Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

NN 88/2012 (1.8.2012.), Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2012

Na temelju članka 7. stavka 2., članka 9. stavaka 4. i 9., članka 10. stavka 3., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 19. stavka 10. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 78/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O PROVEDBI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se sadržaj informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva, ostala dokumentacija koja čini prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva, struktura komparatora troškova javnog sektora (PSC), ostali kriteriji za odobrenje prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, bitne promjene odobrenog projekta javno-privatnog partnerstva, kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude koje javno tijelo mora koristiti u postupku odabira privatnog partnera, sadržaj izvješća o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva te druga bitna pitanja vezana uz izmjene i/ili dopune ugovora o javno privatnom partnerstvu.

Temeljni pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Očekivana vrijednost za novac označava pozitivnu razliku između sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova po tradicionalnom (proračunskom) modelu u cjelokupnom ugovornom razdoblju iskazanih u komparatoru troškova javnog sektora (PSC) i sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova u jednakom ugovornom razdoblju u slučaju realizacije projekta po modelu javno-privatnog partnerstva.

2. Kapitalna vrijednost projekta označava ukupne procijenjene troškove izgradnje javne građevine određene Komparatorom uključujući i sve zavisne troškove povezane s izgradnjom javne građevine isključujući troškove održavanja, zamjene istrošenih materijala i opreme te troškova uporabe, koji se očitavaju u komparatoru troškova javnog sektora (PSC);

3. Sadašnja vrijednost označava vrijednost budućih novčanih tokova svedenu na dan diskontiranja uz primjenu zadane diskontne stope;

4. Ukupni životni troškovi označavaju ukupne troškove javne građevine uključujući troškove izgradnje javne građevine i troškove održavanja i zamjene istrošenih materijala i opreme te njihove kvantificirane rizike određene u komparatoru troškova javnog sektora te po potrebi troškove uporabe građevine (npr. troškove energenata, čišćenja, sigurnosti i dr.) ako je uporaba uključena u predmet ugovora o javno privatnom partnerstvu te prihode od trećih osoba (komercijalne prihode) ako takva mogućnost postoji;

5. Naknada kod tradicionalnog (proračunskog) modela označava sva plaćanja iz proračuna potrebna za namirenje ukupnih životnih troškova i ostalih odljeva projekta u definiranom životnom vijeku javne građevine, a kod modela javno-privatnog partnerstva sva plaćanja javnog partnera prema odabranom privatnom partneru potrebna za namirenje ukupnih životnih troškova i ostalih odljeva projekta, odnosno plaćanja privatnog partnera javnom, u definiranom životnom vijeku javne građevine.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (dalje u tekstu: Zakon).

Informacija o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Članak 3.

(1) Informacija o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva (dalje u tekstu: JPP) sadrži osnovne podatke o javnom tijelu i projektu JPP-a.

(2) Javno tijelo dostavlja Agenciji za javno-privatno partnerstvo informaciju o namjeri provedbe projekta JPP-a na obrascu iz Priloga I. ove Uredbe.

Ostala dokumentacija koja čini prijedlog projekta JPP-a

Članak 4.

(1) Prijedlog projekta JPP-a, uz dokumentaciju propisanu Zakonom, mora sadržavati dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje ispunjenja kriterija iz članka 6. ove Uredbe.

(2) Ako je javno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je prijedlogom projekta JPP-a predviđeno plaćanje naknade privatnom partneru, prijedlog projekta JPP-a, uz dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, mora sadržavati i popunjeni obrazac za izračun mogućnosti sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu iz Priloga II.A ove Uredbe.

(3) Ako je javno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je prijedlogom projekta JPP-a predviđeno plaćanje naknade privatnom partneru, prijedlog projekta JPP-a, uz popunjeni obrazac iz stavka 2. ovoga članka, mora sadržavati i dokumentaciju navedenu u Prilogu II.B ove Uredbe.

(4) Ako je javno tijelo pravna osoba u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je prijedlogom projekta JPP-a predviđeno plaćanje naknade privatnom partneru, prijedlog projekta JPP-a, uz popunjeni obrazac iz stavka 2. ovoga članka, mora sadržavati i dokumentaciju navedenu u Prilogu II.C ove Uredbe.

(5) U slučaju koncesije s obilježjima JPP-a, studija opravdanosti davatelja koncesije koja se izrađuje sukladno propisu kojim se uređuju koncesije, pored sadržaja utvrđenog tim propisom, mora sadržavati i izračun očekivane vrijednosti za novac iz članka 5. stavka 1. točke 13. te matricu alokacije rizika i prikaza kvantifikacije rizika iz članka 5. stavka 1. točke 9. alineje 3. ove Uredbe.

Struktura komparatora troškova javnog sektora (PSC)

Članak 5.

Komparator troškova javnog sektora (PSC) sadrži:

1. uvod;

2. opće podatke o javnom tijelu – naručitelju;

3. naziv projekta;

4. svrhu, cilj i predmet projekta;

5. opis projekta;

6. prikaz predloženog modela JPP-a;

7. analizu situacije;

8. poslovne prihode;

9. potrebna ulaganja koja se sastoje od:

– kapitalnih troškova;

– troškova održavanja i uporabe;

– matrice alokacije rizika i prikaza kvantifikacije rizika;

– izračuna ukupnih životnih troškova po tradicionalnom (proračunskom) modelu;

– izračuna ukupnih životnih troškova po JPP modelu;

10. izračun naknade po tradicionalnom (proračunskom) modelu;

11. izračun naknade po JPP modelu

12. ekonomsko financijsku analizu koja se sastoji od:

– procjene potrebnih ulaganja;

– izvora financiranja;

– projekcije financijskih izvješća;

– financijskog toka;

– ekonomskog toka;

13. izračun vrijednosti za novac;

14. ocjenu isplativosti;

15. zaključak ekonomsko-financijske analize;

16. prikaz rezultata analize – komparatora troškova javnog sektora.

Ostali kriteriji za odobrenje prijedloga projekta JPP-a

Članak 6.

U postupku odobravanja prijedloga projekta JPP-a, Agencija za javno-privatno partnerstvo, uz kriterije propisane Zakonom, utvrđuje jesu li zadovoljeni i sljedeći kriteriji:

1. prijedlog projekta JPP-a u skladu je s važećim dokumentima prostornog uređenja za područje na kojem se projekt namjerava provesti;

2. riješeni su ili će pravovremeno biti riješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretnini potrebnoj za provedbu projekta JPP-a;

3. naknada i prihodi od obavljanja komercijalnih aktivnosti, ako se predviđaju, dostatni su za namirenje ukupnih životnih troškova i odljeva u ugovorenom razdoblju kako je to iskazano u komparatoru troškova javnog sektora (PSC).

Bitne promjene odobrenog projekta JPP-a

Članak 7.

Bitne promjene odobrenog projekta JPP-a su promjene projekta JPP-a koje mijenjaju:

– svrhu i predmet odobrenog projekta JPP-a,

– obavljanje komercijalnih djelatnosti u skladu sa svrhom projekta JPP-a,

– podjelu rizika i/ili

– predviđeno ugovorno razdoblje projekta JPP-a.

Kriteriji za odabir privatnog partnera

Članak 8.

(1) Postupak odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje područje javne nabave ako se u svrhu provedbe projekta JPP-a zasniva ili prenosi pravo građenja. Ako se u svrhu provedbe projekta JPP-a daje koncesija, postupak odabira privatnog partnera provodi se sukladno propisima kojima se uređuje postupak davanja koncesije.

(2) Procijenjena vrijednost nabave u postupku odabira privatnog partnera iz stavka 1. ovoga članka označava sadašnju vrijednost ukupnih životnih troškova po tradicionalnom (proračunskom) modelu u ugovorenom razdoblju, iskazanih u komparatoru troškova javnog sektora (PSC), osim kada se JPP realizira davanjem koncesije, pri čemu se procjena vrijednosti koncesije provodi sukladno odredbama propisa kojim se uređuju koncesije.

(3) Ako javno tijelo namjerava troškove u svrhu pripreme prijedloga projekta JPP-a prenijeti na privatnog partnera u cijelosti ili djelomično, takvi troškovi moraju biti uključeni u procijenjenu vrijednost nabave iz stavka 2. ovoga članka te navedeni u dokumentaciji za nadmetanje u postupku odabira privatnog partnera.

(4) U postupku odabira privatnog partnera iz stavka 1. ovoga članka kriterij za odabir privatnog partnera je isključivo ekonomski najpovoljnija ponuda.

(5) U postupku odabira privatnog partnera javno tijelo mora koristiti sljedeće kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude:

a) sadašnju vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju i sadašnju vrijednost ukupne naknade koju privatnom partneru plaća javni partner za projekt JPP-a u kojem je predviđeno plaćanje naknade javnog partnera privatnom partneru;

b) sadašnju vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju i sadašnju vrijednost ukupne naknade koju javnom partneru plaća privatni partner za projekt JPP-a u kojem je predviđeno plaćanje privatnog partnera javnom partneru.

(6) Ako je u postupku odabira privatnog partnera za projekt JPP-a u kojem je predviđeno plaćanje naknade javnog partnera privatnom partneru sadašnja vrijednost ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju iz konačne ponude ponuditelja veća od procijenjene vrijednosti nabave iz stavka 2. ovoga članka, takva ponuda ne smije biti odabrana.

(7) U određivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, uz kriterije iz stavka 5. ovoga članka, javno tijelo može koristiti i druge kriterije.

Diskontna stopa

Članak 9.

(1) Za izračun sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju i sadašnje vrijednosti naknade, primjenjuje se diskontna stopa.

(2) Javno tijelo dužno je u dokumentaciji za nadmetanje istaknuti diskontnu stopu po kojoj će svi ponuditelji izračunati sadašnju vrijednost ukupnih životnih troškova i sadašnju vrijednost naknade.

(3) Diskontna stopa za izračun sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova i naknade koju primjenjuju ponuditelji u postupku odabira privatnog partnera mora biti jednaka diskontnoj stopi koja se primjenjuje u komparatoru troškova javnog sektora (PSC).

(4) Agencija za javno-privatno partnerstvo objavljuje na svojim internetskim stranicama diskontnu stopu koja vrijedi šest mjeseci od dana objave.

Ocjena izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u

Članak 10.

Prilikom ocjene izmjena i/ili dopuna ugovora o JPP-u, osim koncesija s obilježjima JPP-a kod kojih se na izmjene i/ili dopune primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju koncesije, Agencija za javno-privatno partnerstvo uzima u obzir:

– svrhu i predmet odobrenog projekta JPP-a,

– je li obavljanje komercijalnih djelatnosti u skladu sa svrhom ugovora o JPP-u,

– podjelu rizika,

– predviđeno ugovorno razdoblje,

– vrijednost za novac,

– iznos naknade i drugih potencijalnih obveza,

– standarde javnih usluga,

– mehanizam plaćanja,

– internu stopu povrata na vlastite izvore financiranja.

Sadržaj izvješća o provedbi projekta JPP-a

Članak 11.

(1) Izvješće o provedbi projekata JPP-a obvezno sadrži podatke o:

1. projektu JPP-a,

2. javnom partneru,

3. privatnom partneru,

4. ugovorenoj naknadi,

5. izvršavanju obveza,

6. sporu i

7. kaznama/penalima.

(2) Izvješće se dostavlja na obrascu izvješća o provedbi projekta JPP-a iz Priloga III. ove Uredbe.

(3) Uz izvješće o provedbi projekata JPP-a jednom godišnje dostavlja se i službeno godišnje financijsko izvješće društva posebne namjene odnosno zajedničkog trgovačkog društva.

Članak 12.

Sastavni dio ove Uredbe jesu:

Prilog I. – Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva,

Prilog II. A – Obrazac za izračun mogućnosti sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu,

Prilog II. B – Dokumentacija koju mora sadržavati prijedlog projekta JPP-a ako je javno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Prilog II. C – Dokumentacija koju mora sadržavati prijedlog projekta JPP-a ako je javno tijelo pravna osoba u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Prilog III. – Obrazac izvješća o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti:

– Uredba o sadržaju ugovora o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, broj 56/2009),

– Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 56/2009),

– Uredba o nadzoru provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 56/2009),

– Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 56/2009).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 305-01/12-01/04

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 26. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

A) JAVNO TIJELO

Naziv


Matični broj


OIB


Adresa


Osoba ovlaštena za zastupanje


B) PROJEKT

Naziv projekta


Osobe zadužene za pripremu i provedbu projekta


Svrha i cilj projekta


Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine


Prijedlog postupka odabira privatnog partnera


Procijenjena kapitalna vrijednost projekta


Očekivano razdoblje trajanja ugovora


PRILOG II. A

Obrazac za izračun mogućnosti sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv


OIB


Poslovni račun


II. PODACI O NAKNADI:

1

Iznos ukupne naknade u ugovornom razdoblju [kn]


2

Broj godina u ugovornom razdoblju u kojemu se plaća naknada


3

Prosječna godišnja naknada (II.1 / II.2) [kn]


4

Razdoblje izgradnje (od sklapanja ugovora o JPP-u do mjeseca prvog plaćanja naknade) u mjesecima


5

Ostvareni proračunski prihodi prethodne godine umanjeni za kapitalne prihode prema Zakonu o proračunu [kn]


6

Udio naknade u prihodima prethodne godine (II.3/II.5)


7

Ukupne godišnje JPP naknade u prethodnoj godini te dospjele, a neplaćene obveze JPP naknada iz prethodne godine[kn]


8

Ukupne JPP naknade u proračunskim prihodima prethodne godine umanjenim za kapitalne prihode ((II.7 + II.3)/II.5) [%]


PRILOG II. B

Dokumentacija koju mora sadržavati prijedlog projekta JPP-a ako je javno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

1. usvojen plan proračuna za godinu u kojoj se započinje sa postupkom pripreme projekta;

2. projekcija primitaka i izdataka proračuna s uključenom JPP naknadom za sljedeće tri godine;

3. odluka predstavničkog tijela o prihvaćanju projekta. U slučaju da u projektu sudjeluje više javnih tijela ili pravnih osoba u vlasništvu javnih tijela, potrebno je dostaviti njihove odluke o sudjelovanju u projektu;

4. iznos očekivane JPP naknade;

5. ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

6. izračun iznosa ostvarenih proračunskih prihoda prema Zakona o proračunu umanjenih za kapitalne prihode prema Zakona o proračunu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se ugovara projekt u JPP-u;

7. izvješće o otplati zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na obrascu IZJS u trenutku podnošenja zahtjeva;

8. izvješće o JPP naknadama koje podnositelj zahtjeva već plaća po osnovi aktivnih ugovora o JPP-u;

9. zadnje konačno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja.

PRILOG II. C

Dokumentacija koju mora sadržavati prijedlog projekta JPP-a ako je javno tijelo pravna osoba u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

A) DOKUMENTACIJA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. usvojen plan proračuna za godinu u kojoj se započinje sa postupkom pripreme projekta;

2. projekcija primitaka i izdataka proračuna s uključenom JPP naknadom za sljedeće tri godine;

3. odluka predstavničkog tijela o prihvaćanju projekta. U slučaju da u projektu sudjeluje više javnih tijela ili pravnih osoba u vlasništvu javnih tijela, potrebno je dostaviti njihove odluke o sudjelovanju u projektu;

4. ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;

5. izračun iznosa ostvarenih proračunskih prihoda prema Zakonu o proračunu umanjenih za kapitalne prihode prema Zakonu o proračunu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca godine koja prethodi godini u kojoj se ugovara projekt u JPP-u;

6. izvješće o otplati zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na obrascu IZJS u trenutku podnošenja zahtjeva;

7. izvješće o JPP naknadama koje podnositelj zahtjeva već plaća po osnovi aktivnih ugovora o JPP-u;

8. zadnje konačno izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja.

B) DOKUMENTACIJA PRAVNE OSOBE U VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1. usvojen plan proračuna za godinu u kojoj se započinje s postupkom pripreme projekta, odnosno usvojen plan računa dobiti i gubitka ovisno o vrsti financijskih izvješća koje pravna osoba podnosi;

2. projekcija primitaka i izdataka proračuna odnosno projekcija računa dobiti i gubitka s uključenom JPP naknadom za sljedeće tri godine;

3. odluka nadležnog tijela o prihvaćanju projekta. U slučaju da u projektu sudjeluje više javnih tijela ili pravnih osoba u vlasništvu javnih tijela, potrebno je dostaviti njihove odluke o sudjelovanju u projektu;

4. iznos očekivane JPP naknade;

5. ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu;

6. projekciju financijskih izvješća s uključenim učincima investicije opisane u prijedlogu projekta;

7. izvješće o otplati zaduženja i danih jamstava;

8. izvješće o JPP naknadama koje podnositelj zahtjeva već plaća po osnovi aktivnih ugovora o JPP-u;

9. zadnje konačno revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća.

PRILOG III.

Obrazac izvješća o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva

1. PROJEKT:

a) PREDMET


b) NAZIV


c) TRAJANJE UGOVORA


2. JAVNI PARTNER:

a) NAZIV

 

b) ADRESA

 

c) OIB, MB

 

d) KONTAKT OSOBA

 

e) TELEFON, ELEKTRONIČKA ADRESA

 

3. PRIVATNI PARTNER:

a) NAZIV

 

b) ADRESA

 

c) OIB, MB

 

d) KONTAKT OSOBA

 

e) TELEFON, ELEKTRONIČKA ADRESA

 

4. UGOVORENA NAKNADA:

a) Plaća JP – mjesečni iznos

 

b) Plaća PP – mjesečni iznos

 

5. IZVRŠAVANJE OBVEZA:

 

a) Izvršava li javni partner redovito obveze, ako ne – koje?


b) Izvršava li privatni partner redovito obveze, ako ne – koje?

 

6. SPOR:

 

a) Je li u posljednjih 6 mjeseci pokrenut spor pri provedbi projekta – zbog čega?

 

b) Je li pokrenut postupak rješavanja spora – kada i gdje, trenutni status?

 

7. KAZNE/PENALI:

 

a) Postoji li razlika ugovorenog i izvršavanog plaćanja naknade uslijed evidentiranih propusta partnera u tijeku provedbe projekta – zašto?

 

b) Koji partner nije izvršavao ugovorne obveze?

 

c) Navedite iznos razlike – umanjenje vrijednosti

 

8. OSTALE NAPOMENE:

____________________

Datum i mjesto izrade izvješća

JAVNI PARTNER: PRIVATNI PARTNER:

___________________ __________________

Potpis Potpis

88 01.08.2012 Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva 88 01.08.2012 Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva