Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. - 2013.

NN 85/2012 (25.7.2012.), Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. - 2013.

85 25.07.2012 Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. - 2013. 85 25.07.2012 Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. - 2013.

MINISTARSTVO KULTURE

1953

Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O SUFINANCIRANJU PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA ZA KULTURU EUROPSKE UNIJE KULTURA 2007. – 2013.

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture odabirati i sufinancirati projekte već odobrene u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013. u kojem Republika Hrvatska sudjeluje sukladno Zakonu o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura 2007. — 2013. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 7/07.).

Članak 2.

Sredstvima Ministarstva kulture sufinancirat će se projekti u kojima sudjeluju pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: hrvatski projektni partneri) u statusu koordinatora suorganizatora i koji su na temelju godišnjeg natječaja odobreni od strane Europske komisije i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (u daljnjem tekstu: Izvršna agencija) u sklopu programa Kultura 2007. – 2013., prema sljedećim kategorijama:

Programska aktivnost 1.:

Projekti višegodišnje suradnje (1.1.)

Projekti kratkoročne suradnje (1.2.1.)

Projekti suradnje s Trećim zemljama (1.3.5.)

Članak 3.

Hrvatski projektni partneri koji namjeravaju zatražiti sufinanciranje projekta koji su prijavili, dužni su do 16:00 sati desetog dana od dana isteka roka za podnošenje prijave Izvršnoj agenciji za sudjelovanje u gore navedenim projektima o istome obavijestiti Službu za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture. Obavijest o sudjelovanju ostvaruje se popunjavanjem Zahtjeva za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. — 2013. (u daljnjem tekstu: Zahtjev za sufinanciranje) koji se nalazi na internet stranicama Ministarstva kulture i njegovim dostavljanjem Službi za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture u roku iz ovog članka.

Članak 4.

Sudjelovanje Ministarstva kulture u sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera ne može biti veće od 50% sredstava kojima se hrvatski projektni partner obvezao sudjelovati u projektu u godini za koju isti traži sufinanciranje od strane Ministarstva kulture.

Članak 5.

Nakon objave službenih rezultata natječaja za Programsku aktivnost 1. od strane Izvršne agencije, hrvatski projektni partneri koji su propisno i u roku navedenom u članku 3. ovog Pravilnika poslali Zahtjev za sufinanciranje, dužni su Službi za kulturnu kontaktnu točku dostaviti presliku ugovora potpisanog od strane Europske komisije odnosno Izvršne agencije s koordinatorom u projektu.

Članak 6.

Zahtjeve za sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera s obzirom na Strateški plan Ministarstva kulture (2012. – 2014.), status hrvatskoga projektnog partnera u projektu, trajanje projekta izraženo u mjesecima, financijski ulog u projekt hrvatskoga projektnog partnera te raspoloživa sredstva državnog proračuna koja su Ministarstvu kulture na godišnjoj razini osigurana za sufinanciranje hrvatskih projektnih partnera koji sudjeluju u projektu programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. razmatra Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije pri Ministarstvu kulture. Mišljenje o projektima predloženim za sufinanciranje Vijeće dostavlja ministrici kulture koja donosi odluku o sufinanciranju.

Članak 7.

Nakon što ministrica kulture na prijedlog Vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije donese odluku o sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera, Služba za kulturnu kontaktnu točku će putem svoje internet stranice objaviti rezultate odluke o sufinanciranju.

Članak 8.

Isplata financijske potpore Ministarstva kulture hrvatskim projektnim partnerima bit će moguća tek kada Službi za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture budu dostavljene preslike ugovora potpisanih od strane Europske komisije odnosno Izvršne agencije s koordinatorom u projektima svih hrvatskih projektnih partnera koji su postupili sukladno članku 3. ovog Pravilnika te kojima je sukladno članku 6. omogućena financijska potpora.

Članak 9.

Na temelju odluke ministrice kulture, sklapa se ugovor o sufinanciranju između Ministarstva kulture s jedne te hrvatskoga projektnog partnera s druge strane.

Ugovor o sufinanciranju sklapa se na rok od godinu dana, a za sufinanciranje višegodišnjih projekata uvjeti za sklapanje novog ugovora su uredno ispunjenje obveza iz prethodnog ugovora i dostava detaljnoga financijskog izvještaja za prethodno ugovoreno razdoblje.

Članak 10.

Financijskom potporom Ministarstva kulture moguće je financirati isključivo troškove nastale direktno aktivnostima hrvatskoga projektnog partnera odnosno, ukoliko se radi o uslugama koje pruža druga pravna osoba, ista mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana od datuma navedenog na računu za obavljene usluge, a za što je potrebno priložiti dokaz.

Članak 11.

Hrvatski projektni partneri dužni su u svakom trenutku na traženje Ministarstva kulture dati sve umjetničke i poslovne informacije o projektu, kao i svu financijsku dokumentaciju projekta.

Ukoliko hrvatski projektni partner ne dostavi izvješće, pruži neistinite podatke ih propusti dati prilikom terenske provjere od strane Službe za kulturnu kontaktnu točku, odnosno ako nenamjenski troši sredstva ih ne ispuni ugovor u zadanom roku, Ministarstvo kulture ima pravo na raskid ugovora kao i pravo na povrat sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Članak 12.

Projekte sufinancirane sredstvima Ministarstva kulture, hrvatski projektni partneri dužni su besplatno dati na nekomercijalno korištenje za programe predstavljanja i promidžbe hrvatske kulture u zemlji i inozemstvu koje provodi Ministarstvo kulture.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007. – 2013. (»Narodne novine«, br. 91/11).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-01/12-01/0157

Urbroj: 532-03-03/1-12-01

Zagreb, 27. lipnja 2012.

Ministrica kulture
prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, v. r.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ODOBRENIH U OKVIRU PROGRAMA ZA KULTURU EUROPSKE UNIJE KULTURA
2007. – 2013.*

◆ Puni naziv Vaše organizacije:

________________________

◆ Puni naziv projekta:

________________________

◆ Kratica naziva projekta:

________________________

◆ Status u projektu (zaokružiti): ◆ Rok Izvršne agencije u

1) Koordinator kojem je projekt prijavljen 2) Suorganizator (dan/mjesec/godina)

_____/_____/_____

◆ Vrijeme trajanja projekta (dan/mjesec/godina)

Od _____/_____/_____ do _____/_____/_____

◆ Financijski doprinos Vaše organizacije u projektu naveden u »procijenjenom troškovniku« (Estimated budget) projekta odnosno u punomoći (Mandate):

___________ EUR

◆ Datum podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje

______________

◆ Potpis i žig korisnika ◆ Potpis i žig/Služba za kulturnu kontaktnu točku

________________ ______________________

*Napomena: Zahtjev za sufinanciranje se smatra važećim ukoliko je zaprimljen do 16:00 sati desetog dana od dana isteka roka Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu djelatnost za podnošenje prijava za sudjelovanje u projektima programske aktivnosti 1. programa Europske unije Kultura 2007. – 2013. Zahtjev za sufinanciranje je moguće predati osobno u Službu za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva kulture preporučeno poštanskim putem za što kao dokaz služi datum slanja Zahtjeva za sufinanciranje upisan na preporučenoj pošiljci.