Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

NN 89/2012 (2.8.2012.), Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2024

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2012. godine donijela

UREDBU

O JAVNOJ NABAVI ZA POTREBE OBRANE I SIGURNOSTI

1. DIO
OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se pravila, uvjeti i postupci javne nabave:

1. vojne opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu i/ili sklop,

2. sigurnosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njezin dio, sastavnicu i/ili sklop,

3. radova, robe i usluga izravno povezanih s opremom iz točaka 1. i 2. ovoga članka za bilo koji i za sve elemente njezina životnog vijeka,

4. radova i usluga za izričito vojne namjene,

5. sigurnosno osjetljivih radova i sigurnosno osjetljivih usluga.

Članak 2.

(1) Ova se Uredba primjenjuje na javne i sektorske naručitelje, te na druge subjekte kada je to određeno ovom Uredbom.

(2) Na pitanja postupaka javne nabave iz članka 1. ove Uredbe, a koja nisu uređena ovom Uredbom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa u području javne nabave.

(3) Na pitanja pravne zaštite u postupcima javne nabave iz članka 1. ove Uredbe primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi i Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (»Narodne novine«, broj 21/2010).

(4) Nijedno od pravila, programa, sporazuma ili dogovora temeljem kojih se određeni ugovori izuzimaju od primjene Zakona o javnoj nabavi i ove Uredbe ne smije se koristiti s ciljem izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili ove Uredbe.

Mješoviti ugovori o javnoj nabavi

Članak 3.

(1) Ugovor o javnoj nabavi na čiji se predmet djelomično primjenjuje ova Uredba, a djelomično Zakon o javnoj nabavi sklapa se sukladno postupcima javne nabave iz ove Uredbe, pod uvjetom da je sklapanje takvog jedinstvenog ugovora opravdano objektivnim razlozima.

(2) Ugovor o javnoj nabavi na čiji se predmet djelomično primjenjuje ova Uredba, a drugi dio je izuzet od primjene ove Uredbe i Zakona o javnoj nabavi izuzima se od primjene ove Uredbe, pod uvjetom da je sklapanje takvog jedinstvenog ugovora o javnoj nabavi opravdano objektivnim razlozima.

(3) Naručitelj ne smije donijeti odluku o sklapanju jedinstvenog ugovora o javnoj nabavi iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka s namjerom izbjegavanja primjene ove Uredbe ili Zakona o javnoj nabavi.

Članak 4.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom 2009/81/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2009. godine o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama u području obrane i sigurnosti koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji te izmjenama i dopunama Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ.

Pojmovi

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga u skladu s ovom Uredbom.

2. Ugovor o javnim radovima je ugovor čiji je predmet:

1. ili izvođenje radova, ili projektiranje i izvođenje radova, koji se odnose na jednu ili više djelatnosti navedenih u odjeljku 45. Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV), ili

2. posao ili realizacija posla bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo naručitelj. Pojam »posao« znači rezultat gradnje ili građevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju.

3. Ugovor o javnoj nabavi robe je ugovor o javnoj nabavi koji nije ugovor o javnim radovima, a čiji je predmet kupnja robe, najam robe, zakup robe, leasing sa ili bez opcije kupnje robe u skladu s ovom Uredbom. Ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet isporuka robe, a koji kao sporedne uključuje poslove postavljanja i instalacije, smatra se ugovorom o javnoj nabavi robe.

4. Ugovor o javnim uslugama je ugovor o javnoj nabavi koji nije ugovor o javnim radovima ili ugovor o javnoj nabavi robe, a čiji je predmet pružanje usluga u skladu s ovom Uredbom.

Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet i roba i usluge smatra se ugovorom o javnim uslugama ako vrijednost tih usluga prelazi vrijednost robe obuhvaćene tim ugovorom.

Ugovor o javnoj nabavi čiji su predmet usluge, a koji uključuje radove navedene u odjeljku 45. Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) koji su samo sporedni uz glavni predmet ugovora, smatra se ugovorom o javim uslugama.

5. Naručitelj je javni i sektorski naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi.

6. Klasificirani podatak je svaki podatak ili materijal, bez obzira na oblik, prirodu ili način njegova prenošenja, koje je nadležno tijelo, u propisanom postupku, takvim označilo i za koji je utvrđen stupanj tajnosti, kao i podatak kojeg je Republici Hrvatskoj tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje, i koji u interesu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske i u skladu sa zakonima, drugim propisima ili upravnim odredbama na snazi u Republici Hrvatskoj, zahtijeva zaštitu protiv bilo kakvoga neovlaštenog prisvajanja, uništenja, uklanjanja, razotkrivanja, gubitka ili pristupa od strane bilo kojega neovlaštenog pojedinca ili protiv bilo kojega drugog oblika opasnosti.

7. Kriza je bilo koja situacija u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj zemlji, u kojoj se dogodio štetan događaj koji očito premašuje dimenzije štetnih događaja u svakodnevnom životu i koji znatno ugrožava ili ograničava život i zdravlje ljudi ili koji ima znatan učinak na vrijednost nekretnina ili koji zahtijeva mjere potrebne za opskrbu populacije najpotrebnijim stvarima; također se smatra da je kriza nastala ako postoji mogućnost nastanka takvoga štetnog događaja; oružani sukobi i ratovi smatraju se krizom za potrebe ove Uredbe.

8. Vojna oprema je oprema posebno izrađena ili prilagođena za vojne potrebe i namijenjena za upotrebu kao oružje, streljivo ili vojni materijal, osobito oprema iz Dodatka III. Zakona o javnoj nabavi.

9. Sigurnosno osjetljiva oprema, sigurnosno osjetljivi radovi i sigurnosno osjetljive usluge jesu oprema, radovi i usluge za sigurnosne potrebe, koje uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju klasificirane podatke.

10. Životni vijek označuje sve moguće uzastopne faze proizvoda, tj. istraživanje i razvoj, industrijski razvoj, proizvodnja, popravak, modernizacija, modifikacija, održavanje, logistika, obuka, testiranje, povlačenje i odlaganje.

11. Podugovor je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između odabranog ponuditelja za ugovor o javnoj nabavi i jednog ili više gospodarskih subjekata s ciljem izvršenja dijela tog ugovora o javnoj nabavi, a čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju značenja utvrđena Zakonom o javnoj nabavi.

Procijenjena vrijednost i vrijednosti europskih pragova

Članak 6.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na nabavu velike i male vrijednosti.

(2) Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova.

(3) Nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

(4) Procijenjena vrijednost nabave određuje se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(5) Vrijednosti europskih pragova iz stavaka 2. i 3. ovoga članka iznose:

1. 400.000 eura za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama;

2. 5.000.000 eura za ugovore o javnim radovima.

(6) Vrijednosti europskih pragova iz stavka 5. ovoga članka dani su u iznosu bez poreza na dodanu vrijednost.

(7) Do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji iznose iz stavka 5. ovoga članka naručitelj preračunava u kunsku protuvrijednost. Preračunavanje se provodi na temelju srednjeg tečaja u kunama za eure Hrvatske narodne banke, važećeg na dan u kojem naručitelj šalje poziv na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, a u postupcima u kojima se poziv na nadmetanje ne objavljuje, važećeg na dan u kojem naručitelj započinje postupak javne nabave.

(8) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji primjenjuju se vrijednosti europskih pragova preračunate u njihove odgovarajuće vrijednosti u kunama koje objavljuje Europska komisija u Službenom listu Europske unije.

(9) Naručitelji nisu obvezni primjenjivati ovu Uredbu za nabavu čija je procijenjena vrijednost manja od 70.000,00 kuna.

2. DIO
POSTUPCI JAVNE NABAVE, OKVIRNI SPORAZUM, SKLAPANJE UGOVORA O JAVNIM USLUGAMA

Odabir postupka javne nabave

Članak 7.

(1) Za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma na koje se primjenjuje ova Uredba naručitelj slobodno bira između ograničenog postupka javne nabave i pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom.

(2) U posebnim slučajevima i okolnostima iz članaka 8., 9. i 10. ove Uredbe naručitelj smije za sklapanje ugovora o javnoj nabavi na koje se primjenjuje ova Uredba koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave.

(3) Naručitelj smije koristiti natjecateljski dijalog za sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma na koje se primjenjuje ova Uredba kada je riječ o osobito složenom predmetu nabave te kada smatra da sklapanje ugovora nije moguće putem ograničenog ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom.

(4) Predmet nabave u smislu stavka 3. ovoga članka smatra se osobito složenim ako naručitelj objektivno nije u mogućnosti odrediti:

1. tehničke specifikacije u skladu sa člankom 28. stavkom 3. točkama 2., 3. ili 4. ove Uredbe kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve, i/ili

2. pravne i/ili financijske uvjete projekta.

(5) Kriterij za odabir ponude u natjecateljskom dijalogu je isključivo ekonomski najpovoljnija ponuda.

(6) Naručitelj može sklapati okvirne sporazume i ugovore o javnoj nabavi na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma.

(7) Naručitelj može odrediti da sklapanju ugovora o javnoj nabavi u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom prethodi elektronička dražba pod uvjetom da se specifikacije predmeta nabave mogu jasno i cjelovito utvrditi. Ako će koristiti elektroničku dražbu, naručitelj to mora navesti u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti.

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave kod ugovora o javnim radovima

Članak 8.

Ugovor o javnim radovima smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:

1. kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda, ako ga zatraži;

2. ako su u provedenom ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da:

– se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju, i

– naručitelj pozove na pregovaranje samo one ponuditelje koji su dokazali sposobnost i koji su, tijekom prethodnog ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskog dijaloga, dostavili ponude u skladu s drugim formalnim zahtjevima postupka javne nabave;

3. kada su rokovi određeni za ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 24. stavka 7. ove Uredbe, nespojivi s žurnošću prouzrokovanom krizom. Primjerice, u slučaju iz članka 32. stavka 2. točke 4. ove Uredbe;

4. kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 24. stavka 7. ove Uredbe, ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem naručitelja;

5. kada zbog tehničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

6. za dodatne radove čija ukupna vrijednost ne smije preći 50% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za izvođenje radova opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te:

a) kada takve dodatne radove nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za naručitelja, ili

b) kada su takvi radovi, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov dovršetak;

7. za nove radove koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:

a) su takvi radovi u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,

b) je osnovni ugovor sklopljen u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu,

c) je već u prvom pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti bila predviđena mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave,

d) je naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih radova koji će se ponavljati, i

e) se pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave koristi samo unutar pet godina nakon sklapanja osnovnog ugovora, osim u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni vijek bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi promjena gospodarskog subjekta mogla uzrokovati pri čemu se takve iznimne okolnosti moraju obrazložiti u zapisniku o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda.

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave kod ugovora o javnoj nabavi robe

Članak 9.

Ugovor o javnoj nabavi robe smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:

1. kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda, ako ga zatraži;

2. ako su u provedenom ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da:

– se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju, i

– naručitelj pozove na pregovaranje samo one ponuditelje koji su dokazali sposobnost i koji su, tijekom prethodnog ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskog dijaloga, dostavili ponude u skladu s drugim formalnim zahtjevima postupka javne nabave;

3. kada su rokovi određeni za ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 24. stavka 7. ove Uredbe, nespojivi s žurnošću prouzrokovanom krizom. Primjerice, u slučaju iz članka 32. stavka 2. točke 4. ove Uredbe;

4. kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 24. stavka 7. ove Uredbe, ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem naručitelja;

5. kada zbog tehničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

6. kada se predmetni proizvodi izrađuju isključivo u svrhu istraživanja i razvoja, s izuzetkom količinske proizvodnje kojom bi se uspostavila tržišna isplativost ili pokriće troškova istraživanja i razvoja;

7. za dodatne isporuke od dobavljača iz osnovnog ugovora koje su namijenjene ili kao djelomična zamjena uobičajene robe ili instalacija ili kao proširenje postojeće robe ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezala naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanju. Trajanje takvih ugovora, kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od pet godina, osim u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni vijek bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi promjena dobavljača mogla uzrokovati pri čemu se takve iznimne okolnosti moraju obrazložiti u zapisniku o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda;

8. za robu koja kotira i nabavlja se na burzi robe;

9. za kupnju robe po posebno povoljnim uvjetima od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti, ili od stečajnog upravitelja ili likvidatora, ili u okviru nagodbe s vjerovnicima ili drugog sličnog postupka prema nacionalnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave kod ugovora o javnim uslugama

Članak 10.

Ugovor o javnim uslugama smije se sklapati u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave:

1. kada nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu pod uvjetom da se početni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju i da je Europskoj komisiji poslan zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda, ako ga zatraži;

2. ako su u provedenom ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili u natjecateljskom dijalogu sve dostavljene ponude bile nepravilne ili neprihvatljive, pod uvjetom da:

– se izvorni uvjeti ugovora bitno ne mijenjaju, i

– naručitelj pozove na pregovaranje samo one ponuditelje koji su dokazali sposobnost i koji su, tijekom prethodnog ograničenog postupka javne nabave, pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskog dijaloga, dostavili ponude u skladu s drugim formalnim zahtjevima postupka javne nabave;

3. kada su rokovi određeni za ograničeni i pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 24. stavka 7. ove Uredbe, nespojivi s žurnošću prouzrokovanom krizom. Primjerice, u slučaju iz članka 32. stavka 2. točke 4. ove Uredbe;

4. kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rokovi u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 24. stavka 7. ove Uredbe, ne mogu primijeniti. Okolnosti na koje se poziva za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane postupanjem naručitelja;

5. kada zbog tehničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;

6. za usluge istraživanja i razvoja osim onih iz članaka 10. i 11. Zakona o javnoj nabavi;

7. za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 50% vrijednosti osnovnog ugovora, koje nisu bile uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postale nužne za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te:

a) kada takve dodatne usluge nije moguće tehnički ili ekonomski odvojiti od osnovnog ugovora bez znatnih poteškoća za naručitelja, ili

b) kada su takve usluge, iako odvojive od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebne za njegov dovršetak;

8. za nove usluge koje se sastoje u ponavljanju sličnih usluga koji se dodjeljuju gospodarskom subjektu s kojim je isti naručitelj već sklopio osnovni ugovor, pod uvjetom da:

a) su takve usluge u skladu s osnovnim projektom za koji je bio sklopljen osnovni ugovor,

b) je osnovni ugovor sklopljen u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljskom dijalogu,

c) je već u prvom pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti bila predviđena mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave,

d) je naručitelj pri određivanju procijenjene vrijednosti nabave uzeo u obzir ukupnu procjenu troškova novih usluga koje će se ponavljati, i

e) se pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave koristi samo unutar pet godina nakon sklapanja osnovnog ugovora, osim u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni vijek bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi promjena gospodarskog subjekta mogla uzrokovati, pri čemu se takve iznimne okolnosti moraju obrazložiti u zapisniku o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda;

9. za ugovore vezane uz pružanje usluga zračnog i morskog prijevoza za oružane ili sigurnosne snage Republike Hrvatske koje su razmještene ili koje će biti razmještene u inozemstvu, ako naručitelj mora nabaviti te usluge od gospodarskih subjekata koji jamče valjanost svojih ponuda samo za takav kratki period na koji se rok u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom, uključujući i rokove zbog žurnosti iz članka 24. stavka 7. ove Uredbe, ne mogu primijeniti.

Tijek ograničenog postupka javne nabave

Članak 11.

(1) Naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u ograničenom postupku javne nabave obvezan je objaviti poziv na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti. Ako je to potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje, naručitelj stavlja na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i dodatnu dokumentaciju, a u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti navodi internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

(2) Natjecateljima koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje i zadovoljili tražene uvjete u skladu sa člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi te člancima 25. do 27. ove Uredbe daje se, uz uvažavanje odredaba članka 14. ove Uredbe, mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju ograničenog postupka javne nabave.

(3) Naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(4) O ocjeni zahtjeva za sudjelovanje mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.

(5) Natjecateljima koji neće biti pozvani na dostavu ponude naručitelj šalje odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(6) Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja natjecatelja i dostavlja se svakom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima.

(7) U drugom stupnju ograničenog postupka naručitelj odabranim natjecateljima istodobno šalje pisani poziv na dostavu ponude sukladno članku 15. ove Uredbe. Poziv na dostavu ponude dostavlja se svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima.

(8) Natjecatelji kojima je upućen poziv dostavljaju ponude u roku za dostavu ponude.

(9) Nakon proteka roka za dostavu ponuda ponuditelj ne smije mijenjati ponudu.

(10) Naručitelj nije obvezan provesti javno otvaranje ponuda ako je to naznačio u pozivu na dostavu ponuda.

(11) Naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene ponude i donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude koji je određen u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti ili dokumentaciji za nadmetanje.

Tijek pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom

Članak 12.

(1) Naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom obvezan je objaviti poziv na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti. Ako je to potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje, naručitelj stavlja na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i dodatnu dokumentaciju, a u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti navodi internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

(2) Natjecateljima koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje i zadovoljili tražene uvjete u skladu sa člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi te člancima 25. do 27. ove Uredbe daje se, uz uvažavanje odredaba članka 14. ove Uredbe, mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju pregovaračkog postupka.

(3) Naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(4) O ocjeni zahtjeva za sudjelovanje mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.

(5) Natjecateljima koji neće biti pozvani na pregovaranje naručitelj šalje odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(6) Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja natjecatelja i dostavlja se svakom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima.

(7) U drugom stupnju pregovaračkog postupka naručitelj odabranim natjecateljima istodobno šalje pisani poziv na pregovaranje sukladno članku 15. ove Uredbe. Poziv na pregovaranje dostavlja se svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima.

(8) Tijekom pregovaranja naručitelj pregovara sa svakim ponuditeljem zasebno o bilo kojem dijelu inicijalne ponude kako bi ih prilagodio zahtjevima navedenima u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, dokumentaciji za nadmetanje i dodatnoj dokumentaciji ako postoji, i kako bi dobio najbolju ponudu prema kriterijima za odabir ponude.

(9) Tijekom pregovaranja naručitelj mora osigurati jednaki tretman svim ponuditeljima te posebice ne smije davati informacije na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati pojedinim ponuditeljima.

(10) Naručitelj može predvidjeti da se pregovaranje odvija u više faza koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj inicijalnih ponuda o kojima se pregovara. U pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti ili u dokumentaciji za nadmetanje mora naznačiti namjerava li koristiti ovu opciju.

(11) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka naručitelj u fazama smanjuje broj inicijalnih ponuda primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti ili dokumentaciji za nadmetanje. Nakon svake faze naručitelj bez odgode šalje obavijest o isključenju inicijalne ponude onim ponuditeljima čije se inicijalne ponude neće dalje razmatrati. Obavijest o isključenju inicijalne ponude mora sadržavati razloge isključenja.

(12) U slučaju iz stavka 10. ovoga članka broj inicijalnih ponuda u posljednjoj fazi pregovaranja mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje, pod uvjetom da postoji dovoljan broj inicijalnih ponuda ili sposobnih ponuditelja. Ako na osnovi smanjenja broja inicijalnih ponuda preostane samo jedan sposoban ponuditelj, u zaključnoj fazi pregovaračkog postupka dopušteno je pregovaranje samo s jednim ponuditeljem.

(13) Naručitelj je obvezan ponuditelja, odnosno ponuditelje koji sudjeluju u pregovaranju obavijestiti o zaključenju pregovora.

(14) Nakon zaključenja pregovora naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva preostalog ponuditelja ili ponuditelje na dostavu konačnih ponuda u razumnom roku. Na poziv na dostavu konačnih ponuda primjenjuje se odredba članka 15. ove Uredbe.

(15) Nakon proteka roka za dostavu ponuda ponuditelj ne smije mijenjati konačnu ponudu.

(16) Naručitelj nije obvezan provesti javno otvaranje konačnih ponuda ako je to naznačio u pozivu na dostavu ponuda.

(17) Naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene konačne ponude i donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude koji je određen u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti ili dokumentaciji za nadmetanje.

Tijek natjecateljskog dijaloga

Članak 13.

(1) Naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u natjecateljskom dijalogu obvezan je objaviti poziv na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti. U pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti naručitelj navodi svoje potrebe i zahtjeve u vezi predmeta nabave, a koje definira u tom pozivu i/ili u opisnoj dokumentaciji natjecateljskog dijaloga.

(2) Natjecateljima koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje i zadovoljili tražene uvjete u skladu sa člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi te člancima 25. do 27. ove Uredbe daje se, uz uvažavanje odredaba članka 14. ove Uredbe, mogućnost sudjelovanja u drugom stupnju natjecateljskog dijaloga.

(3) Naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu. Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje nije javno.

(4) O ocjeni zahtjeva za sudjelovanje mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve bitne okolnosti. Natjecatelju se na zahtjev odobrava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za sudjelovanje, na što je potrebno paziti pri sastavljanju zapisnika.

(5) Natjecateljima koji neće biti pozvani na sudjelovanje u drugom stupnju natjecateljskog dijaloga naručitelj šalje odluku o nedopustivosti sudjelovanja na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.).

(6) Odluka o nedopustivosti sudjelovanja mora sadržavati razloge za nedopustivost sudjelovanja natjecatelja i dostavlja se svakom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim natjecateljima.

(7) U drugom stupnju natjecateljskog dijaloga naručitelj odabranim natjecateljima istodobno šalje pisani poziv na sudjelovanje u dijalogu sukladno članku 15. ove Uredbe. Poziv na sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu dostavlja se svakom pojedinom natjecatelju zasebno na način da nema uvid u podatke o ostalim odabranim natjecateljima.

(8) Naručitelj vodi s odabranim natjecateljima dijalog s ciljem pronalaženja i definiranja jednog ili više rješenja koja najbolje udovoljavaju njegovim potrebama i zahtjevima. Tijekom dijaloga s natjecateljima naručitelj može raspraviti sve aspekte ugovora o javnoj nabavi.

(9) Tijekom dijaloga naručitelj mora osigurati jednaki tretman svim natjecateljima te posebice ne smije dostavljati podatke na diskriminirajući način kojim bi se moglo pogodovati određenim natjecateljima.

(10) Tijekom dijaloga naručitelj raspravlja sa svakim natjecateljem samo o njegovu rješenju ili rješenjima. Naručitelj ne smije drugim natjecateljima otkrivati rješenja ili dijelove rješenja ili povjerljive informacije natjecatelja bez njegove suglasnosti.

(11) Naručitelj vodi dijalog sve dok ne identificira rješenje ili rješenja, ako je potrebno i uspoređujući ih, koja su najprimjerenija za ispunjavanje njegovih potreba.

(12) Naručitelj može predvidjeti da se dijalog odvija u više faza koje slijede jedna za drugom kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom dijaloga. U pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti ili u opisnoj dokumentaciji mora naznačiti namjerava li koristiti ovu opciju.

(13) U slučaju iz stavka 12. ovoga članka naručitelj u fazama smanjuje broj rješenja o kojima se raspravlja primjenjujući kriterije za odabir ponude navedene u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti ili opisnoj dokumentaciji. Nakon svake faze naručitelj bez odgode šalje obavijest o isključenju rješenja onim natjecateljima čija se rješenja neće dalje raspravljati. Obavijest o isključenju rješenja mora sadržavati razloge isključenja.

(14) U slučaju iz stavka 12. ovoga članka broj rješenja u posljednjoj fazi dijaloga mora biti dovoljan da osigura istinsko natjecanje, pod uvjetom da postoji dovoljan broj rješenja ili sposobnih natjecatelja. Ako na osnovi smanjenja broja rješenja preostane samo jedan sposoban natjecatelj, u zaključnoj fazi dijaloga dopušten je dijalog samo s jednim natjecateljem.

(15) Naručitelj je obvezan natjecatelja, odnosno natjecatelje koji sudjeluju u dijalogu obavijestiti o zaključenju dijaloga.

(16) Nakon zaključenja dijaloga naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva preostalog natjecatelja ili natjecatelje da na temelju odrednica jednog ili više rješenja predstavljenih i specificiranih tijekom dijaloga dostave svoje ponude u razumnom roku. Na poziv na dostavu ponuda primjenjuje se odredba članka 15. ove Uredbe.

(17) Ponude moraju sadržavati sve zahtijevane elemente nužne za izvršenje projekta.

(18) Naručitelj nije obvezan provesti javno otvaranje ponuda ako je to naznačio u pozivu na dostavu ponuda.

(19) Na zahtjev naručitelja ponuditelj može svoju ponudu razjasniti, precizirati i podesiti, ali to ne smije uključivati izmjene osnovnih odrednica njegove ponude ili konačne dokumentacije za nadmetanje na temelju koje je dostavljena ponuda, a koje bi mogle dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja ili imati diskriminirajući učinak.

(20) Naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene ponude i donosi odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema kriterijima za odabir ponude koji su određeni u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti ili opisnoj dokumentaciji.

(21) Naručitelj može zatražiti od ponuditelja koji je predao ekonomski najpovoljniju ponudu da pojasni aspekte ponude ili potvrdi obveze sadržane u ponudi pod uvjetom da to nema učinak mijenjanja bitnih aspekata ponude ili konačne dokumentacije za nadmetanje na temelju koje je dostavljena ponuda te ne narušava tržišno natjecanje ili uzrokuje diskriminaciju.

(22) Naručitelj može predvidjeti nagrade ili isplate za sudionike u dijalogu.

Smanjivanje broja sposobnih natjecatelja u ograničenom postupku javne nabave, u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i u natjecateljskom dijalogu

Članak 14.

(1) U ograničenom i pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom te natjecateljskom dijalogu naručitelj može koristiti mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu.

(2) Ako koristi mogućnost iz stavka 1. ovoga članka naručitelj je obvezan u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti navesti uvjete ili pravila koje namjerava primijeniti za smanjivanje broja sposobnih natjecatelja te minimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati i, po potrebi, njihov maksimalan broj. Minimalan broj sposobnih natjecatelja koje namjerava pozvati ne smije biti manji od tri.

(3) Uvjeti ili pravila iz stavka 2. ovoga članka moraju biti objektivni i nediskriminirajući. Naručitelj može te uvjete ili pravila navesti u odnosu na relativni značaj koji im pridaje.

(4) U slučaju dovoljnog broja sposobnih natjecatelja, naručitelj će pozvati najmanje onaj broj natjecatelja koji je jednak minimalnom unaprijed utvrđenom broju natjecatelja.

(5) Ako je broj sposobnih natjecatelja koji zadovoljavaju minimalne razine sposobnosti manji od minimalnog broja, naručitelj može nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više natjecatelja s traženim sposobnostima.

(6) Ako naručitelj smatra da je broj sposobnih natjecatelja prenizak da osigura istinsko natjecanje, on može obustaviti postupak i ponovo objaviti početni poziv na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti u kojem određuje novi rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje. U tom slučaju, oni natjecatelji koji su odabrani u obustavljenom postupku te oni odabrani nakon drugog poziva na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti u ponovljenom postupku moraju biti pozvani na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu.

(7) Mogućnost iz stavka 6. ovoga članka ne utječe na mogućnost naručitelja da poništi postupak javne nabave koji je u tijeku i da pokrene novi.

(8) Naručitelj ne smije u drugi stupanj ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i natjecateljskog dijaloga pozvati dodatne gospodarske subjekte koji nisu dostavili zahtjev za sudjelovanje ili natjecatelje koji nisu dokazali sposobnost.

Poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu

Članak 15.

(1) U drugom stupnju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i natjecateljskog dijaloga naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva odabrane natjecatelje da podnesu svoje ponude, da pregovaraju ili da sudjeluju u dijalogu.

(2) Pozivu se mora priložiti dokumentacija za nadmetanje ili opisna dokumentacija i moguća dodatna dokumentacija. Ako je ta dokumentacija neograničeno i u cijelosti elektronički stavljena na raspolaganje u skladu sa člankom 24. stavkom 6. ove Uredbe, dovoljno je da poziv sadrži obavijest o internetskoj adresi na kojoj je dokumentacija dostupna.

(3) Ako neki subjekt, osim naručitelja koji je odgovoran za postupak javne nabave, raspolaže dokumentacijom iz stavka 2. ovoga članka, u pozivu se navodi adresa na kojoj se ta dokumentacija može dobiti i krajnji rok za njezino traženje. Nadležni odjel obvezan je poslati dokumentaciju ili je staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu odmah po traženju.

(4) Podaci o odabranim natjecateljima kojima je dokumentacija za nadmetanje ili opisna dokumentacija i moguća dodatna dokumentacija stavljena na raspolaganje moraju se čuvati kao tajni do otvaranja (konačnih) ponuda.

(5) Poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu mora sadržavati:

1. podatak o objavljenom pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti,

2. datum do kojeg se moraju dostaviti (inicijalne) ponude, adresu na koju se dostavljaju, te jezik ili jezici na kojima se izrađuju. U slučaju natjecateljskog dijaloga, ovi podaci ne navode se u pozivu na sudjelovanje u dijalogu, nego u pozivu na dostavu ponuda,

3. datum i adresu početka dijaloga, jezik ili jezike koji će se koristiti, u slučaju natjecateljskog dijaloga,

4. naznaku o bilo kojim dokumentima koji se trebaju dodatno dostaviti, ili u svrhu provjere izjava koje je natjecatelj dostavio, ili u svrhu nadopune informacija u vezi uvjeta i dokaza financijske i tehničke i stručne sposobnosti,

5. kriterij za odabir ponude, a u slučaju kada se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda relativni značaj koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju za odabir ili, ako je primjenjivo, kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako to nije određeno u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, dokumentaciji za nadmetanje ili opisnoj dokumentaciji.

(6) Ako je potrebno, natjecatelji mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka, a naručitelj je dužan svim natjecateljima istodobno odgovoriti bez odgađanja ne navodeći podatke o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, posljednje dodatne informacije i objašnjenja vezana uz dokumentaciju naručitelj je obvezan dostaviti najkasnije šest dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, te četiri dana u ograničenom postupku ili postupku zbog žurnosti iz članka 24. stavka 7. ove Uredbe, odnosno u postupku javne nabave male vrijednosti.

(7) Ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija nije stavljena na raspolaganje u skladu sa stavcima 2. ili 3. ovoga članka, ako dodatne informacije i objašnjenja, premda pravodobno zatražene, nisu dostavljene u skladu s rokovima iz stavka 6. ovoga članka, ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, rokovi za dostavu ponuda odgovarajuće se produžuju tako da svi natjecatelji mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

(8) Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim odabranim natjecateljima na isti način kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od primitka izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno deset dana u postupku javne nabave male vrijednosti.

Tijek pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave

Članak 16.

(1) Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave smije se koristiti ako su ispunjeni posebni slučajevi i okolnosti iz članaka 8. do 10. ove Uredbe.

(2) Naručitelj u pisanom obliku poziva jednog ili, ako je moguće, više gospodarskih subjekata s kojima će pregovarati. Ako se postupak vodi s više gospodarskih subjekata, poziv im se upućuje istodobno na način da nemaju uvid u podatke o ostalim gospodarskim subjektima.

(3) Poziv na pregovaranje mora sadržavati datum do kojeg se mora dostaviti inicijalna ponuda, adresu na koju se dostavlja ponuda, podatak o jeziku na kojem se izrađuje te ostale podatke koje naručitelj smatra potrebnima. Pozivu se mora priložiti dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija.

(4) Naručitelj prvo provjerava razloge isključenja i ocjenjuje sposobnost ponuditelja prema uvjetima određenim sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi te člancima 25. do 27. ove Uredbe i navedenim u dokumentaciji za nadmetanje, te ako ocijeni da je ponuditelj sposoban, pregledava i ocjenjuje inicijalnu ponudu.

(5) Naručitelj može iznimno odustati od isključenja ponuditelja kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članka 67. stavka 1. točke 2. Zakona o javnoj nabavi u slučaju kada ugovor zbog tehničkih ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava može izvršiti samo taj gospodarski subjekt. Naručitelj može odustati od traženja uvjeta iz članaka 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi te članaka 25. do 27. ove Uredbe u slučaju nabave robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe.

(6) Inicijalna ponuda koja odgovara svim potrebama i zahtjevima naručitelja može biti i konačna.

(7) Ako je potrebno, nakon pregleda inicijalne ponude, naručitelj poziva ponuditelja na izmjenu i/ili nadopunu inicijalne ponude ili na dostavu konačne ponude sukladno svojim zahtjevima i potrebama i dokumentaciji za nadmetanje.

(8) Naručitelj izrađuje zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda te odabire najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir ponude.

(9) Nakon odabira ponude naručitelj može objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora. Dan objave obavijesti ima učinak dostave odluke o odabiru u smislu odredbe članka 96. Zakona o javnoj nabavi te je naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja.

(10) Ako naručitelj ne objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, odluku o odabiru dostavlja ponuditelju/ima.

(11) Naručitelj je obvezan obrazložiti posebne slučajeve i okolnosti koje opravdavaju primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave u prethodnoj obavijesti o namjeri sklapanja ugovora ako ju objavljuje, u zapisniku o pregledu i ocjeni inicijalnih i/ili konačnih ponuda te u obavijesti o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti.

(12) Naručitelj je obvezan čuvati potrebnu dokumentaciju i podatke kojima se obrazlažu posebni slučajevi i okolnosti za potrebe mogućeg kasnijeg opravdavanja primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za pojedini ugovor.

Okvirni sporazum

Članak 17.

(1) Za potrebe sklapanja okvirnog sporazuma naručitelj provodi ograničeni postupak, pregovarački postupak javne nabave, natjecateljski dijalog ili postupak opisan u članku 44. Zakona o javnoj nabavi za usluge iz Dodatka II. ove Uredbe.

(2) Naručitelj može sklopiti okvirni sporazum s jednim ili više gospodarskih subjekata. Gospodarske subjekte koji će biti strane okvirnog sporazuma naručitelj odabire primjenom kriterija za odabir ponude sukladno članku 29. ove Uredbe.

(3) Ako naručitelj namjerava sklopiti okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata, tada u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti i dokumentaciji za nadmetanje navodi broj gospodarskih subjekata koji će biti strane okvirnog sporazuma.

(4) Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata sklapa se s najmanje tri gospodarska subjekta. Ako naručitelj ne dobije unaprijed određeni broj sposobnih gospodarskih subjekata i/ili valjanih ponuda koje zadovoljavaju kriterije za odabir ponude, naručitelj smije sklopiti okvirni sporazum s manjim brojem gospodarskih subjekata, odnosno i s jednim.

(5) Okvirni sporazum smije se sklopiti na razdoblje do sedam godina, osim u iznimnim okolnostima koje se utvrđuju uzimajući u obzir očekivani životni vijek bilo kojeg isporučenog proizvoda, instalacije ili sustava, i tehničke poteškoće koje bi promjena gospodarskog subjekta mogla uzrokovati.

(6) Naručitelj je obvezan u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, u dokumentaciji za nadmetanje i u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda obrazložiti iznimne okolnosti iz stavka 5. ovoga članka koje opravdavaju trajanje okvirnog sporazuma duže od sedam godina.

(7) Na postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi.

(8) Pri sklapanju ugovora koji se temelje na okvirnom sporazumu strane ne smiju mijenjati bitne uvjete okvirnog sporazuma, posebice u slučaju okvirnog sporazuma sklopljenim s jednim gospodarskim subjektom u kojem su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Ugovori o javnim uslugama

Članak 18.

(1) Za sklapanje ugovora o javnim uslugama koji obuhvaća usluge iz Dodatka I. ove Uredbe naručitelji provode jedan od postupaka javne nabave iz ove Uredbe.

(2) Za sklapanje ugovora o javnim uslugama koji obuhvaća usluge iz Dodatka II. ove Uredbe naručitelji provode jedan od postupaka javne nabave iz ove Uredbe ili postupak opisan u članku 44. Zakona o javnoj nabavi.

(3) Ugovor o javnim uslugama koji obuhvaća i usluge iz Dodatka I. i usluge iz Dodatka II. ove Uredbe sklapa se sukladno stavku 1. ovoga članka ako je vrijednost usluga iz Dodatka I. veća od vrijednosti usluga iz Dodatka II. ove Uredbe.

(4) Ugovor o javnim uslugama koji obuhvaća i usluge iz Dodatka I. i usluge iz Dodatka II. ove Uredbe sklapa se sukladno stavku 2. ovoga članka ako je vrijednost usluga iz Dodatka II. veća od vrijednosti usluga iz Dodatka I. ove Uredbe.

Zaštita sigurnosti klasificiranih podataka tijekom postupka javne nabave

Članak 19.

(1) Ako naručitelj tijekom postupka javne nabave gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje klasificirane podatke, obvezan je istima odrediti zahtjeve u cilju zaštite sigurnosti klasificiranih podataka u skladu s posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti.

(2) Naručitelj će uskratiti/onemogućiti pristup klasificiranim podacima onom gospodarskom subjektu koji ne ispunjava mjere i standarde zaštite propisane posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti. Takvom gospodarskom subjektu uskraćuje se sudjelovanje ili daljnje sudjelovanje u postupku javne nabave.

(3) Sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka dužan je postupati i odabrani ponuditelj kada pri sklapanju podugovora svojem podizvoditelju/ima stavlja na raspolaganje klasificirane podatke.

(4) Naručitelj može u zapisnicima, odluci o odabiru, odluci o nedopustivosti sudjelovanja te ostalim odlukama koje donosi, uskratiti određene podatke o predmetu nabave i sklopljenom ugovoru ili okvirnom sporazumu, ako bi odavanje takvih podataka spriječilo provedbu zakona ili na drugi način bilo suprotno javnom interesu, posebice obrambenom i/ili sigurnosnom interesu, štetilo opravdanim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili štetilo poštenom tržišnom natjecanju između gospodarskih subjekata.

3. DIO
ODREDBE O OBJAVLJIVANJU I ROKOVI

Objave javne nabave u području obrane i sigurnosti

Članak 20.

(1) Objave javne nabave u području obrane i sigurnosti su:

1. poziv na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti,

2. prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti,

3. obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti.

(2) Naručitelji mogu objavljivati i sljedeće objave javne nabave:

1. prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

2. obavijest o objavljivanju podataka prethodne (informacijske) obavijesti na profilu naručitelja (kupca),

3. obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku.

(3) Objave javne nabave u području obrane i sigurnosti sadrže podatke sukladno Dodatku IV. ove Uredbe. Objave javne nabave iz stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga članka sadrže podatke sukladno Dodatku V. Zakona o javnoj nabavi. Ako je potrebno, objave javne nabave mogu sadržavati i druge podatke koje naručitelj smatra potrebnima.

(4) Objave javne nabave u području obrane i sigurnosti objavljuju se na standardnim obrascima iz Dodatka VI. ove Uredbe.

(5) Objave javne nabave iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se na standardnim obrascima propisanima Uredbom o objavama javne nabave.

(6) Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji objave javne nabave iz ovoga članka velike vrijednosti objavljuju se na standardnim obrascima koje propisuje Europska komisija.

(7) Na način, uvjete i cjenik objavljivanja standardnih obrazaca za objave javne nabave u području obrane i sigurnosti primjenjuju se odredbe koje vrijede za način, uvjete i cjenik objavljivanja standardnih obrazaca za objave javne nabave iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Naručitelji sastavljaju i šalju objave javne nabave elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos iz Dodatka VI. točke 3. Zakona o javnoj nabavi. Objave javne nabave objavljuju se sukladno tehničkim obilježjima za objavljivanje iz Dodatka VI. točke 1. a) i b) Zakona o javnoj nabavi.

(9) Objave javne nabave iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smiju sadržavati klasificirane podatke.

Prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti

Članak 21.

(1) Naručitelj može putem prethodne (informacijske) obavijesti za ugovore u području obrane i sigurnosti ili na svom profilu objaviti:

1. kod ugovora o javnoj nabavi robe – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci. Grupe proizvoda naručitelj utvrđuje sukladno brojčanim oznakama Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV),

2. kod ugovora o javnim uslugama – procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija usluga koje namjerava sklopiti u idućih dvanaest mjeseci,

3. kod ugovora o javnim radovima – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje namjerava sklopiti.

(2) Prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti šalje se na objavljivanje sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi ili se objavljuje na profilu naručitelja (kupca) odmah nakon donošenja odluke kojom se odobrava projekt za koji naručitelj namjerava sklopiti ugovor ili okvirni sporazum.

(3) Naručitelj koji objavljuje prethodnu (informacijsku) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti na svom profilu ne smije je objaviti prije nego je sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi poslao obavijest o objavljivanju podataka prethodne (informacijske) obavijesti na profilu naručitelja (kupca) u toj formi, elektronički na standardnom obrascu za javne naručitelje u skladu s formatom i postupcima za prijenos iz Dodatka VI. točke 3. Zakona o javnoj nabavi. Na profilu naručitelja (kupca) navodi se datum slanja te obavijesti.

(4) Objavljivanje prethodne (informacijske) obavijesti za ugovore u području obrane i sigurnosti obvezno je samo ako naručitelj namjerava koristiti skraćene rokove za dostavu ponuda iz članka 24. stavka 4. ove Uredbe.

(5) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave.

Obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti

Članak 22.

(1) Naručitelji je obvezan za svaki ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti u roku od 48 dana od dana sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma.

(2) U slučaju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma, naručitelj nije obvezan poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti.

(3) Određeni podaci o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma ne moraju se objaviti ako bi otkrivanje takvih podataka spriječilo provedbu zakona ili na neki drugi način bilo suprotno javnom interesu, posebice obrambenom i/ili sigurnosnom interesu, štetilo legitimnim poslovnim interesima javnih ili privatnih gospodarskih subjekata ili štetilo poštenom tržišnom natjecanju između gospodarskih subjekata.

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

Članak 23.

(1) U slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. ove Uredbe koji se provodi sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi te sklapanja ugovora koji su izuzeti od primjene ove Uredbe naručitelj može nakon odabira objaviti prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora.

(2) U slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave te postupka sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. ove Uredbe naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja u trajanju od 15 dana kod nabave velike vrijednosti, odnosno deset dana kod nabave male vrijednosti, s tim da rok počinje teći od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

(3) Ako objavi prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora u slučaju ugovora koji su izuzeti od primjene ove Uredbe, naručitelj je obvezan primijeniti rok mirovanja u trajanju od 15 dana, s tim da rok počinje teći od dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

(4) Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana nakon dana objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja ugovora.

Rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i dostavu ponuda

Članak 24.

(1) Prilikom određivanja rokova za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, naručitelj mora posebno uzeti u obzir složenost predmeta nabave i vrijeme potrebno za izradu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, poštujući minimalne rokove određene ovom Uredbom.

(2) Redovni rokovi za dostavu zahtjeva za sudjelovanje u ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu određuju se sukladno članku 63. Zakona o javnoj nabavi.

(3) Redovni rokovi za dostavu ponuda u ograničenom postupku javne nabave određuju se sukladno članku 62. Zakona o javnoj nabavi.

(4) Ako je naručitelj objavio prethodnu (informacijsku) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti, rokovi za dostavu ponuda iz stavka 3. ovoga članka mogu se skratiti na 36 dana, odnosno i na manje, ali ne manje od 22 dana. Rok počinje teći od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(5) Naručitelj smije koristiti skraćeni rok iz stavka 4. ovoga članka pod uvjetom:

1. da su u prethodnoj (informacijskoj) obavijesti za ugovore u području obrane i sigurnosti bili sadržani svi podaci koji trebaju biti uključeni u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti sukladno Dodatku IV. ove Uredbe ako su ti podaci bili poznati u trenutku njena objavljivanja, i

2. da je prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti poslana na objavljivanje najmanje 52 dana, ali najviše dvanaest mjeseci prije dana slanja poziva na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti.

(6) Rokovi za dostavu ponuda iz stavka 3. ovoga članka mogu se skratiti za pet dana ako je naručitelj od dana objave poziva na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti dokumentaciju za nadmetanje i svu dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na ograničeni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički stavio na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. U pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti navode se internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija.

(7) Ako u ograničenom ili pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom zbog žurnosti nije moguća primjena redovnih ili skraćenih rokova određenih u ovom članku, naručitelj može odrediti:

1. rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje koji ne smije biti kraći od 15 dana računajući od dana slanja poziva na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti,

2. rok za dostavu ponuda u ograničenom postupku javne nabave koji ne smije biti kraći od 15 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda.

(8) Naručitelj mora u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti obrazložiti razloge primjene rokova zbog žurnosti iz stavka 7. ovoga članka.

4. DIO
RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Obvezni i ostali razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja

Članak 25.

(1) Naručitelj u skladu sa člancima 67. i 68. Zakona o javnoj nabavi određuje razloge isključenja natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave.

(2) Osim obveznih razloga isključenja iz članka 67. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj je obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za terorizam, financiranje terorizma, pranje novca, javno poticanje na terorizam, novačenje za terorizam, obuku za terorizam i/ili terorističko udruženje, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje ta osoba dolazi.

(3) Osim ostalih razloga isključenja iz članka 68. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj može iz postupka javne nabave isključiti natjecatelja ili ponuditelja za kojeg je na temelju bilo kojeg sredstva evidencije, uključujući i izvore zaštićenih podataka, utvrđeno da je nedovoljno pouzdan da isključi rizike za sigurnost Republike Hrvatske.

Uvjeti i dokazi sposobnosti

Članak 26.

(1) Naručitelj u skladu sa člancima 69. do 74. Zakona o javnoj nabavi određuje uvjete pravne i poslovne sposobnosti, financijske sposobnosti te tehničke i stručne sposobnosti gospodarskih subjekata.

(2) Ako koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu, naručitelj određuje objektivne i nediskriminirajuće uvjete i pravila u skladu sa člankom 14. ove Uredbe.

Tehnička i stručna sposobnost

Članak 27.

(1) Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora može se osim dokaza iz članka 72. Zakona o javnoj nabavi dokazati sljedećim dokazima:

1. opis tehničkih mogućnosti i mjera koje koristi gospodarski subjekt za osiguranje kvalitete, za studije i istraživanja te opis internih pravila vezanih za intelektualno vlasništvo;

2. kontrola koju provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta gospodarskog subjekta, podložno sporazumu tog tijela, koja se odnosi na proizvodne ili tehničke kapacitete gospodarskog subjekta i, ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na raspolaganju i na mjere za kontrolu kvalitete koje će koristiti;

3. u slučaju ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim uslugama ili ugovora o javnoj nabavi robe koji također obuhvaća poslove postavljanja i instalacije ili usluge, obrazovne i stručne kvalifikacije gospodarskog subjekta i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za pružanje usluga ili upravljanje radovima;

4. opis alata, materijala, tehničke opreme, broja osoblja i tehnološkog znanja i iskustva (know-how) i/ili izvora opskrbe – s naznakom geografskog položaja ako je izvan teritorija Europske unije – koji su na raspolaganju gospodarskom subjektu za izvršenje ugovora, za ispunjenje svih dodatnih potreba koje zahtijeva naručitelj kao rezultat krize ili za održavanje, modernizaciju ili prilagođavanje opskrbe obuhvaćenih ugovorom;

5. u slučaju ugovora koji uključuju, imaju za posljedicu i/ili sadrže klasificirane podatke, dokaz o sposobnosti za obradu, pohranu i prijenos takvih podataka na razini zaštite sigurnosti koju zahtijeva naručitelj (sigurnosna provjera).

(2) Kada nisu usklađeni sustavi nacionalne sigurnosne provjere na razini Europske unije, dokaz iz stavka 1. točke 5. ovoga članka mora udovoljavati posebnim propisima koji reguliraju područje informacijske sigurnosti. Naručitelj će priznati sigurnosne provjere drugih država koje smatra jednakovrijednima onima izdanima u skladu s posebnim propisima koji reguliraju područje informacijske sigurnosti, a na temelju postupka koje provodi nadležno tijelo Republike Hrvatske za područje sigurnosti poslovne suradnje. Ako je propisano posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti i ako to smatra potrebnim naručitelj može zatražiti putem nadležnog tijela Republike Hrvatske za područje sigurnosti poslovne suradnje provođenje daljnje istrage te uzeti u obzir njene rezultate.

(3) Ako gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti certifikat o provedenoj sigurnosnoj provjeri, kao dokaz iz stavka 1. točke 5. ovoga članka dostavlja izjavu da je ishodio takav certifikat. Naručitelj je u tom slučaju obvezan od nacionalnog tijela za sigurnost države članice gospodarskog subjekta ili od tijela za sigurnost koje je odredila ta država članica zatražiti potvrdu da posjeduje traženi certifikat.

(4) Gospodarskom subjektu koji u trenutku dostave zahtjeva za sudjelovanje još ne posjeduje sigurnosnu provjeru iz stavka 1. točke 5. ovoga članka naručitelj može odobriti dodatni rok za ishođenje takve provjere, uz uvjet da je takvu mogućnost i dodatni rok naveo u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti.

(5) Naručitelj može od nacionalnog tijela za sigurnost države članice gospodarskog subjekta ili od tijela za sigurnost koje je odredila ta država članica zatražiti provjeru prikladnosti prostorija i objekata koji će se koristiti, industrijskih i upravnih postupaka u skladu s kojima će se postupati, metoda upravljanja podacima i/ili stanja u pogledu osoblja koje će izvršavati ugovor.

(6) Naručitelj u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti ili u pozivu na dostavu ponuda iz članka 15. ove Uredbe navodi koje dokaze sukladno stavku 1. ovoga članka zahtijeva i koji se drugi dokazi moraju dostaviti.

(7) Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokaz tehničke i stručne sposobnosti iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka koji je naručitelj tražio, on može dokazati tehničku i stručnu sposobnost bilo kojim drugim dokazom koji naručitelj smatra prikladnim.

5. DIO
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Tehničke specifikacije

Članak 28.

(1) Tehničke specifikacije, kako su definirane u Dodatku III. točki 1. ove Uredbe, određuju se u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, dokumentaciji za nadmetanje, opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji.

(2) Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka nadmetanju. Tehničke specifikacije moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju različitost tehničkih rješenja.

(3) Uz poštovanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, uključujući pravila vezana za sigurnost proizvoda, ili tehničkih zahtjeva koje Republika Hrvatska mora ispuniti prema međunarodnim normizacijskim sporazumima kako bi se garantirala interoperabilnost koju zahtjevaju takvi sporazumi, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, tehničke specifikacije se formuliraju:

1. ili upućivanjem na tehničke specifikacije definirane u Dodatku III. ove Uredbe, pri čemu svaka uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«, i uz uvažavanje sljedećeg redosljeda, na:

a) nacionalne civilne norme kojima su prihvaćene europske norme,

b) europska tehnička odobrenja,

c) zajedničke civilne tehničke specifikacije,

d) nacionalne civilne norme kojima su prihvaćene međunarodne norme,

e) ostale međunarodne civilne norme,

f) druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela ili, ako oni ne postoje, druge nacionalne civilne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda;

g) civilne tehničke specifikacije koje proizlaze iz industrije i široko su priznate od industrije, ili

h) nacionalne obrambene norme definirane u Dodatku III. točki 3. ove Uredbe i specifikacije obrambenih materijala sličnih tim normama;

2. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koji mogu uključivati karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša povezane s predmetom nabave, pri čemu parametri moraju biti dovoljno precizni za ponuditelje da dobiju jasnu predodžbu o predmetu nabave, a za naručitelje da sklope ugovor;

3. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz točke 2. ovoga stavka, s uputom na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka kao sredstvom pretpostavke sukladnosti s takvim izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima;

4. ili upućivanjem na specifikacije iz točke 1. ovoga stavka za određene karakteristike, te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve iz točke 2. ovoga stavka za ostale karakteristike.

(4) Ako naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz stavka 3. točke 1. ovoga članka, on ne smije odbiti ponudu na temelju toga što ponuđena roba i usluge nisu u skladu sa specifikacijama na koje je uputio ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaže da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve određene tehničkim specifikacijama. Ako naručitelj odbije ponudu obvezan je u odluci o odabiru navesti razloge za odbijanje ponude zbog nejednakovrijednosti.

(5) Ako naručitelj koristi mogućnost upućivanja na specifikacije iz stavka 3. ovoga članka u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, on ne smije odbiti ponudu za radove, robu ili usluge koja odgovara nacionalnoj normi kojom se prihvaća europska norma, europskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnoj normi ili tehničkom referentnom sustavu koji je utvrdilo europsko normizacijsko tijelo ako se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje je naručitelj postavio. Ponuditelj mora u ponudi na zadovoljavajući način naručitelju, bilo kojim prikladnim sredstvom dokazati da radovi, roba ili usluge koji odgovaraju normi, udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima naručitelja. Ako naručitelj odbije ponudu obvezan je u odluci o odabiru navesti razloge za odbijanje ponude zbog neudovoljavanja izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima.

(6) Ako naručitelj određuje karakteristike koje se odnose na zaštitu okoliša u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, on može koristiti detaljne specifikacije ili, po potrebi, njihove dijelove, kako su definirane europskim, nacionalnim, višenacionalnim, ili bilo kojim drugim ekološkim oznakama, pod uvjetom da su:

1. te specifikacije prikladne za definiranje značajki robe ili usluga koje su predmet nabave,

2. zahtjevi za oznaku sastavljeni na temelju znanstvenih podataka,

3. ekološke oznake prihvaćene na temelju postupka u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane, kao što su vladina tijela, potrošači, proizvođači, distributeri i organizacije za zaštitu okoliša, i

4. dostupne svim zainteresiranim stranama.

(7) Naručitelj može naznačiti da se za one proizvode i usluge koje nose ekološku oznaku pretpostavlja da zadovoljavaju tehničke specifikacije određene u dokumentaciji za nadmetanje. Naručitelj mora prihvatiti bilo koje drugo prikladno sredstvo dokazivanja.

(8) Prikladnim sredstvom u smislu ovoga članka može se smatrati tehnička dokumentacija proizvođača ili ispitni izvještaj priznatoga tijela.

(9) Priznata tijela u smislu ovoga članka su ispitni i umjerni laboratoriji, te potvrdbena i inspekcijska tijela koja zadovoljavaju primjenjive europske norme. Naručitelj mora prihvatiti potvrde priznatih tijela osnovanih u drugim državama članicama.

(10) Ako to nije opravdano predmetom nabave, tehnička specifikacija ne smije upućivati na posebnu marku ili izvor, ili poseban proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili posebno podrijetlo ili proizvodnju, ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda. Takva uputa iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati na temelju stavaka 3. i 4. ovoga članka. Takve upute moraju se označiti s dodatkom »ili jednakovrijedan«.

Kriteriji za odabir ponude

Članak 29.

(1) Kriteriji za odabir ponude su:

1. ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta naručitelja, različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, troškovi životnog vijeka, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja, sigurnost opskrbe, interoperabilnost i operativne karakteristike, ili

2. najniža cijena.

(2) Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, naručitelj mora u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, u dokumentaciji za nadmetanje, u opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji, navesti relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju. Ti se značaji mogu izraziti određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom. Ako prema mišljenju naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, naručitelj mora u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, u dokumentaciji za nadmetanje, u opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji navesti sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog.

(3) Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom nabave.

(4) U slučaju ugovora o javnim uslugama i ugovora o javnoj nabavi robe, kriteriji za odabir ponude ne smiju utjecati na primjenu zakona, drugih propisa i upravnih akata kojima je propisana novčana naknada za određene usluge.

6. DIO
POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Članak 30.

(1) Naručitelji mogu odrediti posebne uvjete koji se odnose na izvršenje ugovora o javnoj nabavi, pod uvjetom da su oni u vezi s predmetom nabave i da nisu izravno ili neizravno diskriminirajući.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka mogu se posebice odnositi na zaštitu sigurnosti klasificiranih podataka sukladno članku 31. ove Uredbe, na sigurnost opskrbe sukladno članku 32. ove Uredbe, na podugovaranje sukladno članku 33. ove Uredbe, ili na socijalna i pitanja zaštite okoliša.

(3) Naručitelj posebne uvjete iz stavka 1. ovoga članka određuje u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, dokumentaciji za nadmetanje, opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji.

Zaštita sigurnosti klasificiranih podataka tijekom izvršenja ugovora

Članak 31.

(1) Kada ugovori o javnoj nabavi uključuju, zahtijevaju i/ili sadrže klasificirane podatke, naručitelj je obvezan u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, dokumentaciji za nadmetanje, opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji odrediti mjere i zahtjeve koji su nužni za zaštitu sigurnosti klasificiranih podataka na traženoj razini tijekom izvršenja ugovora sukladno posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti.

(2) U svrhu zaštite sigurnosti podataka iz stavka 1. ovoga članka naručitelj mora tražiti da ponuda, između ostalog, sadrži:

1. obvezu ponuditelja i već određenih podizvoditelja da će na odgovarajući način štititi povjerljivost svih klasificiranih podataka kojima imaju pristup ili koje će doznati tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi te nakon raskida ili izvršenja ugovora o javnoj nabavi, u skladu s posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti,

2. obvezu ponuditelja da će obvezati ostale podizvoditelje s kojima će sklopiti podugovore tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi na obvezu iz točke 1. ovoga stavka,

3. dovoljno podataka o već određenim podizvoditeljima kako bi naručitelj mogao utvrditi da svaki od njih ima traženu sposobnost da na odgovarajući način štiti povjerljivost klasificiranih podataka kojima ima pristup ili za koje se traži da ih izradi tijekom izvođenja svojih podizvoditeljskih aktivnosti,

4. obvezu ponuditelja da dostavi podatke iz točke 3. ovoga stavka za svakog novog podizvoditelja prije nego s njime sklopi podugovor.

(3) Kada nisu usklađeni sustavi nacionalne sigurnosne provjere na razini Europske unije, mjere i zahtjevi iz ovoga članka moraju biti sukladni posebnim propisima koji reguliraju područje informacijske sigurnosti. Naručitelj će priznati sigurnosne provjere drugih država koje smatra jednakovrijednima onima izdanima u skladu s posebnim propisima koji reguliraju područje informacijske sigurnosti, a na temelju postupka koje provodi nadležno tijelo Republike Hrvatske za područje sigurnosti poslovne suradnje. Ako je propisano posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti i ako to smatra potrebnim naručitelj može zatražiti putem nadležnog tijela Republike Hrvatske za područje sigurnosti poslovne suradnje provođenje daljnje istrage te uzeti u obzir njene rezultate.

(4) Ako naručitelj ocijeni da ponuditelj ne zadovoljava mjere i zahtjeve zaštite sigurnosti klasificiranih podataka iz ovoga članka, on je obvezan u odluci o odabiru navesti razloge za svoju odluku o neudovoljavanju zahtjevima.

Sigurnost opskrbe

Članak 32.

(1) Naručitelj može u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti, dokumentaciji za nadmetanje, opisnoj dokumentaciji ili dodatnoj dokumentaciji odrediti svoje zahtjeve u vezi sigurnosti opskrbe.

(2) Naručitelj može tražiti da ponuda, između ostalog, ispunjava sljedeće zahtjeve vezane za sigurnost opskrbe:

1. dokumentaciju koja naručitelju na zadovoljavajući način dokazuje da će ponuditelj biti u mogućnosti poštovati svoje obveze u pogledu izvoza, prijenosa i provoza robe vezane za ugovor, uključujući i svaku drugu popratnu dokumentaciju zaprimljenu od države članice u pitanju,

2. navod o bilo kakvom ograničenju za naručitelja koje se odnosi na otkrivanje, prijenos ili uporabu proizvoda i usluga ili bilo kojeg rezultata tih proizvoda i usluga, koje bi nastalo radi kontrole izvoza ili sigurnosnih aranžmana,

3. dokumentaciju koja dokazuje da će organizacija i lokacija njegova opskbrnog lanca ponuditelju omogućiti da udovolji zahtjevima naručitelja u pogledu sigurnosti opskrbe koje je odredio u dokumentaciji za nadmetanje, i obvezu kojom osigurava da moguće promjene u njegovom opskrbnom lancu tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi neće negativno utjecati na udovoljavanje tim zahtjevima,

4. obvezu ponuditelja da uspostavi i/ili održi sposobnost nužnu za ispunjenje dodatnih potreba naručitelja koje su posljedica krize, prema rokovima i uvjetima koji će se dogovoriti,

5. bilo koju popratnu dokumentaciju primljenu od nacionalnih tijela ponuditelja koja se odnosi na ispunjenje dodatnih potreba naručitelja koje su posljedica krize,

6. obvezu ponuditelja da će provesti održavanje, modernizaciju ili prilagodbu opskrbe obuhvaćene ugovorom o javnoj nabavi,

7. obvezu ponuditelja na pravovremeno izvještavanje naručitelja o bilo kakvim promjenama u njegovoj organizaciji, opskrbnom lancu ili gospodarskoj strategiji koja može utjecati na ponuditeljeve obveze prema tom naručitelju,

8. obvezu ponuditelja da će naručitelju osigurati, prema rokovima i uvjetima koji će se dogovoriti, sva posebna sredstva nužna za proizvodnju rezervnih dijelova, komponenti, montažnih dijelova i posebne ispitne opreme, uključujući i tehničke nacrte, licence i upute za uporabu, u slučaju da ponuditelj više nije u mogućnosti osigurati tu opskrbu.

(3) Od ponuditelja se ne smije zahtijevati da ishodi obvezu iz države članice koja bi bila u suprotnosti s pravom te države članice da, u skladu s odgovarajućim međunarodnim ili pravom Europske unije, primjenjuje svoje nacionalne kriterije za izdavanje dozvola za izvoz, prijenos ili provoz, u okolnostima koje prevladavaju u trenutku izdavanja dozvole.

(4) Ako naručitelj ocijeni da ponuditelj ne zadovoljava zahtjeve sigurnosti opskrbe iz ovoga članka, on je obvezan u odluci o odabiru navesti razloge za svoju odluku o neudovoljavanju zahtjevima.

Podugovaranje

Članak 33.

(1) Gospodarski subjekt slobodno bira podizvoditelje s kojima namjerava sklopiti podugovore osim u slučaju kada je naručitelj odredio posebne zahtjeve u vezi podugovaranja sukladno stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka. Naručitelj ne smije zahtijevati od odabranog ponuditelja da diskriminira potencijalne podizvoditelje na temelju nacionalnosti.

(2) Naručitelj može zahtijevati od ponuditelja da:

1. u ponudi navede udio (postotak) ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor/e trećim stranama, podatke o svim predloženim podizvoditeljima te dio ili dijelove ugovora o javnoj nabavi koje će izvoditi podizvoditelji, i/ili

2. navede sve promjene na razini podizvoditelja tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi.

(3) Naručitelj može obvezati odabranog ponuditelja da provede postupak podugovaranja iz članka 34. ove Uredbe za potrebe sklapanja svih ili pojedinih podugovora za koje je odabrani ponuditelj u ponudi naveo da ih namjerava dati trećim stranama.

(4) Naručitelj može od odabranog ponuditelja zahtijevati da podugovori udio (postotak) ugovora o javnoj nabavi s trećim stranama. U tom slučaju, naručitelj je obvezan odrediti minimalni postotak podugovora u formi raspona vrijednosti, koji uključuje minimum i maksimum postotka. Maksimum postotka ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi. Raspon vrijednosti mora biti razmjeran predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave i prirodi gospodarske grane o kojoj se radi, uključujući i razinu tržišnog natjecanja u toj grani i odgovarajućih tehničkih mogućnosti gospodarske baze.

(5) Bilo koji ponuđeni postotak podugovora koji odgovara rasponu vrijednosti koji je odredio naručitelj zadovoljava zahtjeve podugovaranja iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Naručitelj je obvezan od ponuditelja zahtijevati da u ponudi navede koji dio ili dijelove ponude namjerava dati u podugovor kako bi ispunio zahtjeve iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Odabrani ponuditelj je obvezan za one podugovore koji odgovaraju postotku za koji je naručitelj zahtijevao podugovaranje sukladno stavku 4. ovoga članka provesti postupak podugovaranja iz članka 34. ove Uredbe.

(8) Ponuditelji su slobodni predložiti udio podugovora ukupne vrijednosti koja je iznad raspona vrijednosti koji je odredio naručitelj sukladno stavku 4. ovoga članka.

(9) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka naručitelj može od ponuditelja zahtijevati da u ponudi navede koji dio ili dijelove ponude namjerava dati u podugovor iznad zahtijevanog maksimuma postotka te podizvoditelje koje je on već odredio.

(10) Naručitelj mora od ponuditelja tražiti da dokaže da kod predloženih podizvoditelja s kojima namjerava sklopiti podugovor nisu stečeni razlozi za isključenje koje je odredio za glavnog ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i ove Uredbe.

(11) Naručitelj može od ponuditelja tražiti da dokaže da predloženi podizvoditelji s kojima namjerava sklopiti podugovor ispunjavaju sve ili neke uvjete sposobnosti koji se primjenjuju na glavnog ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i ove Uredbe.

(12) Ako naručitelj odbije podizvoditelja mora u odluci o odabiru obrazložiti razloge neudovoljavanja podizvoditelja zahtjevima koje je odredio.

(13) Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

(14) Zahtjevi vezani uz podugovoranje i podizvoditelje iz ovoga članka moraju biti navedeni u pozivu na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti i dokumentaciji za nadmetanje.

7. DIO
POSTUPAK PODUGOVARANJA

Postupak podugovaranja

Članak 34.

(1) Kada je odabrani ponuditelj obvezan postupati sukladno članku 33. stavcima 3. ili 7. ove Uredbe, postupak podugovaranja za sklapanje podugovora s trećim stranama provodi sukladno ovom članku.

(2) Članovi zajednice natjecatelja ili ponuditelja koji su se udružili radi dobivanja ugovora, ili s njima povezana društva ne smatraju se trećim stranama u smislu stavka 1. ovoga članka. Ponuditelj je obvezan u svojoj ponudi navesti iscrpnu listu takvih društava. Ta lista mora se ažurirati prema svim izmjenama odnosa između društava.

(3) Povezano društvo u smislu stavka 2. ovoga članka je svako društvo nad kojim odabrani ponuditelj ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući utjecaj, ili svako društvo koje ima ili može imati prevladavajući utjecaj nad odabranim ponuditeljem ili koje kao odabrani ponuditelj podliježe prevladavajućem utjecaju drugog društva na osnovi vlasništva, financijskog udjela ili na osnovi pravila koje vrijede za društvo. Prevladavajući utjecaj društva pretpostavlja se ako to društvo, izravno ili neizravno, u odnosu na drugo društvo:

– posjeduje većinu upisanog kapitala društva, ili

– raspolaže većinom glasova povezanih s ulozima u društvu, ili

– može imenovati više od polovice članova upravnog, nadzornog ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova društva.

(4) Odabrani ponuditelj mora postupati transparentno i odnositi se prema svim potencijalnim podizvoditeljima na jednak i nediskriminirajući način.

(5) Za sklapanje podugovora s trećim stranama odabrani ponuditelj obvezan je objaviti poziv na nadmetanje za podugovor ako je procijenjena vrijednost podugovora bez poreza na dodanu vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 6. stavka 5. ove Uredbe.

(6) Za sklapanje podugovora s trećim stranama čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova iz članka 6. stavka 5. ove Uredbe odabrani ponuditelj mora poštovati načela transparentnosti i tržišnog natjecanja.

(7) Odabrani ponuditelj može objaviti poziv na nadmetanje za podugovor i ako je procijenjena vrijednost podugovora manja od vrijednosti europskih pragova iz članka 6. stavka 5. ove Uredbe.

(8) Poziv na nadmetanje za podugovor sadrži podatke sukladno Dodatku V. ove Uredbe. Poziv na nadmetanje za podugovor može sadržavati i druge podatke koje odabrani ponuditelj smatra korisnim, ako je nužno uz suglasnost naručitelja.

(9) Odabrani ponuditelj sastavlja i šalje poziv na nadmetanje za podugovor elektronički u skladu s formatom i postupcima za prijenos iz Dodatka VI. točke 3. Zakona o javnoj nabavi. Poziv na nadmetanje za podugovor objavljuje se sukladno tehničkim obilježjima za objavljivanje iz Dodatka VI. točke 1. a) i b) Zakona o javnoj nabavi.

(10) Poziv na nadmetanje za podugovor objavljuje se na standardnom obrascu iz Dodatka VII. ove Uredbe. Na način, uvjete i cjenik objavljivanja standardnog obrasca za poziv na nadmetanje za podugovor primjenjuju se odredbe koje vrijede za način, uvjete i cjenik objavljivanja standardnih obrazaca za objave javne nabave. Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji poziv na nadmetanje za podugovor objavljuje se na standardnom obrascu koji propisuje Europska komisija.

(11) Kada podugovor zadovoljava posebne slučajeve i okolnosti za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave iz članaka 8. do 10. ove Uredbe, poziv na nadmetanje za podugovor nije obvezan.

(12) Procijenjena vrijednost podugovora određuje se prema načinu izračuna procijenjene vrijednosti nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

(13) U pozivu na nadmetanje za podugovor, odabrani ponuditelj navodi razloge isključenja i uvjete sposobnosti koje je odredio naručitelj te, ako je potrebno ostale uvjete koje će primijeniti za ocjenu sposobnosti podizvoditelja.

(14) Uvjeti iz stavka 13. ovoga članka moraju biti objektivni, nediskriminirajući i sukladni uvjetima koje je je primjenio naručitelj za ocjenu glavnog ponuditelja za ugovor. Razina tražene sposobnosti mora biti izravno povezana i proporcionalna s predmetom podugovora.

(15) Od odabranog ponuditelja se neće zahtijevati da sklopi podugovar s trećim stranama ako on na zadovoljavajući način naručitelju dokaže da nijedan podizvoditelj u postupku podugovaranja ili njihove ponude nisu zadovoljili uvjete navedene u pozivu na nadmetanje za podugovor, te stoga onemogućuju odabranom ponuditelju da ispuni zahtjeve određene u ugovoru o javnoj nabavi.

(16) Kada je odabrani ponuditelj ujedno i naručitelj, za sklapanje podugovora sukladno članku 33. stavcima 3. ili 7. ove Uredbe obvezan je primjenjivati postupke javne nabave određene ovom Uredbom za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

8. DIO
PRAVNA ZAŠTITA

Pravna zaštita

Članak 35.

Uz odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi i Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na pitanja pravne zaštite u postupcima javne nabave na koje se primjenjuje ova Uredba, primjenjuje se i članak 36. ove Uredbe.

Članak 36.

(1) Prilikom odlučivanja o prijedlogu za određivanje privremene mjere, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija) može, uzimajući u obzir moguće posljedice određivanja privremene mjere za sve zainteresirane osobe koje bi mogle biti oštećene njenim određivanjem, uključujući i javni interes, a posebice obrambeni i/ili sigurnosni interes, odbiti prijedlog za određivanje privremene mjere ako ocijeni da bi negativne posljedice nadmašile njenu korist.

(2) Ako Državna komisija odbije prijedlog za određivanje privremene mjere sukladno stavku 1. ovoga članka, tada ovisno o odluci o glavnoj stvari može odrediti novčanu kaznu naručitelju.

(3) Prilikom odlučivanja o poništenju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, Državna komisija može donijeti odluku kojom sklopljeni ugovor ili okvirni sporazum ostaje na snazi u cijelosti ili djelomično iako je sklopljen u suprotnosti sa člankom 167. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi ako, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti, utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s općim interesom, a prvenstveno u vezi s obrambenim i/ili sigurnosnim interesom zahtijevaju da učinci ugovora trebaju ostati na snazi.

(4) Sklopljeni ugovor ili okvirni sporazum ne smije biti poništen ako bi posljedice njegova poništenja ozbiljno ugrozile postojanje širega obrambenog ili sigurnosnog programa koji je bitan za sigurnosni interes Republike Hrvatske.

(5) Ako Državna komisija sukladno stavku 3. ovoga članka poništi ugovor, odnosno okvirni sporazum samo u odnosu na one ugovorne obveze koje još nisu ispunjene, ili donese odluku sukladno stavku 4. ovoga članka, odlukom će odrediti novčanu kaznu naručitelju.

(6) Državna komisija mora, u skladu sa zakonima i ostalim propisima o zaštiti sigurnosti klasificiranih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, osigurati odgovarajuću razinu zaštite klasificiranih podataka ili drugih podataka sadržanih u dokumentaciji koje im dostavljaju stranke žalbenog postupka i postupanje u skladu s obrambenim i/ili sigurnosnim interesom tijekom trajanja žalbenog postupka.

(7) Kada naručitelj u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave nije objavio prethodnu obavijest o namjeri sklapanja ugovora, žalba se izjavljuje u roku 10 dana u postupku nabave velike vrijednosti odnosno u roku pet dana u postupku nabave male vrijednosti, i to od dana primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na dokumentaciju za nadmetanje i moguću dodatnu dokumentaciju, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

(8) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu sukladno stavku 7. ovoga članka nema pravo na žalbu nakon objave obavijesti o sklopljenom ugovoru.

9. DIO
STATISTIČKO IZVJEŠĆE I DODACI

Statističko izvješće o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti

Članak 37.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave najkasnije do 31. listopada svake godine dostavlja Europskoj komisiji statističko izvješće o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti koje se odnosi posebno na ugovore o javnoj nabavi robe, ugovore o javnim uslugama i ugovore o javnim radovima na koje se primjenjuje ova Uredba koje su naručitelji sklopili tijekom prethodne godine.

(2) Naručitelji su obvezni do 31. ožujka svake godine izraditi izvješća o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti za prethodnu godinu.

(3) Za svakog pojedinog naručitelja statističko izvješće sadrži najmanje broj i vrijednost sklopljenih ugovora o javnoj nabavi na temelju ove Uredbe. Izvješće se odnosi posebno na ugovore o javnoj nabavi robe, ugovore o javnim uslugama i ugovore o javnim radovima na koje se primjenjuje ova Uredba.

(4) Podaci iz stavka 3. ovoga članka kategoriziraju se:

1. prema vrsti postupaka javne nabave koji su provedeni,

2. za svaki od postupaka, prema robi, uslugama i radovima identificiranim kategorijom CPV nomenklature, i

3. prema državi članici ili trećoj državi sjedišta gospodarskog subjekta s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi.

(5) Ako su ugovori sklopljeni u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave, podaci iz stavka 3. točke 1. ovoga članka kategoriziraju se prema posebnim slučajevima i okolnostima iz članaka 8. do 10. ove Uredbe koji opravdavaju odabir ovoga postupka.

(6) Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti za prethodnu godinu objavljuje središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave do kraja svake tekuće godine na svojim internetskim stranicama.

Dodaci ovoj Uredbi

Članak 38.

Sastavni dio ove Uredbe jesu:

Dodatak I. – Popis usluga iz članka 18. stavka 1.,

Dodatak II. – Popis usluga iz članka 18. stavka 2.,

Dodatak III.– Tehničke specifikacije,

Dodatak IV. – Sadržaj objava o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti,

Dodatak V. – Sadržaj poziva za nadmetanje za podugovor,

Dodatak VI. – Standardni obrasci objava javne nabave u području obrane i sigurnosti,

Dodatak VII. – Standardni obrazac poziva na nadmetanje za podugovor.

10. DIO
ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 39.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbe članka 37. stavka 1. ove Uredbe koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 330-01/12-01/10

Urbroj: 5030120-12-1

Zagreb, 26. srpnja 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

DODATAK I.

POPIS USLUGA IZ ČLANKA 18. STAVKA 1.

Kategorija br.

Predmet

Referentni broj CPV

1

Usluge održavanja i popravaka

50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5 (osim od 50310000-1 do 50324200-4 i 50116510-9,

50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) i od 51000000-9 do 51900000-1

2

Usluge povezane sa stranom vojnom pomoći

75211300-1

3

Usluge obrane, usluge vojne obrane i usluge civilne obrane

75220000-4, 75221000-1, 7522000-8

4

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti

Od 79700000-1 do 79720000-7

5

Usluge cestovnog prijevoza

60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (osim 60160000-7, 60161000-4), i od 64120000-3 do 64121200-2

6

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (osim 60411000-2, 60421000-5), od 60440000-4 do 60445000-9 i 60500000-3

7

Kopneni i zračni prijevoz pošte

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5

8

Usluge željezničkog prijevoza

Od 60200000-0 do 60220000-6

9

Usluge prijevoza vodenim putovima

Od 60600000-4 do 60653000-0, i od 63727000-1 do 63727200-3

10

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

Od 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 i od 63520000-0 do 6370000-6

11

Telekomunikacijske usluge

Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7, i od 72700000-7 do 72720000-3

12

Financijske usluge: usluge osiguranja

Od 66500000-5 do 66720000-3

13

Računalne i srodne usluge

Od 50310000-1 do 50324200-4, od 72000000-5 do 72920000-5 (osim 72318000-7 i od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4

14

Usluge istraživanja i razvoja1 i evaluacijska ispitivanja

Od 73000000-2 do 73436000-7

15

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

Od 79210000-9 do 79212500-8

16

Usluge savjetovanja u menadžmentu2 i srodne usluge

Od 73200000-4 do 73220000-0, od 79400000-8 do 79421200-3 i 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2,

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

17

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

Od 71000000-8 do 71900000-7 (osim 71550000-8) i 79994000-8

18

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

Od 70300000-4 do 70340000-6, i od 90900000-6 do 90924000-0

19

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

Od 90400000-1 do 90743200-9 (osim 90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2 i 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

20

Usluge obuke i simulacije u područjima obrane i sigurnosti

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8

1 Osim usluga istraživanja i razvoja navedenih u članku 10. Zakona o javnoj nabavi.

2 Osim usluga arbitraže i mirenja.


DODATAK II.

POPIS USLUGA IZ ČLANKA 18. STAVKA 2.

Kategorija br.

Predmet

Referentni broj CPV

21

Hotelske i restoranske usluge

Od 55100000-1 do 55524000-9 i od 98340000-8 do 98341100-6

22

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

Od 63000000-9 do 63734000-3 (osim 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), i od 63727000-1 do 63727200-3 i 98361000-1

23

Pravne usluge

Od 79100000-5 do 79140000-7

24

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja1

Od 79600000-0 do 79635000-4 (osim 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), i od 98500000-8 do 98514000-9

25

Zdravstvene i socijalne usluge

79611000-0 i od 85000000-9 do 85323000-9 (osim 85321000-5, 85322000-2)

26

Ostale usluge


1 Osim ugovora o radu.


DODATAK III.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Za potrebe ove Uredbe:

1. a) tehnička specifikacija u slučaju ugovora o javnim radovima jest ukupnost tehničkih odredaba sadržanih posebice u dokumentaciji za nadmetanje kojima se definiraju tražene karakteristike materijala, proizvoda ili isporuke, čime se omogućava opis materijala, proizvoda ili isporuke na takav način da ispunjavaju svrhu za koju ih je naručitelj namijenio. Te karakteristike uključuju razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjenu sukladnosti, izvedbu, sigurnost ili dimenzije, uključujući postupke koji se odnose na osiguranje kvalitete, nazivlje, simbole, ispitivanje i ispitne metode, pakiranje, obilježavanje i označavanje te proizvodne procese i metode. One također uključuju pravila koja se odnose na uvjete projektiranja i proračuna troškova, ispitivanja, pregleda i prihvaćanja radova te na metode i tehnike građenja te sve druge tehničke uvjete koje naručitelj može odrediti prema općim ili posebnim propisima za završene radove i za materijale ili dijelove koje oni uključuju,

b) tehnička specifikacija u slučaju ugovora o javnoj nabavi robe i ugovora o javnim uslugama jest specifikacija u dokumentaciji kojima se definiraju tražene karakteristike proizvoda ili usluge, kao što su razine kvalitete, razine utjecaja na okoliš, rješenja za sve zahtjeve (uključujući pristup za osobe s invaliditetom) i ocjena sukladnosti, izvedba, uporabljivost proizvoda, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji su bitni za proizvod u pogledu naziva pod kojim se proizvod prodaje, nazivlja, simbola, ispitivanja i ispitnih metoda, pakiranja, obilježavanja i označavanja, uputa za korisnike, proizvodnih procesa i metoda te postupaka ocjene sukladnosti.

2. norma je tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato normizacijsko tijelo za opetovanu ili neprekidnu uporabu s kojom sukladnost nije obvezna i koja spada u jednu od sljedećih kategorija:

– međunarodna norma: norma koju je prihvatila međunarodna organizacija za normizaciju i učinila dostupnom javnosti,

– europska norma: norma koju je prihvatila europska organizacija za norme i učinila dostupnom javnosti,

– nacionalna norma: norma koju je prihvatila nacionalna normirna organizacija i učinila dostupnom javnosti.

3. obrambena norma jest tehnička specifikacija čije poštovanje nije obvezno i koju je odobrilo normizacijsko tijelo specijalizirano za izradu tehničkih specifikacija za opetovanu ili neprekidnu uporabu u području obrane.

4. europsko tehničko odobrenje jest pozitivna tehnička ocjena prikladnosti za uporabu proizvoda za posebne svrhe, koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinske radove, na temelju svojstvenih karakteristika proizvoda i definiranih uvjeta primjene i uporabe. Europska tehnička odobrenja izdaju tijela koja su ovlastile države članice.

5. zajednička tehnička specifikacija jest tehnička specifikacija utvrđena u skladu s postupkom koji su priznale države članice, a koja je objavljena u Službenom listu Europske unije.

6. tehnička referenca jest svaki proizvod koji su izradila europska normizacijska tijela, različit od službenih norma, u skladu s postupcima prihvaćenim za razvoj potreba tržišta.


DODATAK IV.

SADRŽAJ OBJAVA JAVNE NABAVE U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

PRETHODNA (INFORMACIJSKA) OBAVIJEST ZA UGOVORE U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

1. Naziv, adresa, broj telefona, broj faksa i adresa elektroničke pošte naručitelja te ako nije ista, službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci, a u slučaju ugovora o javnim uslugama i javnim radovima, službi, npr. mjerodavne službene internetske stranice na kojima se mogu dobiti podaci u vezi općeg regulatornog okvira za poreze, zaštitu okoliša, zaštitu radnog mjesta i radne uvjete koji se primjenjuju u području u kojem će se izvršavati ugovor. Djelatnost naručitelja.

2. Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3. U slučaju ugovora o javnim radovima: vrsta i opseg radova i mjesto izvođenja; ako su radovi podijeljeni na nekoliko grupa, bitna obilježja tih grupa u odnosu na radove; ako je moguće, procjena opsega troškova predloženih radova; brojčane oznake CPV nomenklature.

U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe: vrsta i količina ili vrijednost proizvoda koji će se nabavljati; brojčane oznake CPV nomenklature.

U slučaju ugovora o javnim uslugama: ukupna vrijednost nabave u svakoj od kategorija usluga; brojčane oznake CPV nomenklature.

4. Procijenjeni datum početka postupka javne nabave u odnosu na ugovor ili ugovore, u slučaju ugovora o javnih usluga prema kategoriji.

5. Ako je primjenjivo, navod je li uključen okvirni sporazum.

6. Ako je potrebno, drugi podaci.

7. Datum slanja obavijesti ili slanja obavijesti o objavljivanju prethodne (informacijske) obavijesti na profilu naručitelja (kupca).

POZIVI NA NADMETANJE ZA UGOVOR U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

Ograničeni postupak javne nabave, pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljski dijalog:

1. Naziv, adresa, broj telefona i broj faksa, adresa elektroničke pošte naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Ako je primjenjivo, navod je li postupak javne nabave rezerviran za zaštićene radionice, odnosno, je li izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja.

3. (a) Odabrani postupak javne nabave;

(b) Ako je primjenjivo, razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti (u slučaju ograničenog i pregovaračkog postupka s prethodnom objavom);

(c) Ako je primjenjivo, navod je li uključen okvirni sporazum;

(d) Ako je primjenjivo, koristi li se elektronička dražba

4. Vrsta ugovora.

5. Mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga.

6. Procijenjena vrijednost nabave.

7. (a) Ugovori o javnim radovima:

– vrsta, opseg radova i opća priroda radova. Navod o opciji za daljnju nabavu radova i, ako je poznato, okvirni raspored korištenja te opcije i broj mogućih obnavljanja, ako ih ima. Ako su radovi ili ugovor podijeljeni na nekoliko grupa, veličina pojedinih grupa; brojčane oznake CPV nomenklature;

– podatak o svrsi radova ili ugovora kada ugovor uključuje i izradu projekata;

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost radova za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma.

(b) Ugovori o javnoj nabavi robe:

– vrsta robe koja će se isporučiti, navod radi li se o kupnji, leasingu, uzimanju u najam, zakup ili bilo kakvoj kombinaciji navedenoga. Količina robe koja će se isporučiti, s navodom o opciji za daljnju nabavu robe, i ako je poznat, okvirni raspored korištenja te opcije te broj obnavljanja, ako ih ima. Brojčane oznake CPV nomenklature;

– u slučaju uobičajenih ili ugovora koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju, ako je poznato, navod o rasporedu ugovora koji će slijediti za nabavu planirane robe;

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost robe za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma.

(c) Ugovori o javnim uslugama:

– kategorija i opis usluge. Brojčane oznake CPV nomenklature. Opseg usluga koje će se pružati. Navod o opciji za daljnju nabavu usluga, i, ako je poznato, okvirni raspored korištenja te opcije te broj obnavljanja, ako ih ima. U slučaju ugovora koji se trebaju obnoviti u određenom razdoblju, ako je poznato, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti za nabavu planiranih usluga;

– u slučaju okvirnog sporazuma, navod o planiranom trajanju okvirnog sporazuma, ukupna procijenjena vrijednost usluga za cijelo vrijeme trajanja okvirnog sporazuma i, ako je moguće, vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma;

– navod je li izvršenje usluge zakonom, drugim propisom ili upravnom odredbom rezervirano za određenu profesiju. Uputa na zakon, drugi propis ili upravnu odredbu;

– navod moraju li pravne osobe naznačiti imena i odgovarajuću stručnu kvalifikaciju osoba koje bi trebale biti odgovorne za izvršenje ugovora.

8. Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, navod o mogućnosti podnošenja ponuda za jednu, više ili sve grupe.

9. Dopuštenost ili zabrana alternativnih ponuda.

10. Ako je primjenjivo, navod o postotku ukupne vrijednosti ugovora za koji se zahtijeva da bude podugovoren s trećim stranama u postupku podugovaranja (članak 33. stavak 4.)

11. Ako je primjenjivo, razlozi za isključenje podizvoditelja i dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja. Uvjeti sposobnosti i dokumenti kojima podizvoditelji dokazuju svoju sposobnost. Ako je primjenjivo, minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva od podizvoditelja.

12. Rok izvršenja radova/isporuke robe/pružanja usluga ili trajanje ugovora o javnim radovima, javnoj nabavi robe ili javnim uslugama; ako je moguće, rok početka radova ili rok početka isporuke robe ili pružanja usluga.

13. Ako je primjenjivo, posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

14. (a) Rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje;

(b) Adresa na koju ih treba dostaviti;

(c) Jezik ili jezici na kojima moraju biti sastavljeni;

15. Tražena jamstva ako su potrebna.

16. Osnovni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili upute na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti.

17. Ako je primjenjivo, određeni pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja.

18. Razlozi isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja. Uvjeti sposobnosti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost. Ako je primjenjivo, minimalne razine financijske te tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva od gospodarskog subjekta.

19. U slučaju okvirnog sporazuma: broj i, ako je potrebno, predloženi najveći broj gospodarskih subjekata koji će biti strane okvirnog sporazuma i trajanje okvirnog sporazuma.

20. U slučaju natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom, ako je primjenjivo, naznaka o namjeri korištenja opcije odvijanja postupka u više faza koje slijede jedna za drugom, kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja tijekom dijaloga ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara.

21. U slučaju ograničenog postupka, natjecateljskog dijaloga ili pregovaračkog postupka javne nabave s prethodnom objavom kada se koristi mogućnost smanjivanja broja sposobnih natjecatelja kojima će dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu: minimalan i, po potrebi, maksimalan broj sposobnih natjecatelja koje naručitelj namjerava pozvati te objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za odabir tog broja sposobnih natjecatelja.

22. Kriteriji za odabir ponude: »najniža cijena« ili »ekonomski najpovoljnija ponuda«. Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativni značaj ili kriteriji razvrstani redoslijedom od najvažnijeg do najmanje važnog navode se ako se ne pojavljuju u dokumentaciji za nadmetanje ili, u slučaju natjecateljskog dijaloga, u opisnoj dokumentaciji.

23. Ako je primjenjivo, datum/i objave prethodne (informacijske) obavijesti u skladu s obilježjima za objavljivanje iz Dodatka VI. Zakona o javnoj nabavi ili navod da nije bilo takve objave.

24. Datum slanja poziva na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti.

OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

1. Naziv i adresa naručitelja te djelatnost naručitelja.

2. Odabrani postupak javne nabave.

3. Procijenjena vrijednost nabave.

4. Ugovori o javnim radovima: vrsta i opseg ugovora.

Ugovori o javnoj nabavi robe: vrsta i količina proizvoda, ako je primjenjivo, prema dobavljaču; brojčane oznake CPV nomenklature.

Ugovori o javnim uslugama: kategorija i opis usluge, brojčane oznake CPV nomenklature, količina kupljenih usluga.

5. Datum sklapanja ugovora.

6. Kriteriji za odabir ponude.

7. Broj zaprimljenih ponuda.

8. Naziv i adresa uspješnih gospodarskih subjekata.

9. Cijena ili raspon cijena (najmanja/najveća) koje se plaćaju.

10. Ukupna cijena ponude (ponuda) ili najviša i najniža ponuda koja je uzeta u obzir prilikom donošenja odluke o odabiru.

11. Ako je primjenjivo, vrijednost i dio ugovora koji će se dati u podugovor trećim stranama.

12. Ako je primjenjivo, razlozi za trajanje okvirnog sporazuma duže od sedam godina.

13. U slučaju ugovora sklopljenih u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave, ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II., ili, ako je primjenjivo, ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi i Uredbe naznaka relevantnih odredaba Uredbe ili Zakona o javnoj nabavi na temelju kojih su sklopljeni.

14. Obrazloženje odluke naručitelja da sklopi ugovor bez objave poziva na nadmetanje.

a) U slučaju pregovaračkog postupka bez prethodne objave, obrazloženje posebnih slučajeva i okolnosti koji opravdavaju njegovu primjenu.

b) U slučaju sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II., obrazloženje sklapanja takvog ugovora.

c) Ako je primjenjivo, obrazloženje sklapanja ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi i Uredbe.

15. Datum objave poziva na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti u skladu s obilježjima za objavljivanje iz Dodatka VI. Zakona o javnoj nabavi.

16. Datum slanja ove obavijesti.

DODATAK V.

SADRŽAJ POZIVA NA NADMETANJE ZA PODUGOVOR

1. Naziv, adresa, broj telefona i broj faksa, adresa elektroničke pošte odabranog ponuditelja te ako nije ista, službe od koje se mogu dobiti dodatni podaci.

2. (a) Mjesto izvršenja/izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga.

(b) vrsta, količina i opseg radova i opća priroda radova; brojčane oznake CPV nomenklature;

(c) vrsta proizvoda koji se trebaju isporučiti, s naznakom traže li se ponude zbog kupnje, zakupa, najma ili kupnje na otplatu ili njihove kombinacije; brojčane oznake CPV nomenklature;

(d) kategorija i opis usluge, brojčane oznake CPV nomenklature.

3. Rokovi određeni za izvršenje.

4. Ime i adresa tijela od kojeg se specifikacije i dodatna dokumentacija može tražiti.

5. (a) Rok za primitak prijava za sudjelovanje i/ili dostavu ponuda;

(b) adresa na koju se moraju slati;

(c) jezik/jezici na kojima moraju biti pisane.

6. Tražena jamstva ako su potrebna.

7. Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti koje je odredio naručitelj za ocjenu podizvoditelja te, ostali uvjeti koje će odabrani ponuditelj primijeniti za ocjenu sposobnosti podizvoditelja i ocjenu njihovih ponuda.

8. Bilo koje druge informacije.

9. Datum slanja poziva.

DODATAK VI.

STANDARDNI OBRASCI OBJAVA JAVNE NABAVE U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI

Standardni obrazac 16: Prethodna (informacijska) obavijest za ugovore u području obrane i sigurnosti
Standardni obrazac 17: Poziv na nadmetanje za ugovor u području obrane i sigurnosti
 Standardni obrazac 18: Obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti


DODATAK VII.

STANDARDNI OBRAZAC POZIVA NA NADMETANJE ZA PODUGOVOR

Standardni obrazac 19: Poziv na nadmetanje za podugovor


89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti 89 02.08.2012 Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti