Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu

NN 84/2012 (24.7.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu

HRVATSKI SABOR

1941

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2011. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu.

Klasa: 400-06/12-02/08

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

PRIHODI POSLOVANJA

1.442.000.000

1.507.296.514

104,53

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

5.367.937

-

RASHODI POSLOVANJA

1.301.727.400

1.315.027.772

101,02

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.175.672.600

998.340.243

84,92

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-1.035.400.000

-800.703.564

77,33

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.460.990.000

1.360.198.673

93,10

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

425.590.000

424.429.736

99,73

PROMJENE U STANJU DEPOZITA

0

-135.065.373

-

NETO FINANCIRANJE

1.035.400.000

800.703.564

77,33

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

NAZIV

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

6

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.442.000.000

1.507.296.514

104,53

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.390.000.000

1.439.797.364

103,58

633

Pomoći iz proračuna

1.390.000.000

1.439.797.364

103,58

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

1.439.797.364

64

Prihodi od imovine

43.800.000

55.414.784

126,52

641

Prihodi od financijske imovine

8.700.000

19.382.471

222,79

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6.965.851

6414

Prihodi od zateznih kamata

29.995

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

8.023.208

6416

Prihodi od dividendi

344.166

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

4.019.251

642

Prihodi od nefinancijske imovine

35.100.000

36.032.313

102,66

6424

Naknade za ceste

35.100.000

36.032.313

102,66

Naknada za izvanredni prijevoz

18.723.029

Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste)

2.580.232

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

14.678.115

Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske

50.937

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

6.300.000

10.837.143

172,02

652

Prihodi po posebnim propisima

6.300.000

10.837.143

172,02

6526

Ostali nespomenuti prihodi

6.300.000

10.837.143

172,02

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

5.500.167

Ostali nespomenuti prihodi

5.336.976

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.900.000

1.247.223

65,64

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.900.000

1.247.223

65,64

6615

Prihodi od pruženih usuga

1.247.223

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

5.367.937

-

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

0

5.367.937

-

721

Prihodi od prodaje garđevinskih objekata

0

4.961.198

-

7211

Stambeni objekti

4.961.198

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

0

1.680

-

7231

Uredska oprema i namještaj

1.680

723

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

0

405.059

-

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

405.059

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

NAZIV

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

3

RASHODI POSLOVANJA

1.301.727.400

1.315.027.772

101,02

31

Rashodi za zaposlene

87.223.900

86.736.976

99,44

311

Plaće (Bruto)

72.825.300

72.482.449

99,53

3111

Plaće za redovan rad

72.482.449

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.873.000

1.787.742

95,45

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.787.742

313

Doprinosi na plaće

12.525.600

12.466.785

99,53

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

11.234.615

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

1.232.170

32

Materijalni rashodi

566.613.400

553.008.332

97,60

321

Naknade troškova zaposlenima

4.085.400

3.803.063

93,09

3211

Službena putovanja

1.352.841

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.941.583

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

508.639

322

Rashodi za materijal i energiju

11.000.000

12.503.604

113,67

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.582.003

3223

Energija

10.465.455

3225

Sitni inventar i auto gume

158.224

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća

297.922

323

Rashodi za usluge

541.123.000

525.407.402

97,10

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

5.208.941

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

511.880.000

501.490.026

97,97

Redovno održ.cesta i objekata

350.741.243

Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda

1.171.748

Investicijsko održavanje cesta

138.897.198

Održavanje zgrada i opreme

10.679.837

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.682.419

3234

Komunalne usluge

6.315.085

3235

Zakupnine i najamnine

2.483.715

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

517.488

3237

Intelektualne i osobne usluge

6.980.000

4.246.535

60,84

Studije i razvojne pripreme

2.055.026

Odvjetničke,revizorske,itd. usluge

1.753.793

Ostale intelektualne usluge

437.716

3239

Ostale usluge

3.463.193

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.405.000

11.294.263

108,55

3291

Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.

299.708

3292

Premije i osiguranja

521.752

3293

Reprezentacija

295.579

3294

Članarine

90.879

3295

Pristojbe i naknade

311.550

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.774.795

34

Financijski rashodi

393.090.100

423.953.092

107,85

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

331.755.100

284.466.061

85,75

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

284.466.061

Tuzemne kreditne institucije

238.474.957

Inozemne kreditne institucije

45.991.104

343

Ostali financijski rashodi

61.335.000

139.487.031

227,42

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

260.318

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula

112.954.497

3433

Zatezne kamate

4.248.831

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

22.023.385

38

Ostali rashodi

254.800.000

251.329.372

98,64

382

Kapitalne donacije – Ž U C

240.000.000

240.000.000

100,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC

240.000.000

383

Kazne, penali i naknade štete

14.800.000

11.329.372

76,55

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

11.329.372

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.175.672.600

998.340.243

84,92

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

127.300.000

124.127.216

97,51

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

125.000.000

122.372.765

97,90

4111

Zemljište

122.372.765

412

Nematerijalna imovina

2.300.000

1.754.451

76,28

4123

Licence

1.754.451

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.048.372.600

874.213.027

83,39

421

Građevinski objekti

1.033.072.600

865.883.259

83,82

4212

Poslovni objekti

2.786.428

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

858.696.215

4214

Ostali građevinski objekti

4.400.616

422

Postrojenja i oprema

9.000.000

4.833.661

53,71

4221

Uredska oprema i namještaj

1.575.029

4222

Komunikacijska oprema

30.361

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

6.006

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

3.222.265

423

Prijevozna sredstva

2.100.000

983.693

46,84

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

983.693

426

Nematerijalna proizvedena imovina

4.200.000

2.512.414

59,82

4262

Ulaganja u računalne programe

2.512.414

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

NAZIV

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

 

 

NETO FINANCIRANJE

1.035.400.000

935.768.937

90,38

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.460.990.000

1.360.198.673

93,10

84

Primici od zaduživanja

1.460.990.000

1.360.198.673

93,10

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.460.990.000

1.360.198.673

93,10

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

1.235.028.379

8446

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija

125.170.294

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

425.590.000

424.429.736

99,73

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

425.590.000

424.429.736

99,73

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

425.590.000

424.429.736

99,73

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

339.607.249

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

84.822.487

II. POSEBNI DIO

NAZIV

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011.

INDEKS

03

HRVATSKE CESTE

2.902.990.000

2.737.797.750

94,31

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

264.872.300

316.139.507

119,36

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

230.472.300

298.868.244

129,68

31

Rashodi za zaposlene

87.223.900

86.736.976

99,44

311

Plaće (Bruto)

72.825.300

72.482.449

99,53

3111

Plaće za redovan rad

72.482.449

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.873.000

1.787.742

95,45

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.787.742

313

Doprinosi na plaće

12.525.600

12.466.785

99,53

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

11.234.615

3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.232.170

32

Materijalni rashodi

67.113.400

61.314.865

91,36

321

Naknade troškova zaposlenima

4.085.400

3.803.063

93,09

3211

Službena putovanja

1.352.841

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.941.583

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

508.639

322

Rashodi za materijal i energiju

11.000.000

12.503.604

113,67

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.582.003

3223

Energija

10.465.455

3225

Sitni inventar i auto gume

158.224

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

297.922

323

Rashodi za usluge

41.623.000

33.713.935

81,00

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

5.208.941

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

11.851.585

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.682.419

3234

Komunalne usluge

6.315.085

3235

Zakupnine i najamnine

2.483.715

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

517.488

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.191.509

3239

Ostale usluge

3.463.193

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.405.000

11.294.263

108,55

3291

Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.

299.708

3292

Premije i osiguranja

521.752

3293

Reprezentacija

295.579

3294

Članarine

90.879

3295

Pristojbe i naknade

311.550

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.774.795

34

Financijski rashodi

61.335.000

139.487.031

227,42

343

Ostali financijski rashodi

61.335.000

139.487.031

227,42

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

260.318

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

112.954.497

3433

Zatezne kamate

4.248.831

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

22.023.385

38

Ostali rashodi

14.800.000

11.329.372

76,55

383

Kazne, penali i naknade šteta

14.800.000

11.329.372

76,55

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

11.329.372

K2000

OPREMANJE

9.000.000

4.833.661

53,71

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.000.000

4.833.661

53,71

422

Postrojenja i oprema

9.000.000

4.833.661

53,71

4221

Uredska oprema i namještaj

1.575.029

4222

Komunikacijska oprema

30.361

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

6.006

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

3.222.265

K2001

INFORMATIZACIJA

6.500.000

4.266.865

65,64

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.300.000

1.754.451

76,28

412

Nematerijalna imovina

2.300.000

1.754.451

76,28

4123

Licence

1.754.451

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.200.000

2.512.414

59,82

426

Nematerijalna proizvedena imovina

4.200.000

2.512.414

59,82

4262

Ulaganja u računalne programe

2.512.414

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

2.100.000

983.693

46,84

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.100.000

983.693

46,84

423

Prijevozna sredstva

2.100.000

983.693

46,84

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

983.693

K2003

POSLOVNE ZGRADE

16.800.000

7.187.044

42,78

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

16.800.000

7.187.044

42,78

421

Građevinski objekti

16.800.000

7.187.044

42,78

4212

Poslovni objekti

2.786.428

4214

Ostali građevinski objekti

4.400.616

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

620.005.100

578.082.206

93,24

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

620.005.100

578.082.206

93,24

34

Financijski rashodi

284.515.100

238.474.957

83,82

342

Kamate za primljene zajmove

284.515.100

238.474.957

83,82

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

238.474.957

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

335.490.000

339.607.249

101,23

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

335.490.000

339.607.249

101,23

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

339.607.249

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

137.340.000

130.813.591

95,25

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

137.340.000

130.813.591

95,25

34

Financijski rashodi

47.240.000

45.991.104

97,36

342

Kamate za primljene zajmove

47.240.000

45.991.104

97,36

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

45.991.104

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

90.100.000

84.822.487

94,14

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

90.100.000

84.822.487

94,14

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

84.822.487

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.141.272.600

981.068.980

85,96

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

62.190.000

51.591.431

82,96

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.190.000

1.377.226

62,89

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.190.000

1.377.226

62,89

4111

Zemljište

1.377.226

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

60.000.000

50.214.205

83,69

421

Građevinski objekti

60.000.000

50.214.205

83,69

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

50.214.205

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

383.913.600

419.314.312

109,22

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

46.130.000

73.828.647

160,04

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

46.130.000

73.828.647

160,04

4111

Zemljište

73.828.647

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

337.783.600

345.485.665

102,28

421

Građevinski objekti

337.783.600

345.485.665

102,28

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

335.397.293

4213

Kapitalizacija kamata po kreditu

10.088.372

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

329.685.000

314.284.454

95,33

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

44.785.000

28.902.963

64,54

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

44.785.000

28.902.963

64,54

4111

Zemljište

28.902.963

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

284.900.000

285.381.491

100,17

421

Građevinski objekti

284.900.000

285.381.491

100,17

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

276.005.988

4213

Kapitalizacija kamata po kreditu

9.375.503

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

114.515.000

13.288.264

11,60

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

1.395.000

849.979

60,93

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

1.395.000

849.979

60,93

4111

Zemljište

849.979

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

113.120.000

12.438.285

11,00

421

Građevinski objekti

113.120.000

12.438.285

11,00

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

12.438.285

K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

12.014.000

13.431.581

111,80

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.014.000

13.431.581

111,80

421

Građevinski objekti

12.014.000

13.431.581

111,80

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

13.431.581

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

3.000.000

1.244.043

41,47

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

0

0,00

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

0

0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.500.000

1.244.043

49,76

421

Građevinski objekti

2.500.000

1.244.043

49,76

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

1.244.043

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

9.055.000

8.741.008

96,53

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.000.000

6.920.177

138,40

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.000.000

6.920.177

138,40

4111

Zemljište

6.920.177

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.055.000

1.820.831

44,90

421

Građevinski objekti

4.055.000

1.820.831

44,90

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

1.820.831

K2010

BETTERMENT

226.900.000

159.173.886

70,15

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

25.000.000

10.493.773

41,98

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

25.000.000

10.493.773

41,98

4111

Zemljište

10.493.773

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

201.900.000

148.680.113

73,64

421

Građevinski objekti

201.900.000

148.680.113

73,64

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

145.208.826

4213

Kapitalizacija kamata po kreditu

3.471.287

104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

499.500.000

491.693.467

98,44

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

344.500.000

350.741.243

101,81

32

Materijalni rashodi

344.500.000

350.741.243

101,81

323

Rashodi za usluge

344.500.000

350.741.243

101,81

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

350.741.243

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

150.000.000

138.897.198

92,60

32

Materijalni rashodi

150.000.000

138.897.198

92,60

323

Rashodi za usluge

150.000.000

138.897.198

92,60

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

138.897.198

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

5.000.000

2.055.026

41,10

32

Materijalni rashodi

5.000.000

2.055.026

41,10

323

Rashodi za usluge

5.000.000

2.055.026

41,10

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.055.026

105

SUFINANCIRANJE

240.000.000

240.000.000

100,00

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

240.000.000

240.000.000

100,00

38

Ostali rashodi

240.000.000

240.000.000

100,00

382

Kapitalne donacije

240.000.000

240.000.000

100,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

240.000.000