Zakon o sportskoj inspekciji

NN 86/2012 (27.7.2012.), Zakon o sportskoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

1964

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o sportskoj inspekciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/94

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O SPORTSKOJ INSPEKCIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje ustroj, poslovi, način rada, prava, dužnosti i ovlasti sportske inspekcije (u daljnjem tekstu: inspekcija).

Članak 2.

Inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu i propisa donesenih na temelju njega te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena ovim Zakonom.

II. USTROJ INSPEKCIJE

Članak 3.

(1) Inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u uredima državne uprave u županijama, odnosno u Gradskom uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: inspektori), a u drugom stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor ministarstva nadležnog za sport (u daljnjem tekstu: državni inspektori).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslove inspekcijskog nadzora u prvom stupnju mogu obavljati državni inspektori.

(3) Protiv rješenja državnih inspektora donesenih u prvom stupnju nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 4.

(1) Inspekcija u ministarstvu nadležnom za poslove sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ustrojava se kao unutarnja ustrojstvena jedinica u upravnoj organizaciji nadležnoj za sport u sastavu Ministarstva.

(2) Ustrojstvenom jedinicom inspekcije iz stavka 1. ovoga članka rukovodi glavni sportski inspektor.

Članak 5.

(1) Uvjeti za raspored na radno mjesto glavnoga sportskog inspektora su: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, sedam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit.

(2) Uvjeti za raspored na radno mjesto višega državnoga sportskog inspektora su: diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit.

(3) Uvjeti za raspored na radno mjesto državnoga sportskog inspektora su: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit za sportskog inspektora.

(4) Uvjeti za raspored na radno mjesto višega sportskog inspektora su završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit za sportskog inspektora.

(5) Uvjeti za raspored na radno mjesto sportskog inspektora su: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit za sportskog inspektora.

Članak 6.

(1) Inspektori obavljaju neposredno sve poslove iz nadležnosti sportske inspekcije osim onih za koje je ovim Zakonom određeno da ih obavljaju državni inspektori.

(2) Ako inspektori ne obave ili djelomično obave pojedine inspekcijske poslove iz svoje nadležnosti, te poslove mogu neposredno obaviti državni inspektori ako ocijene da se na drugi način ne može osigurati izvršenje određenoga inspekcijskog posla.

(3) Državni inspektori imaju sve ovlasti inspektora koje su propisane ovim Zakonom kada obavljaju inspekcijski nadzor sukladno stavku 2. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Osoba koja obavlja inspekcijski nadzor ima službenu iskaznicu i znak kojima dokazuje službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Obrazac službene iskaznice i izgled znaka, način izdavanja i zamjene iskaznice, odnosno znaka te način vođenja očevidnika o izdanim iskaznicama i znakovima propisuje pravilnikom ministar nadležan za sport (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 8.

(1) O obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama inspekcija vodi očevidnik.

(2) Obrazac i način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

III. POSLOVI SPORTSKE INSPEKCIJE

Članak 9.

U provedbi nadzora nad pravnim i fizičkim osobama u sustavu sporta koje podliježu nadzoru inspekcije, inspektor utvrđuje stanje u vezi s obavljanjem sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu, a osobito:

1. izvršavaju li se u sustavu sporta zadaće utvrđene Zakonom o sportu,

2. poštuju li se propisi o upisu u registar sportskih djelatnosti, registar profesionalnih sportskih klubova, odnosno u drugi odgovarajući registar,

3. ima li pravna osoba u sustavu sporta propisane opće akte i jesu li oni usklađeni sa zakonom i drugim propisom,

4. je li sastav predstavničkog i izvršnog tijela, odnosno tijela upravljanja i nadzora pravne osobe u sportu u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,

5. postoje li za osobe koje obavljaju poslove u sportu zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu,

6. donose li se odluke i drugi pojedinačni akti u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,

7. primjenjuju li se odredbe Zakona o sportu i na temelju njega donesenih propisa u vezi s posljedicama pravomoćne osude i kaznenog postupka,

8. obavlja li stručne poslove u sportu osoba koja za to ne ispunjava propisane uvjete,

9. obavlja li se sportska djelatnost u skladu s propisanim tehničkim i zdravstvenim uvjetima,

10. obavljaju li pravne osobe u sportu koju drugu djelatnost osim sportske djelatnosti bez propisanog odobrenja,

11. organiziraju li se sportska natjecanja u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,

12. imaju li osobe koje sudjeluju u sportskim natjecanjima odgovarajuću zdravstvenu sposobnost koju je utvrdio ovlašteni liječnik sukladno sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,

13. poštuju li se pravila o korištenju nedopuštenih sredstava (doping).

IV. NAČIN RADA, PRAVA, DUŽNOSTI I OVLASTI SPORTSKE INSPEKCIJE

Članak 10.

Inspekcijski postupak pokreće se po službenoj dužnosti.

Članak 11.

(1) Inspektor je dužan razmotriti predstavku ili drugu obavijest upućenu sportskoj inspekciji te procijeniti potrebu za pokretanjem inspekcijskog postupka.

(2) O pokretanju postupka, odnosno o nepostojanju uvjeta za pokretanje postupka inspektor je dužan obavijestiti podnositelja najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke.

(3) Podnositelj predstavke ima pravo u roku od osam dana od dana primitka obavijesti izjaviti prigovor čelniku javnopravnog tijela u čijem se sastavu nalazi sportska inspekcija ako primi obavijest da prema navodima u predstavci ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ili ako obavijest ne primi u roku iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako je postupak pokrenut, o provedenom nadzoru i poduzetim mjerama i radnjama inspektor će izvijestiti podnositelja predstavke nakon završenoga inspekcijskog postupka.

Članak 12.

(1) O početku obavljanja nadzora inspektor će obavijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi odnosno fizičku osobu u sustavu sporta, osim ako smatra da bi obavještavanjem umanjio učinkovitost nadzora.

(2) Inspektor obavlja nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte, te uvjete i način rada pravne osobe, odnosno fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost.

(3) Inspektor ima pravo u inspekcijskom postupku pregledati dokumentaciju i evidencije, radne i poslovne prostorije i spise, isprave na temelju kojih može utvrditi identitet osoba koje obavljaju poslove za pravnu osobu te saslušati i uzeti izjave tih osoba.

Članak 13.

(1) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan postupati tako da se čuva zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna.

(2) Inspektor je dužan kao službenu tajnu čuvati dokumentaciju te činjenice i podatke koji su u vezi s inspekcijskim nadzorom, kao i identitet podnositelja predstavke odnosno druge obavijesti ako on to zatraži.

Članak 14.

Odgovorna osoba pravne osobe i fizička osoba u sustavu sporta dužna je inspektoru osigurati uvjete za provedbu nadzora te mu pružiti potrebne podatke, dokumente i obavijesti, a osobe koje obavljaju poslove u pravnoj osobi, uvjete za obavljanje nadzora na području na kojem radi te mu o tome pružiti podatke, dokumente i obavijesti.

Članak 15.

(1) O obavljenom nadzoru i utvrđenom stanju inspektor sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka sastavlja se, zaključuje i potpisuje u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku, a treba sadržavati sve činjenice relevantne za ocjenu stanja vezano uz predmet nadzora.

Članak 16.

(1) Ako nađe da je povrijeđen zakon ili drugi propis, inspektor je dužan poduzeti mjere odnosno izvršiti radnje za koje je ovlašten zakonom ili drugim propisom. Mjere i radnje poduzimaju se na temelju stanja utvrđenog u zapisniku.

(2) Ako tijekom obavljanja nadzora utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u radu ili postupanju, a taj rad ili postupanje podliježe nadzoru sportske inspekcije, inspektor je dužan obaviti nadzor i nad tim radom ili postupanjem iako mu to nije bio predmet nadzora.

(3) Ako ne nađe povredu zakona ili drugog propisa, inspektor će tu činjenicu upisati u zapisnik.

Članak 17.

(1) Ako uoči povredu propisa nad čijom primjenom nadzor obavlja druga inspekcija ili drugo tijelo državne uprave, inspektor će o povredi izvijestiti nadležnu inspekciju, odnosno nadležno tijelo državne uprave.

(2) Ako uoči povredu pravila za čiju provedbu je nadležno neko od sportskih tijela, inspektor će o povredi izvijestiti to tijelo.

(3) Ako ocijeni da postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela, inspektor će o tome izvijestiti nadležno tijelo progona.

Članak 18.

(1) Na temelju utvrđenih činjenica inspektor može izreći naredbu ili zabranu te izdati prekršajni nalog, odnosno podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu ako je povredom propisa počinjen prekršaj.

(2) Naredbe i zabrane izriču se rješenjem.

(3) Izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje optužnog prijedloga provodi se pod uvjetima, na način i u postupku koje propisuje Zakon o prekršajima.

Članak 19.

(1) Inspektor će narediti otklanjanje propusta, nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku:

1. ako pravne osobe u sustavu sporta ne izvršavaju zadaće utvrđene Zakonom o sportu,

2. ako nadzirana fizička ili pravna osoba obavlja sportsku djelatnost, a nije izvršila upis u registar sportskih djelatnosti, odnosno drugi odgovarajući registar,

3. ako nadzirana pravna osoba nema propisane opće akte, odnosno ako ti akti nisu usklađeni sa zakonom ili drugim propisom,

4. ako nadzirana fizička ili pravna osoba ne obavlja sportsku djelatnost u skladu s propisanim tehničkim i zdravstvenim uvjetima,

5. ako pravna osoba u sportu obavlja koju drugu djelatnost bez propisanog odobrenja,

6. ako sportsko natjecanje nije organizirano u skladu sa Zakonom o sportu i na temelju njega donesenih propisa,

7. u drugim slučajevima kada je ta mjera propisana zakonom ili drugim propisom ili u drugim slučajevima kada se izricanjem te mjere utvrđeno stanje može uskladiti sa zakonom ili drugim propisom i kada se tim usklađenjem posljedice prouzročene propustima, nedostacima ili nepravilnostima mogu otkloniti.

(2) Ako nedostatak iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ne bude otklonjen u ostavljenom roku, inspektor će zabraniti obavljanje sportske djelatnosti.

(3) Naredba za uklanjanje nedostataka, odnosno nepravilnosti iz stavka 1. točke 6. ovoga članka izriče se za sljedeće natjecanje ako uklanjanje nedostataka, odnosno nepravilnosti u tekućem natjecanju nije moguće.

Članak 20.

(1) Inspektor će nadziranoj pravnoj osobi narediti poništenje, ukidanje ili oglašavanje ništavnim pojedinačnog akta, odluke ili drugoga pojedinačnog akta ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom te ako je time bitno povrijeđen zakon ili drugi propis, a poduzimanjem drugih mjera ne može se uspostaviti zakonito stanje.

(2) Ako se naredba iz stavka 1. ovoga članka ne provede u ostavljenom roku, poništenje, ukidanje ili oglašavanje ništavnim provest će inspektor.

Članak 21.

(1) Inspektor će nadziranoj pravnoj osobi zabraniti da u njoj obavlja poslove član predstavničkog ili izvršnog tijela, odnosno upravnog ili nadzornog tijela ako za tu osobu postoji zapreka u smislu odredaba Zakona o sportu.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 22.

(1) Inspektor će nadziranoj pravnoj osobi, odnosno fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost zabraniti:

1. obavljanje poslova u sportu osobi za koju je utvrđena zapreka u smislu odredaba Zakona o sportu,

2. obavljanje stručnih poslova osobi koja ne ispunjava propisane uvjete,

3. sudjelovanje u sportskim natjecanjima osobi koja nema odgovarajuću zdravstvenu sposobnost utvrđenu u skladu sa zakonom.

(2) Inspektor će izreći zabranu i u drugim slučajevima kada je za to ovlašten zakonom ili drugim propisom.

Članak 23.

(1) Protiv prvostupanjskog rješenja inspektora može se izjaviti žalba inspekciji u Ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

(2) Žalbu iz stavka 1. ovoga članka može izjaviti odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja je bila predmet nadzora.

(3) Žalbu iz stavka 1. ovoga članka može izjaviti i fizička osoba u pravnoj osobi kojoj je rješenjem izrečena zabrana ili naređena druga obveza te druga fizička ili pravna osoba koja za to dokaže pravni interes.

(4) Žalba iz stavka 1. ovoga članka odgađa izvršenje rješenja.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, žalba ne odgađa izvršenje rješenja ako je riječ o poduzimanju hitnih mjera čije izvršenje se ne može odgađati.

(6) Protiv prvostupanjskog rješenja državnog inspektora nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba nadležnome upravnom sudu.

Članak 24.

(1) Hitnim mjerama u smislu članka 23. stavka 5. smatraju se naredbe i zabrane koje se odnose na:

1. obavljanje sportske djelatnosti u skladu s propisanim zdravstvenim i tehničkim uvjetima,

2. zapreke u smislu odredaba Zakona o sportu,

3. obavljanje stručnih poslova u sportskoj djelatnosti,

4. sudjelovanje u sportskim natjecanjima osobi koja nema odgovarajuću zdravstvenu sposobnost utvrđenu Zakonom o sportu.

(2) Inspektor može poduzeti hitnu mjeru i u drugim slučajevima kada procijeni da bi odgađanje izvršenja mjere prouzročilo štetu ili poremećaj koji se više ne bi mogao otkloniti.

(3) Rješenje s naredbom ili zabranom iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se donijeti i u tijeku nadzora ukoliko su činjenice na kojima se utemeljuje rješenje utvrđene ili učinjene vjerojatnim, tada se izrečena mjera mora upisati u zapisnik.

(4) U iznimno hitnim slučajevima, kada je riječ o poduzimanju mjera radi osiguranja javnog mira i sigurnosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti za život ili zdravlje ljudi, odnosno štete na imovini, ili kada bi odgađanje izvršenja zbog donošenja pisanog rješenja prouzročilo kakvu štetu ili poremećaj koji se više ne bi mogli otkloniti bez posljedica, rješenje iz stavka 3. ovoga članka može se donijeti i usmeno.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka u zapisnik se upisuje cijelo rješenje, a odgovornu osobu u nadziranoj pravnoj osobi, odnosno nadziranu fizičku osobu, istodobno se upozorava da ima pravo tražiti pisani otpravak usmenog rješenja.

(6) Na zahtjev odgovorne osobe u nadziranoj pravnoj osobi ili nadzirane fizičke osobe, usmeno rješenje izdat će se u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

Članak 25.

Zapisnik i rješenje inspektor je dužan dostaviti osobama koje prema odredbama članka 23. ovoga Zakona mogu izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor protiv rješenja inspektora, odnosno državnog inspektora.

Članak 26.

(1) Za ispunjenje obveze iz rješenja odgovorna je osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, a ako je rješenjem naređena kakva obveza fizičkoj osobi u pravnoj osobi za ispunjenje obveza odgovorna je i ta fizička osoba.

(2) O ispunjenju obveze iz rješenja odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost dužna je u roku od osam dana od dana isteka roka za ispunjenje obveze pisano izvijestiti inspektora, odnosno državnog inspektora koji je donio rješenje.

(3) Ako osoba iz stavka 2. ovoga članka ne izvijesti inspektora, odnosno državnog inspektora u propisanom roku ili ako inspektor, odnosno državni inspektor posumnja u vjerodostojnost izvješća, obavit će kontrolni inspekcijski nadzor radi utvrđivanja pravog stanja stvari.

Članak 27.

Naloge, prijedloge, prijave, zahtjeve i izvješća proizišla iz ovoga Zakona te druge naloge, prijedloge, prijave, zahtjeve i izvješća za koje je ovlašten, inspektor podnosi u obliku obrazloženog pisanog odgovarajućeg podneska, ako zakonom ili drugim propisom nije drukčije propisano.

Članak 28.

(1) Inspektor je samostalan u odlučivanju, u vođenju postupka, obavljanju radnji i poduzimanju mjera za koje je ovlašten.

(2) Nitko ne smije, koristeći se službenim položajem ili na drugi način inspektora ometati u pokretanju postupka niti smije inspektoru naređivati, sprječavati ga ili ometati u provedbi nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten.

Članak 29.

Inspektor je odgovoran ako ne poduzme mjere ili radnje koje je po zakonu ili drugom propisu bio dužan poduzeti ili ako prekorači ovlasti koje su mu dane zakonom ili drugim propisom, odnosno ako ne podnese prijavu ili ne obavijesti nadležna državna tijela o utvrđenim nedostacima kad je to dužan učiniti.

Članak 30.

(1) Glavni inspektor ovlašten je davati naloge i naputke za rad, pratiti izvršenje poslova, nadzirati zakonitost rada i postupanja državnih inspektora te s tom svrhom tražiti izvješća i obrazloženja.

(2) Ako utvrdi nezakonitost rada i postupanja, odnosno propust ili prekoračenje ovlasti, glavni inspektor naredit će obustavu daljnjih postupaka te poduzeti radnje za koje je ovlašten.

(3) Ovlasti iz stavka 1. i 2. ovoga članka ima i rukovodeća osoba inspekcije u uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba prema inspektorima.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost u sustavu sporta:

1. ako ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako inspektoru, odnosno državnom inspektoru ne pruži potrebne podatke i obavijesti,

2. ako na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora, odnosno državnog inspektora u obavljanju nadzora ili poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten,

3. ako ne postupi po rješenju inspektora, odnosno državnog inspektora,

4. ako u određenom roku ne izvijesti inspektora o ispunjenju obveze iz rješenja.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja obavlja poslove za pravnu osobu u sustavu sporta:

1. ako na svom području rada ne osigura uvjete za provedbu nadzora ili ako ne pruži potrebne podatke i obavijesti,

2. ako na bilo koji način sprječava ili ometa inspektora u obavljanju nadzora ili u poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlaštena,

3. ako ne postupi po rješenju sportskog inspektora.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1) Državni službenici zatečeni u državnoj službi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona dužni su položiti državni stručni ispit u roku od godinu dana od dana rasporeda na radno mjesto inspektora, državnog inspektora, odnosno glavnog sportskog inspektora.

(2) Državni službenici iz stavka 1. ovoga članka koji ne polože državni stručni ispit u roku od godinu dana od dana rasporeda na radno mjesto inspektora, odnosno državnog inspektora, rasporedit će se na drugo radno mjesto za koje ispunjavaju propisane uvjete, a ako nema odgovarajućeg radnog mjesta, stavit će se na raspolaganje sukladno propisima o državnim službenicima.

(3) U državnu službu na radno mjesto inspektora, državnog inspektora i glavnog sportskog inspektora može se primiti i osoba koja nema položen državni stručni ispit, ali ga mora položiti u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada. U protivnom joj prestaje državna služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.

Članak 34.

Provedbene propise iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/12-01/01

Zagreb, 13. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.