Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)

NN 86/2012 (27.7.2012.), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinje (B.suis)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1978

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE SVINJA (B. suis)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja (B. suis).

POJMOVNIK

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Stado« – svinja ili skupina svinja držanih na gospodarstvu, a ako se na gospodarstvu odvojeno drži više od jednoga stada, smatra se da sva stada imaju isti zdravstveni status;

2. »Gospodarstvo« – svaka farma, objekt ili dvorište u kojemu svinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju ili prostor u/na kojemu se rukuje ili postupa sa svinjama;

3. »Ovlašteni veterinar« – veterinar koji je imenovan ovlaštenim u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu;

4. »Nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva;

5. »Ovlašteni laboratorij« – Hrvatski veterinarski institut, Zagreb.

DIJAGNOSTIČKO PRETRAŽIVANJE NA BRUCELOZU SVINJA

Članak 3.

Osim mjera određenih posebnim propisima, dijagnostičko pretraživanje na brucelozu svinja obvezno se provodi i:

(a) kada se utvrde klinički znakovi bolesti koji ukazuju na brucelozu svinja;

(b) kada se pregledom na liniji klanja ili patomorfološkim pregledom utvrde promjene koje ukazuju na brucelozu svinja;

(c) u uzgojima svinja s kojima su bili u kontaktu ljudi u kojih je potvrđena bruceloza.

SUMNJA NA BRUCELOZU SVINJA

Članak 4.

Sumnjivim na brucelozu svinja smatraju se:

– svinje koje pokazuju kliničke znakove bruceloze;

– krmače koje su pobacile;

– seropozitivne svinje;

– svinje iz stada iz kojeg potječu svinje u kojih su na liniji klanja ili patomorfološkom pretragom utvrđene promjene koje ukazuju na brucelozu svinja.

MJERE U SLUČAJU SUMNJE NA BRUCELOZU SVINJA

Članak 5.

(1) Kada je postavljena sumnja na brucelozu svinja nadležni veterinarski inspektor mora narediti:

(a) izdvajanje i odvojeno držanje svinja sumnjivih na brucelozu;

(b) popisivanje svih životinja na gospodarstvu prijemljivih na brucelozu te označavanje svih neoznačenih svinja;

(c) uzimanje uzoraka za laboratorijsko pretraživanje od svinja s utvrđenim kliničkim znakovima, krmača koje su pobacile, te uzoraka od onolikog broja svinja, iz stada iz kojeg potječu svinje u kojih su na liniji klanja ili patomorfološkom pretragom utvrđene promjene koje ukazuju na brucelozu svinja koji je potreban da se s 95% povjerenja, utvrde dokazi infekcije ako je ista prisutna u 10% svinja;

(d) upućivanje na klanje seropozitivnih svinja i uzimanje uzoraka za bakteriološku pretragu;

(e) zabranu stavljanja u promet svih svinja s gospodarstva, osim upućivanja na klanje;

(f) zabranu uvođenja novih rasplodnih svinja na gospodarstvo.

(2) Sumnja na brucelozu prijavljuje se nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisima.

POTVRĐENA BRUCELOZA SVINJA

Članak 6.

Bruceloza je potvrđena kada je bakteriološkim pretraživanjem dokazana Brucella suis.

Članak 7.

Stado u kojem je bruceloza svinja potvrđena u jedne ili više svinja smatra se zaraženim, a gospodarstvo se prijavljuje kao mjesto izbijanja bruceloze u skladu s posebnim propisom.

MJERE U SLUČAJU POTVRĐENOG SLUČAJA BRUCELOZE SVINJA (B. suis)

Članak 8.

(1) Kad je bruceloza potvrđena u stadu odnosno na gospodarstvu, nadležni veterinarski inspektor osim mjera određenih člankom 5. ovoga Pravilnika, naređuje sljedeće mjere:

(a) izdvajanje i odvojeno držanje seropozitivnih svinja do njihova upućivanja na klanje;

(b) uzimanje, na liniji klanja, uzoraka reprodukcijskih organa i područnih limfnih čvorova seropozitivnih svinja, u svrhu bakteriološke pretrage te izdvajanja i identificiranja biovara B. suis;

(c) zabranu uvođenja novih svinja u zaraženo stado odnosno na zaraženo gospodarstvo, dok nisu provedene sve mjere propisane ovim člankom;

(d) natapanje dezinficijensom slame, stelje ili drugih predmeta i tvari koje su došle u kontakt sa zaraženom svinjom ili drugim zaraženim materijalom, te njihovo uništavanje spaljivanjem ili zakopavanjem;

(e) čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i prostora u kojem su boravile zaražene svinje te predmeta s kojima su bile u kontaktu i to nakon pražnjenja objekta i prije njegove ponovne uporabe;

(f) gnoj iz staja i/ili drugih nastambi u kojima su boravile zaražene svinje mora biti pohranjen na gospodarstvu na mjestu do kojeg životinje ne mogu doći, tretiran odgovarajućim dezinficijensom prema uputi proizvođača, te se ne smije koristiti najmanje tri tjedna. Ako je gnoj prekriven slojem nezaraženog gnoja ili zemljom, nije ga potrebno dezinficirati. Ako se tekući gnoj (gnojevka) iz staja i/ili ostalih nastambi u kojima su boravile zaražene životinje sakuplja odvojeno od krutog gnoja, obvezno se mora dezinficirati i ne smije se koristiti najmanje tri tjedna;

(g) uzimanje uzoraka krvi svih spolno zrelih svinja i njihovo dvokratno pretraživanje, uz uvjet da se prvo pretraživanje provede 15 dana nakon izlučivanja pozitivnih svinja, a drugo 30 dana nakon prvog pretraživanja;

(h) odvojeno držanje nerasta koji su prvim pretraživanjem polučili negativne rezultate od drugih svinja prijemljivih na brucelozu svinja, a do dobivanja rezultata pretraživanja iz točke (g) ovoga stavka;

(i) epidemiološko istraživanje u okviru kojega moraju biti prikupljeni najmanje sljedeći podaci:

– broj svinja u stadu ili na gospodarstvu, po vrstama i kategorijama,

– promet i kretanje svinja s/na gospodarstvo u posljednjih 6 mjeseci, a posebno nerasta koji se koriste za prirodni pripust,

– vrijeme kada su primijećeni prvi znakovi bolesti kao npr. pobačaji i problemi u reprodukciji,

– mogući izvori zaraze na zaraženom gospodarstvu,

– popis drugih gospodarstava na kojima se drže svinje koje su mogle biti zaražene iz istoga/istih izvora ili su bile u kontaktu sa svinjama iz zaraženog stada ili sa zaraženog gospodarstva.

(j) pretraživanje svih spolno zrelih svinja na drugim gospodarstvima koja su epidemiološki povezana sa zaraženim gospodarstvom.

IZUZEĆE OD PROVEDBE MJERA SUZBIJANJA BRUCELOZE SVINJA

Članak 9.

(1) Nadležno tijelo, na prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora, može dozvoliti izuzeće od provedbe mjera suzbijanja bruceloze svinja iz članaka 5. i 8. ovoga Pravilnika, pod sljedećim uvjetima:

(a) na gospodarstvu se uzgajaju izvorne hrvatske pasmine svinja isključivo u svrhu očuvanja pasmine;

(b) gospodarstvo na kojem se drže svinje je registrirano u skladu s posebnim propisima;

(c) uzgoj se obavlja u skladu s uzgojno-selekcijskim programom izrađenim u skladu s programom zaštite izvornih hrvatskih pasmina svinja;

(d) sve svinje su stalno označene u skladu s posebnim propisima;

(e) svinje se drže i uzgajaju na tradicionalan način, svojstven pojedinoj izvornoj hrvatskoj pasmini i na način da je onemogućen kontakt sa životinjama iz drugih uzgoja;

(f) svinje se stavljaju u promet isključivo u svrhu klanja u klaonici i uz prethodno odobrenje veterinarskog inspektora;

(g) na gospodarstvo ulaze samo osobe koje su informirane o načinima zaštite od moguće infekcije, a o svakoj posjeti mora se voditi evidencija u skladu s posebnim propisima;

(h) na gospodarstvo se uvode samo rasplodne svinje prethodno pretražene na brucelozu svinja s negativnim rezultatom;

(i) gospodarstvo je pod kontrolom ovlaštene veterinarske organizacije;

(j) na gospodarstvu nisu utvrđeni pobačaji niti klinički znakovi koji upućuju na brucelozu.

(2) Ukoliko su na gospodarstvu iz stavka 1. ovoga članka utvrđeni pobačaji i/ili klinički znakovi koji upućuju na brucelozu, mjere iz članka 5. i 8. ovoga Pravilnika primjenjuju se samo na životinjama koje su pobacile i/ili kod kojih su utvrđeni klinički znakovi.

PRESTANAK BOLESTI

Članak 10.

Smatra se da je bruceloza svinja u zaraženom stadu prestala nakon što su provedene sve mjere iz članka 8. ovoga Pravilnika i nakon što su dva serološka pretraživanja svih prijemljivih rasplodnih životinja u stadu, u razmaku od 30 dana, dala negativan rezultat na brucelozu svinja.

STADO SLOBODNO OD BRUCELOZE SVINJA

Članak 11.

1) Stado slobodno od bruceloze svinja je stado koje udovoljava sljedećim uvjetima:

(a) stado je pod veterinarskim nadzorom;

(b) bruceloza svinja nije potvrđena u posljednje 3 godine, a sve sumnjive životinje su laboratorijski pretražene s negativnim rezultatom;

(c) sva goveda koja se drže na istom gospodarstvu su službeno slobodna od bruceloze.

2) U stada slobodna od bruceloze svinja mogu se uvoditi svinje:

(a) koje na dan utovara ne pokazuju kliničke znakove bruceloze svinja;

(b) iz stada slobodnih od bruceloze svinja; ili

(c) koje dolaze s gospodarstva na kojem bruceloza nije dijagnosticirana u posljednjih 12 mjeseci i koje su najranije 30 dana prije utovara bile serološki pretražene, u skladu s Dodatkom ovoga Pravilnika, s negativnim rezultatom.

PRIPUST SVINJA

Članak 12.

U svrhu sprječavanja širenja bruceloze preporuča se provoditi umjetno osjemenjivanje krmača sjemenom nerasta iz odobrenih centara za sakupljanje sjemena, a za prirodni pripust krmača dopušteno je korištenje samo rasplodnih nerasta s vlastitog gospodarstva koji su pretraženi na brucelozu s negativnim rezultatom.

ZABRANA CIJEPLJENJA SVINJA I LIJEČENJA BRUCELOZE SVINJA

Članak 13.

1) Zabranjeno je cijepljenje svinja protiv bruceloze svinja.

2) Zabranjeno je liječenje svinja oboljelih od bruceloze svinja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Dodatak je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis (»Narodne novine«, br. 26/2006).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/28

Urbroj: 525-10/0595-12-8

Zagreb, 16. srpnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK

DIJAGNOSTIKA BRUCELOZE SVINJA (B.suis)

Za dijagnostiku B. suis koriste se testovi i procedure u skladu s Poglavljem 2.8.5. Dijagnostičkog priručnika Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

Serološke pretrage

1. Test koji se koristi u svrhu probira (screening) je Rose Bengal Test (RBT).

2. U slučaju pozitivnog rezultata RBT-a, provodi se potvrdno serološko pretraživanje metodom iELISA.

3. U uzgojima u kojima je u posljednje 3 godine B. suis bila bakteriološki potvrđena, provodi se potvrdno serološko pretraživanje na svim uzorcima podrijetlom iz istoga uzgoja.

4. Ukoliko RBT i potvrdni serološki test iELISA daju pozitivan rezultat, svinja se smatra seropozitivnom.

Bakteriološka pretraga

Etiološki dokaz B. suis u uzgoju svinja provodi se bakteriološkom pretragom materijala i tkiva uzetog na liniji klanja od seropozitivnih svinja, u slučaju promjena koje ukazuju na brucelozu svinja utvrđenih na liniji klanja ili patomorfološkom pretragom te materijala koji je dostavljen prilikom pobačaja.