Odluka o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

NN 90/2012 (3.8.2012.), Odluka o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2085

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), a u vezi sa člankom 86. stavkom 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/2007, 45/2009 i 63/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijela

ODLUKU

O PUNOJ SUBVENCIJI PARTICIPACIJE U TROŠKOVIMA STUDIJA ZA REDOVITE STUDENTE NA JAVNIM VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013., 2013./2014. I 2014./2015.

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se sredstva potrebna za punu subvenciju participacije u troškovima studija redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija:

1. koji u akademskoj godini 2013./2014. ili 2014./2015. po prvi put upisuju prvu godinu studija na javnom visokom učilištu;

2. koji su, u trenutku kada upisuju akademske godine 2012./2013., 2013./2014. i 2014./ 2015., u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu javnih visokih učilišta. Za studente s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, za ostvarivanje ovih prava minimalni broj ECTS bodova stečen u prethodnoj akademskoj godini je 30;

3. koji u akademskoj godini 2012./2013. po prvi put upisuju drugu godinu diplomskih sveučilišnih ili specijalističkih diplomskih stručnih, te četvrtu, petu ili šestu godinu integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa javnih visokih učilišta.

II.

Odredbe točke I. podtočaka 1. i 2. odnose se na javna sveučilišta, veleučilišta i visoke škole koje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta potpišu trogodišnje ugovore kojima se definira višegodišnja subvencija i strateški ciljevi za unaprjeđenje nastave i studija na visokom učilištu, kao i aktivnosti, rezultati i indikatori potrebni za ostvarenje ciljeva.

III.

Odredbe točke I. podtočke 3. odnose se na javna sveučilišta koja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta potpišu jednogodišnje ugovore o subvenciji, a kojima će se utvrditi kriteriji za provedbu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka ne odnosi se na studijske programe koji su akreditirani i u potpunosti se izvode kao programi na engleskom jeziku. Ugovorom iz točaka II. i III. ove Odluke uredit će se osiguravanje pristupa kolegijima na takvim studijskim programima za studente studijskih programa koji se izvode na hrvatskome jeziku.

V.

Sredstva potrebna za punu subvenciju participacije u troškovima studija iz točke I. podtočaka 1. i 3. utvrđuju se na temelju upisnih kvota redovitih studenata utvrđenih od strane javnih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Porast ukupne upisne kvote redovitih studenata na razini pojedinog sveučilišta, veleučilišta i visoke škole koji je veći od 5% godišnje neće se subvencionirati temeljem ove Odluke.

Sredstva potrebna za punu subvenciju troškova iz točke I. podtočke 2. određuju se na temelju broja redovitih studenata koji nisu diplomirali i koji su stekli 55 ili više ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini uvećan za 5 posto.

VI.

Za provedbu ove Odluke, sukladno točki V. ove Odluke, potrebno je osigurati iznos od ukupno 668.600.000,00 kuna, zaključno do i uključujući proračunsku godinu 2015.

Sredstva u iznosu od 11.000.000,00 kuna, potrebna za provedbu ove Odluke u 2012. godini, osigurana su u okviru razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sredstva u iznosu od 118.600.000,00 kuna, potrebna za provedbu ove Odluke u 2013. godini, osigurana su u Projekciji državnog proračuna za 2013. godinu, u okviru razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sredstva u iznosu od 263.000.000,00 kuna, potrebna za provedbu ove Odluke u 2014. godini, osigurana su u Projekciji državnog proračuna za 2014. godinu, u okviru razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Sredstva u iznosu od 276.000.000,00 kuna, potrebna za provedbu ove Odluke u 2015. godini, bit će osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu, u okviru razdjela Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Dodatna sredstva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurat će u okviru limita koje će Vlada Republike Hrvatske utvrditi smjernicama ekonomske i fiskalne politike.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo financija.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/12-01/03

Urbroj: 5030112-12-1

Zagreb, 2. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.