Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj

NN 87/2012 (30.7.2012.), Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2000

Na temelju članka 81. stavka 1. i članka 115. stavka 10. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O PRAĆENJU EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA, POLITIKE I MJERA ZA NJIHOVO SMANJENJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje: popis stakleničkih plinova, način i metodologija praćenja emisija stakleničkih plinova, podatke o emisijama stakleničkih plinova, rokove za izradu i dostavu izvješća Tajništvu Okvirne konvencije i Europskoj komisiji, način izrade inventara (izračuna) emisije stakleničkih plinova, način verificiranja izvješća i način i rokove dostavljanja podataka Agenciji za zaštitu okoliša, način praćenja ispunjenja nacionalne godišnje kvote, način trgovanja s dijelom nacionalne godišnje kvote, način korištenja jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti, način izvješćivanja Europske komisije o ispunjenju obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote.

Članak 2.

Ovom Uredbom utvrđuje se okvir za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Odluka br. 280/2004/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola (SL L 49, 19. 2. 2004.),

– Odluka br. 2005/166/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju pravila provedbe Odluke br. 280/2004/EZ o mehanizmu praćenja emisija stakleničkih plinova na razini Zajednice i primjeni Kyotskog protokola iz (SL L 55, 1. 3. 2005.),

Odluka br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s ciljem država članica da smanje svoje emisije stakleničkih plinova kako bi ispunile obveze Zajednice za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. (SL L 140, 5. 6. 2009.).

Članak 3.

Praćenje emisija stakleničkih plinova i praćenje ispunjenja nacionalne godišnje kvote ostvaruje se kroz sljedeće sastavnice:

– Nacionalni sustav za izračun i izvješćivanje o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova,

– Nacionalni sustav za praćenje politike i mjera smanjenja emisija i projekcije,

– Registar Unije.

Članak 4.

(1) Pojmovi uporabljeni u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. antropogeno: uzrokovano ljudskim djelovanjem,

2. bazna godina: izabrana kalendarska godina u kojoj se ukupna količina emisija stakleničkih plinova izabire kao osnovica za određivanje budućih obveza smanjenja emisije stakleničkih plinova; za Republiku Hrvatsku je to 1990. godina,

3. dobra praksa: skup postupaka namijenjenih osiguravanju točnosti inventara emisija u smislu da emisije i uklanjanja stakleničkih plinova ne budu, ni precijenjeni, ni podcijenjeni i da su nesigurnosti izračuna smanjene u najvećoj mogućoj mjeri, uzimajući u obzir nacionalne osobitosti,

4. emisijska kvota: ukupna dopuštena godišnja količina emisije (izražava se u jedinicama mase u određenom vremenu) iz jednog ili više izvora zajedno, odnosno s određenog područja i/ili na teritoriju Države,

5. faktor emisije: brojčana vrijednost koja daje količinu emisije određene tvari po jedinici djelatnosti mjerene količinom proizvoda, potrošenog energenta ili sirovine, ili veličinom obavljenog posla za određenu djelatnost, proces ili određene postupke zaštite okoliša. Iskazuje se u jedinicama mase onečišćujuće tvari – po jedinici aktivnosti izvora (npr. kg/t proizvoda, kg/t sirovine, kg/t potrošenog goriva, kg/GJ proizvedene energije, kg/stanovniku i sl.),

6. glavna kategorija izvora/odliva: je izvor/odliv emisije koji ima značajan utjecaj na ukupnu emisiju/uklanjanje stakleničkih plinova u pogledu apsolutne količine emisija/uklanjanja, trenda emisija/uklanjanja ili oboje,

7. indirektni staklenički plinovi: plinoviti sastojci atmosfere (prethodnici ozona, sulfati ili aerosoli), a koji svojim djelovanjem u atmosferi uzrokuju pozitivne ili negativne učinke u pogledu ublažavanja klimatskih promjena, a obuhvaćaju plinove navedene u Prilogu I. ove Uredbe,

8. inventar stakleničkih plinova: sektorski organizirana baza podataka koja sadrži podatke potrebne za izračun i izvješćivanje o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova, a osobito faktore emisije, podatke o djelatnostima, proračunate vrijednosti emisija i uklanjanja stakleničkih plinova, glavne kategorije izvora i odliva, dodatne informacije i pretpostavke koje se koriste za proračun, uključujući i podatke o ponovnom izračunu emisija i uklanjanja stakleničkih plinova,

9. izvješće o inventaru stakleničkih plinova: izvješće o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova koje se priprema godišnje u opsegu i formatu određenim Okvirnom konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima, odlukama i smjernicama,

10. izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova: izvješće o kvantificiranim vrijednostima emisije u budućem dugoročnom razdoblju temeljene na očekivanim scenarijima razvitka u pojedinim sektorima,

11. izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena: izvješće o nacionalnoj politici i mjerama kojima se ograničavaju i/ili smanjuju emisije stakleničkih plinova s količinskim procjenama učinaka politike i mjera prikazano na osnovi pojedinih sektora za svaki staklenički plin,

12. jedinica smanjenja emisije: jedinica koju kreira stranka Priloga B Kyotskog protokola pretvorbom jedinice dodijeljene kvote ili jedinice uklanjanja temeljem zajedničkih projekata (u daljnjem tekstu: ERU, od engleskog naziva »emissionreductionunit«),

13. međunarodni dnevnik transakcija: središnja elektronska baza podataka Tajništva Okvirne konvencije za praćenje ispravnosti transakcija između registarskih sustava definiranih Kyotskim protokolom,

14. Međuvladino tijelo za klimatske promjene: znanstveni forum što su ga zajednički utemeljili, 1988. godine, Svjetska meteorološka organizacija i Program Ujedinjenih naroda za okoliš,

15. nacionalna godišnja kvota: dopuštena godišnja količina emisija stakleničkih plinova iz Priloga II. ove Uredbe iz kategorija izvora iz Priloga III. ove Uredbe, isključujući emisije stakleničkih plinova obuhvaćenih sustavom trgovanja stakleničkih plinova,

16. nacionalni sustav za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova: sustav koji uključuje sve institucionalne, pravne i postupovne mehanizme za, pripremu i dostavljanje podataka, izračun, izvješćivanje i arhiviranje podataka i informacija o inventaru, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje stakleničkih plinovate njihovustručnu ocjenu,

17. nacionalni sustav za praćenje politike, mjera i projekcije: sustav koji uključuje sve institucionalne, pravne i postupovne mehanizme za praćenje i kontrolu izvršenja obveza smanjenja emisija stakleničkih plinova, izvješćivanje o politici, mjerama i projekcijama emisija stakleničkih plinova,

18. Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji: izvješće kojim stranke Okvirne konvencije periodički izvješćuju Konferenciju stranaka o poduzetim i planiranim mjerama s ciljem ispunjenja obveza prema Okvirnoj konvenciji,

19. osiguranje kvalitete: planirane i sustavne akcije i radnje poduzete od strane neovisnog tijela potrebne da se stekne uvjerenje da će inventar emisija zadovoljiti zadane zahtjeve za kvalitetu,

20. ovjereno smanjenje emisije: jedinica koja se izdaje u registru mehanizma čistog razvoja temeljem smanjenja emisije za koje je dobivena ovjera da je nastalo uslijed projektnih aktivnosti mehanizma čistog razvoja (u daljnjem tekstu: CER, od engleskog naziva »certifiedemissionsreduction«),

21. ovlaštenik: pravna osoba koja sukladno posebnom propisu ima suglasnost Ministarstva za izradu inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova, zajedničkog formata za izvješćivanje i drugih izvješća propisanih ovom Uredbom,

22. plan osiguranja i kontrole kvalitete: dokument koji definira aktivnosti, sredstva, rokove, odgovornosti i slijed primjene aktivnosti osiguranja i kontrole kvalitete inventara stakleničkih plinova,

23. ponovni izračun (rekalkulacija): računski postupak ponovnog procjenjivanja emisija antropogenih stakleničkih plinova po izvorima i njihova uklanjanja pomoću odliva iz prethodno podnesenih izvješća o inventaru i zajedničkog formata za izvješćivanje kao posljedica unaprjeđenja metodologije, faktora emisije ili podataka o djelatnostima ili uključivanja novih kategorija izvora i odliva,

24. projekcije za scenarij »bez mjera«: projekcije svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova za scenarij u kojem su isključeni učinci svih politika i mjera koje su planirane, prihvaćene ili u provedbi poslije godine koja je izabrana kao polazišna za projekcije,

25. projekcije za scenarij »s dodatnim mjerama«: projekcije svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova za scenarij u kojem su uključeni učinci politika i mjera, u smislu smanjivanja emisija stakleničkih plinova, koje su prihvaćene i u provedbi te koje su planirane poslije godine koja je izabrana kao polazišna za projekcije,

26. projekcije za scenarij »s mjerama«: projekcije svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova za scenarij u kojem su uključeni učinci politika i mjera, u smislu smanjivanja emisija stakleničkih plinova, koje su prihvaćene i u provedbi poslije godine koja je izabrana kao polazišna za projekcije,

27. Registar Unije: standardizirana i informatizirana središnja baza podataka Europske komisije u kojoj se bilježe podaci o emisijskim jedinicama stakleničkih plinova država članica EU i transakcije jedinicama,

28. sektor: jedan od sljedećih šest sektora koji se promatraju u okviru Okvirne konvencije: (1) energetika, (2) industrijski procesi, (3) uporaba otapala, (4) poljoprivreda, (5) korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo, (6) gospodarenje otpadom,

29. staklenički plinovi: plinoviti sastojci atmosfere koji se prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: Okvirna konvencija) nadziru, a obuhvaćaju plinove navedene u Prilogu I. ove Uredbe,

30. zajednički format za izvješćivanje: tablično izvješće o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova koje se priprema godišnje u opsegu i formatu zadanim Okvirnom konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima, odlukama i smjernicama.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

II. NACIONALNI SUSTAV ZA IZRAČUN I IZVJEŠĆIVANJE O ANTROPOGENIM EMISIJAMA IZ IZVORA I UKLANJANJA POMOĆU ODLIVA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 5.

(1) Nacionalni sustav za izračun i izvješćivanje o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova uspostavlja se, vodi i kontinuirano unaprjeđuje s ciljem izračuna i izvješćivanja o antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova navedenih u Prilogu I. ove Uredbe.

(2) Nacionalnim sustavom iz stavka 1. ovoga članka osigurava se razvidnost, dosljednost, usporedivost, potpunost i točnost inventara stakleničkih plinova, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje sukladno smjernicama i uputama Okvirne konvencije i Međuvladinog tijela za klimatske promjene kao i njegova pravovremena dostava nadležnim tijelima.

Članak 6.

(1) Funkcioniranje sastavnica iz članka 3. ove Uredbe osigurava se osobito obavljanjem poslova:

– posredovanje i razmjena podataka o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova s međunarodnim organizacijama i strankama Okvirne konvencije,

– posredovanje i razmjena podataka s nadležnim institucijama Europske unije na način i u rokovima koji su određeni pravnim aktima Europske unije,

– kontrola metodologije za izračun emisije i uklanjanja stakleničkih plinova u skladu s dobrom praksom i nacionalnim osobitostima,

– ocjenjivanje prihvatljivosti metodologije, modela, pretpostavki i ulaznih podataka za izradu izvješća o provedbi politike i mjera i projekcija,

– razmatranje i odobravanje Izvješća o inventaru i zajedničkog formata za izvješćivanje stakleničkih plinova prije njegova službenog podnošenja Tajništvu Okvirne konvencije,

– izvješćivanje o promjenama Nacionalnog sustava iz članaka 5. i 12. ove Uredbe,

– koordinacija rada Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za praćenje) i Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za politiku i mjere).

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka, u okviru zadaća propisanih Zakonom, obavlja ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 7.

(1) Funkcioniranje sastavnica iz članka 3. ove Uredbe na stručnoj razini osigurava se osobito obavljanjem poslova:

– organizacija izrade inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje stakleničkih plinova s ciljem ispunjavanja rokova iz članka 10. ove Uredbe,

– prikupljanje podataka o djelatnostima iz članka 9. ove Uredbe,

– priprema podataka o količinama verificiranih emisija stakleničkih plinova iz postrojenja obuhvaćenih sustavom trgovanja emisijskih jedinica,

– provedba kontrolnih pregleda dosljednosti podataka o djelatnostima i emisijama stakleničkih i indirektnih stakleničkih plinova usporedbom s verificiranim emisijama iz postrojenja i zrakoplovnih djelatnosti, podacima iz Registra onečišćavanja okoliša, podacima iz energetske bilance, podacima o fluoriranim stakleničkim plinovima i podacima iz izvješća o emisijama onečišćujućih tvari u zrak,

– izvješćivanje o izdavanju, držanju na računu, prijenosu, primanju, poništavanju i povlačenju jedinica smanjenja emisija, jedinica ovjerenog smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja i prijenosa u iduće obvezujuće razdoblje jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija i jedinica dodijeljenog iznosa, iz Registra Unije u skladu s važećim odlukama i smjernicama Okvirne konvencije i pratećih međunarodnih ugovora,

– izrada plana osiguranja i kontrole kvalitete inventara stakleničkih plinova u skladu sa smjernicama dobre prakse Međuvladinog tijela za klimatske promjene,

– provedba postupaka osiguranja kvalitete inventara stakleničkih plinova u skladu s planom kontrole i osiguranja kvalitete,

– arhiviranje podataka o djelatnostima za izračun emisija, faktora emisije i dokumenata korištenih za planiranje, izradu, kontrolu i osiguranje kvalitete inventara,

– vođenje evidencije i izvješćivanje o ovlaštenim pravnim osobama koje sudjeluju u trgovanju emisijama, mjerama zajedničkog ulaganja i mjerama čistog razvoja,

– izbor ovlaštenika za izradu inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova, zajedničkog formata za izvješćivanje stakleničkih plinova, izvješća o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova i izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova po izvorima i njihovo uklanjanje odlivima.

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka, u okviru zadaća propisanih Zakonom, obavlja Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Agencija je dužna dati na uvid sve podatke i dokumente iz stavka 1. podstavka 7. ovoga članka stručnom tijelu Tajništva Okvirne konvencije i Europske komisije za potrebe tehničkog pregleda i ocjene Izvješća o inventaru stakleničkih plinovai zajedničkog formata za izvješćivanje.

Članak 8.

(1) Poslovi izrade inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje obuhvaćaju:

– preliminarni izračun svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Okvirne konvencije, smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene, Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju procijenjenih podataka o djelatnostima,

– izračun svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Okvirne konvencije, smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene, Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju podataka o djelatnostima iz članka 9. ove Uredbe,

– izračun svih antropogenih emisija iz izvora indirektnih stakleničkih plinova u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Konvencije o prekograničnom prijenosu onečišćenja na velikim udaljenostima,

– kvantitativnu procjenu nesigurnosti izračuna iz alineje 1. ovoga članka za svaku kategoriju izvora i uklanjanja emisija stakleničkih plinova kao i za inventar u cjelini, u skladu sa smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene,

– identifikaciju glavnih kategorija izvora emisije i uklanjanja stakleničkih plinova,

– ponovni izračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u slučajevima unaprjeđenja metodologije, faktora emisije ili podataka o djelatnostima, uključivanja novih kategorija izvora i odliva ili primjene metoda usklađivanja s obrazloženjima,

– opis uspostavljenih i planiranih zakonodavnih, institucionalnih, organizacijskih i postupovnih mehanizama za izradu inventara stakleničkih plinova i njegova unaprjeđenja,

– dodatne informacije sukladno odlukama Kyotskog protokola, uključujući informacije o: izračunu emisija ili uklanjanja stakleničkih plinova iz obveznih i izabranih aktivnosti sektora korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstva, promjenama u nacionalnom sustavu, promjenama u registru emisija stakleničkih plinova i mjerama koje se provode s ciljem smanjenja nepovoljnog utjecaja provedbe politike i mjera smanjenja emisija na države čije gospodarstvo je osjetljivo na provedbu mjera ublaženja klimatskih promjena

– provedba i izvješćivanje o postupcima kontrole kvalitete u skladu s planom kontrole i osiguranja kvalitete,

– priprema izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje uključujući i sve dodatne zahtjeve u skladu s Okvirnom konvencijom i pratećim međunarodnim ugovorima i odlukama,

– izrada prioritetnih, dodatnih i zamjenskih pokazatelja,

– suradnja sa stručnim tijelom Tajništva Okvirne konvencije i Europske komisije za potrebe tehničkog pregleda i ocjene Izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje.

(2) Inventar emisija stakleničkih plinova, izvješće o inventaru emisija stakleničkih plinova i zajednički format izvješćivanja izrađuje se u skladu s važećim smjernicama i uputama Okvirne konvencije i Međuvladinog tijela za klimatske promjene koje Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(3) Popis pokazatelja iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Članak 9.

(1) Ministarstvo u suradnji s Agencijom i Povjerenstvom za praćenje izrađuje godišnji program prikupljanja podataka o djelatnostima po pojedinim sektorima u skladu s planom osiguranja i kontrole kvalitete iz članka 7. ove Uredbe i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama do 15. prosinca tekuće godine.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka sadrži popis potrebnih podataka o djelatnostima, nadležno tijelo koje prikuplja, odnosno posjeduje podatke o djelatnostima, vremensko razdoblje za koje je potrebno prikupiti podatke i mjerne jedinice u kojima se iskazuju podaci o djelatnostima.

(3) Ako nadležna tijela odgovorna za prikupljanje podataka u propisanom roku ne dostave kompletne podatke o djelatnostima, Ministarstvo će u suradnji s Agencijom i Povjerenstvom za praćenje i ovlaštenikom, s ciljem kompletiranja podataka potrebnih za izračun emisija i odliva stakleničkih plinova, procijeniti zamjenske podatke o djelatnostima u skladu s principima i metodologiji propisanim smjernicama za izradu izvješća o inventaru stakleničkih plinova bez primjene faktora konzervativnosti i nesigurnost zamjenskih podataka.

(4) Ministarstvo će, u suradnji s Agencijom i Povjerenstvom za praćenje i ovlaštenikom, dati prijedlog potrebnih istraživanja za unaprjeđenje izvješćivanja o emisijama i odlivu stakleničkih plinova.

(5) Istraživanja iz stavka 4. ovoga članka financiraju se financijskim sredstvima koja se uplaćuju u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) sukladno članku 100. Zakona o zaštiti zraka.

Članak 10.

(1) Agencija je dužna za potrebe izrade preliminarnog inventara stakleničkih plinova Europske unije dostaviti Ministarstvu do 15. srpnja tekuće godine preliminarni izračun svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću odliva stakleničkih plinova u skladu s metodologijom propisanom važećim smjernicama Okvirne konvencije, smjernicama Međuvladinog tijela za klimatske promjene, Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju procijenjenih podataka o djelatnostima.

(2) Agencija je dužna za potrebe izrade inventara stakleničkih plinova Europske unije dostaviti Ministarstvu do 31. prosinca tekuće godine:

– ispunjeni zajednički format za izvješćivanje za sve godine u razdoblju od bazne godine do godine koja prethodi tekućoj godini,

– informacije o izračunu emisija ili uklanjanja stakleničkih plinova iz obveznih i izabranih aktivnosti sektora korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstva,

– informacije o ponovnim izračunima emisija i uklanjanja stakleničkih plinova u slučajevima unaprjeđenja metodologije, faktora emisije ili podataka o djelatnostima, uključivanja novih kategorija izvora i odliva ili primjene metoda usklađivanja s obrazloženjima,

– dijelove izvješća o inventaru stakleničkih plinova koji se odnose na osiguranje i kontrolu kvalitete, procjenu nesigurnosti i kompletnosti,

– informacije o izdavanju, držanju na računu, prijenosu, primanju, poništavanju i povlačenju jedinica smanjenja emisija, jedinica ovjerenog smanjenja emisija, jedinica dodijeljene kvote i jedinica uklanjanja i prijenosa u iduće obvezujuće razdoblje jedinica smanjenja emisija, ovjerenih smanjenja emisija i jedinica dodijeljenog iznosa, iz Registra Unije u skladu s važećim odlukama i smjernicama Okvirne konvencije i pratećih međunarodnih ugovora,

– informacije o pravnim osobama ovlaštenim sukladno nacionalnom zakonodavstvu za sudjelovanje u mehanizmima čistog razvoja, mehanizmima zajedničkih projekata i trgovanju emisijama,

– informaciju o prioritetnim, dodatnim i zamjenskim pokazateljima.

(3) Ministarstvo dostavlja podatke i informacije iz stavka 1. ovoga članka Europskoj komisiji do 15. siječnja svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine.

(4) Agencija dostavlja Ministarstvu cjelovito izvješće o inventaru stakleničkih plinova i zajednički format za izvješćivanje do 15. veljače svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine.

(5) Ministarstvo u suradnji s Povjerenstvom za praćenje donosi ocjenu izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje iz stavka 3. ovoga članka i o tome obavještava Agenciju i ovlaštenika.

(6) Kada Povjerenstvo za praćenje ocijeni da izvješće o inventaru stakleničkih plinova i zajednički format za izvješćivanje ima nedostatke koji utječu na njihovu razvidnost, dosljednost, usporedivost, potpunost i točnost, predložit će Ministarstvu da od Agencije i ovlaštenika zatraži dopune u primjerenom roku, kojom prilikom će obrazložiti i u kojem dijelu treba dopuniti dokumente iz ovoga stavka.

(7) Povjerenstvo za praćenje će razmotriti dopune dokumenata te će donijeti mišljenje o prihvatljivosti izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje.

(8) Ministarstvo dostavlja prihvaćeno izvješće o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje:

– Europskoj komisiji do 15. ožujka svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine,

– Tajništvu Okvirne konvencije do 15. travnja svake godine (godina N) za razdoblje od bazne godine do N-2 godine.

Članak 11.

(1) Inventar stakleničkih plinova i zajednički format za izvješćivanje podliježe tehničkom pregledu i stručnoj ocjeni od strane stručnog tijela Tajništva Okvirne konvencije i dodatnom tehničkom pregledu i stručnoj ocjeni koju provodi Europska komisija s ciljem utvrđivanja postizanja nacionalne godišnje kvote.

(2) Na temelju preporuka koje dostavi stručno tijelo Tajništva Okvirne konvencije i Europska komisija, Povjerenstvo za praćenje razmatra i predlaže dorade izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje.

(3) Izvješće o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje se korigira sukladno preporukama iz stavka 2. ovoga članka proizašlih tijekom stručne ocjene iz stavka 1. ovoga članka.

III. NACIONALNI SUSTAV ZA PRAĆENJE PROVEDBE POLITIKE I MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA I PROJEKCIJE EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 12.

(1) Nacionalni sustav za politiku, mjere i projekcije uspostavlja se s ciljem praćenja i izvješćivanja o efektima politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova s posebnim naglaskom na sektore koji nisu pokriveni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, izvješćivanje o projekcijama emisija i korištenju financijskih sredstava od dražbi.

(2) Nacionalnim sustavom za politiku, mjere i projekcije osigurava se kontrola i preporuke dodatnih mjera s ciljem ispunjenja obveze smanjenja emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova s posebnim naglaskom na ograničenja emisije stakleničkih plinova iz sektora, koji nisu pokriveni s sustavom trgovanja stakleničkih plinova, do razine nacionalne godišnje kvote.

Članak 13.

(1) Za potrebe praćenja ispunjenja obveza smanjenja emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova izrađuju se sljedeća izvješća:

– Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova po sektorima (u daljnjem tekstu: Izvješće o provedbi politike i mjera),

– Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova po izvorima i njihovo uklanjanje odlivima (u daljnjem tekstu: Izvješće o projekcijama).

(2) U svrhu ispunjenja obveza prema Okvirnoj konvenciji i pratećim međunarodnim ugovorima izrađuju se posebna izvješća i drugi elaborati.

(3) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se na godišnjoj osnovi.

(4) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka izrađuje se po potrebi.

Članak 14.

(1) Izvješće o provedbi politike i mjera sadrži izraženo po sektorima:

– ciljeve politike i mjera,

– vrstu instrumenata za provedbu politike i mjera,

– status provedbe politike ili mjera,

– pokazatelje za praćenje i procjenu postignuća politike i mjera koje Ministarstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama,

– kvantificirane procjene postignuća politika i mjera na emisije i uklanjanje stakleničkih plinova za razdoblje koje slijedi nakon tekuće godine i obuhvaća četiri buduće godine koje završavaju s 0 ili 5 (ex-ante analiza),

– kvantificirane ocjene postignuća politika i mjera na emisije i uklanjanje stakleničkih plinova za proteklo razdoblje od bazne godine do godine koja prethodi tekućoj godini (ex-post analiza),

– iznos godišnje nacionalne kvote,

– količinu, vrstu i zemljopisnu raspoređenost jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola korištenih sukladno članku 20. stavku 4. ove Uredbe.

– predviđeni napredak u ispunjavanju obveze ograničenja emisija do iznosa godišnje nacionalne kvote,

– informaciju o planiranim dodatnim mjerama za postizanje većih ograničenja emisija od iznosa godišnje nacionalne kvote,

– informaciju o korištenju financijskih sredstava od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi.

(2) Izvješće o provedbi politike i mjera treba u mjeri u kojoj je to moguće procijeniti:

– troškove i koristi provedbe politike i mjera za gospodarstvo kao i posebno analizirati,

– postignuća provedbe politike i mjera posebno u sektorima koji su obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama i ostalim sektorima,

– međuovisnost s drugom relevantnom politikom i mjerama u zaštiti okoliša, posebice s politikom i mjerama u području zaštite zraka,

– učinak primjene mehanizama čistog razvoja, mehanizmima zajedničkih projekata i trgovanju emisijama kao dopunskih mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova.

(3) Informacija o korištenju financijskih sredstava iz stavka 1. podstavka 11. ovoga članka se priprema temeljem izvješća Fonda iz članka 100. stavka 5. Zakona o zaštiti zraka i podataka koje priprema Ministarstvo o korištenju financijskih sredstava koja se sukladno članku 100. stavku 4. Zakona o zaštiti zraka uplaćuju u državni proračun Republike Hrvatske.

Članak 15.

Izvješće o projekcijama sadrži izraženo prema plinovima i sektorima:

– projekcije »bez mjera«, »s mjerama« i »s dodatnim mjerama« za razdoblje koje slijedi nakon tekuće godine i obuhvaća četiri buduće godine koje završavaju s 0 ili 5 (ex-ante analiza),

– opis politike i mjera uključenih u projekcije sukladno odredbama članka 14. ove Uredbe,

– opis metodologije, modela, pretpostavki i ulaznih podataka za izradu projekcija,

– analizu osjetljivosti projekcija u ovisnosti o ulaznim podacima.

Članak 16.

(1) Ovlaštenik izrađuje izvješća iz članka 8. i članka 13. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka se izrađuju na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Poslovi izrade izvješća iz stavka 1. ovoga članaka financiraju se sredstvima koje u svom proračunu osigurava Agencija.

(4) Ovlaštenik za poslove izrade izvješća iz stavka 1. ovoga članka mora imati suglasnost Ministarstva za obavljanje ove djelatnosti.

(5) Agencija sklapa ugovor o izradi izvješća iz stavka 1. ovoga članaka s ovlaštenikom na rok od tri godine.

Članak 17.

(1) Agencija je dužna izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe dostaviti Ministarstvu do 15. veljače tekuće godine.

(2) Ministarstvo u suradnji s Povjerenstvom za politiku i mjere donosi ocjenu izvješća iz stavka 1. ovoga članka i o tome obavještava Agenciju.

(3) Kada Povjerenstvo za politiku i mjere ocijeni da izvješća imaju nedostatke koji utječu na njihovu razvidnost, dosljednost, usporedivost, potpunost i točnost, predložit će Ministarstvu da od Agencije zatraži dopune u primjerenom roku, kojom prilikom će obrazložiti i u kojem dijelu treba dopuniti dokumente iz ovoga stavka.

(4) Povjerenstvo za politiku i mjere će razmotriti dopune dokumenata te će donijeti mišljenje o prihvatljivosti izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ministarstvo dostavlja prihvaćena izvješća Europskoj komisiji do 15. ožujka svake godine.

IV. NACIONALNO IZVJEŠĆE PREMA OKVIRNOJ KONVENCIJI

Članak 18.

(1) Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji (u daljnjem tekstu: Nacionalno izvješće) sadrži sljedeće podatke:

– nacionalne osobitosti,

– inventar emisija stakleničkih plinova,

– provedba politike i mjera,

– projekcije emisija,

– utjecaji i prilagodba klimatskim promjenama,

– obrazovanje i podizanje javne svijesti.

(2) Nacionalno izvješće izrađuju se u obimu i rokovima sukladno odlukama Okvirne konvencije.

Članak 19.

(1) Ministarstvo odabire ovlaštenika za izradu pojedinih poglavlja Nacionalnog izvješća.

(2) Za izradu poglavlja o inventaru emisija stakleničkih plinova, provedbi politike i mjera smanjenja emisija i projekcijama emisija moraju se uzeti u obzir i podaci iz izvješća koja se izrađuju sukladno članku 8. i članku 13. stavku 1. ove Uredbe za razdoblje za koje se izrađuje Nacionalno izvješće.

(3) Izrada Nacionalnog izvješća financira se sredstvima koje u svom proračunu osigurava Ministarstvo.

(4) Ministarstvo u suradnji s Povjerenstvom za politiku i mjere donosi ocjenu Nacionalnog izvješća.

(5) Ovlaštenik je dužan surađivati sa stručnim tijelom Tajništva Okvirne konvencije za potrebe tehničkog pregleda i ocjene Nacionalnog izvješća.

V. ISPUNJAVANJE OBVEZE OGRANIČENJA EMISIJE DO VISINE NACIONALNE GODIŠNJE KVOTE

Članak 20.

(1) Ministarstvo na temelju Izvješća iz članka 8. ove Uredbe i Izvješća o pregledu i ocjeni revidiranog izvješća iz članka 11. stavka 3. ove Uredbe, u dijelu koji se odnosi na sektore koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama, utvrđuje ispunjenje obveza ograničenja emisija nacionalne godišnje kvote.

(2) U slučaju da su emisije utvrđene sukladno stavku 1. ovoga članka više od godišnje nacionalne godišnje kvote, Ministarstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske prenošenje dijela godišnje nacionalne kvote iz naredne godine ili kupovini potrebnih emisija.

(3) Količina emisijske kvote koja se može prenijeti sukladno stavku 2. ovoga članka ne može iznositi više od 5% od nacionalne godišnje kvote za tu godinu.

(4) Kupovina potrebnih emisija iz stavka 2. ovoga članka može se izvršiti od države članice Europske unije ili kupovinom jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola.

(5) U slučaju da su emisije utvrđene sukladno stavku 1. ovoga članka niže od nacionalne godišnje kvote, Ministarstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske način raspolaganja s viškom nacionalne godišnje kvote.

(6) Prijedlog Vladi Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka može se odnositi na prenošenje viška emisija koje prelaze iznos nacionalne godišnje kvote u sljedeću godinu i/ili prodaju dijela nacionalne godišnje kvote državi članici Europske unije.

(7) Količina emisijske kvote koja se može prodati sukladno stavku 6. ovoga članka ne može iznositi više od 5% od nacionalne godišnje kvote za tu godinu.

(8) Količina jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola koja se koristi za ispunjenje nacionalne godišnje kvote iz stavka 4. ovoga članka ne može iznositi više od 3% količine emisija stakleničkih plinova Republike Hrvatske u 2005. godini.

(9) Vlada Republike Hrvatske temeljem prijedloga Ministarstva iz stavaka 2. i 5. ovoga članka donosi odluku:

– o kupovini dijela nacionalne godišnje kvote,

– o prodaji dijela nacionalne godišnje kvote,

– o prenošenju dijela nacionalne godišnje kvote iz sljedeće godine,

– o prenošenju dijela nacionalne godišnje kvote u sljedeću godinu,

– o kupovini jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola.

Članak 21.

Ministarstvo na temelju Izvješća iz članka 13. stavka 1. ove Uredbe u suradnji s Povjerenstvom za politiku i mjere predlaže dodatne mjere nadležnim tijelima s ciljem ispunjenja nacionalne godišnje kvote u slučaju da navedena izvješća pokazuju rast emisija koji može dovesti do prekoračenja nacionalne godišnje kvote u narednim godinama.

Članak 22.

(1) U Registru Unije bilježi se nacionalna godišnja kvota za Republiku Hrvatsku za sektore koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama.

(2) U Registru Unije bilježi se točan obračun transakcija s dijelom nacionalne godišnje kvote iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 20. stavka 9. ove Uredbe, Ministarstvo izdaje nalog Agenciji za prijenos dijela nacionalne godišnje kvote u Registru Unije i/ili jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola.

(4) Agencija je dužna u roku 8 dana od primitka zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka izvršiti prijenos emisijskih jedinica.

(5) Pristup javnosti informacijama koje se odnose na prijenos dijela nacionalne godišnje kvote emisijskih jedinica, provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.

Članak 23.

Izvješća izrađena temeljem ove Uredbe objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva i Agencije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 1/2007).

Članak 26.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-01/05

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 26. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

Popis direktnih i indirektnih stakleničkih plinova

I.1. Staklenički plinovi:

– ugljikov dioksid (CO2),

– metan (CH4),

– didušikov oksid (N2O),

– fluorougljikovodici (spojevi HFC),

– perfluorougljici (spojevi PFC),

– sumporov heksafluorid (SF6).

I.2. Indirektni staklenički plinovi:

– dušikovi oksidi (NOx),

– sumporov dioksid (SO2),

– ne-metanski hlapivi organski spojevi (NMHOS),

– ugljikov monoksid (CO).

PRILOG II.

Popis plinova obuhvaćenih nacionalnom godišnjom kvotom

Popis plinova obuhvaćenih nacionalnom godišnjom kvotom:

– ugljikov dioksid (CO2),

– metan (CH4),

– didušikov oksid (N2O),

– fluorougljikovodici (HFC),

– perfluorougljici (PFC), i

– sumporovhaksaflourid (SF6).

PRILOG III.

Popis djelatnosti obuhvaćenih nacionalnom godišnjom kvotom

Popis djelatnosti obuhvaćenih nacionalnom godišnjom kvotom:

– Energija

– sagorijevanje goriva,

– fugitivne emisije iz goriva,

– Industrijski procesi,

– Uporaba otapala i drugih proizvoda,

– Poljoprivreda,

– Otpad.