Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

NN 80/2012 (18.7.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

80 18.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1875

Na temelju članka 1021. stavak 3. alineja 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 90/05, 10/08, 155/08 i 127/10), u članku 2. iza točke 19. dodaje se točka 20. koja glasi:

»20. nautičko sidrište je morski prostor opremljen napravama za sidrenje odnosno privez plovnih objekata.«

Članak 2.

U članku 6. iza riječi »zapovjednik jahte,« dodaju se riječi »zapovjednik hidroaviona,«.

Članak 3.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»Članak 72.

(1) Brodovi, jahte, brodice i hidroavioni prilikom plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske ne smiju se približavati obali, i to:

1. brodovi i hidroavioni, na udaljenost manju od 300 m;

2. jahte na udaljenost manju od 150 m;

3. motorne brodice i jedrilice na udaljenost manju od 50 m.

(2) Hidroavion može sletjeti na morsku površinu odnosno poletjeti s morske površine na udaljenosti ne manjoj od 300 m od obale.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka hidroavion može sletjeti na morsku površinu odnosno poletjeti s morske površine na udaljenosti ne manjoj od 150 m od obale, uz odobrenje kapetanije pri čemu mjesto polijetanja/slijetanja mora biti objavljeno u Oglasu za pomorce.

(4) Hidroavion je dužan prijaviti mjesto i procijenjeno vrijeme polijetanja odnosno slijetanja nadležnoj kapetaniji najkasnije 30 minuta prije polijetanja hidroaviona putem VHF kanala 10 odnosno 16. Slijetanje i polijetanje dopušteno je samo danju u vizualnim meteorološkim uvjetima.

(5) Iznimno plovila i hidroavioni iz stavka 1. ovoga članka mogu ploviti i na manjim udaljenostima od obale radi uplovljenja u luku i sidrište ili pristajanja uz obalu ako to zahtijeva konfiguracija plovnog puta, ali su pri tome dužni smanjiti brzinu u tolikoj mjeri da mogu lako i brzo obaviti manevar skretanja i zaustavljanja.

(6) Brodice na vesla, daske za jedrenje i jahanje na valovima, kanui, kajaci, gondole, sandoline i pedaline smiju ploviti i na udaljenosti manjoj od 50 m od obale.

(7) U akvatoriju pored plaže jahte i brodice moraju ploviti na udaljenosti većoj od 50 m od ograde uređene plaže, odnosno 150 m od obale prirodne plaže.

(8) Gliseri i brodice na mlazni pogon (skuteri, jet ski, brodica na zračnom jastuku i sl.) mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale i to na području na kojem istima nije zabranjeno glisirati.

(9) Područja na kojima je gliserima i brodicama za mlazni pogon zabranjeno glisirati, određuje nadležna kapetanija.«

Članak 4.

Iza članka 76. dodaje se novi članak 76.a koji glasi:

»Članak 76.a

U akvatoriju od nautičkog sidrišta prema obali, te na udaljenosti do 300 m od nautičkog sidrišta u pravcu pučine zabranjeno je sidrenje pomorskih objekata i hidroaviona vlastitim sidrenim sustavom, osim u slučaju više sile ili nevolje na moru.«

Članak 5.

Prilog 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Prilog 2.

Sustav za automatsku identifikaciju (AIS) moraju imati:

a) na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika:

– putnički brodovi bruto tonaže 150 i više na međunarodnim putovanjima;

– teretni brodovi bruto tonaže 300 i više na međunarodnim putovanjima;

– brza plovila bruto tonaže 150 i više građena po DSC Kodeksu, 1994 HSC Kodeksu i 2000 HSC Kodeksu;

– brza putnička plovila bruto tonaže manje od 150 neovisno o kodeksu po kojem su građeni koja obavljaju redovita linijska putovanja.

b) od datuma prvog redovitog pregleda nakon 1. siječnja 2009. godine:

– putnički brodovi bruto tonaže 300 i više koji plove u području plovidbe 5, 6, 7 i 8;

– teretni brodovi bruto tonaže 300 i više koji plove u području plovidbe 5, 6, 7 i 8.

c) na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji:

– svi putnički brodovi bez obzira na bruto tonažu na međunarodnim putovanjima.

Sustav za automatsku identifikaciju (AIS) moraju imati svi ribarski brodovi duljine preko svega 15 metara i više, kako slijedi:

1. svi brodovi kojima se kobilice polaže na i nakon 30. studenoga 2010. godine;

2. svi brodovi kojima je kobilica položena prije 30. studenoga 2010. godine, kako slijedi;

– brodovi duljine preko svega 18 metara i više, ne kasnije od 31. svibnja 2013. godine;

– brodovi veći od 15 metara duljine preko svega, ali manje od 18 metara, ne kasnije od 31. svibnja 2014. godine.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/41

Urbroj: 530-04-12-1

Zagreb, 6. srpnja 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.