Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta

NN 86/2012 (27.7.2012.), Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta

86 27.07.2012 Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1974

Na temelju članka 97. stavka 5. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRIJENOSU JAVNIH CESTA I NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak prijenosa cesta, potrebna dokumentacija kao i rokovi za prijenos javnih cesta iz jedne od četiriju skupina u drugu skupinu (autoceste, državne ceste, županijske ceste, lokalne ceste), kada javna cesta prestaje biti javna cesta, odnosno kada je javnoj cesti ili njezinom dijelu ukinut status javnog dobra u općoj uporabi, kada se nerazvrstana cesta razvrstava u javnu cestu te kada je istekao rok trajanja koncesije.

Članak 2.

Postupak prijenosa može početi kada na temelju Zakona o cestama i provedbenih akta toga Zakona dođe do promjene statusa ceste u skladu s člankom 1. ovoga Pravilnika.

Osoba koja je upravljala javnom cestom odnosno nerazvrstanom cestom i koja je vodila javnu cestu, odnosno nerazvrstanu cestu u svojim poslovnim knjigama (u daljnjem tekstu: Predavatelj) mora prenijeti predmetnu cestu pravnoj osobi koja preuzima tu cestu, odnosno središnjem tijelu državne uprave ovlaštenom za upravljanje imovinom Republike Hrvatske ili jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Primatelj).

Članak 3.

U postupku prijenosa cesta treba se obuhvatiti sva dokumentacija koja se odnosi na postupke:

– korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti,

– upravljanje infrastrukturom izgrađenom na i izvan cestovnog zemljišta,

– izvlaštenje nekretnina radi rekonstrukcije i održavanja cesta,

– ograničenja radi zaštite javnih cesta i sigurnosti prometa,

– izdavanje dozvola za izvanredni prijevoz,

– izgradnju i prilagođavanje priključaka i prilaza,

– utvrđivanje lokacija i uvjeta za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta,

– građenje objekata i instalacija unutar zaštitnog pojasa ceste,

– osiguranje preglednosti na cesti,

– obavljanje radova na cesti,

– postavljanje/uklanjanje reklama,

– objekte, uređaje i instalacije uz cestu,

– zatvaranje ceste i dr.

Postupkom prijenosa moraju se obuhvatiti i svi započeti postupci i poslovi vezani za građenje, rekonstrukciju i izvanredno održavanje cesta koje su predmet prijenosa.

Članak 4.

Postupak prijenosa provodi povjerenstvo koje čine po tri predstavnika predavatelja i primatelja, s tim da predavatelj imenuje predsjednika povjerenstva.

U svrhu pravilnog prijenosa povjerenstvo je dužno imati svu raspoloživu tehničku i drugu dokumentaciju koju čine:

– pregledna karta s ucrtanom javnom ili nerazvrstanom cestom,

– karta u mjerilu 1:250 s ucrtanim stacionažama svakoga kilometra,

– ortofoto situacija (ako postoji),

– geodetska snimka postojećeg stanja preklopljena s katastarskom podlogom,

– izvedbeni projekti,

– projekti temeljem kojih je cesta građena i održavana,

– katastar prometnih znakova, prometnih svjetla, oznaka na kolniku i drugim površinama, prometne opreme, signalizacije i opreme za smirivanje prometa, turističke signalizacije, reklama, javne rasvjete, instalacija, cestovnih građevina, stabilnih mjernih objekata i uređaja za nadzor vozila, priključaka izgrađenih na cestovnom zemljištu i građevina i opreme za zaštitu ceste, prometa i okoliša,

– raspoloživi upravni i neupravni dokumenti koji prate aktivnosti i sadržaje uz i na cesti (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, ugovori, suglasnosti i odobrenja za postavu instalacija, reklamnih ploča i drugih sadržaja i objekata u vlasništvu trećih osoba)

– crteži i nacrti temeljem kojih su izdani ili je u tijeku postupak izdavanja posebnih uvjeta i suglasnosti,

– projekti u izradi s pratećom dokumentacijom,

– dokumentacija o postupcima u tijeku (upravni, sudski i sl.),

– fotodokumentacija (arhivska i sačinjena po povjerenstvu).

Ukoliko nije raspoloživa sva navedena dokumentacija, povjerenstvo može utvrditi samo nužni dio dokumentacije koja je potrebna za postupak prijenosa.

Zapisnikom o primopredaji će se utvrditi dokumentacija iz stavka 1. ovog članka koju Predavatelj predaje, a za dokumentaciju koju isti ne posjeduje će se zapisnički utvrditi činjenično stanje.

Navedena dokumentacija će se predati Primatelju najkasnije u roku 8 dana od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika.

Članak 5.

U postupku prijenosa povjerenstvo mora zapisnički iskazati financijsku vrijednost imovine (ceste) koja se prenosi, uz priloženu dokumentaciju (knjigovodstvena kartica imovine) iz koje je vidljiva nabavna vrijednosti, ispravak vrijednosti i sadašnja knjigovodstvena vrijednost ceste, odnosno svih objekata i opreme koja čini sastavni dio ceste koja se prenosi.

Predavatelj za sadašnju knjigovodstvenu vrijednost imovine koja se prenosi umanjuje javni kapital (imovinu Republike Hrvatske koja se vodi u poslovnim knjigama pravne osobe koja upravlja javnom cestom), a primatelj na istovjetan način evidentira cestu u svojim poslovnim knjigama, uvećavajući kapital.

Članak 6.

Voditelj povjerenstva utvrđuje datum, vrijeme i mjesto početka rada povjerenstva.

Predavatelj i primatelj mogu odrediti da kod postupka prijenosa mogu biti nazočne i druge stručne osobe koje mogu izvršiti uvid u tehničku i drugu dokumentaciju u svrhu provedbe ispravnog postupka.

Članak 7.

Po izvršenom prijenosu upravljanja cestama, povjerenstvo je dužno o tome sačiniti odgovarajući zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati:

– mjesto, datum i sat početka postupka prijenosa,

– popis cesta koje su predmet prijenosa,

– popis članova povjerenstva,

– presliku ili navod odluke po kojoj se provodi postupak,

– opis i opće stanje cesta, odnosno dionica,

– posebne napomene predavatelja o predmetnim cestama, odn. dionicama, otvorenim postupcima i eventualno mogućim sudskim procesima,

– popis dokumentacije koja se predaje.

– financijsku vrijednost imovine.

Članak 8.

Prijenos javnih cesta iz jedne skupine u drugu predavatelj je dužan izvršiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o razvrstavanju javnih cesta.

Prijenos nerazvrstane ceste u javnu cestu predavatelj je dužan izvršiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

Prijenos javnih cesta koje prestaju biti javne ceste i postaju nerazvrstane ceste na području velikih gradova, predavatelj je dužan izvršiti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste.

Prijenos javne ceste kojoj je ukinut status javnog dobra u općoj uporabi predavatelj je dužan izvršiti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke nadležnog tijela o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.

Postupak prijenosa javne ceste kod isteka roka trajanja koncesije pokreće koncesionar (predavatelj) 30 dana prije isteka roka koncesije.

Rokovi prijenosa cesta za provedbu Odluke za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine« broj: 44/12.) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (»Narodne novine«, broj 44/12.) primjenjuju se danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-02/44

Urbroj: 530-01-15-12-2

Zagreb, 19. srpnja 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.