Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

NN 81/2012 (19.7.2012.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

1905

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, 152/08 i 55/12), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE GRAĐEVINA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

– uvjeti i mjerila za izdavanje ovlaštenja osobama za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada,

– dokaze za fizičke i pravne osobe

– postupanje, izuzeće, dužnost i odgovornost ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada,

– nadzor nad radom ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada,

– registar ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada,

– uvjeti za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe,

– obveze nositelja Programa izobrazbe,

– nadzor nad radom nositelja Programa izobrazbe,

– registar nositelja Programa izobrazbe,

– sadržaj i način provođenja Programa izobrazbe.

Svrha Pravilnika

Članak 2.

Svrha ovoga Pravilnika je uspostava cjelovitog sustava ovlašćivanja osoba za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada kao i Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. alternativni sustavi opskrbe energijom jesu:

– decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji koriste obnovljive izvore,

– kogeneracija i trigeneracija,

– sustavi daljinskog ili blokovskog grijanja i hlađenja,

– dizalice topline,

– drugi sustavi s povratom topline;

2. imenovana osoba jest stalno zaposlena fizička osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi koja u ime te pravne osobe potpisuje izvješća o provedenom energetskom pregledu i/ili energetski certifikat zgrade;

3. Metodologija je skup radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda građevina koja sadrži i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada;

4. ministar je ministar nadležan za graditeljstvo;

5. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za graditeljstvo;

6. nositelj Programa izobrazbe jest pravna osoba koja je u skladu s uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom stekla suglasnost Ministarstva za provedbu Programa izobrazbe;

7. ovlaštena osoba je fizička ili pravna osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina odnosno provođenje energetskih pregleda javne rasvjete;

8. program izobrazbe je program propisan ovim Pravilnikom za ovlaštene osobe, a koji se sastoji od Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja;

9. tehnički sustav zgrade je tehnička oprema ugrađena u zgradu koja služi za njezino grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje i proizvodnju električne energije;

10. Zakon je Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, broj 152/08 i 55/12);

11. zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom jesu stambene i nestambene zgrade građevinske (bruto) površine manje ili jednake 400 m2 i koje su:

– s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije

– s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije jednim cirkulacijskim krugom bez korištenja alternativnih sustava

– s pojedinačnim rashladnim uređajima

– s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline;

12. zgrade sa složenim tehničkim sustavom jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade.

Prilozi Pravilniku

Članak 4.

Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:

– Prilog 1A Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili i energetsko certificiranje zgrada za fizičke osobe,

– Prilog 1B Obrazac zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada za pravne osobe,

– Prilog 1C Tablica za opis poslova koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja,

– Prilog 1D Obrazac izjave o zaposlenim osobama i imenovanju osobe koja će potpisivati izvješća o energetskim pregledima građevina, odnosno izvješća o pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama odnosno energetske certifikate,

– Prilog 1E Obrazac izjave o nekažnjavanju,

– Prilog 2 Sadržaj registra osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada – fizičke osobe,

– Prilog 3 Sadržaj registra osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada – pravne osobe,

– Prilog 4A Program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom (Modul 1),

– Prilog 4B Program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom (Modul 2),

– Prilog 4C Program usavršavanja za sve osobe ovlaštene za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada,

– Prilog 5 Obrazac zahtjeva za dobivanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe,

– Prilog 6 Obrazac izjave o zaposlenim osobama kod Nositelja Programa izobrazbe,

– Prilog 7 Sadržaj registra osoba koje imaju suglasnost za provođenje Programa izobrazbe.

II. UVJETI I MJERILA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

Ovlaštenje

Članak 5.

(1) Osobe koje provode energetske preglede građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada moraju imati ovlaštenje Ministarstva.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka daje se fizičkoj i/ili pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Vrste ovlaštenja

Članak 6.

(1) Ovlaštenje iz članka 5. ovoga Pravilnika izdaje se za:

– provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

– energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom,

– provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina i

– provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.

(2) Ovlaštenje za pravne osobe iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka koje zapošljavaju fizičku osobu strojarske struke koja ispunjava uvjete iz članka 7., članka 8. i članka 9. ovoga Pravilnika podrazumijeva i provođenje redovitih pregleda sustava za grijanje te sustava za hlađenje i klimatizaciju u zgradama.

(3) Ovlaštenje iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka za fizičke osobe koje su strojarske struke podrazumijeva i provođenje redovitih pregleda sustava za grijanje te sustava za hlađenje i klimatizaciju u zgradama.

Uvjeti za fizičku osobu

Članak 7.

(1) Fizičkoj osobi za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika izdat će se ovlaštenje ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke, odnosno koja ima završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer tehničke struke ako je tijekom cijelog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke,

2. ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja zgrada i ostalih građevina, ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi, ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi, ispitivanja energetskih sustava u građevinama, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda,

3. je uspješno završila Program osposobljavanja propisan ovim Pravilnikom,

4. ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,

5. protiv nje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,

6. protiv nje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno od sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

(2) Za izdavanje ovlaštenja za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika fizička osoba dodatno mora uspješno provesti praktični rad: energetski pregled zgrade i energetsko certificiranje zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, a za ovlaštenje za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika provesti praktični rad: energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom prema nalogu ovog Ministarstva.

Članak 8.

(1) Fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 7. ovoga Pravilnika i koja je uspješno završila Program osposobljavanja prema Modulu 1 iz Priloga 4A ovoga Pravilnika ako je arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke izdaje se ovlaštenje za:

– provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

(2) Iznimno od uvjeta iz članka 7. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika za poslove iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenje se izdaje i fizičkoj osobi koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema) te koja ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci na poslovima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 7. ovoga Pravilnika i koja je uspješno završila Program osposobljavanja prema Modulu 2 iz Priloga 4B ovoga Pravilnika izdaje se ovlaštenje za poslove iz stavka 1. ovoga članka i za:

– provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i

– provođenje energetskih pregleda ostalih građevina.

(4) Za provođenje energetskih pregleda iz stavka 3. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na arhitektonske ili građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite fizička osoba mora biti arhitektonske ili građevinske struke.

(5) Za provođenje energetskih pregleda iz stavka 3. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava fizička osoba mora biti strojarske struke.

(6) Za provođenje energetskih pregleda iz stavka 3. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na elektrotehnički dio tehničkog sustava fizička osoba mora biti elektrotehničke struke.

(7) Za provođenje energetskih pregleda iz stavka 3. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na sustave automatskog reguliranja i upravljanja fizička osoba mora biti elektrotehničke ili strojarske struke.

(8) Za dobivanje ovlaštenja iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 3. podstavka 1. ovoga članka fizička osoba dokazuje iskustvo u struci na poslovima koji se odnose na zgrade.

(9) Fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete iz članka 7. ovoga Pravilnika i koja je uspješno završila Program osposobljavanja prema Modulu 2 iz Priloga 4B ovoga Pravilnika ako je elektrotehničke struke izdaje se ovlaštenje za:

– provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.

(10) Ovlaštena fizička osoba poslove obavlja temeljem ugovora o djelu, a ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer koji obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu poslove iz ovog članka može obavljati putem tog ureda ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera.

Uvjeti za pravnu osobu

Članak 9.

(1) Pravnoj osobi izdaje se ovlaštenje za sve poslove iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika ako:

1. je registrirana za: projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, građevinarstvo, istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, znanstvene i stručne poslove u području energetike i slično,

2. ima stalno zaposlenu najmanje jednu fizičku osobu koja ispunjava uvjete iz članka 7. stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. i članka 8. ovoga Pravilnika.

3. ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti,

4. protiv nje i odgovorne osobe u pravnoj osobi se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,

5. protiv nje i protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

(2) Za izdavanje ovlaštenja za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika sve fizičke osobe koje će kao zaposlenici pravne osobe provoditi energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom moraju uspješno provesti praktični rad: energetski pregled zgrade i energetsko certificiranje zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, a za izdavanje ovlaštenja za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika provesti praktični rad: energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade sa složenim tehničkim sustavom prema nalogu ovog Ministarstva.

Članak 10.

Ovlaštena pravna osoba imenuje najmanje jednu fizičku osobu koja je stalno zaposlena u punom radnom vremenu na neodređeno radno vrijeme i koja ispunjava uvjete iz članka 7. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika koja će u njezino ime potpisivati energetske certifikate zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina provedenim u toj pravnoj osobi.

Članak 11.

(1) Ovlaštena fizička osoba, imenovana osoba u pravnoj osobi i sve fizičke osobe koje provode energetske preglede građevine kao zaposlenici ovlaštene pravne osobe dužne su se redovito stručno usavršavati.

(2) Redovito stručno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva pohađanje Programa usavršavanja kod Nositelja Programa izobrazbe prema propisanom Programu usavršavanja iz Priloga 4C ovoga Pravilnika.

Strane osobe

Članak 12.

(1) Strana ovlaštena osoba iz druge države članice Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati poslove provođenja energetskog pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada ako se prije početka prvog posla u Republici Hrvatskoj prijavi Ministarstvu uz uvjet da:

– ima osiguranje od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada mogla učiniti investitoru odnosno vlasniku građevine ili drugim osobama,

– ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom,

– nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka podnositelj prijave mora priložiti:

– dokaz da je osiguran od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova provođenja energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja mogao učiniti investitoru ili drugim osobama,

– ovlaštenje za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u državi iz koje dolazi,

– dokaz da nije osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti ili za kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja.

(3) Ako se u državi iz koje dolazi strana osoba poslovi provođenja energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada obavljaju bez posebnog ovlaštenja, uz prijavu se prilaže dokaz da je te poslove obavljala u zadnjih 10 godina najmanje dvije godine.

(4) Svi dokumenti navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštene osobe i u izvorniku.

(5) O zaprimljenoj prijavi Ministarstvo podnositelju izdaje potvrdu nakon što se na propisani način utvrdi da su zadovoljeni propisani uvjeti za obavljanje poslova provođenja energetskog pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada.

(6) Na strane osobe odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika iz Poglavlja IV koje se odnose na postupanje i izuzeće u obavljanju poslova ovlaštenih osoba, te kaznene odredbe Zakona koje se odnose na ovlaštene osobe i posebnih propisa.

III. IZDAVANJE OVLAŠTENJA

Ovlaštenje

Članak 13.

(1) Ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika izdaje Ministarstvo rješenjem na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na rok od tri godine nakon čega prestaje važiti, a može se ponovno izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Zahtjev

Članak 14.

(1) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada podnosi se Ministarstvu u elektroničkom ili pisanom obliku na propisanim obrascima iz Priloga 1A i 1B ovoga Pravilnika.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačeno ovlaštenje za koje se zahtjev podnosi u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(3) Kad je podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba, u zahtjevu moraju biti sadržani podaci o najmanje jednoj imenovanoj fizičkoj osobi stalno zaposlenoj i na neodređeno vrijeme u pravnoj osobi podnositelju zahtjeva i o svim ostalim fizičkim osobama zaposlenim u pravnoj osobi koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Dokazi za fizičku osobu

Članak 15.

(1) Fizička osoba koja podnosi zahtjev za stjecanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada, dužna je zahtjevu priložiti sljedeće isprave:

1. presliku diplome o završenom studiju,

2. presliku svih stranica radne knjižice ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu u struci na poslovima propisanim u članku 7. stavku 1. podstavku 2. ovoga Pravilnika ako to iskustvo nije vidljivo iz radne knjižice,

3. opis radnog iskustva na poslovima iz članka 7. stavka 1. podstavka 2. ovoga Pravilnika na obrascu iz Priloga 1C ovoga Pravilnika,

4. presliku uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja propisanom ovim Pravilnikom,

5. presliku ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti,

6. javnobilježnički ovjerovljenu izjavu prema obrascu iz Priloga 1E ovoga Pravilnika da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, te da protiv nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno od kaznenih djela navedenih u članku 7. stavku 1. podstavku 6. ovoga Pravilnika,

7. dokaz o podmirenim troškovima upravnog postupka.

(2) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za izdavanje ovlaštenja fizička osoba koja podnosi zahtjev dužna je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

Dokazi za pravnu osobu

Članak 16.

(1) Pravna osoba koja podnosi zahtjev za stjecanje ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada dužna je zahtjevu priložiti sljedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta:

1. presliku izvoda iz sudskog registra ne stariju od šest mjeseci kojom se dokazuje da je registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 8. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

2. javnobilježnički ovjerenu izjavu odgovorne osobe da je jedna ili više fizičkih osoba koje ispunjavaju uvjete za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada utvrđene u članku 7. stalno zaposlena na neodređeno vrijeme kod podnositelja zahtjeva s imenovanjem osobe koja će potpisivati izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina i energetske certifikate zgrade prema obrascu iz Priloga D ovoga Pravilnika,

3. opis radnog iskustva na poslovima iz članka 7. stavka 1. podstavka 2. ovog Pravilnika za svaku osobu stalno zaposlenu na neodređeno vrijeme kod podnositelja zahtjeva i imenovanu osobu koja će potpisivati izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina i energetske certifikate zgrade prema tablici iz Priloga 1C ovoga Pravilnika,

4. presliku ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti,

5. javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da se protiv nje i odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti te da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno od kaznenih djela iz članka 9. stavka 1. podstavka 5. ovoga Pravilnika prema obrascu iz Priloga 1E ovoga Pravilnika,

6. dokaz o podmirenim troškovima upravnog postupka.

(2) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za izdavanje ovlaštenja pravna osoba koja podnosi zahtjev dužna je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze.

Povjerenstvo

Članak 17.

(1) Ovlaštenje izdaje i oduzima Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva koje provodi postupak provjere zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka osniva i njegove članove imenuje ministar posebnom Odlukom.

Članak 18.

(1) Povjerenstvo se sastoji od šest članova i tajnika.

(2) Za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva mogu se imenovati osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, odnosno osoba koja ima specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, najmanje 10 godina radnog iskustva u struci od kojih najmanje 5 godina na pripremi ili primjeni tehničke regulative iz područja energetske učinkovitosti koja je predmet Programa izobrazbe iz Priloga 4A, 4B i 4C ovoga Pravilnika.

(3) Predsjednik Povjerenstva je član Povjerenstva imenovan iz reda državnih službenika Ministarstva, a zamjenik predsjednika Povjerenstva je član Povjerenstva imenovan iz reda državnih službenika ministarstva nadležnog za energetiku.

(4) Povjerenstvo radi do opoziva.

Članak 19.

(1) Administrativno-tehničke i financijske poslove Povjerenstva obavlja Ministarstvo.

(2) Tajnik Povjerenstva obavlja poslove vezano uz sjednice Povjerenstva, izdavanje rješenja i ovlaštenja.

(3) Način rada Povjerenstva utvrdit će se poslovnikom kojega donosi Povjerenstvo većinom glasova svih članova, uz suglasnost ministra.

Članak 20.

(1) Članovi i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar posebnom Odlukom.

Članak 21.

(1) Povjerenstvo provjerava potpunost i točnost svih podataka za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada i priloženih isprava.

(2) Ocjenjivanje praktičnog rada uključuje naročito vrednovanje kvalitete i točnosti provedenog energetskog pregleda zgrade i energetskog certifikata, ulaznih podataka, provedenih izračuna i predloženih mjera za povećanje energetskih svojstava zgrade.

(3) Kad se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje neki podatak ili da neki od podataka ne odgovara propisanim podacima ili da nedostaje neki od dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka odnosno dostave novog zahtjeva ili dokaza.

(4) Podnositelj zahtjeva dužan je u roku 15 dana od primitka zaključka iz stavka 2. ovoga članka dostaviti potrebne podatke ili novi zahtjev i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta za izdavanje ovlaštenja.

(5) Za nepotpun ili netočan zahtjev i isprave smatra se da nisu podneseni.

Rješenje

Članak 22.

(1) Na temelju činjenica i materijalnih dokaza utvrđenih od strane Povjerenstva, Ministarstvo rješenjem izdaje ovlaštenje za poslove iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika ili odbija zahtjev za izdavanje ovlaštenja.

(2) Rješenje o ovlaštenju za fizičku osobu sadrži:

– podatke o ovlaštenoj osobi (ime i prezime, adresa i osobni identifikacijski broj, struka i stručna sprema)

– vrstu ovlaštenja,

– datum izdavanja i rok važenja ovlaštenja,

– registarski broj iz registra ovlaštenih osoba.

(3) Rješenje o ovlaštenju za pravnu osobu sadrži:

– podatke o ovlaštenoj osobi (naziv, adresa sjedišta, osobni identifikacijski broj i ime i prezime odgovorne osobe)

– vrstu ovlaštenja,

– datum izdavanja i rok važenja ovlaštenja,

– registarski broj iz registra ovlaštenih osoba,

– ime i prezime i identifikacijski broj imenovane odgovorne osobe,

– imena i prezimena i osobne identifikacijske brojeve za sve fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koje će provoditi radnje i postupke energetskih pregleda građevina ili energetskog certificiranja zgrada.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojim se odbija neusklađen zahtjev za izdavanje ovlaštenja žalba nije dopuštena, ali se može voditi upravni spor.

Članak 23.

(1) Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada može se ponovno izdati na zahtjev ovlaštene osobe.

(2) Ovlaštena osoba dužna je zahtjev za ponovnim izdavanjem ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka podnijeti Ministarstvu u roku tri mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.

(3) Na postupak i uvjete ponovnog izdavanja ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju ovlaštenja.

(4) Za ponovno izdavanje ovlaštenja osim uvjeta iz članka 7. stavka 1. točke 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika, ovlaštena fizička osoba dužna je dokazati ispunjenje uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika, a ovlaštena pravna osoba dokazati ispunjenje uvjeta iz članka 9. i članka 11. ovoga Pravilnika.

(5) Zahtjevu za ponovno izdavanje ovlaštenja prilaže se:

– dokumentacija za izdavanje ovlaštenja iz članka 15. odnosno članka 16. ovoga Pravilnika,

– preslike uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja osoba koje su prema ovome Pravilniku dužne pohađati propisani Program usavršavanja.

Izmjene tijekom ovlaštenja

Članak 24.

(1) U slučaju da ovlaštena osoba promijeni svoje sposobnosti na temelju kojih je stekla ovlaštenje ili imenovanu osobu, može podnijeti zahtjev za izdavanje novog ovlaštenja.

(2) Na postupak i uvjete izdavanja novog rješenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o izdavanju ovlaštenja.

Članak 25.

(1) U slučaju promjene odgovorne osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, ovlaštena pravna osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od nastale promjene i dostaviti:

– presliku ovlaštenja,

– dokaz o promjeni odgovorne osobe (presliku rješenja o upisu u sudski registar).

(2) U slučaju promjene imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, a nova imenovana osoba je već navedena u ranijem rješenju kao fizička osoba koja provodi radnje i postupke energetskog pregleda građevina ili energetskog certificiranja zgrada, ovlaštena pravna osoba podnosi zahtjev za promjenu imenovane osobe.

(3) Na temelju zahtjeva i utvrđenih činjenica, Ministarstvo izdaje izmjenu rješenja, a promjena iz stavka 1. odnosno stavka 2. unosi se u registar.

(4) U slučajevima izdavanja izmjene rješenja iz stavka 3. ovoga članka ovlaštena osoba nije dužna platiti troškove postupka osim propisane upravne pristojbe na zahtjevu.

Troškovi postupka

Članak 26.

(1) Troškove postupka izdavanja ovlaštenja propisuje ministar posebnom Odlukom.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

IV. POSTUPANJE I IZUZEĆE U OBAVLJANJU POSLOVA OVLAŠTENIH OSOBA

Dužnosti i odgovornosti ovlaštenih osoba

Članak 27.

(1) Ovlaštena osoba dužna je trajno ispunjavati propisane uvjete za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada i redovito se stručno usavršavati.

(2) Ovlaštena osoba odgovorna je za zakonitost, stručnost, točnost i nepristranost u obavljanju poslova za koje je ovlaštena.

(3) Ovlaštena osoba energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada provodi na način propisan Zakonom, podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona, propisima iz područja gradnje, tehničkim propisima koji se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva za građevinu u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu i energetsku učinkovitost građevina, Metodologijom i pravilima struke.

(4) Ovlaštena osoba u roku od osam dana od dana provedbe energetskog pregleda građevine odnosno izdanog energetskog certifikata zgrade Ministarstvu dostavlja izrađena izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina odnosno izdane energetske certifikate u elektronskom obliku u registar kojeg vodi Ministarstvo.

(5) Ovlaštena osoba vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o obavljenim energetskim pregledima građevina, redovitim pregledima sustava grijanja, redovitim pregledima sustava hlađenja i klimatizacije u zgradama i energetskim certifikatima zgrada najmanje 10 godina.

(6) Ovlaštena fizička osoba, osobe koje u pravnoj osobi provode energetske preglede građevina i imenovana osoba u pravnoj osobi svojim potpisom potvrđuju i odgovaraju za istinitost i točnost podataka na izvješću o provedenom energetskom pregledu građevine.

(7) Ovlaštena fizička osoba, osobe koje u ovlaštenoj pravnoj osobi provode radnje i postupke energetskog certificiranja zgrade i imenovana osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi svojim potpisom potvrđuju i odgovaraju za istinitost i točnost podataka na izdanom energetskom certifikatu zgrade.

(8) Ovlaštena osoba obavještava tijelo koje je izdalo akt na temelju kojeg se može graditi, Ministarstvo i građevinsku inspekciju ukoliko utvrdi da nova zgrada ne ispunjava uvjete vezano na propisano energetsko svojstvo zgrade i energetsku učinkovitost u roku od 30 dana.

(9) Način dostave izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina odnosno izdanim energetskim certifikatima iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje Ministar Odlukom.

Odgovornost za štetu

Članak 28.

(1) Ovlaštena fizička osoba odgovara za štetu nastalu u obavljaju poslova za koje je ovlaštena prema ovom Pravilniku.

(2) Ovlaštena pravna osoba odgovara za štetu nastalu radom njenih zaposlenika u obavljanju poslova za koje je ovlaštena prema ovom Pravilniku.

Uključivanje drugih stručnjaka

Članak 29.

(1) U slučaju ako se kod provođenja energetskih pregleda građevina i/ili energetskog certificiranja zgrada pokaže potreba za:

– provođenjem određenih specifičnih ispitivanja dijelova građevine u svrhu dokazivanja ispunjavanja bitnog zahtjeva za građevinu u pogledu uštede energije i toplinske zaštite,

– provođenja dodatnih mjerenja, snimanja i sličnih aktivnosti u svrhu dobivanja specifičnih podataka ili vrijednosti za provođenje potrebnih proračuna,

– specijalističkim znanjima vezanih uz tehnološke procese koji su predmet energetskog pregleda,

– drugim specifičnim aktivnostima koje ovlaštena fizička ili pravna osoba ne mogu samostalno obavljati,

ovlaštene fizičke i pravne osobe dužne su provođenje tih poslova povjeriti osobama koje su odgovarajuće educirane ili imaju odgovarajuće ovlaštenje.

(2) Pravna osoba ovlaštena za energetske preglede građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, dužna je osigurati da se energetski pregled i/ili energetsko certificiranje zgrade sa složenim tehničkim sustavom obavlja u timu od najmanje tri stručnjaka od kojih svaki mora biti jedne od sljedećih struka: arhitektonske ili građevinske, strojarske i elektrotehničke.

(3) Ukoliko ovlaštena pravna osoba ne zapošljava fizičke osobe svih navedenih struka iz stavka 2. ovoga članka, dužna je odgovarajuće poslove povjeriti ovlaštenim osobama koje ispunjavaju te uvjete.

Izuzeće od provođenja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada

Članak 30.

(1) Ovlaštena fizička i pravna osoba ne može provesti energetski pregled građevine i/ili energetsko certificiranje zgrade:

– za koju nije ovlaštena sukladno ovom Pravilniku,

– za koju ne ispunjava uvjete sukladno ovom Pravilniku,

– za koju je sudjelovala u izradi projekta, nostrifikaciji projekta, kontroli projekta, u stručnom nadzoru građenja, kao odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove na toj građevini ili je sudjelovala u održavanju te građevine,

– kojoj je vlasnik, korisnik, bračni drug vlasnika, srodnik vlasnika građevine ili je zaposlenik osobe koja je naručila izradu energetskog pregleda građevine ili energetskog certifikata zgrade,

– čiji je vlasnik pravna osoba u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik,

– čiji je vlasnik pravna osoba u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik njegov bračni drug ili srodnik.

V. NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Nadzor

Članak 31.

Nadzor nad ispunjavanjem propisanih uvjeta za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada i radom ovlaštenih osoba provodi Ministarstvo i poduzima potrebne propisane mjere.

Oduzimanje ovlaštenja

Članak 32.

(1) Ovlaštenoj osobi, Ministarstvo će oduzeti ovlaštenje za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ako:

1. je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka,

2. više ne ispunjava uvjete za stjecanje ovlaštenja,

3. ne ispunjava dužnosti ovlaštene osobe propisane Zakonom i ovim Pravilnikom,

4. obavlja poslove za koje je ovlaštena u skladu s ovim Pravilnikom na način suprotan Zakonu i posebnom propisu kojim se uređuju energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje zgrada,

5. obavlja energetske preglede građevina ili energetsko certificiranje zgrada protivno članku 30. ovog Pravilnika.

(2) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka oduzima se rješenjem Ministarstva, po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva, u postupku koji se pokreće po službenoj dužnosti kad se u postupku nadzora nad ovlaštenim osobama ili na drugi način sazna za činjenice koje su razlog za oduzimanje ovlaštenja.

(3) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka briše se iz registra ovlaštenih osoba nastupom izvršnosti rješenja o oduzimanju ovlaštenja.

(4) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka kojim se oduzima ovlaštenje žalba nije dopuštena, ali se može voditi upravni spor.

VI. REGISTAR OVLAŠTENIH OSOBA

Vođenje registra

Članak 33.

(1) Registar ovlaštenih osoba za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se na propisanom obrascu iz Priloga 2 i Priloga 3 ovoga Pravilnika.

Sadržaj registra

Članak 34.

(1) Za ovlaštenu fizičku osobu Registar iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj i datum izdavanja ovlaštenja, ime i prezime, stručnu spremu i struku, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, adresu, e-mail adresu, broj telefona, vrstu ovlaštenja, podatke o završenom Programu osposobljavanja, podatke o usavršavanju i provedenom nadzoru te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je fizička osoba ovlaštena.

(2) Za ovlaštenu pravnu osobu Registar iz članka 33. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj i datum izdavanja ovlaštenja, naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, broj telefona, vrstu ovlaštenja, ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi i njezin osobni identifikacijski broj, imena i prezimena, stručnu spremu, struku i osobne identifikacijske brojeve fizičkih osoba zaposlenih u pravnoj osobi koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada s podacima o njihovom osposobljavanju i usavršavanju, ime i prezime, stručnu spremu, struku i osobni identifikacijski broj imenovane osobe koja potpisuje izvješće o energetskom pregledu odnosno energetski certifikat zgrade, podatke o provedenom nadzoru, te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je pravna osoba ovlaštena.

(3) Izvadak iz Registra iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

VII. PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

Članak 35.

Stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada provode pravne osobe koji imaju suglasnost Ministarstva za provedbu Programa izobrazbe.

Suglasnost

Članak 36.

(1) Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe daje Ministarstvo rješenjem na temelju javno objavljenog poziva.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok od pet godina nakon čega prestaje važiti, a može se ponovno izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Javno objavljeni poziv

Članak 37.

(1) Javno objavljeni poziv za dodjelu suglasnosti za provođenje programa izobrazbe je javni poziv Ministarstva osobama koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom da podnesu zahtjev za stjecanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe.

(2) Ministarstvo objavljuje poziv iz stavka 1. ovoga članka na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

(3) Javni poziv iz stavka 1. ovog članka je otvoren za odgovarajuće vremensko razdoblje.

Uvjeti za dobivanje suglasnosti

Članak 38.

(1) Suglasnost za provođenje Programa izobrazbe može dobiti pravna osoba koja:

– zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu i provjeru znanja osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada,

– raspolaže prostorom za provođenje Programa izobrazbe,

– raspolaže potrebnom tehničkom opremljenosti za provođenje Programa izobrazbe,

– ima potrebnu administraciju za vođenje evidencija i druge administrativne poslove.

(2) Stručne osobe iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka su osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke, odnosno koja ima završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer tehničke struke ako je tijekom cijelog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova ili koja je prema ranijim obrazovnim programima stekla akademski naziv diplomirani inženjer tehničke struke: arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke struke, koje su priznati stručnjaci iz područja Programa izobrazbe, imaju najmanje deset godina radnog iskustva u struci i trajno rade na pripremi ili primjeni tehničke regulative iz područja energetske učinkovitosti koja je predmet Programa izobrazbe iz priloga 4A, 4B i 4C ovoga Pravilnika.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

Članak 39.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu iz Priloga 5 ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslike diploma stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe

– životopisi stručnih osoba koje će provoditi Program izobrazbe,

– detaljno razrađeni Program osposobljavanja i Program usavršavanja s planiranom satnicom prema Prilozima 4A, 4B i 4C ovoga Pravilnika,

– sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja,

– dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa,

– javnobilježnički ovjerenu izjavu o stalno zaposlenoj administrativnoj osobi i pojedinim predavačima na Programu izobrazbe,

– javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, te da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno od kaznenih djela iz članka 9. točke 5. ovoga Pravilnika,

– izjave o poslovno-tehničkoj suradnji predavača na Programu izobrazbe koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa izobrazbe.

(3) Kad je podnositelj zahtjeva pravna zajednica, podnositelj zahtjeva dužan je uz dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka priložiti odgovarajući ugovor o pravnoj zajednici.

Obveze nositelja Programa izobrazbe

Članak 40.

(1) Nositelj Programa izobrazbe obvezan je:

– provoditi Program izobrazbe sukladno propisanom programu iz Priloga 4A, 4B i 4C ovoga Pravilnika,

– provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa Program izobrazbe,

– provesti provjeru znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja,

– voditi evidenciju osoba koje su završile Program izobrazbe,

– izvještavati Ministarstvo na njegov zahtjev o provedbi Programa izobrazbe i o podacima iz evidencije koju vodi,

– omogućiti Ministarstvu nadzor nad provedbom Programa izobrazbe i drugim obvezama koje ima u skladu s ovim Pravilnikom te nad dokumentima na temelju kojih se vodi evidencija osoba koje pohađaju Program izobrazbe.

(2) Nositelj Programa izobrazbe u elektroničkom obliku dostavlja podatke o fizičkim osobama koje su završile Program osposobljavanja u roku od 15 dana od provedene provjere znanja, odnosno 15 dana od održanog Programa usavršavanja.

(3) Način dostave podataka iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Ministar Odlukom.

(4) Nositelj Programa izobrazbe obvezan je provesti Program osposobljavanja i Program usavršavanja najmanje jednom godišnje ukoliko se za te programe prijavi 15 i više polaznika.

(5) Nositelj Programa izobrazbe dužan je trajno ispunjavati propisane uvjete za izdavanje suglasnosti.

Provjera znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja

Članak 41.

(1) Provjeru znanja osoba koje pohađaju Program osposobljavanja provodi Nositelj Programa izobrazbe putem stručnih osoba koje su sudjelovale u provođenju tog programa pismenim putem.

(2) Kod provođenja provjere znanja Nositelj Programa izobrazbe vodi zapisnik koji obvezno sadrži:

– podatke o osobi koja je pristupila provjeri znanja (ime i prezime, stručnu spremu i struku, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj),

– datum provođenja provjere znanja,

– ispit koji je rješavala osoba koja je pristupila provjeri znanja,

– imena i prezimena osoba koje su provele provjeru znanja.

(3) Smatra se da je osoba uspješno položila provjeru znanja ukoliko je skupila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita.

(4) Osobama koje su uspješno završile Program osposobljavanja Nositelj Programa izobrazbe izdaje Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja.

(5) Osobama koje su pohađale Program usavršavanja Nositelj Programa izobrazbe izdaje Uvjerenje o sudjelovanju na Programu usavršavanja.

Uvjerenje o Završenom Programu osposobljavanja

Članak 42.

Uvjerenje o završenom Programu osposobljavanja za fizičku osobu obvezno sadrži:

– ime i prezime, osobni identifikacijski broj,

– datum i mjesto rođenja,

– datum polaganja Programa osposobljavanja i vrstu Programa (Modul 1, Modul 2),

– naziv nositelja Programa izobrazbe,

– naziv Pravilnika i broj i datum Narodnih novina u kojima je objavljen temeljem kojega se Program osposobljavanja provodi,

– broj uvjerenja, datum i mjesto izdavanja Uvjerenja,

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe Nositelja Programa izobrazbe i njegov pečat.

Uvjerenje o sudjelovanju na Programu usavršavanja

Članak 43.

Uvjerenje o sudjelovanju na Programu usavršavanja za fizičku osobu obvezno sadrži:

– ime i prezime, osobni identifikacijski broj,

– datum i mjesto rođenja,

– datum pohađanja Programa usavršavanja,

– naziv nositelja Programa izobrazbe,

– naziv Pravilnika i broj Narodnih novina u kojima je objavljen, temeljem kojega se Program usavršavanja provodi,

– broj uvjerenja, datum i mjesto izdavanja Uvjerenja,

– ime i prezime, potpis odgovorne osobe Nositelja Programa izobrazbe i njegov pečat.

VIII. NADZOR NAD RADOM NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE, ODUZIMANJE SUGLASNOSTI

Nadzor

Članak 44.

Nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za provođenje Programa izobrazbe nad Nositeljima Programa izobrazbe provodi Ministarstvo i poduzima potrebne propisane mjere.

Oduzimanje suglasnosti

Članak 45.

(1) Ako nositelj Programa izobrazbe prestane ispunjavati neki od propisanih uvjeta Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost.

(2) Ako se utvrdi nepravilnost u provođenju Programa izobrazbe, Ministarstvo će nositelju Programa izobrazbe rješenjem odrediti primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti.

(3) Ako Nositelj Programa izobrazbe u danom roku nepravilnosti iz stavka 2. ovoga članka ne otkloni, Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost.

IX. REGISTAR NOSITELJA PROGRAMA IZOBRAZBE

Članak 46.

(1) Registar nositelja Programa izobrazbe ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku.

(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj, datum izdavanja suglasnosti, naziv pravne osobe i osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, e-mail adresu i broj telefona, ime i prezime odgovorne osobe i njezin osobni identifikacijski broj, imena i prezimena osoba koje provode Program izobrazbe i njihove osobne identifikacijske brojeve i odjeljak za napomene.

(3) Registar iz stavka 1. ovoga članka vodi se prema obrascu iz Priloga 7 ovoga Pravilnika.

(4) Izvadak iz Registra iz stavka 1. i 2. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

X. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I PROGRAM USAVRŠAVANJA

Članak 47.

Za stručno osposobljavanje i godišnje usavršavanje ovlaštenih osoba koje provode energetske preglede građevina i/ili energetsko certificiranje zgrada utvrđuje se Program izobrazbe koji sadrži Program osposobljavanja i Program usavršavanja.

Program osposobljavanja

Članak 48.

(1) Program osposobljavanja utvrđen je kroz Modul 1 i Modul 2.

(2) Modul 1 i Modul 2 utvrđuju se u trajanju po 40 sati svaki.

(3) Modul 1 obvezno pohađaju:

– fizičke osobe koje se ovlašćuju za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika

– fizičke osobe koje planiraju polaziti Modul 2

– fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Modul 2 obvezno pohađaju:

– fizičke osobe koje se ovlašćuju za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga Pravilnika

– fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koja se ovlašćuje za poslove iz članka 6. stavka 1. podstavka 2, 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(5) Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 2 mogu pohađati samo osobe koje su uspješno završile Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 1.

(6) Ovlaštene osobe nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja moraju:

– razumijeti ključne postavke europskog strateškog i zakonodavnog okvira za energetsku učinkovitosti uključivo europske direktive iz područja energetske učinkovitosti,

– dobro poznavati važeće propise kojima se u Republici Hrvatskoj provode direktive iz područja energetske učinkovitosti,

– biti sposobne za samostalno prikupljanje i obradu podataka o građevini potrebnih za energetsku ocjenu prema metodologiji provođenja energetskog pregleda propisanoj Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada,

– primjenjivati računalne programe namijenjene za provođenje potrebnih proračuna u svrhu dobivanja podataka koji se iskazuju kod provedenog energetskog pregleda građevine i energetskog certificiranja zgrade,

– ocijeniti način gospodarenja energijom u građevini,

– ocijeniti građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite,

– ocijeniti tehničke sustave zgrade i drugih građevina (npr. industrijski postrojenja, sustava javne rasvjete i sl.):

– sustav ventilacije,

– sustav za grijanje, hlađenje, klimatizaciju,

– sustav za pripremu potrošne tople vode,

– sustav rasvjete,

– sustav za automatsku regulaciju i upravljanje,

– elektromotorne pogone, sustave komprimiranog zraka i druge industrijske sustave,

– sustave napajanja električnom energijom i opskrbe vodom,

– interpretirati podatke o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevnih dijelova zgrade,

– izvesti potrebne proračune vezano na podatke potrebne za provođenje energetskog pregleda građevine i energetsko certificiranje zgrade,

– dati prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine i energetskih svojstava zgrade koje sadrže tehničku, ekonomsku i ekološku analizu isplativosti,

– izraditi energetski certifikat zgrade.

Program usavršavanja

Članak 49.

(1) Program usavršavanja se utvrđuje u trajanju od 8 do 16 sati ovisno o promjenama propisa u području energetske učinkovitosti građevina i/ili tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na tom području.

(2) Ovlaštene osobe pohađanjem Programa usavršavanja stječu znanja o:

– iskustvima iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba iz članka 31. ovoga Pravilnika,

– izvješćima o energetskim pregledima građevina i energetskim certifikatima zgrada,

– tehničkom napretku u struci (materijali, tehnologije, metodologije i sl.),

– promjenama vezanim na tehničku regulativu iz područja energetske učinkovitosti građevina, energetskih svojstava zgrade i promjenama europskog prava na tom području.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, br. 113/08 i 89/09) i Pravilnik o ovlaštenjima za energetski pregled građevine (»Narodne novine«, br. 05/11).

(2) Ovlaštenja fizičkih i pravnih osoba izdana prema Pravilnicima iz stavka 1. ovoga članka vrijede do isteka ovlaštenja.

(3) Po isteku važenja ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka fizičke i pravne osobe za izdavanje novog ovlaštenja iz članka 22. ovoga Pravilnika moraju ispuniti uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(4) Nositelji Programa izobrazbe koji su dobili su suglasnost Ministarstva ili ministarstva nadležnog za poslove energetike prema pravilnicima iz stavka 1. ovoga članka dužni su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika uskladiti Program izobrazbe s Programom utvrđenim u Prilozima 4A, 4B i 4C, te tako usklađeni Program izobrazbe dostaviti Ministarstvu.

Čanak 51.

Osobe koje su završile Modul 1 prema Programu izobrazbe utvrđenom u Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, br. 113/08 i 89/09) mogu nastaviti Modul 2 s novim usklađenim Programom izobrazbe ukoliko žele podnijeti zahtjev za ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda ostalih građevina ili provođenje energetskih pregleda javne rasvjete.

Članak 52.

Osobe koje su završile Modul 1 prema Programu izobrazbe utvrđenom u Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, br. 113/08 i 89/09) mogu nastaviti Modul 2 prema Programu utvrđenom u istom Pravilniku ukoliko žele podnijeti zahtjev za ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom. U tom slučaju osobe moraju položiti ispit na Modulu 2 u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 53.

Osobe koje su pohađale Modul 1 ili Modul 2 prema Programu izobrazbe utvrđenom u Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, br. 113/08 i 89/09) mogu podnijeti zahtjev za ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, odnosno za provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom ukoliko polože ispit u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 54.

Osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika položile ispit na Modulu 1 ili Modulu 2 prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (»Narodne novine«, broj 113/08 i 89/09), mogu podnijeti zahtjev za ovlaštenje za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, za energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, odnosno za energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom prema uvjetima iz tog pravilnika u roku od 3 godine od dana polaganja ispita.

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 12. koji stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 360-01/12-01/444

Urbroj: 531-01-12-3

Zagreb, 9. srpnja 2012.

Ministar

Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.

PRILOG 1 A

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA ZA FIZIČKE OSOBE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA FIZIČKE OSOBE

(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o fizičkoj osobi

ImePrezimeZvanje (npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)Mjesto i datum rođenjaOIBAdresa stanovanja (ulica i kućni broj)Poštanski broj i mjesto stanovanjaE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaxa


Razlog podnošenja zahtjevaIzdavanje prvog rješenja o ovlaštenjuDopuna (izmjena) rješenja o ovlaštenjuProduženje važenja rješenja o ovlaštenjuIzdavanje rješenja o ovlaštenju, nakon što je prethodno oduzeto
Podaci o već izdanom rješenju o ovlaštenju

Klasifikacijska oznakaUrbrojDatum izdavanjaDatum izvršnostiNaznaka rješenja o ovlaštenju za koje se podnosi zahtjev (potrebno označiti sa X)

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom


Energetski pregledi javne rasvjete


Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina

Arhitektonski odnosno građevinski dio


Strojarski dio


Elektrotelmički dio


Automatsko reguliranje i upravljanje


PRILOG 1B

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA ZA PRAVNE OSOBE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OVLAŠTENJA ZA PRAVNE OSOBE

(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi

Naziv podnositelja zahtjeva –

tvrtka trgovačkog društva


Sjedište trgovačkog društva

iz sudskog registra (adresa)


Poštanski broj i mjesto


OIB


MB

(matični broj trgovačkog društva iz sudskog registra)


Banka i broj žiro računa


E-mail adresa


Broj telefona/gsm-a/telefaxaRazlog podnošenja zahtjeva

Izdavanje prvog rješenja o ovlaštenju


Dopuna (izmjena) rješenja o ovlaštenju


Produženje važenja rješenja o ovlaštenju


Izdavanje rješenja o ovlaštenju, nakon što je prethodno oduzetoPodaci o već izdanom rješenju o ovlaštenju

Klasifikacijska oznaka


Urbroj


Datum izdavanja


Datum izvršnostiNaznaka rješenja o ovlaštenju za koje se podnosi zahtjev (potrebno označiti sa X)

Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom


Energetski pregledi javne rasvjete


Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina

Arhitektonski odnosno građevinski dio


Strojarski dio


Elektrotehnički dio


Automatsko reguliranje i upravljanje


Energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavomII. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva

Ime


prezime


OIB


Ulica i kućni broj


Poštanski broj i mjesto


E-mail adresa


Broj telefona/gsm-a/telefaxaIII. Podaci o osobi koja će u ovlaštenoj pravnoj osobi biti imenovana za potpisivanje energetskih certifikata zgrada, te supotpisivanje izvještaja o energetskim pregledima građevine koje će provoditi ta pravna osoba

Ime


Prezime


Zvanje

(npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)


Mjesto i datum rođenja


OIB


Adresa stanovanja (ulica i kućni broj):


Poštanski broj i mjesto


E-mail adresa


Broj telefona/gsm-a/telefaxa


Podaci o Programu izobrazbe

Naziv nositelja Programa izobrazbe kod kojega je završen Program osposobljavanja (navesti Modul 1, Modul 2)


Datum i mjesto izdavanja uvjerenja

IV. Podaci o drugima osobama zaposlenim u pravnoj osobi koje će provoditi radnje i postupke energetskog certificiranja zgrada (navesti za sve osobe)

Ime


Prezime


Zvanje (npr. dipl. ing strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)


Mjesto i datum rođenja


OIB


Adresa stanovanja (ulica i kućni broj):


Poštanski broj i mjesto


E-mail adresa


Broj telefona/gsm-a/telefaxa


Podaci o Programu izobrazbe

Naziv nositelja Programa izobrazbe kod kojega je završen Program osposobljavanja (navesti Modul 1, M2)


Datum i mjesto izdavanja Uvjerenja


V. prilozi zahtjevu:

1.

Izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjeren po javnom bilježniku


2.

Javnobilježnički ovjerenu izjavu na priloženom obrascu iz Priloga 1D o zapošljavanju u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme:

– osobe koja će biti imenovana za potpisivanje za potpisivanje izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada

– o drugim osobama koje će provoditi energetske preglede građevina i/ili postupke energetskog certificiranja zgrada


2.1.

Preslika diplome/ako je više osoba navesti broj/


2.2.

Preslika uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja, ako je više osoba navesti broj


2.3.

Preslika radne knjižice (svih popunjenih stranica), ako je više osoba navesti broj


2.4.

Opis područja rada – minimum pet godina radnog iskustva u struci na priloženoj tablici iz Priloga 1C, ako je više osoba navesti broj


2.5.

Imenovanje osobe koja će potpisivati izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina i energetske certifikate zgrada u toj pravnoj osobi


3.

Dokazi za osobu koja će biti u ovlaštenoj pravnoj osobi imenovana za potpisivanje izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina i energetskih certifikata zgrada koje će provoditi ta pravna osoba.

3.1.

Preslika diplome


3.2.

Preslika uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja


3.3.

Preslika radne knjižice


3.4.

Opis područja rada – minimum pet godina radnog iskustva u struci na priloženoj tablici iz Priloga 1CDokaz da protiv pravne osobe – podnositelja zahtjeva nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv njega i odgovorne osobe u toj pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti:

4.

Javnobilježnički ovjerena izjava o nekažnjavanju na priloženom obrascu iz Priloga 1E


5.

Preslika ugovora o osiguranju odnosno polici osiguranja od odgovornosti za štetu


6.

Upravne pristojbe u iznosu od 70 kn – nalijepljene na zahtjev


7.

Preslika uplatnice o uplaćenim troškovima u propisanom iznosu


VI. Izjava podnositelja zahtjeva:

Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom

Datum podnošenja zahtjeva:

Ime i prezime odgovorne osobe:

Potpis odgovorne osobe i pečat tvrtke:

PRILOG 1C

OPIS PODRUČJA RADA I ISKUSTVA U STRUCI U RAZDOBLJU OD _______ GODINE DO _____ GODINE

Ime i prezime, zvanje, OIB

REDNI BROJ

VRSTA STRUČNOG POSLA

VRSTA GRAĐEVINE

DIO GRAĐEVINE

INVESTITOR

MJESTO

GODINAUputstvo za ispunjavanje tablice:

U rubriku vrsta stručnog posla upisuje se vrsta projekta prema struci (npr.: glavni projekt, izvedbeni projekt kao projektant ili u svojstvu suradnika projektanta), stručni nadzor građenja, održavanje građevinskog dijela zgrade, ispitivanje građevinskog dijela zgrade odnosno građevine, energetski pregled, ispitivanje funkcije energetskog sustava u zgradi odnosno građevini i sl).

U rubriku dio građevine upisuje se dio građevine na koju se odnosi stručni posao (npr.: vanjska ovojnica zgrade, tehnički sustav za grijanje, instalacija rasvjete…)

Datum:

____________________ Da su navedeni podaci točni potvrđujem potpisom

______________________________________________

(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis i pečat ukoliko ga ima)

PRILOG 1D

Mjesto____________, dan________

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

IZJAVA

O ZAPOSLENIM OSOBAMA U PUNOM RADNOM VREMENU NA NEODREĐENO VRIJEME KOJE ĆE PROVODITI ENERGETSKE PREGLEDE GRAĐEVINA I/ILI RADNJE I POSTUPKE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA, TE O IMENOVANOJ OSOBI KOJA ĆE POTPISIVATI IZVJEŠĆA O PROVEDENIM ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA ODNOSNO ENERGETSKE CERTIFIKATE ZGRADE

Redni broj

ime i prezime

Zvanje

Diploma

Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja

Radno iskustvo na poslovima struke

Poslovi koje će obavljati

1

2

3

4

5

6

7


Uputstvo za ispunjavanje tablice (mora ostati napisano na ovom obrascu):

3

– označiti zvanje (npr. dipl. ing. građevinarstva)

4

– upisati broj dokumenta, naziv institucije koja ga je izdala i zvanje koje se dokumentom steklo

5

– upisati broj uvjerenja i datum, naziv nositelja Programa izobrazbe koji ga je izdao i završen Program osposobljavanja (Modul 1, Modul 2)

6

– upisuje se radno iskustvo u struci u godinama (podrazumijeva se iskustvo na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja, ispitivanja građevinskog dijela zgrade vezano na uštedu energije i toplinsku zaštitu, provođenja energetskih pregleda zgrade, ispitivanja funkcije energetskih sustava u zgradi ili ispitivanja funkcije sustava automatskog reguliranja i upravljanja u zgradi odnosno radno iskustvo u struci na tim poslovima kod drugih građevina ako se za njih traži ovlaštenje)

7

– upisati oznaku koja se odnosi na poslove koje će ta osoba obavljati (jedno ili više slova):


a.

za imenovanu osobu,


b.

za osobu koja provodi energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,


c.

za osobu koja provodi energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom odnosno ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na građevinske karakteristike,


d.

za osobu koja provodi energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava,


e.

za osobu koja provodi energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na elektrotehnički dio tehničkog sustava,


f.

za osobu koja provodi energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina u dijelu koji se odnosi na sustave automatske regulacije i upravljanja.

Kojom ja, ______________________________ (navesti ime, prezime i zvanje) direktor ______________________________________________(navesti naziv pravne osobe, adresu sjedišta i matični broj) pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su sve navedene osobe zaposlene u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, te da su gore navedeni podaci istiniti.

Osobu___________________________(navesti ime i prezime i osobni identifikacijski broj) imenujem da u ime _________________________________(navesti naziv pravne osobe i adresu sjedišta) potpisuje izvješća o provedenim energetskim pregledima građevina i/ili energetske certifikate zgrada (odabrati za što se podnosi zahtjev i nepotrebno izbrisati).

Ova izjava se daje kao prilog (dokaz) zahtjevu za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina odnosno energetskog certificiranja zgrada.

Direktor (odgovorna osoba u pravnoj osobi)

__________________________________

(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis i pečat)

(potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren po javnom bilježniku)


PRILOG 1E

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU – PRAVNA OSOBA

(potrebno je popuniti prazna mjesta i ovjeriti kod javnog bilježnika)

___________________

___________________

(naziv pravne osobe i adresa) MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

Mjesto______, dan____ 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA PRAVNU OSOBU

Ja, _________________________________________(ime i prezime i osobni identifikacijski broj odgovorne osobe u pravnoj osobi), izjavljujem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se protiv mene i pravne osobe ___________________________ (navesti naziv pravne osobe, adresu i osobni identifikacijski broj) ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti i da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Ova izjava se daje u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina odnosno energetskog certificiranja zgrada.

Direktor (odgovorna osoba u pravnoj osobi)

___________________________________

(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis i pečat)

PRILOG 1E

OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU – FIZIČKA OSOBA

(potrebno je popuniti prazna mjesta i ovjeriti kod javnog bilježnika)

___________________

___________________

(naziv pravne osobe i adresa) MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

Mjesto______, dan____ 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU ZA FIZIČKU OSOBU

Kojom ja, _________________________________________(ime i prezime i osobni identifikacijski broj) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti, te da nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

– udruživanje za počinjenje kaznenih djela,

– primanje mita u gospodarskom poslovanju,

– davanje mita u gospodarskom poslovanju,

– zlouporaba položaja i ovlasti,

– zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti,

– protuzakonito posredovanje,

– primanje mita,

– davanje mita,

– prijevara,

– računalna prijevara,

– prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Ova izjava se daje u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda građevina odnosno energetskog certificiranja zgrada.

________________________________

(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis)

PRILOG 2

               

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

REGISTAR OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA – FIZIČKE OSOBE

R.br

Klasa

Urbroj

Datum izdavanja ovlaštenja

Ime

Prezime

Strčna sprema i struka

OIB

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Adresa

E-mail adresa

Broj

telefona

Vrsta ovlaštenja

Program osposobljavanja

Program usavršavanja

Proveden nadzor

Napomena
PRILOG 3

             

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

REGISTAR OSOBA KOJE IMAJU OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I/ILI ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA – PRAVNE OSOBE

R.br

Klasa

Urbroj

Datum izdavanja ovlaštenja

Naziv pravne osobe

OIB

Adresa

E-mail adresa

Broj telefona

Vrsta ovlaštenja

Ime i prezime odgovorne osobe

OIB odgovorne osobe

Ime i prezime imenovane osobe, stručna sprema i struka

OIB imenovane osobe

Program osposobljavanja

Program usavršavanja

Ime i prezime, stručna sprema i struka zaposlene osobe

OIB zaposlene osobe

Program osposobljavanja

Program usavršavanja

Provedeni nadzor

Napomena
PRILOG 4A

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE I ENERGETSKE PREGLEDE ZGRADA S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM – MODUL 1

Osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom obvezno pohađaju Program osposobljavanja – Modul 1.

Program osposobljavanja Modul 1 utvrđen je u trajanju od 40 sati nastave.

Osobe koje su pohađale Program osposobljavanja mogu pristupiti provjeri znanja koja se provodi u roku od 15 dana nakon završenog programa.

Smatra se da je osoba uspješno položila test provjere znanja Programa osposobljavanja ukoliko je skupila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet testa.

Za Program osposobljavanja – Modul 1 utvrđen je sljedeći sadržaj u trajanju od 40 sati:

1. Uvod – energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje zgrada – 4 sata

1.1. Ključni elementi, ciljevi Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada (EPBD i EPBD II) i Direktive 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama (ESD), te drugih bitnih direktiva i dokumenata iz područja energetske učinkovitosti

1.2. Implementacija Direktiva u hrvatsko zakonodavstvo

1.3. Energetski pregledi zgrada i ostalih građevina

1.4. Energetsko certificiranje zgrada

1.5. Djelovanje ovlaštenih osoba za energetske preglede energetsko certificiranje i tržište

1.6. Sustav administracije – ovlaštene osobe

1.7. Pravilnik o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije

1.8. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada

2. Tehnička regulativa u RH – 2 sata

2.1. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

2.2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji

2.3. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

2.4. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada

2.5. Tehnički propis za prozore i vrata

2.6. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

2.7. Tehnički propis za dimnjake u građevinama

2.8. Zakon o svjetlosnom onečišćenju

2.9. Drugi propisi iz područja energetske učinkovitosti

3. Osnovi energetike i fizike zgrade – 2 sata

3.1. Kretanje zraka, topline i vlage

3.2. Mjerne jedinice

3.3. Fizikalni procesi u građevnim dijelovima

3.3.1. Koeficijenti prolaska topline

3.3.2. Toplinsko istezanje

3.3.3. Akumulacija topline

3.3.4. Difuzija vodene pare

3.3.5. Rosište, kondenzacija, isušenje

3.4. Osnove proračuna

4. Osnove zgradarstva, izvedba zgrada – 5 sati

4.1. Minimalna procijenjena obilježja za zgrade

4.2. Tipologija izgradnje i njihova podjela

4.2.1. Izgradnja do 1940.

4.2.2. Izgradnja između 1940. i 1970.

4.2.3. Izgradnja nakon 1970.

4.2.4. Suvremena izgradnja

4.3. Materijali

4.3.1. Materijali općenito, vrste i svojstva

4.3.2. Vrste i svojstva toplinsko izolacijskih materijala, potrebne debljine

4.3.3. Ugradba, sustavi zaštite

4.4. Analiza zgrade i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova

4.4.1. Negrijani dijelovi zgrade, određivanje temperaturnih zona

4.4.2. Podovi

4.4.3. Krovovi

4.4.4. Zidovi

4.4.5. Tipovi vrata i prozora

4.4.6. Vrste stakla, svojstva i toplinski dobici

4.4.7. Zaštite od sunčevog zračenja

4.4.8. Zrakopropusnost sljubnica prozora

4.4.9. Ispitivanje propusnosti vrata

4.4.10. Ispitivanje propusnosti reški kanala (cijevi)

4.5. Toplinski mostovi

4.5.1. Definiranje toplinskih mostova

4.5.2. Posljedice jakih toplinskih mostova

4.5.3. Načini i sredstva za smanjenje utjecaja toplinskih mostova

4.5.4. Proračun utjecaja toplinskog mosta na toplinske gubitke

4.6. Sažeti prikaz tipičnih mjera poboljšanje energetske učinkovitosti na ovojnici zgrade

5. Sustavi grijanja – 14 sati

5.1. Klasični izvori energije (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora izvora topline ovisno o vrsti goriva, metodologija mjerenja i određivanje stupnja djelovanja, vrste dimnjaka i metodologija izbora i proračuna, pregled i ocjena dimnjaka ovisno o vrsti goriva na temelju norme HR EN 13384-2:2003 te metodologija određivanja i mjerenja emisije dimnih plinova.

5.1.1. Otvorena ložišta

5.1.2. Mali i srednji kotlovi

5.1.3. Kondenzacijski kotlovi

5.1.4. Dimnjaci

5.1.5. Sustavi regulacije i automatizacije (soba, zona, zgrada)

5.2. Alternativni sustavi i obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora elemenata sustava, određivanje stupnja djelovanja ovisno o primjeni, aplikacijske sheme i sustavi regulacije, procjena potrošnje i efikasnosti sustava.

5.2.1. Energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu potrošne tople vode

5.3. Cjeline za ispitivanja i pregled sustava na koje treba obratiti posebnu pozornost:

5.3.1. Pogonski (energetski) agregat

5.3.2. Uređaj za dobavu i pripremu goriva

5.3.3. Sustav dimnih plinova

5.3.4. Upravljački i kontrolni sustav

5.3.5. Energetski kapacitet postrojenja

5.3.6. Učinkovitost postrojenja

5.3.7. Sažeti prikaz tipičnih mjera energetske učinkovitosti u sustavima grijanja

5.4. Proračun toplinske energije za grijanje i pripremu tople vode u zgradarstvu

5.4.1. Osnovi meteorologije (zone, proračunski parametri)

5.4.2. Mikroklima i higijena prostora

5.4.3. Proračun gubitaka topline (zima)

5.4.4. Nacionalni dodatak vanjskih proračunskih temperatura

5.4.5. Računski programi i metodologija proračuna gubitka topline prema normi HRN EN 12 831:2004

5.4.6. Godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode QW [kWh/a] prema HRN EN 15316-3-1:2007

5.4.7. Godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007

5.4.8. Godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode QW,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007

5.4.9. Godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007

5.4.10. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a]

5.4.11. Godišnja emisija CO2 [kg/a]

5.4.12. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007

5.4.13. Godišnja potrebna energija za rasvjetu El [kWh/a] prema HRN EN 15193:2008

5.4.14. Godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sustava (pumpe, regulacija i sl.) Qaux [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007

6. Analiza postojećeg stanja energetske učinkovitosti u građevini – 6 sati

6.1. Priprema provedbe energetskog pregleda

6.1.1. Komunikacija s naručiteljem

6.1.2. Izrada plana aktivnosti i plana mjerenja na lokaciji

6.1.3. Obilazak lokacije

6.1.4. Prikupljanje podataka

6.1.4.1. Podaci potrebni za provedbu energetskog pregleda građevine i izvori podataka

6.1.4.2. Podaci potrebni za provedbu energetskog pregleda u svrhu certificiranja zgrada

6.1.4.3. Podaci potrebni za provedbu kontrolnog pregleda sustava grijanja i sustava klimatizacije i izvori podataka

6.2. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti

6.3. Priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere površina, volumena, negrijani prostori, temperaturne zone, izvori energije, uređaji...)

6.4. Karakteristična mjerenja u građevinama

6.4.1. Pregled preporučenih mjerenja tijekom provedbe energetskog pregleda zgrada i ostalih građevina

6.4.2. Osnove mjerenja električnih veličina, sadržaja dimnih plinova, temperature, rasvijetljenosti, buke, protoka, tlaka i termografije

6.4.2.1. Provedba karakterističnih mjerenja u laboratorijskim uvjetima

6.4.2.2. Obrada mjernih podataka

6.5. Ocjena gospodarenja energijom u građevini

6.5.1. Organizacijska struktura

6.5.2. Alati za praćenje i analizu potrošnje energije (CNUS)

6.5.3. Nabava energije – tarifni sustavi i cijene, raspoloživost energenata na lokaciji

6.5.4. Ocjena potencijala za poboljšanja energetske učinkovitosti uvođenjem sustava za gospodarenje energijom.

6.6. Analiza potrošnje energije i vode u građevini

6.6.1. Određivanje referentne potrošnje energije i vode

6.6.2. Izrada energetske bilance i bilance potrošnje vode – elementi bilance i primjeri

6.6.3. Izrada troškovne bilance

6.6.4. Definiranje pokazatelja potrošnje energije i vode i ocjena ukupne energetske učinkovitosti građevine

6.7. Određivanje emisija CO2 kao posljedica potrošnje energije i vode u građevini

6.8. Analiza prakse gospodarenja energijom korištenjem matrice sustavnog gospodarenja energijom

6.9. Mjerenja – Blower door test i infracrveno termografsko snimanje

7. Električna rasvjeta u zgradi – 2 sata

7.1. Svjetlotehničke veličine, mjerne jedinice

7.2. Fizikalne i tehničke karakteristike elemenata instalacije

7.3. Izvori svjetlosti

7.3.1. Unutarnja rasvjeta

7.3.2. Vanjska rasvjeta

7.3.3. Svjetiljke, reflektori

7.4. Sustavi napajanja, sklapanja i razvoda

7.5. Sustavi regulacije intenziteta svjetlosnog toka

7.6. Sustavi upravljanja i nadzora

7.7. Proračuni: priprema potrebnih podataka i izračun osnovne potrošnje energije za sustav rasvjete u

8. Izrada izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata – 3 sata

8.1. Izgled i sadržaj izvješća o energetskom pregledu

8.2. Izgled i sadržaj energetskog certifikata

8.3. Tehno-ekonomska analiza prepoznatih potencijala za uštede energije

8.3.1. Određivanje složenosti mjere poboljšanja energetske učinkovitosti

8.3.2. Ocjena godišnjih ušteda energije

8.3.3. Ocjena godišnjih novčanih ušteda

8.3.4. Ocjena godišnjih ušteda emisije CO2

8.3.5. Ocjena troškova ulaganja provedbe mjere

8.3.6. Izračun ekonomskih pokazatelja ulaganja

8.4. Izrada plana praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije

9. Primjena računalnih alata – 2 sata


PRILOG 4B

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OSOBE KOJE PROVODE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM, ENERGETSKE PREGLEDA ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM, OSTALIH GRAĐEVINA, TE ENERGETSKE PREGLEDE JAVNE RASVJETE – MODUL 2

Osobe koje provode energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom, energetske preglede ostalih građevina i energetske preglede javne rasvjete obvezno pohađaju Program osposobljavanja – Modul 2 nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja – Modul 1.

Program osposobljavanja Modul 2 utvrđen je u trajanju od 40 sati nastave.

Osobe koje su pohađale Program osposobljavanja – Modul 2 mogu pristupiti provjeri znanja koja se provodi u roku od 15 dana nakon završenog programa.

Smatra se da je osoba uspješno položila test provjere znanja Programa osposobljavanja – Modul 2. ukoliko je skupila najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet testa.

Za Program osposobljavanja – Modul 2 utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. Propisi iz područja energetske učinkovitosti – 2 sata

1.1. Politike i EU direktive

1.2. Prijenos u zakonodavstvo Republike Hrvatske

2. Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije – 16 sati

2.1. Klasični izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna pogonskih uređaja (crpke i ventilatori)

2.1.1. Generatori topline u zgradama i industrijskim postrojenjima

2.1.2. Rashladni uređaji s različitim izvorima topline u zgradama i industrijskim postrojenjima

2.1.3. Sustavi regulacije i automatizacije u zgradama (soba, zona, zgrada CNUS) i industrijskim postrojenjima

2.2. Obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora elemenata sustava ovisno o primjeni (zgrade i industrijska postrojenja), aplikacijske sheme i sustavi regulacije, procjena potrošnje i efikasnosti sustava

2.2.1. Energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu tople vode

2.2.2. Kogeneracija kao izvor energije

2.2.3. Trigeneracija

2.2.4. Kondenzacijska tehnika

2.2.5. Dizalice topline

2.2.6. Rashladni uređaji s različitim izvorima energije

2.3. Cjeline za ispitivanja i pregled sustava na koje treba obratiti posebnu pozornost u zgradama i industrijskim postrojenjima:

2.3.1. Osnovni elementi i sklopovi sustava

2.3.2. Pogonski (energetski) agregat

2.3.3. Uređaj za dobavu i pripremu goriva

2.3.4. Sustav dimnih plinova

2.3.5. Upravljački i kontrolni sustav

2.3.6. Energetski kapacitet postrojenja

2.3.7. Učinkovitost postrojenja

2.3.8. Mogućnosti iskorištavanja otpadne topline

2.3.9. Sažeti prikaz tipičnih mjera energetske učinkovitosti u sustavima GVK

2.4. Proračun toplinske energije za grijanje, hlađenje, energije za ventilaciju i klimatizaciju, te pripremu potrošne tople vode u zgradarstvu

2.4.1. Proračun dotoka topline (ljeto)

2.4.2. Računski programi i metodologija proračuna dobitka topline prema VDI i ASHRAE normama

2.4.3. Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008

2.4.4. Godišnji gubici sustava hlađenja QC,ls [kWh/a] prema HRN EN 15243:2007

2.4.5. Godišnja potrebna energija za pripremu zraka u sustavu prisilne ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije uključujući gubitke QVe [kWh/a]

2.4.6. Potrošnja električne energije u sustavima za grijanje, hlađenje, ventilaciju i klimatizaciju te pripremu tople vode i rasvjetu u zgradarstvu

2.4.7. Godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007

2.4.8. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a]

2.4.9. Godišnja emisija CO2 kg/a

2.4.10. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007

2.4.11. Godišnja potrebna energija za rasvjetu El kWh/a prema HRN EN 15193:2008

2.4.12. Godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih uređaja, ventilatori, kompresori, regulacija i sl.) Qaux [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 5243:2007

3. Fizika zgrade, složene konstrukcije – 3 sata

3.1. Fizikalni procesi u građevnim dijelovima

3.1.1. Posljedice unutarnje i površinske kondenzacije vodene pare

3.1.2. Koncepti određivanja sastava građevnih dijelova

3.1.3. Građevni dijelovi u dodiru s tlom izloženi kapilarnoj vlazi

3.1.4. Principi sanacije vlažnih građevnih dijelova u dodiru s tlom

3.2. Toplinski mostovi

3.2.1. Posljedice jakih toplinskih mostova

3.2.2. Principi smanjenja utjecaja toplinskih mostova

3.3. Zaštita od požara

3.3.1. Zahtjevi

3.3.2. Pasivne mjere zaštite od požara (pristupi, evakuacija, sektori, materijali, ...)

3.3.3. Aktivne mjere zaštite od požara (aparati za gašenje, sprinkleri, ...)

3.4. Zvučna zaštita

3.4.1. Osnove zvučne zaštite (zahtjevi, zračni i udarni zvuk, vanjska buka, ...)

3.4.2. Zvučna izolacija zidova, podova, međukatnih konstrukcija, prozora i vrata, pročelja, ...)

3.4.3. Usklađenost zahtjeva za toplinsku i zvučnu zaštitu

3.5. Prirodno osvjetljenje i ventilacija prostorija

4. Materijali – 2 sata

4.1. Materijali gradbenih dijelova

4.1.1. Toplinske izolacije, hidroizolacije, folije, pokrovi, obloge, namazi, žbuke, .

4.1.2. Tehničke i industrijske izolacije

3.3.3. Reflektivne toplinske izolacije

3.3.4. Aerogeli za toplinsku izolaciju zgrada

3.3.5. Trajnost

3.3.6. Ponašanje materijala u požaru

4.2. Primjena materijala i međusobna usklađenost

5. Fasadni sustavi – 2 sata

5.1.3. Dvostruke ostakljene fasade

5.2. Staklo i zaštita od sunca

5.3. Ventilirane fasade

5.4. Toplinska izolacija s unutarnje strane

6. Električna rasvjeta u zgradi i javna rasvjeta – 6 sati

6.1. Svjetlotehničke veličine, mjerne jedinice

6.2. Fizikalne i tehničke karakteristike elemenata instalacije

6.3. Izvori svjetlosti

6.3.1. Unutarnja rasvjeta

6.3.2. Vanjska rasvjeta

6.3.3. Svjetiljke, reflektori

6.4. Sustavi napajanja, sklapanja i razvoda

6.5. Sustavi regulacije intenziteta svjetlosnog toka

6.6. Sustavi upravljanja i nadzora

6.7. Mjerila kvalitete i energetske učinkovitosti sustava rasvjete

6.8. Osnove projektiranja rasvjete: svjetlotehnički i elektrotehnički proračuni, učinkovitost i ekonomičnost

6.8.1. Unutarnja rasvjeta

6.8.2. Vanjska rasvjeta

6.9. Metode mjerenja: svjetlotehnička i elektrotehnička

6.10. Proračuni: priprema potrebnih podataka i izračun osnovne potrošnje energije za sustav rasvjete u zgradi (unutarnje i vanjske, s posebnim naglaskom na javnu rasvjetu), priprema potrebnih podataka i izračun utjecajnih nezavisnih varijabli i normalizacija, proračuni uštede energije, izbjegnuta potrošnja, normalizirane uštede, primjeri proračuna

7. Provedba energetskog pregleda građevina i zgrada sa složenim tehničkim sustavom – 5 sati

7.1. Priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere površina, volumena, negrijani prostori, temperaturne zone, izvori energije, uređaji.)

8. Izrada izvješća i preporuka – 2 sata

8.1. Unos potrebnih podataka u obrasce

8.2. Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti

Primjena računalnih alata – 2 sata


PRILOG 4C

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA OSOBE KOJE SU OVLAŠTENE ZA

– PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM,

– ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM,

– PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA ZGRADA SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM I OSTALIH GRAĐEVINA

– PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA JAVNE RASVJETE.

Fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom, energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom, provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom i ostalih građevina, te provođenje energetskih pregleda javne rasvjete, te osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada odnosno izvještaje o provedenim energetskim pregledima građevine obvezno pohađaju godišnji Program usavršavanja.

Program usavršavanja utvrđen je u trajanju od 8 do 16 sati ovisno o građevno-tehničkoj regulativi na području energetske učinkovitosti, toplinske zaštite i/ili tehnološkom napretku na tom području.

Za Program usavršavanja utvrđen je sljedeći sadržaj:

1. Zakonodavno-regulatorni okvir za provedbu energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada

1.1. Pregled novih direktiva ili izmjena i dopuna postojećih direktiva, te drugih izvora europskog prava na području energetske učinkovitosti

1.2. Pregled novih ili izmjena i dopuna postojećih zakona i propisa iz područja energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj

2. Razlikovni sadržaj u odnosu na prethodni sustav davanja ovlaštenja

2.1. Sustavi rasvjete

2.2. Industrijski sustavi

Sadržaj ovog modula se mijenja u ovisnosti o promjeni regulative i obveznog sadržaja Programa osposobljavanja.

3. Iskustva iz provedenih energetskih pregleda građevina

4. Iskustva u izdavanju energetskih certifikata

5. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba

4.1. Izvješće o nadzoru rada ovlaštenih osoba

4.2. Preciznost i istinitost podataka

4.3. Pitanja etike u radu

6. Inovativna rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti i unaprjeđenje provedbe energetskih pregleda

5.1. Novi materijali, tehnologije i pristupi za poboljšanje energetske učinkovitosti u građevinama te njihova primjena

5.2. Računalni alati

5.3. Primjeri dobre prakse i prijenos iskustava i znanja iz drugih europskih zemalja (opcionalno)


PRILOG 5

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

(popuniti formular tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi

Naziv podnositelja zahtjeva –

tvrtka trgovačkog društvaSjedište trgovačkog društva iz sudskog registra (adresa)Poštanski broj i mjestoOIBMB

(matični broj trgovačkog društva iz sudskog registra)Banka i broj žiro računaE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaxa
Razlog podnošenja zahtjeva

Izdavanje prve suglasnosti

Dopuna (izmjena)

Produženje važenja suglasnosti

Izdavanje suglasnosti, nakon što je prethodno oduzeto


Podaci o već izdanoj suglasnosti

Klasifikacijska oznaka


Urbroj


Datum i mjesto izdavanjaII. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva

ImePrezimeOIBUlica i kućni brojPoštanski broj i mjestoE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaxa
III. Podaci o osobama koje će provoditi Program i zobrazbe (navesti za sve osobe)

Ime:Prezime:Zvanje (npr. dipl. ing. strojarstva, odnosno magistar inženjer strojarske struke)Mjesto i datum rođenjaOIBAdresa stanovanja (ulica i kućni broj):Poštanski broj i mjestoE-mail adresaBroj telefona/gsm-a/telefaxa


Podaci o Programu izobrazbe

Životopis

(dostaviti CV na obrascu EU na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu)IV. Prilozi zahtjevu:

1.

Izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjeren po javnom bilježniku

2.

Javnobilježnički ovjerenu izjavu na obrascu iz Priloga 6 o zapošljavanju u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme pojedinih predavača i administrativne osobe

3.

Preslika diplome/ako je više osoba navesti broj/

4.

Razrađeni program izobrazbe

5.

Sadržaj i način provođenja provjere znanja

6.

Dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja prostora (preslici ugovora,..)

7.

Preslike diploma

8.

Javnobilježnički ovjerena izjava o nekažnjavanju na priloženom obrascu iz Priloga 1E

9.

Životopisi predavača

10.

Izjave o poslovno-tehničkoj suradnji predavača koji nisu zaposleni kod Nositelja Programa

11.

Upravne pristojbe u iznosu od 70 kn – naljepljene na podnesak

V. Izjava podnositelja zahtjeva:

Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom

Datum podnošenja zahtjeva:

Ime i prezime odgovorne osobe:

Potpis odgovorne osobe i pečat tvrtke:


PRILOG 6

Mjesto______________, dan__________

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

IZJAVA

O ZAPOSLENIM OSOBAMA U PUNOM RADNOM VREMENU NA NEODREĐENO VRIJEME KOJE ĆE PROVODITI PROGRAM IZOBRAZBE I ZAPOSLENOJ ADMINISTRATIVNOJ OSOBI

REDNI BROJ

IME I PREZIME

ZVANJE

DIPLOMA

RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA STRUKE

POSLOVI KOJE ĆE OBAVLJATI

NAPOMENA

1

2

3

4

5

6

7


Uputstvo za ispunjavanje tablice (mora ostati napisano na ovom obrascu):

3

označiti zvanje (npr. dipl. ing. arhitekture)

4

upisati broj dokumenta, naziv institucije koja ga je izdala i zvanje koje se dokumentom steklo

5

upisuje se radno iskustvo u struci u godinama

6

upisati oznaku koja se odnosi na poslove koje će ta osoba obavljati (jedno ili više slova):a.

za predavača navesti područje struke i dio Programa na kojem sudjelujeb.

za administrativnu osobu

Kojom ja, _______________________________ (navesti ime, prezime i zvanje) direktor ______________________________(navesti tvrtku i sjedište trgovačkog društva, te matični broj) pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su sve navedene osobe zaposlene u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, te da su gore navedeni podaci istiniti.

Ova izjava se daje kao prilog (dokaz) zahtjevu za davanje suglasnosti za provođenje Programa izobrazbe za osobe koje se ovlašćuju za energetske preglede građevina odnosno energetsko certificiranje zgrada.

Direktor (odgovorna osoba u pravnoj osobi)

_______________________________

(ispis imena i prezimena, vlastoručni potpis i pečat)

(potpis na ovoj izjavi mora biti ovjeren po javnom bilježniku)


PRILOG 7

             

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO

GRADITELJSTVA I

PROSTORNOGA UREĐENJA

REGISTAR OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE

R.br

Klasa

Urbroj

Datum izdavanja suglasnosti

Naziv pravne osobe

OIB

Adresa

E-mail adresa

Broj telefona

Ime i prezime odgovorne osobe

OIB odgovorne osobe

Ime i prezime osobe koja provodi program

OIB osobe

Ime i prezime osobe koja provodi program

OIB osobe

Ime i prezime osobe koja provodi program

OIB osobe

Ime i prezime osobe koja provodi program

OIB osobe

Napomena

81 19.07.2012 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada 81 19.07.2012 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada