Izmjene i dopune Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom

NN 87/2012 (30.7.2012.), Izmjene i dopune Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2009

Na temelju članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007, 152/2008 i 127/10), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM

Članak 1.

U Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (»Narodne novine« broj 43/2009), u članku 3. stavku 1. iza riječi: »skladišta plina,« dodaju se riječi: »Pravilnikom o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta«.

U stavku 2. točka 13. mijenja se i glasi:

»13. priključak – cjevovodni dio distribucijskog ili transportnog sustava kojim se povezuje plinska instalacija građevine s distribucijskim ili transportnim sustavom, uključivo opremu koja je na njemu ugrađena i obračunsko mjerno mjesto..«

Članak 2.

U članku 4. stavku 6. iza riječi: »priključnog kapaciteta« dodaju se riječi: »priključenja samostalne uporabne cjeline u građevini priključenoj na distribucijski ili transportni sustav«.

Članak 3.

U članku 14. stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 3. riječi: »odnosno korisnik sustava« brišu se.

Članak 4.

U članku 22. stavku 3. iza riječi: »izgradnji priključka« dodaju se riječi: »s navedenim mjestom izlaza iz distribucijskog sustava«.

U stavku 7. iza riječi: »imovinskopravnih odnosa« dodaju se riječi: »građenje priključka od strane izvođača priključka kojega je odabrao investitor ili vlasnik građevine«.

Članak 5.

U članku 23. stavku 3. iza riječi: »izgradnji priključka« dodaju se riječi: »s navedenim mjestom izlaza iz transportnog sustava«.

U stavku 5. iza riječi: »imovinskopravnih odnosa« dodaju se riječi: »građenje priključka od strane izvođača priključka kojega je odabrao investitor ili vlasnik građevine«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 4. iza riječi: »opskrbljuje plinom« briše se točka i dodaju se riječi: »razrađen po bilančnim skupinama«.

U stavku 5. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koja glasi: » naziv bilančne skupine kojoj pripada krajnji kupac«.

Dosadašnji podstavci 2. do 9. postaju podstavci 3. do 10.

Članak 7.

U članku 25. stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom sklapa ugovor o transportu plina za rezervirani kapacitet na ulazu ili ulazima u transportni sustav i/ili na izlazu ili izlazima iz transportnog sustava.

(5) Dobavljač plina, za potrebe opskrbe plinom opskrbljivača nositelja obveze javne usluge opskrbe plinom, ugovara kapacitet transportnog sustava samo za ulaz ili ulaze u transportni sustav.

(6) Opskrbljivač plinom koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom, za potrebe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, ugovara kapacitet transportnog sustava samo za izlaz ili izlaze iz transportnog sustava.«.

Članak 8.

U članku 26. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ugovorom o dobavi plina uređuju se i međusobna prava i obveze u pogledu plaćanja povezanog troška transporta plina za dobavu plina koji proizlazi iz obveze iz članka 25. stavka 5. ovih Općih uvjeta.

(4) Za obračun povezanog troška transporta plina za dobavu plina iz stavka 3. ovoga članka, dobavljač plina primjenjuje cijenu transporta plina za dobavu plina uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Agencije.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 5., iza riječi: »cijenu plina,« dodaju se riječi: »cijenu transporta plina za dobavu plina«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

Članak 9.

U članku 28. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ugovor o opskrbi plinom iz stavka 1. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme.«

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Krajnji kupac priključen na transportni sustav može za jedno obračunsko mjerno mjesto imati ugovor o opskrbi plinom s dva ili više opskrbljivača plinom.

(8) Prije sklapanja ugovora o opskrbi plinom iz stavka 7. ovoga članka krajnji kupac mora sklopiti sporazum o raspodjeli izmjerenih količina plina sa svim opskrbljivačima plinom na tom obračunskom mjernom mjestu, pri čemu suglasnost krajnjem kupcu za primjenu takvog sporazuma daje operator transportnog sustava.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 9. i 10.

Članak 10.

U članku 30. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja je tipski ugovor koji izrađuje operator tržišta plina i koji uređuje međusobne odnose operatora tržišta plina i voditelja bilančne skupine te način plaćanja utrošene energije uravnoteženja bilančne skupine.

(3) Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete plaćanja energije uravnoteženja, te ostale nužne odredbe ugovora.«.

U stavku 4. riječi: »na neodređeno vrijeme« zamjenjuju se riječima: »za plinsku godinu«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Voditelj bilančne skupine obvezan je sklopiti ugovor o plaćanju energije uravnoteženja s operatorom tržišta plina neposredno kod upisa u registar voditelja bilančnih skupina.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 11.

U članku 32. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ugovor o nabavi energije uravnoteženja sklapa se za plinsku godinu na temelju provedenog natječaja za izbor ponuditelja energije uravnoteženja.

(3) Ugovorom o nabavi energije uravnoteženja uređuju se međusobni odnosi ponuditelja energije uravnoteženja i operatora tržišta plina.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Operator tržišta plina će za potrebe nabave energije uravnoteženja na dnevnoj razini sklopiti okvirne ugovore s potencijalnim ponuditeljima energije uravnoteženja.

(5) Operator tržišta plina dužan je na svojim internetskim stranicama objaviti listu ponuditelja energije uravnoteženja s kojima ima sklopljen okvirni ugovor o nabavi energije uravnoteženja na dnevnoj razini.«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ugovor o nabavi energije uravnoteženja sadrži podatke o ugovornim stranama, tehničke uvjete isporuke energije uravnoteženja, cijenu ili metodologiju utvrđivanja cijene energije uravnoteženja te ostale nužne odredbe ugovora.«.

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 12.

U članku 45. stavku 7. riječi: »u roku od sedam dana od« zamjenjuju se riječima: »prvog radnog dana nakon«.

U stavku 8. riječi: »u roku od sedam dana od« zamjenjuju se riječima: »prvog radnog dana nakon«.

U stavku 9. riječi: »u roku od sedam dana od« zamjenjuju se riječima: »prvog radnog dana nakon«.

Iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Operator transportnog sustava i operator distribucijskog sustava dužan je u roku od sedam dana od isteka polumjesečnog razdoblja za to razdoblje objaviti u elektroničkom obliku polumjesečno izvješće o kvaliteti plina.«.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 12.

Članak 13.

U članku 53. iza riječi: »operatora transportnog sustava« dodaju se riječi: »ili operatora sustava skladišta plina«, a iza riječi: »opskrbljivača plinom« briše se točka i dodaju se riječi: »u obvezi javne usluge«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Cjenik iz stavka 1. ovoga članka donosi se uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Agencije.

(3) Operator sustava ili opskrbljivač plina u obvezi javne usluge, dužni su cjenik iz stavka 1. ovog članka, kao i sve njegove izmjene, objaviti na svojim internetskim stranicama te ga učiniti dostupnim i pisanim putem.«.

Članak 14.

U članku 65. stavci 6., 7., i 8. mijenjaju se i glase:

»(6) Operator distribucijskog sustava svakodnevno očitava stanje plinomjera i podatke o satnoj potrošnji krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav s potrošnjom većom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom većim od 10 MWh/h.

(7) Operator transportnog sustava svakodnevno očitava stanje plinomjera na izlazu transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u distribucijski sustav, na izlazu iz transportnog sustava i na ulazu u transportni sustav koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina te izlaz iz sustava skladišta plina, na ulazu u transportni sustav koji je ujedno i izlaz proizvođača plina i na izlazu iz transportnog sustava putem kojega se plin isporučuje krajnjem kupcu.

(8) Operator distribucijskog sustava svakodnevno očitava stanje plinomjera na izlazu iz distribucijskog sustava i na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina te izlaz iz sustava skladišta plina, na ulazu u distribucijski sustav koji je ujedno i izlaz proizvođača plina.«.

Članak 15.

U članku 66. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Operator transportnog sustava dužan je do trećeg radnog dana u mjesecu dostaviti izmjerene mjesečne podatke o količinama isporučenog plina krajnjim kupcima priključenima na transportni sustav za prethodni mjesec opskrbljivaču plinom s kojim krajnji kupac ima sklopljen ugovor o opskrbi plinom.«

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

«(4) Operator transportnog sustava dužan je prvog radnog dana u mjesecu operatoru distribucijskog sustava dostaviti zbirne mjesečne podatke o izmjerenim količinama plina za prethodni mjesec za svaki izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u distribucijski sustav tog operatora distribucijskog sustava.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je do 8. dana u mjesecu raspodijeliti podatke iz stavka 4. ovoga članka te voditelju bilančne skupine dostaviti zbirne mjesečne podatke o količinama plina razrađene po opskrbljivačima plinom krajnjih kupaca i po tarifnim grupama za svakog opskrbljivača plinom.«.

Članak 16.

U članku 74. stavku 1. riječi: »uz obračun prouzročenih troškova prema cjeniku za nestandardne usluge.« brišu se.

Članak 17.

U članku 79. stavku 1. iza riječi: »za neovlaštenu potrošnju plina« dodaju se riječi: »i novčanu obvezu za isporučeni plin kod neovlaštene potrošnje plina«, a riječi: »opskrbljivaču plinom čiji je plin isporučen i« brišu se.

Članak 18.

U članku 80. stavku 1. iza riječi: »plinomjer« dodaju se riječi: »i/ili drugu mjernu opremu«.

U stavku 2. iza riječi: »plinomjera« dodaju se riječi: »i/ili drugu mjernu opremu«.

Članak 19.

U članak 81. stavku 2. riječi: »važećim cijenama plina« zamjenjuju se riječima: »cijeni energije uravnoteženja«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Novčana obveza za isporučeni plin kod neovlaštene potrošnje plina za krajnje kupce, koji koriste javnu uslugu, određuje se mjesečno prema priključnom kapacitetu iz energetske suglasnosti za to obračunsko mjerno mjesto, 160 sati potrošnje plina i cijeni energije uravnoteženja.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Kao cijena energije uravnoteženja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka primjenjuje se u razdoblju neovlaštene potrošnje plina važeća cijena energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav, a koja se utvrđuje sukladno Pravilniku o organizaciji tržišta prirodnog plina.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 20.

(1) Ugovori o plaćanju energije uravnoteženja sklopljeni za plinsku godinu 2011/2012. godine važe do stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.

(2) Prvi sljedeći ugovori za plaćanje energiju uravnoteženja sklapaju se za plinsku godinu 2013./2014.

Članak 21.

(1) Cjenik za nestandardne usluge iz članka 13. ovih Općih uvjeta operator sustava skladišta plina dužan je donijeti do 31. prosinca 2012. godine.

(2) Operator sustava ili opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge, dužni su cjenik iz članka 13. ovih Općih uvjeta objaviti do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 22.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-01/07

Urbroj: 5030105-12-1

Zagreb, 26. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.