Izmjene i dopune Pravila djelovanja tržišta električne energije

NN 90/2012 (3.8.2012.), Izmjene i dopune Pravila djelovanja tržišta električne energije

90 03.08.2012 Izmjene i dopune Pravila djelovanja tržišta električne energije

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

2091

Temeljem članka 30. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine« br. 177/04, 76/07, 152/08, 14/11 i 59/12) i Odluke Hrvatske energetske regulatorne agencije o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravila djelovanja tržišta električne energije klasa: 310-02/12-01/57, urbroj: 371-01/12-11 od 12. srpnja 2012. godine, Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., dana 26. srpnja 2012. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILA DJELOVANJA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

U Pravilima djelovanja tržišta električne energije Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. (»Narodne novine« 135/06 i 146/10 –
u daljnjem tekstu: Tržišna pravila) u članku 5. podstavku 3. briše se riječ: »radni«.

Iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»– radni dani su dani od ponedjeljka do petka, osim blagdana i neradnih dana u Republici Hrvatskoj,«.

Dosadašnji podstavci 8. do 10. postaju podstavci 9. do 11.

Članak 2.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»U slučaju promjene opskrbljivača ili sklapanja novog ugovora o opskrbi povlaštenog kupca, Operator prijenosnog sustava ili Operator distribucijskog sustava dužan je Operatoru tržišta dostaviti potvrdu o usklađenosti novog ugovora o opskrbi povlaštenog kupca s ugovorom o korištenju mreže povlaštenog kupca najkasnije u roku 2 radna dana od dana izdavanja potvrde o usklađenosti, na način utvrđen sporazumom iz članka 22. ovih Tržišnih pravila.«

Članak 3.

U članku 32. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

»– satni raspored preuzimanja udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracijskih postrojenja.«

Članak 4.

U članku 45. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– provjerava obvezne elemente, uravnoteženost i usklađenost s dodijeljenim prekograničnim prijenosnim kapacitetima svakog ugovornog rasporeda te međusobnu usklađenost ugovornih rasporeda za dan isporuke,«.

Članak 5.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Do 14:45 sati u danu trgovanja tržišni sudionik dostavlja Operatoru tržišta ispravljeni ugovorni raspored.«

Članak 6.

U članku 47. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ugovorne rasporede utvrđene na način iz stavka 1. ovog članka Operator tržišta uvrštava u Tržišni plan.«

Članak 7.

Iza članka 47. dodaje se novi članak 47.a koji glasi:

»Ugovorni raspored proizvođača, opskrbljivača ili trgovca koji nije dostavljen sukladno ovim Tržišnim pravilima Operator tržišta ne uvrštava u tržišni plan, osim u slučaju iz članka 47. ovih Tržišnih pravila.«

Članak 8.

U članku 52. u stavku 1. iza riječi: »kupoprodaji električne energije« dodaju se riječi: »i ako su njihovi izmijenjeni ugovorni rasporedi međusobno usklađeni«.

Članak 9.

Članak 65. se briše.

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Tržišnih pravila objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 1. listopada 2012. godine.

Direktor
Ivor Županić, dipl. oec., v. r.