Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama

NN 86/2012 (27.7.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama

HRVATSKI SABOR

1968

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSNIM PROVJERAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/98

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSNIM PROVJERAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosnim provjerama (»Narodne novine«, br. 85/08.) u članku 13. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »na dužnost,« dodaju se riječi: »na zahtjev čelnika tijela,«.

U podstavku 9. riječi: »Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija« zamjenjuju se riječima: »Ministarstva vanjskih i europskih poslova«.

Članak 2.

U članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Temeljne sigurnosne provjere za osobe iz članka 13. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona provode se na osnovi Upitnika za sigurnosnu provjeru III. stupnja i primjenom postupaka propisanih za sigurnosnu provjeru za pristup klasificiranim podacima III. stupnja.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »iz stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 3.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

Postupci provođenja temeljne sigurnosne provjere započeti po odredbama Zakona o sigurnosnim provjerama (»Narodne novine«, br. 85/08.) za osobe iz članka 13. stavka 1. podstavka 1. toga Zakona za koje čelnik tijela zahtjeva temeljnu sigurnosnu provjeru nastavit će se po odredbama ovoga Zakona, a započeti postupci provođenja temeljne sigurnosne provjere za osobe za koje čelnik tijela ne zahtjeva temeljnu sigurnosnu provjeru, obustavit će se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/12-01/01

Zagreb, 13. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.