Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

NN 83/2012 (23.7.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1925

Na temelju članka 119. točaka 1.b) i 2.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010 i 102/2011), u članku 1. iza riječi: »posebne upotrebe« briše se zarez i dodaju se riječi: »pomorskog dobra, luka posebne namjene,«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Davatelj koncesije dužan je osnovati povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji.

Povjerenstvo čine predstavnik nadležne lučke kapetanije, stručnjak za prostorno planiranje koji se imenuje iz upravnog tijela nadležnog za izdavanje dokumenata na osnovu kojih je obavljen zahvat u prostoru i stručnjak za financije iz Ministarstva financija-nadležne Porezne uprave.«.

Članak 3.

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Kada je davatelj koncesije županijska skupština ili od nje ovlaštena jedinica lokalne samouprave, i kada se koncesija daje samo radi gospodarskog korištenja pomorskog dobra bez prava na izgradnju, u odluci o javnom prikupljanju ponuda određuje se da ponuda ne mora sadržavati dokaze iz članka 18. stavka 2. točaka 5., 6. i 7. ove Uredbe.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Prihodi u smislu ovoga članka su ukupni prihodi s naslova obavljanja djelatnosti i pružanja usluga na pomorskom dobru obuhvaćenom koncesijom.«

Članak 5.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Sadržaj ponude

Članak 18.

Ponuda na javno prikupljanje ponuda dostavlja se, osim u pisanoj formi, i u elektronskom obliku, a u slučaju dvojbe mjerodavna je ponuda dostavljena u pisanoj formi.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku, i to:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

– izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

– račun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

– ovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

– podatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

– podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

– RS-m obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude;

– izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

– izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

– izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za javno prikupljanje ponuda. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine;

5. Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u visini 5,0% ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicijskog ciklusa.

6. Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijske dozvole da je zahvat prikazan u idejnom projektu planiran dokumentima prostornog uređenja;

7. Idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornog uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti.

Osim obaveznog sadržaja ponude iz stavka 2. ovoga članka, ponuditelj je dužan ponudi priložiti i druge podatke sukladno objavljenim uvjetima iz javnog prikupljanja ponuda.«.

Članak 6.

Iza članka 18. dodaje se članak 18 a. koji glasi:

»Članak 18 a.

Po izvršnosti lokacijske dozvole, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz stavka 1. ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus.

Ukoliko odabrani ponuditelj u propisanom roku od dvije godine od odluke o odabiru ponuditelja ne ishodi garanciju iz stavka 1. ovoga članka, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom.«.

Članak 7.

U članku 19. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Tijelo za provođenje postupka prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje broj dostavljenih ponuda, a potom uspoređuje zaprimljene ponude s obveznom dokumentacijom iz članka 18. ove Uredbe i utvrđuje sposobnost ponuditelja.

Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na BON 2 obrascu ima evidentirano više od 15 dana blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.«.

Članak 8.

U članku 21. točka A mijenja se i glasi:

»A. Koncesije na pomorskom dobru:

Ocjenjivanje ponuda za sve koncesije na pomorskom dobru, obavlja se prema sljedećim kriterijima:

ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

20%

ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

10%

ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti

25%

prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

15%

ostvarena dobit odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

15%

broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

5%

iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju

10%.

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

Formule i način izračuna:

a) Koef. stal. konc. = 20% × ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade
                                  najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

b) Koef. promjenj. konc. = 10% × ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade
                                           najviši ponuđeni apsolutni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

c) Koef. ukupne investicije = 25% × ponuđeni iznos ukupne investicije
                                             najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

d) Koef. prihoda od redovne djelatnosti = 15% × prihoda od redovne djelatnosti u prethodnoj godini
                                                                  najviši prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini

e) Koef. ostvarene dobiti =      15% × ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini
                                           najviši iznos ostvarene dobiti, odnosno dohotka uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini

f) Koef. broja planiranih novootvorenih radnih mjesta =  5% × ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta
                                                                                    najveći ponuđeni broj planiranih novootvorenih radnih mjesta

g) Koef. iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti = 10% × broj godina obavljanja djelatnosti
                                                                                                najveći broj godina

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/12-01/02

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

83 23.07.2012 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru