Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 83/2012 (23.7.2012.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1933

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03, 38/08, 16/11), ministar zdravlja donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07, 133/07, 15/08, 29/08, 45/08, 90/08, 135/08, 15/09, 26/09, 33/09, 43/09, 68/09 i 78/09, 89/09, 116/09, 138/09, 14/10, 31/10, 44/10, 79/10, 120/10, 133/10, 12/11, 34/11, 44/11, 58/11, 68/11, 87/11, 112/11, 136/11, 148/11, 18/12 30/1, 55/12 i 65/12)

u točki I. iza rednog broja 89. dodaju se brojevi i riječi:

90. »Ustanova za zdravstvenu skrb za medicinu rada i sporta MEDRIS sa sjedištem u Rijeci, Riva 16

91. Privatna specijalistička ordinacija za medicinu rada Antonio Šimundić, dr. med. spec. medicine rada, Rijeka, Riva 16/V

92. Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnost medicine rada TURJAK-OSIJEK sa sjedištem u Osijeku, J. J. Strossmayera 163.«

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-05-1-1/3-12-91

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.