Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

NN 85/2012 (25.7.2012.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

85 25.07.2012 Pravilnik o dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1952

Na temelju članka 138. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11 i 16/12) te članka 5. stavaka 2. i 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/10, 50/11 i 145/11), iza članka 10., dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

(1) Razredna knjiga iz članka 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika može se voditi u elektroničkom obliku.

(2) Školske ustanove koje razrednu knjigu vode u elektroničkom obliku nisu istu obvezne voditi u pisanom obliku.

(3) Školske ustanove koje razrednu knjigu vode samo u elektroničkom obliku, obvezne su na kraju školske godine ispisati imenik te ga pohraniti i čuvati u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.«.

Članak 2.

U članku 11. dodaju se stavci 3., i 4. koji glase:

»(3) Dnevnik rada odgojne skupine u učeničkom domu može se voditi u elektroničkom obliku.

(4) Učenički domovi koji dnevnik rada vode u elektroničkom obliku nisu ga obvezni voditi u pisanom obliku.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/00009

Urbroj: 533-18-12-0001

Zagreb, 16. srpnja 2012.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.