Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina

NN 81/2012 (19.7.2012.), Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1904

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine« br. 152/08 i 55/12) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O KONTROLI ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA I IZVJEŠĆA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– uvjeti i mjerila za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja za provođenje kontrole energetskih certifikata zgrada i kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina,

– postupci za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja osobama za provođenje kontrole,

– ponovno izdavanje ovlaštenja za provođenje kontrole,

– izmjene tijekom ovlaštenja,

– postupanje ovlaštenih osoba i izuzeće u obavljanju poslova,

– registar ovlaštenih osoba,

– odabir izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata za kontrolu,

– sadržaj kontrole,

– povjerenstvo za provjeru zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za kontrolu,

– obveze investitora, vlasnika i korisnika građevine kod provođenja kontrole,

– obveze ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i ovlaštenih osoba za provođenje energetskog certificiranja zgrada kod provođenja kontrole,

– postupanje po negativnom izvješću o kontroli,

– nakande za obavljenu kontrolu,

– nadzor nad radom ovlaštenih osoba za kontrolu.

Svrha Pravilnika

Članak 2.

Pravilnikom se uspostavlja sustav neovisnih kontrola energetskih certifikata zgrada, izvješća o energetskim pregledima građevina i izvješća o pregledima sustava grijanja u zgradama i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. ministar je ministar nadležan za graditeljstvo,

2. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za graditeljstvo,

3. Zakon je Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji,

4. kontrola je postupak koji provodi ovlaštena osoba u svrhu ocjene ispravnosti provedenih postupaka i rezultata energetskog pregleda i predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevina, sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama, ispravnosti izdanih energetskih certifikata zgrada i predloženih mjera za poboljšanje energetskog svojstva zgrada,

5. ovlaštena osoba je osoba koju je Ministarstvo ovlastilo za provođenje kontrole,

6. povjerenstvo je povjerenstvo koje imenuje ministar radi davanja mišljenja kod izdavanja i oduzimanja ovlaštenja za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada.

Prilozi Pravilniku

Članak 4.

Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:

– Prilog 1 Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje kontrole

– Prilog 2 Obrazac izjave o zaposlenim osobama i imenovanoj osobi

– Prilog 3 Tablica za popis provedenih energetskih pregleda građevina odnosno izdanih energetskih certifikata zgrada

– Prilog 4 Obrazac izjave o nekažnjavanju

– Prilog 5 Obrazac izvješća o provedenoj kontroli izvješća energetskog pregleda građevina

– Prilog 6 Obrazac izvješća o provedenoj kontroli certifikata zgrade

– Prilog 7 Sadržaj registra ovlaštenih osoba.

Vrste ovlaštenja

Članak 5.

(1) Ovlaštenje se izdaje za:

– provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina

– provođenje kontrole izdanih energetskih certifikata zgrada.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka uključuje i kontrole izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama.

II. UVJETI I MJERILA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA

Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevine

Članak 6.

(1) Ovlaštenje za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevine izdaje se pravnoj osobi koja:

– je ovlaštena za obavljanje energetskih pregleda građevine,

– u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme ima zaposlene najmanje tri osobe koje su završile Programe izobrazbe i koje se redovito usavršavaju i koje imaju najmanje završen diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike,

– ima iskustvo u provođenju energetskih pregleda građevina najmanje 3 godine,

– te je provela više od 20 energetskih pregleda građevina, od kojih je najmanje 5 energetskih pregleda na građevinama koje nisu zgrade.

(2) Najmanje jedna od zaposlenih osoba iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora biti arhitektonske struke ili građevinske struke, jedna strojarske struke i jedna elektrotehničke struke.

Uvjeti za izdavanje ovlaštenja za kontrolu energetskih certifikata zgrada

Članak 7.

(1) Ovlaštenje za provođenje kontrole energetskih certifikata zgrada izdaje se pravnoj osobi koja:

– je ovlaštena za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom,

– u punom radnom vremenu na neodređeno radno vrijeme ima zaposlene najmanje tri osobe koje su završile Programe izobrazbe i koje se redovito usavršavaju i koje imaju najmanje završen diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke ako su tijekom cijelog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova ili koje su prema ranijim obrazovnim programima stekle akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike,

– ima iskustvo u provođenju energetskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sustavom najmanje 3 godine, te je izdala najmanje 20 energetskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

(2) Najmanje jedna od zaposlenih osoba iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora biti arhitektonske struke ili građevinske struke, jedna strojarske struke i jedna elektrotehničke struke.

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I IZDAVANJE OVLAŠTENJA

Zahtjev

Članak 8.

(1) Zahtjev za ovlašenje za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina odnosno provođenje kontrole izdanih energetskih certifikata zgrada pravna osoba podnosi Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanom obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev pravna osoba dužna je priložiti sljedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta:

1. javnobilježnički ovjerena izjava odgovorne osobe o zapošljavanju u punom radnom vremenu osoba iz članka 6. odnosno članka 7. ovoga Pravilnika prema Prilogu 2 ovoga Pravilnika,

2. preslike radnih knjižica, diploma, uvjerenja o završenom Programu izobrazbe i uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja za osobe iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. i članka 7. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika,

3. popis provedenih energetskih pregleda građevina odnosno izdanih energetskih certifikata zgrada na tablici iz Priloga 3 ovoga Pravilnika,

4. javnobilježnički ovjerena izjava o nekažnjavanju prema Prilogu 4 ovoga Pravilnika,

5. dokaz o podmirenim troškovima postupka.

(3) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za izdavanje ovlaštenja pravna osoba dužna je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

Članak 9.

(1) Ovlaštena soba imenuje jednog ili više zaposlenika kao odgovornu osobu za potpisivanje izvješća o provedenim kontrolama izvješća o energetskim pregledima građevina i izvješća o provedenim kontrolama energetskih certifikata zgrada.

(2) Imenovana osoba mora biti zaposlena u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u toj ovlaštenoj osobi te mora ispunjavati sve uvjete iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. odnosno članka 7. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika.

Povjerenstvo

Članak 10.

(1) Ovlaštenje za kontrolu izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za provjeru zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za kontrolu izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka osniva i njegove članove imenuje ministar posebnom Odlukom.

Članak 11.

(1) Povjerenstvo se sastoji od šest članova i tajnika.

(2) Za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva mogu se imenovati osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, odnosno osoba koja ima specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje 5 godina na pripremi ili primjeni tehničke regulative iz područja energetske učinkovitosti koja je predmet Programa izobrazbe prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

(3) Predsjednik Povjerenstva je član Povjerenstva imenovan iz reda državnih službenika Ministarstva, a zamjenik predsjednika Povjerenstva je član Povjerenstva imenovan iz reda državnih službenika Ministarstva nadležnog za energetiku.

(4) Povjerenstvo radi do opoziva.

Članak 12.

(1) Administrativno-tehničke i financijske poslove Povjerenstva obavlja Ministarstvo.

(2) Tajnik Povjerenstva obavlja poslove vezano uz sjednice Povjerenstva, izdavanje rješenja i ovlaštenja.

(3) Način rada Povjerenstva utvrdit će se poslovnikom kojega donosi Povjerenstvo većinom glasova svih članova, uz suglasnost ministra.

Članak 13.

(1) Članovi Povjerenstva i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar posebnom Odlukom.

Članak 14.

(1) Povjerenstvo provjerava potpunost i točnost svih podataka za izdavanje ovlaštenja za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada i priloženih isprava.

(2) Kad se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima ili da nedostaje neki od dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka odnosno dostave novog zahtjeva ili dokaza.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je u roku 15 dana od primitka zaključka iz stavka 2. ovoga članka dostaviti nedostajuće podatke ili novi zahtjev i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta za izdavanje ovlaštenja.

(4) Za nepotpun ili netočan zahtjev i isprave smatra se da nisu podneseni.

Izdavanje ovlaštenja

Članak 15.

(1) Na temelju utvrđenih činjenica i materijalnih dokaza utvrđenih od strane Povjerenstva, Ministarstvo rješenjem izdaje ovlaštenje ili odbija zahtjev za izdavanje ovlaštenja.

(2) Ovlaštenje se izdaje na rok od pet godina.

(3) Ovlaštenje se može ponovo izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(4) Protiv rješenja o ovlaštenju odnosno rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje ovlaštenja ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

Rješenje

Članak 16.

Rješenje kojim se izdaje ovlaštenje sadrži osobito:

– podatke o ovlaštenoj osobi (naziv, adresa sjedišta i osobni identifikacijski broj),

– vrstu ovlaštenja,

– datum i mjesto izdavanja i rok važenja ovlaštenja,

– registarski broj ovlaštenja,

– ime i prezime i osobni identifikacijski broj imenovane osobe u pravnoj osobi koja potpisuje izvješća o kontroli,

– imena i prezimena i osobne identifikacijske brojeve za sve fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koje provode radnje i postupke kod kontrole.

Članak 17.

Ovlaštenje se može ponovno izdati pravnoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 6. odnosno 7. ovoga Pravilnika i koja je:

– u svome radu postupala u skladu sa Zakonom, posebnim propisima i ovim Pravilnikom,

– provodila energetske preglede građevina, odnosno provodila energetsko certificiranje zgrada.

Članak 18.

(1) Zahtjev za ponovno izdavanje ovlaštenja podnosi se najmanje 3 mjeseca prije isteka ovlaštenja.

(2) Na postupak ponovnog izdavanja ovlaštenja primjenjuju se odredbe kao za izdavanje ovlaštenja.

Izmjene tijekom ovlaštenja

Članak 19.

(1) U slučaju promjene odgovorne osobe u ovlaštenoj osobi, ovlaštena osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od nastale promjene i dostaviti:

– presliku ovlaštenja

– dokaz o promjeni odgovorne osobe (presliku rješenja o upisu u sudski registar).

(2) U slučaju promjene imenovane osobe u ovlaštenoj osobi, a nova imenovana osoba je već navedena u ranijem rješenju kao fizička osoba koja provodi radnje i postupke kod kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina ili energetskih certifikata zgrada, ovlaštena osoba podnosi zahtjev za promjenu imenovane osobe.

(3) Na temelju zahtjeva i utvrđenih činjenica, Ministarstvo izdaje izmjenu rješenja, a promjena iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka unosi se u registar osoba ovlaštenih za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada (dalje u tekstu: registar ovlaštenja).

(4) U slučajevima izdavanja izmjene rješenja iz stavka 3. ovoga članka ovlaštena osoba nije dužna platiti troškove postupka osim propisane upravne pristojbe na zahtjevu.

Oduzimanje ovlaštenja

Članak 20.

(1) Ovlaštenje će se oduzeti ako:

– je dano na temelju neistinitih podataka

– ovlaštena osoba više ne ispunjava uvjete za izdavanje ovlaštenja

– ovlaštena osoba ne ispunjava obveze propisane ovim Pravilnikom, Zakonom i posebnim propisima

– ovlaštena osobe ne poštuje odredbe ovoga Pravilnika vezane na izuzeće kod provođenja kontrole.

(2) Postupak oduzimanja ovlaštenja pokreće se po službenoj dužnosti kada se kod provođenja nadzora nad ovlaštenom osobom utvrde činjenice koje su razlog za oduzimanje ovlaštenja.

Troškovi postupka

Članak 21.

(1) Troškove postupka izdavanja ovlaštenja propisuje ministar posebnom Odlukom.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

IV. POSTUPANJE OVLAŠTENIH OSOBA I IZUZEĆE U OBAVLJANJU POSLOVA

Članak 22.

(1) Ovlaštena osoba dužna je kontrolu provoditi sukladno ovom Pravilniku i na propisanim obrascima izrađivati izvješća.

(2) Ovlaštena osoba dužna je izrađivati zapise o provedenoj kontroli i čuvati ih najmanje 10 godina od dana provedene kontrole.

(3) Ovlaštena osoba odgovorna je za stručnost, točnost i nepristranost u obavljanju poslova za koje je ovlaštena.

(4) Na ovlaštenu osobu na odgovarajući način se primjenjuju odredbe posebnog propisa koje se odnose na ovlaštene osobe za provedbu energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada.

Izuzeće u obavljanju poslova

Članak 23.

Ovlaštena osoba ne može provesti kontrolu izvješća o provedenom energetskom pregledu građevine ili energetskog certifikata zgrade:

– za koje je sudjelovala u provedbi energetskog pregleda građevine ili izradi energetskog certifikata zgrade,

– ako je u izradi projekta, kontroli projekta, nostrifikaciji projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju te građevine u cijelosti ili djelomično sudjelovala,

– ako je investitor, vlasnik ili korisnik te građevine ili je bračni drug, srodnik ili zaposlenik investitora, vlasnika ili korisnika građevine,

– čiji je vlasnik pravna osoba u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik,

– čiji je vlasnik pravna osoba u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik njegov bračni drug ili srodnik.

V. REGISTAR OVLAŠTENIH OSOBA

Članak 24.

(1) Registar ovlaštenih osoba ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se prema obrascu iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(3) Registar sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj i datum izdavanja ovlaštenja, naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, broj telefona, vrstu ovlaštenja, ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi i njezin osobni identifikacijski broj, imena i prezimena, stručnu spremu, struku i osobne identifikacijske brojeve fizičkih osoba zaposlenih u pravnoj osobi koje provode kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina i/ili energetskih certifikata zgrada s podacima o njihovom osposobljavanju i usavršavanju, ime i prezime, stručnu spremu, struku i osobni identifikacijski broj imenovane osobe koja potpisuje izvješća o provedenim kontrolama izvješća o energetskim pregledima građevina i/ili energetskih certifikata zgrada, te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je pravna osoba ovlaštena.

(4) Izvadak iz Registra iz stavaka 3. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

VI. PROVOĐENJE KONTROLE

Odabir izvješća i energetskog certifikata za kontrolu

Članak 25.

(1) Ministarstvo provodi odabir izvješća o energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada koja će se kontrolirati.

(2) Odabir iz stavka 1. ovoga članka provodi se na jedan od sljedećih načina:

– slučajnim odabirom od ukupnog broja provedenih energetskih pregleda građevina (izvješća o energetskim pregledima građevina), odnosno izdanih energetskih certifikata zgrada,

– slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih energetskih certifikata zgrada određenog energetskog razreda, određene vrste i namjene zgrade,

– kontrola prema pritužbi.

(3) Osim odabira iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo najmanje jednom u tri godine za svaku ovlaštenu osobu odabire najmanje jedno slučajno odabrano izvješće o provedenom energetskom pregledu građevine i najmanje jedan slučajno odabrani energetski certifikat i daje ga ovlaštenoj osobi na kontrolu.

Sadržaj kontrole

Članak 26.

Ovlaštena osoba kontrolira valjanost i potpunost ulaznih podataka i:

– ispravnost i točnost izvješća o energetskom pregledu građevine, proračuna i predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,

– ispravnost i točnost energetskog certifikata zgrade ili njezinog dijela, izračuna i predloženih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade ili njezinog dijela.

Dostava izvješća o kontroli

Članak 27.

(1) Ovlaštena osoba dužna je Ministarstvu dostaviti izvješće o provedenoj kontroli izrađeno prema Prilogu 5 odnosno Prilogu 6 ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku najkasnije 15 dana od provedene kontrole.

(2) Ovlaštena osoba dužna je dostaviti Ministarstvu na njegov zahtjev i sve zapise o provedenoj kontroli.

VII. OBVEZE INVESTITORA, VLASNIKA I KORISNIKA GRAĐEVINE KOD PROVOĐENJA KONTROLE

Članak 28.

(1) Ako je u postupku provođenja kontrole potrebno obaviti pregled građevine, investitor odnosno vlasnik građevine, odnosno njezinog samostalnog uporabnog dijela, dužan je to ovlaštenoj osobi omogućiti i osigurati sve potrebne podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju kao i ostale uvjete za nesmetan rad.

(2) Na obveze investitora, vlasnika građevine odnosno korisnika građevine ili njezinog samostalnog uporabnog dijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe Pravilnika o energetskom pregledu građevine i energetskom certificiranju zgrada.

VIII. OBVEZE OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

Članak 29.

Ovlaštene osobe za provođenje energetskih pregleda građevina i ovlaštene osobe za provođenje energetskog certificiranja zgrada koje su provele energetski pregled građevine ili izdale energetski certifikat zgrade koji je predmet kontrole dužne su ovlaštenoj osobi dati na uvid sve potrebne podatke i zapise o provedenom pregledu kao i zapise o provedenim proračunima.

IX. POSTUPANJE PO NEGATIVNOM IZVJEŠĆU O KONTROLI

Postupanje po negativnom izvješću

Članak 30.

Ovlaštenoj osobi čije je izvješće o provedenom energetskom pregledu građevine, odnosno energetskog certifikata zgrade ocijenjeno negativno može se naložiti ponovno provođenje energetskog pregleda odnosno energetsko certificiranje zgrade bez naknade.

X. NAKNADA ZA OBAVLJENU KONTROLU

Članak 31.

(1) Za obavljanje svake pojedinačne kontrole ovlaštena osoba sklapa ugovor s Ministarstvom kojim se, pored ostalog, ugovara naknada za obavljenu kontrolu.

(2) Ako je Ministarstvo ovlastilo više osoba za provođenje kontrole, tada se kod nabave usluge kontrole primjenjuju odredbe posebnih propisa koje se odnose na javnu nabavu.

(3) Cijenu provedbe kontrole propisuje ministar Odlukom koja se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

(4) Troškove kontrole koja se provodi prema pritužbi naručitelja snosi naručitelj ukoliko se utvrdi da je pritužba neosnovana, odnosno ovlaštena osoba ukoliko je pritužba osnovana.

Putni troškovi i dnevnice

Članak 32.

U slučaju da je za potrebe provedbe kontrole potrebno obaviti pregled građevine izvan mjesta boravka ovlaštene osobe, pored naknade za kontrolu, Ministarstvo ovlaštenoj osobi nadoknađuje putne troškove i dnevnice.

XI. NADZOR

Nadzor

Članak 33.

(1) Nad radom ovlaštenih osoba nadzor provodi Ministarstvo i poduzima propisane mjere.

(2) Ovlaštene osobe dužne su Ministarstvu dostavljati na njegov zahtjev sve podatke vezane uz provođenje kontrola.

Članak 34.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/12-01/445

Urbroj: 531-01-12-3

Zagreb, 9. srpnja 2012.

Ministar

Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE KONTROLE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE KONTROLE IZVJEŠĆA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA

(popuniti formular tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi

Naziv podnositelja zahtjeva –

tvrtka trgovačkog društvaSjedište trgovačkog društva

iz sudskog registra (adresa)Poštanski broj i mjestoOIBMB

(matični broj trgovačkog društva iz sudskog registra)Banka i broj žiro-računaE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaksa


Vrsta ovlaštenja za koju se podnosi zahtjev

Kontrola izvješća o energetskim pregledima građevina


Kontrola energetskih certifikata zgradaRazlog podnošenja zahtjevaDobivanje prvog rješenja o ovlaštenjuIzmjene tijekom važenja ovlaštenjaPonovno izdavanje rješenja o ovlaštenju nakon prestanka važenjaDobivanje rješenja o ovlaštenju, nakon što je prethodno oduzetoPodaci o već izdanom rješenju o ovlaštenju za provođenje energetskih pregleda građevina/energetskog certificiranja zgrada

Klasifikacijska oznakaUrbrojDatum izdavanjaDatum izvršnostiNaznaka izdanog rješenja o ovlaštenju, navesti registarski broj


Podaci o već izdanom rješenju o ovlaštenju za kontrolu izvješća o energetskim pregledima građevina/energetskih certifikata zgrada

Klasifikacijska oznakaUrbrojDatum izdavanjaDatum izvršnostiNaznaka izdanog rješenja o ovlaštenju, navesti registarski broj


II. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva

ImePrezimeOIBUlica i kućni brojPoštanski broj i mjestoE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaksa


III. Podaci o osobi koja je u ovlaštenoj pravnoj osobi imenovana za potpisivanje izvješća o kontroli

ImePrezimeZvanje

(npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)Mjesto i datum rođenjaOIBAdresa stanovanja (ulica i kućni broj)Poštanski broj i mjestoE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaksaNaziv nositelja Programa izobrazbe kod kojega je za osoba završila Program osposobljavanja i Program usavršavanja (navesti Program i datum izdavanja uvjerenja)
IV. Podaci o drugima osobama zaposlenim u pravnoj osobi koje će provoditi radnje i postupke kod kontrole (navesti za sve osobe)

ImePrezimeZvanje (npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)Mjesto i datum rođenjaOIBAdresa stanovanja (ulica i kućni broj)Poštanski broj i mjestoE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaksaNaziv nositelja Programa izobrazbe kod kojega je za osoba završila Program osposobljavanja i Program usavršavanja (navesti Program i datum izdavanja Uvjerenja)


ImePrezimeZvanje (npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)Mjesto i datum rođenjaOIBAdresa stanovanja (ulica i kućni broj)Poštanski broj i mjestoE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaksaNaziv nositelja Programa izobrazbe kod kojega je za osoba završila Program osposobljavanja i Program usavršavanja (navesti Program i datum izdavanja Uvjerenja)


V. Prilozi zahtjevu


1.

Javnobilježnički ovjerena izjava prema Prilogu 2 o zapošljavanju u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme:

– osobe koja će biti imenovana za potpisivanje izvješća o kontroli

– o drugim osobama koje će provoditi radnje i postupke kod kontrole


2

Preslike diploma / navesti broj/


3.

Preslike uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja i uvjerenja o usavršavanju /navesti broj/


4.

Preslike radnih knjižica /navesti broj/


5.

Tablica s popisom provedenih energetskih pregleda građevina odnosno izdanih energetskih certifikata zgrada prema Prilogu 3


6.

Javnobilježnički ovjerovljena izjava o nekažnjavanju prema Prilogu 4


7.

Dokaz o posjedovanju osiguranja od profesionalne odgovornosti za pravnu osobu – preslika ugovora o osiguranju odnosno polici osiguranja od odgovornosti za štetu


8.

Upravne pristojbe u iznosu od 70 kn – naljepljene na zahtjev


9.

Dokaz o podmirenim troškovima postupka – preslika uplatnice o uplaćenim troškovima u propisanom iznosu


VI. Izjava podnositelja zahtjeva

Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom

Datum podnošenja zahtjeva

Ime i prezime odgovorne osobe

Potpis odgovorne osobe i pečat tvrtke


PRILOG 2

OBRAZAC IZJAVE O ZAPOŠLJAVANJU I IMENOVANJU O SOBE

(Izjava mora biti ovjerena kod javnog bilježnika)

Mjesto_________, dan_______

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

IZJAVA

O ZAPOSLENIM OSOBAMA U PUNOM RADNOM VREMENU NA NEODREĐENO VRIJEME KOJE ĆE PROVODITI RADNJE I POSTUPKE KONTROLE IZVJEŠĆA O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE TE O IMENOVANOJ OSOBI KOJA ĆE POTPISIVATI IZVJEŠĆA O KONTROLI

(odabrati za što se podnosi zahtjev i nepotrebno izbrisati)

REDNI BROJ

IME I PREZIME

ZVANJE

DIPLOMA

UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU

OSPOSOBLJAVANJA

GODINE ISKUSTVA NA POSLOVIMA STRUKE

POSLOVI KOJE ĆE OBAVLJATI

1

2

3

4

5

6

7


Uputstvo za ispunjavanje tablice (mora ostati napisano na ovom obrascu):

3

– označiti zvanje (npr. dipl. ing. građevinarstva)


– upisati broj dokumenta, naziv institucije koja ga je izdala i zvanje koje se dokumentom steklo

5

– upisati broj uvjerenja i datum, naziv nositelja programa izobrazbe koji ga je izdao i završen program osposobljavanja (Modul 1 ili Modul 2)

6

– upisuje se radno iskustvo u struci u godinama (podrazumijeva se iskustvo na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja, ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, provođenja energetskih pregleda zgrade, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi, odnosno radno iskustvo u struci na tim poslovima kod drugih građevina ako se traži ovlaštenje za kontrolu izvješća o energetskim pregledima građevina)

7

– upisati oznaku koja se odnosi na poslove koje će ta osoba obavljati (jedno ili više slova):


a. za imenovanu osobu,


b. za osobu koja provodi radnje i postupke kontrole izvješća o energetskim pregledima građevine


c. za osobu koja provodi radnje i postupke kontrole energetskog certifikata zgrade

Kojom ja, ____________________ (navesti ime, prezime i zvanje) direktor ___________________________________________(navesti naziv pravne osobe, adresu sjedišta i matični broj) pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su sve navedene osobe zaposlene u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, te da su gore navedeni podaci istiniti.

Osobu _______________________(navesti ime i prezime i osobni identifikacijski broj) imenujem da u ime ___________________________(navesti naziv pravne osobe i adresu sjedišta) potpisuje izvješća o provedenoj kontroli izvješća o energetskim pregledima građevina/energetskih certifikata zgrada (odabrati za što se podnosi zahtjev i nepotrebno izbrisati).

Ova izjava se daje kao prilog (dokaz) uz zahtjev za davanje ovlaštenja za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina/energetskih certifikata zgrada (odabrati za što se podnosi zahtjev i nepotrebno izbrisati).

Direktor (odgovorna osoba u pravnoj osobi)

_____________________________________

(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis i pečat)

(potpis na ovoj Izjavi mora biti ovjeren po javnom bilježniku)


PRILOG 3

TABLICA ZA POPIS PROVEDENIH ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA ODNOSNO IZDANIH ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA U PRAVNOJ OSOBI

R. br.

Naziv građevine/vrsta/

namjena zgrade

Investitor/vlasnik

/korisnik

Adresa

Opis/karakteristike

građevine/zgrade

Vrsta energetskog pregleda/energetskog certifikata

Godina

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10Direktor (odgovorna osoba u pravnoj osobi)

_____________________________________

(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis i pečat)


PRILOG 4

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU

(potrebno je popuniti prazna mjesta i ovjeriti kod javnog bilježnika)

_______________________

_______________________

(naziv pravne osobe i adresa)

Mjesto__________dan_____

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 ZAGREB, Ulica Republike Austrije 20

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA PRAVNU OSOBU

Ja, _________________________________________(ime i prezime i osobni identifikacijski broj odgovorne osobe u pravnoj osobi), izjavljujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se protiv mene i pravne osobe ___________________________ (navesti naziv pravne osobe, adresu i osobni identifikacijski broj) ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti i da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Ova izjava se daje u svrhu podnošenja zahtjeva za davanje ovlaštenja za provođenje kontrole izvješća o energetskim pregledima građevina/kontrole energetskih certifikata zgrada. (izbrisati nepotrebno)

Direktor (odgovorna osoba u pravnoj osobi)

___________________________________

(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis i pečat)


PRILOG 5

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ KONTROLI IZVJEŠĆA O ENERGETSKOM PREGLEDU GRAĐEVINE

1. Osnovni podaci

Oznaka /broj Izvješća o energetskom pregledu građevine

Datum izdavanja izvješća:

Reg. broj ovlaštene osobe koja je izradila izvješće

Ime i prezime ovlaštene osobe i osobni identifikacijski broj, odnosno naziv ovlaštene pravne osobe i osobni identifikacijski broj

Građevina

Zgrada

[navesti vrstu zgrade prema djelatnosti]

Industrijsko postrojenje

[navesti industrijsku granu i osnovne karakteristike procesa]

Javna rasvjeta

[navesti ukupnu instaliranu snagu i duljinu javne površine koju rasvjetljava]

Ostale građevine

[navesti vrstu građevine prema pretežitoj namjeni]

2. Rezultat provedene kontrole ulaznih podataka i utvrđivanja referentne potrošnje energije i vode

Broj stavke i zapisa o provođenju kontrole

Opis nalaza

Potrebne manje korekcije koje ne utječu bitno na rezultat izvješća

Potrebne su veće korekcije koje utječu na rezultat izvješća

Potrebno je ponovno provesti pregled i izraditi izvješće

x
xx
xxx
3. Rezultat provedene kontrole kod preporuka /prijedloga mjera u izvješću o energetskom pregledu

Broj stavke i zapisa o provođenju kontrole

Opis nalaza

Potrebne manje korekcije koje ne utječu bitno na rezultat izvješća

Potrebne su veće korekcije koje utječu na rezultat izvješća

Potrebno je ponovno provesti pregled i izraditi izvješće

x
xx
xxx
4. Radnje za popravak koje treba poduzeti ovlaštena osoba

Broj stavke iz zapisa o provođenju kontrole

Opis radnji koje treba poduzeti

x


xx


xxx


5. Primijenjene metode, propisi i norme kod provođenja kontrole

Broj stavke iz zapisa o provođenju kontrole


x


xx


xxx


6. Podaci o osobi koja je provela kontrolu

Kontrolu proveo:

Nadzor proveo (imenovana osoba u pravnoj osobi):

Datum:


PRILOG 6

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOJ KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE

1. Osnovni podaci

Oznaka /broj energetskog certifikata zgrade (ECZ)

Datum izdavanja ECZ:

Reg. broj ovlaštene osobe koja je izradila ECZ

Ime i prezime ovlaštene osobe i osobni identifikacijski broj odnosno naziv ovlaštene pravne osobe i osobni identifikacijski broj

Zgrada

Nova


Postojeća


Rekonstrukcija


Vrsta zgrade (prema Pravilniku)


Svrha energetskog certificiranja

Uporaba nove zgrade


Prodaja


Iznajmljivanje/zakup/leasing


Izlaganje


Drugo


Sustav grijanja u zgradi

Nazivna snaga

[navesti gorivo i osnovne karakteristike sustava]


Sustav hlađenja i klimatizacije u zgradi

Nazivna snaga

[navesti vrstu uređaja i osnovne karakteristike sustava]

2. Rezultat provedene kontrole ulaznih podataka

Broj stavke i zapisa o provođenju kontrole

Opis nalaza

Potrebne manje korekcije koje ne utječu bitno na rezultat izvješća

Potrebne su veće korekcije koje utječu na rezultat izvješća

Potrebno je ponovno provesti pregled i izraditi izvješće

x
xx
xxx
3. Rezultat provedene kontrole izračunatih vrijednosti

Broj stavke i zapisa o provođenju kontrole

Opis nalaza

Potrebne manje korekcije koje ne utječu bitno na rezultat izvješća

Potrebne su veće korekcije koje utječu na rezultat izvješća

Potrebno je ponovno provesti pregled i izraditi izvješće

x
xx
xxx
4. Rezultat provedene kontrole kod pregleda zgrade

Broj stavke i zapisa o provođenju kontrole

Opis nalaza

Potrebne manje korekcije koje ne utječu bitno na rezultat izvješća

Potrebne su veće korekcije koje utječu na rezultat izvješća

Potrebno je ponovno provesti pregled i izraditi izvješće

x
xx
xxx
5. Rezultat provedene kontrole kod preporuka/prijedloga mjera u ECZ

Broj stavke i zapisa o provođenju kontrole

Opis nalaza

Potrebne manje korekcije koje ne utječu bitno na rezultat izvješća

Potrebne su veće korekcije koje utječu na rezultat izvješća

Potrebno je ponovno provesti pregled i izraditi izvješće

x
xx
xxx
6. Radnje za popravak koje treba poduzeti ovlaštena osoba

Broj stavke i zapisa o provođenju kontrole

Opis nalaza

Potrebne manje korekcije koje ne utječu bitno na rezultat izvješća

Potrebne su veće korekcije koje utječu na rezultat izvješća

Potrebno je ponovno provesti pregled i izraditi izvješće

x
xx
xxx
7. Primijenjene metode, propisi i norme kod provođenja kontrole

Broj stavke iz zapisa o provođenju kontrole


x


xx


xxx


8. Podaci o osobi koja je provela kontrolu

Kontrolu proveo:

Nadzor proveo (imenovana osoba u pravnoj osobi):

Datum:


PRILOG 7

            

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO

GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

REGISTAR OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE KONTROLE IZVJEŠĆA O PROVEDENIM ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKIH CERTIFIKATA ZGRADA

R.br.

Klasa

Urbroj

Datum izdavanja ovlaštenja

Naziv pravne osobe

OIB

Adresa

E-mail adresa

Broj telefona

Vrsta ovlaštenja

Ime i prezime odgovorne osobe

OIB odgovorne osobe

Ime i prezime imenovane osobe, stručna sprema i struka

OIB imenovane osobe

Program osposobljavanja

Program usavršavanja

Ime i prezime, stručna sprema i struka zaposlene osobe

OIB zaposlene osobe

Program osposobljavanja

Program usavršavanja

Napomena


81 19.07.2012 Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina 81 19.07.2012 Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina