Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

NN 80/2012 (18.7.2012.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1876

Na temelju članka 1021., stavka 1. alineja 16. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11), te članka 18. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 150/11), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA KOJI SE MOGU UPISATI U UPISNIK BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Naredbi o najvećoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj. (»Narodne novine« br. 38/08), iza članka 2. dodaje se novi članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

(1) Iznimno od odredbi članka 1. Naredbe, plovni objekt koji je do dana stupanja na snagu ove Naredbe bio upisan u upisnik brodova odnosno jahti ili u očevidnik brodica ili čamaca, može se upisati u upisnik brodova bez obzira na starost, ukoliko im Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture izda potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti pomorskog objekta za upis u hrvatski upisnik.

(2) Odredba članka 1. Naredbe ne primjenjuje se na upis broda koji je do trenutka podnošenja zahtjeva za upis u upisnik brodova bio hrvatski ratni brod.«

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/42

Urbroj: 530-04-12-1

Zagreb, 6. srpnja 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.