Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

NN 92/2012 (8.8.2012.), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2098

Na temelju članka 65. stavka 1. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. kolovoza 2012. godine donijela

UREDBU

O TVARIMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ I FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se postupno smanjivanje i ukidanje potrošnje kontroliranih i novih tvari te smanjenje emisija fluoriranih stakleničkih plinova, popis tih tvari, postupanje s tim tvarima, postupanje s proizvodima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe proizvoda i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, uvoz, izvoz, stavljanje na tržište i uporaba proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise, način određivanja godišnje kvote uvoza kontroliranih tvari, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja proizvoda i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima.

Članak 2.

Ova Uredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31. 10. 2009.),

– Uredba Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. kolovoza 2010. godine o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona,

– Uredba Komisije (EU) br. 291/2011 od 24. ožujka 2011. godine o bitnim uporabama kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici u laboratorijske i analitičke svrhe u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj,

– Uredba (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 161, 14. 6. 2006.),

– Uredba Komisije (EZ-a) br. 1493/2007 od 17. prosinca 2007. godine kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuje obrazac za prijave koje će podnositi proizvođači, uvoznici i izvoznici određenih fluoriranih stakleničkih plinova,

– Uredba Komisije (EZ-a) br. 1494/2007 od 17. prosinca 2007. godine kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju oblici oznaka i dodatni zahtjevi u pogledu označavanja vezani uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove,

– Uredba Komisije (EZ-a) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. godine kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove,

– Uredba Komisije (EZ-a) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. godine kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove.

Članak 3.

(1) Odredbe ove Uredbe odnose se na kontrolirane tvari, nove tvari i fluorirane stakleničke plinove te na proizvode i opremu koji sadrže te tvari i/ili plinove ili o njima ovise.

(2) Popis kontroliranih tvari s pripadajućom kemijskom formulom, CAS oznakom, faktorom oštećenja ozonskog sloja i tarifnom oznakom te popis mješavina kontroliranih tvari s pripadajućom tarifnom oznakom sadržan je u Prilogu 1. ove Uredbe.

(3) Popis novih tvari s pripadajućom kemijskom formulom, CAS oznakom, faktorom oštećenja ozonskog sloja i tarifnom oznakom sadržan je u Prilogu 2. ove Uredbe.

(4) Popis fluoriranih stakleničkih plinova s pripadajućom kemijskom formulom, potencijalom globalnog zatopljenja i tarifnom oznakom, metoda izračuna potencijala globalnog zatopljenja i popis mješavina fluoriranih stakleničkih plinova s pripadajućom kemijskom formulom i tarifnom oznakom sadržani su u Prilogu 3. ove Uredbe.

Članak 4.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. dizalica topline: uređaj ili postrojenje koje pri niskim temperaturama izvlači toplinu iz zraka, vode ili zemlje i tu toplinu isporučuje,

2. država koja nije stranka Protokola: u odnosu na određenu kontroliranu tvar, uključuje bilo koju državu ili regionalnu gospodarsku integracijsku organizaciju koja se nije suglasila da bude obvezana odredbama Protokola koje se primjenjuju na tu tvar,

3. faktor oštećenja ozonskog sloja: broj naveden u rubrici Priloga 1. i 2. ove Uredbe koji predstavlja potencijalni učinak svake kontrolirane ili nove tvari na ozonski sloj,

4. fluorirani staklenički plinovi: fluorougljikovodici (HFC), perfluorougljici (PFC) i sumporov heksafluorid (SF6) te pripravci koji sadrže te tvari, bilo da su same ili u mješavini, neovisno jesu li nerabljene, prikupljene, obnovljene ili oporabljene,

5. fluorougljikovodik: organski spoj koji se sastoji od ugljika, vodika i fluora i koji nema više od šest atoma ugljika u molekuli,

6. haloni: kontrolirane tvari navedene u Prilogu 1. skupini III. ove Uredbe uključujući njihove izomere,

7. hermetički zatvoren sustav: sustav u kojem su svi dijelovi rashladnog sustava spojeni lemljenjem, zavarivanjem ili sličnim stalnim spajanjem, koji može sadržavati ventile i servisne otvore koji omogućuju odgovarajući popravak ili zbrinjavanje i čija ispitana propusnost iznosi manje od 3 grama godišnje pod tlakom od najmanje jedne četvrtine najvećeg dopuštenog tlaka,

8. industrijska racionalizacija: prijenos cijele ili dijela izračunate razine proizvodnje jednog proizvođača na drugoga, između država stranaka Protokola ili unutar Republike Hrvatske u svrhu optimizacije gospodarske učinkovitosti ili kao odgovor na očekivani deficit u opskrbi radi zatvaranja tvornica,

9. izračunata razina: količina utvrđena množenjem količine svake kontrolirane tvari s njezinim faktorom oštećenja ozonskog sloja i zbrajanjem dobivenih vrijednosti zasebno za svaku skupinu tvari iz Priloga 1. ove Uredbe,

10. ispuštanje: namjerno ispuštanje kontroliranih i novih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu,

11. klorofluorougljici: kontrolirane tvari navedene u Prilogu 1. skupini I. ove Uredbe, uključujući njihove izomere,

12. klorofluorougljikovodici: kontrolirane tvari navedene u Prilogu 1. skupini VIII. ove Uredbe, uključujući njihove izomere,

13. kontrolirane tvari: tvari iz Priloga 1. ove Uredbe, uključujući njihove izomere, bilo pojedinačne ili u mješavini i bez obzira jesu li nerabljene, prikupljene, obnovljene ili oporabljene,

14. korištenje: korištenje kontroliranih ili novih tvari te fluoriranih stakleničkih plinova u proizvodnji, održavanju ili servisiranju, uključujući ponovno punjenje proizvoda i opreme, ili u drugim procesima,

15. metil bromid: kontrolirana tvar navedena u Prilogu 1. skupini VI. ove Uredbe,

16. naknada za uništavanje: naknada koju poduzetnik uplaćuje radi troškova uništavanja otpadnih tvari,

17. nepokretna oprema: oprema koja za vrijeme rada obično nije u pokretu,

18. nerabljene tvari: tvari koje prethodno nisu bile korištene,

19. nove tvari: tvari iz Priloga 2. ove Uredbe, bilo pojedinačne ili u mješavinii bez obzira jesu li nerabljene, prikupljene, obnovljene ili oporabljene,

20. novi aerosoli: generatori aerosola prema posebnom propisu kojim se uređuju kemikalije, koji se stavljaju u promet i namijenjeni su općoj prodaji u zabavne i dekorativne svrhe,

21. operater opreme ili sustava: pravna ili fizička osoba – obrtnik koji upravlja, odnosno ima stvarni nadzor nad tehničkim radom rashladne ili klimatizacijske opreme, dizalica topline ili protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara, uključujući njihove cjevovode koji sadrže kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove,

22. perfluorougljik: organski spoj koji se sastoji samo od ugljika i fluora i koji nema više od šest atoma ugljika u molekuli,

23. poduzetnik: operater opreme ili sustava ili pravna ili fizička osoba – obrtnik koji proizvodi, servisira, prikuplja, obnavlja, oporabljuje, koristi, uništava, uvozi, izvozi i/ili stavlja na tržište kontrolirane tvari, nove tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove,

24. potencijal globalnog zatopljenja: potencijal klimatskog zagrijavanja fluoriranog stakleničkog plina u odnosu na odgovarajući potencijal ugljikovog dioksida (CO2). Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) izračunava se kao potencijal klimatskog zagrijavanja jednog kilograma plina u razdoblju od 100 godina u odnosu na odgovarajući potencijal jednog kilograma ugljikovog dioksida. Iznosi GWP-a navedeni u Prilogu 3. ove Uredbe su iznosi objavljeni u trećem izvješću Međudržavnog odbora za klimatske promjene (Vrijednosti stakleničkog potencijala IPCC-a za 2001. godinu),

25. potrošnja: razlika uvoza i izvoza kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova koji se koriste u proizvodnji, ponovnom punjenju, popravku ili održavanju sustava, opreme i uređaja, ili u drugim procesima osim za sirovine i procesne agense. Količina prikupljenih, obnovljenih i/ili oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova ne smatra se potrošnjom,

26. prijeko potrebna namjena: potrošnja kontroliranih tvari, samih ili ugrađenih u proizvode kojima je svrha očuvanje zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, obrana i sigurnost države, zaštita od požara, sigurnost prometa i znanstveno-istraživačka, kad te tvari i proizvode nije moguće zamijeniti drugim tehničkim ili gospodarskim rješenjima, prihvatljivima za okoliš,

27. primjena u karanteni: tretiranje radi sprječavanja unošenja, nastanjivanja i širenja karantenskih štetnih organizama (uključujući bolesti), odnosno radi službene kontrole, pri čemu:

(a) službeni nadzor provodi ili odobrava središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu bilja,

(b) karantenski štetni organizmi imaju potencijalnu važnost za područja koja ugrožavaju, ali još tamo nisu prisutni, ili su prisutni, ali nisu rašireni na veće područje i pod službenom su kontrolom,

28. primjena prije otpreme: primjena koja se provodi najviše 21 dan prije izvoza radi ispunjavanja službenih zahtjeva zemlje uvoznice ili službenih zahtjeva zemlje izvoznice, koji su bili na snazi prije 7. prosinca 1995. godine. Službeni zahtjevi su oni koje provodi ili odobrava nadležno državno tijelo za zaštitu bilja, životinja, okoliša ili zdravlja,

29. pripravak: je u smislu obveza ove Uredbe, osim uništavanja, smjesa sastavljena od dvije ili više tvari od kojih je najmanje jedna fluorirani staklenički plin i čiji je ukupni potencijal globalnog zatopljenja (GWP) viši od 150 kako je navedeno u Prilogu 3. ove Uredbe,

30. procesni agens: kontrolirana tvar koja se koristi kao kemijski procesni agens u onim primjenama koje su navedene u Prilogu 5. ove Uredbe,

31. proizvodi i oprema: svi proizvodi i oprema, osim spremnika koji se koriste za prijevoz ili pohranjivanje kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova,

32. proizvodi i oprema koji ovise o kontroliranim tvarima: proizvodi i oprema koji ne funkcioniraju bez kontroliranih tvari, osim proizvoda i opreme koja se koristi za proizvodnju, preradu, oporabu, prikupljanje, obnavljanje, ili uništavanje kontroliranih tvari,

33. proizvodnja: proizvedena količina kontroliranih ili novih tvari te fluoriranih stakleničkih plinova, uključujući količinu koja je namjerno ili nenamjerno proizvedena kao nusproizvod, ako se taj nusproizvod ne uništi u okviru proizvodnog procesa ili prema dokumentiranom postupku i tako osigura sukladnost s ovom Uredbom te sa zakonodavstvom o gospodarenju otpadom. Prikupljene, obnovljene ili oporabljene količine, kao ni beznačajne količine koje su u tragovima neizbježno prisutne u proizvodima ili su emitirane tijekom proizvodnje, ne smatraju se proizvodnjom,

34. proizvođač: svaka fizička i pravna osoba koja proizvodi kontrolirane ili nove tvari ili fluorirane stakleničke plinove,

35. Protokol: Montrealski protokol iz 1987. godine o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, kako je posljednji put izmijenjen i prilagođen,

36. servisiranje: postupci instaliranja, popravljanja, održavanja, provjeravanja ili isključivanja ili rastavljanja uređaja, sustava ili opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise,

37. sirovina: bilo koja kontrolirana ili nova tvar koja je podvrgnuta kemijskoj pretvorbi u procesu u kojem je u potpunosti promijenjen njezin izvorni sastav i čija emisija je beznačajna,

38. spremnik: proizvod koji je osmišljen ponajprije za prijevoz i pohranu tvari,

39. spremnik za jednokratnu uporabu: spremnik koji nije namijenjen ponovnom punjenju, a koristi se prilikom servisiranja, održavanja ili punjenja rashladne i klimatizacijske opreme, odnosno dizalica topline, protupožarnih sustava ili visokonaponskih sklopnih uređaja ili za skladištenje i prijevoz otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova,

40. stavljanje na tržište: opskrba ili stavljanje na raspolaganje trećim osobama uz naplatu ili besplatno. Što se tiče proizvoda i opreme koji čine dio nepokretne imovine ili dio prijevoznog sredstva, ovo se odnosi samo na opskrbu ili stavljanje na raspolaganje po prvi put,

41. sustav za otkrivanje propuštanja: kalibrirani mehanički, električni ili elektronički uređaj s alarmom za otkrivanje propuštanja kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, koji u slučaju otkrivanja propuštanja uzbunjuje operatera,

42. ugljik tetraklorid: kontrolirana tvar navedena u Prilogu 1. skupini IV ove Uredbe.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenim u Zakonu o zaštiti zraka.

II. UKIDANJE I SMANJIVANJE POTROŠNJE KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 5.

(1) Zabranjuje se proizvodnja kontroliranih tvari.

(2) Zabranjuje se proizvodnja proizvoda i opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili o njima ovisi određenih u Prilogu 4. Dijelu A ove Uredbe.

(3) Zabranjuje se uvoz i izvoz kontroliranih i novih tvari bez dozvole.

(4) Zabranjuje se ispuštanje u zrak kontroliranih i novih tvari te fluoriranih stakleničkih plinova.

Članak 6.

(1) Zabranjuje se stavljanje na tržište i korištenje kontroliranih tvari, osim ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na klorofluorougljikovodike sadržane u postojećim proizvodima i opremi.

(3) Zabranjuje se stavljanje na tržište kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u spremnicima za jednokratnu uporabu.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dopušta se stavljanje na tržište kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u spremnicima za jednokratnu uporabu za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu sukladno člancima 13. i 14. ove Uredbe.

Članak 7.

(1) Zabranjuje se stavljanje na tržište proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, osim proizvoda i opreme za koje je korištenje odgovarajuće kontrolirane tvari odobreno sukladno člancima 13., 14. ili 17. ove Uredbe.

(2) Zabranjuje se stavljanje na tržište i korištenje protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže halone, osim za kritične primjene propisane u Prilogu 8. ove Uredbe.

(3) Vlasnik protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže halone dužan ih je povući iz uporabe.

(4) Obveza iz stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na protupožarne sustave i aparate za gašenje požara koji sadrže halone koji se stavljaju na tržište i koriste za kritične primjene propisane u Prilogu 8. ove Uredbe.

Članak 8.

(1) Zabranjuje se korištenje sumporovog heksafluorida i njegovih pripravaka u tlačnom lijevu magnezija, osim kada se godišnje troši manje od 850 kg sumporovog heksafluorida.

(2) Zabranjuje se korištenje sumporovog heksafluorida i njegovih pripravaka za punjenje guma vozila.

Članak 9.

Zabranjuje se uvoz i stavljanje na tržište proizvoda i opreme određenih u Prilogu 4. Dijelu B ove Uredbe koji sadrže fluorirane stakleničke plinove iz Priloga 3. ove Uredbe, osim ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

III. IZUZEĆA

Stavljanje na tržište i korištenje kontroliranih tvari kao sirovina

Članak 10.

(1) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, kontrolirane tvari smiju se stavljati na tržište i koristiti kao sirovine.

(2) Kontrolirane tvari stavljene na tržište kao sirovine smiju se koristiti samo za tu svrhu.

(3) Spremnici s kontroliranim tvarima iz stavka 2. ovoga članka moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da se te tvari mogu koristiti samo kao sirovine. U slučajevima kad takve tvari moraju biti označene u skladu s propisima o klasifikaciji, pakiranju i označavanju kemikalija, takvo upozorenje mora biti navedeno na propisanoj oznaci ili na dijelu oznake koji je namijenjen za dopunske informacije.

Stavljanje na tržište i korištenje kontroliranih tvari kao procesnih agensa

Članak 11.

(1) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, kontrolirane tvari smiju se stavljati na tržište i koristiti kao procesni agensi u procesima propisanim u Prilogu 5. ove Uredbe.

(2) Kontrolirane tvari smiju se koristiti kao procesni agensi u postrojenjima koja su postojala na dan 1. rujna 1997. godine i ako su emisije neznatne.

(3) Kontrolirane tvari stavljene na tržište kao procesni agensi smiju se koristiti samo za tu svrhu.

(4) Spremnici s kontroliranim tvarima iz stavka 3. ovoga članka moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da se te tvari mogu koristiti samo kao procesni agensi. U slučajevima kad takve tvari moraju biti označene u skladu s propisima o klasifikaciji, pakiranju i označavanju kemikalija, takvo upozorenje mora biti navedeno na propisanoj oznaci ili na dijelu oznake koji je namijenjen za dopunske informacije.

Stavljanje na tržište kontroliranih tvari u svrhu oporabe

Članak 12.

Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, kontrolirane tvari mogu se staviti na tržište radi oporabe.

Neophodna laboratorijska i analitička primjena kontroliranih tvari, osim klorofluorougljikovodika

Članak 13.

(1) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, kontrolirane tvari, osim klorofluorougljikovodika, mogu se stavljati na tržište i koristiti za neophodne laboratorijske i analitičke primjene propisane u Prilogu 7. ove Uredbe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušta se stavljanje na tržište i korištenje ugljik tetraklorida za određivanje ugljikovodika, ulja i masti u vodi za piće.

(3) Kontrolirane tvari stavljene na tržište za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu smiju se koristiti samo u tu svrhu.

(4) Spremnici s kontroliranim tvarima iz stavka 3. ovoga članka moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da su te tvari dopuštene samo za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu. U slučajevima kad takve tvari moraju biti označene u skladu s propisima o klasifikaciji, pakiranju i označavanju kemikalija, takvo upozorenje mora biti navedeno na propisanoj oznaci ili na dijelu oznake koji je namijenjen za dopunske informacije.

(5) Kontrolirane tvari iz stavka 1. ovoga članka stavljaju se na tržište i dalje distribuiraju u skladu s uvjetima propisanim u Prilogu 6. ove Uredbe.

(6) Krajnji korisnici koji kontrolirane tvari iz stavka 1. ovoga članka koriste za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu moraju se upisati u Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu: Registar) te navesti tvari koje koriste, za koje namjene, procijenjenu godišnju potrošnju, dobavljače tih tvari te u slučaju promjena moraju te podatke ažurirati.

Stavljanje na tržište i korištenje klorofluorougljikovodika te stavljanje na tržište proizvoda i opreme koji sadrže klorofluorougljikovodike ili o njima ovise

Članak 14.

(1) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, klorofluorougljikovodici smiju se stavljati na tržište i koristiti samo za laboratorijsku i analitičku primjenu.

(2) Klorofluorougljikovodici stavljeni na tržište za laboratorijsku i analitičku primjenu smiju se koristiti samo u tu svrhu.

(3) Spremnici s kontroliranim tvarima iz stavka 2. ovoga članka moraju na sebi imati oznaku s jasnim upozorenjem da su te tvari dopuštene samo za laboratorijsku i analitičku primjenu. U slučajevima kad takve tvari moraju biti označene u skladu s propisima o klasifikaciji, pakiranju i označavanju kemikalija, takvo upozorenje mora biti navedeno na propisanoj oznaci ili na dijelu oznake koji je namijenjen za dopunske informacije.

(4) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe i stavka 1. ovoga članka, dopušta se stavljanje na tržište i korištenje nerabljenih klorofluorougljikovodika.

(5) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, oporabljeni klorofluorougljikovodici smiju se stavljati na tržište i koristiti za održavanje ili servisiranje postojeće rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline do 31. prosinca 2014. godine, pod uvjetom da se na oznaci spremnika navede da je tvar oporabljena, kao i broj šarže te naziv i adresa postrojenja u kojem je oporabljena.

(6) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, obnovljeni klorofluorougljikovodici smiju se koristiti za održavanje ili servisiranje postojeće rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline do 31. prosinca 2014. godine, pod uvjetom da su bili prikupljeni iz takve opreme te ih mogu koristiti samo poduzetnici koji su prikupljanje obavili kao dio održavanja i servisiranja ili za koje je prikupljanje obavljeno kao dio održavanja i servisiranja.

(7) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, klorofluorougljikovodici smiju se stavljati na tržište za prepakiranje i naknadni izvoz do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 15.

(1) Kontrolirane tvari iz članka 14. stavka 1. ove Uredbe stavljaju se na tržište i dalje distribuiraju u skladu s uvjetima iz Priloga 6. ove Uredbe.

(2) Krajnji korisnici koji klorofluorougljikovodike koriste za laboratorijsku i analitičku primjenu moraju se upisati u Registar te navesti tvari koje koriste, za koje namjene, procijenjenu godišnju potrošnju, dobavljače tih tvari te u slučaju promjena moraju te podatke ažurirati.

(3) Poduzetnici koji obavljaju prepakiranje i naknadni izvoz klorofluorougljikovodika sukladno članku 14. stavku 7. ove Uredbe, dužni su upisati se u Registar, navodeći predmetne kontrolirane tvari, procijenjenu godišnju potražnju i dobavljače tih tvari te u slučaju promjena moraju te podatke ažurirati.

(4) Kad se prikupljeni ili obnovljeni klorofluorougljikovodici koriste za održavanje ili servisiranje, predmetna rashladna i klimatizacijska oprema i dizalice topline moraju na sebi imati oznaku s navedenom vrstom i količinom tvari sadržane u opremi i elementima oznake utvrđene posebnim propisom o klasifikaciji, pakiranju i označavanju za tvari ili mješavine koje su klasificirane kao opasne za ozonski sloj.

(5) Poduzetnici koji koriste oporabljene ili obnovljene klorofluorougljikovodike za održavanje ili servisiranje, vode evidenciju o poduzetnicima koji isporučuju oporabljene klorofluorougljikovodike i o izvorima obnovljenih klorofluorougljikovodika.

Primjena metil bromida u karanteni i prije otpreme te u izvanrednim okolnostima

Članak 16.

(1) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, metil bromid smije se stavljati na tržište i koristiti u karanteni i prije otpreme za tretiranje robe namijenjene izvozu do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Metil bromid se smije koristiti samo na lokacijama koje je odobrilo središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu bilja, životinja, ili zdravlja i pod uvjetom, ako je to tehnički i ekonomski moguće, da najmanje 80% metil bromida iz pošiljke bude oporabljeno.

(3) U izvanrednim okolnostima, kad je to uvjetovano neočekivanom pojavom određenih štetnih organizama ili bolesti, može se odobriti privremeni uvoz, stavljanje na tržište i primjena metil bromida, pod uvjetom da su stavljanje na tržište i primjena metil bromida dopušteni u skladu s propisima o stavljanju na tržište proizvoda za zaštitu bilja i biocidnih pripravaka. Takvo odobrenje vrijedi za razdoblje ne duže od 120 dana i za količinu ne veću od 1 metričke tone. Odobrenje mora sadržavati mjere koje treba poduzeti za smanjenje emisija tijekom primjene.

Kritična primjena halona i isključivanje iz uporabe opreme koja sadrži halone

Članak 17.

(1) Iznimno od članka 6. stavka 1. ove Uredbe, haloni se mogu staviti na tržište i koristiti za kritične primjene propisane u Prilogu 8. ove Uredbe. Halone može staviti na tržište Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Centar) za halone.

(2) Protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara koji sadrže halone i koji se koriste za primjene iz stavka 1. ovoga članka, moraju se isključiti iz uporabe do krajnjih rokova propisanih u Prilogu 8. ove Uredbe.

IV. UVOZ I IZVOZ KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA TE NJIHOVO STAVLJANJE NA TRŽIŠTE

Članak 18.

Poduzetnik smije prodavati kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove samo Centru te pravnim ili fizičkim osobama – obrtnicima koji predoče dozvolu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja ili potvrdu o upisu u Registar.

Uvoz kontroliranih tvari i/ili proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise

Članak 19.

(1) Zabranjuje se uvoz kontroliranih tvari i/ili proizvoda i opreme koji nisu osobni predmeti i koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na uvoz:

(a) kontroliranih tvari koje se koriste kao sirovine iz članka 10. ove Uredbe;

(b) kontroliranih tvari koje se koriste kao procesni agensi iz članka 11. ove Uredbe;

(c) kontroliranih tvari koje se koriste za laboratorijsku i analitičku primjenu iz članka 13. stavka 1. i članka 14. stavka 1. ove Uredbe;

(d) kontroliranih tvari iz članka 13. stavka 2. i članka 14. stavka 4. ove Uredbe;

(e) klorofluorougljikovodika do 31. prosinca 2019. koji će najkasnije do 31. prosinca 2020. biti prepakirani i ponovo izvezeni u državu stranku Protokola u kojoj potrošnja ili izvoz predmetnog klorofluorougljikovodika nisu zabranjeni;

(f) metil bromida za primjenu u izvanrednim okolnostima iz članka 16. stavka 3. ove Uredbe ili do 31. prosinca 2014. godine, za prepakiranje i ponovni izvoz za primjenu u karanteni i prije otpreme, pod uvjetom da se ponovni izvoz obavi u godini uvoza;

(g) prikupljenih, obnovljenih ili oporabljenih halona, samo za kritične primjene iz članka 17. stavka 1. ove Uredbe, pod uvjetom da ih uvozi Centar za halone;

(h) proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, za ispunjavanje potreba vezanih uz laboratorijsku i analitičku primjenu iz članka 14. stavka 1. ove Uredbe;

(i) proizvoda i opreme koji sadrže klorofluorougljikovodike za koje je stavljanje na tržište odobreno u skladu sa člankom 14. stavkom 7. ove Uredbe;

(j) proizvoda i opreme koji sadrže halone ili o njima ovise, za zadovoljavanje potreba za kritičnu primjenu iz članka 17. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Za uvoz iz stavka 2. ovoga članka potrebno je ishoditi dozvolu za uvoz i/ili izvoz kontroliranih tvari u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka. Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz podnosi se na obrascu KT 1 ili KT 2.

Članak 20.

(1) Uvoz kontroliranih tvari podliježe količinskim ograničenjima. Ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje ograničenja i poduzetnicima registriranim za poslove uvoza/izvoza dodjeljuje godišnje kvote za sljedeće tvari:

(a) kontrolirane tvari koje se koriste za laboratorijske i analitičke ili kritične primjene iz članka 13. stavka 1., članka 14. stavka 1. i članka 17. stavka 1. ove Uredbe;

(b) kontrolirane tvari koje se koriste kao sirovine;

(c) kontrolirane tvari koje se koriste kao procesni agensi.

(2) Zahtjev za odobrenje kvote uvoza kontroliranih tvari iz stavka 1. ovoga članka poduzetnik podnosi Ministarstvu do 1. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Uz zahtjev poduzetnik prilaže potvrdu o upisu u Registar.

(3) Ministarstvo odobrava poduzetniku kvotu za uvoz kontroliranih tvari iz stavka 1. ovoga članka do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(4) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka poduzetnik prilaže uz zahtjev za dozvolu uvoza iz članka 19. stavka 3. ove Uredbe.

(5) Poduzetnik koji je ishodio odobrenje iz stavka 3. ovoga članka i koji ima pravo staviti kontrolirane tvari na tržište ili ih koristiti za vlastite potrebe može to pravo prenijeti za sve ili određene količine predmetne skupine tvari, utvrđene u skladu s ovim člankom, na bilo kojeg drugog ovlaštenog uvoznika te skupine tvari. O svakom takvom prijenosu treba unaprijed obavijestiti Ministarstvo. Prijenos prava za uvoz ne podrazumijeva daljnje pravo na uvoz u tekućoj godini.

Izvoz kontroliranih tvari i/ili proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise

Članak 21.

(1) Zabranjuje se izvoz kontroliranih tvari i/ili proizvoda i opreme koji nisu osobni predmeti i koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na izvoz:

(a) kontroliranih tvari koje se koriste za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu iz članka 13. ove Uredbe;

(b) kontroliranih tvari koje se koriste kao sirovine;

(c) kontroliranih tvari koje se koriste kao procesni agensi;

(d) kontroliranih tvari iz članka 14. stavka 4. ove Uredbe;

(e) proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise i koji su uvezeni u skladu s člankom 19. stavkom 2. točkom h ove Uredbe;

(f) prikupljenih, obnovljenih ili oporabljenih halona te proizvoda i opreme koji sadrže halon ili o njemu ovise, koje za kritične primjene iz članka 17. stavka 1. ove Uredbe skladišti Centar za halone za zadovoljavanje potreba vezanih uz kritičnu primjenu;

(g) nerabljenih ili oporabljenih klorofluorougljikovodika;

(h) do 31. prosinca 2014. godine metil bromida, koji se ponovo izvozi za primjene u karanteni i prije otpreme;

(i) dozirnih inhalatora koji sadrže klorofluorougljik;

(j) kontroliranih tvari te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise namijenjenih za uništavanje primjenom tehnologija iz članka 26. ove Uredbe.

(3) Prikupljene kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi mogu se privremeno izvoziti u svrhu oporabe ako njihova oporaba nije moguća u Republici Hrvatskoj.

(4) Izvoz kontroliranih tvari iz stavaka 2. i 3. ovoga članka podliježe izdavanju dozvole u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka. Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz podnosi se na obrascu KT 1.

Trgovina s državama koje nisu stranke Protokola

Članak 22.

Zabranjuje se izvoz i uvoz kontroliranih tvari te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise u ili iz bilo koje države koja nije stranka Protokola.

Označavanje

Članak 23.

(1) Proizvod i oprema iz Priloga 4. Dijela A ove Uredbe mora biti popraćena izjavom da proizvod i oprema ne sadrži kontrolirane tvari iz Priloga 1. skupine I, II, III, IV, V, VII, VIII i IX ove Uredbe na obrascu KT 5.

(2) Svaki proizvod i oprema iz Priloga 4. Dijela A ove Uredbe i stavka 5. ovoga članka, prilikom stavljanja na tržište, mora imati obavijest o proizvodu i opremi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(3) U obavijesti o proizvodu i opremi mora biti uočljivo označeno da proizvod i oprema iz Priloga 4. Dijela A ove Uredbe ne sadrži kontrolirane tvari.

(4) Proizvodi i oprema iz stavka 5. ovoga članka koji sadrže fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise prilikom stavljanja na tržište moraju imati oznaku na kojoj su navedeni:

(a) skraćeni kemijski nazivi fluoriranih stakleničkih plinova primjenom prihvaćene industrijske nomenklature;

(b) na oznaci mora biti jasno naznačeno da proizvod, odnosno oprema sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom tekstom: »Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyotskim protokolom«;

(c) količinu fluoriranih stakleničkih plinova izraženu u kilogramima, a sam natpis mora se nalaziti na proizvodu, odnosno opremi uz servisne otvore za punjenje, odnosno prikupljanje fluoriranog stakleničkog plina ili na onom dijelu proizvoda, odnosno opreme koji sadrži ili u koji se inicijalno puni fluorirani staklenički plin. Hermetički zatvoreni sustavi moraju biti označeni tekstom: »Hermetički zatvoreno«. U uputama za uporabu/rukovanje uz odgovarajući proizvod, odnosno opremu moraju biti navedene informacije o fluoriranim stakleničkim plinovima uključujući njihov potencijal globalnog zatopljenja.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka primjenjuje se na sljedeće vrste proizvoda i opreme:

(a) rashladni proizvodi i oprema koji sadrže perfluorougljike ili pripravke koji sadrže perfluorougljike;

(b) rashladni i klimatizacijski proizvodi i oprema, osim one koja se nalazi u motornim vozilima, dizalice topline, protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara koji sadrže fluorougljikovodike ili pripravke koji sadrže fluorougljikovodike;

(c) rasklopni uređaji koji sadrže sumporov heksafluorid ili preparate koji sadrže sumporov heksafluorid;

(d) svi spremnici fluoriranih stakleničkih plinova;

(e) koji sadrže otapala.

(6) Pored ispunjavanja zahtjeva u pogledu označavanja iz stavka 4. ovoga članka, prije stavljanja na tržište, proizvodi i oprema za hlađenje i klimatizaciju te dizalice topline izolirane pjenom ekspandiranom pomoću fluoriranih stakleničkih plinova moraju se označiti oznakom koja sadrži sljedeći tekst: »Pjena ekspandirana fluoriranim stakleničkim plinovima«.

(7) Ako se proizvodi i oprema pune fluoriranim stakleničkim plinovima izvan mjesta proizvodnje, zbog čega proizvođač ne definira njihovu konačnu ukupnu količinu, oznaka sadrži podatke o količini napunjenoj u tvornici proizvođača i prazan prostor u koji se upisuje podatak o količini dodanoj izvan tvornice kao i konačnoj ukupnoj količini fluoriranih stakleničkih plinova.

(8) Obavijest o proizvodu i opremi mora biti lako uočljiva, čitljiva i trajna. Ako se podaci zahtijevani u skladu s ovim člankom dodatno upisuju na oznaku koja je već pričvršćena na predmetni proizvod ili opremu, upisani znakovi ne smiju biti manji od najmanjih znakova kojima su napisani ostali podaci na oznaci.

V. NOVE TVARI

Članak 24.

(1) Zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište, korištenje, uvoz i izvoz novih tvari sadržanih u Prilogu 2. Dijelu A ove Uredbe.

(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na nove tvari ako se one koriste kao sirovina ili za laboratorijsku i analitičku primjenu te na tvari uvezene radi provoza.

VI. KONTROLA EMISIJA

Prikupljanje i uništavanje uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Članak 25.

(1) Kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove sadržane u rashladnoj i klimatizacijskoj opremi, dizalicama topline, u protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara prilikom održavanja, servisiranja ili isključivanja iz uporabe ovih proizvoda i opreme, mora prikupiti pravna ili fizička osoba – obrtnik koji ima dozvolu za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (u daljnjem tekstu: ovlašteni serviser) kako bi se te tvari obnovile, oporabile ili uništile.

(2) Fluorirani staklenički plinovi sadržani u opremi koja sadrži otapala na bazi fluoriranih stakleničkih plinova i u visokonaponskim sklopnim aparatima prilikom održavanja, servisiranja ili isključivanja iz uporabe ovih proizvoda i opreme, moraju se prikupiti i zbrinuti na način propisan posebnim propisom.

(3) Prilikom konačnog isključivanja iz uporabe hladnjaka i ledenica koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove, a koji se upotrebljavaju u kućanstvu, takvi proizvodi moraju se zbrinuti sukladno propisima o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Iz tih proizvoda uključujući i izolacijski materijal moraju se prikupiti kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi od strane ovlaštenog servisera.

(4) Prilikom isključivanja iz uporabe spremnika s povratnim ventilom ili spremnika za jednokratnu uporabu koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, osoba koja ga je koristila za prijevoz ili skladištenje dužna je provesti sve potrebne mjere za pravilno prikupljanje tih tvari kako bi se osiguralo njihovo obnavljanje, oporaba ili uništavanje.

(5) O prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik. Očevidnik se čuva pet godina.

(6) Podaci iz stavka 5. ovoga članka moraju se dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 6.

Članak 26.

(1) Kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi te proizvodi i oprema koji sadrže takve tvari smiju se uništavati samo uz primjenu odobrenih tehnologija propisanih u Prilogu 9. ove Uredbe ili, kad se radi o kontroliranim tvarima koje nisu spomenute u tom Prilogu, primjenom okolišno najprihvatljivijih tehnologija koje ne uključuju pretjerane troškove, pod uvjetom da su te tehnologije u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

(2) Kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi sadržani u proizvodima i opremi, osim onih iz članka 25. stavka 1. ove Uredbe, prikupljaju se za uništavanje, obnavljanje i oporabu, ako je to tehnički i gospodarski izvedivo, ili se uništavaju bez prethodnog prikupljanja, primjenom tehnologija iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prikupljene kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi koji nakon postupka obnavljanja i/ili oporabe ne udovolje fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari smatraju se otpadnim tvarima s kojima se postupa sukladno stavku 1. ovoga članka.

Propuštanje i emisije kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Članak 27.

(1) Operater opreme ili sustava dužan je poduzeti sve potrebne tehnički izvedive mjere kako bi se spriječilo propuštanje, što prije otklonilo svako otkriveno propuštanje i smanjile emisije kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u atmosferu.

(2) Operater opreme ili sustava osigurava redovite kontrole propuštanja te nepokretne opreme ili sustava od strane ovlaštenog servisera prema sljedećim vremenskim razdobljima:

(a) oprema i sustavi koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova provjeravaju se na propuštanje najmanje jednom svakih 12 mjeseci, osim hermetičkih sustava koji sadrže manje od 6 kg tih tvari;

(b) oprema i sustavi koji sadrže 30 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova provjeravaju se na propuštanje najmanje jednom svakih 6 mjeseci;

(c) oprema i sustavi koji sadrže 300 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova provjeravaju se na propuštanje najmanje jednom svakih 3 mjeseca te da se svako otkriveno propuštanje otkloni najkasnije u roku od 14 dana.

(3) Oprema, odnosno sustav provjerava se s obzirom na propuštanje u roku od mjesec dana nakon što je propuštanje bilo otklonjeno, kako bi se potvrdilo da je popravak bio uspješan. Kontrola propuštanja opreme, odnosno sustava obavlja se primjenom izravnih ili neizravnih mjernih metoda, posebno pazeći na one dijelove opreme, odnosno sustava gdje je vjerojatnost propuštanja najveća.

(4) Operater opreme ili sustava iz stavka 2. točke c ovoga članka koji sadrže 300 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova dužan je ugraditi sustave za otkrivanje propuštanja te ih kontrolirati svakih 12 mjeseci.

(5) Ukoliko postoji ispravan i prikladan sustav za otkrivanje propuštanja, učestalost kontrola iz stavka 2. točaka b i c ovoga članka može se smanjiti na pola.

(6) Ako se kod određenog protupožarnog sustava primjenjuje sustav kontrole koji zadovoljava normu HRN EN 15004:2008, tim se kontrolama također mogu ispuniti obveze iz ove Uredbe ukoliko se one obavljaju barem jednakom učestalošću.

(7) Za opremu i sustave koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova operater opreme ili sustava iz stavka 2. ovoga članka vodi servisnu karticu na obrascu SK 1 i SK 2, odnosno evidenciju o početnoj količini i vrsti kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, naknadno dodanim količinama te količinama koje su prikupljene tijekom servisiranja, održavanja i konačnog zbrinjavanja, te o drugim bitnim podacima, uzrocima propuštanja, eventualnim problemima koji se pojavljuju i mjestima gdje se javljaju, uključujući podatke o ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola obavljenih na temelju stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, kao i odgovarajuće podatke u kojima se izričito navodi zasebna nepokretna oprema i sustavi iz stavka 2. točaka b i c ovoga članka.

(8) O obavljenom pregledu opreme i sustava ovlašteni serviser sastavlja zapisnik. Operater opreme ili sustava iz stavka 2. ovoga članka dužan je zapisnik čuvati 5 godina.

(9) Operater opreme ili sustava iz stavka 2. ovoga članka dužan je u roku 15 dana pisanim putem obavijestiti Ministarstvo o uključivanju opreme ili sustava u uporabu na obrascu PNOS.

(10) Operater opreme ili sustava dužan je poduzeti sve potrebne mjere radi sprječavanja i smanjivanja istjecanja i emisija kontroliranih tvari koje su nenamjerno proizvedene tijekom proizvodnje drugih kemikalija.

(11) Provjera propuštanja nepokretne opreme za hlađenje, klimatizaciju i dizalica topline te nepokretnih protupožarnih sustava obavlja se u skladu sa standardnim zahtjevima za provjeru propuštanja propisanih u Prilogu 10. ove Uredbe.

(12) Ovlašteni serviser sastavlja zapisnik za svu rashladnu i klimatizacijsku opremu koju je zatekao praznu odnosno bez kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina na obrascu KTZ 1.

VII. CENTAR ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIKUPLJANJA, OBNAVLJANJA I OPORABE KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Članak 28.

(1) Centar preuzima prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove iz rashladne i klimatizacijske opreme, dizalica topline, protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koje ovlašteni serviser dovozi u spremnicima s povratnim ventilom koji imaju oznaku vrste i naziva uporabljene kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina i skladišti te tvari i/ili plinove u za tu svrhu određenom prostoru.

(2) Nakon preuzimanja kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, Centar ovlaštenom serviseru vraća prazne spremnike iz stavka 1. ovoga članka i izdaje potvrdu o preuzetoj količini kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

(3) Centar isplaćuje naknadu ovlaštenom serviseru u iznosu od 1,00 kune po kilogramu preuzetih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

Članak 29.

(1) Centar je dužan izraditi analizu preuzetih i/ili prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova kojom se utvrđuje pogodnost za oporabu i/ili obnavljanje tih tvari i plinova.

(2) Centar je dužan oporabiti prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove za koje se analizom utvrdi da su pogodne za oporabu.

Članak 30.

(1) Centar stavlja na tržište u svrhu daljnjeg korištenja oporabljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove koji udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari.

(2) Prilikom stavljanja na tržište oporabljene tvari iz stavka 1. ovoga članka moraju biti popraćene izvješćem o kvaliteti kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka izrađuje Centar i dužan ga je čuvati dvije godine.

(4) Za preuzete ili prikupljene kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove za koje se analizom utvrdi da nisu pogodni za oporabu i/ili obnavljanje ili koji nakon oporabe ne udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari, Centar je dužan osigurati uništavanje.

Članak 31.

(1) O prikupljenim, obnovljenim i oporabljenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima Centar vodi očevidnik koji sadrži podatke o:

(a) poduzetniku od kojeg je preuzeo kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove;

(b) vrsti i količini prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova;

(c) rezultatima analize prikupljenih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova o pogodnosti za oporabu i/ili obnavljanje;

(d) količini obnovljenih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova;

(e) količini oporabljenih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova;

(f) količini otpadnih kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova koji se ne mogu oporabiti ili ne udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nerabljene tvari;

(g) poduzetniku koji je preuzeo otpadne kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove u svrhu uništavanja.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka se čuva pet godina.

(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša na obrascu KT 7 do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

Troškovi prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Članak 32.

(1) Ovlašteni serviser koji ima dozvolu dužan je osigurati prijevoz prikupljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u Centar.

(2) Troškove preuzimanja, obnavljanja, oporabe i fizikalno-kemijske analize prikupljenih oporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova Centar nadoknađuje kroz prodajnu cijenu te tvari.

Članak 33.

(1) Poduzetnik koji uvozi kontrolirane tvari i/ili fluorirane stakleničke plinove u svrhu stavljanja na tržište ili za svoje potrebe dužan je uplatiti naknadu za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond).

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka je 3,00 kune po kilogramu uvezene nerabljene kontrolirane tvari i/ili fluoriranog stakleničkog plina.

(3) Obveza plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka nastaje u trenutku uvoza kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova u svrhu stavljanja na tržište ili za vlastite potrebe.

(4) Fond obračunava iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka na temelju podataka iz izvješća iz članka 35. stavaka 2. i 3. ove Uredbe.

(5) Ministarstvo dostavlja Fondu podatke iz izvješća iz članka 35. stavaka 2. i 3. ove Uredbe za proteklu kalendarsku godinu u roku 30 dana od primitka tih izvješća.

Članak 34.

(1) Fond iz prikupljenih sredstava iz članka 33. ove Uredbe naknađuje Centru troškove prikupljanja i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova iz članka 30. stavka 4. ove Uredbe.

(2) Fond će, u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, sklopiti ugovor s Centrima u svrhu uređivanja međusobnih odnosa radi isplate troškova iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na rok od jedne godine, uz mogućnost produženja po isteku toga roka.

(4) Troškovi prikupljanja i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova iz članka 30. stavka 4. ove Uredbe obračunavaju se na temelju stvarnih troškova preuzimanja, privremenog skladištenja, fizikalno-kemijske analize, razvrstavanja, izvoza i uništavanja otpadnih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova.

VIII. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 35.

(1) Poduzetnik dostavlja Ministarstvu podatke navedene u stavcima 2. do 6. ovoga članka za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. siječnja tekuće godine.

(2) Uvoznik za svaku tvar iz stavka 1. ovoga članka dostavlja sljedeće podatke:

(a) sve količine stavljene na tržište, zasebno navodeći količine koje će se primjenjivati kao sirovine i procesni agensi za laboratorijsku i analitičku primjenu, za primjenu u karanteni i prije otpreme;

(b) sve količine uporabljenih tvari iz stavka 1. ovoga članka, uvezenih radi obnavljanja ili oporabe;

(c) sve zalihe;

(d) zemlju izvoznicu.

(3) Izvoznik za svaku tvar iz stavka 1. ovoga članka dostavlja sljedeće podatke:

(a) sve izvezene količine tih tvari, navodeći zasebno količine izvezene u svaku odredišnu zemlju i količine izvezene kao sirovine i procesni agensi, za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu, kritičnu primjenu, za primjenu u karanteni i prije otpreme, za uništavanje i obnavljanje ili oporabu;

(b) sve zalihe;

(c) zemlju odredišta.

(4) Poduzetnik koje se bavi uništavanjem tvari iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja sljedeće podatke:

(a) sve uništene količine takvih tvari, uključujući količine sadržane u proizvodima i opremi;

(b) sve zalihe takvih tvari koje čekaju na uništavanje, uključujući količine sadržane u proizvodima i opremi;

(c) tehnologije primijenjene za uništavanje.

(5) Poduzetnik koji kontrolirane tvari koristi kao sirovine ili procesne agense dostavlja sljedeće podatke:

(a) sve količine takvih tvari koje se koriste kao sirovine ili procesni agensi;

(b) sve zalihe takvih tvari;

(c) s tim povezane procese i emisije.

(6) Proizvođač koji proizvodi više od jedne tone fluoriranih stakleničkih plinova godišnje dostavlja podatke:

(a) o njegovoj ukupnoj proizvodnji svih fluoriranih stakleničkih plinova i njezinoj namjeni (npr. pokretni klimatizacijski uređaji, rashladni uređaji, klimatizacijski uređaji, pjene, aerosoli, električna oprema, proizvodnja poluvodiča, otapala i protupožarna zaštita itd.) u kojima očekuje da će se koristiti pojedina tvar;

(b) količinama svih fluoriranih stakleničkih plinova koje je stavio u promet;

(c) obnovljenim, oporabljenim i zbrinutim količinama svakog fluoriranog stakleničkog plina.

(7) Podaci navedeni u stavcima 2. do 6. dostavljaju se na obrascu KT 3 i KT 4.

(8) Ministarstvo poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu povjerljivosti podataka koji su mu dostavljeni.

Članak 36.

Ministarstvo do 30. lipnja tekuće godine u elektroničkom obliku dostavlja Europskoj komisiji sljedeće podatke za prethodnu kalendarsku godinu:

(a) količine metil bromida koje su u skladu s člankom 16. ove Uredbe odobrene za različite primjene u karanteni i prije otpreme, na teritoriju Republike Hrvatske, pri čemu treba navesti svrhe za koje je metil bromid uporabljen i podatke o ocjenjivanju i primjeni zamjenskih tvari;

(b) količine halona koji je ugrađen, uporabljen i uskladišten za kritične primjene, u skladu sa člankom 17. stavkom 1. ove Uredbe, mjere koje su poduzete za smanjivanje njihovih emisija i procjenu takvih emisija te podatke o napretku u ocjenjivanju i primjeni adekvatnih zamjenskih tvari;

(c) opis slučajeva nezakonite trgovine, osobito onih koji su bili otkriveni prilikom inspekcijskih pregleda.

Članak 37.

Prilozi 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. i obrasci KT 1., KT 2., KT 3., KT 4., KT 5., KT 6., KT 7., KTZ 1, REG, PNOS, SK 1 i SK 2, s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Stavljanje na tržište i korištenje ugljik tetraklorida za potrebe iz članka 13. stavka 2. ove Uredbe je dopušteno do 31. prosinca 2012. godine u količini od 300 kg.

(2) Stavljanje na tržište i korištenje nerabljenih klorofluorougljikovodika iz članka 14. stavka 4. ove Uredbe je dopušteno do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(3) Dopušteno je stavljanje na tržište nerabljenih klorofluorougljikovodika iz stavka 2. ovoga članka u 2013. godini u količini od 50000 kg.

Članak 39.

Operateri opreme ili sustava iz članka 27. stavka 2. točke a ove Uredbe dužni su voditi servisnu karticu, odnosno evidenciju o podacima iz članka 27. stavka 7. ove Uredbe od 1. siječnja 2013. godine.

Članak 40.

Ugovori o obavljanju poslova Centra za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih i zamjenskih tvari sklopljeni između Fonda i Centara na temelju članka 31. stavka 1. i članka 39. stavka 1. i 4. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, broj 120/2005) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 41.

Stupanjem ove Uredbe na snagu prestaje važiti:

– Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine«, broj 120/2005),

– Obračunska razina i dopuštena potrošnja za kontrolirane tvari koje oštećuju ozonski sloj, dodatak C, skupina I. (»Narodne novine«, broj 129/2008).

Članak 42.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 6. stavka 3., članka 10. stavka 3., članka 11. stavka 4., članka 13. stavka 4., članka 14. stavka 3. i članka 36. ove Uredbe, koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 351-01/12-01/06
Urbroj: 5030105-12-1
Zagreb, 2. kolovoza 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1.

POPIS KONTROLIRANIH TVARI


PRILOG 2.

NOVE TVARI

Dio A: Tvari čije je korištenje ograničeno u skladu s člankom 24. stavkom 1. ove Uredbe

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/ EINECS

Faktor oštećenja ozonskog sloja (ODP)1)

Tarifna oznaka

CBr2F2

dibromodifluorometan

(halon-1202)

75-61-6

200-885-5

1,25

2903 78 00

Dio B: Tvari o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 35. ove Uredbe

Kemijska formula

Naziv

CAS broj/

EINECS

Faktor oštećenja ozonskog sloja (ODP)1)

Tarifna oznaka

C3H7Br

1-bromopropan

(n-propilbromid)

106-94-5

203-445-0

0,02 – 0,10

2903 39 19

C2H5Br

bromoetan

(etil bromid)

74-96-4

200-825-8

0,1 – 0,2

2903 39 19

CF3I

trifluorojodometan (trifluorometiljodid)

2314-97-8

219-014-5

0,01 – 0,02

2903 78 00

CH3Cl

klorometan (metil klorid)

74-87-3

200-817-4

0,02

2903 11 00

1) Vrijednosti koje se odnose na faktor oštećenja ozonskog sloja procijenjene su vrijednosti na temelju postojećih znanja i periodički će se pregledavati i izmijeniti sukladno odlukama stranaka Protokola.


PRILOG 3.

POPIS FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Dio I: Fluorirani staklenički plinovi

Naziv

Kemijska formula

Potencijal globalnog zatopljenja (GWP)

Tarifna oznaka

Sumporov heksafluorid

SF6

22 200

2903 39 90 20

Fluorougljikovodici (HFC)

HFC-23

CHF3

12 000

2903 39 90 20

HFC-32

CH2F2

550

2903 39 90 20

HFC-41

CH3F

97

2903 39 90 20

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

2903 39 90 20

HFC-125

C2HF5

3 400

2903 39 90 20

HFC-134

C2H2F4

1 100

2903 39 90 20

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

2903 39 90 20

HFC-152a

C2H4F2

120

2903 39 90 20

HFC-143

C2H3F3

330

2903 39 90 20

HFC-143a

C2H3F3

4 300

2903 39 90 20

HFC-227ea

C3HF7

3 500

2903 39 90 20

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

2903 39 90 20

HFC-236ea

CHF2CHFCF2

1 200

2903 39 90 20

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

2903 39 90 20

HFC-245ca

C3H3F5

640

2903 39 90 20

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

2903 39 90 20

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

2903 39 90 20

Perfluorougljici (PFC)

Perfluorometan

CF4

5 700

2903 39 90 20

Perfluoroetan

C2F6

11 900

2903 39 90 20

Perfluoropropan

C3F8

8 600

2903 39 90 20

Perfluorobutan

C4F10

8 600

2903 39 90 20

Perfluoropentan

C5F12

8 900

2903 39 90 20

Perfluoroheksan

C6F14

9 000

2903 39 90 20

Perfluorociklobutan

c-C4F8

10 000

2903 39 90 20

Dio II: Metoda izračuna potencijala globalnog zatopljenja pripravka (GWP)

Ukupni staklenički potencijal pripravka je ponderirani prosjek koji se dobiva kao zbroj masenih udjela pojedinačnih tvari pomnoženih njihovim stakleničkim potencijalima.

∑ (tvar X % × GWP) + (tvar Y % × GWP) + ... (tvar N % × GWP)

gdje je % maseni udio s tolerancijom mase +/- 1 %.

Npr. primjenom formule na imaginarnu mješavinu plinova koja se sastoji od 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 i 52 % HFC-134a;

∑ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ ukupni GWP = 1625,5.

Dio III: Mješavine fluoriranih stakleničkih plinova

Naziv

Kemijska formula

Tarifna oznaka

R 404A

R143a/125/134a

3824 78 00

R 407A

R32/125/134a

3824 78 00

R 407B

R32/125/134a

3824 78 00

R 407C

R32/125/134a

3824 78 00

R 407D

R32/125/134a

3824 78 00

R 410A

R32/125

3824 78 00

R 507A

R143a/125

3824 78 00

R 508A

R23/116

3824 78 00

R 508B

R23/116

3824 78 00

PRILOG 4.

POPIS PROIZVODA I OPREME

Dio A: Proizvodi i oprema koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise

Skupina I.: Rashladni i klimatizacijski uređaji koji kao radnu tvar u radu primjenjuju i/ili u izolacijskom materijalu sadrže klorofluorougljike i klorofluorougljikovodike:

(a) Nepokretni rashladni i klimatizacijski uređaji

– hladnjaci, ledenice, ledomati, rashladna postrojenja uređaji,

– uređaji za odvlaživanje (dehumidifikatori),

– hladnjaci vode,

– dizalice topline,

– klimatizacijski uređaji.

(b) Pokretni rashladni i klimatizacijski uređaji

– hladnjače,

– klimatizacijski uređaji vozila, zrakoplova i plovila, bilo da su ugrađeni ili u dijelovima.

Skupina II.: Proizvodi u obliku aerosola (spreja), osim onih koji se primjenjuju u medicini, koji kao potisni plin sadrže klorofluorougljike i klorofluorougljikovodike. Ovdje se ubrajaju prehrambeni, kozmetički i toaletni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, boje, pripravci za podmazivanje, tekući pripravci za odmrzavanje, silikoni, oružja (suzavac) i sl.

Skupina III.: Otapala, odnosno proizvodi gdje je otapalo ugljik tetrakloridi kontrolirana tvari iz Priloga 1. skupina V. ove Uredbe: 1,1,1-trikloretan. Ovdje se ubrajaju razrjeđivači za boje i lakove, otapala i razni proizvodi koji sadrže otapala, npr. odstranjivači ulja i masti, prašine ili plijesni, sredstva za čišćenje filmova, stakla i limarije, fumiganti, korektori i sl.

Skupina IV.: Proizvodi, sustavi i aparati za gašenje požara koji sadrže ili ovise o halonima, uključujući prijenosne aparate i stabilne sustave za gašenje požara:

a) preparati, punila aparata za gašenje požara ili granate za gašenje požara

b) aparati za gašenje požara (punjeni sredstvom za gašenje)

c) fiksni protupožarni sustavi.

Skupina V.: Polimerni materijali, odnosno proizvodi za koje se u tehnološkom postupku proizvodnje primjenjuju, kao otapala ili sredstva za pjenjenje, klorofluorougljici, ugljik-tetraklorid, kontrolirane tvari iz Priloga 1. skupina V. ove Uredbe: 1,1,1-trikloretan i klorofluorougljikovodici. Ovdje se ubrajaju fleksibilne i tvrde poliuretanske pjene, fenolne, polistirenske i poliolefinske pjene i proizvodi koji ih sadrže (namještaj – stolci, garniture, madraci, sagovi s podlogom od pjenastog materijala, materijali za pakiranje instrumenata i alata – rezani prema obliku proizvoda, sjedala u cestovnim vozilima, izolacijski materijali, sendvič paneli, plutače, izolacijska pjena u spreju, dijelovi medicinske opreme, i dr.):

a) Polimerni materijali u primarnom obliku i proizvodi,

b) Pjenasti polimerni materijali i proizvodi.

Dio B: Proizvodi i oprema koji sadrže fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise

Skupina I.: Ostali proizvodi i oprema koji sadrže fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise:

(a) spremnici za jednokratnu uporabu,

(b) prozori za kućanstva i ostali prozori,

(c) obuća,

(d) gume za vozila,

(e) jednokomponentne pjene, osim ako moraju zadovoljiti nacionalne sigurnosne norme.

Skupina II.: Nezatvoreni sustavi s izravnim isparivanjem koji sadrže fluorougljikovodike (HFC) i/ili perfluorougljike (PFC) ili o njima ovise.

Skupina III.: Protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara koji sadrže perfluorougljike (PFC) ili o njima ovise.

Skupina IV.: novi aerosoli koji sadrže fluorougljikovodike (HFC) ili o njima ovise.

PRILOG 5.

PRIMJENA PROCESNIH AGENSA

Procesi u kojima se kontrolirane tvari primjenjuju kao procesni agensi:

(a) primjena ugljik tetraklorida za odstranjivanje dušičnog triklorida u proizvodnji klora i kaustične sode;

(b) primjena ugljik tetraklorida u procesu prikupljanja klora iz rezidualnog (suhog) plina u proizvodnji klora;

(c) primjena ugljik tetraklorida u proizvodnji klorirane gume;

(d) primjena ugljik tetraklorida u proizvodnji polifenilentereftalamida;

(e) primjena CFC-12 u fotokemijskoj sintezi perfluoropolieterpoliperoksidnih preteča Z-perfluoropolietra i difunkcionalnih derivata;

(f) primjena CFC-113 u pripremi perfluoropolieternihdiola visoke funkcionalnosti;

(g) primjena ugljik tetraklorida u proizvodnji ciklodima;

(h) primjena klorofluorougljikovodika u procesima navedenima u točkama a do g ovoga Priloga kada se koriste kao zamjena za klorofluorougljike ili ugljik tetraklorid.

PRILOG 6.

UVJETI ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I DALJNJU DISTRIBUCIJU KONTROLIRANIH TVARI ZA NEOPHODNU LABORATORIJSKU I ANALITIČKU PRIMJENU IZ ČLANKA 13. STAVKA 5. OVE UREDBE

1. Kontrolirane tvari za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu smiju sadržavati samo kontrolirane tvari proizvedene sa sljedećim stupnjevima čistoće:

Tvar

%

CTC (stupanj reagensa)

99,5

1,1,1-trikloroetan

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Druge kontrolirane tvari s vrelištem > 20 °C

99,5

Druge kontrolirane tvari s vrelištem < 20 °C

99,0

Proizvođači, zastupnici ili distributeri mogu kasnije te čiste kontrolirane tvari pomiješati s drugim kemikalijama koje su kontrolirane ili nisu kontrolirane u skladu s Protokolom, kako je uobičajeno za laboratorijsku i analitičku primjenu.

2. Ove tvari visoke čistoće i mješavine koje sadrže kontrolirane tvari smiju se dobavljati samo u posudama koje se ponovo mogu zatvoriti, ili u visokotlačnim cilindrima zapremine ispod tri litre, ili u 10-mililitarskim ili manjim staklenim ampulama, jasno označene kao tvari koje oštećuju ozonski sloj, čija je uporaba ograničena na laboratorijsku i analitičku primjenu, uz napomenu da njihov višak treba, ako je moguće, prikupiti i reciklirati. Ako recikliranje nije izvedivo, takav materijal treba uništiti.

PRILOG 7.

NEOPHODNE LABORATORIJSKE I ANALITIČKE UPORABE KONTROLIRANIH TVARI, OSIM KLOROFLUOROUGLJIKOVODIKA IZ ČLANKA 13. STAVKA 1. OVE UREDBE

1. Sljedeće uporabe kontroliranih tvari, osim klorofluorougljikovodika, smatraju se neophodnim laboratorijskim i analitičkim uporabama:

(a) uporaba kontroliranih tvari kao referentne norme ili etalona:

– za umjeravanje opreme kod koje se koriste kontrolirane tvari;

– za praćenje razina emisije kontroliranih tvari;

– za određivanje razina ostataka kontroliranih tvari u robi, biljkama i primarnim proizvodima;

(b) uporaba kontroliranih tvari u laboratorijskim toksikološkim studijama;

(c) laboratorijske uporabe u kojima se kontrolirana tvar transformira u kemijskoj reakciji, kao u primjeru kontroliranih tvari koje se koriste kao sirovine;

(d) uporaba metil bromida u laboratoriju radi usporedbe učinkovitosti metil bromida i zamjenskih tvari za metil bromid;

(e) uporaba ugljik tetraklorida kao otapala za reakcije brominacije s N-bromosukcinimidom;

(f) uporaba ugljik tetraklorida kao agensa za lančanu migraciju u reakcijama polimerizacije sa slobodnim radikalima;

(g) sve druge laboratorijske i analitičke uporabe za koje nije dostupno tehnički i ekonomski provedivo zamjensko rješenje.

2. Sljedeće uporabe svih kontroliranih tvari, osim klorofluorougljikovodika,ne smatraju se neophodnim laboratorijskim i analitičkim uporabama:

(a) rashladna i klimatizacijska oprema koja se koristi u laboratorijima, uključujući hlađenu laboratorijsku opremu kao što su ultracentrifuge;

(b) čišćenje, prerada, popravak ili rekonstrukcija elektroničkih komponenata ili sklopova;

(c) konzervacija, publikacija i arhiva;

(d) sterilizacija materijala u laboratoriju;

(e) svaka uporaba u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju;

(f) kao komponente u priborima za kemijske pokuse koji su dostupni široj javnosti i nisu namijenjeni uporabi u visokom obrazovanju;

(g) u svrhu čišćenja ili sušenja, uključujući uklanjanje masti iz staklenog pribora i druge opreme;

(h) za određivanje ugljikovodika, ulja i masti u vodi, tlu, zraku ili otpadu;

(i) ispitivanje katrana u materijalima za polaganje cesta;

(j) uzimanje otisaka u forenzici;

(k) ispitivanje organske tvari u ugljenu;

(l) kao otapalo u određivanju prisutnosti cijanokobalamina (vitamina B12) i indeksa bromina;

(m) u metodama u kojima se koristi selektivna topljivost u kontroliranoj tvari, uključujući određivanje kaskarozida, ekstrakata tiroida kao i formiranje pikrata;

(n) za predkoncentriranje analita kod kromatografskih metoda (npr. visokoučinkovite tekućinske kromatografije (HPLC), plinske kromatografije (GC), adsorpcijske kromatografije), atomske apsorpcijske spektroskopije (AAS), spektroskopije induktivno spregnute plazme (ICP), rendgenske fluorescentne analize;

(o) za određivanje indeksa joda u mastima i uljima;

(p) sve ostale laboratorijske i analitičke uporabe za koje je dostupno tehnički i ekonomski provedivo zamjensko rješenje.

PRILOG 8.

KRITIČNE PRIMJENE HALONA

U smislu ovoga Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

1. inertiranje: sprječavanje iniciranja sagorijevanja zapaljive ili eksplozivne atmosfere dodavanjem inhibicijskog sredstva ili sredstva za razrjeđivanje.

2. nova oprema: oprema vezano uz koju se do roka nije dogodilo ništa od dolje navedenoga:

(a) potpisivanje relevantnog ugovora o nabavi ili razvoju;

(b) podnošenje zahtjeva za homologaciju ili certifikaciju tipa odgovarajućem regulatornom tijelu.

3. novi objekti: objekti vezano uz koje se do roka nije dogodilo ništa od dolje navedenoga:

(a) potpisivanje relevantnog ugovora o razvoju;

(b) podnošenje zahtjeva za odobrenje plana odgovarajućem regulatornom tijelu.

4. krajnji rok: datum nakon kojega se haloni ne smiju koristiti za predmetne primjene i do kojega se aparati za gašenje požara ili protupožarni sustavi moraju povući iz uporabe.

5. prostor u kojem su ljudi obično prisutni: zaštićeni prostor u kojem je za učinkovito funkcioniranje opreme ili prostora većinu vremena ili cijelo vrijeme potrebna prisutnost ljudi. Za vojne primjene, status zaštićenog prostora s obzirom na prisutnost ljudi bio bi onaj koji se primjenjuje u borbenoj situaciji.

6. prostor u kojem ljudi obično nisu prisutni: zaštićeni prostor u kojemu su ljudi prisutni samo tijekom ograničenih vremenskih razdoblja, osobito radi održavanja, i u kojem neprekidna prisutnost ljudi nije potrebna za učinkovito funkcioniranje opreme ili prostora.

7. rok: rok nakon kojega se haloni za aparate za gašenje požara ili protupožarne sustave u novoj opremi i novim objektima ne smiju koristiti za predmetnu primjenu.

8. teretni brod: brod koji nije putnički brod, ima preko 500 bruto registarskih tona i namijenjen je za međunarodna plovidbu, u skladu s definicijom tih uvjeta u Konvenciji o sigurnosti života na moru (SOLAS konvencija). U SOLAS konvenciji putnički brod definira se kao brod koji prevozi više od 12 putnika, a međunarodna plovidba kao plovidba iz zemlje na koju se ta Konvencija odnosi u luku izvan takve zemlje, ili obrnuto.

Primjena

Rok (31. prosinca navedene godine)

Krajnji rok (31. prosinca navedene godine)

Kategorija opreme ili objekta

Namjena

Vrsta aparata za gašenje požara

Vrsta halona

1. Na vojnim kopnenim vozilima

1.1. Za zaštitu odjeljka za motor

Fiksni sustav

1301

1211

2402

2010.

2035.

1.2. Za zaštitu odjeljka za posadu

Fiksni sustav

1301 2402

2011.

2040.

1.3. Za zaštitu odjeljka za posadu

Prenosivi aparat za gašenje požara

1301 1211

2011.

2020.

2. Na vojnim površinskim brodovima

2.1. Za zaštitu strojarnica u kojima su ljudi obično prisutni

Fiksni sustav

1301 2402

2010.

2040.

2.2. Za zaštitu strojarnica u kojima ljudi obično nisu prisutni

Fiksni sustav

1301 1211 2402

2010.

2035.

2.3. Za zaštitu odjeljaka s električnom opremom u kojima ljudi obično nisu prisutni

Fiksni sustav

1301 1211

2010.

2030.

2.4. Za zaštitu zapovjednih centara

Fiksni sustav

1301

2010.

2030.

2.5. Za zaštitu prostora s pumpama za gorivo

Fiksni sustav

1301

2010.

2030.

2.6. Za zaštitu odjeljaka za skladištenje zapaljivih tekućina

Fiksni sustav

1301 1211 2402

2010.

2030.

2.7. Za zaštitu zrakoplova u hangarima i prostorima za održavanje

Prenosivi aparat za gašenje požara

1301 1211

2010.

2016.

3. Na vojnim podmornicama

3.1. Za zaštitu strojarnica

Fiksni sustav

1301

2010.

2040.

3.2. Za zaštitu zapovjednih centara

Fiksni sustav

1301

2010.

2040.

3.3. Za zaštitu prostora s dizel generatorima

Fiksni sustav

1301

2010.

2040.

3.4. Za zaštitu odjeljaka s električnom opremom

Fiksni sustav

1301

2010.

2040.

4. Na zrakoplovima

4.1. Za zaštitu odjeljaka za prtljagu u kojima ljudi obično nisu prisutni

Fiksni sustav

1301 1211 2402

2018.

2040.

4.2. Za zaštitu kabina i odjeljaka za posadu

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211 2402

2014.

2025.

4.3. Za zaštitu kućišta motora i pomoćnih agregata

Fiksni sustav

1301 1211 2402

2014.

2040.

4.4. Za inertiranje spremnika za gorivo

Fiksni sustav

1301 2402

2011.

2040.

4.5. Za zaštitu spremnika za prihvat otpada iz nužnika

Fiksni sustav

1301 1211 2402

2011.

2020.

4.6. Za zaštitu praznih protupožarnih komora

Fiksni sustav

1301 1211 2402

2011.

2040.

5. U naftnim, plinskim i petrokemijskim objektima

5.1. Za zaštitu prostora u kojima postoji mogućnost oslobađanja zapaljivih tekućina ili plinova

Fiksni sustav

1301 2402

2010.

2020.

6. Na trgovačkim teretnim brodovima

6.1. Za inertiranje prostora u kojima su ljudi obično prisutni i u kojima postoji mogućnost oslobađanja zapaljivih tekućina ili plinova

Fiksni sustav

1301 2402

1994.

2016.

7. U kopnenim zapovjednim i komunikacijskim centrima bitnima za nacionalnu sigurnost

7.1. Za zaštitu prostora u kojima su ljudi obično prisutni

Fiksni sustav

1301 2402

2010.

2025.

7.2. Za zaštitu prostora u kojima su ljudi obično prisutni

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2013.

7.3. Za zaštitu prostora u kojima ljudi obično nisu prisutni

Fiksni sustav

1301 2402

2010.

2020.

8. Na uzletištima i u zrakoplovnim lukama

8.1. Za spasilačka vozila koja se koriste u slučaju pada letjelice

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2016.

8.2. Za zaštitu zrakoplova u hangarima i prostorima za održavanje

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2016.

9. U nuklearnim elektranama i objektima za nuklearna istraživanja

9.1. Za zaštitu prostora u kojima je rasipanje radioaktivnih tvari potrebno svesti na minimum

Fiksni sustav

1301

2010.

2020.

10. Ostalo

10.1. Za gašenje inicijalnih požara od strane vatrogasnih postrojbi kad je to nužno radi osobne sigurnosti

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2013.

10.2. Za zaštitu osoba od strane vojnog i policijskog osoblja

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2013.

PRILOG 9.

TEHNOLOGIJE UNIŠTAVANJA IZ ČLANKA 26. STAVKA 1. OVE UREDBE

Primjenjivost

Tehnologija

Kontrolirane tvari 1),2)

Razrijeđeni izvori3)


Kontrolirane tvari navedene u Prilogu I., u skupinama I., II., IV., V., VIII.

Haloni navedeni u Prilogu I. u skupini III.

Pjena

Učinkovitost uništavanja i uklanjanja (DRE)4)

99.99%

99.99%

95%

Cementne peći

Odobreno5)

Nije odobreno

Ne primjenjuje se

Spaljivanje s ubrizgavanjem tekućine

Odobreno

Odobreno

Ne primjenjuje se

Oksidacija s plinom/dimom

Odobreno

Odobreno

Ne primjenjuje se

Spaljivanje krutog komunalnog otpada

Ne primjenjuje se

Ne primjenjuje se

Odobreno

Razbijanje u reaktoru

Odobreno

Nije odobreno

Ne primjenjuje se

Spaljivanje u rotacijskim pećima

Odobreno

Odobreno

Odobreno

Plazmeni luk s argonom

Odobreno

Odobreno

Ne primjenjuje se

Induktivno spregnuta radiofrekvencijska plazma

Odobreno

Odobreno

Ne primjenjuje se

Mikrovalna plazma

Odobreno

Nije odobreno

Ne primjenjuje se

Plazmeni luk s dušikom

Odobreno

Nije odobreno

Ne primjenjuje se

Katalitička dehalogenacija plinske faze

Odobreno

Nije odobreno

Ne primjenjuje se

Reaktor s pregrijanom parom

Odobreno

Nije odobreno

Ne primjenjuje se

1)Kontrolirane tvari koje u nastavku nisu navedene uništavaju se primjenom ekološki najprihvatljivije tehnologije uništavanja koja ne povlači za sobom pretjerane troškove.

2)Koncentrirani izvori odnose se na čiste nerabljene, prikupljene ili oporabljene tvari koje oštećuju ozonski sloj.

3) Razrijeđeni izvori odnose se na tvari koje oštećuju ozonski sloj, sadržane u matrici krute tvari, na primjer u pjeni.

4) Kriterij učinkovitosti uništavanja i uklanjanja predstavlja sposobnost tehnologije na kojoj se temelji odobrenje. On ne odražava uvijek postignuto svakodnevno djelovanje, koje se kontrolira prema minimalnim nacionalnim standardima.

5) Odobrile stranke Protokola.

PRILOG 10.

STANDARDNI ZAHTJEVI ZA PROVJERU PROPUŠTANJA NEPOKRETNIH UREĐAJA ZA HLAĐENJE I KLIMATIZACIJU I DIZALICA TOPLINE TE NEPOKRETNIH PROTUPOŽARNIH SUSTAVA IZ ČLANKA 27. STAVKA 11. OVE UREDBE

DIO I.

1. Standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme i uređaja za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline koji su u pogonu ili privremeno izvan pogona i sadrže 3 kg ili više kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, osim opreme i uređaja s hermetički zatvorenim sustavima koja sadrži manje od 6 kg kontroliranih ili fluoriranih stakleničkih plinova, te protupožarnih sustava koji sadrže 3 kg ili više kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova, jesu: vođenje i pregled servisne kartice, sustavna kontrola opreme i uređaja, odabir i primjena mjerne metode provjere propuštanja, popravak u slučaju propuštanja, naknadna provjera propuštanja te zahtjevi vezani uz novu opremu.

2. U servisnoj kartici iz članka 27. stavka 7. ove Uredbe, operater opreme, uređaja i sustava navedenih u točki 1. ovoga Dijela, dužan je navesti naziv, adresu i telefonski broj ovlaštenog servisera koji je obavio servis i/ili održavanje.

3. U servisnoj kartici treba navesti vrstu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova upotrijebljenih za punjenje uređaja i sustava navedenih u točki 1. ovoga Dijela.

4. Ako kontrolirane tvari i fluorirani staklenički plinovi kojima je napunjena oprema iz točke 1. ovoga Dijela nisu navedeni u tehničkim specifikacijama proizvođača ili na oznaci sustava, operater se mora pobrinuti da ovlašteni serviser utvrdi o kojem je punjenju riječ.

5. Prije nego obavi provjeru propuštanja ovlašteni serviser dužan je provjeriti zapise o opremi odnosno servisnu karticu iz članka 27. stavka 7. ove Uredbe.

6. S posebnom pozornošću treba pregledati informacije o eventualnim problemima koji se ponavljaju i mjestima gdje se javljaju.

DIO II.

1. Sustavnoj kontroli podliježu sljedeći dijelovi nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme te dizalica topline:

– spojevi,

– ventili, uključujući osovinu (vreteno) ventila,

– brtve, uključujući brtve na zamjenjivim sušilima i filtrima,

– dijelovi sustava izloženi vibracijama,

– spojevi za sigurnosne i radne uređaje i opremu.

2. Pri provjeri propuštanja rashladne i klimatizacijske opreme ili dizalica topline ovlašteni serviser dužan je primijeniti izravne metode provjere, kako je navedeno u Dijelu III. ovoga Priloga, ili neizravne metode provjere, kako je navedeno u Dijelu IV. ovoga Priloga.

3. Izravne metode provjere mogu se primjenjivati uvijek.

4. Neizravne metode provjere primjenjuju se samo u slučajevima kada radni parametri opreme koja se provjerava, spomenuti u Dijelu IV. točki 1. ovoga Priloga daju pouzdane informacije o punjenju kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima navedenim u servisnoj kartici te o vjerojatnosti da će doći do propuštanja.

DIO III.

1. S ciljem utvrđivanja propuštanja nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme te dizalica topline, ovlašteni serviser dužan je primijeniti jednu ili više navedenih izravnih metoda provjera:

(a) provjera rashladnog sustava i njegovih dijelova za koje postoji rizik od propuštanja pomoću uređaja za otkrivanje propuštanja plina koji su prilagođeni radnoj tvari u sustavu;

(b) primjena ultraljubičastog (UV) sredstva ili druge odgovarajuće boje za otkrivanje propuštanja u zatvorenim rashladnim sustavima;

(c) provjera propuštanja pomoću odgovarajuće otopine koja se pjeni/sapunice.

2. Uređaje za otkrivanje propuštanja plina iz točke 1.a ovoga Dijela potrebno je provjeravati svakih 12 mjeseci kako bi se osigurala njihova ispravnost. Osjetljivost prijenosnih uređaja za otkrivanje propuštanja plina mora biti najmanje pet grama na godinu.

3. Za otkrivanje propuštanja u rashladnom sustavu ultraljubičasta (UV) tekućina ili odgovarajuća boja koristi se samo ako proizvođač opreme potvrdi da su takve metode otkrivanja tehnički prihvatljive. Ovu metodu smiju primjenjivati samo osobe koje posjeduju odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje poslova koji obuhvaćaju zadiranje u rashladni sustav koji je napunjen kontroliranim tvarima ili fluoriranim stakleničkim plinovima.

4. Ako se metodama navedenima u točki 1. ovoga Dijela ne utvrdi propuštanje i ako dijelovi spomenuti u Dijelu II. ovoga Priloga ne pokazuju znakove propuštanja, a ovlašteni serviser smatra da propuštanja ima, dužan je pregledati i druge dijelove opreme.

5. Prije tlačne probe dušikom ili nekim drugim odgovarajućim plinom koji se koristi za provjeru propuštanja, osobe koje imaju ovlaštenje za prikupljanje kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova iz takve vrste opreme moraju evakuiranjem isprazniti kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove iz cijeloga sustava.

DIO IV.

1. S ciljem otkrivanja propuštanja nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme te dizalica topline neizravnim metodama provjere, ovlašteni serviser dužan je vizualno i ručno pregledati opremu i analizirati jedan ili više sljedećih parametara:

(a) tlakove;

(b) temperature;

(c) struju kompresora;

(d) razinu kapljevine radne tvari;

(e) dopunjenu količinu radne tvari.

2. Ako postoji sumnja da postoji propuštanje kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova iz sustava, mora se obaviti provjera propuštanja uz primjenu jedne od izravnih metoda navedenih u Dijelu III. ovoga Priloga.

(3) Sumnju da postoji propuštanje potrebno je temeljiti na jednoj ili više navedenih činjenica:

(a) ugrađeni sustav za detekciju propuštanja pokazuje propuštanje;

(b) oprema proizvodi nekarakteristične zvukove i/ili vibracije te nedovoljno hladi;

(c) vidljivi su znakovi korozije, propuštanja ulja ili oštećenja dijelova ili materijala na mogućim mjestima propuštanja;

(d) vidljivi su znakovi propuštanja na nadzornim oknima ili pokazivačima razine kapljevine ili drugim inspekcijskim uređajima;

(e) vidljivi su znakovi oštećenja na sigurnosnim prekidačima, tlačnim prekidačima, mjernim napravama i priključcima osjetnika;

(f) postoje odstupanja od normalnih radnih uvjeta na koja ukazuju analizirani parametri, uključujući očitanja sa elektronskih uređaja za praćenje rada sustava u stvarnom vremenu;

(g) ostali znakovi koji ukazuju na gubitak radne tvari kojim je oprema napunjena.

DIO V.

1. U slučaju propuštanja kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova iz nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme, dizalica topline te protupožarnih sustava operater uređaja dužan je osigurati popravak uređaja od strane ovlaštenog servisera.

2. Operater uređaja dužan je prema potrebi osigurati izvođenje ispitivanja propuštanja dušikom ili nekim drugim plinom koji se koristi za provjeru propuštanja, nakon čega slijedi evakuiranje sustava, punjenje sustava radnom tvari te ispitivanje propuštanja.

3. Uzrok propuštanja treba utvrditi sa što je moguće većom sigurnošću kako bi se spriječilo ponavljanje propuštanja.

DIO VI.

1. S ciljem otkrivanja znakova oštećenja i propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava, ovlašteni serviser dužan je vizualno provjeriti upravljačke uređaje, spremnike, komponente i priključke koji su pod tlakom.

2. Ako postoji sumnja na propuštanje kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova ovlašteni serviser dužan je obaviti pregled.

3. Sumnju da postoji propuštanje potrebno je temeljiti na jednoj ili više navedenih činjenica:

(a) ugrađeni sustav za detekciju propuštanja pokazuje propuštanje;

(b) uređaj za mjerenja tlaka pokazuje manji tlak u spremniku od deklariranog, prilagođenoga temperaturi, za više od 10 %;

(c) smanjenje mase sredstva za gašenje požara za više od 5 %;

(d) drugi znakovi koji ukazuju na gubitak sredstva za gašenje požara.

4. Uređaji za mjerenje tlaka i uređaji za mjerenje mase moraju se provjeravati svakih 12 mjeseci kako bi se osigurao njihov ispravan rad.

DIO VII.

1. Prilikom naknadne provjere propuštanja rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline te protupožarnih sustava iz , članka 27. stavka 2. ove Uredbe, ovlaštene osobe dužne su se usredotočiti na dijelove na kojima su bila otkrivena i otklonjena propuštanja, kao i na susjedne dijelove koji su tijekom popravka bili izloženi.

DIO VIII.

1. Novo ugrađena oprema mora se provjeriti na propuštanje odmah po puštanju u rad.

Obrazac KT 1

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ/IZVOZ KONTROLIRANIH TVARI
(zaokružiti radi li se o uvozu ili izvozu)

Redni broj zahtjeva (prema evidenciji uvoznika/izvoznika):

 

Naziv (tvrtka) uvoznika/izvoznika:

 

OIB uvoznika/izvoznika:

 

Registarski broj uvoznika/izvoznika1):

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

e-mail:

 

Ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka:

 

Naziv i tarifna oznaka kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz/izvoz:

Trgovački naziv:

Tarifna oznaka:

Narav tvari: a) nerabljena b) prikupljena c) oporabljena d) obnovljena

(zaokružiti)

Kemijska formula kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz/izvoz:

 

Tražena količina uvoza/izvoza kontrolirane tvari izražena u kilogramima:

 

Naziv (tvrtka) proizvođača kontrolirane tvari/uvoznika/izvoznika za koju se traži odobrenje za uvoz/izvoz:

 

Adresa (država, grad, ulica i broj):

 

Naziv države iz koje se uvozi kontrolirana tvar/u koju se izvozi kontrolirana tvar:

 

Namjena uvezene/izvezene kontrolirane tvari:

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 1

1) Svaki obrazac KT 1 mora imati redni broj.

2) Upisuje se:

– naziv (tvrtka), OIB uvoznika/izvoznika (za veće subjekte može se naznačiti tehnološka jedinica), registarski broj, adresate ime i prezime odgovorne osobe za točnost podataka;

– naziv, tarifna oznaka, kemijska formula i tražena količina kontrolirane tvari namijenjene uvozu/izvozu izraženu u kilogramima;

– naziv (tvrtka) i adresa proizvođača kontrolirane tvari;

– naziv države iz koje se uvozi, odnosno u koju se izvozi kontrolirana tvar;

– za koju svrhu je namijenjena kontrolirana tvar koja se uvozi (npr. održavanje, proizvodnja i sl.), odnosno izvozi;

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat uvoznika/izvoznika.

3) Mora se naznačiti (podcrtati) traži li se odobrenje za uvoz nove ili oporabljene kontrolirane tvari, odnosno traži li se odobrenje za izvoz nove, prikupljene, oporabljene ili obnovljene kontrolirane tvari;

Napomena:

Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja uvozi/izvozi kontrolirane tvari i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za trgovinu. Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

Obrazac KT 2

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA UVOZA KONTROLIRANIH TVARI I PROIZVODA I OPREME KOJA SADRŽI TE TVARI ILI O NJIMA OVISI ZA KRITIČNE NAMJENE, SIROVINU, PRIJEKO POTREBNE NAMJENE, PROCESNE AGENSE, NEOPHODNU LABORATORIJSKU I ANALITIČKU PRIMJENU I HITNE SLUČAJEVE

Redni broj zahtjeva (prema evidenciji uvoznika):

 

Naziv (tvrtka)uvoznika:

OIB uvoznika:

Registarski broj uvoznika1):

Adresa (grad, ulica i broj):

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

Ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka:

Naziv i tarifna oznaka kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz:

Trgovački naziv:

Tarifna oznaka:

Naziv i tarifni broj proizvoda i opreme koja sadrži kontroliranu tvar ili o njoj ovisi za koji se traži odobrenje za uvoz:

Trgovački naziv:

Tarifna oznaka:

Kemijska formula kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz, odnosno koja se nalazi u proizvodu za koji se traži odobrenje za uvoz:

 

Tražena količina uvoza kontrolirane tvari, izražena u odgovarajućim jedinicama mjere:

 

Tražena količina uvoza proizvoda i opreme koja sadrži kontroliranu tvar ili o njoj ovisi, izražena u odgovarajućim jedinicama mjere:

 

Opis (zaokružiti)

1. Kritična namjena

2. Sirovina

3. Prijeko potrebna namjena

4. Procesni agens

5. Neophodna laboratorijska i analitička primjena

6. Hitni slučajevi:

a) očuvanje zdravlja ljudi/ b) obrana i sigurnost države životinjskog/biljnog svijeta

c) zaštita od požara d) sigurnost prometa

Naziv (tvrtka) proizvođača kontrolirane tvari ili proizvoda i opreme koja sadrži kontroliranu tvar ili o njoj ovisi za koji se traži odobrenje za uvoz:

 

Adresa (država, grad, ulica i broj):

 

Naziv države iz koje se uvozi kontrolirana tvar ili proizvod i oprema koja sadrži kontroliranu tvar ili o njoj ovisi:

 

Krajnji korisnik uvezene kontrolirane tvari ili proizvoda i opreme koja sadrži kontroliranu tvar ili o njoj ovisi:

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 2

1) Svaki obrazac KT 2 mora imati redni broj.

2) Upisuje se:

– naziv (tvrtka), OIB uvoznika/izvoznika (za veće subjekte može se naznačiti tehnološka jedinica), registarski broj, adresa te ime i prezime odgovorne osobe za točnost podataka;

– naziv, kemijska formula, količina i tarifni broj kontrolirane tvari namijenjene uvozu;

– naziv i tarifna oznaka kontrolirane tvari ili proizvoda i opreme koja sadrži tu tvar ili o njoj ovisi za koje se traži odobrenje za uvoz;

– tražena količina uvoza kontrolirane tvari ili proizvoda i opreme koja sadrži tu tvar ili o njoj ovisi;

– naziv (tvrtka) i adresa proizvođača kontrolirane tvari ili proizvoda i opreme koja sadrži tu tvar ili o njoj ovisi;

– naziv države iz koje se uvozi kontrolirana tvar ili proizvod i oprema koja sadrži tu tvar ili o njoj ovisi;

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat uvoznika.

(3) Mora se naznačiti (zaokružiti) traži li se odobrenje za uvoz za kritičnu namjenu, sirovine, prijeko potrebnu namjenu, procesni agens, neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu ili hitne slučajeve;

Napomena:

Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja uvozi kontrolirane tvari i proizvode i opremu koja sadrži tu tvar ili o njoj ovisi i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za trgovinu. Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar, proizvod i opremu, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

Obrazac KT 3

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

OČEVIDNIK O UVOZU KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA I KRAJNJEM KORISNIKU

Očevidnik za godinu:

Broj stranice/ukupni broj stranica:

Naziv (tvrtka)uvoznika:

 

OIB uvoznika:

 

Registarski broj uvoznika1):

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

e-mail:

 

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plin

Naziv:

 

Kemijska formula:

 

Oznaka:

 

Tarifna oznaka:

 

Odobrena kvota za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj:

 

 

Uvezena količina:

 

Naziv (tvrtka) kupca/OIB/registarski broj

Količina uvezene tvari u tonama

Namjena uvezene tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ukupna količina stavljena u promet:

 

 

(2) Zalihe:

 

 

UKUPNO (1)+(2):

 

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 3

Upisuje se:

– godina za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica;

– naziv (tvrtka), OIB i registracijski broj uvoznika, adresa te ime i prezime odgovorne osobe;

– naziv, kemijska formula, oznaka, tarifna oznaka i odobrena kvota kontrolirane tvari;

– naziv (tvrtka) kupca, OIB i njegov registarski broj kojem je kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plin prodan, ukupna količina uvezene tvari u tonama te namjena uvezene tvari (npr. za servisiranje, proizvodnju i dr.);

– ukupna količina kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina stavljenog na tržište i podaci o zalihama;

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat uvoznika/izvoznika.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

Obrazac KT 4

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

OČEVIDNIK O IZVOZU KONTROLIRANIH I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Očevidnik za godinu:

Broj stranice/ukupni broj stranica:

Naziv (tvrtka)izvoznika:

 

OIB izvoznika:

 

Registarski broj izvoznika1):

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

e-mail:

 

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plin

Naziv:

 

Kemijska formula:

 

Oznaka:

 

Tarifna oznaka:

 

Izvezena količina:

 

Naziv kupca (tvrtka) /Država u koju se izvozi

Količina izvezene tvari u tonama

Namjena izvezene tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ukupno izvoz:

 

 

(2) Zalihe:

 

 

UKUPNO (1)+(2):

 

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 4

Upisuje se:

– godina za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica;

– naziv (tvrtka), OIB i registracijski broj izvoznika, adresa te ime i prezime odgovorne osobe;

– naziv, kemijska formula, oznaka, tarifna oznaka i izvezena količina kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina;

– naziv kupca (tvrtka) i države u koju se kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plin izvozi, ukupna količina izvezene tvari u tonama te namjena izvezene tvari;

– ukupna količina izvezene kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina i podaci o zalihama;

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat izvoznika.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

Obrazac KT 5

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

IZJAVA DA PROIZVOD I OPREMA NE SADRŽI KONTROLIRANE TVARI

Redni broj izjave (prema evidenciji uvoznika):

 

Naziv (tvrtka) uvoznika/proizvođača proizvoda i opreme:

 

OIB uvoznika/proizvođača proizvoda i opreme:

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

e-mail:

 

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Naziv i tarifna oznaka proizvoda i opreme:

Trgovački naziv:

Tarifna oznaka:

Tražena količina uvoza proizvoda i opreme:

 

Količina proizvoda i opreme koja se stavlja u promet na tržište na području Republike Hrvatske:

 

Kemijska formula tvari sadržane u proizvodu i opremi koja se koristi umjesto kontrolirane tvari:

 

Količina (u kilogramima) tvari sadržane u proizvodu i opremi koja se koristi umjesto kontrolirane tvari:

 

Broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum:

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 5

(1) Svaki obrazac KT 5 mora imati redni broj.

(2) Upisuje se:

– naziv (tvrtka), OIB uvoznika/proizvođača proizvoda i opreme, adresate ime i prezime odgovorne osobe;

– naziv i tarifna oznaka proizvoda i opreme koja se uvozi/stavlja na tržište na području Republike Hrvatske, količina pošiljke koja se uvozi/stavlja u promet na tržište;

– kemijska formula tvari koja je sadržana u proizvodu i opremi;

– količina tvari sadržane u proizvodu i opremi, izražena u odgovarajućim mjernim jedinicama (litre, kilogrami, komadi i sl.);

– broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum;

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat uvoznika/proizvođača.

Napomena:

Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja uvozi proizvode i opremu iz Priloga 4. ove Uredbe. Obrazac se popunjava za svaki proizvod i opremu, pojedinačno.

Pravna osoba treba prilikom uvoza upisati količinu proizvoda i opreme, prema vrsti proizvoda i opreme, kojeg uvozi te posebno upisati količinu proizvoda i opreme koja se stavlja na tržište na području Republike Hrvatske.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

Obrazac KT 6

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

OČEVIDNIK O UPORABLJENIM KOLIČINAMA KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Očevidnik za godinu:

Broj stranice/ukupni broj stranica:

Naziv (tvrtka) ovlaštenog servisera:

Adresa (grad, ulica i broj):

OIB ovlaštenog servisera:

Registarski broj ovlaštenog servisera1):

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

Ime i prezime odgovorne osobe:


Kontrolirana tvar/fluorirani staklenički plin

Naziv:

Kemijska formula:

Oznaka:

Naziv (tvrtka) operatera/vrsta opreme ili sustava /rashladni kapacitet opreme ili sustava

Deklarirano punjenje,

kg

Prikupljena radna tvar,

kg

Gubitak tvari,

kg

Punjenje prikupljenom tvari,

kg

Punjenje obnovljenom2)radnom tvari,

kg

Punjenje oporabljenom3)radnom tvari,

kg

Punjenje novom radnom tvari,

kg

Radna tvar za uništavanje4),

kg

NapomenaUKUPNO:


Mjesto i datum:

MP

Odgovorna osoba:

Potpis:

1)Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo.

2)Radna tvar pročišćena na uređaju za obnavljanje (recycling uređaju).

3)Oporabljena radna tvar u Centru.

4)Radna tvar koja više nije upotrebljiva. Predaje se Centru radi uništavanja.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 6

Upisuje se:

– godina za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica;

– naziv (tvrtka), OIB i registracijski broj ovlaštenog servisera, adresa te ime i prezime odgovorne osobe;

– naziv, kemijska formula, oznaka, kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina;

– naziv (tvrtka) operatera opreme ili sustava (vlasnika i/ili korisnika opreme ili sustava), vrsta opreme ili sustava i rashladni kapacitet opreme ili sustava;

– podatke o početnom punjenju, količini prikupljenih tvari, gubitku tvari tijekom godine, količini prikupljene tvari vraćene u opremu ili sustav, količini obnovljene tvari kojom je dopunjena oprema ili sustav, količini oporabljene tvari kojom je dopunjena oprema ili sustav, količini nerabljene tvari kojom je dopunjena oprema ili sustav, količini tvari namijenjenih za uništavanje;

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat ovlaštenog servisera.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

Obrazac KT 7

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

OČEVIDNIK O POSTUPANJU S PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA KONTROLIRANIH TVARI I FLUORIRANIH STAKLENIČKIH PLINOVA

Očevidnik za godinu:

Broj stranice/ukupni broj stranica:

Naziv (tvrtka) Centra:

Adresa (grad, ulica i broj):

OIB Centra:

Registarski broj1):

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Kontrolirana tvar i fluorirani staklenički plin

Naziv:

Kemijska formula:

Oznaka:

Naziv (tvrtka) ovlaštenog servisera koji je prikupio i dostavio kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin te registarski broj

Zaprimljena količina tvari u kg

Obnovljena količina tvari u kg

Oporabljena količina tvari u kg

Otpadna količina tvari u kg

Naziv (tvrtka) pravne ili fizičke osobe koja je uništila otpadnu tvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

Prodano/uništeno:

 

 

 

Količine na skladištu:

 

 

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo.

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 7

Upisuje se:

– godina za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica;

– naziv (tvrtka), OIB i registracijski broj Centra, adresa te ime i prezime odgovorne osobe;

– naziv, kemijska formula i oznaka prikupljene kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina;

– naziv (tvrtka) ovlaštenog servisera koji je prikupio i dostavio prikupljene kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove;

– količina preuzetih uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, za svaku tvar pojedinačno;

– način postupanja s prikupljenim kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima te količine obnovljene ili oporabljene tvari te količine otpadne tvari;

– naziv (tvrtka), adresu i OIB pravne ili fizičke osobe kojoj je predana otpadna tvar na postupak uništavanja;

– mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat Centra.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku prikupljenu uporabljenu kontroliranu tvar i fluorirani staklenički plin, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

Obrazac KTZ 1

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

ZAPISNIK O PREGLEDU RASHLADNE I KLIMATIZACIJSKE OPREME

Redni broj zapisnika (prema evidenciji servisera):

 

 

Naziv (tvrtka) ovlaštenog servisera:

 

 

OIB ovlaštenog servisera:

 

 

Registarski broj ovlaštenog servisera1):

 

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

 

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime osobe koja servisira opremu:

 

 

Vrsta opreme koja se servisira:

 

 

Kapacitet opreme:

 

 

Naziv i oznaka kontrolirane i zamjenske tvari u opremi:

 

 

Količina tvari sadržane u opremi u kilogramima:

 

 

Ovim zapisnikom potvrđujemo da je pri dolasku na servis oprema zatečena bez kontrolirane tvari ili fluoriranog stakleničkog plina.

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

Operater opreme:

Potpis:

1)Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KTZ 1

(1) Svaki obrazac KTZ 1 mora imati redni broj;

(2) Upisuje se:

– naziv (tvrtka), adresa, OIB i registracijski broj ovlaštenog servisera koji servisira/pregledava uređaj, te ime i prezime odgovorne osobe i broj uvjerenja;

– kapacitet i vrsta opreme koja se servisira te naziv i oznaka kontrolirane tvari i fluoriranog stakleničkog plina;

– količina tvari sadržane u novoj opremi;

– mjesto i datum ispunjavanja, odgovorna osoba i njen potpis;

– operater opreme i njegov potpis.

OBRAZAC REG


OBRAZAC PNOS

PRIJAVA NEPOKRETNE OPREME I SUSTAVA

Obrazac za prijavu nepokretne opreme i sustava koji sadrže 3 kg ili više tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova.

(Članak 27. stavak 9. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima)

Operater

Naziv (tvrtka):


Ime i prezime


Ulica:


Kućni broj:


Grad:


Poštanski broj:


Telefon:


Telefaks:


E-mail:


OIB:


Broj dozvole:


Podaci o opremi/sustavu

Oprema i sustav

Mogući izbor:

Rashladna oprema, klimatizacijska oprema i dizalice topline;

Uređaji/sustavi/oprema koja sadrži otapala;

Protupožarni uređaji/sustavi;

Aparati za gašenje požara;

Visokonaponski sklopni uređaji;

Ako se dotični uređaj/sustav ne može opisati ponuđenim tekstom opišite ga po vlastitom nahođenju

Vrsta (za rashladne sustave)

Split rashladni uređaj/dizalica topline – uređaj s jednim kompresorom i jednim isparivačem;

Multi split rashladni sustav dizalica topline – uređaj s jednim ili više kompresora i više isparivača;

Indirektni sustav hlađenja – rashladnici vode ili kapljevine;

Ako se dotični uređaj/sustav ne može opisati ponuđenim tekstom opišite ga po vlastitom nahođenju

Proizvođač:


Tip:


Model:


Serijski broj:


Godina proizvodnje:


Datum nabavke:


Vrsta radne tvari:


Masa radne tvari sadržana u opremi/sustavu u kilogramima:


Lokacija objekta u kojem je smještena oprema/sustav:

Ulica:


Kućni broj:


Poštanski broj:


Grad:


Namjena opreme / sustava:

Hlađenje prostora (klimatizacija)

Hlađenje robe (npr. radi skladištenja)

Hlađenje u tehnološkim procesima

Hlađenje u prehrambenoj industriji

Zamrzavanje robe (npr. radi skladištenja)

Dizalica topline

Oprema/sustavi za proizvodnju leda

Oprema/sustavi za ukapljivanje plinova

Oprema/sustavi za gašenje požara

Temperatura hlađenja

[°C]


Rashladni učinak

[kW]


Priključna električna snaga kompresora

[kW]


Volumen sakupljača kapljevine

litara


Masa radne tvari dodana u sustav u zadnjoj kalendarskoj godini

[kg]


Prijavljujem puštanje u pogon navedenu opremu/sustav na gore navedenoj lokaciji.

Datum puštanja u pogon:

Prijavljujem promjene navedene opreme/sustava na gore navedenoj lokaciji.

Datum promjene:

Vrsta promjene: isključivanje iz uporabe; ne radi; ponovno uključenje u pogon; zamjena radne tvari; promjena operatera; prodaja opreme/sustava

Novi operater:

Prodano operateru:

Nova radna tvar:

Datum:

Ime i prezime osobe koja je ispunila prijavu:

Žig i potpis ovlaštene osobe:

OBRAZAC SK 1

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

SERVISNA KARTICA RASHLADNE I KLIMATIZACIJSKE OPREME I DIZALICA TOPLINE


Naziv (tvrtka) operatera:


Adresa (ulica, grad):


Telefon:


Kontakt osoba operatera:


Vrsta stacionarne opreme:


Serijski broj (S/N)


Opis1):


Hermetički zatvoren

Da / Ne

Lokacija opreme:


Datum ugradnje


Vrsta radne tvari:


Količina radne tvari [kg]


Dodane količine radne tvari

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2) (broj dozvole iz evidencije)

Vrsta radne tvari/rashladnog sredstva

Dodana količina [kg]

Uzrok dodavanjaPrikupljanje / Uklanjanje radne tvari

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2) (broj dozvole iz evidencije)

Vrsta radne tvari/rashladnog sredstva

Uklonjena količina

[kg]

Uzrok prikupljanja/uklanjanja
Provjera propuštanja (uključivo s naknadnom provjerom propuštanja)

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2) (broj dozvole iz evidencije)

Provjereni dijelovi sustava

Rezultat

Izvedeni postupci

Da li je potrebna naknadna provjera propuštanja?Održavanje ili servisiranje

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2) (broj dozvole iz evidencije)

Dio

Obavljene radnje održavanja ili servisiranja

KomentariIspitivanje automatskih sustava za otkrivanje propuštanja (ako postoji)

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2) (broj dozvole iz evidencije)

Rezultat

Komentari

Drugi važni podaci

Datum


1) Tehnički podaci.

2) Ime i prezime osobe koja servisira, zaposlena kod ovlaštenog servisera, sjedište, telefonski broj i broj dozvole iz evidencije.

OBRAZAC SK 2

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

SERVISNA KARTICA PROTUPOŽARNOG SUSTAVA

Naziv (tvrtka) operatera:


Adresa (ulica, grad):


Telefon:


Kontakt osoba operatera:


Oznaka sustava:


Serijski broj:


Opis1):


Lokacija sustava:


Datum instalacije/ugradnje:


Vrsta sredstva za gašenje:


Količina sredstva za gašenje: [kg]


Zamjena sredstva za gašenje

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2)
(broj dozvole iz evidencije)

Vrsta sredstva za gašenje

Dodana/odstranjena količina [kg]

Uzrok zamjeneProvjera propuštanja (uključivo s naknadnom provjerom propuštanja)

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2)
(broj dozvole iz evidencije)

Provjereni dijelovi sustava

Rezultat

Izvedeni postupci

Da li je potrebna naknadna provjera propuštanja?

Održavanje ili servisiranje

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2)
(broj dozvole iz evidencije)

Zahvaćeni dio

Obavljene radnje održavanja ili servisiranja

KomentariIspitivanje automatskih sustava za otkrivanje propuštanja (ako postoji)

Datum

Ovlašteni serviser/radnik2)
(broj dozvole iz evidencije)

Rezultat

Komentari

Drugi važni podaci

Datum
1)Tehnički podaci.

2) Ime i prezime osobe koja servisira, zaposlena kod ovlaštenog servisera, sjedište, telefonski broj i broj dozvole iz evidencije.

92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima 92 08.08.2012 Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima