Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine

NN 88/2012 (1.8.2012.), Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2020

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 84/08, 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O HITNIM MJERAMA U VEZI S NEDOPUŠTENOM GENETSKI MODIFICIRANOM RIŽOM U PROIZVODIMA OD RIŽE PODRIJETLOM IZ KINE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na proizvode od riže navedene u Dodatku 1. ovoga Pravilnika, koji su podrijetlom ili isporučene iz Kine.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

Odlukom Komisije (EU) br. 884/2011 od 22. prosinca 2011. godine o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/289/EZ (SL L 343, 23. 12. 2011.).

Značenje pojmova

Članak 3.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz članka 2. i članka 3. točaka 1. – 19. Zakona o hrani, pojmovi iz članka 2. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07, 74/08)[1], pojmovi iz članka 2. stavka 1. točke 2. i 3. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10, 63/11)[2], te sljedeći pojmovi:

1. »Serija ili lot« jest prepoznatljiva i određena količina materijala,

2. »Pojedinačni uzorak« jest mala jednaka količina proizvoda uzeta iz svake pojedinačne točke uzorkovanja u seriji ili lotu kroz punu dubinu serije (statičko uzorkovanje), ili uzeta iz protoka proizvoda tijekom određenog vremenskog razdoblja (protočno uzorkovanje proizvoda),

3. »Skupni uzorak« jest količina uzorka dobivena kombiniranjem i miješanjem pojedinačnih uzoraka uzetih iz određene serije,

4. »Laboratorijski uzorak« jest količina proizvoda uzeta iz skup-nog uzorka, namijenjena za laboratorijski pregled i ispitivanje,

5. »Analitički uzorak« jest homogenizirani laboratorijski uzorak koji se sastoji ili od cjelokupnog laboratorijskog uzorka ili od njegovog reprezentativnog dijela.

II. POSEBNE ODREDBE

Prethodna obavijest o pošiljci

Članak 4.

Subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njihovi zastupnici moraju dostaviti prethodnu obavijest o predviđenom datumu i vremenu fizičkog dolaska pošiljke na određeno ulazno mjesto (DPE) i prirodi pošiljke. Subjekti u poslovanju s hranom ili hranom za životinje ili njihovi zastupnici također moraju označiti proizvod u smislu da li se radi o hrani ili o hrani za životinje.

Uvjeti uvoza

Članak 5.

(1) Svaku pošiljku proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju pratiti analitičko izvješće za svaku seriju ili lot i Zdravstveni certifikat iz Dodatka 2. i Dodatka 3. ovoga Pravilnika, koje je popunio, potpisao i ovjerio ovlašteni predstavnik Uprave za inspekciju uvoza-izvoza i karantenu Narodne Republike Kine (Entry-Exit inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China – AQSIQ).

(2) Kada proizvod iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika ne sadrži rižu, ne sastoji se od riže ili nije proizveden od riže, analitičko izvješće i Zdravstveni certifikat se mogu zamijeniti izjavom subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za životinje odgovornog za pošiljku kojom on izjavljuje da hrana ili hrana za životinje ne sadrži rižu, ne sastoji se od riže ili nije proizvedena od riže.

(3) Uzorkovanje i analize za analitičko izvješće iz stavka 1. ovoga članka provode se u skladu s Dodatkom 4. ovoga Pravilnika.

(4) Svaka se pošiljka obilježava oznakom koja se nalazi na Zdravstvenom certifikatu iz stavka 1. ovoga članka. Svaka pojedina vreća ili drugi oblik pakiranja iz pošiljke mora biti označena tom oznakom.

Službene kontrole

Članak 6.

(1) Osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola osiguravaju da se nad svim proizvodima iz članka 1. ovoga Pravilnika provede dokumentacijski pregled kako bi se osiguralo ispunjavanje uvjeta uvoza propisanih člankom 5. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju kada pošiljka hrane ili hrane za životinje, osim onih opisanih u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika, nije popraćena Zdravstvenim certifikatom i analitičkim izvješćem propisanim člankom 5. stavkom 1. ovoga Pravilnika ta se pošiljka mora vratiti u zemlju podrijetla ili se mora uništiti.

(3) Kada je pošiljka popraćena Zdravstvenim certifikatom i analitičkim izvješćem propisanim člankom 5. ovoga Pravilnika, osoba ovlaštena za provođenje službenih kontrola uzima uzorak radi ispitivanja u skladu s Dodatkom 4. ovoga Pravilnika sa 100%-tnom učestalošću na prisutnost nedopuštenih genetički modificiranih organizama (GMO). Ako se pošiljka sastoji od nekoliko serija ili lota, uzorkovanje i ispitivanja se provode za svaku seriju ili lot.

(4) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole može dopustiti daljnji prijevoz pošiljke prije dobivanja rezultata fizičkog pregleda pošiljke. U tom slučaju, pošiljka mora biti pod stalnim nadzorom te se sa pošiljkom ni na koji način ne smije neovlašteno postupati dok se čekaju rezultati fizičkog pregleda pošiljke.

(5) Pošiljaka se može pustiti u slobodni promet tek nakon što su provedena uzorkovanja i ispitivanja u skladu s Dodatkom 4. ovoga Pravilnika te nakon dobivanja rezultata koji su u skladu s hrvatskim propisima.

Podnošenje izvješća Europskoj komisiji

Članak 7.

(1) Republika Hrvatska svaka tri mjeseca izrađuje izvješće u kojem se navode svi rezultati svih analitičkih ispitivanja provedenih tijekom prethodna tri mjeseca na pošiljkama proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Izvješća se dostavljaju Komisiji tijekom mjeseca koji slijedi nakon svakog tromjesečnog razdoblja, u travnju, srpnju, listopadu i siječnju.

(3) Izvješće sadrži sljedeće podatke:

a) broj pošiljaka podvrgnutih uzorkovanju za analizu;

b) rezultate pregleda propisanih člankom 6. ovoga Pravilnika;

c) broj pošiljaka koje su bile odbijene radi nepostojanja Zdravstvenog certifikata ili analitičkog izvješća.

Dijeljenje pošiljaka

Članak 8.

(1) Pošiljka se ne smije dijeliti sve dok osoba ovlaštena za provođenje službenih kontrola nije završila službene kontrole.

(2) U slučaju kasnijeg dijeljenja pošiljke, ovjerena preslika Zdravstvenog certifikata i analitičkog izvješća mora pratiti svaki dio pošiljke.

Troškovi službene kontrole pri uvozu

Članak 9.

Subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje obvezan je podmiriti troškove službene kontrole pri uvozu, uključujući troškove uzorkovanja, ispitivanja, skladištenja i sve poduzete mjere u slučaju nesukladnih pošiljaka.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Iznimno od članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, Republika Hrvatska odobrava uvoz pošiljaka proizvoda iz članka 1. ovoga Pravilnika koji su napustili Kinu prije 1. veljače 2012. godine, pod uvjetom da je provedeno uzorkovanje i analitička ispitivanja u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 7. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/12-01/52

Urbroj: 525-09/0705-12-8

Zagreb, 20. srpnja 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 1.

POPIS PROIZVODA

Proizvod

Tarifna oznaka

Riža u ljusci (neoljuštena ili sirova)

1006 10

Oljuštena (smeđa) riža

1006 20

Polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu

1006 30

Lomljena riža

1006 40 00

Rižino brašno

1102 90 50

Prekrupa i krupica od riže

1103 19 50

Pelete od riže

1103 20 50

Rižine pahuljice

1104 19 91

Zrna žitarica, valjana ili u pahuljicama (osim zrna zobi, pšenice, raži, kukuruza i ječma te rižinih pahuljica)

1104 19 99

Rižin škrob

1108 19 10

Proizvodi za prehranu dojenčadi i male djece, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju

1901 10 00

Nekuhana tjestenina s jajima, nepunjena niti drukčije pripremljena

1902 11 00

Nekuhana tjestenina bez jaja, nepunjena niti drukčije pripremljena

1902 19

Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne

1902 20

Ostala tjestenina (osim nekuhane tjestenine, nepunjena ili drukčije pripremljena te osim punjene tjestenine neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne)

1902 30

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica, dobiveni od riže

1904 10 30

»Müsli« proizvodi na osnovi neprženih pahuljica žitarica

1904 20 10

Prehrambeni proizvodi dobiveni od neprženih pahuljica žitarica ili od mješavine neprženih pahuljica žitarica i prženih pahuljica žitarica ili nabubrenih žitarica dobiveni od riže (osim »müsli« proizvoda na osnovi neprženih pahuljica žitarica)

1904 20 95

Riža, prethodno kuhana ili drukčije pripremljena, koja nije navedena ili uključena na drugom mjestu (osim brašna, prekrupe i krupice, prehrambenih proizvoda dobivenih bubrenjem ili prženjem ili dobivene od neprženih žitnih pahuljica ili od mješavine neprženih pahuljica žitarica i prženih pahuljica žitarica ili nabubrenih žitarica)

1904 90 10

Rižin papir

Ex
1905 90 20

Keksi

1905 90 45

Ekstrudirani ili ekspandirani proizvodi, začinjeni ili soljeni

1905 90 55

Posije i ostali ostaci, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom riže, s masenim udjelom škroba ne većim od 35%

2302 40 02

Posije i ostali ostaci, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom riže, osim onih s masenim udjelom škroba ne većim od 35%

2302 40 08

Peptoni i njihovi derivati; ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; kožni prah, neovisno je li kromiran ili ne

3504 00 00

DODATAK 2.

ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT
HEALTH CERTIFICATE

Zaglavlje nadležnog tijela

Header of the authority

Zdravstveni certifikat za uvoz u Republiku Hrvatsku

Health Certificate for the importation into the Republic of Croatia of

…………………………………………………………………………

Šifra pošiljke: Broj certifikata:

Consignment Code: ………….. Certificate Number:….........….

U skladu s odredbama Pravilnika o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (»Narodne novine« br. 88/12)

According to the provision of Ordinance on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China (»Official Gazette « No. 88/12)

…………………………………………………………………………

(nadležno tijelo iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (NN br. 88/12)

(competent authority referred to in Article 5 (1) of Ordinance on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China (OG No. 88/12)

POTVRĐUJE da je

CERTIFIES that the

…………………………..……………………………………………..

(upiši hranu/hranu za životinje iz članka 1. Pravilnika o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (NN br. 88/12)

(insert foodstuffs/feed referred to in Article 1 of Ordinance on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China (OG No. 88/12)

iz ove pošiljke koja se sastoji od:

of this consigment composed of:………………………………………

(opis pošiljke, proizvoda, broja i vrste paketa, bruto ili neto težine)

(description of consignment, product, number and type of packages, gross or net weight)

utovarena u

embarked at..………………………………………………………….

(mjesto utovara)

od strane

by………………………………………………………………………

(identifikacija prijevoznika)

(identification of transporter)

upućeni u

going to………………………………………………………………..

(odredišno mjesto i država)

(place and country of destination)

koji dolazi iz poduzeća

which comes from the establishment ……………………………….

(ime i adresa poduzeća)

(names and address of establishment)

bili proizvedeni, razvrstani, obrađeni, prerađeni, pakirani i prevažani u skladu s dobrom higijenskom praksom.

have been produced, sorted, handled, processed, packaged and transported in line with good hygiene practices.

Iz ove su pošiljke uzeti uzorci u skladu s Dodatkom 4. Pravilnika o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (NN br. 88/12), dana …………...…… (datum) i podvrgnuti laboratorijskoj analizi dana …….........…………….. (datum) u ……………………………………………. (ime laboratorija), kako bi se potvrdila odsutnost bilo kakve nedopuštene GM riže.

From this consignment, samples were taken in accordance with Annex 4 of Ordinance on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China (OG No. 88/12) on …………...……… (date), subjected to laboratory analysis on…………..…(date) in the..............................................(name of laboratory), to determine the absence of any unauthorised GM Rice.

Priloženi su podaci o uzorkovanju, upotrijebljenim metodama analize te svi rezultati.

The details of sampling, methods of analysis used and all results are attached.

Ovaj certifikat vrijedi do

This certificate is valid until ……………………………………………

Sastavljeno u dana

Done at:………………................…….. on ………………………….

Pečat i potpis ovlaštenog predstavnika nadležnog tijela iz članka 5. stavka 1. Pravilnika o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (NN br. 88/12)

Stamp and signature of authorised representative of competent authority referred to in Article 5(1) of Ordinance on emergency measures regarding unauthorised genetically modified rice in rice products originating from China (OG No. 88/12)

DODATAK 3.

PRIMJERAK ANALITIČKOG IZVJEŠĆA
MODEL OF ANALYTICAL REPORT

Napomena: priložite popunjeni dodatak za svaki ispitani uzorak

Note: please compile an annex form for each sample tested

Parametri u izvješću

Parameter to be reported

Podaci koji se daju

Information provided

Ime i adresa laboratorija u kojem je provedeno ispitivanje*

Name and address of the test laboratory (*)


Identifikacijska oznaka izvješća o ispitivanju*

Test report identification code (*)

<<000>>

Identifikacijska oznaka laboratorijskog uzorka*

Laboratory sample identification code (*)

<<000>>

Veličina laboratorijskog uzorka*

Size of laboratory sample (*)

X kg

Ako se uzorak dijeli:

Broj i veličina analitičkih uzoraka

In case of sample division:

Number and size of analytical samples

X analitičkih uzoraka po Y g

X analytical samples of Y g

Broj i veličina analiziranih ispitnih dijelova*

Number and size of test portions analysed (*)

X ispitnih dijelova po Y mg

X test portions of Y mg

Ukupna količina analiziranog DNA*

Total DNA amount analysed (*)

X ng/PCR

Niz(ovi) DNA ispitani u odnosu na:

DNA sequence(s) tested for (*):

Za svaku od sljedećih stavki navedite upotrijebljenu metodu i dobiveni prosječan Ct broj

Marker za rižu:

Promotor 35S:

Terminator NOS:

CryIAb/CryIAc:

For each of the following provide reference to the method used and the average Ct number obtained

Rice marker:

35S promoter:

NOS terminator:

CryIAb/CryIAc:

Drugi niz(ovi) ispitani u odnosu na:

Other sequence(s) tested for:

Status vrednovanja: (npr. međulaboratorijsko vrednovanje, unutarnje vrednovanje [navedite po kojem standardu, smjernici]


Opis otkrivenih DNA nizova (referenca + ciljani geni):

Specifičnost metode (probir, specifičnost u odnosu na sastav ili specifičnost u odnosu na događaj):

Apsolutna granica otkrivanja (broj kopije):

Praktična granica otkrivanja (u odnosu na ispitani uzorak), ako je utvrđena:

Validation status: (e.g. inter-laboratory validated, in-house validated [please indicate according to which standard, guideline])

Description of DNA sequences detected (reference + target genes):

Specificity of the method (screening, construct-specific or event-specific):

Absolute Limit of Detection (copy number):

Practical Limit of Detection (LOD related to the sample analysed), if determined:

Opis pozitivnih kontrola za ciljani DNA i referentni materijal*

Description of positive controls for target DNA, and reference materials (*)

Izvor i priroda pozitivne kontrole i referentnih materijala (npr. plazmid, genomska DNA, CRM …)

Source and nature of the positive control and reference materials (e.g. plasmid, genomic DNA, CRM …)

Podaci o pozitivnoj kontroli*

Information on the positive control (*)

Navedite količinu (u ng DNA) analizirane pozitivne kontrole i dobiveni prosječan Ct broj

Please indicate the amount (in ng DNA) of positive control analysed and the average Ct number obtained

Napomene

Comments


*Obvezni podaci

(*) Obligatory fields


DODATAK 4.

METODE UZROKOVANJA I ISPITIVANJA ZA SLUŽBENE KONTROLE U POGLEDU NEDOPUŠTENOGA GENETSKI MODIFICIRANOG ORGANIZMA U PROIZVODIMA OD RIŽE PODRIJETLOM IZ KINE

1. Opće odredbe

Uzorci namijenjen za službeni nadzor odsutnosti GM riže u proizvodima od riže uzimaju se u skladu s metodama opisanim u ovom Dodatku. Tako dobiveni skupni uzorci smatraju se reprezentativnim za serije iz kojih su uzeti.

2. Uzorkovanje

2.1 Uzorkovanje serija robe u rasutom stanju i priprema analitičkih uzoraka

Broj pojedinačnih uzoraka koji čine skupni uzorak i priprema analitičkih uzoraka u skladu su s Pravilnikom o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje (»Narodne novine« br. 146/10)[3]. Veličina laboratorijskog uzorka je 2,5 kg ali se može smanjiti na 500 grama za prerađenu hranu ili hranu za životinje. U svrhu članka 11. stavka 5. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07, 74/08) drugi se laboratorijskih uzorak mora sastojati od skupnog uzorka.

2.2 Uzorkovanje pretpakirane hrane i hrane za životinje

Broj jediničnih uzoraka koji čine skupni uzorak i priprema analitičkih uzora moraju se provesti sukladno s normom CEN/ISO 15568 ili istovjetnom. Veličina laboratorijskog uzorka je 2,5 kg ali se može smanjiti na 500 grama za prerađenu hranu za ljude ili za životinje. U svrhu članka 11. stavka 5. Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07, 74/08) drugi se laboratorijskih uzorak mora sastojati od skupnog uzorka.

3. Analiza laboratorijskog uzorka

Laboratorijska analiza na mjestu podrijetla izvodi se u za to određenom Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) laboratoriju, te prije puštanja u slobodan promet u Republici Hrvatskoj u službenom laboratoriju Republike Hrvatske. Testovi probira izvode se PCR-om u realnom vremenu u skladu s metodom koju je objavio Referentni laboratorij Europske unije za GM hranu i hranu za životinje (EU-RL GMFF)[4], najmanje za sljedeće genetske elemente: CAMV (mozaični virus cvjetače) promotor 35S, terminator sekvence nopalin sintaze (NOS) iz Agrobacterium tumefaciens te CryIAb, CryIAc i/ili CryIAb/CryIAc koji su inženjerstvom dobiveni iz bacila Bacillus thuringiensis.

U slučaju uzoraka zrna, službeni laboratorij uzima iz homogeniziranog laboratorijskog uzorka četiri analitička uzorka od po 240 grama (što je jednako 10 000 zrna riže). Za prerađene proizvode, kao što su brašno, tjestenina ili škrob, analitički uzorak se može smanjiti na 125 grama. Četiri analitička uzorka se samelju i dalje analiziraju posebno. Od svakog analitičkog uzorka pripreme se dvije ekstrakcije. Za svaku se ekstrakciju izvodi jedan PCR test za svaki GM genetski element, u skladu s metodama probira navedenim u donjoj točki 4. Ukoliko se u pošiljci otkrije najmanje jedan GM genetski element u najmanje jednom analitičkom uzorku u skladu sa smjernicama iz izvješća EU-RL-a pošiljka će se smatrati nesukladnom.

4. Metode analize koje se koriste su sljedeće:

(a) Za probir za CAMV (mozaični virus cvjetače) promotor 35S i NOS (nopalin sintaze) terminator iz Agrobacterium tumefaciens,

ISO 21570: 2005 Metode analize za otkrivanje genetski modificiranih organizama i od njih dobivenih proizvoda – kvantitativne metode na osnovi nukleinske kiseline, Dodatak B1.

H.-U. Waiblinger et al., (2008) ‘Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products’ Eur. Food Res. and Technol., Svezak 226, 1221-1228.

E. Barbau-Piednoir et al., (2010) ‘SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of »35S promoter« and »NOS terminator« elements in food and feed products’ Eur. Food Res. and Technol Svezak 230, 383-393.

Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products. J Verbr Lebensm 2:116–121.

(b) Za probir za CryIAb, CryIAc i/ili CryIAb/CryIAc koji su inženjerstvom dobiveni iz bacila Bacillus thuringiensis,

E. Barbau-Piednoir et al., (in press) ‘Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products’ Eur. Food Res. and Technol DOI 10.1007/s00217-011-1605-7.

Nakon što EU-RL GMFF provjeri specifičnost ovih metoda na velikom broju uzoraka kineske riže, takva će se metoda smatrati primjerenom za ove probirne svrhe.

5. Pri primjeni gore navedenih metoda probira, uvažavaju se smjernice koje je objavio EU RL GMFF.

[1]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja.

[2]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. i odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 212/2010 od 12. ožujka 2010. godine kojima se propisuju pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu u okviru Uredbe (EZ) 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine

[3] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. godine o metodama uzimanja uzoraka i analitičkim metodama za provedbu službenih kontrola hrane za životinje.

[4] http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu

88 01.08.2012 Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine 88 01.08.2012 Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine