Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

NN 83/2012 (23.7.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1923

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/2008), u članku 8. stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Ravnatelja Agencije imenuje i razrješava ministar nadležan za regionalni razvoj. Ravnatelj se imenuje nakon provedenog javnog natječaja na prijedlog Upravnog vijeća, na razdoblje od četiri godine.

(5) Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja nakon provedenog javnog natječaja na način i u postupku utvrđenom općim aktima Agencije.

(6) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti, najmanje šest godina radnog iskustva u struci, te moraju zadovoljavati druge uvjete utvrđene općim aktima Agencije.«.

Članak 2.

(1) Upravno vijeće će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, raspisati javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije, u skladu s člankom 1. ove Uredbe.

(2) Danom imenovanja ravnatelja Agencije, u skladu s člankom 1. ove Uredbe, prestaje mandat dosadašnjem ravnatelju.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 302-01/12-01/02

Urbroj: 5030125-12-1

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.