Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

NN 91/2012 (6.8.2012.), Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

2095

Temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine« broj 152/08. i 88/10.), uz suglasnost Ministarstva turizma klasa: 011-02/12-01/4, urbroj: 529--05-01-12-2 od 1. kolovoza 2012., Glavni ured Hrvatske turističke zajednice donosi

PRAVILNIK

O POTPORAMA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se opći uvjeti i pravila odobravanja potpora, korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora, te nadzor provedbe i korištenja potpora dodijeljenih turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika, turističkim zajednicama na turistički nerazvijenom području (dalje u tekstu: TZN) smatraju se turističke zajednice koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih kriterija:

1) Da su osnovane za grad, općinu ili županiju koja, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (»Narodne novine« 153/09), ima indeks razvijenosti manji od 75%

2) Da su osnovane za naselja razvrstana u C ili D turistički razred

3) Da je TZN u kalendarskoj godini koja prethodi natječaju imala neto izvorne prihode (od članarine i boravišne pristojbe) manje od 500.000,00 kn godišnje prema podacima FINA-e.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, turistički nerazvijenom smatra se i:

1. svaka TZ grada, općine ili mjesta koja je osnovana za naselja razvrstana u A ili B turistički razred ako je TZN u kalendarskoj godini koja prethodi natječaju imala izvorne prihode (od članarine i boravišne pristojbe) manje od 500.000,00 kn godišnje prema podacima FINA-e

2. turistička zajednica na kontinentu osnovana za naselja razvrstana u A ili B turistički razred, ako je TZN u kalendarskoj godini koja prethodi natječaju ostvarila manje od 100 000 noćenja u komercijalnim smještajnim objektima

3. turistička zajednica županije koja ostvaruje manje od tri posto ukupnog turističkog prometa Hrvatske mjereno brojem noćenja prema statistici koju vodi Državni zavod za statistiku.

Subjekti primjene

Članak 3.

Korisnici potpore, u smislu ovog Pravilnika, jesu TZN koje samostalno ili u suradnji s drugim subjektima na području TZN realiziraju programe u funkciji izvršenja zakonskih zadaća i jačanja infrastrukture turističkih zajednica.

Dio sredstava za potpore, koristit će Hrvatska turistička zajednica za sufinanciranje promocije i drugih tržišnih aktivnosti za turističke zajednice na nerazvijenim područjima, utvrđenih godišnjim programom rada Hrvatske turističke zajednice.

Članak 4.

Davatelj potpore je Hrvatska turistička zajednica (dalje u tekstu: HTZ). Sredstva potpore se dodjeljuju iz 7,5% ukupno uplaćenih sredstva turističke članarine koja se izdvajaju na posebni račun HTZ i koriste namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (dalje u tekstu: potpora).

Sredstva potpore su bespovratna.

Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za potpore može kandidirati najviše pet (5) programa.

U slučaju da više turističkih zajednica zajednički realizira pojedini program, kandidaturu podnosi samo jedna turistička zajednica koja će u ime ostalih biti nositelj realizacije.

Iznos odobrene potpore po jednom programu u jednoj godini može iznositi najviše 70.000,00 kn, odnosno najviše do 70%, ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa.

Potpora se iznimno može odobriti za isti program TZN dvije kalendarske godine uzastopce, ukoliko realizacija programa nije moguća u jednoj kalendarskoj godini.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 250.000,00 kn.

Namjena potpore

Članak 5.

Za potpore HTZ-a, TZN mogu kandidirati sljedeće programe:

1. Programi razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije

a) programi razvoja novih turističkih inicijativa i proizvoda destinacije,

b) programi unapređivanja turističke ponude destinacije i/ili pojedinih elemenata i kvalitete turističkog proizvoda/ponude

c) nabava opreme i rekvizita za održavanje događanja/manifestacija (osim radijske, televizijske i audio vizualne opreme).

2. Programi edukacije

a) seminari/radionice za podizanje standarda i kvalitete usluga nositelja turističke ponude i davatelja usluga

b) seminari/radionice za razvoj ponude selektivnih oblika turizma

c) seminari/radionice za poticanje turističkih razvojnih inicijativa i definiranje novih turističkih proizvoda

d) seminari/radionice za razvoj gostoprimstva i kulture usluživanja

e) edukacija stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora, te važnosti i učincima turizma, razvoju turističkog gostoprimstva i podizanju razine gostoljubivosti

f) ostala tematska i strukovna edukacija za nositelje turističke ponude i davatelje usluga u realizaciji novih proizvoda i usluga i dr.

3. Programi razvoja javne turističke infrastrukture

a) sufinanciranje pripreme projekata javne turističke infrastrukture za korištenje sredstava iz fondova Europske unije

b) sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom upravlja turistička zajednica.

4. Programi unapređenja djelovanja turističkih zajednica

a) aktivnosti na uređenju turističkog prostora/destinacije i okoliša, te unapređivanje uvjeta boravka turista (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

b) turistička/smeđa signalizacija

c) izrada i/ili ažuriranje web-stranica TZN.

Postupak kandidiranja programa

Članak 6.

Temeljem ovog Pravilnika, za svaku kalendarsku godinu HTZ objavljuje otvoreni javni poziv za kandidiranje programa/projekata za dodjelu potpora, koji se objavljuje na internetskim stranicama HTZ-a i Ministarstva turizma.

Za svaki kandidirani program TZN općine, grada, mjesta ili županije podnosi HTZ:

– rješenje o upisu u Upisnik turističkih zajednica

– popunjen zahtjev na Obrascu TZN u Prilogu III., koji je sastavni dio ovog Pravilnika,

– mišljenje turističke zajednice županije na području koje se realizira kandidirani program, o usklađenosti kandidiranog programa sa strategijom razvoja turizma županije,

– za programe pod 1.a), 1.b), 1.c), 3.a) i 3.b) iz članka 5. ovog Pravilnika, opis programa s dokumentacijom koja ga pojašnjava (idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija s potrebnim odobrenjima sukladno predloženom projektu, trajanje i faze realizacije, pokazatelje uspješnosti, foto-dokumentacija i dr.),

– ugovore o sufinanciranju projekta od strane drugih subjekata.

Turistička zajednica županije, na zahtjev TZN općine, grada ili mjesta, dužna je dati mišljenje o usklađenosti kandidiranog programa sa strategijom razvoja turizma županije.

TZN županije podnosi HTZ popunjen zahtjev na Obrascu TZN koji je sastavni dio ovog Pravilnika, kao i mišljenje županije na području koje se realizira kandidirani program, o usklađenosti kandidiranog programa sa strategijom razvoja turizma županije.

Mjerila/kriteriji za ocjenjivanje i odabir programa

Članak 7.

Kandidirani programi iz članka 5. ovog Pravilnika ocjenjuju se prema sljedećim kriterijima/mjerilima:

1) odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja TZN,

2) sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora u realizaciji programa.

3) usklađenost programa s usvojenim strateškim dokumentima razvoja turizma za područje općine, grada ili županije na kojem se program realizira,

4) jasno definiran cilj i sadržaj programa,

5) trajanje realizacije programa,

6) procjena dugoročnih pozitivnih učinaka programa za turizam destinacije.

Svaki od kriterija/mjerila iz prethodnog stavka ocjenjuje se s 0 – 5 bodova, sukladno tabeli u Prilogu I. ovog Pravilnika.

Povjerenstvo za odabir programa

Članak 8.

Prijedlog programa koji će dobiti potporu HTZ-a, vrši povjerenstvo za odabir programa kojega imenuje Turističko vijeće HTZ-a (dalje u tekstu: Povjerenstvo HTZ).

Povjerenstvo HTZ-a ima pet članova, od kojih su dva člana iz redova Turističkog vijeća HTZ-a, dva člana iz redova Glavnog ureda HTZ, a jednog člana delegira Ministarstvo turizma.

Povjerenstvo HTZ-a sastavlja zapisnik o svome radu.

Povjerenstvo HTZ-a ima tajnika iz redova zaposlenika HTZ-a koji vodi administrativne i druge poslove vezane uz rad Povjerenstva HTZ, provođenje natječaja, dodjelu i realizaciju potpora, te druge poslove vezane uz dodjelu potpora.

Povjerenstvo HTZ-a utvrđuje i podnosi Turističkom vijeću HTZ-a prijedlog programa i iznosa potpore HTZ-a za programe TZN.

Postupak obrade kandidiranih programa

Članak 9.

Postupak obrade kandidiranih programa vrši radna skupina koju čine dva predstavnika Glavnog ureda i jedan član kojeg delegira Ministarstvo turizma. U postupku obrade kandidiranih programa Radna skupina:

– zaprima kandidature i utvrđuje koji programi ispunjavaju uvjete javnog poziva

– ocjenjuje kandidirane programe prema mjerilima/kriterijima za odabir projekata iz članka 7. ovog Pravilnika

– sastavlja rang-listu programa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih Povjerenstvu.

Radna skupina sastavlja zapisnik o svom radu.

U postupku obrade i ocjenjivanja kandidiranih programa TZN, Radna skupina može od TZN zatražiti dopunu dokumentacije i/ili dodatna obrazloženja o programu, relevantna za odobravanje potpore. Ako TZN u roku koji utvrdi Radna skupina, a ne dužem od 30 dana, ne dostavi zatraženu dokumentaciju, smatrat će se da je odustala od kandidiranja za potporu.

Obveze korisnika potpore

Članak 10.

TZN kojoj je odobrena potpora sukladno ovom Pravilniku ima sljedeće obveze:

– sredstva potpore iskoristiti namjenski do kraja razdoblja utvrđenog otvorenim javnim pozivom

– na zahtjev HTZ-a, tijekom realizacije i nakon završetka realizacije programa, pružiti na uvid svu dokumentaciju vezanu uz program za koju je odobrena potpora, uključujući i dokaze o sufinanciranju programa iz drugih izvora ukoliko su bili prijavljeni u zahtjevu.

Način isplate potpore i praćenja realizacije projekta

Članak 11.

S TZN kojoj je odobrena potpora, Glavni ured HTZ-a sklapa ugovor kojim se uređuju: način korištenja potpore, način praćenja realizacije odobrenog programa, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za realizaciju programa/projekta i dodjelu potpore.

Potpora se isplaćuje nakon realizacije programa, osim za programe pod točkom 3.a), članka 5. ovog Pravilnika.

Sastavni dio Ugovora je bjanko zadužnica potvrđena od javnog bilježnika koju TZN dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava za slučaj nenamjenskog korištenja sredstava (Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice, »Narodne novine« 147/10 i 16/11).

Realizaciju odobrenih programa prati HTZ putem dostavljene dokumentacije i po potrebi neposrednim očevidom.

Nakon realizacije programa TZN dostavlja HTZ-u:

– izvješće o realizaciji programa i utrošenim sredstvima potpore (po vrstama)

– foto i/ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija programa

– dokaz o plaćenim računima izvođača/dobavljača i dokaznice (dostavnice/izdatnice i druge dokumente kojima se dokazuje realizacija programa, sukladno naravi programa)

– dokaz o uplatama drugih subjekata ako je prijavljeno njihovo sudjelovanje u programu.

Nakon dostavljene vjerodostojne dokumentacije o realizaciji programa, HTZ će isplatiti potporu na žiro-račun TZN.

Ako HTZ utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će TZN povrat potpore u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (»Narodne novine«, br. 53/12)

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 5173/05-1/12
Zagreb, 1. kolovoza 2012.

Glavni ured HTZ
mr. sc. Niko Bulić, v. r.

PRILOG I.

Kandidirani programi iz članka 5. Ovog Pravilnika ocjenjuju se prema sljedećim kriterijima/mjerilima

KRITERIJ

BROJ BODOVA5

4

3

2

1

0

1.

Usklađenost programa s usvojenim strateškim dokumentima razvoja turizma za područje na kojem se program realizira

Program je usklađen s usvojenim strateškim dokumentima razvoja turizma općine, grada ili županije na području kojeg se program realizira

Ne postoji strateški dokument razvoja turizma destinacije, ali program ima pozitivno mišljenje TZ županije i općine, grada ili županije

Program nije usklađen s usvojenim strateškim dokumentima razvoja turizma destinacije

2.

Jasno definiran cilj i sadržaj programa

– jasno definirani ciljevi i sadržaj programa

– kvalitetna i stručna priprema programa

– detaljna procjena učinaka programa s iskazanim kvantitativnim i kvalitativnim parametrima u određenom roku

– jasno definirani ciljevi i sadržaj programa

– kvalitetna i stručna priprema programa

– djelomična procjena učinaka iskazanih kvantitativnih i kvalitativnih parametara u određenom roku

– jasno definiran cilj i sadržaj programa

– djelomična procjena učinaka iskazanih kvantitativnih i kvalitativnih parametara u određenom roku

– jasno definiran cilj i sadržaj programa

– nema procjene učinaka iskazanih kvantitativnih i kvalitativnih parametara u određenom roku

– manje kvalitetno definiran cilj i sadržaj programa

– nema procjene učinaka iskazanih kvantitativnih i kvalitativnih parametara u određenom roku

– nejasno ili nerealno definiran cilj i sadržaj programa bez kvalitetna i stručna priprema programa,

– nema iskazanih kvantitativnih i kvalitativnih učinaka programa

3.

Trajanje realizacije programa

Realizacija programa u roku do 6 mjeseci

Realizacija programa u roku 6 – 9 mjeseci

Realizacija programa u roku 9 – 12 mjeseci

Realizacija programa u roku 12 – 15 mjeseci

Realizacija programa u roku 15 – 18 mjeseci

Realizacija programa u roku dužem od 18 mjeseci

4.

Procjena pozitivnih učinaka programa za turizam destinacije

Program kontinuirano pridonosi povećanju turističkog prometa destinacije (dolasci i noćenja)

Program kontinuirano pridonosi povećanju broja posjetitelja na destinaciji

Program pridonosi:

– obogaćivanju ili proširivanju ukupne ponude destinacije

– -razvoju posebnih oblika turizma u destinaciji

– podizanju razine prezentacije turističkih resursa destinacije

Program jednokratno pridonosi povećanju turističkog i dr. prometa u određenom razdoblju godine

Program pridonosi očuvanju povijesne, kulturne i/ili tradicijske baštine destinacije

Program ne pridonosi povećanju turističkog prometa ili obogaćivanju ponude destinacije

5.

odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja TZN

vlastita ulaganja TZN 70% i više

vlastita ulaganja TZN

60% – 69,99%

vlastita ulaganja TZN

50% – 59,99%

vlastita ulaganja TZN
40% – 49,99%

vlastita ulaganja

TZN 30% – 39,99%

vlastita ulaganja

TZN manja od 30%

6.

sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora u realizaciji programa

financijski sudjeluje TZ županije, općina, grad ili županija i gospodarski i/ili drugi subjekti

financijski sudjeluju TZ županije i općina, grad ili županija

financijski sudjeluje TZ županije ili općina, grad ili županija

financijski sudjeluju samo gospodarski i/ili drugi subjekti

TZ županije i općina, grad ili županija daju samo pozitivno mišljenje

program nema nikakvu podršku drugih subjekata javnog i privatnog sektora

UKUPNO

30

20

18

10

5

0


PRILOG II.

Obrazac TZN

ZAHTJEV
za dodjelu potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (TZN)

Podaci o TZN koja podnosi zahtjev

Naziv i adresa/sjedište TZN koja podnosi zahtjev


Odgovorna osoba u TZN za realizaciju programa (ime, prezime, funkcija, broj telefona)


Telefon/telefaks TZN

 

E-mail i internet adresa TZN

 

OIB i matični broj TZN

 

Odgovorna osoba u TZN za realizaciju programa

 

Poslovna banka TZN i broj žiro-računa TZN

 

Naziv programa koji se kandidira


Vrsta programa

(zaokružiti)

1. Programi razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije

1.a), 1.b), 1.c)

2. Programi edukacije

a), b), c), d), e), f)

3. Programi razvoja javne turističke infrastrukture

a), b), c), d)

4. Programi unapređenja djelovanja turističkih zajednica

a), b), c)

Podaci o kandidiranom programu

Osnovni podaci o programu

Cilj/svrha programa


Sadržaj/opis programa


Osnovni podaci o kandidiranim programima iz članka 5. Ovog Pravilnika

Trajanje realizacije programa
(staviti x)

Do 6 mjeseci

6 – 9 mjeseci

9 – 12 mjeseci

12 – 15 mjeseci

15 – 18 mjeseci

Više od 18 mjeseci

Očekivani rezultati programa
(staviti ×)

– povećanje turističkog prometa destinacije (dolasci i noćenja)

– povećanje broja posjetitelja na destinaciji

– obogaćivanje ili proširivanje ukupne ponude destinacije

– razvoj posebnih oblika turizma u destinaciji

– podizanju razine prezentacije turističkih resursa destinacije

– jednokratno povećanje turističkog i dr. prometa u određenom razdoblju godine

– očuvanje povijesne, kulturne i/ili tradicijske baštine destinacije


Usklađenost programa s usvojenim strateškim dokumentima razvoja turizma za područje na kojem se program realizira
(Staviti ×)

– Program je usklađen s usvojenim strateškim dokumentima razvoja turizma za općinu, grad ili županiju na području kojeg se program realizira

– Ne postoji strateški dokument razvoja turizma destinacije, ali program ima pozitivno mišljenje TZ županije i općine, grada ili županije

– Program nije usklađen s usvojenim strateškim dokumentima razvoja turizma destinacije

Ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju cijelog programa u kn

 

Traženi iznos potpore HTZ u kn

 

Pregled po vrstama aktivnosti i troškova realizacije kandidiranog programa

Vrsta aktivnosti

Opis – cilj/sadržaj aktivnosti

Iznos troška

u kn


 

  

 

 

 

 

Izvori financiranja projekta

Izvor

Iznos u kn

1. Vlastita sredstva TZN uložena u program


2. Ukupan iznos uloženih sredstva ostalih subjekata


– TZ županije


– županije


– općina ili grad


– gospodarskih i dr. subjekata (navesti kojih)


Kriteriji za utvrđivanje razvijenosti TZN

Indeks razvijenosti jedinice općine, grada ili županije za koju je osnovana TZN


Turistički razred u koji su razvrstana naselja u TZ općine ili grada


Iznos izvornih prihoda TZN u godini koja prethodi natječaju prema podacima FINA-e u kn

Neto prihod od boravišne pristojbe TZN


Neto prihod od turističke članarine TZN


Ukupan izvorni prihod TZN


Broj kreveta u hotelima na području TZN


Broj kreveta u drugim vrstama smještajnih objekata na području TZN


Broj ostvarenih noćenja na području TZN u godini koja prethodi kandidaturi


Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe TZN

91 06.08.2012 Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima 91 06.08.2012 Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima 91 06.08.2012 Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima 91 06.08.2012 Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima