje o obrtništvu i stranim podružnicama poduzeća u zemlji (tuzemni FATS), pokazatelje o industrijskoj proizvodnji, mogućim kapacitetima, internoj potrošnji, prodaji industrijskih proizvoda, o inputu sirovina i materijala u industriju; pokazatelje za energiju, obnovljive izvore energije, cijene energenata, statističkoj energetskoj bilanci, te druge pokazatelje energije; pokazatelje o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologije u poduzećima, kućanstvima i od strane osoba te druge pokazatelje o informacijskom društvu; izrađuje izvještaje o kvaliteti i metodološke radove i analize iz svoga djelokruga. Služba također, unutar svoga djelokruga, radi na poboljšanju Statističkog poslovnog registra, skrbi o kvaliteti svih pokazatelja iz svoga djelokruga, razvojnoj strategiji i smanjenju tereta izvještavanja uvođenjem suvremenih metoda prikupljanja podataka te proučava, uvodi i primjenjuje metode za imputacije podataka korištenjem administrativnih izvora; prati razvoj i vrši desezoniranje kratkoročno-poslovnih pokazatelja industrije iz svoga djelokruga, primjenom metoda i programskih alata Eurostata i koordinira kratkoročne poslovne statistike s Eurostatom iz djelokruga Zavoda. U suradnji sa ustrojstvenom jedinicom Zavoda nadležnom za provedbu projekata, a vezano za svoj djelokrug, obavlja i poslove vezane uz izradu projektne dokumentacije i provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije te sredstava međunarodnih organizacija, uključujući darovnice. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi statistika industrije, energije i informacijskog društva, ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel kratkoročnih poslovnih statistika industrije

6.2.2. Odjel godišnjih poslovnih statistika industrije

6.2.3. Odjel statistika energije, proizvođačkih cijena i informacijskog društva.

6.2.1. Odjel kratkoročnih poslovnih statistika industrije

Članak 12.

Odjel kratkoročnih poslovnih statistika industrije obavlja sljedeće stručne poslove: priprema, izrađuje i razvija metodologije i klasifikacije za kratkoročne poslovne statistike industrije u skladu s konceptom i propisima Eurostata te se skrbi o njihovom kontinuiranom usklađivanju pritom vodeći računa i o nacionalnim potrebama. Odjel provodi kratkoročna uglavnom mjesečna statistička istraživanja prema godišnjem provedbenom planu i višegodišnjem programu u svrhu prikupljanja i/ili kompilacije, obrade i analize mjesečnih pokazatelja za izračunavanje indeksa industrijske proizvodnje, indeksa prometa u industriji i drugih indeksa industrije u skladu s propisima o kratkoročno-poslovnim statistikama Eurostata, a radi nacionalnih potreba još i mjesečne indekse industrijskih zaliha, zaposlenih osoba i proizvodnosti rada u industriji; po potrebi također prikuplja i analizira mjesečne pokazatelje za proizvođačke cijene industrije. Odjel prati i primjenjuje europske i međunarodne statističke standarde, izrađuje izvještaje o kvaliteti iz svoga djelokruga, izračunava vremenske serije, vrši desezoniranje primjenom metoda i programskih alata Eurostata, skrbi o kvaliteti pokazatelja, smanjenju tereta izvještavanja te proučava, uvodi i primjenjuje metode za imputacije podataka korištenjem administrativnih izvora te skrbi o uvođenju novih kratkoročnih pokazatelja industrije u skladu sa zahtjevima Eurostata i nacionalnih korisnika; sudjeluje u definiranju i vođenju projekata iz svoga djelokruga.

6.2.2. Odjel godišnjih poslovnih statistika industrije

Članak 13.

Odjel godišnjih poslovnih statistika industrije obavlja sljedeće stručne poslove: priprema, izrađuje i razvija metodologije i klasifikacije za PRODCOM statistike o industrijskoj proizvodnji Republike Hrvatske i statistike sirovina i repromaterijala industrije, strukture industrije te statistike o obrtništvu i druge statistike u skladu s razvojem posebnih godišnjih poslovnih statistika Eurostata. Odjel prikuplja i proizvodi pokazatelje godišnjih istraživanja o outputima i inputima industrije na detaljnoj razini proizvoda/sirovina na temelju nacionalnih harmoniziranih klasifikacija/nomenklatura u okviru PRODCOM statistika po konceptu Eurostata i REPRO statistika za potrebe analize input-outputa. Odjel prikuplja, obrađuje i analizira godišnje pokazatelje o ukupno proizvedenim, prodanim i izvezenim količinama i vrijednostima industrijske proizvodnje prema nacionalno proširenom popisu proizvoda Europske unije (tzv. PRODCOM listi), odnosno Nacionalnoj nomenklaturi industrijskih proizvoda (NIP), o mogućim kapacitetima i internoj potrošnji; u okviru REPRO statistika prikuplja, obrađuje i analizira godišnje pokazatelje o inputu sirovina i materijala industrije prema Nomenklaturi repromaterijala industrije (NRMI) koju izrađuje; izrađuje izvještaje o kvaliteti iz svoga djelokruga; po potrebi prikuplja i analizira pokazatelje za druge ustrojstvene jedinice u sastavu Službe, posebno proizvođačke cijena industrije; u okviru razvojnih aktivnosti prikuplja i/ili kompilira, obrađuje i analizira iz godišnjih ili višegodišnjih istraživanja pokazatelje o strukturi i učinkovitosti industrijskih poduzeća i njihovih jedinica, radi na poboljšanju ažurnosti Statističkog poslovnog registra iz svoga djelokruga; uspostavlja posebne baze podataka u skladu sa zahtjevima Eurostata za objedinjavanje i kompiliranje podataka posebnih statistika o željezu i čeliku, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu industrije te izrađuje i druge pokazatelje industrije u skladu sa zahtjevima Eurostata i nacionalnih korisnika; skrbi o kvaliteta pokazatelja i smanjenju tereta izvještavanja te proučava, uvodi i primjenjuje metode za imputacije podataka korištenjem administrativnih izvora. Odjel prati i primjenjuje međunarodne statističke standarde, sudjeluje u definiranju i vođenju projekata iz svoga djelokruga.

6.2.3. Odjel statistika energije, proizvođačkih cijena i informacijskog društva

Članak 14.

Odjel statistika energije, proizvođačkih cijena i informacijskog društva obavlja sljedeće stručne poslove: priprema, izrađuje, objavljuje i razvija metodologije i klasifikacije za strukturne i kratkoročne pokazatelje energije, obnovljive izvore energije, cijene energenata, te izrađuje statističku energetsku bilancu, a po potrebi i druge pokazatelje energije; pokazatelje za statistiku o stranim podružnicama poduzeća u zemlji (tuzemni FATS); te pokazatelje o statistici informacijskog društva za poduzeća, kućanstva i osobe sve u skladu s konceptom i propisima Europske unije; skrbi o njihovom kontinuiranom usklađivanju pritom vodeći računa i o nacionalnim potrebama. Odjel koordinira, prikuplja i/ili kompilira, obrađuje i analizira mjesečne, tromjesečne, polugodišnje, godišnje i višegodišnje podatke o proizvodnji, potrošnje, izvoza i uvoza svih vrsta energenta u svim sektorima gospodarstva; koordinira i kompilira strukturne i kratkoročne pokazatelje energije u svim sektorima gospodarstva, obnovljive izvore energije, cijene energenata, kombiniranu proizvodnju energije i topline, te sastavlja statističku energetsku bilancu Republike Hrvatske; razvija, primjenjuje i izrađuje i druge pokazatelje o energiji prema nacionalnim zahtjevima, zahtjevu Eurostata i drugih međunarodnih organizacija; za statistiku o stranim podružnicama poduzeća u zemlji (tuzemni FATS) uspostavlja baze podataka iz statističkih i sekundarnih izvora te koordinira i kompilira, a po potrebi i prikuplja pokazatelje o stranim podružnicama poduzeća u zemlji u skladu s propisima Europske unije o tuzemnom FATS-u; za statistiku proizvođačkih cijena industrije razvija, koordinira, prikuplja i/ili kompilira, obrađuje, analizira i objavljuje mjesečne podatke o proizvođačkim cijenama industrije na domaćem i inozemnom tržištu, izrađuje kompozitni indeksa proizvođačkih cijena industrije u skladu s propisima Europske unije o kratkoročnim poslovnim statistikama, izrađuje izvještaje o kvaliteti; za statistiku informacijskog društva obavlja poslove koordinacije i/ili provodi istraživanja i analizu pokazatelja o korištenju informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima i kućanstvima te od strane osoba kao i druge pokazatelje o informacijskom društvu u skladu s propisima Europske unije ili nacionalnim zahtjevima te izrađuje izvještaje o kvaliteti; prati razvoj i vrši desezoniranje kratkoročno-poslovnih pokazatelja Službe primjenom metoda i programskih alata Eurostata, skrbi o kvaliteti pokazatelja i smanjenju tereta izvještavanja te proučava, uvodi i primjenjuje metode za imputacije podataka korištenjem administrativnih izvora. Odjel prati i primjenjuje europske i druge međunarodne statističke standarde, sudjeluje u definiranju i vođenju projekata iz svoga djelokruga. Odjel također obavlja poslove iz svoga djelokruga koji su vezani za provedbu projekata financiranih od strane Europske unije.

6.3. Služba statistike građevinarstva

Članak 15.

Služba statistike građevinarstva obavlja sljedeće stručne poslove: izradu i razvoj metodologija; razvoj i primjenu klasifikacija i statističkih standarda za statistička istraživanja iz područja statistike građevinarstva prema propisima Eurostata kojima se osigurava usporedivost podataka i pokazatelja na nacionalnoj i međunarodnoj razini; pripremu i provedbu statističkih istraživanja; obradu prikupljenih podataka; analizu rezultata statističkih istraživanja iz područja statistike građevinarstva i objavu rezultata. Statistička istraživanja provode se u mjesečnoj, tromjesečnoj i godišnjoj periodici. Služba osigurava podatke i statističke pokazatelje o indeksu fizičkog obujma građevinskih radova, o građevinama za koje su izdana odobrenja za građenje, o vrijednostima narudžaba, o cijenama prodanih novih stanova i troškovima gradnje, o završenim zgradama i stanovima, o vrijednostima građevinskih radova prema vrstama građevina i radova te utrošenoj električnoj energiji i gorivima, o građevinama za koja su izdana odobrenja za uporabu, o srušenim zgradama sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora u nestambeni, kao i druge relevantne pokazatelje navedene statistike. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

6.4. Služba statistike usluga

Članak 16.

Služba statistike usluga obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija statistike trgovine (trgovina na veliko i na malo te posredovanje u trgovini) i ostalih usluga, pripremu i provedbu statističkih istraživanja, obradu prikupljenih podataka i analizu rezultata te pripremu publikacija statističkih istraživanja iz područja statistike trgovine i ostalih usluga. Služba primjenjuje metodološke smjernice i preporuke Eurostata i vodi računa o primjeni nacionalnih propisa iz područja trgovine i ostalih usluga, unaprjeđuje metode rada i primjenjuje nove tehnologije u cilju poboljšanja kvalitete dobivenih rezultata. Služba prikuplja i obrađuje mjesečne podatke o prometu i zalihama u trgovini na malo; izračunava nominalne i realne indekse prometa u neprilagođenom obliku, zatim desezonirane indekse, trend ciklus i kalendarski prilagođene indekse u skladu s Dodatkom C propisa o kratkoročnim poslovnim statistikama. Služba prikuplja i obrađuje tromjesečne podatke o prometu u ovim uslužnim djelatnostima: trgovina na veliko, posredovanje u trgovini na veliko, transportne usluge (cestovni prijevoz, vodeni prijevoz, zračni prijevoz, poštanske i kurirske usluge), ugostiteljstvo, izdavačke djelatnosti, proizvodnja filmova i emitiranje programa, telekomunikacije, računalno programiranje i savjetovanje, informacijske usluge, tehničko ispitivanje, arhitektonske, promidžbene i ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, djelatnosti zapošljavanja, zaštitarske djelatnosti, djelatnosti putničkih agencija, pravne i računovodstvene usluge te ostale poslovne usluge. Za te djelatnosti izračunavaju se nominalni indeksi prometa u neprilagođenom obliku, zatim desezonirani indeksi, trend ciklus i kalendarski prilagođeni indeksi u skladu s Dodatkom D propisa o kratkoročnim poslovnim statistikama. Služba također priprema, provodi i obrađuje višegodišnja statistička istraživanja radi osiguravanja specifičnih strukturnih pokazatelja iz područja distributivne trgovine u skladu s Dodatkom 3 propisa za strukturne poslovne statistike: broj prodavaonica, prodajna površina u trgovini na malo, raščlamba prometa po skupinama proizvoda prema Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima (KPD 2008) za djelatnosti odjeljaka 45, 46 i 47. Služba razvija metode izračuna cijena uslužnih djelatnosti u skladu s Dodatkom D propisa za kratkoročne poslovne statistike, priprema i provodi istraživanja za prikupljanje cijena i izračun indeksa cijena outputa za ove uslužne djelatnosti: cestovni prijevoz robe; pomorski i obalni prijevoz putnika i robe; zračni prijevoz; skladištenje i prekrcaj robe; pružanje univerzalnih poštanskih usluga i drugih poštanskih i kurirskih usluga; telekomunikacijske usluge; računalno programiranje i savjetovanje; obrada podataka; pravne, računovodstvene, revizijske djelatnosti; arhitektonske djelatnosti; promidžba i istraživanje tržišta; djelatnosti zapošljavanja; zaštitne i istražne djelatnosti te djelatnosti čišćenja. Služba koristi i analizira mogućnosti daljnjeg unaprjeđivanja i primjene administrativnih izvora podataka, zatim priprema, izrađuje i razvija metodologije za obradu podataka iz administrativnih izvora u svrhu rasterećenja izvještajnih jedinica i povećanja racionalnosti statističkih istraživanja. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi statistike usluga, ustrojavaju se:

6.4.1. Odjel statistike trgovine i ostalih usluga

6.4.2. Odjel razvoja statistike usluga i uslužnih cijena.

6.4.1. Odjel statistike trgovine i ostalih usluga

Članak 17.

Odjel statistike trgovine i ostalih usluga obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu i provedbu statističkih istraživanja statistike distributivne trgovine (trgovina na veliko i na malo te posredovanje u trgovini) i ostalih usluga, obradu prikupljenih podataka i analizu rezultata statističkih istraživanja iz područja statistike distributivne trgovine i ostalih usluga. Odjel prikuplja i obrađuje mjesečne podatke o prometu i zalihama u trgovini na malo; izračunava nominalne i realne indekse prometa u neprilagođenom obliku, zatim desezonirane indekse, trend ciklus i kalendarski prilagođene indekse u skladu s Dodatkom C propisa o kratkoročnim poslovnim statistikama. Odjel prikuplja i obrađuje tromjesečne podatke o prometu u ovim uslužnim djelatnostima: trgovina na veliko, posredovanje u trgovini na veliko, transportne usluge (cestovni prijevoz, vodeni prijevoz, zračni prijevoz, poštanske i kurirske usluge), ugostiteljstvo, izdavačke djelatnosti, proizvodnja filmova i emitiranje programa, telekomunikacije, računalno programiranje i savjetovanje, informacijske usluge, tehničko ispitivanje, arhitektonske, promidžbene i ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, djelatnosti zapošljavanja, zaštitarske djelatnosti, djelatnosti putničkih agencija, pravne i računovodstvene usluge te ostale poslovne usluge. Za te djelatnosti Odjel izračunava nominalne indekse prometa u neprilagođenom obliku, zatim desezonirane indekse, trend ciklus i kalendarski prilagođene indekse u skladu s Dodatkom D propisa o kratkoročnim poslovnim statistikama. Odjel također provodi i obrađuje višegodišnja istraživanja radi osiguravanja strukturnih pokazatelja: broj prodavaonica, prodajna površina, raščlamba prometa po skupinama proizvoda prema Klasifikaciji proizvoda po djelatnostima. Odjel provodi i obrađuje mjesečna i tromjesečna statistička istraživanja iz područja cijena outputa uslužnih djelatnosti i izračunava odgovarajuće indekse cijena.

6.4.2. Odjel razvoja statistike usluga i uslužnih cijena

Članak 18.

Odjel razvoja statistike usluga i uslužnih cijena obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija statistike usluga i uslužnih cijena (cijene outputa uslužnih djelatnosti). Odjel koristi i analizira mogućnosti daljnjeg unaprjeđivanja i primjene administrativnih izvora podataka, zatim priprema, izrađuje i razvija metodologije za obradu podataka iz administrativnih izvora u svrhu rasterećenja izvještajnih jedinica i povećanja racionalnosti statističkih istraživanja. Odjel priprema i organizira provedbu statističkih istraživanja iz područja statistike usluga i uslužnih cijena, obradu prikupljenih podataka i analizu rezultata statističkih istraživanja iz područja statistike usluga. Pod uslugama obuhvaćaju se trgovina na veliko, posredovanje u trgovini na veliko, transportne usluge (cestovni prijevoz, vodeni prijevoz, zračni prijevoz, poštanske i kurirske usluge), ugostiteljstvo, izdavačke djelatnosti, proizvodnja filmova i emitiranje programa, telekomunikacije, računalno programiranje i savjetovanje, informacijske usluge, tehničko ispitivanje, arhitektonske, promidžbene i ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, djelatnosti zapošljavanja, zaštitarske djelatnosti, djelatnosti putničkih agencija, pravne i računovodstvene usluge te ostale poslovne usluge. Metodologije za izračun indeksa cijena outputa uslužnih djelatnosti pripremaju se za sljedeća područja djelatnosti: cestovni prijevoz robe; pomorski i obalni prijevoz putnika i robe; zračni prijevoz; skladištenje i prekrcaj robe; pružanje univerzalnih poštanskih usluga i drugih poštanskih i kurirskih usluga; telekomunikacijske usluge; računalno programiranje i savjetovanje; obrada podataka; pravne, računovodstvene, revizijske djelatnosti; arhitektonske djelatnosti; promidžba i istraživanje tržišta; djelatnosti zapošljavanja; zaštitne i istražne djelatnosti te djelatnosti čišćenja. Odjel primjenjuje metodološke smjernice i preporuke Eurostata i vodi računa o primjeni nacionalnih propisa iz područja usluga, unaprjeđuje metode rada i primjenjuje nove tehnologije u cilju poboljšanja kvalitete dobivenih rezultata. Odjel izrađuje i ostale relevantne pokazatelje o uslužnim djelatnostima.

6.5. Služba statistike turizma

Članak 19.

Služba statistike turizma obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija statistike turizma, pripremu i provedbu statističkih istraživanja, obradu prikupljenih podataka i analizu rezultata statističkih istraživanja iz područja statistike turističke ponude i turističke potražnje te pripremu publikacija statističkih istraživanja iz područja statistike turizma. Primjenjuje metodološke smjernice i preporuke Eurostata i primjenjuje nacionalne propise iz područja turizma, unaprjeđuje metode rada, primjenjuje nove tehnologije u cilju poboljšanja kvalitete dobivenih rezultata i smanjenja opterećenja ispitanika. U ispunjavanju nacionalnih i međunarodnih obveza surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim institucijama. Iz područja statistike turističke ponude prikuplja i obrađuje mjesečne, tromjesečne i godišnje podatke o smještajnim turističkim objektima i njihovim kapacitetima, broju turista i noćenja, poslovanju luka nautičkog turizma i putničkih agencija, broju posjetitelja u najvažnijim turističkim atrakcijama i znamenitostima, turističkom prometu u nekomercijalnim smještajnim objektima, kružnim putovanjima stranih brodova u Hrvatskoj te o održanim kongresima i ostalim poslovnim skupovima. Izračunavaju se desezonirani indeksi turističkog prometa. Iz područja turističke potražnje provodi tromjesečne i godišnje ankete o izletnicima i turistima te prikuplja i obrađuje podatke o turističkoj aktivnosti domaćeg stanovništva te o turističkoj potrošnji. Unutar svoga djelokruga radi na poboljšanju Statističkog poslovnog registra. Izračunava regionalne podatke te ostale relevantne pokazatelje važne za praćenje područja turizma. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

6.6. Služba statistike transporta i komunikacija

Članak 20.

Služba statistike transporta i komunikacija obavlja sljedeće stručne poslove: sudjeluje u izradi i razvoju metodologija i klasifikacija za statistička istraživanja iz područja transporta i komunikacija prema propisima Eurostata kojima se osigurava usporedivost podataka i pokazatelja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, prikuplja i obrađuje statističke podatke o transportnoj infrastrukturi, prijevoznim sredstvima, prijevozu putnika i robe u cestovnom, željezničkom, pomorskom, zračnom i prijevozu na unutarnjim vodenim putovima, prometnim nesrećama, prekrcaju tereta, cjevovodnom transportu, graničnom prometu putnika i tereta, poštanskim, kurirskim i telekomunikacijskim uslugama i drugim relevantnim pokazateljima za područje transporta i komunikacija, analizira i tumači rezultate statističkih istraživanja, razvija i poboljšava statistička istraživanja, surađuje s drugim tijelima državne uprave i aktivno sudjeluje u radu međunarodnih statističkih tijela. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

6.7. Služba statistike robne razmjene s inozemstvom

Članak 21.

Služba statistike robne razmjene s inozemstvom obavlja stručne poslove koji osiguravaju dobivanje relevantnih, pouzdanih i pravovremenih pokazatelja o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom: pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija, provedbu i obradu statističkih istraživanja na osnovi carinskih i drugih dokumenata za područje Extrastata, a za područje Intrastata na osnovi Intrastat obrasca, te analizu rezultata tih statističkih istraživanja, pripremu publikacija i diseminaciju statističkih podataka. Pokriva područje statistike robne razmjene Republike Hrvatske sa zemljama nečlanicama Europske unije (Extrastat) i statistike robne razmjene između zemalja članica Europske unije (Intrastat). Podaci iz tih područja objedinjuju se u jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, a istraživanja se provode mjesečno. Služba provodi i tromjesečno istraživanje Indeksi izvoznih i uvoznih cijena (indeksi jediničnih vrijednosti). Služba uspostavlja, održava i uparuje Intrastat registar (trgovačka društva koja sudjeluju u robnoj razmjeni s inozemstvom) sa Statističkim poslovnim registrom. Usko surađuje s Carinskom upravom, Hrvatskom narodnom bankom, Poreznom upravom i drugim tijelima državne uprave. Služba primjenjuje metodološke smjernice i preporuke Eurostata, te smjernice i međunarodne standarde Ujedinjenih naroda i drugih relevantnih međunarodnih organizacija. Obavlja međunarodnu razmjenu podataka te analizira podatke pomoću zrcalnih statistika sa zemljama članicama Europske unije i drugim zemljama. Unutar svoga djelokruga, a u suradnji s ustrojstvenom jedinicom Zavoda nadležnom za provedbu projekata obavlja i poslove vezane uz izradu projektne dokumentacije i provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije te sredstava međunarodnih organizacija, uključujući darovnice. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima i vodi projekte iz svoga djelokruga. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi statistike robne razmjene s inozemstvom, ustrojavaju se:

6.7.1. Odjel za Extrastat

6.7.2. Odjel za Intrastat.

6.7.1. Odjel za Extrastat

Članak 22.

Odjel za Extrastat pokriva područje statistike robne razmjene Republike Hrvatske sa zemljama nečlanicama Europske unije, a obavlja sljedeće stručne poslove: provodi mjesečno istraživanje robne razmjene s inozemstvom – Extrastat i tromjesečno istraživanje Indeksi izvoznih i uvoznih cijena (indeksi jediničnih vrijednosti), izrađuje i razvija metodologiju, priručnike i datoteke veza koji se koriste kod provođenja statističkog istraživanja Extrastata. Prati postojeće metodologije, klasifikacije i druge propise Europske unije i Eurostata i njihove promjene te usklađuje nacionalnu metodologiju i klasifikacije statistike Extrastata s metodološkim promjenama i promjenama drugih propisa Europske unije na tom području te prati promjene metodologija i klasifikacija Statističkog ureda Ujedinjenih naroda, te drugih relevantnih međunarodnih organizacija. Osnovni izvor podataka za ovu statistiku su jedinstvene carinske deklaracije koje Zavod mjesečno preuzima od Carinske uprave te ih dodatno kontrolira, obrađuje i analizira.

6.7.2. Odjel za Intrastat

Članak 23.

Odjel za Intrastat pokriva područje statistike robne razmjene Republike Hrvatske sa zemljama članicama Europske unije, a obavlja sljedeće stručne poslove: provodi mjesečno istraživanje robne razmjene između zemalja članica – Intrastat, izrađuje i razvija metodologiju, priručnike i datoteke veza koji se koriste kod provođenja statističkog istraživanja Intrastata, prati postojeće metodologije, klasifikacije i druge propise Europske unije i Eurostata i njihove promjene te usklađuje nacionalnu metodologiju i klasifikacije statistike robne razmjene s metodološkim promjenama i promjenama drugih propisa Europske unije na tom području. Uspostavlja, održava i uparuje Intrastat registar (trgovačka društva koja sudjeluju u robnoj razmjeni s inozemstvom) sa Statističkim poslovnim registrom. Određuje sadržaj i opseg podataka koje će sadržavati Intrastat obrazac za otpremu i prijem robe u/iz Europske unije, jednom godišnje određuje obuhvat i prag uključivanja tj. vrijednosti iznad koje su izvještajne jedinice obvezne dostavljati podatke posebno za otpremu i posebno za prijem. Od Carinske uprave, koja za potrebe Zavoda prikuplja Intrastat podatke od izvještajnih jedinica, mjesečno preuzima slogove Intrastat obrazaca o otpremi i prijemu roba iz zemalja Europske unije za one izvještajne jedinice koje imaju obvezu dostavljati podatke. Primljene podatke dodatno kontrolira, obrađuje i analizira te uz pomoć podataka Porezne uprave o stjecanjima i isporukama iz/u zemlje članice Europske unije, redovito obavlja procjene podataka robne razmjene Republike Hrvatske s Europskom unijom ispod utvrđenog praga, kao i vrijednosti neodgovora.

7. SEKTOR POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA,
RIBARSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 24.

Sektor poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i zaštite okoliša obavlja sljedeće stručne poslove: izradu i razvoj metodologija, pripremu i provedbu statističkih istraživanja te popisa poljoprivrede, koordinira organizaciju provedbe popisa i obrade popisnog materijala u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, te relevantnim vanjskim institucijama, također vrši obradu, objavu i prezentiranje dobivenih podataka, razvoj i primjenu nomenklatura, klasifikacija i statističkih standarda kojima osigurava usporedivost podataka i pokazatelja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, pripremu i objavu stručno-metodoloških publikacija. Surađuje s nadležnim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini te koordinira rad u svrhu daljnjeg razvoja statistike i razmjene statističkih podataka. Uspostavlja i ažurira registar poljoprivrednih gospodarstava. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima, u izradi publikacija Zavoda i godišnjih izvješća. Statistička istraživanja provode se u mjesečnoj, tromjesečnoj, godišnjoj ili višegodišnjoj periodici a obuhvaćaju strukturalne, ekonomske i proizvodne statistike poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i zaštite okoliša. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, pridonosi provedbi funkcioniranja procesa upravljanja rizicima iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i zaštite okoliša, ustrojavaju se:

7.1. Služba proizvodnih statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

7.2. Služba statistike zaštite okoliša, cijena i ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva.

7.1. Služba proizvodnih statistika poljoprivrede,
šumarstva i ribarstva

Članak 25.

Služba proizvodnih statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavlja sljedeće stručne poslove: priprema i izrađuje statističke standarde za strukturalne i proizvodne statistike poljoprivrede, šumarstva, i ribarstva; provodi i obrađuje istraživanja o proizvodnji i strukturi u poljoprivredi, lovu, šumarstvu i ribarstvu; vrši pripremu i koordinira provedbu i obradu popisa poljoprivrede, izrađuje rezultate te obavlja međunarodnu razmjenu podataka dobivenih popisom i drugim istraživanjima; ustrojava i vodi statistički registar poljoprivrednih gospodarstava; razvija koncepte i metode uzoraka te ih implementira u statistička istraživanja; uspostavlja statističke baze podataka poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima i vodi projekte iz svoga djelokruga. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi proizvodnih statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel statistika biljne proizvodnje i registar poljoprivrednih gospodarstava

7.1.2. Odjel statistika stočarstva, šumarstva i ribarstva.

7.1.1. Odjel statistika biljne proizvodnje i registar poljoprivrednih gospodarstava

Članak 26.

Odjel statistika biljne proizvodnje i registar poljoprivrednih gospodarstava obavlja sljedeće stručne poslove: sudjeluje u izradi i razvoju metodologija i klasifikacija za statistike poljoprivrede, provodi istraživanje o kategorijama zemljišta (proljetna i jesenska sjetva); istraživanje strukturnih obilježja poljoprivrednih gospodarstava (prava korištenja zemljišta, površine oranica, trajnih travnjaka i trajnih nasada, broj stoke, radna snaga, dopunske djelatnosti); istraživanje opsega biljne proizvodnje kroz istraživanja o proizvodnji ranih i kasnih usjeva, južnog voća i maslina (žitarice, usjevi, voće i povrće, vinogradi) i rane procjene (površine i prirodi); uspostavlja i održava registar poljoprivrednih gospodarstava, vrši ažuriranje i uparivanje s drugim registrima i statističkim istraživanjima iz područja poljoprivrede; definira uzorke za istraživanja u statistici poljoprivrede; dostavlja rezultate svih statističkih pokazatelja o biljnoj proizvodnji Republike Hrvatske u Eurostat prema postojećim ugovorima i sporazumima.

7.1.2. Odjel statistika stočarstva, šumarstva i ribarstva

Članak 27.

Odjel statistika stočarstva, šumarstva i ribarstva obavlja sljedeće stručne poslove: sudjeluje u izradi i razvoju metodologija i klasifikacija za statistike stočarstva, šumarstva i ribarstva, provodi istraživanje o brojnom stanju stoke i peradi i stočnoj proizvodnji po vrstama i kategorijama; istraživanje klanja stoke i peradi u klaonicama; istraživanje proizvodnje mlijeka, mliječnih proizvoda i aktivnostima mljekara; istraživanja o peradarskoj proizvodnji i aktivnostima valionica; izrade prognoza proizvodnje mesa, istraživanje stanja i promjena površina šuma, proizvodnje šumskih proizvoda i usluga u šumarstvu; istraživanje o lovstvu; istraživanje ulova i uzgoja morske i slatkovodne ribe; istraživanje o zaposlenicima, brodovima i opremi šumarstva i sječe drva, morskog i slatkovodnog ribarstva.

7.2. Služba statistike zaštite okoliša, cijena i ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva

Članak 28.

Služba statistike zaštite okoliša, cijena i ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva obavlja sljedeće stručne poslove: vrši pripremu, predlaganje i izradu statističkih standarda za provedbu statističkih istraživanja iz područja statistika zaštite okoliša, cijena i ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva. Vrši pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija. Provodi obradu, analizu, procjenjivanje, objavljivanje i međunarodnu razmjenu statističkih podataka za kompilaciju i izradu ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva, statistika zaštite okoliša, te statistike cijena poljoprivrede i šumarstva; analizira statistička istraživanja i predlaže program rada, izračunava, kontrolira i koordinira harmoniziranost i potpunost te skrbi o konzistentnosti pokazatelja; izrađuje i druge relevantne pokazatelje za navedena područja prema nacionalnim zahtjevima i razvoju međunarodne statističke prakse. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima, vodi projekte iz svoje domene te surađuje s ustrojstvenim jedinicama Zavoda u svrhu metodoloških usklađivanja s europskim standardima iz navedenog statističkog područja. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi statistike zaštite okoliša, cijena i ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva, ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel cijena u poljoprivredi

7.2.2. Odjel ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva

7.2.3. Odjel statistike zaštite okoliša.

7.2.1. Odjel cijena u poljoprivredi

Članak 29.

Odjel cijena u poljoprivredi obavlja sljedeće stručne poslove: sudjeluje u izradi i razvoju metodologija i klasifikacija za statistike cijena, provodi istraživanja o otkupu i prodaji proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; izračunava, kontrolira i koordinira harmoniziranost i potpunost pokazatelja za obračun apsolutnih cijena poljoprivrednih inputa i outputa; izračunava pokazatelje o cijenama kao što su indeksi cijena proizvođača u poljoprivredi; izrađuje prognozu indeksa cijena; izrađuje rezultate istraživanja te obavlja međunarodnu razmjenu dobivenih podataka.

7.2.2. Odjel ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva

Članak 30.

Odjel ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva obavlja sljedeće stručne poslove: sudjeluje u izradi i razvoju metodologija i klasifikacija za ekonomske račune poljoprivrede i šumarstva; pripremu, predlaganje i izradu statističkih standarda za provedbu, obradu, analizu, procjenjivanje, objavljivanje i međunarodnu razmjenu statističkih podataka za kompilaciju i izradu ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva; uvodi, provodi i organizira statistička istraživanja potrebna za izračun ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva; izrađuje pokazatelje o strukturi radne snage u poljoprivredi i šumarstvu, izrađuje prognoze za ekonomske račune u poljoprivredi, koordinira harmoniziranost i potpunost pokazatelja za obračun ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva; izrađuje rezultate istraživanja te obavlja međunarodnu razmjenu dobivenih podataka.

7.2.3. Odjel statistike zaštite okoliša

Članak 31.

Odjel statistike zaštite okoliša obavlja sljedeće stručne poslove: uvodi, provodi i organizira statistička istraživanja iz područja zaštite okoliša; izrađuje i druge relevantne pokazatelje za navedena područja, prema nacionalnim zahtjevima i razvoju međunarodne statističke prakse, sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima, vodi projekte iz svoga djelokruga. Obavlja pripremu, predlaganje i izradu statističkih standarda za provedbu, obradu, analizu, procjenjivanje, objavljivanje i međunarodnu razmjenu statističkih podataka za kompilaciju i izradu računa zaštite okoliša. U području statistike zaštite okoliša osiguravaju se podaci o komunalnoj infrastrukturi, gospodarenju vodama i kakvoći morske vode, onečišćenju zraka, zaštićenim područjima, biljkama i životinjama, emisiji u okoliš, postupanju s otpadom, nesrećama i prekršajima u okolišu, pokazatelji o zagađivanju i investicijama u zaštiti okoliša, baza statističkih podataka o okolišu; u praćenju podataka surađuje s odgovarajućim nacionalnim institucijama iz ovoga područja i primjenjuje se odgovarajuće međunarodne norme i preporuke. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

8. SEKTOR DRUŠTVENIH STATISTIKA

Članak 32.

Sektor društvenih statistika obavlja sljedeće stručne poslove: izradu i razvoj metodologija i klasifikacija, pripremu i provedbu statističkih istraživanja, obradu, objavu i prezentiranje dobivenih podataka, razvoj i primjenu nomenklatura, klasifikacija i statističkih standarda kojima osigurava usporedivost podataka i pokazatelja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, pripremu i objavu stručno-metodoloških publikacija. Surađuje s nadležnim stručnim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini te koordinira rad u svrhu daljnjeg razvoja statistike i razmjene statističkih podataka. Navedene poslove obavlja za statistička praćenja stanovništva, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi, znanosti i tehnologije, kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite, osobne potrošnje i dohotka kućanstava, ekonomske aktivnosti stanovništva i zarada koje se ostvaruju u obavljanju tih aktivnosti. Statistički rezultati ostvaruju se provedbom statističkih istraživanja, anketa i periodičnih popisa u organizaciji ustrojstvenih jedinica Sektora. Provodi i razvija anketna istraživanja metodom računalno podržanog telefonskog intervjuiranja i računalno podržanog osobnog intervjuiranja. Daje stručnu i metodološku pomoć pri provedbi anketnih istraživanja. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, pridonosi provedbi funkcioniranja procesa upravljanja rizicima iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru društvenih statistika, ustrojavaju se:

8.1. Služba statistike stanovništva

8.2. Služba statistike obrazovanja, kulture i znanosti

8.3. Služba statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite

8.4. Služba statistike potrošnje i dohotka kućanstava

8.5. Služba statistike tržišta rada

8.6. Služba za razvoj i implementaciju metoda prikupljanja podataka.

8.1. Služba statistike stanovništva

Članak 33.

Služba statistike stanovništva obavlja sljedeće stručne poslove: izradu i razvoj metodologija, organizaciju, provedbu i obradu statističkih istraživanja, publiciranje i diseminaciju statističkih podataka i pokazatelja o rođenima, umrlima, sklopljenim i razvedenim brakovima, doseljenom i odseljenom stanovništvu. Obavlja organizaciju i provođenje popisa u suradnji s određenim ministarstvima, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim ustrojstvenim jedinicama Zavoda. Popisom stanovništva, kućanstava i stanova osiguravaju se podaci o broju stanovnika i njihovom teritorijalnom razmještaju i o demografskim, obrazovnim, ekonomskim i migracijskim obilježjima stanovništva, te podaci o kućanstvima, obiteljima i stambenim jedinicama. Rezultati istraživanja osiguravaju podatke za procjenu broja stanovnika te projekcije stanovništva i kućanstava. Procjene broja stanovnika po dobi i spolu izrađuje u godišnjoj periodici, a projekcije u višegodišnjoj periodici. Primjenjuje statističke standarde kojima se osigurava međunarodna usporedivost podataka. Provodi međunarodnu razmjenu podataka za područje popisa stanovništva, vitalne statistike i migracija stanovništva. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

8.2. Služba statistike obrazovanja, kulture i znanosti

Članak 34.

Služba statistika obrazovanja, kulture i znanosti obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija u skladu s međunarodnim statističkim standardima i nacionalnim interesima, pripremu, organizaciju i provedbu statističkih istraživanja, pripremu i izradu statističkih standarda, te primjenu istih, obradu i analizu podataka, izradu publikacija, diseminaciju i međunarodnu razmjenu podataka za područje obrazovanja, kulture, socijalne skrbi i sporta. Statistika obrazovanja obavlja prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka o predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima, učeničkim i studentskim domovima, obrazovanju odraslih i kontinuiranom stručnom/strukovnom osposobljavanju. Statistika kulture obavlja prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka o kinematografima, filmu, radiju, televiziji, izdavaštvu, kazalištu i drugim davateljima usluga kulturne djelatnosti. S područja drugih društvenih djelatnosti prikupljaju se statistički podaci za područja socijalne skrbi i sporta. Statistike znanosti i tehnologije obuhvaćaju prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka za područja istraživanja i razvoja (pravne osobe koje obavljaju aktivnost istraživanja i razvoja, i to u poslovnom i državnom sektoru, te u sektoru visokog obrazovanja), statistika inovacija (praćenje inovativnih aktivnosti poduzeća), proračunskih izdvajanja za istraživanje i razvoj, patenata, ljudskih resursa u znanosti i tehnologiji. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

8.3. Služba statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite

Članak 35.

Služba statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu, izradu, razvoj metodologija, vrši provedbu i obradu statističkih istraživanja, publiciranje i diseminaciju statističkih podataka i pokazatelja u vezi s provođenjem istraživanja za područje statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite. Razvojem metodologija s područja kaznenog pravosuđa i europskog sustava integrirane statistike socijalne zaštite osigurava se dobivanje relevantnih, pouzdanih i pravovremenih pokazatelja o kaznenopravnom sustavu te pokazatelja o socijalnoj zaštiti. Za područje kaznenog prava, provode se istraživanja o punoljetnim i maloljetnim počiniteljima kaznenih djela te pravnim osobama kao počiniteljima kaznenih djela. Za područje prekršajnog prava provode se istraživanja o punoljetnim i maloljetnim počiniteljima prekršaja te pravnim i odgovornim osobama kao počiniteljima prekršaja. Za područje anketnih viktimoloških istraživanja o sigurnosti izrađuje se, priprema i razvija metodologija vezana za žrtve kriminala i sigurnost građana te se dobiveni anketni pokazatelji analiziraju i objavljuju u skladu s preporukama Eurostata. Za područje statistike socijalne zaštite obavljaju se sljedeći stručni poslovi: prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o sustavu i programima socijalne zaštite, strukturi i obilježjima financiranja programa socijalne zaštite, strukturi i karakteristikama socijalnih naknada, udjelu socijalnih naknada u makroekonomskim pokazateljima, strukturi i obilježjima korisnika socijalnih naknada, utjecaju fiskalnih mjera na pokazatelje i rezultate sustava socijalne zaštite u skladu s preporukama Eurostata i smjernicama za razvoj europskog sustava integrirane statistike socijalne zaštite. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

8.4. Služba statistike potrošnje i dohotka kućanstava

Članak 36.

Služba statistike potrošnje i dohotka kućanstava obavlja slijedeće stručne poslove: pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija u skladu s međunarodnim statističkim standardima i nacionalnim potrebama, provedbu i obradu statističkih istraživanja; analizu, publiciranje i diseminaciju statističkih podataka i pokazatelja domaćim korisnicima, Eurostatu i drugim međunarodnim korisnicima. Statistička istraživanja provode se prema metodologiji i preporukama Eurostata i međunarodnim klasifikacijama te u skladu s nacionalnim potrebama. Rezultati istraživanja se iskazuju prema osnovnim demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama kućanstava. Služba sudjeluje u definiranju i vođenju projekata iz svoga djelokruga. Iz područja statistike dohotka provodi se istraživanje Anketa o dohotku stanovništva koje osigurava podatke temeljem kojih se dobivaju pokazatelji relativnog siromaštva, pokazatelji ekonomskih nejednakosti u društvu te drugi socijalni pokazatelji. Istraživanje se provodi prema metodologiji Eurostata, a rezultati istraživanja se iskazuju prema osnovnim demografskim, ekonomskim i socijalnim karakteristikama članova kućanstva. Iz područja statistike potrošnje provodi se istraživanje Anketa o potrošnji kućanstava koje prvenstveno osigurava podatke o visini i strukturi izdataka za proizvode i usluge osobne potrošnje, te druge pokazatelje životnih uvjeta privatnih kućanstava. Statistika potrošnje razvija Klasifikaciju osobne potrošnje prema namjeni. Podaci statistike potrošnje služe kao osnova za izradu ponderacijske strukture indeksa potrošačkih cijena te za izračun finalne potrošnje u sustavu nacionalnih računa. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

8.5. Služba statistike tržišta rada

Članak 37.

Služba statistike tržišta rada obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu, izradu i razvoj metodologija i klasifikacija, provedbu i obradu statističkih istraživanja, publiciranje i diseminaciju statističkih podataka i pokazatelja o ekonomski aktivnom i neaktivnom stanovništvu te zaradama i trošku rada koji se ostvaruju u obavljanju ekonomskih aktivnosti. Statističkim istraživanjima osiguravaju se u mjesečnoj periodici podaci o zaposlenima, stopi registrirane nezaposlenosti, prosječnim bruto i neto plaćama i satima rada, u tromjesečnoj periodici o indeksu troška rada i slobodnim radnim mjestima, a u godišnjoj periodici podaci prema djelatnostima i razinama teritorijalnog ustrojstva, o broju i strukturi zaposlenih prema demografskim, obrazovnim i ekonomskim obilježjima te plaće prema stupnju stručne spreme i prema spolu. U tromjesečnoj periodici i na regionalnoj razini osiguravaju se podaci Ankete o radnoj snazi. Provode se godišnji Ad hoc moduli koje zakonski i metodološki propisuje Europska unija te se osigurava izračun pripadajućih ekonomskih i socijalnih indikatora. U četverogodišnjoj periodici osiguravaju se podaci o strukturi zarada, strukturi i visini troška rada. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima i vodi projekte iz svoga djelokruga. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

8.6. Služba za razvoj i implementaciju metoda prikupljanja podataka

Članak 38.

Služba za razvoj i implementaciju metoda prikupljanja podataka obavlja sljedeće stručne poslove: kontinuirano prati razvoj anketnih metoda, posebno metoda računalno podržanog telefonskog intervjuiranja i računalno podržanog osobnog intervjuiranja. Razvija anketne metode, standardizira upute i smjernice za prikupljanje i obradu podataka za anketna istraživanja, organizira i provodi obuku anketara u suradnji sa nadležnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda. Nadzire i kontrolira proces prikupljanja podataka. Provodi anketna istraživanja metodom računalno podržanog telefonskog intervjuiranja. Daje stručnu pomoć pri provedbi anketnih istraživanja. Razvija i implementira sustave računalno podržanog telefonskog i računalno podržanog osobnog intervjuiranja. Priprema i provodi stručnu edukaciju djelatnika koji provode anketna istraživanja. Kontinuirano surađuje s ustrojstvenim jedinicama Zavoda zaduženim za metodologije anketnih istraživanja i sudjeluje u svim oblicima edukacija koje se odnose na unaprjeđenja u provedbi anketa. Surađuje sa nadležnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda i ustrojstvenom jedinicom nadležnom za informatiku pri definiranju i implementiranju sustava prikupljanja podataka za anketna istraživanja. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

9. SEKTOR EKONOMSKIH STATISTIKA

Članak 39.

Sektor ekonomskih statistika obavlja sljedeće stručne poslove: obračun nacionalnih računa i osnovnih makroekonomskih agregata, provodi dio statističkih istraživanja potrebnih za izradu tromjesečnih i godišnjih nacionalnih računa, izrađuje tablice ponude i uporabe te input-output tablice i izračun indeksa cijena. Sektor primjenjuje ESA 1995 (European system of accounts – Europski sustav nacionalnih računa 1995) regulative uzimajući u obzir ekonomske trendove i nove zahtjeve te radi na izradi Izvora i metoda nacionalnih računa (GNI Inventory – Gross National Income Inventory – Izvori i metode za opis izračuna Bruto nacionalnog dohotka – BND) gdje aktivno sudjeluju sve ustrojstvene jedinice Sektora. Izrađuje i uvodi u uporabu metodologiju potrebnu u procesu prikupljanja mikroekonomskih podataka nužnih za sastavljanje makroekonomskih agregata, predlaže i brine o razmjeni podataka unutar Sektora i Zavoda, koji se, u skladu s dinamikom izrade određenih pokazatelja, dobivaju od drugih institucija uključenih u statistički sustav Republike Hrvatske. Sektor predlaže sadržaj i modalitete provođenja statističkih istraživanja u drugim ustrojstvenim jedinicama Zavoda koja su podloga za izračun makroekonomskih agregata po čistim djelatnostima, institucionalnim jedinicama i institucionalnim sektorima. Na razini Sektora obavlja se aktivna suradnja i koordinacija rada u pogledu: definiranja i razvijanja novih metodologija, stvaranja baza podataka Sektora (dobivenih od institucija iz statističkog sustava Republike Hrvatske izvan Zavoda, kao i podataka dobivenih od drugih ustrojstvenih jedinica Zavoda), prijenosa i međusobnog usklađivanja stavova oko pojedinih stavki i agregata koje treba uklopiti u odgovarajući kontekst sustava nacionalnih računa. Sektor dostavlja podatke nadležnim institucijama unutar Republike Hrvatske i institucijama Europske unije u zadanim rokovima i formatima (tablice u skladu sa zahtjevima iz »Statistical Requirement Compendiuma«), primjenjujući ESA 1995 regulative. Sektor surađuje s institucijama, upravama i ministarstvima u Republici Hrvatskoj. Sektor u suradnji s drugim znanstvenim institucijama u Republici Hrvatskoj i uz tehničku pomoć stranih stručnjaka i institucija, sudjeluje u definiranju novih izvora podataka i njihovom kontinuiranom održavanju i daljnjem razvitku. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, pridonosi provedbi funkcioniranja procesa upravljanja rizicima iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru ekonomskih statistika, ustrojavaju se:

9.1. Služba obračuna BDP-a proizvodna i dohodovna metoda

9.2. Služba obračuna BDP-a rashodna metoda

9.3. Služba nacionalnih računa

9.4. Služba statistike cijena.

9.1. Služba obračuna BDP-a proizvodna i
dohodovna metoda

Članak 40.

Služba obračuna BDP-a proizvodna i dohodovna metoda obavlja sljedeće stručne poslove: izračun godišnjeg BDP-a prema proizvodnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i cijenama prethodne godine, izračun tromjesečnog BDP-a prema proizvodnoj i dohodovnoj metodi u tekućim i cijenama prethodne godine, usklađivanje godišnjeg i tromjesečnog izračuna BDP-a. Obavlja pripremu podataka za usklađivanje obračuna BDP-a sa proizvodne i dohodovne strane sa rashodnom stranom te se vrši obračun regionalnog BDP-a te izračun i uključivanje neobuhvaćenog dijela ekonomije (siva ekonomija). Služba aktivno surađuje i priprema potrebne podatke za sve unutarnje organizacijske jedinice Sektora te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda glede usklađivanja metodoloških pristupa i razmjene podataka. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi obračuna BDP-a proizvodna i dohodovna metoda, ustrojavaju se:

9.1.1. Odjel obračuna godišnjeg BDP-a proizvodna i dohodovna metoda

9.1.2. Odjel obračuna tromjesečnog BDP-a proizvodna i dohodovna metoda i regionalnog BDP-a.

9.1.1. Odjel obračuna godišnjeg BDP-a proizvodna i dohodovna metoda

Članak 41.

Odjel obračuna godišnjeg BDP-a proizvodna i dohodovna metoda obavlja sljedeće stručne poslove: izračun godišnjeg BDP-a u tekućim i cijenama prethodne godine. Radi obračun dodane vrijednosti prema NKD djelatnostima (Nacionalna klasifikacija djelatnosti), za poduzetnike, banke, osiguravajuća društva i druge financijske institucije i obrtnike. Radi izračun usluga financijskog posredovanja i obračun imputirane stambene rente prema preporukama i zahtjevima Eurostata te vrši obračun BDP-a u cijenama prethodne godine primjenom indeksa cijena i indeksa volumena, radi izračun pojedinih indikatora te izračun realne stope rasta gospodarstva Republike Hrvatske. Radi obračun regionalnog BDP-a te procjena i uključivanje neobuhvaćenog dijela ekonomije u službeni BDP Republike Hrvatske.

9.1.2. Odjel obračuna tromjesečnog BDP-a proizvodna i dohodovna metoda i regionalnog BDP-a

Članak 42.

Odjel obračuna tromjesečnog BDP-a proizvodna i dohodovna metoda i regionalnog BDP-a obavlja sljedeće stručne poslove: obračun prve procjene (realna stopa rasta) tromjesečnog BDP-a, te redovne procjene tromjesečnog BDP-a u tekućim cijenama, cijenama prethodne godine i cijenama referentne godine, obračun BDP-a dohodovnom metodom. Prati razvoj kratkoročnih indikatora poslovnih statistika, te se njihovom primjenom unaprjeđuje metoda obračuna BDP-a u cijenama prethodne godine (unaprjeđenje mjerenja razvoja ekonomskih djelatnosti korištenjem cijena i volumena). Usklađuje tromjesečni obračun BDP-a s rashodnom metodom te se usklađuje tromjesečni obračun Bruto dodane vrijednosti – BDV po djelatnostima NKD-a i BDP-a na razini Republike Hrvatske s godišnjim obračunom BDV-a i BDP-a. Radi obračun regionalne BDV-a i BDP-a na drugoj i trećoj razini Nacionalne klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) korištenjem podataka svih statističkih odjela u skladu s metodologijom.

9.2. Služba obračuna BDP-a rashodna metoda

Članak 43.

Služba obračuna BDP-a rashodna metoda obavlja sljedeće stručne poslove: obračun godišnjeg BDP-a u tekućim i stalnim cijenama te obračun i uključivanje sive ekonomije u službeni BDP, usklađivanje obračuna BDP-a prema rashodnoj metodi s obračunom BDP-a prema proizvodnoj metodi, obračun brze procjene tromjesečnog BDP-a (realne stope rasta) i tromjesečne procjene BDP-a u tekućim i stalnim cijenama i usklađivanje tromjesečnog obračuna BDP-a s konačnim godišnjim podacima te izrada regionalnih računa kućanstava, provodi istraživanje o investicijama te kontrolira i analizira rezultate istraživanja i obračunava regionalne investicije. Provodi pred-istraživanja i istraživanja za definirane liste potrošnih proizvoda i usluga te za područje investicijske opreme i građevinskih projekata prema dinamici određenoj od strane Eurostata sa svrhom izračuna pariteta kupovne moći koji se koristi kao deflator pri obračunu BDP-a po paritetu kupovne moći prema potrošnoj metodi. Radi izračun tromjesečne realne stope rasta i implicitnog deflatora BDP-a. Surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru na razvoju i primjeni metodologija iz svoga djelokruga, definira nove i redefinira postojeće izvore podataka. Aktivno surađuje i priprema potrebne podatke za sve ustrojstvene jedinice unutar Sektora ekonomskih statistika te surađuje sa ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda glede usklađivanja metodoloških pristupa i razmjene podataka. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi obračuna BDP-a rashodna metoda, ustrojavaju se:

9.2.1. Odjel obračuna godišnjeg i tromjesečnog BDP-a rashodna metoda i regionalnih računa kućanstava

9.2.2. Odjel europskog programa usporedbe

9.2.3. Odjel za investicije.

9.2.1. Odjel obračuna godišnjeg i tromjesečnog BDP-a rashodna metoda i regionalnih računa kućanstava

Članak 44.

Odjel obračuna godišnjeg i tromjesečnog BDP-a rashodna metoda i regionalnih računa kućanstava obavlja sljedeće stručne poslove: obračun godišnjeg i tromjesečnog BDP-a u tekućim i stalnim cijenama po kategorijama potrošnje te uključivanje sive ekonomije u službeni BDP, usklađivanje obračuna BDP-a prema rashodnoj metodi s obračunom BDP-a prema proizvodnoj i dohodovnoj metodi, obračun brze procjene tromjesečnog BDP-a (realna stopa rasta), te tromjesečne procjene BDP-a u tekućim cijenama, cijenama prethodne godine te cijenama referentne godine. Obračunava regionalne račune kućanstava. Radi usklađivanje tromjesečnog obračuna BDP-a s konačnim godišnjim podacima. Prati razvoj kratkoročnih indikatora poslovnih statistika, te se njihovom primjenom unaprjeđuje metoda obračuna BDP-a u cijenama prethodne godine (unaprjeđenje mjerenja razvoja ekonomskih djelatnosti korištenjem cijena i volumena).

9.2.2. Odjel eurposkog programa usporedbe

Članak 45.

Odjel europskog programa usporedbe obavlja sljedeće stručne poslove: provođenje pred-istraživanja i istraživanja za definirane liste potrošnih proizvoda i usluga te za područje investicijske opreme i građevinskih projekata prema dinamici određenoj od strane Eurostata i izračun BDP-a za potrebe preračuna preko pariteta kupovne moći prema rashodnoj metodi na detaljnoj razini agregata potrošnje na razini cijele Republike Hrvatske. Obavlja izračun sredstava zaposlenih za definirana zanimanja prema Međunarodnoj klasifikaciji zanimanja (ISCO klasifikaciji) za područje države, kao i procjenu neodbitnih poreza za područje investicijske opreme. Radi detaljnu analizu pariteta kupovne moći (PPP-purchasing power parities), indeksa komparativne razine cijena i koeficijenata varijacije za sva istraživanja na temelju »Quranta« tabela. Kontinuirano prati sve metodološke promjene i primjenjuje PPP regulativu te redovito dostavlja podatke institucijama Europske unije u zadanim rokovima i formatima (tablice u skladu sa zahtjevima iz »Statistical Requirement Compendiuma«). Radi na izradi, razvoju te primjeni metodologija iz svoga djelokruga, definira nove i redefinira postojeće izvore podataka u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru ekonomskih statistika, aktivno surađuje i priprema podatke za sve ustrojstvene jedinice unutar Sektora ekonomskih statistika te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u Zavodu glede usklađivanja metodoloških pristupa i razmjene podataka.

9.2.3 Odjel za investicije

Članak 46.

Odjel za investicije obavlja sljedeće stručne poslove: provodi godišnje istraživanje o investicijama u dugotrajnu imovinu od trgovačkih društava i drugih organizacija u zemlji, ako su neposredni investitori. U istraživanju se prikupljaju podaci o izvršenim isplatama za investicije u dugotrajnu imovinu, vremenskom razgraničenju između isplata za investicije i ostvarenih investicija, investicija u novu dugotrajnu imovinu prema namjeni, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i prema tehničkoj strukturi. Obavlja pripremu, izradu i razvoj metodologija za potrebe istraživanja investicija, predlaže sadržaj obrasca i određuje reprezentativni dirigirani uzorak. Radi obračun regionalnih investicija. Rezultati istraživanja omogućuju izračun BDP-a prema rashodnoj metodi, izračun Kapitalnog računa te služe kao podloga ostalim ustrojstvenim jedinicama Sektora u njihovim izračunima.

9.3. Služba nacionalnih računa

Članak 47.

Služba nacionalnih računa obavlja sljedeće stručne poslove: izrada godišnjih i tromjesečnih nefinancijskih računa (račun proizvodnje, računi raspodjele i uporabe dohotka, kapitalni račun) prema institucionalnim sektorima, uskladba nefinancijskih i financijskih računa institucionalnih sektora te izrađuje Izvještaj o postupku prekomjernog deficita i duga države, razvija i poboljšava metodologiju izrade nefinancijskih računa. Izrađuju tablice ponude i uporabe, prema metodi robnih tokova, koje predstavljaju okvir za izradu nacionalnih računa (makroekonomskih agregata: godišnjeg BDP-a, tromjesečnog BDP-a, regionalnog BDP-a) te na temelju gotovih tablica ponude i uporabe izrađuje simetrične input-output tablice. Surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru ekonomskih statistika na razvoju i primjeni metodologija iz svoga djelokruga, definira nove i redefinira postojeće izvore podataka. Aktivno surađuje i priprema podatke za sve ustrojstvene jedinice unutar Sektora ekonomskih statistika te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u Zavodu glede usklađivanja metodoloških pristupa i razmjene podataka. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi nacionalnih računa, ustrojavaju se:

9.3.1. Odjel računa države i izrade fiskalnog izvješća (EDP)

9.3.2. Odjel sektorskih računa

9.3.3. Odjel tablica ponude i uporabe i input-output tablica.

9.3.1. Odjel računa države i izrade fiskalnog izvješća (EDP)

Članak 48.

Odjel računa države i izrade fiskalnog izvješća (EDP) obavlja slijedeće stručne poslove: izrada godišnjih i tromjesečnih nefinancijskih računa (račun proizvodnje, računi raspodjele i uporabe dohotka, kapitalni račun) za sektor države, uskladba nefinancijskih i financijskih računa države te izrađuje Izvještaj o postupku prekomjernog deficita i duga države, razvija i poboljšava metodologiju izrade nefinancijskih računa. Surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru ekonomskih statistika na razvoju i primjeni metodologija iz svoga djelokruga, definira nove i redefinira postojeće izvore podataka. Aktivno surađuje i priprema potrebne podatke za sve ustrojstvene jedinice unutar Sektora ekonomskih statistika te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u Zavodu glede usklađivanja metodoloških pristupa i razmjene podataka.

9.3.2 Odjel sektorskih računa

Članak 49.

Odjel sektorskih računa obavlja sljedeće stručne poslove: izrada godišnjih i tromjesečnih nefinancijskih računa (račun proizvodnje, računi raspodjele i uporabe dohotka, kapitalni račun) prema institucionalnim sektorima te usklađuje nefinancijske i financijske račune institucionalnih sektora, razvija i poboljšava metodologiju izrade nefinancijskih računa. Preuzima podatke svih ustrojstvenih jedinica u Sektoru ekonomskih statistika te surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama u Sektoru ekonomskih statistika na razvoju i primjeni metodologija iz svoga djelokruga, definira nove i redefinira postojeće izvore podataka. Aktivno surađuje i priprema podatke za sve ustrojstvene jedinice unutar Sektora ekonomskih statistika te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama u Zavodu glede usklađivanja metodoloških pristupa i razmjene podataka.

9.3.3. Odjel tablica ponude i uporabe i input-output tablica

Članak 50.

Odjel tablica ponude i uporabe i input-output tablica obavlja sljedeće stručne poslove: izrada metode robnih tokova temeljenih na sustavu strukturnih poslovnih statistika (po čistim djelatnostima i institucionalnim sektorima) prema određenim razinama Klasifikacije proizvoda po djelatnostima – KPD i NKD klasifikacije i podacima svih ustrojstvenih jedinica unutar Sektora ekonomskih statistika i unutar Zavoda. Izrađuje metodološku podlogu za izračun tablica ponude i uporabe, prema metodi robnih tokova, koje predstavljaju okvir za izradu nacionalnih računa (makroekonomskih agregata: godišnjeg BDP-a, tromjesečnog BDP-a, regionalnog BDP-a) u Sektoru, na temelju gotovih tablica ponude i uporabe izrađuje simetrične input-output tablice. Obavlja izračun prosječne ponderirane stope za određivanje vlastitih sredstava od poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) u okviru određivanja izvora vlastitih sredstava Europske unije.

9.4. Služba statistike cijena

Članak 51.

Služba statistike cijena obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu, izradu, razvoj metodologija i klasifikacija, provodi i obrađuje statistička istraživanja poštujući smjernice Eurostata, provodi mjesečno publiciranje i diseminaciju statističkih podataka i pokazatelja o cijenama, provodi godišnje izmjene ponderacijske strukture i oblikovanje indeksne liste za izračunavanje svih indeksa cijena te, u okviru svoga djelokruga sudjeluje na poslovima međunarodne suradnje. Statističkim istraživanjima osiguravaju se podaci u mjesečnoj periodici po grupama i podgrupama dobara i usluga za indeks potrošačkih cijena (CPI – Consumer price index) i harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP – Harmonized index of consumer prices). Služba obavlja poslove iz svoga djelokruga vezane za provedbu projekata financiranih od strane Europske unije. Statističkim istraživanjem o kretanju indeksa potrošačkih cijena osiguravaju se mjesečni podaci čija je osnovna namjena mjerenje inflacije, a služi i za očuvanje vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama, usporedbu kretanja cijena unutar zemlje između određenih gospodarskih sektora, kao osnova za deflacioniranje pojedinih kategorija nacionalnih računa i drugih statističkih serija te za analitičke svrhe. U Službi se izračunava harmonizirani indeks potrošačkih cijena kao ekonomski indikator koji mjeri promjenu cijena dobara i usluga koje tijekom vremena nabavljaju, koriste ili plaćaju domaćinstva te koji kao takav predstavlja grupu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućava usporedivu mjeru inflacije u euro zoni, Europskoj uniji, Europskom ekonomskom području, te za zemlje kandidate za Europsku uniju. Služba definira nove i redefinira postojeće izvore podataka, aktivno surađuje i priprema podatke za sve odjele unutar Sektora ekonomskih statistika te surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama u Zavodu glede usklađivanja metodoloških pristupa i razmjene podataka. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

10. SEKTOR STATISTIČKIH INFRASTRUKTURA

Članak 52.

Sektor statističkih infrastruktura obavlja sljedeće stručne poslove: ustrojava, vodi i ažurira Statistički poslovni registar na temelju europskih i svjetskih smjernica; vodi i ažurira Registar poslovnih subjekata u koji se upisuju svi poslovni subjekti i njihovi dijelovi prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.; vodi, ažurira i održava Prostorni statistički registar; vodi nacionalnu klasifikaciju prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) i razvija i primjenjuje geografski informacijski sustav (GIS); kontinuirano prati razvoj međunarodnih ekonomskih i društvenih klasifikacija i nomenklatura, priprema i izrađuje nacionalne verzije klasifikacija djelatnosti, proizvoda i zanimanja (NKD, KPD, NKZ); definira nacrte uzorka za različita statistička istraživanja iz područja društvenih i poslovnih statistika; obavlja statističku i ekonomsku analizu rezultata statističkih istraživanja; bavi se analiziranjem, sezonskim i kalendarskim prilagođavanjem vremenskih serija primjenom odgovarajućih metoda; obavlja poslove statističke obrade. Sektor prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja, sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata, programa, planova i izvješća iz svoga djelokruga; pruža stručnu podršku svim ustrojstvenim jedinicama Zavoda; obavlja aktivnosti u vezi sudjelovanja na stručnim skupovima iz svoga djelokruga; kontinuirano sudjeluje u izobrazbi svojih djelatnika; pruža stručnu pomoć korisnicima kod traženja izvora i korištenja podataka; obavlja poslove rješavanja korisničkih zahtjeva iz svoga djelokruga i daje informacije korisnicima. Sektor također obavlja poslove u vezi provedbe projekata financiranih od strane Europske unije i drugih međunarodnih izvora; surađuje s nacionalnim institucijama; primjenjuje odgovarajuće nacionalne i međunarodne norme i preporuke; sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima; vodi projekte iz svoga djelokruga te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda u cilju metodološkog usklađivanja s europskim standardima iz područja rada; brine o kvaliteti podataka, smanjenju tereta izvještavanja; proučava, uvodi i primjenjuje metode za korištenje administrativnih izvora; izrađuje pokazatelje u skladu sa zahtjevima Eurostata i nacionalnih korisnika; priprema i objavljuje podatke i publikacije iz svoga djelokruga. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, pridonosi provedbi funkcioniranja procesa upravljanja rizicima iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru statističkih infrastruktura, ustrojavaju se:

10.1. Služba statističkog poslovnog registra, klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza

10.2. Služba administrativnog poslovnog registra, prostornog statističkog registra i statističke obrade.

10.1. Služba statističkog poslovnog registra, klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza

Članak 53.

Služba statističkog poslovnog registra klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza obavlja sljedeće stručne poslove: kontinuirano surađuje s Eurostatom po pitanju preporuka, smjernica te izrade i dostave izvještaja i podataka; izrađuje metodološke osnove za ustrojavanje, vođenje i ažuriranje statističkog poslovnog registra, razvija informacijski sustav Statističkog poslovnog registra (SPR-a) u skladu sa zahtjevima korisnika i Eurostata, provodi ažuriranje podataka u bazi SPR-a korištenjem administrativnih izvora ili temeljem povratnih informacija iz statističkih istraživanja; prati poslovnu demografiju; identificira, profilira, registrira i ažurira podatke o grupama poduzeća; po potrebi provodi statistička istraživanja u svrhu ažuriranja statističkog poslovnog registra; kontinuirano provjerava kvalitetu podataka u bazi statističkog poslovnog registra te provodi postupke za njezino unaprjeđenje; kontinuirano prati razvoj međunarodnih ekonomskih i društvenih klasifikacija i nomenklatura, priprema i izrađuje nacionalne verzije klasifikacija djelatnosti, proizvoda i zanimanja (NKD, KPD i NKZ) kao statističkih standarda Republike Hrvatske koji se koriste za prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; priprema i izrađuje pravne podloge za primjenu nacionalnih verzija klasifikacija kao i sve neophodne metodološke alate koji će osigurati njihovu ispravnu primjenu u statističkim istraživanjima i poslovnim registrima, a u skladu s preporukama i smjernicama Eurostata (objašnjenja, korespondentne tablice veza, abecedni i brojčani popisi); izrađuje, održava i ažurira klasifikacijsku bazu podataka (KLASUS) gdje su na jednom mjestu pohranjene sve klasifikacije i nomenklature koje se koriste u Zavodu; definira metodologije za prikupljanje podataka, definira nacrte uzorka i ciljane populacije za različita istraživanja iz područja društvenih i poslovnih statistika, definira okvir i metodologije za izbor uzorka te metodologije za statističku obradu, određuje alokaciju uzorka, radi na izboru uzorka, analizira podatke dobivene na uzorku, imputira vrijednosti tamo gdje postoji neodgovor cijele uzoračke jedinice ili neodgovor na pojedino pitanje, identificira i tretira ekstremne vrijednosti (outliere), radi na utežavanju podataka, procjenjuje parametre populacije, procjenjuje uzoračke greške (varijancu i pristranost) kao i neuzoračke (nadobuhvat, podobuhvat, greške mjerenja, greške obrade podataka i neodgovor), daje ocjenu reprezentativnosti procjena parametara populacije te priprema proizvode za diseminaciju, računa i procjenjuje osnovne mjere kvalitete prikupljenih podataka; sudjeluje u izradi metodologije istraživanja; bavi se analiziranjem, sezonskim i kalendarskim prilagođavanjem vremenskih serija za potrebe stručnih ustrojstvenih jedinica Zavoda primjenom odgovarajućih metoda i programske podrške prema preporukama i/ili zahtjevima Eurostata; izrađuje i ažurira metapodatke za pojedine skupine vremenskih serija; obavlja statističku i ekonomsku analizu rezultata statističkih istraživanja, kontinuirano valorizira reprezentativnost primijenjenih metoda i daje ocjene kvalitete dobivenih podataka te predlaže mjere za njihovo poboljšanje. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi statističkog poslovnog registra, klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza, ustrojavaju se:

10.1.1. Odjel statističkog poslovnog registra

10.1.2. Odjel klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza.

10.1.1. Odjel statističkog poslovnog registra

Članak 54.

Odjel statističkog poslovnog registra obavlja sljedeće stručne poslove: predlaže i izrađuje propise iz područja registara na temelju europskih i međunarodnih smjernica, izrađuje metodološke osnove za ustrojavanje, vođenje i ažuriranje statističkog poslovnog registra, razvija i nadograđuje informacijski sustav SPR-a prema zahtjevima korisnika i Eurostata, identificira potencijalne izvore podataka u administrativnim tijelima te ih analizira i preuzima podatke iz istih nakon donošenja odluke o kvaliteti i upotrebljivosti podataka; provodi ručno ažuriranje podataka u bazi SPR-a tijekom redovitog ažuriranja iz administrativnih izvora ili na temelju povratnih informacija iz statističkih istraživanja; prati poslovnu demografiju; identificira, profilira, registrira i ažurira podatke o grupama poduzeća; po potrebi priprema, provodi i obrađuje statistička istraživanja u svrhu ažuriranja statističkog poslovnog registra; surađuje s korisnicima unutar i izvan Zavoda u svrhu razmjene podataka i poboljšanju kvalitete podataka kako samog statističkog poslovnog registra tako i drugih izvora; kontinuirano provjerava kvalitetu podataka u bazi statističkog poslovnog registra te provodi postupke za njezino unaprjeđenje.

10.1.2.Odjel klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza

Članak 55.

Odjel klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza obavlja sljedeće stručne poslove: kontinuirano prati razvoj međunarodnih ekonomskih i društvenih klasifikacija i nomenklatura, priprema i izrađuje nacionalne verzije klasifikacija djelatnosti, proizvoda i zanimanja (NKD, KPD i NKZ) kao statističkih standarda Republike Hrvatske koji se koriste za prikupljanje, obradu, analizu i diseminaciju statističkih podataka; priprema i izrađuje podloge za primjenu nacionalnih verzija klasifikacija kao i sve neophodne metodološke alate koji će osigurati njihovu ispravnu primjenu u statističkim istraživanjima i poslovnim registrima, a u skladu s preporukama i smjernicama Eurostata (objašnjenja, korespondentne tablice veza, abecedni i brojčani popisi); priprema i provodi poduke i stalno komunicira sa svim korisnicima klasifikacija unutar i izvan Zavoda u cilju pružanja savjeta i stručne pomoći; pruža savjetodavne pomoći pri razvoju klasifikacija i nomenklatura; izrađuje, održava i ažurira klasifikacijsku bazu podataka (KLASUS) gdje su na jednom mjestu pohranjene sve klasifikacije i nomenklature koje se koriste u Zavodu; kontinuirano surađuje sa statističkim ustrojstvenim jedinicama u cilju prikupljanja informacija o klasifikacijama, nomenklaturama i šifrarnicima koji se koriste u statističkim istraživanjima. U području statističkih metoda i analiza obavlja sljedeće stručne poslove: definira metodologije za prikupljanje podataka, definira nacrte uzorka i ciljane populacije za različita istraživanja iz područja društvenih i poslovnih statistika, definira okvir i metodologije za izbor uzorka te metodologije za statističku obradu, određuje alokaciju uzorka, radi na izboru uzorka, uređuje adresar uzorka za anketare, analizira podatke dobivene na uzorku, identificira te ispravlja greške nastale prilikom unosa ili obrade materijala pristiglog s terena, računa stopu odgovora na upitnik te stope valjanih jedinica i stope odbijanja, imputira vrijednosti tamo gdje postoji neodgovor cijele uzoračke jedinice ili neodgovor na pojedino pitanje, identificira i tretira ekstremne vrijednosti (outliere), radi na utežavanju podataka, koristi pomoćne informacije iz administrativnih izvora kao predstadij faze procjenjivanja i unaprjeđenja procesa utežavanja, procjenjuje parametre populacije, procjenjuje uzoračke greške (varijancu i pristranost), kao i neuzoračke (nadobuhvat, podobuhvat, greške mjerenja, greške obrade podataka i neodgovor), daje ocjenu reprezentativnosti procjena parametara populacije te priprema proizvode za diseminaciju, računa i procjenjuje osnovne mjere kvalitete prikupljenih podataka te popunjava izvještaje o kvaliteti podataka prema zahtjevu Eurostata, sudjeluje u izradi metodologije istraživanja; bavi se analiziranjem, sezonskim i kalendarskim prilagođavanjem vremenskih serija za potrebe stručnih statističkih ustrojstvenih jedinica u Zavodu primjenom odgovarajućih metoda i programske podrške prema preporukama i/ili zahtjevima Eurostata; u suradnji sa stručnim ustrojstvenim jedinicama u Zavodu izrađuje i ažurira metapodatke za pojedine skupine vremenskih serija; pruža podršku stručnim ustrojstvenim jedinicama u metodološkim pitanjima vezanima uz vremenske serije koje se publiciraju, odnosno dostavljaju u Eurostat; obavlja statističku i ekonomsku analizu rezultata statističkih istraživanja, kontinuirano valorizira reprezentativnost primijenjenih metoda i daje ocjene kvalitete dobivenih podataka te predlaže mjere za njihovo poboljšanje.

10.2. Služba administrativnog poslovnog registra, prostornog statističkog registra i statističke obrade

Članak 56.

Služba administrativnog poslovnog registra, prostornog statističkog registra i statističke obrade obavlja sljedeće stručne poslove: vodi i ažurira Registar poslovnih subjekata u koji se upisuju svi poslovni subjekti i njihovi dijelovi prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.; priprema i objavljuje podatke o broju i strukturi poslovnih subjekata upisanih u Registar; vodi, ažurira i održava Prostorni statistički registar; vodi nacionalnu klasifikaciju prostornih jedinica za statistiku (NKPJS); razvija i primjenjuje geografski informacijski sustav (GIS); priprema i izrađuje tehničku dokumentaciju za provedbu popisa i drugih statističkih istraživanja. Sudjeluje u projektima razvitka regionalnih, urbanih i lokalnih statistika te portreta regija, registra stanovništva i ostalih statističkih registara; obavlja poslove manipulacije s prikupljenim obrascima statističkih istraživanja, šifriranje, kontrole potpunosti i logičnosti, ispravljanje podataka koji su pronađeni pogrešnima, praćenje koncentracije i obuhvata za svako istraživanje, obradu istraživanja pomoću uredskih računskih strojeva, sudjelovanje u izradi logičko-računske kontrole podataka, izradi uputa za šifriranje podataka i uputa za ispravljanje grešaka, suradnju sa stručnim ustrojstvenim jedinicama, prema planiranim terminima i dinamici, te praćenje i izvješćivanje o statusu pojedinih poslova. Služba surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda i nacionalnim institucijama po pitanju metodoloških pristupa, kvalitete i razmjene podataka; pruža stručnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Zavoda; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja, sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenata, programa, planova i izvješća iz svoga djelokruga. Obavlja aktivnosti u vezi sudjelovanja na stručnim skupovima iz svoga djelokruga, kontinuirano sudjeluje u izobrazbi svojih djelatnika. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima i vodi projekte iz svoga djelokruga. Izrađuje pokazatelje u skladu sa zahtjevima Eurostata i nacionalnih korisnika. Pruža stručnu pomoć korisnicima kod traženja izvora i korištenja podataka; rješava korisničke zahtjeve; priprema i objavljuje podatke i publikacije iz svoga djelokruga. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi administrativnog poslovnog registra, prostornog statističkog registra i statističke obrade, ustrojavaju se:

10.2.1. Odjel administrativnog poslovnog registra

10.2.2. Odjel prostornog statističkog registra

10.2.3. Odjel statističke obrade.

10.2.1. Odjel administrativnog poslovnog registra

Članak 57.

Odjel administrativnog poslovnog registra vodi i ažurira Registar poslovnih subjekata (u daljnjem tekstu: Registar) u koji se upisuju svi poslovni subjekti (pravne osobe, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave) i njihovi dijelovi temeljem prijave i prateće dokumentacije; razvrstava poslovne subjekte i njihove dijelove prema djelatnosti koju pretežito obavljaju u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti 2007. – NKD 2007.; vodi jedinstvenu bazu podataka i kartoteku za poslovne subjekte; izdaje svakom poslovnom subjektu obavijest o razvrstavanju. Prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, programa, planova i izvješća; sudjeluje na radnim sastancima i stručnim skupovima iz svoga djelokruga; kontinuirano sudjeluje u izobrazbi svojih zaposlenika; radi sa strankama u skladu s uredovnim vremenom za prijam stranaka; obavlja poslove rješavanja korisničkih zahtjeva iz svoga djelokruga; daje informacije korisnicima: osobno, putem pošte, elektroničkom poštom, faxom i telefonom. Surađuje s nacionalnim institucijama iz svoga područja i primjenjuje odgovarajuće nacionalne i međunarodne norme i preporuke; sudjeluje u nacionalnim projektima; vodi projekte iz svoga djelokruga te surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda po pitanju metodološkog pristupa, razmjene podataka i metodološkog usklađivanja s europskim standardima iz područja rada. Brine o kvaliteti podataka; priprema i objavljuje podatke o broju i strukturi poslovnih subjekata upisanih u Registar.

10.2.2. Odjel prostornog statističkog registra

Članak 58.

Odjel prostornog statističkog registra obavlja sljedeće stručne poslove: vodi, ažurira i održava Prostorni statistički registar kao službenu osnovu za aktivnosti službene statistike; vodi nacionalnu klasifikaciju prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) i razvija i primjenjuje geografski informacijski sustav (GIS); izrađuje grafičke prikaze statističkih podataka (iz područja demografije, statistike industrije i energije, građevinarstva, ugostiteljstva i turizma, robne razmjene, statistike cijena, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva); izrađuje različite tematske karte i analize, temeljem statističkih podataka; priprema i izrađuje tehničku dokumentaciju za provedbu popisa i drugih statističkih istraživanja i daje stručnu pomoć iz svoga djelokruga. Odjel surađuje s nacionalnim institucijama i ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda po pitanju metodološkog pristupa, razmjene podataka i metodološkog usklađivanja s europskim standardima iz područja rada; primjenjuje odgovarajuće nacionalne i međunarodne norme i preporuke; sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima; vodi projekte iz svoga djelokruga; sudjeluje u projektima razvitka regionalnih, urbanih i lokalnih statistika te portreta regija, registra stanovništva i ostalih statističkih registara. Odjel brine o kvaliteti podataka; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, programa, planova i izvješća; sudjeluje na radnim sastancima i stručnim skupovima iz svoga djelokruga; kontinuirano sudjeluje u izobrazbi svojih zaposlenika; obavlja poslove rješavanja korisničkih zahtjeva iz svoga djelokruga; priprema i objavljuje podatke o broju i strukturi prostornih jedinica.

10.2.3. Odjel statističke obrade

Članak 59.

Odjel statističke obrade obavlja sljedeće stručne poslove: manipulacije s prikupljenim obrascima statističkih istraživanja (razvrstavanje, numeriranje, razduživanje), šifriranje (ručno i računalom podržano), kontrole potpunosti i logičnosti, ispravljanje podataka koji su pronađeni pogrešnima, praćenje koncentracije i obuhvata za svako istraživanje, obradu istraživanja pomoću uredskih računskih strojeva, sudjelovanje u izradi logičko-računske kontrole podataka, izradi uputa za šifriranje podataka i uputa za ispravljanje grešaka, te praćenje i izvješćivanje o statusu pojedinih poslova. Za područje transporta, temeljem odabranog uzorka i plana dostavlja obrasce na teren, kontaktira izvještajne jedinice, rješava sporne i nedostajuće izvještajne jedinice, obavlja unos podataka i logičku kontrolu podataka. Odjel brine o kvaliteti podataka; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda; prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje poslovanja; sudjeluje u izradi programa, planova i izvješća; sudjeluje na radnim sastancima i stručnim skupovima iz svoga djelokruga; kontinuirano sudjeluje u izobrazbi svojih zaposlenika.

11. SEKTOR ZA ODNOSE S KORISNICIMA

Članak 60.

Sektor za odnose s korisnicima obavlja sljedeće stručne poslove: organizira i provodi publicističku djelatnost Zavoda, planira, uređuje i tiska publikacije, obrasce i upute Zavoda na temelju Godišnjeg provedbenog plana, Programa publiciranja i Kalendara objavljivanja statističkih podataka, omogućuje domaćoj i stranoj javnosti dostupnost objavljenih podataka, priprema podatke na zahtjev domaćih i stranih korisnika (posebna obrada), daje informacije domaćim i stranim korisnicima odgovarajući na telefonske i pismene korisničke zahtjeve, organizira i koordinira popunjavanje i slanje upitnika domaćih i stranih institucija, distribuira i prodaje publikacije Zavoda, bavi se internim i eksternim marketinškim aktivnostima, unaprjeđuje suradnju s posebnim ciljnim skupinama, surađuje s novinarima, organizira konferencije za novinare, organizira i koordinira istupe u javnosti, brine se za imidž Zavoda u javnosti, obavlja sve poslove u okviru odnosa s javnošću, uređuje internetske stranice Zavoda. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, pridonosi provedbi funkcioniranja procesa upravljanja rizicima iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva, utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru za odnose s korisnicima, ustrojavaju se:

11.1. Služba za publicistiku

11.2. Služba za komunikaciju s korisnicima.

11.1. Služba za publicistiku

Članak 61.

Služba za publicistiku organizira, usklađuje i provodi publicističku djelatnost Zavoda na osnovi uputa za uređivanje publikacija i grafičkim standardima. Koordinira poslove preuzimanja materijala od stručnih ustrojstvenih jedinica Zavoda pri izradi publikacija, obrazaca i uputa, poslove lekture, prevođenja, tehničkog i grafičkog uređenja, digitalnog i offset tiska i pripreme za objavu na internetskim stranicama Zavoda prema unaprijed zadanim rokovima. Planira i u suradnji sa stručnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, utvrđuje rokove objavljivanja te brine o njihovom provođenju. Daje prijedlog vizualnog izgleda (korice, boje i format) novih publikacija, osmišljava izgled statističkih tablica i grafikona itd., kontrolira kvalitetu izrade. Planira i brine o financijskim sredstvima za izradu publikacija i obrazaca. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi za publicistiku, ustrojavaju se:

11.1.1. Odjel uredništva

11.1.2. Odjel grafičke pripreme publikacija i obrazaca za web i tisak.

11.1.1. Odjel uredništva

Članak 62.

Odjel uredništva utvrđuje i provodi uređivačku politiku Zavoda za publikacije prema uputama za uređenje publikacija i prema grafičkim standardima za publikacije, te je po potrebi ažurira. Obavlja poslove praćenja, evidentiranja i koordinacije procesa izrade publikacija, obrazaca i uputa prema zadanim rokovima, kroz sve faze rada od dolaska u publicistiku preko lekture i prijevoda, tehničkog uređenja, do kontrole prije objave na internetskim stranicama i prije tiska, a prema zadanim rokovima. Izrađuje Program publiciranja i Kalendar objavljivanja statističkih podataka, planira i u suradnji sa stručnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, utvrđuje rokove objavljivanja te brine o njihovom provođenju. Rješava složene probleme u svim publikacijama u suradnji sa stručnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda i vanjskim institucijama. Preuzima podatke od vanjskih institucija za izradu publikacija. Predlaže nova tehnička rješenja pri standardizaciji proizvoda uz potrebu uvođenja vizualnih alata za publikacije, osmišljava izgled statističkih tablica i grafikona. Obavlja poslove kontrole statističkih podatka, smislenosti metodoloških tekstova, engleskih tekstova i grafikona, kontrolira kvalitetu izrade publikacija. Provodi lekturu i prevođenje svih publikacija i priopćenja Zavoda, obrazaca i uputa te dopisa, radi korekturu tekstova, uređuje sadržaj i kazalo u publikacijama te numeraciju, daje jezične savjete ustrojstvenim jedinicama Zavoda, usklađuje statističke termine (hrvatske i engleske) kroz sve statističke publikacije u elektronskom i u tiskanom obliku

11.1.2. Odjel grafičke pripreme publikacija i
obrazaca za web i tisak

Članak 63.

Odjel grafičke pripreme publikacija i obrazaca za web i tisak izrađuje i provodi grafičku pripremu publikacija, obrazaca i uputa u tiskanom i elektronskom obliku prema uputama za uređivanje i grafičkim standardima tehničkog uređivanja prema zadanim rokovima, evidentira faze rada izrade publikacija i obrazaca, brine o provođenju rokova tiskanja i objavljivanja, dizajnira i daje prijedloge za dizajn publikacija, kreira statističke tablice, grafikone, radi na prijelomu publikacija, priprema publikacije i obrasce za objavu na internetskim stranicama Zavoda. Vrši montažu, snima i razvija ploče za tisak, tiska publikacije, obrasce i upute, korice, vrši doradu i uvez jednostavnijih publikacija, materijale za publikacije i obrasce te upute u pdf formatu pretvara u digitalno čitljiv oblik, fotokopira publikacije, priopćenja, obrasce i interne materijale, uvezuje tablograme, brine o servisiranju i nabavi strojeva i nabavi repromaterijala.

11.2. Služba za komunikaciju s korisnicima

Članak 64.

Služba za komunikaciju s korisnicima organizira diseminaciju statističkih podataka, bavi se odnosima s javnošću i njihovim unaprjeđenjem te promicanjem Zavoda kao glavnog nositelja, diseminatora i koordinatora službene statistike u Republici Hrvatskoj. Cilj i svrha poslova unutar Službe za komunikaciju s korisnicima je transparentnost i dostupnost statističkih podataka koje prikuplja, obrađuje i diseminira Zavod kao i kvalitetna korisnička usluga. Obavlja poslove prikupljanja i čuvanja publikacija koje izdaje Zavod. Vodi brigu o održavanju fonda, nabavi, obradi, posudbi, trajnoj pohrani, izradi mrežnog kataloga, zaštiti i digitalizaciji nacionalnog statističkog dijela fonda. Omogućava korištenje publikacija koje je Zavod objavio. Pruža pomoć korisnicima u pretraživanju i korištenju statističkih podataka. Zaprima i rješava korisničke zahtjeve za koje nije potrebna posebna obrada, daje informacije korisnicima: elektroničkom poštom, faksom i telefonom, ali i obavlja poslove oko rješavanja zahtjeva za posebnim obradama: zaprima zahtjeve, rješava jednostavnije zahtjeve kao što su zahtjevi za podacima vanjske trgovine i drugi zahtjevi kojima se traže podaci s kojima Služba raspolaže, piše ponude, upisuje u bazu korisnika, kontrolira plaćanje zatraženih usluga za posebnim obradama, priprema podatke i dostavlja ih korisnicima redovnom ili elektroničkom poštom. Kompleksnije zahtjeve prosljeđuje stručnim službama radi izrade podataka korisnicima, piše ponude, upisuje u bazu korisnika, kontrolira plaćanje zatraženih usluga za posebnim obradama, provjerava dostavljene podatke od stručnih službi i dostavlja ih korisnicima redovnom ili elektroničkom poštom. Služba vodi bazu domaćih i stranih pretplatnika posebnih obrada, e-diseminaciju, registraciju preko Interneta za besplatno primanje publikacija ili podataka, prodaju putem Interneta, registraciju posebnih grupa korisnika – primanje novosti. Zaprima međunarodne upitnike i koordinira njihovo rješavanje i slanje podataka, surađuje sa ustrojstvenim jedinicama Zavoda i institucijama u Republici Hrvatskoj. Zaprima domaće i strane zahtjeve te zahtjeve koji su zaprimljeni preko Eurostatovog portala, pruža informacije o pronalaženju statističkih podataka na Eurostatovim internetskim stranicama, korištenju Eurostatovih baza podataka, organizira i održava radionice s grupama korisnika, izrađuje tromjesečne izvještaje za Eurostat, na temelju povratnih korisničkih informacija kontinuirano obavještava Eurostat o kvaliteti korisničkih usluga i načinu publiciranja, odgovara na telefonske zahtjeve. Služba također zaprima zahtjeve za kupnju publikacija putem standardnog obrasca na internetskoj stranici, elektronskom poštom, faksom, redovnom poštom, piše ponude, upisuje podatke u bazu korisnika, provjerava plaćanje naručenih publikacija, dostavlja publikacije poštom, elektroničkom poštom ili pouzećem, distribuira publikacije institucijama koje ih primaju bez naplate, kao i distribuciju publikacija ustrojstvenim jedinicama u Zavodu, evidentira zalihe, te dostavlja izvještaj o prodaji publikacija ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za publicistiku kako bi se mogle planirati naklade. Obavlja i poslove koji se odnose na upravljanje odnosima s korisnicima kao i na poslove odnosa s javnošću, poslove oglašavanja, organiziranja radionica i seminara za korisnike, te poslove pripreme stvarno jednostavnih vijesti (RSS). Provodi marketinška istraživanja (ankete o zadovoljstvu korisnika, ankete o mišljenjima i stavovima javnosti, mjerenje učinka odnosa s medijima), određuje ciljne skupine uz pomoć CRM-a (Sustava (programa) za upravljanje odnosima s korisnicima i izvještajnim jedinicama) koji je prikupio podatke od informacijskog centra. Provodi istraživanje obuhvata postojećih i potencijalnih korisnika, utvrđuje svrhu istraživanja: probleme i ciljeve, utvrđuje izvor istraživanja, vrstu i metode istraživanja, odabir uzorka istraživanja, te način interpretiranja i prezentacije rezultata. Izgrađuje i održava imidž Zavoda u javnosti, odabire prikladne promotivne materijale, radi na jedinstvenom i standardiziranom vizualnom identitetu Zavoda. Razvija sustav (program) za upravljanje odnosima s korisnicima i izvještajnim jedinicama (CRM) koji registrira i bilježi kontakte s kupcima i korisnicima. Uspostavljeni kontakti s kupcima i korisnicima mogu biti zabilježeni u sustavu za upravljanje odnosima s korisnicima. Prikupljene informacije uz pomoć sustava za upravljanje odnosima s korisnicima mogu se koristiti za planiranje korisničkih treninga, diseminaciju publikacija, razvoj novih publikacija i usluga. Izrađuje popis novinara, te izrađuje pozive za medije u svrhu sazivanja konferencije za novinare, organizira susrete s novinarima, izrađuje materijale za novinare, priprema press book koji sadrži objave za medije, prijedloge ustrojstvenim jedinicama Zavoda za objavu zanimljivih podataka – međunarodni dani, neobične, zanimljive priče koje se već objavljuju u medijima, pisanje komentara za novinare (Služba uređuje komentare, a sadržaj priređuje svaka ustrojstvena jedinica Zavoda iz svoga djelokruga). Organizira konferencije za novinare, priprema obavijesti za medije, priopćenja za javnost, ispravak netočnog navoda i reagiranje. Radi na internom marketingu: organizira programe namijenjene zaposlenicima i njihovom razvoju, vrši odabir najboljih zaposlenika godine, organizira susrete zaposlenika, vrši odabir i priprema organizaciju sportskih aktivnosti, organizaciju internih manifestacija u Zavodu (domjenci, večere, dan statistike, božićni i novogodišnji susreti), provodi ispitivanje zadovoljstva zaposlenika, priprema interna glasila ili biltene. Uređuje intranet stranice: piše i objavljuje vijesti zaposlenicima (novine u poslovanju Zavoda, planirana istraživanja – najava početka istraživanja, objavljuje informacije o objavljivanju određenih publikacija, objavljuje informacije o radovima u zgradi, te ostale informacije), priprema arhivu vijesti. Dizajnira internetske stranice, objavljuje e-publikacije. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

12. SEKTOR INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA

Članak 65.

Sektor informatičkih tehnologija obavlja sve aktivnosti oko pružanja tehnološke osnovice za računalnu obradu statističkih istraživanja: planiranje, izbor i implementaciju informatičkih tehnologija kojima će se unaprijediti obrada podataka statističkih istraživanja, izgraditi statističke baze podataka, uvesti suvremene metode diseminacije i razmjene statističkih podataka između tijela državne uprave i ostalih korisnika u zemlji i inozemstvu, te omogućiti podrška odlučivanju temeljenom na kvalitetnim i pravovremenim statističkim podacima; planiranje, sudjelovanje u nabavi, implementaciji i održavanju računalnih resursa koji služe izgradnji i stalnom unaprjeđenju statističkog informacijskog sustava; sudjeluje na stručnim skupovima iz područja rada, prati tokove struke i stručnu literaturu, kontinuirano obrazuje svoje djelatnike i sudjeluje u informatičkom obrazovanju ostalih djelatnika Zavoda. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, pridonosi provedbi funkcioniranja procesa upravljanja rizicima iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru informatičkih tehnologija, ustrojavaju se:

12.1. Služba projektiranja i razvoja informatičkih sustava

12.2. Služba organizacije, implementacije i održavanja sustava obrade podataka

12.3. Služba izrade programske podrške za obradu i diseminaciju podataka

12.4. Služba informatičkih infrastruktura i podrške

12.5. Služba unosa podataka i optičkog čitanja.

12.1. Služba projektiranja i razvoja informatičkih sustava

Članak 66.

Služba projektiranja i razvoja informatičkih sustava obavlja sljedeće poslove: definiranje, izbor i uvođenje novih informatičkih tehnologija u redovnu produkciju. Rezultati rada ove službe moraju podržavati ukupan razvoj Zavoda, a posebno poslove vezane uz obradu podataka statističkih istraživanja te suvremenu diseminaciju dobivenih rezultata. Služba je zadužena za sudjelovanje u projektima postavljanja informatičkih sustava za statistička istraživanja, realizaciju pilot-projekata uz korištenje novih informatičkih tehnologija, izradu projekata za velika i nestandardna statistička istraživanja (npr. Popis stanovništva) te podršku Zavodu u korištenju novih informatičkih tehnologija. Služba je zadužena za praćenje i izbor novih informatičkih tehnologija, postavljanje informatičkih standarda koji će pridonijeti efikasnijem razvoju i korištenju programske podrške i izradu programske podrške koja će podržavati postavljene standarde. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi projektiranja i razvoja informatičkih sustava, ustrojavaju se:

12.1.1. Odjel projektiranja informatičkih sustava

12.1.2. Odjel razvoja informatičkih sustava.

12.1.1. Odjel projektiranja informatičkih sustava

Članak 67.

Odjel projektiranja informatičkog sustava obavlja sljedeće stručne poslove: projektiranje i dizajn novih informacijskih sustava za statistička istraživanja, realizaciju pilot-projekata uz korištenje novih informacijskih tehnologija te izradu projekata za velika i nestandardna statistička istraživanja, kao što su Popis stanovništva ili Popis poljoprivrede. Prati potrebe za razvojem, primjenom novih standarda, procedura i informatičkih tehnologija. To uključuje stalno učenje i primjenu novih informacijskih tehnologija i alata.

12.1.2. Odjel razvoja informatičkih sustava

Članak 68.

Odjel razvoja informatičkog sustava obavlja sljedeće stručne poslove: praćenje i izbor novih informacijskih tehnologija, definiranje informatičkih standarda koji će pridonijeti efikasnijem razvoju i korištenju programske podrške te izradu programske podrške koja će podržavati postavljene standarde. Sudjeluje u projektima postavljanja informatičkih sustava za statistička istraživanja, realizaciju pilot-projekata uz korištenje novih informatičkih tehnologija. Odjel daje podršku Zavodu u korištenju novih informatičkih tehnologija. To uključuje stalno učenje i primjenu novih informacijskih tehnologija i alata.

12.2. Služba organizacije, implementacije i održavanja sustava obrade podataka

Članak 69.

Služba organizacije, implementacije i održavanja sustava obrade podataka obavlja sljedeće poslove: primjenu standardnih alata i metoda za obradu podataka statističkih istraživanja, zadanih u okviru informatičkog sustava Zavoda, u svrhu kvalitetne, brže i jednostavnije proizvodnje statističkih informacija. Služba je zadužena za davanje stručne pomoći korisnicima pri definiciji funkcija obrade podataka statističkih istraživanja, odabir programa i alata iz paketa standardnih alata, izradu posebne programske podrške ukoliko standardni alati nisu primjenjivi, izradu sustava, testiranje izvođenja, izradu dokumentacije o sustavu i uputa za korisnike, održavanje sustava, provođenje promjena i dopuna nastalih u projektnom zahtjevu. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi organizacije, implementacije i održavanja sustava obrade podataka, ustrojavaju se:

12.2.1. Odjel organizacije i implementacije sustava obrade podataka

12.2.2. Odjel testiranja, izvođenja i održavanja sustava obrade podataka.

12.2.1. Odjel organizacije i implementacije sustava
obrade podataka

Članak 70.

Odjel organizacije i implementacije sustava obrade podataka obavlja sljedeće stručne poslove: organizaciju i primjenu standardnih alata i metoda obrade podataka statističkih istraživanja te izradu dokumentacije i uputa za korisnike sustava obrade podataka. Odjel pruža stručnu pomoć korisnicima pri definiranju funkcija sustava obrade podataka te provodi promjene i dopune u sustavu.

12.2.2. Odjel testiranja, izvođenja i održavanja sustava obrade podataka

Članak 71.

Odjel testiranja, izvođenja i održavanja sustava obrade podataka obavlja sljedeće stručne poslove: testiranje i analizu aplikacija na testnim podacima, provođenje obrade i održavanje sustava obrade podataka, što obuhvaća provođenje promjena, nadopuna i nadogradnje aplikacija.

12.3. Služba izrade programske podrške za obradu i diseminaciju podataka

Članak 72.

Služba izrade programske podrške za obradu i diseminaciju podataka obavlja sljedeće poslove: izradu programa koji se koriste u okviru programske podrške obrade podataka statističkih istraživanja i održavanje tih programa. Izrada programa sadrži programe za obradu podataka na središnjem računalu, programe za obradu podataka na radnim stanicama u mreži, te programe za diseminaciju podataka putem interneta i ostalih medija. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi izrade programske podrške za obradu i diseminaciju podataka, ustrojavaju se:

12.3.1. Odjel izrade programske podrške za obradu podataka

12.3.2. Odjel izrade programske podrške za diseminaciju podataka.

12.3.1. Odjel izrade programske podrške
za obradu podataka

Članak 73.

Odjel izrade programske podrške za obradu podataka obavlja sljedeće stručne poslove: izradu programa koji se koriste u okviru programske podrške obrade podataka statističkih istraživanja i održavanje tih programa. Izrada programa sadrži programe za obradu podataka na središnjem računalu te programe za obradu podataka na radnim stanicama u mreži.

12.3.2. Odjel izrade programske podrške
za diseminaciju podataka

Članak 74.

Odjel izrade programske podrške za diseminaciju podataka obavlja sljedeće stručne poslove: izrađuje kontrolne, dokumentacijske i publikacije tablice, kreira i održava web stranice, brine o zaštiti podataka, izrađuje programe za diseminaciju statističkih informacija putem različitih medija u tiskanoj i elektronskoj formi, odgovara na upite, šalje podatke u traženim formatu ustrojstvenim jedinicama Zavoda, Eurostatu i drugim korisnicima, prati informacije na web stranicama, tisku i ostalim medijima drugih statističkih ureda, obučava korisnike za korištenje statističkih podataka.

12.4. Služba informatičkih infrastruktura i podrške

Članak 75.

Služba informatičkih infrastruktura i podrške obavlja sljedeće poslove: upravljanje računalnom infrastrukturom Zavoda i podrška svim poslovima koji osiguravaju rad centralnog računala i računalno-komunikacijske mreže. Poslovi uključuju dizajn, implementaciju, testiranje i održavanje operacijskih sustava, praćenje rada, pouzdanosti i stabilnosti operacijskih sustava, određivanje i nadzor pravila kojima se osigurava sigurnost podataka, izvršavanje obrada i distribucije podataka statističkih istraživanja prema uputama i planovima, administriranje medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija, vođenje evidencije postojeće računalne opreme i njezino održavanje, te praćenje potreba za nabavom nove opreme. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi informatičkih infrastruktura i podrške, ustrojavaju se:

12.4.1. Odjel upravljanja mrežnim resursima

12.4.2. Odjel održavanja operacijskih sustava.

12.4.1. Odjel upravljanja mrežnim resursima

Članak 76.

Odjel upravljanja mrežnim resursima obavlja sljedeće stručne poslove: projektira komunikacijsku infrastrukturu, planira uvođenje, održavanje i upravljanje komunikacijskom infrastrukturom, instalira i održava nadzorne i upravljačke komunikacijske programe, testira, prati rad i podešava parametre za bolje funkcioniranje komunikacijske opreme, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama na poboljšanju korištenja komunikacijskih sustava.

12.4.2. Odjel održavanja operacijskih sustava

Članak 77.

Odjel održavanja operacijskih sustava obavlja sljedeće stručne poslove: projektira i planira uvođenje, održavanje i upravljanje operativnih, nadzornih, zaštitnih, upravljačkih sustava, instalira i održava nadzorne operativne sustave, testira, prati rad i podešava parametre za bolje funkcioniranje sustava, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama na poboljšanju korištenja operacijskih sustava, planira i provodi procedure za privremeno i trajno čuvanje podataka na magnetskim medijima.

12.5. Služba unosa podataka i optičkog čitanja

Članak 78.

Služba unosa podataka i optičkog čitanja obavlja sljedeće poslove: prijenos podataka statističkih istraživanja s obrazaca na centralno računalo ili neko drugo računalo u mreži Zavoda korištenjem postupaka definiranih u ustrojstvenim jedinicama koje se bave razvojem programske podrške, prema planiranim terminima i dinamici, te praćenje i izvješćivanje o statusu pojedinih poslova. Služba je zadužena za poslove unosa podataka putem optičkog čitanja i prepoznavanja dokumenata, primjenu ove tehnologije na postojeća i nova statistička istraživanja, pružanje stručne pomoći korisnicima pri redefiniciji statističkih obrazaca, te za manualni unos podataka prepisivanjem s obrazaca u računala. Služba također obavlja poslove na pripremi, organizaciji i implementaciji digitalnog tiska obrazaca i publikacija na sustavu digitalnog tiska u Zavodu. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi unosa podataka i optičkog čitanja, ustrojavaju se:

12.5.1. Odjel unosa podataka

12.5.2. Odjel optičkog čitanja.

12.5.1. Odjel unosa podataka

Članak 79.

Odjel unosa podataka obavlja sljedeće stručne poslove: unos podataka putem optičkog čitanja i prepoznavanja dokumenata, primjenu ove tehnologije na postojeća i nova statistička istraživanja, pružanje stručne pomoći korisnicima pri redefiniciji statističkih obrazaca te manualni unos podataka prepisivanjem s obrazaca u računala.

12.5.2. Odjel optičkog čitanja

Članak 80.

Odjel optičkog čitanja obavlja sljedeće stručne poslove: pripremu, organizaciju i implementaciju varijabilnog digitalnog tiska obrazaca i publikacija na sustavu digitalnog tiska u Zavodu. Pod tim poslovima smatra se priprema obrazaca i publikacija u kompatibilni format za aplikaciju varijabilnog tiska, priprema i organizira bazu podataka u kompatibilni format za aplikaciju varijabilnog tiska, programira aplikaciju varijabilnog tiska, izrađuje testni otisak i starta program za izradu finalnog otiska.

13. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I OPĆIH POSLOVA

Članak 81.

Sektor pravnih, financijskih i općih poslova obavlja upravne, pravne, financijsko planske, računovodstvene i opće poslove, poslove javne nabave, stručne poslove iz djelokruga Zavoda koji se odnose na pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona, uredbi, pravilnika, naredbi, naputaka i ostalih provedbenih akata, daje stručna mišljenja po pitanjima primjene i provedbe zakona i drugih propisa, obavlja poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na planiranje i zapošljavanje, praćenje stanja i predlaganje mjera za unaprjeđenje upravljanja ljudskim potencijalima, sudjeluje u izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika, izrađuje planove potrebnih financijskih sredstava za rad Zavoda, brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, organizira i koordinira rad računovodstvenih poslova, sastavlja glavne financijske i statističke periodične izvještaje, izrađuje proračun kroz sustav Državne riznice, brine o racionalnom i svrsishodnom korištenju sredstava osiguranih u državnom proračunu, vodi financijsko knjigovodstvo Zavoda, obavlja i druge poslove u svezi s financiranjem i računovodstvenim poslovima, obavlja poslove nabave roba, usluga i radova, obavlja poslove upravljanja i gospodarenja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Zavodu na upravljanje i korištenje, vodi i ažurira dokumentaciju o nekretninama i očevidnik nekretnina, sudjeluje u pripremi i izradi izvješća i prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava za adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata koje koristi Zavod, obavlja poslove provođenja mjera zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara, obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu, obavlja poslove ekonomata, održavanja poslovnih objekata, poslove sigurnosti, poslove jedinstvene pisarnice, pismohrane, distribucije, telefonske centrale i kantine. Obavlja poslove vezano za provedbu, kontinuirano funkcioniranje i unaprjeđenje efikasnog financijskog upravljanja i kontrola, te procesa upravljanja rizicima, redovito izvješćuje i surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom unutar Ministarstva financija za financijsko upravljanje i kontrole, brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva; utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru pravnih, financijskih i općih poslova, ustrojavaju se:

13.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

13.2. Služba za proračun, financijske poslove i nabavu

13.3. Služba za administrativne, tehničke i pomoćne poslove.

13.1. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Članak 82.

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale izrađuje zakone i druge podzakonske propise iz djelokruga Zavoda. Izrađuje ugovore i sporazume iz djelokruga Zavoda te stručna mišljenja na dostavljene nacrte ugovora i sporazuma. Pruža stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Zavoda. Surađuje s drugim tijelima vezano za svoj djelokrug. Zastupa Zavod u postupcima u kojima Zavod sudjeluje a nije propisano zastupanje nadležnog Državnog odvjetništva. Provodi postupake za prijam državnih službenika i namještenika u državnu službu, odnosno na rad u Zavod. Obavlja poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima vezano za potrebe koji se odnose na pripremu plana prijama u državnu službu, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne služe. Obavlja poslove u vezi žalbi državnih službenika o kojima rješava Odbor za državnu službu i izrađuje odgovore na tužbe kod Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Brine o provedbi postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Izrađuje plan usavršavanja državnih službenika Zavoda. Provodi analizu troškova i koristi provedene izobrazbe, predlaže programe studijskog dopusta za osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, sudjeluje u planiranju godišnjih financijskih sredstava potrebnih za izobrazbu na razini potreba Zavoda, te izradi financijskog plana iz svoga djelokruga. Obavlja poslove u vezi ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika, kao i druge poslove koji se odnose na razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi za pravne poslove i ljudske potencijale, ustrojavaju se:

13.1.1. Odjel za pravne poslove

13.1.2. Odjel za ljudske potencijale.

13.1.1. Odjel za pravne poslove

Članak 83.

Odjel za pravne poslove izrađuje zakone i druge podzakonske propisa iz djelokruga Zavoda, daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave, prati primjenu, provedbu i promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske. Daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona, drugih propisa i akata iz djelokruga Zavoda. Izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Zavoda te daje stručno mišljenje na dostavljene nacrte ugovora i sporazuma. Izrađuje ugovore koje Zavod sklapa s pravnim i fizičkim osobama, osim ugovora koji se odnose na predpristupne fondove, zajmove i darovnice. Pruža stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Zavoda te surađuje s drugim tijelima vezano za svoj djelokrug. Obavlja sve druge pravne poslove Zavoda. Zastupa Zavod u postupcima u kojima Zavod sudjeluje a nije propisano zastupanje nadležnog Državnog odvjetništva, priprema dokumentaciju i obrazloženja za Državno odvjetništvo u sporovima za koje je nadležno Državno odvjetništvo.

13.1.2. Odjel za ljudske potencijale

Članak 84.

Odjel za ljudske potencijale provodi postupke za prijam državnih službenika i namještenika u državnu službu, odnosno na rad u Zavod. Obavlja poslove planiranja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Zavoda vezane za pripremu plana prijama u državnu službu, raspoređivanje, premještaj i prestanak državne služe, izrađuje sva rješenja, odluke i ugovore iz radnih odnosa, brine o drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika, vodi Osobni očevidnik državnih službenika i namještenika, Registar zaposlenih u javnom sektoru i druge evidencije, sudjeluje u izradi prijedloga pravilnika o unutarnjem redu, sudjeluje u izradi i praćenju provedbe programa i planova izobrazbe za Zavod, sudjeluje u realizaciji programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja službenika i namještenika, daje stručnu pravnu pomoć svim ustrojstvenim jedinicama Zavoda. Obavlja poslove u vezi žalbi državnih službenika o kojima rješava Odbor za državnu službu i izrađuje odgovore na tužbe kod Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, obavlja poslove u vezi provođenja postupaka utvrđivanja odgovornosti službenika za lake i teške povrede službene dužnosti. Izrađuje plan usavršavanja i organizira i koordinira programe obuke i usavršavanja državnih službenika Zavoda. Utvrđuje individualne potrebe za školovanjem, obavlja koordinaciju edukacije sukladno katalogu programa izobrazbe centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, sudjeluje u planiranju godišnjih financijskih sredstava potrebnih za izobrazbu na razini potreba Zavoda, te izradi financijskog plana iz svoga djelokruga, obavlja poslove u vezi ocjene rada i učinkovitosti državnih službenika, kao i druge poslove koji se odnose na razvoj ljudskih potencijala u državnoj službi.

13.2. Služba za proračun, financijske poslove i nabavu

Članak 85.

Služba za proračun, financijske poslove i nabavu radi na izradi financijskih planova potrebnih financijskih sredstava za rad Zavoda, vodeći računa o metodi racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, izrađuje podloge za izradu mjesečnih financijskih planova, te izmjene i dopune financijskih planova i zahtjeve za preraspodjelu sredstava, obavlja poslova područne riznice, kontrolira zahtjeve za izvršavanje svih rashoda iz sustava Državne riznice. Inicira izradu internih akata (uputa, smjernica) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstava i o ostvarenim ciljevima. Prati izvršenje obveza po kapitalnim projektima, izrađuje izvješća o izvršavanju financijskih planova i predlaže korištenje i racionalizaciju sredstava, sastavlja financijske i statističke izvještaje, prati projekte financirane iz inozemnih zajmova, darovnica i donacija, planira financijska sredstva potrebna za održavanje, investicijsko održavanje i kapitalne projekte, planira godišnja financijska sredstva potrebna za nabavu na razini potreba Zavoda te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Surađuje u obavljanju poslova provedbe i unaprjeđenja funkcioniranja financijskog upravljanja i kontrola, izrađuje izvješće o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, te procesa upravljanja rizicima. Prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova, obavlja stručne poslove koji se odnose na analitičko planske, obračunske, računovodstveno-knjigovodstvene, kontrolne i druge poslove, brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavlja računovodstvenu kontrolu prije isplate, vodi zakonom propisane poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, evidentira sve poslovne događaje i novčane transakcije, obavlja poslove obračuna plaća, naknade zaposlenima, obračuna i isplate dohotka vanjskim suradnicima, vodi blagajničko poslovanje, obavlja kontrolu i obračun dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih rashoda i prihoda, organizira, koordinira i kontrolira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo nefinancijske imovine, prati projekte financirane iz inozemnih zajmova, darovnica i donacija, sastavlja godišnje, periodične i mjesečne financijske izvještaje, kao i izvještaje za statističke, porezne i druge potrebe. Obavlja poslove nabave roba, usluga i radova, sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu te izrađuje godišnji plan nabave. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, te prati izvršenje nabave. Prati izvršenje ugovornih obveza, naručivanje roba, radova i usluga prema sklopljenim godišnjim ugovorima. Vodi skladište potrošnog materijala, vodi propisane evidencije o provedenim postupcima javne nabave i ugovorima zaključenim temeljem istih, izrađuje izvještaje o provedenim postupcima javne nabave. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi za proračun, financijske poslove i nabavu, ustrojavaju se:

13.2.1. Odjel za planiranje i izvršavanje proračuna

13.2.2. Odjel za financijske i računovodstvene poslove

13.2.3. Odjel za nabavu.

13.2.1. Odjel za planiranje i izvršavanje proračuna

Članak 86.

Odjel za planiranje i izvršavanje proračuna izrađuje financijske planova potrebnih financijskih sredstava za rad Zavoda u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Zavoda služeći se metodom racionalnog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, priprema podlogu za izradu mjesečnih financijskih planova, priprema izmjene i dopune financijskih planova i zahtjeve za preraspodjelu sredstava, obavlja poslove područne riznice, radi na izvršavanju rashoda i izdataka, obavlja poslove unosa rezervacije sredstava i ispostavlja zahtjeve za plaćanje sa jedinstvenog računa riznice, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje svih rashoda iz sustava Državne riznice, prati izvršenje obveza po kapitalnim projektima, surađuje i obavlja potrebna usklađenja s Ministarstvom financija, izrađuje izvješća o izvršavanju financijskih planova i predlaže korištenje i racionalizaciju sredstava, obavlja usklađenja s organizacijskom jedinicom za financijske i računovodstvene poslove, sudjeluje u sastavljanju financijskih i statističkih izvještaja, prati projekte financirane iz inozemnih zajmova, darovnica i donacija, planira financijska sredstva potrebna za održavanje, investicijsko održavanje i kapitalne projekte, planira godišnja financijska sredstva potrebna za nabavu na razini potreba Zavoda te obavlja druge poslove iz svoga djelokruga. Inicira izradu internih akata (uputa, smjernica) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstava i o ostvarenim ciljevima. Surađuje u obavljanju poslova provedbe i unaprjeđenja funkcioniranja financijskog upravljanja i kontrola, sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, te procesa upravljanja rizicima.

13.2.2. Odjel za financijske i računovodstvene poslove

Članak 87.

Odjel za financijske i računovodstvene poslove prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova, obavlja stručne poslove koji se odnose na analitičko planske, obračunske, računovodstveno-knjigovodstvene, kontrolne i druge poslove, brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavlja računovodstvenu kontrolu prije isplate, vodi zakonom propisane poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, evidentira sve poslovne događaje i novčane transakcije, obavlja poslove obračuna plaća, naknade zaposlenima, obračuna i isplate dohotka vanjskim suradnicima, vodi blagajničko poslovanje, obavlja kontrolu i obračun dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih rashoda i prihoda, organizira, koordinira i kontrolira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, vodi knjigovodstvo nefinancijske imovine, prati projekte financirane iz inozemnih zajmova, darovnica i donacija, sastavlja godišnje, periodične i mjesečne financijske izvještaje kao i izvještaje za statističke, porezne i druge potrebe, obavlja usklađenja s organizacijskom jedinicom za proračun, te druge poslove iz svoga djelokruga. Pridonosi i surađuje u obavljanju poslova provedbe i unaprjeđenja funkcioniranja financijskog upravljanja i kontrola, te procesa upravljanja rizicima, sudjeluje u izradi izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

13.2.3. Odjel za nabavu

Članak 88.

Odjel za nabavu obavlja poslove nabave roba, usluga i radova što uključuje planiranje predmeta nabave sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu te izradu godišnjeg plana nabave u suradnji s organizacijskom jedinicom za proračun; provođenje postupaka javne nabave roba, usluga i radova; praćenje izvršenja nabave; pripremanje i izrada ugovora iz područja javne nabave te praćenje izvršenja ugovornih obveza, naručivanje roba, radova i usluga prema sklopljenim godišnjim ugovorima, vođenje skladišta potrošnog materijala, vođenje propisane evidencije o provedenim postupcima javne nabave i ugovorima zaključenim temeljem istih, izradu traženih izvještaja o provedenim postupcima javne nabave, davanje mišljenja i savjeta iz područja javne nabave drugim ustrojstvenim jedinicama u Zavodu, izrada financijskog plana iz svoga djelokruga. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

13.3. Služba za administrativne, tehničke i pomoćne poslove

Članak 89.

Služba za administrativne, tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove obrane i sigurnosti te s tim u vezi priprema planove i predlaže mjere, prati stanje civilnih obrambenih priprema te u suradnji s Ministarstvom obrane predlaže mjere; obavlja poslove u vezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz područja obrane i sigurnosti; obavlja i organizira poslove godišnjeg popisa (inventure); vodi jedinstveni urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka te vodi evidenciju žigova, pečata i štambilja; obavlja poslove pismohrane, vođenja arhivske knjige i popisa gradiva; organizira predaju arhivskoga gradiva nadležnom arhivu, obavlja poslove vezane za izlučivanje gradiva, surađuje s djelatnicima nadležnog arhiva, surađuje i pruža stručnu pomoć pismohranama statistika na lokalnoj (regionalnoj) razini. Obavlja sve ostale poslove iz djelokruga uredskog poslovanja, poslove prijama, dostave, otpreme, distribucije, prijevoza, kontrole ispravnosti i održavanja službenih automobila, poslove popravaka i radova, opremanje prostora Zavoda, održavanje i preseljenja sredstava i opreme Zavoda, vođenje očevidnika imovine Zavoda, te uslužnih poslovi telefonske centrale i kantine. Obavlja poslove uređivanja i provođenja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu; izradu programa osposobljavanja i osposobljavanje službenika i namještenika za siguran način rada; ispitivanje sredstava rada i načina upotrebe osobnih zaštitnih sredstava i opreme; izradu sustava obavješćivanja i upotrebe znakova obavješćivanja; izradu pisanih uputa o sigurnom načinu rada i postupku s ozlijeđenim i oboljelim službenicima i namještenicima, zaštiti nepušača, zabrani unošenja i pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti za vrijeme rada, zaštiti posebnih kategorija službenika i namještenika; određivanje pravila ponašanja u vezi sa zaštitom od požara te evakuacije i spašavanja; nadzor nad provođenjem i poštivanjem propisanih postupaka. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

14. SEKTOR ZA PROVEDBU STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA U ŽUPANIJAMA

Članak 90.

Sektor za provedbu statističkih istraživanja u županijama obavlja sljedeće stručne poslove: sudjeluje u provedbi statističkih istraživanja, pri čemu sudjeluje u definiranju obuhvata (dopuna i ažuriranje adresara), obavlja distribuciju upitnika i prikupljanje podataka, daje upute i objašnjenja izvještajnim jedinicama kako popuniti upitnike, provodi kontrolu obuhvata, popunjenosti i smislenosti prikupljenih izvještaja, požuruje dostavu podataka za izvještajne jedinice koje na upitnike nisu odgovorile, dostavlja upitnike nadležnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, sudjeluje u predlaganju izmjena sadržaja upitnika i u dopuni provedbenih uputa u pilot fazi testiranja upitnika. Standardizira upute i smjernice za prikupljanje i obradu podataka za statistička istraživanja. Organizira anketna istraživanja i provodi anketiranje u kućanstvima, vrši izbor i obuku anketara, radi podjelu poslova među anketarima, kontrolira rad anketara, obavlja administrativne poslove vezane uz anketare, nadzire i kontrolira proces prikupljanja podataka, kontinuirano surađuje s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za metodologije anketnih istraživanja i sudjeluje u svim oblicima edukacija koje se odnose na unaprjeđenja u provedbi anketa. Organizira i provodi snimanje cijena. Koordinira rad službi pri provedbi statističkih istraživanja izvještajnim metodama, to jest prikupljanje i kontrolu izvještaja poslovnih subjekata, pri provedbi anketnih istraživanja i snimanju cijena te pri provedbi velikih istraživanja koja se provode metodom potpunog obuhvata, odnosno popisa. Vodi projekte koordinacije rada područnih jedinica (u daljnjem tekstu: PJ), posebno u kompiliranju područnih, urbanih i lokalnih statistika. Daje na uvid strankama službeno objavljene podatke Zavoda. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom, pridonosi provedbi funkcioniranja procesa upravljanja rizicima iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u strateškom planiranju tako da utvrđuje ciljeve iz djelokruga Sektora, određuje pokazatelje uspješnosti, nadzire postizanje postavljenih ciljeva i izvještava o realizaciji postavljenih ciljeva, utvrđuje rizike vezane uz ciljeve iz djelokruga Sektora i izvješćuje o rizicima.

U Sektoru za provedbu statističkih istraživanja u županijama, ustrojavaju se:

14.1. Služba za statistiku za sjevernu Hrvatsku

14.2. Služba za statistiku za južnu Hrvatsku.

14.1. Služba za statistiku za sjevernu Hrvatsku

Članak 91.

Služba za statistiku za sjevernu Hrvatsku obavlja sljedeće stručne poslove: sudjeluje u provedbi statističkih istraživanja, pri čemu sudjeluje u definiranju obuhvata (dopuna i ažuriranje adresara), obavlja distribuciju upitnika i prikupljanje podataka, daje upute i objašnjenja izvještajnim jedinicama kako popuniti upitnike, provodi kontrolu obuhvata, popunjenosti i smislenosti prikupljenih izvještaja, požuruje dostavu podataka za izvještajne jedinice koje na upitnike nisu odgovorile, dostavlja upitnike statističkim odjelima, sudjeluje u predlaganju izmjena sadržaja upitnika i u dopuni provedbenih uputa u pilot fazi testiranja upitnika. Sudjeluje u organizaciji velikih popisa i posebnih istraživanja u kojima obavlja i provedbu na terenu. Organizira anketna istraživanja i provodi anketiranje u kućanstvima, vrši izbor i obuku anketara, radi podjelu poslova među anketarima, kontrolira rad anketara, obavlja administrativne poslove vezane uz anketare, nadzire i kontrolira proces prikupljanja podataka, kontinuirano surađuje s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za metodologije anketnih istraživanja i sudjeluje u svim oblicima edukacija koje se odnose na unaprjeđenja u provedbi anketa. Organizira i provodi snimanje cijena. Koordinira rad područnih jedinica pri provedbi statističkih istraživanja izvještajnim metodama, to jest prikupljanje i kontrolu izvještaja poslovnih subjekata, pri provedbi anketnih istraživanja i snimanju cijena te pri provedbi velikih istraživanja koja se provode metodom potpunog obuhvata, odnosno popisa. Sudjeluje u kompiliranju područnih, urbanih i lokalnih statistika. Daje na uvid strankama službeno objavljene podatke Zavoda. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi za statistiku za sjevernu Hrvatsku, ustrojavaju se sljedeće PJ – odjeli:

14.1.1. Odjel za statistiku, PJ za područje Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Sjedište Odjela je u Ivanić-Gradu. Odjel ima ispostave u Samoboru, Vrbovcu, Jastrebarskom, Krapini, Klanjcu i Pregradi. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.1.2. Odjel za statistiku, PJ za područje Sisačko-moslavačke županije

Sjedište Odjela je u Sisku. Odjel ima ispostavu u Kutini. U ispostavi Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.1.3. Odjel za statistiku, PJ za područje Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije

Sjedište Odjela je u Bjelovaru. Odjel ima ispostave u Garešnici, Čazmi, Virovitici, Orahovici i Slatini. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.1.4. Odjel za statistiku, PJ za područje Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije

Sjedište Odjela je u Varaždinu. Odjel ima ispostave u Ludbregu, Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu i Čakovcu. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.1.5. Odjel za statistiku, PJ za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Sjedište Odjela je u Slavonskom Brodu. Odjel ima ispostave u Novoj Gradišci, Požegi i Pakracu. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.1.6. Odjel za statistiku, PJ za područje Osječko-baranjske županije

Sjedište Odjela je u Osijeku.

14.1.7. Odjel za statistiku, PJ za područje Vukovarsko-srijemske županije

Sjedište Odjela je u Vukovaru. Odjel ima ispostave u Vinkovcima i Županji. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.2. Služba za statistiku za južnu Hrvatsku

Članak 92.

Služba za statistiku za južnu Hrvatsku obavlja sljedeće stručne poslove: sudjeluje u provedbi statističkih istraživanja, pri čemu sudjeluje u definiranju obuhvata (dopuna i ažuriranje adresara), obavlja distribuciju upitnika i prikupljanje podataka, daje upute i objašnjenja izvještajnim jedinicama kako popuniti upitnike, provodi kontrolu obuhvata, popunjenosti i smislenosti prikupljenih izvještaja, požuruje dostavu podataka za izvještajne jedinice koje na upitnike nisu odgovorile, dostavlja upitnike nadležnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, sudjeluje u predlaganju izmjena sadržaja upitnika i u dopuni provedbenih uputa u pilot fazi testiranja upitnika. Sudjeluje u organizaciji velikih popisa i posebnih istraživanja u kojima obavlja i provedbu na terenu. Organizira anketna istraživanja i provodi anketiranje u kućanstvima, vrši izbor i obuku anketara, radi podjelu poslova među anketarima, kontrolira rad anketara, obavlja administrativne poslove vezane uz anketare, nadzire i kontrolira proces prikupljanja podataka, kontinuirano surađuje s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za metodologije anketnih istraživanja i sudjeluje u svim oblicima edukacija koje se odnose na unaprjeđenja u provedbi anketa. Organizira i provodi snimanje cijena. Koordinira rad područnih jedinica pri provedbi statističkih istraživanja izvještajnim metodama, to jest prikupljanje i kontrolu izvještaja poslovnih subjekata, pri provedbi anketnih istraživanja i snimanju cijena te pri provedbi velikih istraživanja koja se provode metodom potpunog obuhvata, odnosno popisa. Sudjeluje u kompiliranju područnih, urbanih i lokalnih statistika. Daje na uvid strankama službeno objavljene podatke Zavoda. Brine o tome da je svaki rashod opravdan stvarnom potrebom i potvrđen prethodnom kontrolom.

U Službi za statistiku za južnu Hrvatsku, ustrojavaju se sljedeće PJ – odjeli:

14.2.1. Odjel za statistiku, PJ za područje Istarske županije

Sjedište Odjela je u Puli.

14.2.2. Odjel za statistiku, PJ za područje Primorsko-goranske županije

Sjedište Odjela je u Rijeci.

14.2.3. Odjel za statistiku, PJ za područje Karlovačke i Ličko-senjske županije

Sjedište Odjela je u Karlovcu. Odjel ima ispostave u Ogulinu, Gospiću, Otočcu i Senju. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.2.4. Odjel za statistiku, PJ za područje Šibensko-kninske i Zadarske županije

Sjedište Odjela je u Šibeniku. Odjel ima ispostave u Zadru i Pagu. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.2.5. Odjel za statistiku, PJ za područje Splitsko-dalmatinske županije

Sjedište Odjela je u Splitu. Odjel ima ispostave u Supetru, Hvaru, Visu, Trogiru, Sinju, Imotskom, Omišu, Makarskoj i Vrgorcu. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

14.2.6. Odjel za statistiku, PJ za područje Dubrovačko-neretvanske županije

Sjedište Odjela je u Dubrovniku. Odjel ima ispostave u Korčuli, Metkoviću i Pločama. U ispostavama Odjela predviđaju se samostalni izvršitelji.

Članak 93.

PJ – odjeli za statistiku na području za koje su osnovani obavljaju sljedeće stručne poslove: sudjeluju u provedbi statističkih istraživanja, pri čemu sudjeluju u definiranju obuhvata (dopuna i ažuriranje adresara), obavljaju distribuciju upitnika i prikupljanje podataka, daju upute i objašnjenja izvještajnim jedinicama kako popuniti upitnike, provode kontrolu obuhvata, popunjenosti i smislenosti prikupljenih izvještaja, požuruju dostavu podataka za izvještajne jedinice koje na upitnike nisu odgovorile, dostavljaju upitnike nadležnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda, sudjeluju u predlaganju izmjena sadržaja upitnika i u dopuni provedbenih uputa u pilot fazi testiranja upitnika. Sudjeluju u organizaciji velikih popisa i posebnih istraživanja u kojima obavljaju i provedbu na terenu. Organiziraju anketna istraživanja i provode anketiranje u kućanstvima, vrše izbor i obuku anketara, rade podjelu poslova među anketarima, kontroliraju rad anketara, obavljaju administrativne poslove vezane uz anketare, nadziru i kontroliraju proces prikupljanja podataka, kontinuirano surađuju s ustrojstvenim jedinicama zaduženim za metodologije anketnih istraživanja i sudjeluju u svim oblicima edukacija koje se odnose na unaprjeđenja u provedbi anketa. Organiziraju i provode snimanje cijena. Daju na uvid strankama službeno objavljene podatke Zavoda.

Članak 94.

Ispostave PJ – odjela za statistiku, na području za koje su osnovani, obavljaju sljedeće stručne poslove: sudjeluju u provedbi statističkih istraživanja, pri čemu sudjeluje u definiranju obuhvata (dopuna i ažuriranje adresara), obavljaju distribuciju upitnika i prikupljanje podataka, daju upute i objašnjenja izvještajnim jedinicama kako popuniti upitnike, provode kontrolu obuhvata, popunjenosti i smislenosti prikupljenih izvještaja, požuruju dostavu podataka za izvještajne jedinice koje na upitnike nisu odgovorile, dostavljaju upitnike nadležnim ustrojstvenim jedinicama Zavoda. Sudjeluju u provedbi velikih popisa i posebnih istraživanja na terenu. Provode anketiranje u kućanstvima, predlažu anketare i vrše obuku anketara, sudjeluju u podjeli poslova među anketarima, sudjeluju u obavljanju administrativnih poslova vezanih uz anketare. Daju na uvid strankama službeno objavljene podatke Zavoda.

IV. UPRAVLJANJE ZAVODOM I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA ZAVODA

Članak 95.

Radom Zavoda upravlja ravnatelj.

Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, koordinira poslove strateškog planiranja iz djelokruga Zavoda, predlaže plan rada Zavoda na temelju planova rada ustrojstvenih jedinica u sastavu Zavoda, tehnički usklađuje rad ustrojstvenih jedinica u sastavu Zavoda, izvješćuje ravnatelja o ostvarivanju plana rada Zavoda te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom službi i odjela upravljaju voditelji.

Radom samostalnih službi upravljaju voditelji samostalnih službi.

Radom Kabineta ravnatelja upravlja tajnik Kabineta ravnatelja.

Članak 96.

Ravnatelj Zavoda odgovoran je za svoj rad Vladi Republike Hrvatske.

Zamjenik ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnici sektora odgovorni su za svoj su rad ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Voditelji službi odgovorni su za svoj rad ravnatelju, zamjeniku ravnatelja i načelniku sektora u čijem su sastavu.

Tajnik Kabineta ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Voditelji samostalnih službi odgovorni su za svoj rad ravnatelju i zamjeniku ravnatelja.

Voditelji odjela odgovorni su za svoj rad ravnatelju, zamjeniku ravnatelja, načelniku sektora i voditelju službe u čijem su sastavu.

V. STRUČNI KOLEGIJ I SAVJETODAVNA RADNA TIJELA

Članak 97.

Stručno i savjetodavno tijelo ravnatelja je stručni kolegij.

Sastav i način rada stručnog kolegija utvrđuje ravnatelj pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 98.

Za raspravljanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga Zavoda, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Zavoda, rada na projektima, ravnatelj osniva savjetodavna radna tijela (povjerenstva, radne grupe i sl).

Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug i način rada, te voditelj savjetodavnog radnog tijela.

VI. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 99.

U Zavodu se utvrđuje godišnji plan rada.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Zavoda u određenoj godini, te sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koji se izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi ravnatelj najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VII. RASPORED RADNOG VREMENA I UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA

Članak 100.

Tjedno radno vrijeme Zavoda raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Iznimno, ravnatelj Zavoda može, ovisno o potrebama određenih određenih ustrojstvenih jedinica, za te jedinice, odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih jedinica, odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena.

Članak 101.

Zavod radi u pravilu dnevno od 8.30 do 16.30 sati.

Članak 102.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

Dnevni odmor mora se organizirati tako da Zavod, gdje je to moguće, ne prekida rad u vrijeme određeno za uredovanje sa strankama.

Članak 103.

Zavod je dužan preraspodjelom poslova osigurati uredovno vrijeme za rad sa strankama na način da se građanima i drugim strankama omogući obavljanje poslova u Zavodu svakog radnog dana, tijekom trajanja redovitog radnog vremena.

Članak 104.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama u Zavodu pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem redu Zavoda.

Zavod je dužan putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči Zavoda, odnosno na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu Zavoda, odnosno uredovnom vremenu za rad sa građanima i drugim strankama.

VIII. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAVODA

Članak 105.

Poslove i zadatke iz djelokruga Zavoda, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, u skladu s propisima.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Zavoda prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

IX. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 106.

Zavod surađuje s drugim tijelima državne uprave i s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s obavljanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Zavoda.

Zavod surađuje sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Zavoda.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 107.

Pitanja od značenja za rad Zavoda koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Zavoda.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od značenja za rad Zavoda.

Ravnatelj Zavoda donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Zavoda u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ravnatelj Zavoda donijet će temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Zavoda rješenja o rasporedu državnih službenika i ugovore o radu namještenika Zavoda u roku 30 dana od njegovog donošenja.

Službenici i namještenici Zavoda nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima, te zadržavaju plaće i druga prava prema dosadašnjim rješenjima i ugovorima o radu, do donošenja rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta i sklapanja ugovora o radu s namještenicima u skladu s novim Pravilnikom o unutarnjem redu Zavoda.

Članak 108.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku (»Narodne novine«, br. 74/2009 i 52/2010).

Članak 109.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/33

Urbroj: 5030105-12-2

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

TABELARNI PRIKAZ OKVIRNOG BROJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKUBroj državnih službenika i namještenika


Neposredno u Zavodu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

Kabinet ravnatelja

4

2.

Samostalna služba za međunarodnu suradnju

8

3.

Samostalna služba za provedbu projekata

8

4.

Samostalna služba za unutarnju reviziju

8

5.

Samostalna služba za strategijski razvoj statističkog sustava

8

6.

SEKTOR POSLOVNIH STATISTIKA

1

6.1.

Služba strukturnih poslovnih statistika

11

6.2.

Služba statistika industrije, energije i informacijskog društva

1

6.2.1.

Odjel kratkoročnih poslovnih statistika industrije

9

6.2.2.

Odjel godišnjih poslovnih statistika industrije

8

6.2.3.

Odjel statistika energije, proizvođačkih cijena i informacijskog društva

7

6.3.

Služba statistike građevinarstva

13

6.4.

Služba statistike usluga

1

6.4.1.

Odjel statistike trgovine i ostalih usluga

5

6.4.2.

Odjel razvoja statistike usluga i uslužnih cijena

6

6.5.

Služba statistike turizma

11

6.6.

Služba statistike transporta i komunikacija

11

6.7.

Služba statistike robne razmjene s inozemstvom

1

6.7.1.

Odjel za Extrastat

5

6.7.2.

Odjel za Intrastat

5


Sektor poslovnih statistika – ukupno

95

7.

SEKTOR POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA, RIBARSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

1

7.1.

Služba proizvodnih statistika poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

1

7.1.1.

Odjel statistika biljne proizvodnje i registar poljoprivrednih gospodarstava

5

7.1.2.

Odjel statistika stočarstva, šumarstva i ribarstva

5

7.2.

Služba statistike zaštite okoliša, cijena i ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva

1

7.2.1.

Odjel cijena u poljoprivredi

5

7.2.2.

Odjel ekonomskih računa poljoprivrede i šumarstva

5

7.2.3.

Odjel statistike zaštite okoliša

5


Sektor poljoprivrede, šumarstva, ribarstva i zaštite okoliša – ukupno

28

8.

SEKTOR DRUŠTVENIH STATISTIKA

1

8.1.

Služba statistike stanovništva

14

8.2.

Služba statistike obrazovanja, kulture i znanosti

12

8.3.

Služba statistike kaznenog pravosuđa i socijalne zaštite

11

8.4.

Služba statistike potrošnje i dohotka kućanstava

11

8.5.

Služba statistike tržišta rada

16

8.6.

Služba za razvoj i implementaciju metoda prikupljanja podataka

11


Sektor društvenih statistika – ukupno

76

9.

SEKTOR EKONOMSKIH STATISTIKA

1

9.1.

Služba obračuna BDP-a proizvodna i dohodovna metoda

1

9.1.1.

Odjel obračuna godišnjeg BDP-a proizvodna i dohodovna metoda

5

9.1.2.

Odjel obračuna tromjesečnog BDP-a proizvodna i dohodovna metoda i regionalnog BDP-a

5

9.2.

Služba obračuna BDP-a rashodna metoda

1

9.2.1.

Odjel obračuna godišnjeg i tromjesečnog BDP-a rashodna metoda i regionalnih računa kućanstava

5

9.2.2.

Odjel europskog programa usporedbe

5

9.2.3.

Odjel za investicije

5

9.3.

Služba nacionalnih računa

1

9.3.1.

Odjel računa države i izrade fiskalnog izvješća (EDP)

5

9.3.2.

Odjel sektorskih računa

5

9.3.3.

Odjel tablica ponude i uporabe i input-output tablica

5

9.4.

Služba statistike cijena

11


Sektor ekonomskih statistika – ukupno

55

10.

SEKTOR STATISTIČKIH INFRASTRUKTURA

1

10.1.

Služba statističkog poslovnog registra, klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza

1

10.1.1.

Odjel statističkog poslovnog registra

8

10.1.2.

Odjel klasifikacija, uzorkovanja, statističkih metoda i analiza

9

10.2.

Služba administrativnog poslovnog registra, prostornog statističkog registra i statističke obrade

1

10.2.1.

Odjel administrativnog poslovnog registra

10

10.2.2.

Odjel prostornog statističkog registra

5

10.2.3.

Odjel statističke obrade

37


Sektor statističkih infrastruktura – ukupno

72

11.

SEKTOR ZA ODNOSE S KORISNICIMA

1

11.1.

Služba za publicistiku

1

11.1.1.

Odjel uredništva

9

11.1.2.

Odjel grafičke pripreme publikacija i obrazaca za web i tisak

17

11.2.

Služba za komunikaciju s korisnicima

15


Sektor za odnose s korisnicima –
ukupno

43

12.

SEKTOR INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA

1

12.1.

Služba projektiranja i razvoja informatičkih sustava

1

12.1.1.

Odjel projektiranja informatičkih sustava

7

12.1.2.

Odjel razvoja informatičkih sustava

9

12.2.

Služba organizacije, implementacije i održavanja sustava obrade podataka

1

12.2.1.

Odjel organizacije i implementacije sustava obrade podataka

5

12.2.2.

Odjel testiranja, izvođenja i održavanja sustava obrade podataka

5

12.3.

Služba izrade programske podrške za obradu i diseminaciju podataka

1

12.3.1.

Odjel izrade programske podrške za obradu podataka

5

12.3.2.

Odjel izrade programske podrške za diseminaciju podataka

5

12.4.

Služba informatičkih infrastruktura i podrške

1

12.4.1.

Odjel upravljanja mrežnim resursima

7

12.4.2.

Odjel održavanja operacijskih sustava

9

12.5.

Služba unosa podataka i optičkog čitanja

1

12.5.1.

Odjel unosa podataka

12

12.5.2.

Odjel optičkog čitanja

6


Sektor informatičkih tehnologija – ukupno

76

13.

SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I OPĆIH POSLOVA

1

13.1.

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

1

13.1.1.

Odjel za pravne poslove

5

13.1.2.

Odjel za ljudske potencijale

6

13.2.

Služba za proračun, financijske poslove i nabavu

1

13.2.1.

Odjel za za planiranje i izvršavanje proračuna

5

13.2.2.

Odjel za financijske i računovodstvene poslove

8

13.2.3.

Odjel za nabavu

6

13.3.

Služba za administrativne, tehničke i pomoćne poslove

25


Sektor pravnih, financijskih i općih poslova – ukupno

58

14.

SEKTOR ZA PROVEDBU STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA U ŽUPANIJAMA

1

14.1.

Služba za statistiku za sjevernu Hrvatsku

1

14.1.1.

Odjel za statistiku, PJ za područje Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

2

14.1.1.1.

Ispostava Samobor – samostalni izvršitelji

2

14.1.1.2.

Ispostava Vrbovec – samostalni izvršitelji

2

14.1.1.3.

Ispostava Jastrebarsko – samostalni izvršitelj

1

14.1.1.4.

Ispostava Krapina – samostalni izvršitelji

4

14.1.1.5.

Ispostava Klanjec – samostalni izvršitelj

1

14.1.1.6.

Ispostava Pregrada – samostalni izvršitelj

1

14.1.2.

Odjel za statistiku, PJ za područje Sisačko-moslavačke županije

5

14.1.2.1.

Ispostava Kutina – samostalni izvršitelji

6

14.1.3.

Odjel za statistiku, PJ za područje Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije

3

14.1.3.1.

Ispostava Garešnica – samostalni izvršitelj

1

14.1.3.2.

Ispostava Čazma – samostalni izvršitelj

1

14.1.3.3.

Ispostava Virovitica – samostalni izvršitelji

3

14.1.3.4.

Ispostava Orahovica – samostalni izvršitelj

1

14.1.3.5.

Ispostava Slatina – samostalni izvršitelj

1

14.1.4.

Odjel za statistiku, PJ za područje Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije

5

14.1.4.1.

Ispostava Ludbreg – samostalni izvršitelj

1

14.1.4.2.

Ispostava Koprivnica – samostalni izvršitelji

3

14.1.4.3.

Ispostava Križevci – samostalni izvršitelji

2

14.1.4.4.

Ispostava Đurđevac – samostalni izvršitelj

1

14.1.4.5.

Ispostava Čakovec – samostalni izvršitelji

5

14.1.5.

Odjel za statistiku, PJ za područje Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

8

14.1.5.1.

Ispostava Nova Gradiška – samostalni izvršitelji

3

14.1.5.2.

Ispostava Požega – samostalni izvršitelji

4

14.1.5.3.

Ispostava Pakrac – samostalni izvršitelj

1

14.1.6.

Odjel za statistiku, PJ za područje Osječko-baranjske županije

16

14.1.7.

Odjel za statistiku, PJ za područje Vukovarsko-srijemske županije

2

14.1.7.1.

Ispostava Vinkovci – samostalni izvršitelji

3

14.1.7.2.

Ispostava Županja – samostalni izvršitelji

2

14.2.

Služba za statistiku za južnu Hrvatsku

1

14.2.1.

Odjel za statistiku, PJ za područje Istarske županije

7

14.2.2.

Odjel za statistiku, PJ za područje Primorsko-goranske županije

21

14.2.3.

Odjel za statistiku, PJ za područje Karlovačke i Ličko-senjske županije

7

14.2.3.1.

Ispostava Ogulin – samostalni izvršitelji

2

14.2.3.2.

Ispostava Gospić – samostalni izvršitelji

2

14.2.3.3.

Ispostava Otočac – samostalni izvršitelj

1

14.2.3.4.

Ispostava Senj – samostalni izvršitelj

1

14.2.4.

Odjel za statistiku, PJ za područje Šibensko-kninske i Zadarske županije

7

14.2.4.1.

Ispostava Zadar – samostalni izvršitelji

6

14.2.4.2.

Ispostava Pag – samostalni izvršitelj

1

14.2.5.

Odjel za statistiku, PJ za područje Splitsko-dalmatinske županije

15

14.2.5.1.

Ispostava Supetar – samostalni izvršitelj

1

14.2.5.2.

Ispostava Hvar – samostalni izvršitelj

1

14.2.5.3.

Ispostava Vis – samostalni izvršitelj

1

14.2.5.4.

Ispostava Trogir – samostalni izvršitelj

1

14.2.5.5.

Ispostava Sinj – samostalni izvršitelji

2

14.2.5.6.

Ispostava Imotski – samostalni izvršitelj

1

14.2.5.7.

Ispostava Omiš – samostalni izvršitelj

1

14.2.5.8.

Ispostava Makarska – samostalni izvršitelji

2

14.2.5.9.

Ispostava Vrgorac – samostalni izvršitelj

1

14.2.6.

Odjel za statistiku, PJ za područje Dubrovačko-neretvanske županije

6

14.2.6.1.

Ispostava Korčula – samostalni izvršitelj

1

14.2.6.2.

Ispostava Metković – samostalni izvršitelj

1

14.2.6.3.

Ispostava Ploče – samostalni izvršitelj

1


Sektor za provedbu statističkih istraživanja u županijama – ukupno

183

Ukupan broj državnih službenika i namještenika

723

80 18.07.2012 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku 80 18.07.2012 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku