Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

NN 92/2012 (8.8.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

92 08.08.2012 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2128

Na temelju članka 70. stavka 5. točke 2. i članka 84. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08. i 90/11.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Članak 1.

U Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (»Narodne novine«, br. 154/08., 28/09. – ispravak i 97/10.) u članku 6. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz u usmjerenim vezama točka-točka, za koje se dozvola izdaje prema pojednostavljenom postupku, ako je to predviđeno planom dodjele radiofrekvencijskog spektra za taj frekvencijski pojas, plaća se 10% visine naknade utvrđene stavkom 2., 3. i 4. ovoga članka.«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. izraz u zagradama: »(15 × a × b × c × d)« zamjenjuje se izrazom u zagradama: »(12 × a × b × c × d)«.

U stavku 5. izraz u zagradama: »(15 × a × b × e)« zamjenjuje se izrazom u zagradama: »(12 × a × b × e)«.

U stavku 10. riječi: »100,00 kn« zamjenjuju se riječima: »50,00 kuna«.

U stavku 11. riječi: »10%« zamjenjuju se riječima: »2%«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 10. mijenja se i glasi: »Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih komunikacija«.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Ukupna visina godišnje naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj mreži pokretnih komunikacija sastoji se od godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra, jednokratne naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra, godišnje naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra i naknade za krajnje radijske postaje u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge.

(2) Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivenost stanovništva utvrđenu u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu:

(20 × a × b × c)

gdje je:

1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika,

2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika,

3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Ako je podnositelju zahtjeva ili nositelju dozvole dodijeljen radiofrekvencijski spektar širine pojasa različite od 1 MHz, visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati.

(4) Visina jednokratne naknade za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iznosi 150.000.000,00 kuna. Jednokratna naknada plaća se najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Jednokratna naknada plaća se za dozvolu za svaki novi radiofrekvencijski pojas koji se dodjeljuje operatoru. Jednokratna naknada ne plaća se u slučaju izdavanja nove dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u svrhu usklađivanja uvjeta dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra te u slučaju izdavanja dozvole za dodatni radiofrekvencijski spektar unutar radiofrekvencijskog pojasa za koji operator već posjeduje valjanu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

(5) Nositelj dozvole plaća godišnju naknadu za dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u iznosu od 0,5% od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda, ostvarenog obavljanjem djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu putem dodijeljenog radiofrekvencijskog spektra za javnu mrežu pokretnih komunikacija, u prethodnoj kalendarskoj godini. Godišnja naknada ne plaća se za prvu godinu valjanosti dozvole.

(6) Izvješće o iznosu ukupnoga godišnjeg bruto prihoda iz stavka 5. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu nositelj dozvole obvezan je dostaviti Agenciji najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Ako nositelj dozvole posjeduje više od jedne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj mreži pokretnih komunikacija, može dostaviti Agenciji jedno zajedničko izvješće o iznosu ukupnoga godišnjeg bruto prihoda u vezi s tim dozvolama.

(7) Visina naknade za svaku krajnju radijsku postaju u javnoj mreži pokretnih komunikacija u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge iznosi 60,00 kuna godišnje.«.

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. izraz u zagradama: »(30 × a × b × c × k × r)« zamjenjuje se izrazom u zagradama: »(15 × a × b × c × k × r)«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 2. Tablica 4. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.

Br.

Donja frekvencija (GHz)

Gornja frekvencija (GHz)

Koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa

1.

0,790

8

2.

0,790

1,710

4

3.

1,710

3,410

2

4.

3,410

10,000

1

5.

10,000

14,500

0,8

6.

14,500

24,500

0,4

7.

24,500

42,500

0,2

8.

42,500

0,01

«

U stavku 3. Tablica 5. mijenja se i glasi:

»Tablica 5.

Br.

Donja frekvencija (GHz)

Gornja frekvencija (GHz)

Najmanja duljina
trase (km)

1.

0,790

35

2.

0,790

1,710

30

3.

1,710

10,000

25

4.

10,000

14,500

12

5.

14,500

19,700

5

6.

19,700

0

«

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Za pravo uporabe radiofrekvencijskog spektra plaća se godišnja naknada u korist državnog proračuna Republike Hrvatske, na temelju računa koji izdaje Agencija.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se unaprijed za razdoblje od godine dana od dana valjanosti dozvole, prema dospijeću računa, a najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Svaka sljedeća uplata dospijeva dvadeseti dan nakon isteka prethodnog razdoblja za koje je naknada plaćena, odnosno u roku dospijeća navedenom u računu.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u zemaljskoj radiodifuziji plaća se u četiri jednaka obroka, pri čemu se prvi obrok plaća najkasnije prigodom preuzimanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, a svaki sljedeći obrok dospijeva na naplatu petnaestog u mjesecu nakon isteka razdoblja za koje je naknada plaćena.

(4) U slučaju izdavanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra s rokom valjanosti kraćim od jedne godine, visina naknade razmjerno se umanjuje.

(5) Naknadu za krajnje radijske postaje iz članka 10. stavka 7. ovoga Pravilnika operator javne mreže pokretnih komunikacija plaća mjesečno u visini 1/12 iznosa utvrđene godišnje naknade za sve krajnje radijske postaje u svojoj mreži, i to najkasnije do tridesetog u mjesecu za prethodni mjesec. Operator ima pravo prenijeti tu naknadu na pretplatnikov mjesečni račun za pružene usluge.

(6) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate. Ako se naknada ne plati u rokovima iz stavka 2. i 3. ovoga članka, Agencija će podnositelju zahtjeva, odnosno nositelju dozvole izdati pisanu opomenu najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka dospijeća računa.

(7) Ako naknada nije plaćena ni u roku od 30 dana od dana izdavanja opomene iz stavka 6. ovoga članka, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u skladu sa Zakonom.

(8) Ako se nositelj dozvole u pisanom obliku ne odrekne uporabe dodijeljenih radijskih frekvencija u skladu sa Zakonom prije početka sljedećega obračunskog razdoblja, obvezan je platiti godišnju naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra za sljedeće obračunsko razdoblje.

(9) Ako se utvrdi da se radiofrekvencijski spektar upotrebljava bez valjane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Agencija će donijeti odluku o plaćanju naknade dospjele u razdoblju uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole.

(10) U slučaju nemogućnosti utvrđivanja razdoblja uporabe radiofrekvencijskog spektra bez valjane dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, visina naknade, koja će se utvrditi odlukom Agencije iz stavka 9. ovoga članka, ne može biti manja od visine odgovarajuće godišnje naknade propisane ovim Pravilnikom.

(11) Naknade uplaćene prema odredbama ovoga članka ne vraćaju se.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe o visini naknade za krajnju radijsku postaju u javnoj mreži pokretnih komunikacija u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge iz članka 10. stavka 7., koja se mijenja člankom 3. ovoga Pravilnika, a koja stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 011-01/12-03/68
Urbroj: 530-10-12-4
Zagreb, 1. kolovoza 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.