Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova

NN 88/2012 (1.8.2012.), Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova

88 01.08.2012 Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2013

Na temelju članka 123. stavka 9. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 57/11 i 130/11), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ZAŠTITE OSOBA, IMOVINE I OBJEKATA SUDOVA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja službenika pravosudne policije prilikom obavljanja poslova osiguranja osoba, imovine i objekata suda (u daljnjem tekstu: poslovi osiguranja suda), ovlasti, oprema, uporaba sredstava prisile i kriteriji o broju službenika pravosudne policije u obavljanju poslova osiguranja suda, način osposobljavanja i usavršavanja službenika pravosudne policije te kriteriji o potrebnoj sigurnosnoj opremi.

II. NAČIN POSTUPANJA I OVLASTI SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 2.

Službenik pravosudne policije raspoređen na poslove osiguranja suda (u daljnjem tekstu: službenik pravosudne policije) obvezan je:

– dolaskom na radno mjesto obratiti se nadređenom službeniku i izvijestiti ga o stanju sigurnosti iz njegovog djelokruga rada,

– izvršiti primopredaju poslova prema planu osiguranja za radno mjesto na koje je raspoređen,

– poslove obavljati u službenoj odori, osim u slučajevima kada nadležni službenik Ministarstva pravosuđa ne odredi drugačije,

– po potrebi poduzimati protupožarne mjere,

– čuvati i držati u ispravnom stanju odoru, opremu i naoružanje,

– javiti se na mjesto rada odmah po saznanju za elementarnu nepogodu, požar i druge izvanredne okolnosti,

– izvršavati i druge obveze po nalogu nadređenog službenika.

Članak 3.

Službeniku pravosudne policije zabranjeno je:

– napustiti radno mjesto bez prethodnog odobrenja nadređenog službenika,

– obavljati radnju koja onemogućuje ili umanjuje mogućnost obavljanja poslova radnog mjesta, odnosno radnju koja je suprotna savjesnom i odgovornom obavljanju poslova,

– doći na rad u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava te ista konzumirati za vrijeme radnog vremena.

Postupanje protivno odredbama stavka 1. ovoga članka predstavlja tešku povredu službene dužnosti.

Članak 4.

U obavljanju poslova osiguranja suda službenik pravosudne policije dužan je štititi zaposlenike i druge osobe koje se ovlašteno nalaze u zgradi suda, objekte, imovinu, te propisani red u sudu, nadzirati ulaz i izlaz osoba, spriječiti unošenje oružja, eksplozivnih naprava, opasnog oruđa i drugih opasnih tvari ili predmeta u sud.

Članak 5.

Službenik pravosudne policije je u obavljanju službe ovlašten, nakon utvrđenja razloga ulaska, utvrditi identitet i izvršiti pregled osoba koje ulaze i izlaze iz prostora suda, ili se nalaze u prostoru suda, udaljiti osobe koje narušavaju propisani red te zadržati i predati policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova osobe koje je zatekao u činjenju kaznenog djela.

U obavljanju poslova osiguranja suda i pri primjeni ovlasti iz prethodnog stavka službenik pravosudne policije ovlašten je uporabiti vatreno oružje i druga sredstva prisile pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 6.

Identitet osobe iz čl. 6. st. 1. ovog Pravilnika, službenik pravosudne policije utvrdit će uvidom u osobnu iskaznicu ili drugu osobnu ispravu.

Službenik pravosudne policije dopustit će ulazak u sud osobi koja ima uredan poziv za pristup u sud.

Osobi čiji se identitet ne može utvrditi neće se dopustiti ulazak u sud, odnosno ista će biti udaljena iz prostora suda, te će se po potrebi o tome obavijestiti policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova.

Predsjednik suda odredit će način vođenja evidencije ulazaka i izlazaka stranaka u zgradu suda.

Članak 7.

Službenik pravosudne policije ovlašten je pregledati osobe prilikom ulaska ili izlaska iz suda, kao i osobe koje se nalaze u sudu. Službenik pravosudne policije ovlašten je pregledati i predmete koje te osobe nose.

Pregledom osobe u smislu stavka 1. ovog članka smatra se i uvid u sadržaj odjeće i obuće.

Pregled predmeta koje osoba nosi sa sobom obuhvaća pregled predmeta koji su kod osobe ili u njezinoj neposrednoj blizini.

Pregled bez tehničkih pomagala ovlašten je izvršiti službenik pravosudne policije istog spola kao i osoba koju pregledava.

Članak 8.

Prilikom pregleda osobe i njezinih predmeta službenik pravosudne policije smije upotrebljavati odgovarajuća tehnička pomagala (detektori raznih vrsta, sustav ogledala i sl.).

Osobi koja nosi oružje, opasno oruđe, eksplozivne naprave, druge opasne tvari ili druge predmete koji se prema odluci predsjednika suda ne smiju unositi u prostor suda neće se dopustiti ulazak u prostor suda. Po potrebi pozvat će se policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova.

Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na osobe koje dolaze u sud radi izvršenja radnih naloga.

Članak 9.

Osobi koja odbije pregled neće se dopustiti ulazak u prostor suda.

Članak 10.

Službenik pravosudne policije ovlašten je zadržati osobu koja je zatečena u izvršenju kaznenog djela do dolaska policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova.

Službenik pravosudne policije izvršit će pregled zadržane osobe iz stavka 1. ovog članka radi utvrđivanja posjeduje li oružje, eksplozivne naprave, opasno oruđe ili druge opasne tvari, ili predmete koji bi mogli poslužiti kao dokaz o počinjenom kaznenom djelu.

Oružje i predmete iz stavka 2. ovog članka službenik pravosudne policije privremeno će oduzeti i predati policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, a o zadržanoj osobi će sastaviti izvješće koje obavezno sadrži: osobne podatke zadržane osobe, mjesto i razlog zadržavanja, način postupanja prilikom provedbe mjere zadržavanja, vrijeme izvješćivanja policije, izdane zapovijedi pravosudne policije i vrijeme izdavanja zapovijedi, vrijeme predaje zadržane osobe policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova te potpis službenika pravosudne policije.

III. UPORABA SREDSTAVA PRISILE

Članak 11.

Osobi koja narušava propisani red i mir u prostoru suda ili svojim ponašanjem ugrožava sigurnost objekata, imovine ili osoba u sudu, službenik pravosudne policije zapovjedit će udaljenje iz prostora ili zgrade suda, odnosno udaljenje od štićene osobe.

Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne postupi po izdanoj zapovijedi, službenik pravosudne policije udaljit će je uporabom sredstava prisile iz članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika, a po potrebi zatražiti i pomoć policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova.

Službenik pravosudne policije prestat će s uporabom sredstava prisile kada svlada otpor osobe koja odbija postupiti po zakonitom nalogu ili kada odbije napad na službenika pravosudne policije, štićenu osobu ili zgradu odnosno imovinu i predmete koji se štite.

Članak 12.

Službenik pravosudne policije će, prije uporabe sredstva prisile, o namjeri primjene upozoriti osobu prema kojoj to sredstvo kani primijeniti, osim ako bi isticanje upozorenja dovelo u pitanje izvršenje svrhe primjene.

Službenik pravosudne policije uporabit će najblaže sredstvo prisile koje jamči uspjeh u obavljanju službene zadaće.

Članak 13.

Sredstva prisile u smislu ovog Pravilnika su:

1. sredstva za vezivanje,

2. tjelesna snaga

3. gumena palica i

4. vatreno oružje.

Sredstva prisile smiju biti uporabljena radi zaštite života ljudi, svladavanja otpora i odbijanja napada ako mjere upozorenja i zapovijedi ne jamče uspjeh.

Pod tjelesnom snagom u smislu ovog Pravilnika podrazumjeva se i taktičko postupanje tj. primjena zahvata za privođenje, uporaba različitih zahvata borilačkih vještina – tehnika obrane ili njima sličnih postupaka na tijelu druge osobe kojima je cilj odbijanje napada ili svladavanje otpora osobe uz nanošenje najmanjih štetnih posljedica.

Članak 14.

Sredstva prisile mogu se uporabiti samo kad je to nužno radi sprječavanja tjelesnog napada na osobe, nanošenja ozljeda drugim osobama, samoozljeđivanja, namjernog prouzrokovanja materijalne štete, svladavanja aktivnog ili pasivnog otpora osobe.

Sredstva prisila mogu se uporabiti i protiv osoba koje protupravno ulaze u objekt ili prostore suda ili ako se neovlašteno nalaze unutar objekta ili prostora suda. Ove osobe zadržavaju se do dolaska policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 15.

Uporaba gumene palice, dopuštena je ako je primjena blažih sredstava prisile bezuspješna.

Pri primjeni gumene palice službenik pravosudne policije izbjegavat će udarce po glavi, vratu, genitalijama, bubrezima i drugim vitalnim dijelovima tijela.

Članak 16.

Uporaba vatrenog oružja dopuštena je ako se drugim sredstvima prisile ne može odbiti istodoban ili izravno predstojeći protupravni napad kojim se ugrožava život službenika pravosudne policije ili drugih osoba.

Prije uporabe vatrenog oružja, službenik pravosudne policije će upozoriti osobu koja napada, ako mu to okolnosti napada dopuštaju.

Vatreno oružje nije dopušteno uporabiti ako bi se time ugrozio život druge osobe.

Članak 17.

Nakon svake uporabe sredstava prisile službenik pravosudne policije dužan je osobi prema kojoj je primjenjeno sredstvo prisile ponuditi pozivanje hitne liječničke pomoći radi pregleda i utvrđenja eventualnih ozljeda.

Nakon primjene sredstava prisile koja je po procjeni službenika pravosudne policije mogla prouzročiti tjelesnu povredu osobe prema kojoj je primjenjena, službenik pravosudne policije dužan je pozvati hitnu liječničku pomoć radi pregleda osobe i utvrđenja eventualnih ozljeda.

O pozivanju hitne liječničke pomoći odnosno o odbijanju pozivanja hitne liječničke pomoći službenik pravosudne policije dužan je sastaviti pisano izviješće.

Članak 18.

O primjeni sredstava prisile službenik pravosudne policije dužan je podnijeti pisano izvješće predsjedniku suda u kojem obavlja poslove osiguranja i putem nadređenog službenika, čelniku ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa nadležne za osiguranje pravosudnih tijela.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži: ime i prezime službenika pravosudne policije, vrijeme, mjesto, razloge i okolnosti uporabe sredstava prisile, ime i osobne podatke osobe prema kojoj su sredstva prisile primijenjena, nastale posljedice, organiziranoj ili ponuđenoj organizaciji prve pomoći, kao i druge bitne podatke okolnosnog događaja.

IV. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Članak 19.

Izobrazba službenika pravosudne policije organizira se putem tečajeva i seminara.

Članak 20.

Program izobrazbe službenika pravosudne policije donosi ministar pravosuđa.

Članak 21.

Naknada predavačima koji provode izobrazbu određuje se posebnom odlukom ministra pravosuđa.

V. KRITERIJI O POTREBNOJ SIGURNOSNOJ OPREMI I POTREBNOM BROJU SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 22.

Potrebna sigurnosna oprema i potreban broj službenika osiguranja određuju se za svaki objekt u kojem je smješten sud na temelju prosudbe ugroženosti tog objekta i sigurnosnog elaborata.

Članak 23.

Pri prosudbi ugroženosti svakog pojedinog objekta u kojem je smješten sud potrebno je posebno voditi računa o broju zaposlenika i dužnosnika, broju stranaka i posjetitelja, lokaciji, okruženju te građevinskim i ostalim svojstvima objekta kao i radnom vremenu suda, o ispravama i predmetima koje se u objektu nalaze te stupnju rizika od njihovog otuđenja ili uništenja.

Priznata pravila u provedbi tehničkog osiguranja, u smislu ovog Pravilnika, su pravila iz domaćih i stranih propisa ili u praksi provjereni načini pomoću kojih se sprječavaju protupravne radnje usmjerene prema štićenim osobama ili imovini, odnosno smanjuje ili otklanja opasnost od poduzimanja takvih radnji.

Članak 24.

Prosudbu ugroženosti suda izrađuje ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa nadležna za osiguranje pravosudnih tijela.

Na temelju izrađene prosudbe ugroženosti suda ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovog članka izrađuje sigurnosni elaborat.

Sigurnosnim elaboratom određuje se minimalna i optimalna razina osiguranja koja uključuje i potrebna sredstva te broj službenika pravosudne policije.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i na poslove osiguranja osoba, imovine i objekata državnih odvjetništava i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela (»Narodne novine« broj 97/01).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/89

Urbroj: 514-03-03-12-1

Zagreb, 25. srpnja 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.