Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu

NN 86/2012 (27.7.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu

HRVATSKI SABOR

1965

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠPORTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o športu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/95

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠPORTU

Članak 1.

U Zakonu o športu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10. i 124/11.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o sportu«.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »šport« i sve njegove izvedenice zamjenjuju se riječju: »sport« i njegovim izvedenicama u odgovarajućem padežu i rodu.

U cijelom tekstu Zakona naziv: »Hrvatski sveučilišni športski savez« zamjenjuje se nazivom »Hrvatski akademski sportski savez« u odgovarajućem padežu i rodu.

Članak 2.

U članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sportske djelatnosti su djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. iza riječi: »stručno« dodaju se riječi: »i savjetodavno«.

U stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete koje moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu,«.

Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. na traženje ministarstva nadležnog za poslove sporta daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koji je strani državljanin,«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 10.

Članak 4.

U članku 7. stavak 6. briše se.

Članak 5.

U članku 9. stavak 6. briše se.

Članak 6.

U članku 12. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na menadžere u sportu iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na sve fizičke osobe i pravne osobe koje imaju sklopljene ugovore o ulaganju u sportaše, odnosno trenere u sustavu sporta na temelju kojih imaju pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju poslovima menadžera u sportu iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna osuda, ne može sudjelovati u sportskim natjecanjima, organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja sportske udruge ili trgovačkog društva, niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

(2) Pravna osoba dužna je raskinuti ugovor o radu ili drugi ugovor na temelju kojeg osoba iz stavka 1. ovoga članka obavlja poslove ili sportsku djelatnost, odnosno razriješiti je dužnosti i funkcija u roku od osam dana od saznanja za pravomoćnu presudu i o tome obavijestiti registarsko tijelo. Na prestanak ugovora o radu primjenjuju se opći propisi o radu.

(3) Osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu djeteta, odnosno maloljetnika udaljit će se od obavljanja poslova u sportu u kojima dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima do pravomoćnosti presude, odnosno obustave postupka.«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 3. riječi: »športska dionička društva« zamjenjuju se riječima: »trgovačka društva«.

Članak 9.

U članku 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Profesionalni status, u smislu ovoga Zakona, ima onaj sportski klub koji je osnovan radi obavljanja sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskom natjecanju, ako uvjete iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona zadovoljava više od 50% registriranih sportaša u seniorskoj konkurenciji, u odnosu na broj prijavljenih sportaša za natjecateljsku godinu na listi koju vodi odgovarajući nacionalni sportski savez ili ako ispunjava uvjete za stjecanje profesionalnog statusa sukladno pravilima odgovarajućega nacionalnoga sportskog saveza (u daljnjem tekstu: profesionalni sportski klub).«.

Članak 10.

U članku 27. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Članovi tijela sportskog kluba-udruge za natjecanje, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba-udruge za natjecanje ne mogu biti osobe:

– koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora dioničkog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti,

– koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz članka 13. ovoga Zakona,

– koje su članovi drugih sportskih klubova – udruga za natjecanje istoga sporta,

– koje su dioničari s.d.d.-a istoga sporta,

– koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba – udruge za natjecanje istoga sporta,

– koje su članovi tijela s.d.d.-a istoga sporta,

– koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito sportaši koji su profesionalni prema članku 8. ovoga Zakona, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju od posljednjih godinu dana,

– članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to obavljale posljednje tri godine,

– članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,

– koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu članka 34. stavka 3. ovoga Zakona,

– ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 12. stavku 2. ovoga Zakona ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta.«.

Članak 11.

U članku 38. stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba – udruge za natjecanje istoga sporta,«.

Članak 12.

U članku 46. stavku 5. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– osobe iz članka 27. stavka 3. i članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 13.

U članku 47. stavku 7. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– osobe koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito osobe iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, kao i osobe koje su u upravljačkim tijelima pravne osobe koja organizira i vodi natjecanja, menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile posljednjih godinu dana,«.

Dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– osobe iz članka 27. stavka 3. i članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 14.

U članku 48. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba može se osnovati samo jedna sportska zajednica.«.

Članak 15.

U članku 57. stavku 2. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: »sa statusom nacionalnoga sportskoga saveza.".

Dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Hrvatski akademski sportski savez općim aktom utvrđuje sustav, uvjete i organizaciju sportskih natjecanja studenata u skladu s pravilima sporta i normama međunarodnih studentskih sportskih udruženja, sudjeluje u međunarodnim studentskim sportskim pokretima i udružuje se u odgovarajuća međunarodna studentska sportska udruženja, skrbi o pripremama i sudjelovanju na univerzijadama, studentskim svjetskim, europskim i sličnim prvenstvima i igrama te sudjeluje u njihovu organiziranju. Hrvatski akademski sportski savez usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira nacionalna studentska natjecanja, skrbi o statusu studenata sportaša te uređuje druga pitanja iz područja svoga djelovanja.«.

Članak 16.

U članku 63. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pri isticanju kandidature za održavanje olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava te međunarodnih regionalnih športskih natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske, potrebna je prethodna suglasnost ministarstva te iznimno Vlade Republike Hrvatske ukoliko je takva suglasnost propisana pravilima međunarodnih sportskih udruženja u čijoj je nadležnosti održavanje predmetnog natjecanja.«.

Članak 17.

U članku 71. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik, odnosno specijalist sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji imaju završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta. Listu ovlaštenih liječnika utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, uz suglasnost ministra.«.

Članak 18.

U članku 75. stavku 6. riječi: »Hrvatskoga studentskoga športskog saveza« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskoga akademskoga sportskog saveza«, a riječi: »Hrvatski studentski športski savez« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski akademski sportski savez«.

Članak 19.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama i djelatnim stručnim sportskim osobama (izbornik, trener, sportski liječnik, fizioterapeut, serviser i sl.) koje utvrđuje nacionalni sportski savez, kao priznanje za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje, odnosno za osvojeno, prvo, drugo ili treće mjesto na olimpijskim, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe.

(2) Nagrada se može dodijeliti i sportašu, sportskoj ekipi ili stručnoj sportskoj osobi za osvojenu zlatnu medalju, prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih koji u Republici Hrvatskoj imaju dulju tradiciju te u slučajevima kada sportsko postignuće pojedinca ili sportske ekipe ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj.«.

Članak 20.

U članku 85. riječi: »provode športski inspektori ministarstva i drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar« zamjenjuju se riječima: »provodi sportska inspekcija«.

Članak 21.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. započne obavljati sportsku djelatnost prije nego što bude upisana u registar sportskih djelatnosti koji vodi ured državne uprave u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove sporta,

2. obavljanje stručnih poslova u sportu povjeri osobi koja za to ne ispunjava uvjete,

3. traži ili dopusti da u sportskom natjecanju sudjeluje osoba kojoj nije utvrđena opća zdravstvena sposobnost ili posebna zdravstvena sposobnost,

4. ne izvrši upis u Registar profesionalnih klubova, predviđen pravilnikom o upisu,

5. ne poštuje obveze podnošenja i dostavljanja potrebne dokumentacije u zakazanom roku Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove propisanih ovim Zakonom,

6. ne poštuje obvezu podnošenja i dostavljanja potrebne dokumentacije u postupku obveznog preoblikovanja propisanih ovim Zakonom,

7. pravna osoba u sustavu sporta ne izvršava obveze i zadaće propisane ovim Zakonom,

8. ne poštuje ograničenja vezana uz osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja propisane ovim Zakonom.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.«.

Članak 22.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost u sustavu sporta ako:

1. obavlja stručne poslove u sportu bez odgovarajuće razine obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti,

2. započne obavljati sportsku djelatnost prije upisa u registar sportskih djelatnosti ili nastavi obavljati sportsku djelatnost nakon brisanja iz registra sportskih djelatnosti.«.

Članak 23.

U članku 90. stavku 1. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »jedanaest«

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/12-01/02

Zagreb, 13. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.