Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 81/2012 (19.7.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1886

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2012., donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 71/00., 129/00., 117/01., 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02., 91/03., 58/04., 39/08. i 86/08.) u članku 3. stavku 2. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a u slučaju njegove spriječenosti, najstariji izabrani zastupnik.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »tajnika Sabora« umjesto veznika: »i« stavlja se zarez, a iza riječi: »poslove« dodaju se riječi: »te druga radna tijela«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječi: »i davanjem prisege« brišu se.

Članak 4.

U članku 13. iza riječi: »poslove,« dodaju se riječi: »odnosno drugih radnih tijela«.

Članak 5.

Iza članka 20. dodaje se članak 20.a koji glasi:

»Članak 20.a

Zastupnik potvrđuje dolazak u Hrvatski sabor zastupničkom iskaznicom, elektroničkim putem.

Potvrdom dolaska iz stavka 1. ovoga članka smatra se i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Hrvatskoga sabora te obveze prema klubu zastupnika.«

Članak 6.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: »tijelo« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno privatni tužitelj,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Privatni tužitelj, prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, dužan je priložiti dokaz o podnesenoj tužbi nadležnom sudu.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »tijelo« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno privatni tužitelj«.

Članak 7.

U članku 30. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Klub zastupnika ima pravo zaposliti jednog službenika na poslovima tajnika Kluba na teret sredstava Sabora.

Klubovi zastupnika mogu zaposliti jednog, a na svakih sljedećih 15 članova Kluba još po jednog službenika, za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Kluba, a na teret sredstava Sabora.

Tajnik Kluba zastupnika iz stavka 2. ovog članka i službenik Kluba iz stavka 3. ovoga članka moraju ispunjavati uvjete u skladu sa zakonom i drugim propisima.«.

Članak 8.

Iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

»Članak 30.a

Na radna mjesta u klubove zastupnika osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme, bez prethodne provedbe javnog natječaja, odnosno oglasa za prijam u državnu službu, do dana prestanka mandata pojedinog saziva Sabora.

Državni službenici iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se raspoređivati na radna mjesta izvan klubova zastupnika.

Na državne službenike iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe zakona koje se odnose na probni rad, državni stručni ispit, premještaj i napredovanje.

Državnom službeniku iz stavka 1. ovoga članka državna služba može prestati prije isteka mandata pojedinog saziva Sabora, na temelju odluke predsjednika Kluba zastupnika.«.

Članak 9.

U članku 40. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Zamjenika tajnika Sabora, u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, na poslovima iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka zamjenjuje pomoćnik tajnika Sabora kojeg za to ovlasti predsjednik Sabora.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 10.

U članku 53. stavku 1. riječi: »državni tajnik, zamjenik državnog tajnika u središnjem državnom uredu« zamjenjuju se riječima: »zamjenik ministra«.

Članak 11.

U članku 56. stavku 1. točka 6.a briše se.

U točki 10. iza riječi: »rad« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mirovinski sustav«.

U točki 10.a riječ: »skrb« zamjenjuje se riječju: »politiku«.

U točki 11. riječi: »mladež i šport« zamjenjuju se riječima: »mlade i sport«.

U točki 14.a iza riječi: »okoliša« dodaju se riječi: »i prirode«.

U točki 16. riječi: »ribarstvo i ruralni razvoj« brišu se.

U točki 16.a iza riječi: »razvoj« briše se zarez, a riječi: »šumarstvo i vodno gospodarstvo« zamjenjuju se riječima: »i fondove Europske unije«.

U točki 17. riječ: »veze« zamjenjuje se riječju: »infrastrukturu«.

Članak 12.

U članku 57. stavku 2. podstavak 13. briše se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Odbor obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom i zakonom.«.

Članak 13.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Odbor za zakonodavstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a još 6 članova imenuje se iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.«.

Članak 14.

U članku 63. podstavci 4. i 5. brišu se.

U dosadašnjem podstavku 6., koji postaje podstavak 4., iza riječi: »revizije«, zarez i riječi: »financijske policije« brišu se.

Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 5.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odbor obavlja nadzor nad sigurnosno-obavještajnim agencijama u skladu sa zakonom naročito u pogledu zaštite Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda te daje mišljenje o imenovanju čelnika sigurnosnih službi u skladu s Ustavom.«.

Članak 15.

U članku 65. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odbor raspravlja prijedloge zakona kojima se stvaraju materijalne obveze i o svojim mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvještava Sabor.«.

Članak 16.

U članku 67. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»– strategiju gospodarskog razvoja Republike Hrvatske,«.

Dosadašnji podstavci 1.-5. postaju podstavci 2.-6.

Iza dosadašnjeg podstavka 6., koji postaje podstavak 7., dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»– malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo i zadrugarstvo.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 68.a i članci 68.a i 68.b brišu se.

Članak 18.

U članku 70. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a još tri člana može se imenovati, i to: jedan predstavnik Hrvatske turističke zajednice i dva člana iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika.«.

Članak 19.

U članku 72. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ima predsjednika, potpredsjednika i 13 članova iz reda zastupnika, a još 4 člana može se imenovati, i to: dva iz reda predstavnika vjerskih zajednica (jedan predstavnik Katoličke crkve i jedan predstavnik svih drugih vjerskih zajednica) te dva predstavnika udruga za zaštitu ljudskih prava.«

Članak 20.

U članku 73. stavku 1. podstavak 7. briše se.

Dosadašnji podstavak 8., koji postaje podstavak 7., mijenja se i glasi:

»– predlaganje kandidata za izbor dva člana Državnog sudbenog vijeća iz reda zastupnika,«.

Dosadašnji podstavci 9. i 10. brišu se.

Dosadašnji podstavak 11., koji postaje podstavak 8., mijenja se i glasi:

»– predlaganje kandidata za izbor dva člana Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika,«.

Dosadašnji podstavak 12. briše se.

Dosadašnji podstavci 13.-17. postaju podstavci 9.-13.

Iza dosadašnjeg podstavka 18., koji postaje podstavak 14., dodaje se novi podstavak 15. koji glasi:

»– besplatnu pravnu pomoć i probaciju,«.

Dosadašnji podstavak 19. postaje podstavak 16.

Stavak 2. briše se.

Članak 21.

U naslovu iznad članka 75. iza riječi: »rad« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mirovinski sustav«.

U članku 75. u uvodnoj rečenici iza riječi: »rad« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mirovinski sustav«.

Članak 22.

U članku 76. iza riječi: »rad« stavlja se zarez i dodaju riječi: »mirovinski sustav«, a riječi: »do 6 članova može se imenovati i to: dva iz reda predstavnika sindikata više razine, jedan iz Hrvatske udruge poslodavaca, jedan iz Hrvatske gospodarske komore, jedan iz Hrvatske obrtničke komore.« zamjenjuju se riječima: »do 4 člana može se imenovati i to: jedan iz reda predstavnika sindikata više razine, jedan iz Hrvatske udruge poslodavaca i dva predstavnika iz reda znanstvenih institucija, koji se bave pitanjima radnog prava i mirovinskih osiguranja.«.

Članak 23.

U naslovu iznad članka 76.a riječ: »skrb« zamjenjuje se riječju: »politiku«.

U članku 76.a u uvodnoj rečenici riječ: »skrb« zamjenjuje se riječju: »politiku«.

Članak 24.

U članku 76.b riječ: »skrb« zamjenjuje se riječju: »politiku«.

Članak 25.

U naslovu iznad članka 77. riječi: »mladež i šport« zamjenjuju se riječima: »mlade i sport«.

U članku 77. riječ: »mladež« zamjenjuje se riječju: »mladi«, a riječ: »šport« zamjenjuje se riječju: »sport« u odgovarajućem padežu.

Članak 26.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Odbor za obitelj, mlade i sport ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika, a mogu se imenovati 3 vanjska člana.«.

Članak 27.

U članku 80. riječ: »do« briše se.

Članak 28.

U članku 84. riječ: »dva« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Članak 29.

U naslovu iznad članka 84.a iza riječi: »okoliša« dodaju se riječi: »i prirode«.

U članku 84.a u uvodnoj rečenici iza riječi: »okoliša« dodaju se riječi: »i prirode«.

Članak 30.

U članku 84.b iza riječi: »okoliša« dodaju se riječi: »i prirode«.

Članak 31.

U naslovu iznad članka 87. iza riječi: »poljoprivredu« zarez i riječi: »ribarstvo i ruralni razvoj« brišu se.

U članku 87. iza riječi: »poljoprivredu« zarez i riječi: »ribarstvo i ruralni razvoj« brišu se, a riječ: »seljaštva« zamjenjuje se riječima: »šumarstva, vodnoga gospodarstva«.

Članak 32.

U članku 88. iza riječi: »poljoprivredu« zarez i riječi: »ribarstvo i ruralni razvoj« brišu se.

Članak 33.

U naslovu iznad članka 88.a briše se zarez, a riječi: »šumarstvo i vodno gospodarstvo« zamjenjuju se riječima: »i fondove Europske unije«.

U članku 88.a iza riječi: »razvoj« briše se zarez, riječi: »šumarstvo i vodno gospodarstvo« zamjenjuju se riječima: »i fondove Europske unije«, a riječi: »šumarstva i vodnog gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »korištenja sredstava iz fondova Europske unije, gospodarskog i socijalnog razvoja otoka i priobalja, obnovu i razvoj područja stradalih u Domovinskom ratu.«

Članak 34.

U članku 88.b iza riječi: »razvoj« briše se zarez, a riječi: »šumarstvo i vodno gospodarstvo« zamjenjuju se riječima: »i fondove Europske unije«.

Članak 35.

U naslovu iznad članka 89. riječ: »veze« zamjenjuje se riječju: »infrastrukturu«.

U članku 89. riječ: »veza«, zamjenjuje se riječju: »infrastruktura« u odgovarajućem broju i padežu, a iza riječi: »brodova« zarez i riječi: »obalne straže i gospodarskog i socijalnog razvoja otoka« brišu se.

Članak 36.

U članku 90. riječ: »veze« zamjenjuje se riječju: »infrastrukturu«.

Članak 37.

U članku 91. podstavku 9. iza riječi: »Poslovnikom« dodaju se riječi: »i zakonom«.

Članak 38.

U članku 98. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odbor obavlja i druge poslove određene zakonom.«

Članak 39.

U članku 109. stavku 1. iza riječi: »Vlade« briše se zarez, a riječi: »državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika u središnjem državnom uredu« zamjenjuju se riječima: »i zamjenika ministra«.

Članak 40.

Članak 139. briše se.

Članak 41.

U članku 140. stavku 2. riječ: »dostavljaju« zamjenjuje se riječima: »mogu dostaviti«, a iza riječi: »radnom tijelu«, umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »vodeći računa kako bi matično radno tijelo moglo raspraviti njihova mišljenja i stajališta« brišu se.

Članak 42.

U članku 141. stavku 2. riječi: »će razmotriti« zamjenjuju se riječima: »može razmotriti«.

Članak 43.

U članku 164. riječi: »konačnom prijedlogu« zamjenjuju se riječima: »tekstu konačnog prijedloga«.

Članak 44.

U članku 180. stavku 7. riječi: »ili ispravio netočan navod« brišu se.

Članak 45.

U članku 208. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Neovisno o redoslijedu zastupnik može dobiti riječ kada želi odgovoriti na izlaganje (replika) te kada želi govoriti o povredi Poslovnika.«.

Članak 46.

Članak 209. mijenja se i glasi:

»Zastupniku koji želi odgovoriti na izlaganje (replika), predsjedatelj daje riječ čim završi govor onoga na čije izlaganje zastupnik želi odgovoriti. Replika zastupnika, odnosno odgovor na repliku traje do dvije minute.

Zastupnik može odgovoriti na izlaganje (replika) samo jedanput, i to na osnovno izlaganje govornika.

Govornici osnovnih izlaganja govore s govornice. Zastupnici repliciraju sa svojih zastupničkih mjesta.

Zastupnik ne može odgovoriti na izlaganje predsjedatelja.

Zastupnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na izlaganje zbog kojeg je predsjedatelj izrekao govorniku stegovnu mjeru.«.

Članak 47.

Iza članka 209. dodaje se članak 209.a koji glasi:

»Članak 209.a

Zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor tog zastupnika ne može trajati dulje od jedne minute, a zastupnik odmah mora navesti članak Poslovnika o čijoj povredi govori. Predsjedatelj je dužan poslije iznesenog prigovora dati objašnjenje. Ako zastupnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, može najaviti da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i mora biti obrazložen. Zahtjev mora biti podnesen u roku od 24 sata od izvršenja radnje koja je predmet zahtjeva.

Zastupnik koji ne podnese zahtjev u roku iz stavka 2. ovoga članka gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika iz stavka 1. ovoga članka do kraja tekuće sjednice. Ukoliko zastupnik najavi zahtjev zadnji dan tekuće sjednice, a ne podnese ga u roku iz stavka 2. ovoga članka, gubi pravo govoriti o povredi Poslovnika iz stavka 1. ovoga članka na idućoj sjednici Sabora. O imenima zastupnika koji nemaju pravo govoriti o povredi Poslovnika, predsjedatelj obavještava zastupnike na sjednici Sabora.

Odbor je dužan dostaviti mišljenje Saboru u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva. Ako Sabor nije na okupu u vrijeme zaprimanja zahtjeva, Odbor je dužan dostaviti mišljenje do početka sljedeće sjednice.

Predsjednik Sabora uvrštava mišljenje Odbora u dnevni red prvog sljedećeg dana, ako je sjednica u tijeku, odnosno u dnevni red prve iduće sjednice.

O mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.«

Članak 48.

U članku 214. podstavku 4. iza riječi: »Poslovnika« riječi: »ili ispravak netočnog navoda« brišu se.

Članak 49.

Članak 220. briše se.

Članak 50.

U članku 223.a stavku 5. iza riječi: »replika«, umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a može se ispraviti netočan navod« brišu se.

Članak 51.

U članku 226. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– odluku iz članka 7. stavka 3., 4. i 5. Ustava Republike Hrvatske,«.

Iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

»– državni proračun.«.

Članak 52.

U članku 227. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– donosi odluku iz članka 7. stavka 3., 4. i 5. Ustava Republike Hrvatske ako se ispuni pretpostavka iz članka 7. stavka 7. Ustava Republike Hrvatske,«.

Iza podstavka 6. dodaju se podstavci 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»– donosi prethodnu odluku o udruživanju Republike Hrvatske u saveze s drugim državama, odnosno njezinom razdruživanju,

– donosi odluku iz članka 8. Ustava Republike Hrvatske,

– donosi odluku iz članka 126. Ustava Republike Hrvatske,

– donosi zakone sukladno članku 17. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske.«

Članak 53.

Članak 229. mijenja se i glasi:

»Glasovanje na sjednici je javno, osim ako ovim Poslovnikom nije određeno da se glasuje tajno.

Javno glasovanje može se provesti dizanjem ruke, poimeničnim ili elektroničkim glasovanjem.

Javno glasovanje u pravilu se provodi elektroničnim glasovanjem.

Na zahtjev predstavnika kluba zastupnika može se provesti glasovanje dizanjem ruke.

Poimenično glasovanje provodi se kada to zatraži klub zastupnika ili predlagatelj.«

Članak 54.

Iza članka 229. dodaju se članci 229.a, 229.b i 229.c koji glase:

»229.a

Prigodom elektroničkog glasovanja svaki zastupnik potvrđuje nazočnost svojim identifikacijskim ključem prije svakog glasovanja.

Zastupnici koji se nalaze u dvorani, a nisu potvrdili nazočnost u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, smatraju se nenazočnima na sjednici.

Elektroničko glasovanje provodi se na način da predsjedatelj poziva zastupnike da potvrde svoju nazočnost, a zatim da se pritiskom na odgovarajuću tipku izjasne »za« ili »protiv« prijedloga, odnosno da se suzdrže od glasovanja.

Predsjedatelj proglašava rezultat glasovanja na temelju kontrolnog ekrana.

Glas zastupnika koji je potvrdio nazočnost, a nije prigodom glasovanja pritisnuo tipku »za«, »protiv« ili »suzdržan« smatra se suzdržanim glasom.

Članak 229.b

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjedatelj prvo poziva zastupnike da se izjasne tko je »za« prijedlog, zatim tko je »protiv« prijedloga te tko se »suzdržao« od glasovanja.

Glasovi zastupnika koji su bili nazočni u dvorani, a nisu glasovali »za« niti »protiv« prijedloga, a nisu se izjasnili niti da se suzdržavaju od glasovanja, smatraju se suzdržanim glasovima.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kod utvrđivanja dnevnog reda sjednice glasuje se »za« ili »protiv«, a kod glasovanja o amandmanima ako se za njegovo prihvaćanje izjasni manje od polovice nazočnih zastupnika, predsjedatelj može odmah konstatirati da je amandman odbijen.

Članak 229.c

Poimenično glasovanje provodi se na način da svaki prozvani zastupnik ustane i izgovara »za« ili »protiv« prijedloga, odnosno »suzdržan«.

Kada je prozivanje završeno, ponovno se prozivaju oni zastup-nici za koje u popisu zastupnika nije zabilježeno da su glasovali.

Zastupnike proziva i glasove broji tajnik plenarne sjednice Sabora.«

Članak 55.

U članku 233. stavku 1. iza riječi: »tajnika« dodaju se riječi: »plenarne sjednice«.

U stavku 2. iza riječi: »tajnik« dodaju se riječi: »plenarne sjednice«.

Članak 56.

U članku 236. stavku 1. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »te samo za kandidate navedene na glasačkom listiću.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Važeći glasački listić je listić iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi kandidat za kojeg je zastupnik glasovao.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Nevažeći glasački listić je:

– nepopunjeni glasački listić,

– listić na kome je zastupnik glasovao za veći broj kandidata od broja kandidata koji se bira,

– listić iz kojega se ne može sigurno i nedvojbeno utvrditi za koje je kandidate zastupnik glasovao.«.

Dosadašnji stavak 4. briše se.

Članak 57.

Članak 238.a briše se.

Članak 58.

U članku 249. stavku 4. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »u roku od tri dana od dana izlaganja.«.

Članak 59.

U članku 251. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Radi cjelovitog izvješćivanja zastupnika i javnosti o svom radu Sabor će svoje glasilo i druge publikacije te službene dokumente, u pravilu, objavljivati putem interneta, odnosno audiovizualnih i multimedijalnih sredstava.«.

Članak 60.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora (»Narodne novine«, br. 12/05. i 33/05.).

Članak 61.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/12-06/22

Zagreb, 13. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.